਍††††††ℼ佄呃偙⁅瑨汭倠䉕䥌⁃ⴢ⼯㍗⽃䐯䑔堠呈䱍ㄠ〮吠慲獮瑩潩慮⽬䔯≎∠瑨灴⼺眯睷眮⸳牯⽧剔砯瑨汭⼱呄⽄桸浴ㅬ琭慲獮瑩潩慮⹬瑤≤ാ †††††㰠瑨汭氠湡㵧瘢≩‾†਍††††††††格慥㹤਍††††††††††洼瑥⁡慮敭∽啁䡔剏•瑩浥牰灯∽畡桴牯•潣瑮湥㵴匢潰瑲⁳㐴∲⼠ാ †††††††††㰠敭慴渠浡㵥愢獢牴捡≴挠湯整瑮∽灓牯獴㐠㈴•㸯਍††††††††††洼瑥⁡慮敭∽潣祰楲桧≴挠湯整瑮∽潃祰楲桧⁴꧂㈠㄰‹祢匠潰瑲⁳㐴∲⼠ാ †††††††††㰠敭慴渠浡㵥爢扯瑯≳挠湯整瑮∽湩敤ⱸ潦汬睯測潯灤•㸯਍††††††††††洼瑥⁡慮敭∽潇杯敬潢≴挠湯整瑮∽湩敤ⱸ潦汬睯•㸯਍††††††††††洼瑥⁡瑨灴攭畱癩∽ⵘ䅕䌭浯慰楴汢≥挠湯整瑮∽敲畱物獥捁楴敶㵘牴敵•㸯਍††††††††††洼瑥⁡瑨灴攭畱癩∽潃瑮湥⵴祔数•潣瑮湥㵴琢硥⽴瑨汭※档牡敳㵴瑵ⵦ∸⼠ാ †††††††††㰠敭慴栠瑴⵰煥極㵶挢湯整瑮氭湡畧条≥椠整灭潲㵰椢䱮湡畧条≥挠湯整瑮∽湥⼢ാ †††††††††㰠敭慴瀠潲数瑲㵹漢㩧潬慣敬•潣瑮湥㵴攢彮单∠⼠ാ †††††††††㰠敭慴瀠潲数瑲㵹漢㩧楳整湟浡≥挠湯整瑮∽灓牯獴㐠㈴•㸯਍††††††††††洼瑥⁡慮敭∽楶睥潰瑲•潣瑮湥㵴眢摩桴搽癥捩ⵥ楷瑤ⱨ椠楮楴污猭慣敬ㄽ〮‬慭楸畭⵭捳污㵥⸱ⰰ甠敳⵲捳污扡敬渽≯⼠ാ †††††††††㰠敭慴栠瑴⵰煥極㵶挢湯整瑮氭湡畧条≥挠湯整瑮∽楶•㸯਍††††††††††洼瑥⁡慮敭∽啁䡔剏•潣瑮湥㵴匢潰瑲⁳㐴∲⼠ാ †††††††††㰠敭慴渠浡㵥䌢偏剙䝉呈•潣瑮湥㵴匢潰瑲⁳㐴∲⼠ാ †††††††††㰠敭慴瀠潲数瑲㵹昢㩢灡彰摩•潣瑮湥㵴㈢㜷㈱〰〹ㄲ〳ㄱ•㸯਍††††††††††洼瑥⁡慮敭∽潧杯敬猭瑩ⵥ敶楲楦慣楴湯•潣瑮湥㵴㔢彫ⵢ捩䝨獶兌救䱒婷䬵椳瑯汙䍨ㅉ眸杍㑍嘷愷欱•㸯਍††††††††††洼瑥⁡牰灯牥祴∽扦瀺条獥•潣瑮湥㵴ㄢ㌰㤷㘷㐱㐴㤲㠰•㸯਍††††††††††洼瑥⁡牰灯牥祴∽杯琺灹≥挠湯整瑮∽牡楴汣≥⼠㰾敭慴瀠潲数瑲㵹漢㩧楴汴≥挠湯整瑮∽䱓䅎쐠ꦻ杮琠왲鮻⁣杮祵挠ꇆ砠醻杮栠뫡溡Ⱨ䌠畨觌琠챩掣⁨썣溹⁧䱈⁖牴냆ꇆ觌杮氠뫡溧氠냆믡璣琠냆背挠왨첰掁•㸯洼瑥⁡牰灯牥祴∽杯町汲•潣瑮湥㵴栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㈳ⴲ档⵵楴档挭湵ⵧ汨⵶牴潵杮猭湬ⵡ慬⵮畬瑯琭⵵档捵搭〲㤸㈳栮浴≬⼠㰾敭慴瀠潲数瑲㵹漢㩧敤捳楲瑰潩≮挠湯整瑮∽牔냆믡掛琠慨背桮琠챩掁⁨썢첪璁戠챡璁挠믡憧쐠馻⁩桮ꃃ‬桃챵₉楴ꏌ档‬䱈⁖牴냆믡溟⁧䱃⁂䱓䅎砠湩琠냆背挠왨첰掁‮慔ꏌ桴ꇆ背⁩杮듃背⁩慶背桧꫃臌渠챯溁⁧慬背琠왲첡₣祬臌丠畧썹첪溃䠠祵䠠慯背杮∮⼠㰾敭慴瀠潲数瑲㵹漢㩧浩条≥挠湯整瑮∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楦敬⽳業桮桴⽵〲ㄲ〯⼴〳栯畵畴湡弱橨据挭灯⵹㐱〲樮杰⼢㰾敭慴瀠潲数瑲㵹愢瑲捩敬愺瑵潨≲挠湯整瑮∽〱㜳㜹ㄶ㐴㈴〹∸⼠㰾敭慴瀠潲数瑲㵹愢瑲捩敬猺捥楴湯•潣瑮湥㵴丢睥≳⼠㰾敭慴瀠潲数瑲㵹愢瑲捩敬琺条•潣瑮湥㵴䌢䉌匠乌ⱁ䠠噌匠乌≁⼠㰾敭慴瀠潲数瑲㵹搢扡敬椺慭敧•潣瑮湥㵴栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥〵砰㈳⼰楦敬⽳敮獷㈯㈰⼱㐰㌯⼰档⵵楴档挭湵ⵧ汨⵶牴潵杮猭湬ⵡ慬⵮畬瑯琭⵵档捵ㄭ㈴㌵⸳灪≧㸯洼瑥⁡牰灯牥祴∽慤汢㩥瑩浥楟≤挠湯整瑮∽〲㤸㈳⼢㰾敭慴瀠潲数瑲㵹搢扡敬愺瑵潨≲挠湯整瑮∽灓牯獴㐴∲㸯洼瑥⁡牰灯牥祴∽牡楴汣㩥敳瑣潩≮挠湯整瑮∽썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎≍㸯洼瑥⁡牰灯牥祴∽牡楴汣㩥異汢獩敨彤楴敭•潣瑮湥㵴㈢㈰ⴱ㐰㌭吰㐱〺㨴〰〫㨷〰⼢㰾楬歮爠汥∽浡桰浴≬栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯㌯㈲挭畨琭捩⵨畣杮栭癬琭畲湯ⵧ汳慮氭湡氭潵⵴畴挭畨ⵣ㉤㠰㌹⸲浡≰㰾楬歮爠汥∽慣潮楮慣≬栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㈳ⴲ档⵵楴档挭湵ⵧ汨⵶牴潵杮猭湬ⵡ慬⵮畬瑯琭⵵档捵搭〲㤸㈳栮浴≬ാ †††††††㰠捳楲瑰琠灹㵥愢灰楬慣楴湯氯⭤獪湯㸢਍††††††††ൻ †††††††††∠捀湯整瑸㨢∠瑨灴㩳⼯捳敨慭漮杲Ⱒഠ †††††††††∠瑀灹≥›丢睥䅳瑲捩敬Ⱒഠ †††††††††∠慭湩湅楴祴晏慐敧㨢笠ഠ †††††††††††∠瑀灹≥›圢扥慐敧Ⱒഠ †††††††††††∠楀≤›栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㈳ⴲ档⵵楴档挭湵ⵧ汨⵶牴潵杮猭湬ⵡ慬⵮畬瑯琭⵵档捵搭〲㤸㈳栮浴≬ഠ †††††††††素‬਍††††††††††栢慥汤湩≥›匢乌⁁釄믡溩⁧牴냆믡掛渠畧⁹왣₡畸믡溑⁧ꆺ杮‬桃챵₉楴ꏌ档挠맃杮䠠噌琠왲우첡溉⁧Ꞻ왬ꎻ⁴왴첰₀档냆臌≣‬਍††††††††††椢慭敧㨢笠ഠ †††††††††††∠瑀灹≥∺浉条佥橢捥≴‬਍††††††††††††產汲㨢栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㈱〰㙸〵是汩獥港睥⽳〲ㄲ〯⼴〳振畨琭捩⵨畣杮栭癬琭畲湯ⵧ汳慮氭湡氭潵⵴畴挭畨ⵣ㐱㔲㌳樮杰Ⱒഠ †††††††††††∠楷瑤≨ㄺ〲ⰰഠ †††††††††††∠敨杩瑨㨢㔶‰਍††††††††††ⱽഠ †††††††††∠慤整畐汢獩敨≤›㈢㈰ⴱ㐰㌭吰㐱〺㨴〰〫㨷〰Ⱒഠ †††††††††∠慤整潍楤楦摥㨢∠〲ㄲ〭ⴴ〳ㅔ㨶㈱㈺⬷㜰〺∰ബ †††††††††∠畡桴牯㨢笠਍††††††††††††䀢祴数㨢∠敐獲湯Ⱒ਍††††††††††††渢浡≥›䈢噌儠慵杮䠠祵Ⱒ਍††††††††††††搢獥牣灩楴湯㨢∠앖₩畑湡⁧畈⁹猨湩⁨쑮涃ㄠ㜹⤵氠ꃃ洠믡璙戠곃桮氠궺楶꫃䈨噌Ⱙ渠써₠썢澡渠왧鶻⁩楖믡璇丠浡‮湁⁨釄냆믡掣戠뾺⁴釄뫡溿渠楨믡疁焠慵瘠楡琠썲₲楧ꇃ釄믡掑挠믡憧欠꫃桮嘠䍔∳ബ †††††††††††∠潪呢瑩敬㨢∠桎ꃃ戠ꇃ‭썂溬⁨畬뫡溭瘠썩溪Ⱒ਍††††††††††††猢浡䅥≳›൛ †††††††††††††∠瑨灴㩳⼯睷⹷慦散潢歯挮浯戯癬畱湡桧祵Ⱒ਍††††††††††††††栢瑴獰⼺眯睷礮畯畴敢挮浯甯敳⽲汢煶慵杮畨≹ബ †††††††††††††∠瑨灴㩳⼯楶眮歩灩摥慩漮杲眯歩⽩畑湡彧畈役渨╨㍃䄥弰╢㍃䄥漱∩਍††††††††††††൝ †††††††††素‬਍††††††††††瀢扵楬桳牥㨢笠ഠ †††††††††††∠瑀灹≥›伢杲湡穩瑡潩≮‬਍††††††††††††渢浡≥›匢潰瑲⁳㐴∲‬਍††††††††††††氢杯≯›⁻਍††††††††††††††䀢祴数㨢∠浉条佥橢捥≴‬਍††††††††††††††產汲㨢∠㼼圽䉅䑟䵏䥁㽎⼾整灭慬整⽳敤慦汵⽴桴浥獥椯慭敧⽳潬潧瀮杮Ⱒഠ †††††††††††††∠楷瑤≨ㄺ㘸ⰸ∠敨杩瑨㨢㜳″਍††††††††††††⁽਍††††††††††ⱽഠ †††††††††∠敤捳楲瑰潩≮›吢왲鮻⁣桴챡満⁨楴臌档戠꫃臌⁴慢臌⁴ꞻ⁡釄믡榙渠써Ⲡ䌠畨觌琠챩掣ⱨ䠠噌琠왲龻杮䌠䉌匠乌⁁楸왴첰₀档냆臌⹣吠챡涣琠왨첡榀渠썧체榀瘠챡澀朠써첪₁潮臌杮氠챡₀牴ꇆꏌ氠챹₁李祵꫃菌畈⁹潈챡満⹧•਍††††††††ൽ †††††††㰠猯牣灩㹴਍††††††††猼牣灩⁴祴数∽灡汰捩瑡潩⽮摬樫潳≮ാ †††††††††††笠਍††††††††††††††䀢潣瑮硥≴›栢瑴㩰⼯捳敨慭漮杲Ⱒ਍††††††††††††††䀢祴数㨢∠牂慥捤畲扭楌瑳Ⱒ਍††††††††††††††椢整䱭獩䕴敬敭瑮㨢嬠਍††††††††††††††††ൻ †††††††††††††††††∠瑀灹≥›䰢獩䥴整≭ബ †††††††††††††††††∠潰楳楴湯㨢ㄠബ †††††††††††††††††∠慮敭㨢∠牔湡⁧档믡⊧ബ †††††††††††††††††∠瑩浥㨢∠瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭ഢ †††††††††††††††素ബ †††††††††††††††笠਍††††††††††††††††††䀢祴数㨢∠楌瑳瑉浥Ⱒ਍††††††††††††††††††瀢獯瑩潩≮›ⰲ਍††††††††††††††††††渢浡≥›䈢鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁Ⱒ਍††††††††††††††††††椢整≭›栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭ഢ †††††††††††††††素ബ †††††††††††††††笠਍††††††††††††††††††䀢祴数㨢∠楌瑳瑉浥Ⱒ਍††††††††††††††††††瀢獯瑩潩≮›ⰳ਍††††††††††††††††††渢浡≥›吢湩吠믡掩ഢ †††††††††††††††素਍††††††††††††††൝ †††††††††††素਍††††††††††⼼捳楲瑰‾†††㰠楬歮爠汥∽瑳汹獥敨瑥•祴数∽整瑸振獳•牨晥∽氯扩支灸畬⽳硥汰獵挮獳瘿〽㔮㘮•㸯††††††††††††琼瑩敬䌾ꞻ琠믡掋⁨썣溹⁧䱈⁖牴냆믡溟⁧䱓䅎氠뫡溧氠냆믡璣琠믡₫档믡掩⼼楴汴㹥਍††††††††††洼瑥⁡慮敭∽敤捳楲瑰潩≮挠湯整瑮∽牔냆믡掛琠慨背桮琠챩掁⁨썢첪璁戠챡璁挠믡憧쐠馻⁩桮ꃃ‬桃챵₉楴ꏌ档‬䱈⁖牴냆믡溟⁧䱃⁂䱓䅎砠湩琠냆背挠왨첰掁‮慔ꏌ桴ꇆ背⁩杮듃背⁩慶背桧꫃臌渠챯溁⁧慬背琠왲첡₣祬臌丠畧썹첪溃䠠祵䠠慯背杮∮⼠ാ †††††††††㰠敭慴渠浡㵥欢祥潷摲≳挠湯整瑮∽䱃⁂䱓䅎‬䱈⁖䱓䅎•㸯਍††††††††††氼湩敲㵬猢潨瑲畣⁴捩湯•牨晥∽是癡捩湯瀮杮•祴数∽浩条⽥⵸捩湯㸢਍††††††††††氼湩敲㵬猢祴敬桳敥≴琠灹㵥琢硥⽴獣≳栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯浥汰瑡獥㈯㈰⼲桴浥獥振獳是湯獴是湯獴猭祴敬挮獳㸢਍††††††††††氼湩敲㵬猢祴敬桳敥≴琠灹㵥琢硥⽴獣≳栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯浥汰瑡獥㈯㈰⼲桴浥獥振獳洯楡⹮獣㽳㵶⸱⸱∹ാ †††††††††㰠楬歮爠汥∽瑳汹獥敨瑥•祴数∽整瑸振獳•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳獣⽳畣瑳浯挮獳瘿ㄽ〮㈮㸢਍††††††††††氼湩敲㵬猢祴敬桳敥≴琠灹㵥琢硥⽴獣≳栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯浥汰瑡獥㈯㈰⼲桴浥獥振獳猯楬正琭敨敭挮獳㸢਍††††††††††猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴猠捲∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳獪樯畱牥⵹⸳⸴⸱業⹮獪㸢⼼捳楲瑰‾਍††††††††††猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴猠捲∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳獪樯畱牥⹹捳潲汬慢⹲獪㸢⼼捳楲瑰‾਍††††††††††猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴猠捲∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳獪樯畱牥⹹慬祺洮湩樮≳㰾猯牣灩㹴ഠ †††††††††㰠捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰•牳㵣栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯浥汰瑡獥㈯㈰⼲桴浥獥樯⽳汳捩⹫業⹮獪㸢⼼捳楲瑰‾਍††††††††††猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴猠捲∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳獪洯楡⹮獪㸢⼼捳楲瑰ാ †††††††††㰠捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰•牳㵣栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯浥汰瑡獥㈯㈰⼲桴浥獥樯⽳慢敳樮≳㰾猯牣灩㹴਍††††††††††ℼⴭ䜠潬慢楳整琠条⠠瑧条樮⥳ⴠ䜠潯汧⁥湁污瑹捩⁳ⴭാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠捳楲瑰愠祳据猠捲∽瑨灴㩳⼯睷⹷潧杯敬慴浧湡条牥挮浯术慴⽧獪椿㵤䅕ㄭ㐵㄰ㄳ㠷ㄭ㸢⼼捳楲瑰ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠捳楲瑰ാ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††眠湩潤⹷慤慴慌敹⁲‽楷摮睯搮瑡䱡祡牥簠⁼嵛഻ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††映湵瑣潩瑧条⤨摻瑡䱡祡牥瀮獵⡨牡畧敭瑮⥳紻਍†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††瑧条✨獪Ⱗ渠睥䐠瑡⡥⤩഻ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ഠ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††朠慴⡧挧湯楦❧‬唧ⵁ㔱〴㌱㜱ⴸ✱㬩਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼捳楲瑰ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠敭慴渠浡㵥搧捭ⵡ楳整瘭牥晩捩瑡潩❮挠湯整瑮✽ち娵楓塴䡖瑰湕䕖䑕㍆啡圱湔婒呕㤰✰⼠ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠捳楲瑰猠捲∽瑨灴㩳⼯摣⹮湯獥杩慮⹬潣⽭摳獫伯敮楓湧污䑓⹋獪瘿ㄽ•獡湹㵣∢㰾猯牣灩㹴਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††猼牣灩㹴਍†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††慶⁲湏卥杩慮‽楷摮睯伮敮楓湧污簠⁼嵛഻ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ठ †传敮楓湧污瀮獵⡨畦据楴湯⤨笠਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††उ†††湏卥杩慮⹬湩瑩笨਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††उ††††灡䥰㩤∠㜹㕢㕡㑥挭ㄴⵦ愴捦㠭㈴ⴳ愲ち捥敥㘷挴Ⱒ਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††उ††††畡潴敒畳獢牣扩㩥琠畲ⱥ਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††उ††††潮楴祦畂瑴湯›ൻ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ठ ††††攠慮汢㩥琠畲ⱥ਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††उ††††ⱽ਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††उ†††⥽഻ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ठ ††传敮楓湧污献潨乷瑡癩健潲灭⡴㬩਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††उ††⥽഻ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠猯牣灩㹴਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††洼瑥⁡慮敭✽浤慣猭瑩ⵥ敶楲楦慣楴湯‧潣瑮湥㵴愧㔰博瑩噘灈啴噮啅䙄愳ㅕ呗剮啚ご〹‧㸯਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ℼⴭ匠慴瑲䄠敬慸䌠牥楴祦䨠癡獡牣灩⁴ⴭാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰㸢਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††慟牴彫灯獴㴠笠愠牴彫捡瑣∺楚獏ㅵㅙ湍〲潉Ⱒ搠浯楡㩮猢潰瑲㑳㈴挮浯Ⱒ祤慮業㩣琠畲絥഻ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⠠畦据楴湯⤨笠瘠牡愠⁳‽潤畣敭瑮挮敲瑡䕥敬敭瑮✨捳楲瑰⤧※獡琮灹⁥‽琧硥⽴慪慶捳楲瑰㬧愠⹳獡湹⁣‽牴敵※獡献捲㴠∠瑨灴㩳⼯散瑲晩⵹獪愮敬慸敭牴捩⹳潣⽭瑡歲樮≳※慶⁲⁳‽潤畣敭瑮朮瑥汅浥湥獴祂慔乧浡⡥猧牣灩❴嬩崰猻瀮牡湥乴摯⹥湩敳瑲敂潦敲愨ⱳ猠㬩素⠩㬩਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼捳楲瑰ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠潮捳楲瑰㰾浩⁧牳㵣栢瑴獰⼺振牥楴祦愮敬慸敭牴捩⹳潣⽭瑡歲朮晩愿捣畯瑮娽佩畳失䴱㉮䤰≯猠祴敬∽楤灳慬㩹潮敮•敨杩瑨∽∱眠摩桴∽∱愠瑬∽•㸯⼼潮捳楲瑰ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠ⴡ‭湅⁤汁硥⁡敃瑲晩⁹慊慶捳楲瑰ⴠ㸭†਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††洼瑥⁡慮敭∽潧杯敬猭瑩ⵥ敶楲楦慣楴湯•潣瑮湥㵴㤢䥊䉂噸塶䉲匳牣䭘眳㠴䥙啹㑥桪彣㍗䕂湃摌㝂奁•㸯਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠敭慴瀠潲数瑲㵹昢㩢慰敧≳挠湯整瑮∽ㄱ㔵㌷ㄳ㈰㈷㔸∴⼠ാ †††††††††††ഠ †††††††††††ഠ †††††††††††††††††ഠ †††††††††††††††††††††㰠ⴡ‭摁⁳效摡牥ⴠ㸭਍††††††††††猼牣灩⁴慤慴愭ⵤ汣敩瑮∽慣瀭扵㘭㌰㐲㔷〸㔴㘶㐸∴愠祳据猠捲∽瑨灴㩳⼯慰敧摡⸲潧杯敬祳摮捩瑡潩⹮潣⽭慰敧摡樯⽳摡扳杹潯汧⹥獪㸢⼼捳楲瑰‾†††㰠ⴡ‭湅⁤摁⁳效摡牥ⴠ㸭਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††††††ℼⴭ䬠써溴⁧䅉‬桋듃杮䄠偍䜠潬慢楳整琠条⠠瑧条樮⥳ⴠ䜠潯汧⁥湁污瑹捩⁳ⴭാ †††††††††㰠捳楲瑰愠祳据猠捲∽瑨灴㩳⼯睷⹷潧杯敬慴浧湡条牥挮浯术慴⽧獪椿㵤䅕ㄭ㐵㄰ㄳ㠷㠭㸢⼼捳楲瑰ാ †††††††††㰠捳楲瑰ാ ††††††††††眠湩潤⹷慤慴慌敹⁲‽楷摮睯搮瑡䱡祡牥簠⁼嵛഻ ††††††††††映湵瑣潩瑧条⤨摻瑡䱡祡牥瀮獵⡨牡畧敭瑮⥳紻਍†††††††††††瑧条✨獪Ⱗ渠睥䐠瑡⡥⤩഻ †††††ഠ ††††††††††朠慴⡧挧湯楦❧‬唧ⵁ㔱〴㌱㜱ⴸ✸㬩਍††††††††††⼼捳楲瑰ാ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††††††††††††㰠ⴡ‭䍐䜠潬慢楳整琠条⠠瑧条樮⥳ⴠ䜠潯汧⁥湁污瑹捩⁳ⴭാ †††††††††††㰠捳楲瑰愠祳据猠捲∽瑨灴㩳⼯睷⹷潧杯敬慴浧湡条牥挮浯术慴⽧獪椿㵤䅕ㄭ㐵㄰ㄳ㠷㐭㸢⼼捳楲瑰ാ †††††††††††㰠捳楲瑰ാ ††††††††††††眠湩潤⹷慤慴慌敹⁲‽楷摮睯搮瑡䱡祡牥簠⁼嵛഻ ††††††††††††映湵瑣潩瑧条⤨摻瑡䱡祡牥瀮獵⡨牡畧敭瑮⥳紻਍†††††††††††††瑧条✨獪Ⱗ渠睥䐠瑡⡥⤩഻ †††††ഠ ††††††††††††朠慴⡧挧湯楦❧‬唧ⵁ㔱〴㌱㜱ⴸ✴㬩਍††††††††††††⼼捳楲瑰ാ †††††††††††††††††††㰠ⴡ‭䍐䐠瑥楡獬䜠潬慢楳整琠条⠠瑧条樮⥳ⴠ䜠潯汧⁥湁污瑹捩⁳ⴭാ †††††††††††††㰠捳楲瑰愠祳据猠捲∽瑨灴㩳⼯睷⹷潧杯敬慴浧湡条牥挮浯术慴⽧獪椿㵤䅕ㄭ㐵㄰ㄳ㠷㘭㸢⼼捳楲瑰ാ †††††††††††††㰠捳楲瑰ാ ††††††††††††††眠湩潤⹷慤慴慌敹⁲‽楷摮睯搮瑡䱡祡牥簠⁼嵛഻ ††††††††††††††映湵瑣潩瑧条⤨摻瑡䱡祡牥瀮獵⡨牡畧敭瑮⥳紻਍†††††††††††††††瑧条✨獪Ⱗ渠睥䐠瑡⡥⤩഻ †††††ഠ ††††††††††††††朠慴⡧挧湯楦❧‬唧ⵁ㔱〴㌱㜱ⴸ✶㬩਍††††††††††††††⼼捳楲瑰ാ †††††††††††††††ഠ †††††††㰠栯慥㹤਍††††††††戼摯㹹਍††††††††††搼癩椠㵤昢ⵢ潲瑯㸢⼼楤㹶਍††††††猼牣灩⁴獡湹⁣敤敦⁲牣獯潳楲楧㵮愢潮祮潭獵•牳㵣栢瑴獰⼺振湯敮瑣昮捡扥潯⹫敮⽴楶噟⽎摳⹫獪砣扦汭ㄽ瘦牥楳湯瘽⸷∰渠湯散∽汅い癋䩗㸢⼼捳楲瑰ാ †††††㰠ⴡ‭敂楧潰異⁰䉆ⴠ㸭਍††††††猼祴敬ാ †††††††⌠扦硯戭捡杫潲湵⁤ൻ †††††††††搠獩汰祡›潮敮഻ †††††††††戠捡杫潲湵㩤爠执⡡ⰰⰰⰰ⸰⤸഻ †††††††††眠摩桴›〱┰഻ †††††††††栠楥桧㩴ㄠ〰㬥਍††††††††††潰楳楴湯›楦數㭤਍††††††††††潴㩰〠഻ †††††††††氠晥㩴〠഻ †††††††††稠椭摮硥›㤹㤹㤹㬹਍††††††††ൽ †††††ഠ †††††††⌠扦硯挭潬敳笠਍††††††††††楷瑤㩨ㄠ〰㬥਍††††††††††敨杩瑨›〱┰഻ †††††††素਍††††††਍††††††††昣潢⵸楤灳慬⁹ൻ †††††††††戠捡杫潲湵㩤⌠慥慥慥഻ †††††††††戠牯敤㩲㔠硰猠汯摩瘠牡⴨瀭楲慭祲挭汯牯㬩਍††††††††††楷瑤㩨㌠〵硰഻ †††††††††栠楥桧㩴㈠〳硰഻ †††††††††瀠獯瑩潩㩮愠獢汯瑵㭥਍††††††††††潴㩰㌠┲഻ †††††††††氠晥㩴㌠┷഻ †††††††††ⴠ敷止瑩戭牯敤⵲慲楤獵›瀵㭸਍††††††††††洭穯戭牯敤⵲慲楤獵›瀵㭸਍††††††††††潢摲牥爭摡畩㩳㔠硰഻ †††††††素਍††††††਍††††††††浀摥慩猠牣敥湡⁤洨硡眭摩桴›㘷瀸⥸ൻ †††††††††⌠扦硯搭獩汰祡笠਍††††††††††††敬瑦›慣捬㔨┰ⴠㄠ㔷硰㬩਍††††††††††ൽ †††††††素਍††††††਍††††††††昣潢⵸畢瑴湯笠਍††††††††††汦慯㩴爠杩瑨഻ †††††††††挠牵潳㩲瀠楯瑮牥഻ †††††††††瀠獯瑩潩㩮愠獢汯瑵㭥਍††††††††††楲桧㩴〠硰഻ †††††††††琠灯›瀰㭸਍††††††††††⵺湩敤㩸ㄠ഻ †††††††素਍††††††਍††††††††昣潢⵸畢瑴湯戺晥牯⁥ൻ †††††††††挠湯整瑮›䌢佌䕓㬢਍††††††††††慰摤湩㩧㔠硰㠠硰഻ †††††††††戠捡杫潲湵㩤⌠愳㜵㔹഻ †††††††††挠汯牯›攣敡敡㭡਍††††††††††潦瑮眭楥桧㩴戠汯㭤਍††††††††††潦瑮猭穩㩥ㄠ瀰㭸਍††††††††††潦瑮昭浡汩㩹✠慔潨慭㬧਍††††††††ൽ †††††ഠ †††††††⌠扦硯氭湩Ⱬ昣潢⵸楬歮愠瘮獩瑩摥⌬扦硯氭湩ⱡ昣潢⵸楬歮愠栺癯牥笠਍††††††††††潣潬㩲⌠慡慡慡഻ †††††††††映湯⵴楳敺›瀹㭸਍††††††††††整瑸搭捥牯瑡潩㩮渠湯㭥਍††††††††††整瑸愭楬湧›散瑮牥഻ †††††††††瀠摡楤杮›瀵㭸਍††††††††ൽ †††††㰠猯祴敬ാ †††††㰠捳楲瑰琠灹㵥琧硥⽴慪慶捳楲瑰㸧਍††††††††⼯ℼ䍛䅄䅔൛ †††††††樠畑牥⹹潣歯敩㴠映湵瑣潩欨祥‬慶畬ⱥ漠瑰潩獮
ൻ †††††††⼠ 敫⁹湡⁤瑡氠慥瑳瘠污敵朠癩湥‬敳⁴潣歯敩⸮മ †††††††椠⁦愨杲浵湥獴氮湥瑧⁨‾‱☦匠牴湩⡧慶畬⥥℠㴽∠潛橢捥⁴扏敪瑣≝
ൻ †††††††漠瑰潩獮㴠樠畑牥⹹硥整摮笨ⱽ漠瑰潩獮㬩਍††††††††晩⠠慶畬⁥㴽‽畮汬簠⁼慶畬⁥㴽‽湵敤楦敮⥤笠਍††††††††灯楴湯⹳硥楰敲⁳‽ㄭ഻ †††††††素਍††††††††晩⠠祴数景漠瑰潩獮攮灸物獥㴠㴽✠畮扭牥⤧笠਍††††††††慶⁲慤獹㴠漠瑰潩獮攮灸物獥‬⁴‽灯楴湯⹳硥楰敲⁳‽敮⁷慄整⤨഻ †††††††琠献瑥慄整琨朮瑥慄整⤨⬠搠祡⥳഻ †††††††素਍††††††††慶畬⁥‽瑓楲杮瘨污敵㬩਍††††††††敲畴湲⠠潤畣敭瑮挮潯楫⁥‽൛ †††††††攠据摯啥䥒潃灭湯湥⡴敫⥹‬㴧Ⱗ਍††††††††灯楴湯⹳慲⁷‿慶畬⁥›湥潣敤剕䍉浯潰敮瑮瘨污敵Ⱙ਍††††††††灯楴湯⹳硥楰敲⁳‿㬧攠灸物獥✽⬠漠瑰潩獮攮灸物獥琮啯䍔瑓楲杮⤨㨠✠Ⱗ⼠ 獵⁥硥楰敲⁳瑡牴扩瑵ⱥ洠硡愭敧椠⁳潮⁴畳灰牯整⁤祢䤠൅ †††††††漠瑰潩獮瀮瑡⁨‿㬧瀠瑡㵨‧‫灯楴湯⹳慰桴㨠✠Ⱗ਍††††††††灯楴湯⹳潤慭湩㼠✠※潤慭湩✽⬠漠瑰潩獮搮浯楡›✧ബ †††††††漠瑰潩獮献捥牵⁥‿㬧猠捥牵❥㨠✠ധ †††††††崠樮楯⡮✧⤩഻ †††††††素਍††††††††⼯欠祥愠摮瀠獯楳汢⁹灯楴湯⁳楧敶Ɱ朠瑥挠潯楫⹥⸮਍††††††††灯楴湯⁳‽慶畬⁥籼笠㭽਍††††††††慶⁲敲畳瑬‬敤潣敤㴠漠瑰潩獮爮睡㼠映湵瑣潩猨
⁻敲畴湲猠※⁽›敤潣敤剕䍉浯潰敮瑮഻ †††††††爠瑥牵爨獥汵⁴‽敮⁷敒䕧灸✨㼨帺㭼⤠‧‫湥潣敤剕䍉浯潰敮瑮欨祥
‫㴧嬨㭞⩝✩⸩硥捥搨捯浵湥⹴潣歯敩⤩㼠搠捥摯⡥敲畳瑬ㅛ⥝㨠渠汵㭬਍††††††††㭽਍††††††††⼯嵝ാ †††††㰠猯牣灩㹴਍††††††猼牣灩⁴祴数✽整瑸樯癡獡牣灩❴ാ †††††樠畑牥⡹潤畣敭瑮⸩敲摡⡹畦据楴湯␨笩਍†††††††晩␨挮潯楫⡥瀧灯灵晟捡扥潯彫潢❸
㴡✠敹❳笩਍†††††††††⠤⌧扦硯戭捡杫潲湵❤⸩敤慬⡹〵〰⸩慦敤湉✨敭楤浵⤧഻ ††††††††␠✨昣潢⵸畢瑴湯‬昣潢⵸汣獯❥⸩汣捩⡫畦据楴湯⤨ൻ †††††††††␠✨昣潢⵸慢正牧畯摮⤧献潴⡰⸩慦敤畏⡴洧摥畩❭㬩਍†††††††††⥽഻ †††††††素਍††††††††⸤潣歯敩✨潰異彰慦散潢歯扟硯Ⱗ✠敹❳‬⁻慰桴›⼧Ⱗ攠灸物獥›‷⥽഻ †††††素㬩਍††††††⼼捳楲瑰ാ †††††㰠楤⁶摩✽扦硯戭捡杫潲湵❤ാ ††††††㰠楤⁶摩✽扦硯挭潬敳㸧⼼楤㹶਍†††††††搼癩椠㵤昧潢⵸楤灳慬❹ാ †††††††㰠楤⁶摩✽扦硯戭瑵潴❮㰾搯癩ാ ††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ⵢ慰敧•慤慴栭敲㵦栢瑴獰⼺眯睷昮捡扥潯⹫潣⽭灓牯獴㐴挲浯ㄭ㄰㈹㌰㠲㘹〲㌹•慤慴琭扡㵳∢搠瑡ⵡ楷瑤㵨∢搠瑡ⵡ敨杩瑨∽•慤慴猭慭汬栭慥敤㵲昢污敳•慤慴愭慤瑰挭湯慴湩牥眭摩桴∽牴敵•慤慴栭摩ⵥ潣敶㵲昢污敳•慤慴猭潨⵷慦散楰敬∽牴敵㸢戼潬正畱瑯⁥楣整∽瑨灴㩳⼯睷⹷慦散潢歯挮浯匯潰瑲㑳㈴潣⵭〱㤱〲㈳㤸㈶㤰∳挠慬獳∽扦砭扦汭瀭牡敳椭湧牯≥㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷慦散潢歯挮浯匯潰瑲㑳㈴潣⵭〱㤱〲㈳㤸㈶㤰∳匾潰瑲㑳㈴⼼㹡⼼汢捯煫潵整㰾搯癩ാ ††††††㰠搯癩ാ †††††㰠搯癩ാ †††††㰠ⴡ‭湅⁤潰異⁰䉆ⴠ㸭††††格慥敤⁲汣獡㵳挢敬牡楦⁸敨摡牥浟楡≮ാ †††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢湯慴湩牥搠昭敬⁸汣慥晲硩㸢਍††††††††††搼癩挠慬獳∽ⵤ汦硥洠⵲畡潴㸢਍††††††††††††搼癩挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††搼癩ാ †††††††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽∯琠瑩敬∽灳牯獴㐴⸲潣≭挠慬獳∽潬潧浟楡≮ാ †††††††††††††††††††㰠浩⁧牳㵣栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯浥汰瑡獥㈯㈰⼲桴浥獥椯慭敧⽳潬潧浟楡⹮癳≧眠摩桴∽㐲∰栠楥桧㵴㐢∸愠瑬∽灳牯獴㐴⸲潣≭⼠ാ †††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳猢潨彷楴敭瑟灯渠湯彥扭㸢桔믡₩쑮涃‬㈲〯⼹〲㈲⼼楤㹶਍††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††搼癩挠慬獳∽汭愭瑵ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††搼癩挠慬獳∽捩湯瑟灯牟杩瑨搠昭敬⁸污杩⵮瑩浥⵳散瑮牥㸢਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽潢彸敳牡档渠湯彥扭㸢਍††††††††††††††††昼牯敭桴摯∽潰瑳•捡楴湯∽洿摯愽捲楨敶愦瑣猽慥捲≨挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††椼灮瑵琠灹㵥琢硥≴瀠慬散潨摬牥∽桎뫡炭琠믡₫桫돃⁡썴涬欠뾺⸮∮渠浡㵥猢慥捲≨挠慬獳∽硴彴敳牡档•㸯਍††††††††††††††††††椼灮瑵琠灹㵥猢扵業≴挠慬獳∽瑢彮敳牡档•㸯਍††††††††††††††††⼼潦浲ാ †††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††㰠灳湡挠慬獳∽潮敮浟≢ാ †††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷慦散潢歯挮浯猯潰瑲㑳㈴潣⽭•敲㵬渢景汯潬⁷潮灯湥牥•慴杲瑥∽扟慬歮㸢਍††††††††††††††††††椼杭猠捲∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳浩条獥是⹢癳≧栠楥桧㵴ㄢ∵⼠‾਍††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺琯楷瑴牥挮浯匯潰瑲㑳㈴潣≭爠汥∽潮潦汬睯渠潯数敮≲琠牡敧㵴弢汢湡≫ാ †††††††††††††††††㰠浩⁧牳㵣栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯浥汰瑡獥㈯㈰⼲桴浥獥椯慭敧⽳睴献杶•敨杩瑨∽㔱•㸯਍††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷礮畯畴敢挮浯振慨湮汥唯䝃䉺煗䍊坈杅䵭㙍報眲㙑≁爠汥∽潮潦汬睯渠潯数敮≲琠牡敧㵴弢汢湡≫ാ †††††††††††††††††㰠浩⁧牳㵣栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯浥汰瑡獥㈯㈰⼲桴浥獥椯慭敧⽳瑹⹵癳≧栠楥桧㵴ㄢ∵⼠ാ †††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††㰠猯慰㹮਍††††††††††††††戼瑵潴摩∽瑢≮挠慬獳∽潭敲浟湥⁵汭〲戠潬正浟≢ാ †††††††††††††††㰠灳湡㰾猯慰㹮਍††††††††††††††††猼慰㹮⼼灳湡ാ †††††††††††††††㰠灳湡㰾猯慰㹮਍††††††††††††††⼼畢瑴湯ാ †††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢瑡来牯⵹潰異≰ാ †††††††††㰠楤⁶汣獡㵳戢彧慣整潧祲瀭灯灵㸢਍††††††††††††搼癩挠慬獳∽潣瑮楡敮≲ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳戢硯獟慥捲⁨汢捯彫扭㸢਍††††††††††††††††昼牯敭桴摯∽潰瑳•捡楴湯∽洿摯愽捲楨敶愦瑣猽慥捲≨挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††椼灮瑵琠灹㵥琢硥≴瀠慬散潨摬牥∽桎뫡炭琠믡₫桫돃⁡썴涬欠뾺⸮∮渠浡㵥猢慥捲≨挠慬獳∽硴彴敳牡档•㸯਍††††††††††††††††††椼灮瑵琠灹㵥猢扵業≴挠慬獳∽瑢彮敳牡档•㸯਍††††††††††††††††⼼潦浲ാ †††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳戢牯琭灯洠ㅴ‵扭㔱㸢⼼楤㹶਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡⁥扭㔱㸢਍††††††††††††††††愼栠敲㵦⼢•汣獡㵳∢琠瑩敬∽牔湡⁧档믡₧灳牯獴㐴⸲潣≭吾慲杮挠ꞻ⼼㹡਍††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡⁥扭㔱㸢਍††††††††††††††††愼栠敲㵦⼢⵶敬条敵∯琠瑩敬∽ⵖ敌条敵㸢਍††††††††††††††††††ⵖ敌条敵਍††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡⁥扭㔱∠ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭晡ⵦ畣⵰畮㈭㈰⼲•楴汴㵥䄢䙆䌠灵渠믡₯〲㈲㸢਍††††††††††††††††††††䙁⁆畃⁰꾻㈠㈰′†††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳洠ㅢ‵㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯甯㤱搭湯ⵧ慮⵭⽡•楴汴㵥唢㤱쐠쎐溴⁧慎臃㸢਍††††††††††††††††††††ㅕ‹郄듃杮丠浡쌠₁†††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳洠ㅢ‵㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯振灵挭⼱•楴汴㵥䌢뫃⁰ㅃ㸢਍††††††††††††††††††††썃為䌠‱†††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳洠ㅢ‵㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯港潧楡栭湡ⵧ湡⽨•楴汴㵥丢潧뫡榡栠뫡溡⁧湁≨ാ †††††††††††††††††††丠潧뫡榡栠뫡溡⁧湁⁨†††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳洠ㅢ‵㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯港慨⵮楤桮戭湯ⵧ慤∯琠瑩敬∽䡎뫡京쐠誻䡎䈠鏃䝎쐠쎐⊁ാ †††††††††††††††††††丠겺⁎郄믡亊⁈썂亓⁇郄臃††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡⁥扭㔱∠ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡∯琠瑩敬∽썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎≍ാ †††††††††††††††††††䈠鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡⁥扭㔱∠ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭慬氭杩⽡•楴汴㵥吢ꋃ⁹慂桎≡ാ †††††††††††††††††††吠ꋃ⁹慂桎⁡†††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳洠ㅢ‵㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯栯畡琭畲湯⽧•楴汴㵥䠢뫡喬吠왒鲻䝎㸢਍††††††††††††††††††††겺⁕剔꿆믡亜⁇†††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳洠ㅢ‵㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯猯牥敩愭∯琠瑩敬∽썂溳⁧釄ꇃ쌠⊝ാ †††††††††††††††††††䈠돃杮쐠쎑₡鷃††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡⁥扭㔱∠ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭档祵湥渭畨湯⽧•楴汴㵥䌢啈芻⁎䡎꿆믡亢⁇썂亓⁇郄臃㸢਍††††††††††††††††††††䡃奕믡亂丠왈ꊻ䝎䈠鏃䝎쐠쎐₁†††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳洠ㅢ‵㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯氯杩敵ㄭ∯琠瑩敬∽썂溳⁧釄ꇃ倠써炡㸢਍††††††††††††††††††††썂溳⁧釄ꇃ倠써炡††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡⁥扭㔱∠ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭畣⵰㉣∯琠瑩敬∽썃為䌠∲ാ †††††††††††††††††††䌠뫃⁰㉃††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡⁥扭㔱∠ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楶敤⽯•楴汴㵥嘢䑉佅㸢਍††††††††††††††††††††䥖䕄⁏†††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳洠ㅢ‵㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯敨琭慨⽯•楴汴㵥吢芻吠䅈≏ാ †††††††††††††††††††吠芻吠䅈⁏†††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳洠ㅢ‵㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤搭捵戭湵敤汳杩⽡•楴汴㵥䈢돃杮쐠쎑₡郄믡掩㸢਍††††††††††††††††††††썂溳⁧釄ꇃ쐠ꦻ⁣†††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠搯癩ാ †††††㰠栯慥敤㹲਍††††††搼癩挠慬獳∽楦彸捳潲汬㸢਍††††††††格慥敤⁲汣獡㵳洢湥彵慭湩㸢਍††††††††††搼癩挠慬獳∽桳睯浟湥彵慭湩㸢਍††††††††††††搼癩挠慬獳∽潣瑮楡敮≲ാ †††††††††††††㰠慮⁶汣獡㵳搢昭敬⁸污杩⵮瑩浥⵳散瑮牥㸢਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽慮彶散瑮牥㸢਍††††††††††††††††††甼汣獡㵳氢獩彴敭畮浟楡ⵤ汦硥映敬⵸敭畮㸢਍††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††††††††愼挠慬獳∽•牨晥∽∯琠瑩敬∽牔湡⁧档믡₧灳牯獴㐴⸲潣≭ാ †††††††††††††††††††††††吠慲杮挠ꞻ਍††††††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瘯氭慥畧⽥•楴汴㵥嘢䰭慥畧≥挠慬獳∽整瑸甭灰牥慣敳㸢਍††††††††††††††††††††††††ⵖ敌条敵਍††††††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽•ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭晡ⵦ畣⵰畮㈭㈰⼲•汣獡㵳琢硥⵴灵数捲獡⁥†㸢਍††††††††††††††††††††††††††䙁⁆畃⁰꾻㈠㈰′†††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ഠ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽•ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭ㅵⴹ潤杮渭浡愭∯挠慬獳∽整瑸甭灰牥慣敳†∠ാ †††††††††††††††††††††††††唠㤱쐠쎐溴⁧慎臃††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††ഠ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳∢㸠਍††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯振灵挭⼱•汣獡㵳琢硥⵴灵数捲獡⁥†㸢਍††††††††††††††††††††††††††썃為䌠‱†††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ഠ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽•ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭杮慯⵩慨杮愭桮∯挠慬獳∽整瑸甭灰牥慣敳†∠ാ †††††††††††††††††††††††††丠潧뫡榡栠뫡溡⁧湁⁨†††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ഠ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽•ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭桮湡搭湩⵨潢杮搭⽡•汣獡㵳琢硥⵴灵数捲獡⁥†㸢਍††††††††††††††††††††††††††䡎뫡京쐠誻䡎䈠鏃䝎쐠쎐₁†††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ഠ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽瑩浥江獩彴敭畮浟楡≮㸠਍††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭•汣獡㵳琢硥⵴灵数捲獡⁥牡彲牤灯†㸢਍††††††††††††††††††††††††††썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎⁍†††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠汵挠慬獳∽畳形楬瑳浟湥彵慭湩㸢਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼㹩愼琠瑩敬∽䕓⁁慇敭≳挠慬獳∽•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭敳ⵡ慧敭⽳㸢䕓⁁慇敭㱳愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼㹩愼琠瑩敬∽獁慩畃≰挠慬獳∽•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭獡慩⵮畣⽰㸢獁慩畃㱰愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼㹩愼琠瑩敬∽㉕″桃ꋃ⁵臃•汣獡㵳∢栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯甯㌲挭慨⵵⽡㸢㉕″桃ꋃ⁵臃⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬㰾⁡楴汴㵥嘢䰭慥畧⁥〲㈲•汣獡㵳∢栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯瘯氭慥畧⽥㸢ⵖ敌条敵㈠㈰㰲愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼㹩愼琠瑩敬∽䙁⁃畃≰挠慬獳∽•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭晡ⵣ畣⽰㸢䙁⁃畃㱰愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼汵ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ഠ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽捩湯浟牯⁥瑩浥江獩彴敭畮浟楡≮ാ †††††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽慪慶捳楲瑰㬺㸢਍††††††††††††††††††††††††††††椼杭猠捲∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳浩条獥椯潣彮慢獲献杶•污㵴匢潰瑲⁳㐴∲ാ †††††††††††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††††㰠汵挠慬獳∽畳形楬瑳浟湥彵慭湩㸢਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳∢㸠਍††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯氯ⵡ楬慧∯挠慬獳∽整瑸甭灰牥慣敳†∠ാ †††††††††††††††††††††††††吠ꋃ⁹慂桎⁡†††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ഠ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽•ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭慨⵵牴潵杮∯挠慬獳∽整瑸甭灰牥慣敳†∠ാ †††††††††††††††††††††††††䠠뫡喬吠왒鲻䝎††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††ഠ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳∢㸠਍††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯猯牥敩愭∯挠慬獳∽整瑸甭灰牥慣敳†∠ാ †††††††††††††††††††††††††䈠돃杮쐠쎑₡鷃††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††ഠ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳∢㸠਍††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯振畨敹⵮桮潵杮∯挠慬獳∽整瑸甭灰牥慣敳†∠ാ †††††††††††††††††††††††††䌠啈芻⁎䡎꿆믡亢⁇썂亓⁇郄臃††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††ഠ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳∢㸠਍††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯氯杩敵ㄭ∯挠慬獳∽整瑸甭灰牥慣敳†∠ാ †††††††††††††††††††††††††䈠돃杮쐠쎑₡桐ꇃ⁰†††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ഠ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽•ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭畣⵰㉣∯挠慬獳∽整瑸甭灰牥慣敳†∠ാ †††††††††††††††††††††††††䌠뫃⁰㉃††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††ഠ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳∢㸠਍††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯瘯摩潥∯挠慬獳∽整瑸甭灰牥慣敳†∠ാ †††††††††††††††††††††††††嘠䑉佅††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††ഠ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳∢㸠਍††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯敨琭慨⽯•汣獡㵳琢硥⵴灵数捲獡⁥†㸢਍††††††††††††††††††††††††††䡔믡₂䡔佁††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††ഠ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳∢㸠਍††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤搭捵戭湵敤汳杩⽡•汣獡㵳琢硥⵴灵数捲獡⁥†㸢਍††††††††††††††††††††††††††썂溳⁧釄ꇃ쐠ꦻ⁣†††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ഠ †††††††††††††††††††††††††††††††㰠甯㹬਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††⼼慮㹶਍††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼敨摡牥ാ †††††㰠搯癩ാ †††††㰠楤⁶汣獡㵳愢癤•瑳汹㵥洢牡楧⵮潴㩰瀰㭸慭杲湩戭瑯潴㩭瀰㭸㸢搼癩挠慬獳∽⁥摡彳潣瑮湥≴搠瑡ⵡ摩∽∵猠祴敬∽㸢椼獮挠慬獳∽㠹愲㐹㘹•慤慴欭祥∽戵㤲㍤敦ㄱ敡晢捡捦〱づ㜵㡥㘷搱㥤㸢⼼湩㹳⼼楤㹶搼癩挠慬獳∽⁥摡彳潣瑮湥≴搠瑡ⵡ摩∽∵猠祴敬∽慭杲湩琭灯〺硰∻㰾搯癩㰾搯癩ാ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††††††㰠瑳汹㹥਍††††††††††挣湯整瑮摟瑥楡浩筧楷瑤㩨ㄠ〰㬥栠楥桧㩴愠瑵絯਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡筰慭杲湩戭瑯潴㩭ㄠ瀰㭸氠湩ⵥ敨杩瑨›㌳硰ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩⸠楬桧彴潢⁸灻獯瑩潩㩮爠汥瑡癩㭥楤灳慬㩹椠汮湩ⵥ汢捯㭫慭杲湩戭瑯潴㩭ⴠ㐱硰紻਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡氮杩瑨扟硯栺癯牥⸠桳牡䥥慭敧笠灯捡瑩㩹ㄠ紻਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡献慨敲浉条⁥潻慰楣祴›㬰潰楳楴湯›扡潳畬整戻瑯潴㩭ㄠ瀰㭸敬瑦›〱硰搻獩汰祡›湩楬敮戭潬正紻਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡献慨敲浉条⁥灳湡笠楤灳慬㩹椠汮湩ⵥ汢捯㭫慭杲湩爭杩瑨›瀵㭸ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩⸠潮整楟慭敧筳潦瑮眭楥桧㩴潮浲污挻汯牯⌺㘶㬶潦瑮猭祴敬椺慴楬㭣楤灳慬㩹汢捯㭫慢正牧畯摮⌺敥㭥慰摤湩㩧〱硰琻硥⵴污杩㩮散瑮牥ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩⸠潮整楟慭敧⁳捻汯牯›㘣㘶℠浩潰瑲湡㭴映湯⵴楳敺›㐱硰℠浩潰瑲湡㭴氠湩ⵥ敨杩瑨›㠱硰℠浩潰瑲湡㭴映湯⵴瑳汹㩥潮浲污紻਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡渮瑯彥浩条獥笠慭杲湩戭瑯潴㩭㔱硰紻਍††††††††琮畨扭摟瑥楡筬楤灳慬㩹汢捯㭫潰楳楴湯爺汥瑡癩㭥畣獲牯瀺楯瑮牥ൽ †††††††⸠慤整湟睥筳慭杲湩琭灯㔺硰ൽ †††††††⸠桳牡彥敤慴汩浩筧瀠獯瑩潩㩮扡潳畬整戻瑯潴㩭〱硰氻晥㩴〱硰搻獩汰祡渺湯絥਍††††††††献慨敲楟慭敧笠潰楳楴湯›敲慬楴敶搻獩汰祡›湩楬敮戭潬正紻਍††††††††献慨敲楟慭敧栺癯牥⸠桳牡彥敤慴汩浩⁧摻獩汰祡›汢捯㭫⵺湩敤㩸㤠㬹ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩⸠桳牡彥扦浩筧慰摤湩㩧瀲⁸〱硰氻湩ⵥ敨杩瑨ㄺ瀴⁸椡灭牯慴瑮戻捡杫潲湵㩤㌣㕢㤹㬸潣潬㩲昣晦℠浩潰瑲湡㭴潦瑮昭浡汩㩹爧扯瑯❯℠浩潰瑲湡㭴潦瑮猭穩㩥㈱硰℠浩潰瑲湡㭴整瑸琭慲獮潦浲町灰牥慣敳活牡楧⵮楲桧㩴瀵絸਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡献慨敲晟楢杭⸠慦捻汯牯⌺晦⁦椡灭牯慴瑮昻湯㩴潮浲污渠牯慭潮浲污ㄠ瀴⽸‱潆瑮睁獥浯⁥椡灭牯慴瑮紻਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡献慨敲晟楢杭栺癯牥扻捡杫潲湵㩤㈣㐳㠱ℳ浩潰瑲湡㭴潣潬㩲昣晦℠浩潰瑲湡絴਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡献慨敲束敬浩筧慢正牧畯摮⌺ㅤ㠴㘳℠浩潰瑲湡絴਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡献慨敲束敬浩㩧潨敶筲慢正牧畯摮⌺㥢愲挱椡灭牯慴瑮紻਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡攮灸湡楟杭捻汯牯⌺晦㭦慢正牧畯摮爺执⡡ⰰⰰⰰ⸰⤶瀻獯瑩潩㩮扡潳畬整琻灯〺爻杩瑨〺瀻摡楤杮ㄺ瀰㭸楷瑤㩨〴硰栻楥桧㩴〴硰琻硥⵴污杩㩮散瑮牥搻獩汰祡渺湯絥਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡攮灸湡楟杭⸠慦捻汯牯⌺敥㭥潦瑮渺牯慭潮浲污渠牯慭〲硰ㄯ䘠湯䅴敷潳敭℠浩潰瑲湡㭴ൽ †††††††⸠桴浵形敤慴汩栺癯牥⸠桳牡彥敤慴汩浩Ⱨ琮畨扭摟瑥楡㩬潨敶⁲攮灸湡楟杭摻獩汰祡戺潬正℠浩潰瑲湡絴਍††††††††昮硩楟杭㉟〸桻楥桧㩴㈠〸硰漻橢捥⵴楦㩴挠癯牥紻਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡搣癩楆獲ⱴ⌠潣瑮湥彴敤慴汩⌠楤䱶獡筴⵺湩敤㩸㤹㬹潰楳楴湯›敲慬楴敶紻਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡晩慲敭渺瑯嬨摩㴪愢扭崢笩慭⵸楷瑤㩨〱┰紻਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡瘮摩潥捭坬慲灰牥‬瘮摩潥捭坬慲灰牥笠潰楳楴湯›敲慬楴敶瀻摡楤杮戭瑯潴㩭㔠⸶㔲㬥慰摤湩ⵧ潴㩰㈠瀵㭸敨杩瑨›㬰ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩⸠楶敤浯汣牗灡数⁲晩慲敭‬瘮摩潥捭坬慲灰牥椠牦浡⁥灻獯瑩潩㩮愠獢汯瑵㭥潴㩰〠氻晥㩴〠眻摩桴›〱┰栻楥桧㩴ㄠ〰㬥ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩愠捻汯牯⌺〰户晦紻਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡Ɫ⌠潣瑮湥彴敤慴汩攠Ɑ⌠潣瑮湥彴敤慴汩映湯ⱴ⌠潣瑮湥彴敤慴汩椠‬挣湯整瑮摟瑥楡楬‬挣湯整瑮摟瑥楡Ɒ⌠潣瑮湥彴敤慴汩猠慰Ɱ⌠潣瑮湥彴敤慴汩猠牴湯筧਍††††††††††潦瑮猭穩㩥ㄠ瀸㭸਍††††††††††楬敮栭楥桧㩴ㄠ㔮഻ †††††††素਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡汵‬挣湯整瑮摟瑥楡汯ൻ †††††††††瀠摡楤杮氭晥㩴㈠瀰㭸਍††††††††ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩甠ⱬ⌠潣瑮湥彴敤慴汩漠ⱬ挣湯整瑮摟瑥楡楬ൻ †††††††††氠獩⵴瑳汹㩥椠獮摩൥ †††††††素਍††††††††浀摥慩⠠慭⵸楷瑤㩨㘷瀷⥸笠਍††††††††††攮灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱笠潢摲牥琭灯›瀳⁸潳楬⁤䔣䔰䔰㬰洠牡楧⵮潴㩰ㄠ瀲㭸洠牡楧⵮潢瑴浯›㈱硰紻਍††††††††††攮灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱江瑥整⁲晻湯⵴敷杩瑨›潮浲污戻牯敤⵲潴㩰㌠硰猠汯摩⌠㍣挲挲搻獩汰祡›湩楬敮戭潬正活牡楧⵮潴㩰ⴠ瀳㭸楬敮栭楥桧㩴㌠瀵㭸潦瑮昭浡汩㩹䄠楲污昻湯⵴楳敺›ㄲ硰活牡楧⵮潢瑴浯›瀳㭸慰摤湩㩧〠紻਍††††††††††攮灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱瑟瑩敬笠整瑸搭捥牯瑡潩㩮渠湯㭥潦瑮昭浡汩㩹䄠楲污昻湯⵴楳敺›㜱硰氻湩ⵥ敨杩瑨›㈲硰活牡楧㩮㠠硰〠搻獩汰祡›汢捯㭫潦瑮眭楥桧㩴戠汯㭤潣潬㩲⌠㌳㬳ൽ †††††††††⸠硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強楴汴㩥潨敶⁲瑻硥⵴敤潣慲楴湯›湵敤汲湩㭥ൽ †††††††††⸠硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強桰瑯摻獩汰祡›汢捯㭫ൽ †††††††††⸠硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強桰瑯浩⁧浻硡眭摩桴›〱┰紻਍††††††††††攮灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱江晥⁴晻潬瑡›敬瑦※楷瑤㩨ㄠ〴硰※慭杲湩爭杩瑨›㈱硰紻਍††††††††††攮灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱牟杩瑨笠汦慯㩴爠杩瑨※楷瑤㩨ㄠ〴硰※慭杲湩氭晥㩴ㄠ瀲㭸ൽ †††††††††⸠硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強潢瑴浯笠楤灳慬㩹椠汮湩ⵥ汢捯㭫楷瑤㩨ㄠ〰㬥ൽ †††††††††⸠硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強潢瑴浯⸠硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強瑩浥笠汦慯㩴氠晥㭴楷瑤㩨㐠┸活牡楧⵮楲桧㩴㈠㬥癯牥汦睯›楨摤湥戻牯敤㩲渠湯㭥慰摤湩㩧〠※慭杲湩戭瑯潴㩭㔠硰紻਍††††††††††攮灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱扟瑯潴攮灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱楟整㩭瑮⵨档汩⡤渲ㄫ笩慭杲湩爭杩瑨›㬰洠牡楧⵮敬瑦›┲ൽ †††††††††⸠硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強潢瑴浯⸠硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強瑩浥江獡⁴浻牡楧⵮楲桧㩴〠紻਍††††††††††攮灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱扟瑯潴攮灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱瑟瑩敬笠潦瑮眭楥桧㩴渠牯慭㭬氠湩ⵥ敨杩瑨›㈲硰※†栠楥桧㩴㔠瀶㭸਍††††††††††癯牥汦睯›楨摤湥紻਍††††††††††挣湯整瑮摟瑥楡楦畧敲ൻ †††††††††††洠牡楧㩮〠ⴠ㔱硰ㄠ瀵ⅸ浩潰瑲湡㭴਍††††††††††††整瑸愭楬湧›散瑮牥഻ †††††††††††眠摩桴›畡潴਍††††††††††ൽ †††††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩映杩牵⁥浩筧਍††††††††††††潢摲牥爭摡畩㩳〠਍††††††††††ൽ †††††††素਍††††††⼼瑳汹㹥਍††††††਍††††††਍††††††洼楡汣獡㵳洢楡彮潣瑮湥≴ാ †††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢湯慴湩牥㸢਍††††††††††猼捥楴湯挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††搼癩挠慬獳∽潣㝬〶洠㉲‰瑰〲㸢਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽牢慥彤畣灭㸢਍††††††††††††††††愼栠敲㵦⼢•楴汴㵥吢慲杮挠ꞻ匠潰瑲⁳㐴∲吾慲杮挠ꞻ⼼㹡਍††††††††††††††††††††††††††††猼慰汣獡㵳椢潣彮牢慥≤㰾猯慰㹮਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭•汣獡㵳愢瑣癩≥琠瑩敬∽썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎≍ാ †††††††††††††††††††䈠鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††††††††猼慰汣獡㵳椢潣彮牢慥≤㰾猯慰㹮਍††††††††††††††††猼慰汣獡㵳∢ാ †††††††††††††††††吠湩琠믡掩਍††††††††††††††††⼼灳湡ാ †††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳戢敲摡浟湥彵慣整搠昭敬⁸扭〲愠楬湧椭整獭挭湥整≲猠祴敬∽楤灳慬㩹渠湯㭥㸢਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽牭愭瑵≯ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳搢昭敬⁸污杩⵮瑩浥⵳散瑮牥㸢਍††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭•汣獡㵳昢ㅳ‸扦汯⁤汣敲⁤牭㔱•楴汴㵥䈢鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁㸢猼慰㹮썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎㱍猯慰㹮⼼㹡††††††††††††††搼癩挠慬獳∽汦硥漭敮渠湯彥扭㸢਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯猯慥札浡獥∯挠慬獳∽整瑸甭灰牥慣敳∠琠瑩敬∽䕓⁁慇敭≳ാ †††††††††††††††††††††††††匠䅅䜠浡獥††††††††††††††††††⼼㹡ഠ †††††††††††††††††††††☠扮灳☻扮灳簻渦獢㭰渦獢㭰††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯甯㌲挭慨⵵⽡•汣獡㵳琢硥⵴灵数捲獡⁥•楴汴㵥唢㌲䌠써疢쌠⊁ാ †††††††††††††††††††††††††唠㌲䌠써疢쌠₁†††††††††††††††††㰠愯‾਍††††††††††††††††††††††渦獢㭰渦獢㭰♼扮灳☻扮灳※†††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭獡慩⵮畣⽰•汣獡㵳琢硥⵴灵数捲獡⁥•楴汴㵥䄢楳湡䌠灵㸢਍††††††††††††††††††††††††††獁慩畃⁰†††††††††††††††††㰠愯‾਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽汭愭瑵≯ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳猢潨彷畳浢湥≵ാ †††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢牯≥ാ †††††††††††††††††††††㰠畢瑴湯挠慬獳∽潭敲戭湴㸢敘桴꫃㱭戯瑵潴㹮਍††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽潭敲洭湥≵ാ †††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢牯ⵥ敭畮挭牡瑥㸢਍††††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽潭敲洭湥⵵慣敲⵴畯整≲㰾搯癩ാ †††††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢牯ⵥ敭畮挭牡瑥椭湮牥㸢⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††甼汣獡㵳洢牯ⵥ敭畮椭整獭•慴楢摮硥∽ㄭ•潲敬∽敭畮•牡慩氭扡汥敬扤㵹洢牯ⵥ瑢≮愠楲ⵡ楨摤湥∽牴敵㸢਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳洢牯ⵥ敭畮椭整≭ാ †††††††††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭敳ⵡ慧敭⽳•汣獡㵳∢琠瑩敬∽䕓⁁慇敭≳ാ †††††††††††††††††††††††††††††††匠䅅䜠浡獥††††††††††††††††††††††††⼼㹡ഠ †††††††††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳洢牯ⵥ敭畮椭整≭ാ †††††††††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭㉵ⴳ档畡愭∯挠慬獳∽•楴汴㵥唢㌲䌠써疢쌠⊁ാ †††††††††††††††††††††††††††††††唠㌲䌠써疢쌠₁†††††††††††††††††††††††㰠愯‾਍††††††††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽潭敲洭湥⵵瑩浥㸢਍††††††††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯愯楳湡挭灵∯挠慬獳∽•楴汴㵥䄢楳湡䌠灵㸢਍††††††††††††††††††††††††††††††††獁慩畃⁰†††††††††††††††††††††††㰠愯‾਍††††††††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽潭敲洭湥⵵瑩浥㸢਍††††††††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯瘯氭慥畧⽥•汣獡㵳∢琠瑩敬∽ⵖ敌条敵㈠㈰∲ാ †††††††††††††††††††††††††††††††嘠䰭慥畧⁥〲㈲††††††††††††††††††††††††⼼㹡ഠ †††††††††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳洢牯ⵥ敭畮椭整≭ാ †††††††††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭晡ⵣ畣⽰•汣獡㵳∢琠瑩敬∽䙁⁃畃≰ാ †††††††††††††††††††††††††††††††䄠䍆䌠灵††††††††††††††††††††††††⼼㹡ഠ †††††††††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼汵ാ †††††††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㑢∰ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳琢瑩敬搭瑥楡≬ാ †††††††††††††††††㰠ㅨ椠㵤戢湴敟灸敟楤≴搠瑡ⵡ摩∽〲㤸㈳㸢਍††††††††††††††††††††䱓䅎쐠ꦻ杮琠왲鮻⁣杮祵挠ꇆ砠醻杮栠뫡溡Ⱨ䌠畨觌琠챩掣⁨썣溹⁧䱈⁖牴냆ꇆ觌杮氠뫡溧氠냆믡璣琠냆背挠왨첰掁ഠ †††††††††††††††††㰠栯㸱਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㈱挠㥬‹瑭㔱㸢桔믡₩썳疡‬〳〯⼴〲ㄲㄠ㨴㐰⠠䵇⭔⤷⼼楤㹶਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽潢⵲潴⁰瑭〲洠ㅢ∵㰾搯癩ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢⵲畡潴㸢਍††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽ⵤ汦硥愠楬湧椭整獭挭湥整≲ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳琢畨扭汢捯桴浵㑢砰〴爠摡畩ㅳ〰洠ㅲ∵ാ †††††††††††††††††††††††㰠浩⁧牳㵣⼢慦楶潣⹮湰≧愠瑬∽界慮•㸯਍††††††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽汦硥漭敮㸢਍††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽扦汯≤䰾湵㱡搯癩ാ †††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ′汣㤹㸢呂⁖桔믡₃桴潡⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽汭愭瑵≯ാ †††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽•汣獡㵳椢潣彮桳牡彥敤慴汩㸢਍††††††††††††††††††††††猼杶眠摩桴∽㘱•敨杩瑨∽㘱•楶睥潂㵸〢〠ㄠ‶㘱•楦汬∽潮敮•浸湬㵳栢瑴㩰⼯睷⹷㍷漮杲㈯〰⼰癳≧ാ †††††††††††††††††††††††㰠慰桴਍††††††††††††††††††††††††††㵤䴢㈱㌮ㄵ‵䌰㌱㠮㔱′⸰㠰㤰ㄷㄠ⸴㤹㘸〠㜮㠷㘵‷㔱㘮〴‱⸲ㄲ㌷䌶㘱㈮㔷‴⸳㐶㜳ㄠ⸶㘰㤹㔠〮㘲㌴ㄠ⸵㄰㌷㘠ㄮ㈷㠴ㅃ⸳㐸㌶㜠㐮㤴㌳ㄠ⸲ㄶㄳ㠠㘮㌶‹ㄱ㌮㠴‷⸹㐸㌷䌲⸹㌹㜴‹ㄱㄮ㜶‸⸷㠶〰‶ㄱㄮ㜱‹⸶㈳㈲‴⸹〸㜳䌲⸵㐸㠸‷⸹㐳〹‴⸵㤷〹‴⸸ㄷ㤹‵⸶㤱㘷‷⸸㜲㜷䌳⸶㤵〰‷⸷㐸㤷‶⸷㐲〴‶⸷㈸㈹‷⸷㌷ㄶ′⸸㌲ㄴ䌳⸸ㄵ㘴‸⸸㜸㘵‷⸹㔳㔵‴⸸㔸㜰‵〱〮ㄷ‸⸸㐱㜰ㅃ⸱㘱㠱㜠〮㌶㘱ㄠ⸲㔲㠱㔠㤮㤷‴㌱㌮㤲″⸴㠸㐹ㅃ⸳㈸㐱㐠㌮㜹㔳ㄠ⸳㘹㜴㌠㜮㤹ㄴㄠ⸳ㄷ㔵㌠ㄮㄵ㐶ㅃ⸳㠴ㄵ㈠㔮㠲㤷ㄠ⸲㤹㈹㈠ㄮ㠹㜶ㄠ⸲㐳㈵㈠ㄮ㠴㔸ㅃ⸱㐸㜰㈠ㄮ㔰㔲ㄠ⸱ㄴ‱⸲㤲ㄲㄠ⸱㔰㤵㈠㘮㜴㌱ㅃ⸰㐴㔵㌠㈮㜵㌵㤠㠮㔳㌱㌠㠮㔵㜴㤠㈮〳㜹㐠㐮㈷㤰㥃〮㤶㈰㐠㘮〴㘲㠠㤮㤱㐵㐠㘮ㄷ‴⸸㠶㠲‵⸴ㄶ㌵䌵⸸㜱ㄲ‱⸴㤴㜰‸⸷㐶㤸′⸴㈴㐸‹⸷㌱ㄸ‸⸴ㄳ㌶䌸⸷〰㌷‸⸴㤲㐱‶⸶㈸㜶‵⸴㈲㤲‵⸶㠷㌹‸⸴㈱㔹䌲⸶㔷〲‱⸴㌰〶‹⸶㐸㐵‴⸳㔸㐵‷⸶㌹㘲‴⸳㘷㈸䌷⸷㈸㌳′⸲㘸ㄵ″⸸ㄷ‴⸱㜹㐴‵⸹ㄶㄷ″⸱㠰㜳䌷〱㌮㔴‹⸰㜳㤹ㄴㄠ⸱㌲㌰〠〮㐲ㄹ㈴ㄠ⸲㔳㔱〠≚਍††††††††††††††††††††††††††楦汬∽ഢ †††††††††††††††††††††††㸠⼼慰桴ാ †††††††††††††††††††††††㰠慰桴਍††††††††††††††††††††††††††㵤䴢⸳㈶㔵ㄠ⸵㈹㈶㉃ㄮ㐷㔲ㄠ⸵㌸‹⸱〰㈳‸㔱ㄮㄴ‴⸰㘳㜱㐴ㄠ⸳㈷㌱ⵃ⸰㜲㜹㘹ㄠ⸲㠲㔲ⴠ⸰㘰〸㔲′〱㠮㌹‵⸰㤹〷㔵㤠㜮ㄴ㈲㉃ㄮ㠶㈰㠠㐮〷‶⸳〴㈱‷⸷㐲㠹‱⸴㜶㠱‹⸶㘰㌶䌸⸶㜰㔹‴⸴㔷㌸‹⸸㜲㤱‹⸴㈸㘰‸⸹㜶㘹‴⸶㌱㤴ㅃ⸰㐱㠶㘠㔮〷‹〱㈮㈰‸⸷㤱㜳‵⸹ㄸ㘶‷⸷㌶㤵䌸⸹㈴㈴‷⸸㜰㈸㠠㜮㐶㐰㠠ㄮ㔱㜵㠠㈮㠷㈲㜠㜮〱㈷㝃㐮㐷㐷㜠〮㐴㜲㘠㘮〴ㄱ㜠〮㔷ㄴ㔠㠮㠹㈹㜠㠮㘱䌶⸴ㄸㄵ‵⸸㤸ㄴ‴⸳㌷㘷‱⸹㘹㐵‵⸲㘶〰‸ㄱ〮㤴䌲⸲㤱㤲″ㄱ㔮㈲‶⸲㌰㤰‹㈱〮㌸′⸲㐲㤸‹㈱㜮〳䌹⸲㔴㔴″㌱㌮㔳‱⸲㤸㔰″㌱㘮㌸‹⸳ㄵ㌳‹㌱㜮㌸䌵⸴㘰㜷″㌱㠮㜷㐠㔮㐳㘸ㄠ⸳㠶㤳㐠㤮㜲㘲ㄠ⸳㤲㔱㕃㔮ㄳ㌴ㄠ⸲㤶㔳㘠ㄮ㔳‶㈱〮㔹‶⸶㈷㌷‱ㄱ㐮㔸䌲⸶㈹㐰ㄠ⸱㠲㤵㜠〮㠸㜵ㄠ⸱㔲㠴㜠㌮㘵㤳ㄠ⸱㈳㌳㝃㠮㐵㠶ㄠ⸱㔴ㄴ㠠㌮ㄷ㐶ㄠ⸱〵㤳㠠㠮㘷㘱ㄠ⸱〶㠹㥃〮〰㌷ㄠ⸱㌶㜴㤠ㄮ㠶‹ㄱ㜮㤰‴⸹ㄲ㜸″ㄱ㠮㤰䌱⸹㔲ㄶㄠ⸱㜸㘷㤠ㄮ㈶㜶ㄠ⸲㔰㈸㤠〮㔷㜴ㄠ⸲㐱㐵㡃ㄮ㈷㌳ㄠ⸳㘰‱⸷㘲㤲‷㌱㤮〷‴⸶㐳㌷‷㐱㠮㌷䌵⸵ㄶ㘸″㔱㔮ㄷ‱⸴㐷㐰‱㔱㤮㜰‵⸳㈶㔵ㄠ⸵㈹㈶≚਍††††††††††††††††††††††††††楦汬∽ഢ †††††††††††††††††††††††㸠⼼慰桴ാ †††††††††††††††††††††㰠猯杶ാ †††††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷慦散潢歯挮浯猯慨敲⽲桳牡牥瀮灨甿栽瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㈳ⴲ档⵵楴档挭湵ⵧ汨⵶牴潵杮猭湬ⵡ慬⵮畬瑯琭⵵档捵搭〲㤸㈳栮浴≬爠汥∽潮潦汬睯渠潯数敮≲琠牡敧㵴弢汢湡≫挠慬獳∽捩湯獟慨敲摟瑥楡≬ാ †††††††††††††††††††††㰠癳⁧楷瑤㵨㠢•敨杩瑨∽㘱•楶睥潂㵸〢〠㠠ㄠ∶映汩㵬渢湯≥砠汭獮∽瑨灴⼺眯睷眮⸳牯⽧〲〰猯杶㸢਍††††††††††††††††††††††††瀼瑡൨ †††††††††††††††††††††††††搠∽㕍ㄮㄹ㜰ㄠ⸵㠹㜹㡖㜮㄰㌰㝈㔮㌴㈴㝌㤮〰㐷㔠㠮㔵㜶㕈ㄮㄹ㜰㑖〮ㄴ㐲㕃ㄮㄹ㜰㌠㈮㘱㤴㔠㐮㤰㌴㈠㘮㤵㤷㘠㔮〵㜸㈠㘮㤵㤷㡈ざㄮ㌱〴䌲⸷㐷㤱‴⸰㠰㐲㐷′⸶㠸㌸‴‰⸵㠸㠵‶䌰⸳㤷㔱‶‰⸲㘳㈲‸⸱㈳㤹㈠㌮㈶㠲㌠㜮㈶㤸㕖㠮㔵㜶え㡖㜮㄰㌰㉈㌮㈶㠲ㅖ䠶⸵㤱〱嘷㔱㤮㤸娷ഢ †††††††††††††††††††††††††映汩㵬∢਍††††††††††††††††††††††††㰾瀯瑡㹨਍††††††††††††††††††††††⼼癳㹧਍††††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††਍††††††††††††††††††††愼栠敲㵦∢挠慬獳∽捩湯獟慨敲摟瑥楡≬ാ †††††††††††††††††††††㰠癳⁧楷瑤㵨ㄢ∶栠楥桧㵴ㄢ∶瘠敩䉷硯∽‰‰㘱ㄠ∶映汩㵬渢湯≥砠汭獮∽瑨灴⼺眯睷眮⸳牯⽧〲〰猯杶㸢਍††††††††††††††††††††††††瀼瑡൨ †††††††††††††††††††††††††搠∽㝍㈮㜴㤰㜠㌮㌶㤱㙃㠮㜴㤱㜠㌮㠳㠵㘠㔮㜶㘲㜠㘮㘴′⸶㜵㌰‴⸸㔱㤹䌲⸶㜵㐶‹⸸ㄳ㠹‸⸶㈶㜸‸⸸㜴㘳‸⸶㈷ㄴ‵⸸㤵㠹䌱⸶㈹〱′⸸㘸㈱‸⸷㤲㌶‱⸸ㄹ㘶‵⸷㘵㠰‶⸸ㄷ㜹䌸⸷〶㤳″⸸㠶㤵‴⸷㐶㤳′⸸㐶㤵‵⸷㠶㠰″⸸㤵㠹䌱⸷㠸㠳‶⸸㈳㤲‵⸷㠸㠳‶⸷㘸㘷‸⸷㠶㠰″⸷㤵㤳㝃㔮㤷㈳㜠㐮㈵‴⸷ㄴ㌹‶⸷㘳㈶‷⸷㐲〷‹⸷㘳ㄳ娹ഢ †††††††††††††††††††††††††映汩㵬∢਍††††††††††††††††††††††††㰾瀯瑡㹨਍††††††††††††††††††††††††瀼瑡൨ †††††††††††††††††††††††††搠∽ㅍ⸱㔹ㄷ㜠㌮㌶䌴ㄱ㔮㌶″⸷㐳㠱‶ㄱ㈮㤸‵⸷㐶㈰‵ㄱ㈮㤸‵⸸㤰㔵䌳ㄱ㈮㌸‴⸸㜲〷′ㄱ㌮㔳‷⸸㔴㐵‴ㄱ㐮㘴‴⸸〶ㄳㅃ⸱㐶㐶㠠㠮㐶㜵ㄠ⸲㈰㜱㠠㤮㘱㜸ㄠ⸲㠲㈳㠠㜮〱㘷ㅃ⸲㈳ㄳ㠠㘮㌸㠰ㄠ⸲㔳‷⸸㐶ㄶ‶㈱㌮㜸‷⸸〶㈹䌵㈱㘮㠠㌮㈳㤳ㄠ⸲‶⸷㘸㠷‹㈱㌮〹‸⸷㤵〱䌴㈱㈮㤸″⸷㔴㘵‸㈱ㄮ㤲″⸷㘳㐶‷ㄱ㤮㜵‱⸷㘳㐳≚਍††††††††††††††††††††††††††楦汬∽ഢ †††††††††††††††††††††††㸠⼼慰桴ാ †††††††††††††††††††††††㰠慰桴਍††††††††††††††††††††††††††㵤䴢⸷㜸‵⸰〰㔱〰㐸㍃㘮㜱㠵ⴠ⸰㠰㔱㔵‸⸰㤰㐸㜳‵⸳㤲″‰⸷㔵㐰䌳⸰㄰㌲㐰‷⸹ㄷ〶‵⸰㘹㤸㐹ㄠ⸱㘷㤷㈠㘮㌲㜹ㄠ⸳㘱㔷ㅖ⸵㈴㐵㉃㘮㌲㜹ㄠ⸵〶㤶㈠㜮ㄷ㌶ㄠ⸵㔷㘴㈠㤮㌵㈱ㄠ⸵㔷㘴㍃〮㐱㔶ㄠ⸵㔷㘴㌠〮㘷㜱ㄠ⸵㌷ㄶ㌠ㄮ㠲㜴ㄠ⸵〷㐵㑌㤮㠵㤷ㄠ⸴㘵ㄴ㕃㠮〹㜸ㄠ⸴㈹㤰㘠㠮ㄸ‴㔱ㄮ㈰‴⸷㜸〸‸㔱〮㤹䌴㈱ㄮ㔳‵㔱ㄮ㈸‴㔱㘮㐵‶ㄱ㠮㜰‸㔱㜮㌵‱⸷㔵㔳ㅃ⸵㔶㘱㌠㈮㌹ㄠ⸲㌱㐲ⴠ⸰㠰㔱㔵‸⸷㜸‵⸰〰㔱〰㐸䵚⸵㐲㠴‷⸹㠵㜰㑃㘮㜵㈳㤠㔮㘸㔸㐠〮㤶㠷㤠㔮㌸㠷㌠㐮㈸㌲㤠㔮㌸㠷㍃㌮㤰㘹㤠㔮㌸㠷㌠ㄮ㌴㔸㤠㔮㤸㌹㈠㤮㐷㘶㤠㔮〸䌷⸲㘷㐲㤠㔮㠶㤳㈠㔮㘵″⸹㈵㌵″⸲㔴㜴‹⸹〳㤶䌲⸲㔳㈳‷⸹㠰㔸‱⸲㈴ㄷ㠠㠮ㄹ㐶㈠㔮㈶㔴㠠㜮㌱㈲㍃ㄮ㈲ㄳ㜠㤮㤹㔵㌠㘮㔸㔲㜠㈮㔸㠸㐠㈮㠴㤱㘠㔮㈷䌲⸴㠲〲″⸶㈵ㄹ‴⸴ㄳ㜲‹⸶㠴〶‷⸴㐳㘶″⸶㐴〶䌸⸴〳㜹′⸶㠳㔴‶⸴㘲㔰㘠㐮㈱㐲㐠㈮㐱㘳㘠㐮㤰㜱㍃㠮〲ㄶ㘠㐮㘰㤰㌠㐮㘲㘸㘠㐮㤰㜱㌠〮㌳ㄱ㘠㐮㘰㤰㉃㤮〴㈸㘠㐮㘰㤰㈠㠮ㄵㄶ㘠㌮㌹㤷㈠㜮㔶㠴㘠㌮㠷䌴⸲㔵㌹‸⸶㌳㈲‶⸲㌴㄰‸⸶㈱〳‸⸲㜴㌹‹⸵㈹〰䌵⸲ㄵ㈳″⸵㠷㘱″⸲㈶㤰㔠㘮㜶ㄸ㈠㜮㤵㌳㔠㘮㜳㔰㉃㠮㔴㘴㔠㘮㔱ㄵ㈠㤮㜳㐷㔠㘮㌰ㄲ㌠〮㘲㔹㔠㘮㌰ㄲ㍃㘮㈷㔹㔠㘮〰㌱㐠㌮㔲‱⸵〶㄰″⸴㜹〱‹⸵〶㈳䌱⸵㠰㤷‹⸵〶㄰″⸵㤱㜸″⸵ㄶ㔵‱⸵ㄳ㔲‵⸵㐶㈳㕃㔮㠵㐶㔠㜮㘲㘲㔠㘮㘶ㄳ㔠㤮㘵㜹㔠㔮㜶㜸㘠ㄮ㘹ㄹ㕃㐮ㄸ㐷㘠㐮㌰㄰㔠㌮㌴ㄳ㘠㔮ㄸ㌴㔠㈮㐰㠸㘠㜮㤵㔸㑃㜮㠲㠰㜠㌮㔶㘸㐠㈮ㄵ㜲㜠㤮㠶㤷㌠㜮㜷㐵㠠㔮㠶㐶㍃㜮㜳㔵㠠㘮㐱㠷㌠㜮〰㌶㠠㘮㐶㌠㘮㈴㤱㠠㜮㌴㠹㑃ㄮ㤸㔷㠠㜮㌴㠹㐠㜮㘰㐵㠠㜮〴‹⸵㈲㈰‶⸸㐷㤳䌸⸵〵㌶‵⸸㐷〷‶⸵㘶㈳″⸸㘸〷″⸵㤶㤳‹⸹㤰㜷䌴⸵㈷㜴‶⸹㠳㠳″⸵㔵㘸‴⸹㜵㘷′⸵㐲㠴‷⸹㠵㜰䵚⸸㐷㔵‶⸹㠱㠳䌷⸸㐷㔵‶⸹㜳㔱′⸸㈶㔲‱⸹㐵㜰‱⸸㐴〴‹⸹㤵〶䌸⸸㘲㘲㤠㘮㌶㘷㠠〮㘵㤴㤠㘮ㄱ㘴㜠㤮㘳㈵㤠㐮㐵㠵㝃㠮㔷㤠㌮㜷㜶㜠㠮〵㤳㤠㌮㈶㤲㜠㜮ㄶ㠱㤠㐮㌳㐰㝃㐮㠲㘹㤠㜮〰㜶㜠〮㘵㐷㤠㜮㤴㤸㘠㘮㌵㘷㤠㘮㜱ㄶ㙃〮㜰㘷㤠㐮㔰㘳㔠㜮〴㐱㠠㤮〰㜸㔠㘮㤶㠳㠠㈮㠸ㄷ㕃㔮㈹㠴㜠㘮㐲㔲㔠㠮㌱㘹㜠〮㔵㘱㘠㐮〱㐷㘠㜮㜰㔵㙃㤮㘰㄰㘠㐮㈱㐲㜠㐮㜰㈴㘠㐮㤳㌹㜠㠮㤵㈶㘠㠮㌳㠶㝃㤮㔴㔷㘠㜮㤱㘸㠠〮㠳㐰㘠㘮㔱㜲㠠ㄮ㔸㤶㘠㔮㜸㠵㡃㐮ㄷ㠷㘠㔮㤲㐱㠠㜮㈴㠴㘠㜮㌱ㄷ㠠㜮㔴㘵㜠〮㔰㐹㡃㜮㐵㠷㜠㜮ㄳ㈹㠠㜮ㄵㄷ㠠㐮㜵‹⸸㐷㔵‶⸹㠱㠳娷ㅍ⸰㔰‶⸹㐱㤶䌶〱〮㤵‱⸹〴㌵‶⸹㔸〶‵⸹㈶㘰‹⸹㤵㘷‶⸹㈶㠶䌴⸹㔵㔴‹⸹㈶㠶‴⸹〵㌵‷⸹㈶㜳‷⸹㘴㌲‱⸹ㄶ㐱䌶⸹㠲㠰‱⸹㘵㌵′⸹㐱㌲‸⸹㜳㔱′⸹㐱㌲‸⸹㐱㠳嘸⸶㔲㌵䌶⸹㐱㌲‸⸶㠰〳‹⸹㌱㌹‱⸵ㄹ㤶‸⸹㐱㌲‸⸵㐷㜷䌹⸹㐱㐵‶⸵㘴㠷‶⸹㈳㠳‸⸵㠲㌶‶⸹㤵㔴‸⸵㠲㌶䌶⸹㜸㐱‴⸵㠲㈳‹〱〮㘵㔠㐮㐶㠷ㄠ⸰㔰‶⸵㔷㤳䌴〱〮㤵‱⸶ㄳ㤹‶〱〮㘵㘠㠮㈹㌱ㄠ⸰㔰‶⸷㔴ㄸ䌴〱〮㘵㠠〮ㄲ㠰ㄠ⸰㘰㈲㠠㔮㐸㈰ㄠ⸰㔰‶⸹㐱㤶娶ㅍ⸲㘰㜴㤠㘮㈸ㄲㅃ⸱ㄱ㌷㤠㜮㜷㠵ㄠ⸰㘳㘳㤠〮㠸ㄵㄠ⸰㜳‹⸸㠱〱䌴〱㌮ㄵ″⸷㐲㠵‹〱㤮㌶‵⸶㐵㔷‹ㄱ㠮㜳‱⸶㈵㤲䌸㈱㜮㌶㘠㐮㔹″㌱㐮㤳‸⸷ㄱ㘶‹㌱㐮〷‶⸸㈰ㄴ䌶㌱㐮㔹′⸸㐹㤳″㈱㤮㈳′⸹㤵〶‸㈱〮㐶‷⸹㠶㈲娱ഢ †††††††††††††††††††††††††映汩㵬∢਍††††††††††††††††††††††††㰾瀯瑡㹨਍††††††††††††††††††††††⼼癳㹧਍††††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽潢⵲潴⁰瑭㔱洠㉢∰㰾搯癩ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳愢癤•瑳汹㵥洢牡楧⵮潴㩰瀰㭸慭杲湩戭瑯潴㩭瀰㭸㸢搼癩挠慬獳∽⁥摡彳潣瑮湥≴搠瑡ⵡ摩∽∶猠祴敬∽㸢椼獮挠慬獳∽㠹愲㐹㘹•慤慴欭祥∽晢捥昴㐲ㄲ㥤ㄶ挰㈲收挹㝢攴㘵戴㔱㸢⼼湩㹳⼼楤㹶⼼楤㹶††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽慳潰摟瑥楡≬ാ †††††††††††††††††㰠㉨吾왲鮻⁣桴챡満⁨楴臌档戠꫃臌⁴慢臌⁴ꞻ⁡釄믡榙渠써Ⲡ䌠畨觌琠챩掣ⱨ䠠噌琠왲龻杮䌠䉌匠乌⁁楸왴첰₀档냆臌⹣吠챡涣琠왨첡榀渠썧체榀瘠챡澀朠써첪₁潮臌杮氠챡₀牴ꇆꏌ氠챹₁李祵꫃菌畈⁹潈챡満⹧⼼㉨ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳愢癤•瑳汹㵥洢牡楧⵮潴㩰瀰㭸慭杲湩戭瑯潴㩭瀰㭸㸢⼼楤㹶††††††††††††††††††††搼癩椠㵤挢湯整瑮摟瑥楡≬挠慬獳∽扭〳㸢਍††††††††††††††††††搼癩椠㵤愢摢≦㰾㹰썍憹朠ꎺ⁩〲ㄲ挠ꦻ杮欠뾺놻氠潡搠믡掑挠믡憧쐠馻⁩썢溳⁧ꦻ丠桧믡₇桫⁩趻쐠憑杮渠ꖻ⁰랺왤鮻⁩桮돃畣믡榑戠뫡溣⁧뾺⁰ꆺ杮‮牔뫡溭琠畨⁡ⴰ′牴냆믡掛䠠뫡榣倠써溲⁧믡₟썶溲⁧ㄱ嘠䰭慥畧⁥왤鶻杮渠왨₰釄ꏃ쐠랺⁴ꖺ⁵档뫡涥栠뫡璿挠潨䌠ꞻ琠믡掋⁨썶₠䱈⁖釄믡榙戠돃杮㰮瀯‾㰠㹰썎榳瘠뫡禭氠ꃃ戠믡榟‬썬溣⁨釄뫡澡쐠馻⁩썢溳⁧앣溩⁧桮냆䠠噌琠왲우첡溉⁧慣觌桴ꋃ臌⁹潣臌琠慲臌档渠楨꫃ꏌ慶背挠ꋃ背慨背桮쐠쎑체溣⁧釄꫃觌琠써첪₉楨꫃ꏌ楴桮琠써첢満쌠첢禁‮桔潥䈠湯摧灡畬⁳釄냆⁡楴Ɱ䌠ꞻ琠믡掋⁨䱃⁂䱓䅎‬듃杮丠畧薻鎻杮吠慨桮쐠쎑₣궻⁩釄ꇆꮻ挠ꦻ⁣썬溪䠠믡榙ꃂ釄듃背杮焠慵觌牴챩₣썣溴⁧祴挠듃觌瀠써첢満戠챯溁⁧釄챡₁䱓䅎㰮瀯‾㰠㹰놻瘠螻⁣釄⁩釄뫡溿渠냆믡掛渠ꃃ⁹썬₠龻Ⱪ渠왧鶻⁩ꮻ杮쐠욑ꎻ⁣潣⁩썬₠䬧閻杮䴠湩⁨ꦻ丠桧믡➇쐠쎑₣档믡疋渠楨믡疁쌠炡氠믡掱쐠뾺ꮻ䌠郄⹖渠楨믡疁渠왧鶻⁩釄ꏃ쐠쎑榲栠믡榏쌠溴⁧桔湡쉨犠ꇆ背⁩桫챯榉瘠챩₣牴챩₁慬菌桮쐠憑ꏌ畣觌⁡釄듃ꏌ⁩潢臌杮猠畡洠듃ꏌ⁴桴ꇆ背⁩楧湡搠챡榀渠菄臌楧냆菌渠왨溰⁧桫듃杮琠써첪₉釄냆⁡釄듃ꏌ⁩潢臌杮쐠榑氠꫃⹮⼼㹰†昼杩牵⁥汣獡㵳攢灸潎摅瑩㸢椼杭猠捲∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楦敬⽳業桮桴⽵〲ㄲ〯⼴〳栯畵畴湡弱橨据挭灯⵹㐱〲樮杰•污㵴栢畵畴湡弱橨据挠灯≹眠摩桴∽㈱〰•敨杩瑨∽㈶∷渠浵敢㵲ㄢ•㸯†昼杩慣瑰潩㹮⼼楦捧灡楴湯‾㰠是杩牵㹥†瀼䌾맃杮瘠믡榛쐠쎑ⲳ瘠믡₋䱈⁖牴냆믡溟⁧ꞻ⁡釄믡榙戠돃杮氠ꃃ丠썧₴畑湡⁧牔냆믡溝⁧앣溩⁧楸왲첡榀欠潨觌⁩楶ꏌ琠楲臌鲀桴祵꫃背牴냆ꇆ觌杮胢₝畣觌⁡䱓䅎숮䎠楨⁡뮺瘠믡榛戠ꇃ档귃猠畡琠궺桴慵䠠뫡榣倠써溲Ⱨ쌠溴⁧桴믡憫渠궺ꎺ桴뫡禥挠ꆺ桮氠닃杮欠楨渠써溬猠湡⁧썣採쐠醻⁩桴믡₧썶₠桮뫡溥洠뫡溡⁨釄믡榙猠뫡₽鞻氠믡掱쐠莻朠썩溠⁨桮믡溯⁧뾺⁴畱뫡₣醻⁴牴湯⁧桴믡榝朠慩鮻⹩⼼㹰†瀼㰾浥∾郄돃氠ꃃ渠畧믡溓欠써掭⁨螻戠믡榟搠맃猠潡挠뫡疧琠ꞻ瘠뫡溫氠ꃃ挠ꇃ⁩杮膻‮桎곃썭溠琠썲溬⁨楤믡溅挠믡憧䠠뫡榣倠써溲⁧썣採戠뫡溡挠꧅杮戠뾺⁴鎻⹩桔믡掱爠⁡桴곃洠믡榗쐠讻⁡桰냆ꇆ杮洠믡榗欠써採‬楢뫡璿氠ꃃ慳釄냆믡掣‮썔榴爠뫡璥琠왨우溡⁧썣採挠뫡疧琠ꞻ挠믡憧洠곃桮‬趻挠꧅杮쐠쎑₣ꖺ⁴鞻氠믡掱Ⱒ⼼浥‾䱈⁖李듃儠慵杮吠왲鶻杮挠潨栠祡㰮瀯㰾搯癩㰾楤⁶摩∽扡敤㸢搼癩挠慬獳∽摡≶猠祴敬∽慭杲湩琭灯〺硰活牡楧⵮潢瑴浯〺硰∻㰾楤⁶汣獡㵳攢愠獤损湯整瑮•慤慴椭㵤ㄢ∳猠祴敬∽㸢ℼⴭ䈠来湩䐠扡敬䤠䅮瑲捩敬睟摩敧⁴ 潆⁲湩畱物敩ⱳ瘠獩瑩栠瑴㩰⼯慤汢⹥潩ⴠ㸭搼癩椠㵤搢扡敬楷杤瑥機扯具㑒∷搠瑡ⵡ楷杤瑥楟㵤樢扯具㑒∷㰾捳楲瑰⠾畦据楴湯搨愬戬氬攬弬
ൻ †††††椠⡦孤嵢☦孤嵢焮爩瑥牵㭮孤嵢昽湵瑣潩⡮笩搨扛⹝㵱孤嵢焮籼嵛⸩異桳愨杲浵湥獴紩攻愽挮敲瑡䕥敬敭瑮氨㬩਍††††††⹥獡湹㵣㬱⹥档牡敳㵴甧晴㠭㬧⹥牳㵣⼧猯慴楴⹣慤汢⹥潩搯獩⽴汰杵湩洮湩樮❳഻ †††††张愽朮瑥汅浥湥獴祂慔乧浡⡥⥬せ㭝⹟慰敲瑮潎敤椮獮牥䉴晥牯⡥ⱥ⥟഻ †††††素⠩楷摮睯搬捯浵湥ⱴ搧扡敬Ⱗ猧牣灩❴㬩਍††††††慤汢⡥猧瑥敓癲捩❥‬猧潰瑲㑳㈴挮浯⤧഻ †††††搠扡敬✨敳摮潌佧据❥㬩਍††††††慤汢⡥爧湥敤坲摩敧❴‬搧扡敬楷杤瑥機扯具㑒✷㬩⼼捳楲瑰㰾搯癩㰾ⴡ‭湅⁤湉牁楴汣彥楷杤瑥⼠䘠牯椠煮極楲獥‬楶楳⁴瑨灴⼺搯扡敬椮ⴭാ †††††㰠搯癩㰾楤⁶汣獡㵳攢愠獤损湯整瑮•慤慴椭㵤ㄢ∳猠祴敬∽慭杲湩琭灯〺硰∻㰾湩⁳汣獡㵳㤢㈸㥡㤴∶搠瑡ⵡ敫㵹㌢㡡㤵㘷㙦㠷㘳㤵㡤㘰㔷捦㠷ㅥ㑤挱≣㰾椯獮㰾搯癩㰾搯癩‾㰠㹰楖꫃ꏌ⁣桫뾺䱓䅎氠챡涀渠꫃楬ꏌ档猠냆觌琠듃背⁩썴첪₣慬背爠ꇆ臌⁴畸듃臌杮挠潨臌⁴慢觌杮戠썵체掣䠠噌丠썧₴畑湡⁧牔냆ꇆ背杮瀠慨觌⁩慬背渠왧우첡榀挠楨ꏌ⁵牴챡掁⁨桮썩첪涣쐠쎑첢疀琠썩溪‮楖背琠써첪ⲁ쌠溴⁧釄ꏃ洠畡挠써溳⁧왲첡榀朠써첪₁桴祵꫃背牴냆ꇆ觌杮쐠쎑체榣戠챯溁⁧외첰₁李써첪₣畣菌杮欠써溴⁧桰챡榉氠챡₀썢첢璁渠왧첡⺀吠챡涣琠왨첡榀‬牴ꇆꏌ氠챹₁李祵꫃菌畈⁹潈챡満⁧敳菌쐠憑觌桮썩첪涣挠듃杮琠챡掁琠ꋃꏌ⁰畬썹첪溣옠첡₉釄듃ꏌ⁩潢臌杮砠냆臌丠桧꫃ꏌ㰮瀯‾㰠㹰猼牴湯㹧敘桴꫃㩭⼼瑳潲杮㰾瀯‾㰠㹰猼牴湯㹧愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯㌯㈲欭瑥焭慵戭湯ⵧ慤猭湬ⵡ獶栭⵬慨琭湩⵨㜱⵨㜱㐭搭〲㘸㠰栮浴≬琠牡敧㵴弢汢湡≫爠汥∽潮灯湥牥㸢썈₠쑔溩⁨釄돃썴溢䠠噌吠써溠⁨썃溴⁧놺杮琠궺桴뫡溯⁧桴祵뫡璿瀠ꖻ⁣牴냆믡掛匠乌㱁愯㰾猯牴湯㹧⼼㹰†瀼㰾瑳潲杮㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭㈳ⴲ档慩琭祡猭湬ⵡ桰湡瘭湡搭捵氭瑯洭瑡砭湡⵨畣ⵡ慢⵵楨湥搭〲㔸㌳栮浴≬琠牡敧㵴弢汢湡≫爠汥∽潮灯湥牥㸢李냆믡榝栠맃杮✠썧溡⁨ꎺ琠慥䱓䅎‧꾺⁰궻⁡楧⁡桮뫡炭䠠ꃃ丠믡榙㰿愯㰾猯牴湯㹧⼼㹰†昼杩牵⁥汣獡㵳攢灸潎摅瑩瘠摩潥捭坬慲灰牥㸢椼牦浡⁥牳㵣栢瑴獰⼺支扭摥瘮摩潥汣畯⹤潴⽰晩慲敭丯捬硄癅啘≨眠摩桴∽㘵∰栠楥桧㵴㌢㔴•牦浡扥牯敤㵲〢•捳潲汬湩㵧渢≯愠汬睯畦汬捳敲湥∽㸢⼼晩慲敭㰾是杩牵㹥⼼楤㹶††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽扭〳㸢਍††††††††††††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽扭〳㸢਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽浣⵴牡慥㸢਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽扦挭浯敭瑮≳搠瑡ⵡ牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭㈳ⴲ档⵵楴档挭湵ⵧ汨⵶牴潵杮猭湬ⵡ慬⵮畬瑯琭⵵档捵搭〲㤸㈳栮浴≬搠瑡ⵡ畮灭獯獴∽∵搠瑡ⵡ楷瑤㵨ㄢ〰∥㰾搯癩ാ †††††††††††††††††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳愢癤•瑳汹㵥洢牡楧⵮潴㩰瀰㭸慭杲湩戭瑯潴㩭瀰㭸㸢搼癩挠慬獳∽⁥摡彳潣瑮湥≴搠瑡ⵡ摩∽㐱•瑳汹㵥∢㰾湩⁳汣獡㵳㤢㈸㥡㤴∶搠瑡ⵡ敫㵹昢㑦慡㙢〳㐸挴㤹戰㘵ち㡤㥢㘳晣〸∶㰾椯獮ാ †††††㰠捳楲瑰愠祳据猠捲∽瑨灴㩳⼯橡㔱㤵漮汮湩⽥慢㤲昸㐰樮≳㰾猯牣灩㹴⼼楤㹶搼癩挠慬獳∽⁥摡彳潣瑮湥≴搠瑡ⵡ摩∽㐱•瑳汹㵥洢牡楧⵮潴㩰瀰㭸㸢ℼⴭ䈠来湩䐠扡敬戠瑯潴彭楷杤瑥⼠䘠牯椠煮極楲獥‬楶楳⁴瑨灴⼺搯扡敬椮ⴭ㰾楤⁶摩∽慤汢睥摩敧彴潇穫㐲塮•慤慴眭摩敧彴摩∽潇穫㐲塮㸢猼牣灩㹴昨湵瑣潩⡮ⱤⱡⱢⱬⱥ⥟笠਍††††††晩搨扛♝搦扛⹝⥱敲畴湲搻扛㵝畦据楴湯⤨⡻孤嵢焮搽扛⹝籱孼⥝瀮獵⡨牡畧敭瑮⥳㭽㵥⹡牣慥整汅浥湥⡴⥬഻ †††††攠愮祳据ㄽ攻挮慨獲瑥✽瑵ⵦ✸攻献捲✽⼯瑳瑡捩搮扡敬椮⽯楤瑳瀯畬楧⹮業⹮獪㬧਍††††††㵟⹡敧䕴敬敭瑮䉳呹条慎敭氨嬩崰弻瀮牡湥乴摯⹥湩敳瑲敂潦敲攨弬㬩਍††††††⥽眨湩潤ⱷ潤畣敭瑮✬慤汢❥✬捳楲瑰⤧഻ †††††搠扡敬✨敳却牥楶散Ⱗ✠灳牯獴㐴⸲潣❭㬩਍††††††慤汢⡥猧湥䱤杯湏散⤧഻ †††††搠扡敬✨敲摮牥楗杤瑥Ⱗ✠慤汢睥摩敧彴潇穫㐲塮⤧㰻猯牣灩㹴⼼楤㹶ℼⴭ䔠摮戠瑯潴彭楷杤瑥⼠䘠牯椠煮極楲獥‬楶楳⁴瑨灴⼺搯扡敬椮ⴭാ †††††㰠搯癩㰾搯癩‾†††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㍢∰ാ †††††††††††††††††㰠㍨挠慬獳∽楴汴ⵥ慴獧㸢䅔升⼼㍨ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††††㰠灳湡挠慬獳∽瑢瑢⵮慴獧㸢愼挠慬獳∽•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭汣ⵢ汳慮琭条∯䌾䉌匠乌㱁愯㰾猯慰㹮㰠灳湡挠慬獳∽瑢瑢⵮慴獧㸢愼挠慬獳∽•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭汨⵶汳慮琭条∯栾癬猠湬㱡愯㰾猯慰㹮††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽潢⵲潴⁰瑭㔲洠㉢∵㰾搯癩ാ †††††††††††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㑢∰ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢㉳‰扦汯⁤扭㔱琠瑩敬浟楡≮ാ †††††††††††††††††††††㰠㉨ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽慪慶捳楲瑰㬺•楴汴㵥쐢趻⁣桴꫃≭ാ †††††††††††††††††††††††††쐠趻⁣桴꫃൭ †††††††††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††㰠栯㸲਍††††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††甼汣獡㵳氢獩彴敮獷桟浯≥ാ †††††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楶敤⽯㈳ⴲ汨⵶楫瑡慩⵫浯搭湡栭瑡渭畨挭ⵯ慢ⵣ潨琭潲杮渭慧⵹當⵩慤⵩桴湡ⵧ㉤㠰㈹⸹瑨汭•汣獡㵳琢畨扭汢捯桴浵㉢〴ㅸ㔷•楴汴㵥嘢䑉佅›䱈⁖楋瑡慩듃釄ꃃ써璡✠桎냆挠돃䈠ꇃ⁣鎻琠潲杮渠썧禠瘠極쐠ꆺ⁩桴뫡溯❧洠믡溫⁧釄뫡榡氠믡₅〳㐯•㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㉟〴ㅸ㔷是汩獥港睥⽳〲ㄲ〯⼴〳栯癬欭慩楴歡漭⵭慤⵮慨⵴桮⵵潣戭捡栭ⵯ牴湯ⵧ杮祡瘭極搭楡琭慨杮ㄭ㔳㌳⸹湰≧眠摩桴∽㐲∰栠楥桧㵴ㄢ㔷•污㵴嘢䑉佅›䱈⁖楋瑡慩듃釄ꃃ써璡✠桎냆挠돃䈠ꇃ⁣鎻琠潲杮渠썧禠瘠極쐠ꆺ⁩桴뫡溯❧洠믡溫⁧釄뫡榡氠믡₅〳㐯•㸯⼼㹡††††搼癩挠慬獳∽汭〲映敬⵸湯≥ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢敬牡楦≸ാ †††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楶敤⽯•汣獡㵳戢彧慴彧敮獷映ㅳ′扭〱映≬琠瑩敬∽䥖䕄≏㰾灳湡嘾䑉佅⼼灳湡㰾愯‾਍††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯瘯摩潥㌯㈲栭癬欭慩楴歡漭⵭慤⵮慨⵴桮⵵潣戭捡栭ⵯ牴湯ⵧ杮祡瘭極搭楡琭慨杮搭〲㤸㤲栮浴≬挠慬獳∽獦㈲映扭汯≤琠瑩敬∽䥖䕄㩏䠠噌䬠慩楴歡쌠涴쐠쎑溠栠ꇃ⁴丧왨₰썣₳썂採䠠믡ₓ牴湯⁧杮ꃃ⁹當⁩釄뫡榡琠꾺杮‧ꮻ杮쐠ꆺ⁩薻㌠⼰∴嘾䑉佅›䱈⁖楋瑡慩듃釄ꃃ써璡✠桎냆挠돃䈠ꇃ⁣鎻琠潲杮渠썧禠瘠極쐠ꆺ⁩桴뫡溯❧洠믡溫⁧釄뫡榡氠믡₅〳㐯⼼㹡††††††搼癩挠慬獳∽慳潰瑟畨扭湟睥⁳潮敮浟⁢瑭〱㸢਍††††††††††††††牔湯⁧杮ꃃ⁹釄뫡榡氠믡₅〳㐯欠믡₷楮믡涇渠썧禠䜠ꎺ⁩桰돃杮洠膻慎Ɑ琠醻杮渠ꖺ⁴釄뫡璥渠냆믡掛⠠〳㐯ㄯ㜹⤵‬䱈⁖楋瑡獩歡挠믡憧䠠䝁⁌釄ꏃ쐠쎑溡⁨써璡✠桎냆挠돃䈠ꇃ⁣鎻琠潲杮渠썧禠瘠極쐠ꆺ⁩桴뫡溯❧‮†††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††㰠氯㹩氼㹩਍††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㈳ⴲ慨汧搭湡ⵧ牴ⵯ桴湡⵨档湡洭湥⵨桴敩⵮畴搭潵⵩桴楯欭慩楴慳⵫㉤㠰㈹⸰瑨汭•汣獡㵳琢畨扭汢捯桴浵㉢〴ㅸ㔷•楴汴㵥쐢쎐₣慨⁹썣溲洠祡‬䅈䱇쐠憑杮琠龻琠써溠⁨胢䎜써溢洠믡溇⁨桴썩溪琠믡鶀搠냆믡榛琠鶻⁩楋瑡獩歡•㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㉟〴ㅸ㔷是汩獥港睥⽳〲ㄲ〯⼴㤲栯条⵬慤杮琭潲琭慨桮挭慨⵮敭桮琭楨湥琭⵵畤楯琭潨⵩楫瑡獩歡㈭㔳㌹⸱灪≧眠摩桴∽㐲∰栠楥桧㵴ㄢ㔷•污㵴쐢쎐₣慨⁹썣溲洠祡‬䅈䱇쐠憑杮琠龻琠써溠⁨胢䎜써溢洠믡溇⁨桴썩溪琠믡鶀搠냆믡榛琠鶻⁩楋瑡獩歡•㸯⼼㹡††††搼癩挠慬獳∽汭〲映敬⵸湯≥ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢敬牡楦≸ാ †††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡∯挠慬獳∽杢瑟条湟睥⁳獦㈱洠ㅢ‰汦•楴汴㵥䈢鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁㸢猼慰㹮썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎㱍猯慰㹮⼼㹡ഠ †††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㈲栭条⵬慤杮琭潲琭慨桮挭慨⵮敭桮琭楨湥琭⵵畤楯琭潨⵩楫瑡獩歡搭〲㤸〲栮浴≬挠慬獳∽獦㈲映扭汯≤琠瑩敬∽郄ꏃ栠祡挠닃慭ⱹ䠠䝁⁌釄湡⁧牴믡₟桴ꃃ桮鲀桃ꋃ螻桮琠楨꫃궻胢₝왤鮻⁩桴믡榝䬠慩楴慳≫쐾쎐₣慨⁹썣溲洠祡‬䅈䱇쐠憑杮琠龻琠써溠⁨胢䎜써溢洠믡溇⁨桴썩溪琠믡鶀搠냆믡榛琠鶻⁩楋瑡獩歡⼼㹡††††††搼癩挠慬獳∽慳潰瑟畨扭湟睥⁳潮敮浟⁢瑭〱㸢਍††††††††††††††쐧쎐₡釄ꋃ⁵桴뫡溯⁧釄뫡禥Ⱗ䠠䝁⁌왤鮻⁩桴믡榝䠠噌䬠慩楴慳釄湡⁧桴⁩釄뫡疥戠맃杮渠믡ₕ썶₠牴믡₟桴ꃃ桮ꦻ杮挠믡₭楶꫃醻洠믡璙挠潨挠ꦻ⁣썶₴釄믡掋⁨믡₟썭憹朠ꎺ⁩쑮涃渠祡‮†††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††㰠氯㹩氼㹩਍††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯瘯摩潥㌯㈲挭湯ⵧ桰潵杮札畩⵰慶⵮潴湡挭ⵯ潣栭楯琭慲搭慵砭慵⵮牴潵杮搭〲㤸㘱栮浴≬挠慬獳∽桴浵扢潬正琠畨扭㐲砰㜱∵琠瑩敬∽䥖䕄㩏䌠듃杮倠왨ꎻ杮欠潨ꇃ挠랺⁴畘ꋃ牔냆믡溝⁧釄믡₃쑖溃吠썯溠挠돃搠믡炋✠牴뫡₣釄꧅❡•㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㉟〴ㅸ㔷是汩獥港睥⽳〲ㄲ〯⼴㤲振湯ⵧ桰潵杮札畩⵰慶⵮潴湡挭ⵯ潣栭楯琭慲搭慵砭慵⵮牴潵杮ㄭ㌴㈷⸵灪≧眠摩桴∽㐲∰栠楥桧㵴ㄢ㔷•污㵴嘢䑉佅›썃溴⁧桐냆믡溣⁧桫썯₡档뫡璷堠썵溢吠왲鶻杮쐠莻嘠菄潔ꃃ썣₳讻⁰琧ꎺ쐠양憩∧⼠㰾愯‾†††㰠楤⁶汣獡㵳洢㉬‰汦硥漭敮㸢਍††††††††††††搼癩挠慬獳∽汣慥晲硩㸢਍††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯瘯摩潥∯挠慬獳∽杢瑟条湟睥⁳獦㈱洠ㅢ‰汦•楴汴㵥嘢䑉佅㸢猼慰㹮䥖䕄㱏猯慰㹮⼼㹡ഠ †††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楶敤⽯㈳ⴲ潣杮瀭畨湯ⵧ楧灵瘭湡琭慯⵮潣挭ⵯ潨⵩牴ⵡ畤ⵡ畸湡琭畲湯ⵧ㉤㠰ㄹ⸶瑨汭•汣獡㵳昢㉳′浦潢摬•楴汴㵥嘢䑉佅›썃溴⁧桐냆믡溣⁧桫썯₡档뫡璷堠썵溢吠왲鶻杮쐠莻嘠菄潔ꃃ썣₳讻⁰琧ꎺ쐠양憩∧嘾䑉佅›썃溴⁧桐냆믡溣⁧桫썯₡档뫡璷堠썵溢吠왲鶻杮쐠莻嘠菄潔ꃃ썣₳讻⁰琧ꎺ쐠양憩㰧愯‾†††††㰠楤⁶汣獡㵳猢灡彯桴浵形敮獷渠湯彥扭洠ㅴ∰ാ †††††††††††††匠畡戠潡渠菄档믡疋✠왣₡놻❣瘠곃堠썵溢吠왲鶻杮‬쑖溃吠썯溠挠꧅杮挠돃搠믡炋쐠莻氠ꃃ釄膻⁵왴우溡⁧놻瘠믡榛쐠쎑溠愠桮琠潲杮渠썧禠쐠랺⁣楢믡璇‮†††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††㰠氯㹩††††††††††††††⼼汵ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳愢癤•瑳汹㵥洢牡楧⵮潴㩰瀰㭸慭杲湩戭瑯潴㩭瀰㭸㸢搼癩挠慬獳∽⁥摡彳潣瑮湥≴搠瑡ⵡ摩∽㜱•瑳汹㵥∢㰾捳楲瑰愠祳据猠捲∽瑨灴㩳⼯慰敧摡⸲潧杯敬祳摮捩瑡潩⹮潣⽭慰敧摡樯⽳摡扳杹潯汧⹥獪㸢⼼捳楲瑰ാ †††††㰠ⴡ‭灓牯㑴㈴偟彃敄慴汩彳″ⴭാ †††††㰠湩⁳汣獡㵳愢獤祢潧杯敬ഢ ††††††††瑳汹㵥搢獩汰祡椺汮湩ⵥ汢捯㭫楷瑤㩨〳瀰㭸敨杩瑨㘺〰硰ഢ ††††††††慤慴愭ⵤ汣敩瑮∽慣瀭扵㘭㌰㐲㔷〸㔴㘶㐸∴਍††††††††搠瑡ⵡ摡猭潬㵴㌢ㄸ㘷㌱㘱∶㰾椯獮ാ †††††㰠捳楲瑰ാ ††††††††愨獤祢潧杯敬㴠眠湩潤⹷摡扳杹潯汧⁥籼嬠⥝瀮獵⡨絻㬩਍††††††⼼捳楲瑰㰾搯癩㰾搯癩‾†††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳氢湩彥杢㸢⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽扭〴㸢਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦〲映潢摬洠ㅢ‵楴汴彥慭湩㸢਍††††††††††††††††††††††格㸲਍††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭•楴汴㵥䈢鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁㸢਍††††††††††††††††††††††††††楔썣溹⁧档祵꫃ꖻൣ †††††††††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††㰠栯㸲਍††††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††甼汣獡㵳氢獩彴敮獷桟浯≥ാ †††††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㜳瘭湡焭祵瑥挭湵ⵧ潬瑡猭潡琭敲琭慨⵹桮畡渭ⵯ畳杮搭⵴楶瑥渭浡琭慨杮札潩⵮楧ⵡ楳杮灡牯ⵥ㉤〲㔵⸵瑨汭•汣獡㵳琢畨扭汢捯桴浵㉢〴ㅸ㔷•楴汴㵥嘢菄畑뾺⁴썣溹⁧潬뫡璡猠潡琠뮺琠慨⁹桮畡✠閻猠뫃杮Ⱗ쐠咐嘠螻⁴慎桴뫡溯⁧楧닃楧ꏃ匠湩慧潰敲•㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㉟〴ㅸ㔷是汩獥港睥⽳〲㈲〯⼹ㄲ瘯湡焭祵瑥挭湵ⵧ潬瑡猭潡琭敲琭慨⵹桮畡渭ⵯ畳杮搭⵴楶瑥渭浡琭慨杮札潩⵮楧ⵡ楳杮灡牯ⵥㄲ㔳㈱樮杰•楷瑤㵨㈢〴•敨杩瑨∽㜱∵愠瑬∽쑖溃儠祵뫡璿挠맃杮氠ꆺ⁴慳牴뫡₻桴祡渠慨⁵渧믡ₕ썳溺❧‬郄⁔楖믡璇丠浡琠꾺杮朠썩溲朠썩₣楓杮灡牯≥⼠㰾愯‾†††㰠楤⁶汣獡㵳洢㉬‰汦硥漭敮㸢਍††††††††††††格″㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㜳瘭湡焭祵瑥挭湵ⵧ潬瑡猭潡琭敲琭慨⵹桮畡渭ⵯ畳杮搭⵴楶瑥渭浡琭慨杮札潩⵮楧ⵡ楳杮灡牯ⵥ㉤〲㔵⸵瑨汭•汣獡㵳昢㉳′浦潢摬•楴汴㵥嘢菄畑뾺⁴썣溹⁧潬뫡璡猠潡琠뮺琠慨⁹桮畡✠閻猠뫃杮Ⱗ쐠咐嘠螻⁴慎桴뫡溯⁧楧닃楧ꏃ匠湩慧潰敲㸢쑖溃儠祵뫡璿挠맃杮氠ꆺ⁴慳牴뫡₻桴祡渠慨⁵渢믡ₕ썳溺≧‬郄⁔楖믡璇丠浡琠꾺杮朠썩溲朠썩₣楓杮灡牯㱥愯㰾栯㸳††††††搼癩挠慬獳∽慳潰瑟畨扭湟睥⁳潮敮浟⁢瑭〱㸢਍††††††††††††††郄⁔楖믡璇丠浡瘠믡憫朠썩溠⁨档뾺桴뫡溯⁧釄뫡涭㐠〭琠왲鮻⁣楓杮灡牯⁥牴湯⁧馻⁴杮ꃃ⁹档믡溩⁧楫뫡溿猠믡₱辻⁡썳溡⁧ꞻ⁡楴믡溁쐠ꆺ쑖溃儠祵뫡璿瘠ꃃ渠楨믡疁猠潡琠뮺氠뫡溧쐠Ꞻ⁵釄냆믡掣欠潨ꇃ⁣ꇃ郄兔⹇††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††⼼楬㰾楬ാ †††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㜳瘭摩潥猭潡琭敲渭慨⵮灵洭⵵慤杮挭灡渭慨⵮潤⵩慣档戭敩⵴档ⵯ瑤瘭敩⵴慮⵭㉤〲㔵⸴瑨汭•汣獡㵳琢畨扭汢捯桴浵㉢〴ㅸ㔷•楴汴㵥嘢䑉佅›慓牴뫡₻桮ꋃ뫃⁰畭쐠뎺杮挠뫡炥‬桮ꋃ釄듃⁩썣採⁨楢믡璇挠潨쐠咐嘠螻⁴慎≭㸠椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㐲砰㜱⼵楦敬⽳敮獷㈯㈰⼲㤰㈯⼱楶敤ⵯ慳ⵯ牴ⵥ桮湡甭⵰畭搭湡ⵧ慣⵰桮湡搭楯挭捡⵨楢瑥挭潨搭⵴楶瑥渭浡㈭㔰㐰⸶灪≧眠摩桴∽㐲∰栠楥桧㵴ㄢ㔷•污㵴嘢䑉佅›慓牴뫡₻桮ꋃ뫃⁰畭쐠뎺杮挠뫡炥‬桮ꋃ釄듃⁩썣採⁨楢믡璇挠潨쐠咐嘠螻⁴慎≭⼠㰾愯‾†††㰠楤⁶汣獡㵳洢㉬‰汦硥漭敮㸢਍††††††††††††格″㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㜳瘭摩潥猭潡琭敲渭慨⵮灵洭⵵慤杮挭灡渭慨⵮潤⵩慣档戭敩⵴档ⵯ瑤瘭敩⵴慮⵭㉤〲㔵⸴瑨汭•汣獡㵳昢㉳′浦潢摬•楴汴㵥嘢䑉佅›慓牴뫡₻桮ꋃ뫃⁰畭쐠뎺杮挠뫡炥‬桮ꋃ釄듃⁩썣採⁨楢믡璇挠潨쐠咐嘠螻⁴慎≭嘾䑉佅›慓牴뫡₻桮ꋃ뫃⁰畭쐠뎺杮挠뫡炥‬桮ꋃ釄듃⁩썣採⁨楢믡璇挠潨쐠咐嘠螻⁴慎㱭⁩汣獡㵳攢灸⵩楶敤≯㰾椯㰾愯㰾栯㸳††††††搼癩挠慬獳∽慳潰瑟畨扭湟睥⁳潮敮浟⁢瑭〱㸢਍††††††††††††††李祵믡溅吠慨桮丠써溢琠믡憏猠ꇃ杮瘠믡榛瀠慨朠楨戠ꃃ釄뫡溳⁧ꖺⱰ焠慵쐠쎑₳桮ꋃ釄듃⁩썣採⁨楢믡璇挠潨쐠咐嘠螻⁴慎牴냆믡掛匠湩慧潰敲‮†††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††㰠氯㹩氼㹩਍††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴷ楶敤ⵯ當ⵡ慴⵩畸瑡搭煴ⵧ慶⵮畱敹⵴慬⵰畴ⵣ敬⵮楴湥ⵧ潶⵩畣猭瑵砭ⵡ档祡氭潵⵩楳杮灡牯ⵥ㉤〲㔵⸳瑨汭•汣獡㵳琢畨扭汢捯桴浵㉢〴ㅸ㔷•楴汴㵥嘢䑉佅›ꮻ⁡썴榡砠ꖺ⁴郄兔ⱇ嘠菄畑뾺⁴궺⁰ꦻ⁣썬溪琠뾺杮瘠믡榛挠뫃猠뫃⁴慸挠써禡氠냆믡榛匠湩慧潰敲•㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㉟〴ㅸ㔷是汩獥港睥⽳〲㈲〯⼹ㄲ瘯摩潥瘭慵琭楡砭慵⵴瑤東瘭湡焭祵瑥氭灡琭捵氭湥琭敩杮瘭楯挭⵵畳⵴慸挭慨⵹畬楯猭湩慧潰敲㈭㈰㈱⸲灪≧眠摩桴∽㐲∰栠楥桧㵴ㄢ㔷•污㵴嘢䑉佅›ꮻ⁡썴榡砠ꖺ⁴郄兔ⱇ嘠菄畑뾺⁴궺⁰ꦻ⁣썬溪琠뾺杮瘠믡榛挠뫃猠뫃⁴慸挠써禡氠냆믡榛匠湩慧潰敲•㸯⼼㹡††††搼癩挠慬獳∽汭〲映敬⵸湯≥ാ †††††††††††㰠㍨㸠愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴷ楶敤ⵯ當ⵡ慴⵩畸瑡搭煴ⵧ慶⵮畱敹⵴慬⵰畴ⵣ敬⵮楴湥ⵧ潶⵩畣猭瑵砭ⵡ档祡氭潵⵩楳杮灡牯ⵥ㉤〲㔵⸳瑨汭•汣獡㵳昢㉳′浦潢摬•楴汴㵥嘢䑉佅›ꮻ⁡썴榡砠ꖺ⁴郄兔ⱇ嘠菄畑뾺⁴궺⁰ꦻ⁣썬溪琠뾺杮瘠믡榛挠뫃猠뫃⁴慸挠써禡氠냆믡榛匠湩慧潰敲㸢䥖䕄㩏嘠믡憫琠ꇃ⁩畸뫡璥쐠咐䝑‬쑖溃儠祵뫡璿氠뫡炭琠믡掩氠꫃楴뫡溿⁧鮻⁩썣₺썳璺砠⁡档ꇃ⁹왬鮻⁩楓杮灡牯㱥⁩汣獡㵳攢灸⵩楶敤≯㰾椯㰾愯㰾栯㸳††††††搼癩挠慬獳∽慳潰瑟畨扭湟睥⁳潮敮浟⁢瑭〱㸢਍††††††††††††††쑖溃儠祵뫡璿氠ꃃ琠ꇃ⁣楧뫡₣ꞻ⁡썢溠琠꾺杮洠믡₟랻猠믡ₑ档郄⁔楖믡璇丠浡琠潲杮琠궺楧潡栠믡疯瘠믡榛匠湩慧潰敲琠믡榑渠祡‮†††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††㰠氯㹩氼㹩਍††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴸ牴潵ⵣ桴浥琭慲⵮敤扲⵹湤ⵡⵯ楫杮⵳畣⵰潶⵩档敩⵮潬渭慧⵩楢栭ⵯ慭氭楡氭浡戭ⵥ慭⵴㉤〲㔵⸱瑨汭•汣獡㵳琢畨扭汢捯桴浵㉢〴ㅸ㔷•楴汴㵥吢왲鮻⁣桴믡涁琠궺敤扲⁹郄썎₁믡₟楋杮猧䌠灵‬嘧楯挠楨뫡溿‧潬渠ꆺ⁩讻✠閻䴠ꏃ䰠楡‧썬涠戠뫡₽랺≴㸠椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㐲砰㜱⼵楦敬⽳敮獷㈯㈰⼲㤰㈯⼱牴潵ⵣ桴浥琭慲⵮敤扲⵹湤ⵡⵯ楫杮⵳畣⵰潶⵩档敩⵮潬渭慧⵩楢栭ⵯ慭氭楡氭浡戭ⵥ慭⵴㘱㘱㔱樮杰•楷瑤㵨㈢〴•敨杩瑨∽㜱∵愠瑬∽牔냆믡掛琠膻牴뫡溭搠牥祢쐠亐臃龻䬠湩❧⁳畃Ɒ✠潖⁩档뾺❮氠杮뫡榡戠믡₋䠧믡ₕ썍₣慌❩氠ꃃ붺洠뫡璷•㸯⼼㹡††††搼癩挠慬獳∽汭〲映敬⵸湯≥ാ †††††††††††㰠㍨㸠愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴸ牴潵ⵣ桴浥琭慲⵮敤扲⵹湤ⵡⵯ楫杮⵳畣⵰潶⵩档敩⵮潬渭慧⵩楢栭ⵯ慭氭楡氭浡戭ⵥ慭⵴㉤〲㔵⸱瑨汭•汣獡㵳昢㉳′浦潢摬•楴汴㵥吢왲鮻⁣桴믡涁琠궺敤扲⁹郄썎₁믡₟楋杮猧䌠灵‬嘧楯挠楨뫡溿‧潬渠ꆺ⁩讻✠閻䴠ꏃ䰠楡‧썬涠戠뫡₽랺≴吾왲鮻⁣桴믡涁琠궺敤扲⁹郄썎₁믡₟楋杮猧䌠灵‬嘢楯挠楨뫡溿•潬渠ꆺ⁩讻∠閻䴠ꏃ䰠楡•썬涠戠뫡₽랺㱴愯㰾栯㸳††††††搼癩挠慬獳∽慳潰瑟畨扭湟睥⁳潮敮浟⁢瑭〱㸢਍††††††††††††††鶻匠慩獭潰瑲瘠믡憫朠믡榭氠믡榝挠뫡溣⁨썢澡쐠뾺桴뫡禧琠썲₲䱈⁖慍潮倠汯楫杮琠왲鮻⁣醻⁩潬渠ꆺ⁩慭杮琠꫃郄⁔慍慬獹慩琠뫡榡䬠湩❧⁳畃⁰〲㈲‮†††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††㰠氯㹩††††††††††††††⼼汵ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳氢湩彥杢㸢⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦〲映潢摬洠ㅢ‵楴汴彥慭湩㸢਍††††††††††††††††††格㸲愼栠敲㵦樢癡獡牣灩㩴∻琠瑩敬∽楔閻⁩궺≴吾湩渠믡榕戠뫡璭⼼㹡⼼㉨ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳洢㍢∰ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㜳瘭湡焭祵瑥挭湵ⵧ潬瑡猭潡琭敲琭慨⵹桮畡渭ⵯ畳杮搭⵴楶瑥渭浡琭慨杮札潩⵮楧ⵡ楳杮灡牯ⵥ㉤〲㔵⸵瑨汭•汣獡㵳琢畨扭汢捯桴浵㝢〶㑸〵洠ㅢ∰琠瑩敬∽쑖溃儠祵뫡璿挠맃杮氠ꆺ⁴慳牴뫡₻桴祡渠慨⁵渧믡ₕ썳溺❧‬郄⁔楖믡璇丠浡琠꾺杮朠썩溲朠썩₣楓杮灡牯≥㸠椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㔴砰㔴⼰楦敬⽳敮獷㈯㈰⼲㤰㈯⼱慶⵮畱敹⵴畣杮氭慯⵴慳ⵯ牴ⵥ桴祡渭慨⵵潮猭湵ⵧ瑤瘭敩⵴慮⵭桴湡ⵧ楧湯札慩猭湩慧潰敲㈭㌱ㄵ⸲灪≧眠摩桴∽㔴∰栠楥桧㵴㐢〵•污㵴嘢菄畑뾺⁴썣溹⁧潬뫡璡猠潡琠뮺琠慨⁹桮畡✠閻猠뫃杮Ⱗ쐠咐嘠螻⁴慎桴뫡溯⁧楧닃楧ꏃ匠湩慧潰敲•㸯⼼㹡††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴷ慶⵮畱敹⵴畣杮氭慯⵴慳ⵯ牴ⵥ桴祡渭慨⵵潮猭湵ⵧ瑤瘭敩⵴慮⵭桴湡ⵧ楧湯札慩猭湩慧潰敲搭㈲㔰㔵栮浴≬挠慬獳∽獦〳琠硥⵴灵数捲獡⁥扦汯≤琠瑩敬∽쑖溃儠祵뫡璿挠맃杮氠ꆺ⁴慳牴뫡₻桴祡渠慨⁵渧믡ₕ썳溺❧‬郄⁔楖믡璇丠浡琠꾺杮朠썩溲朠썩₣楓杮灡牯≥嘾菄畑뾺⁴썣溹⁧潬뫡璡猠潡琠뮺琠慨⁹桮畡∠閻猠뫃杮Ⱒ쐠咐嘠螻⁴慎桴뫡溯⁧楧닃楧ꏃ匠湩慧潰敲⼼㹡††††††††††††搼癩挠慬獳∽瑭〱㸢郄⁔楖믡璇丠浡瘠믡憫朠썩溠⁨档뾺桴뫡溯⁧釄뫡涭㐠〭琠왲鮻⁣楓杮灡牯⁥牴湯⁧馻⁴杮ꃃ⁹档믡溩⁧楫뫡溿猠믡₱辻⁡썳溡⁧ꞻ⁡楴믡溁쐠ꆺ쑖溃儠祵뫡璿瘠ꃃ渠楨믡疁猠潡琠뮺氠뫡溧쐠Ꞻ⁵釄냆믡掣欠潨ꇃ⁣ꇃ郄兔⹇⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††††甼汣獡㵳氢獩彴敮獷桟浯⁥扭〴㸢਍††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴷ楶敤ⵯ慳ⵯ牴ⵥ桮湡甭⵰畭搭湡ⵧ慣⵰桮湡搭楯挭捡⵨楢瑥挭潨搭⵴楶瑥渭浡搭㈲㔰㐵栮浴≬挠慬獳∽桴浵扢潬正琠畨扭㐲砰㜱∵琠瑩敬∽䥖䕄㩏匠潡琠뮺渠써溢쌠為洠⁵釄뫡溳⁧ꖺⱰ渠써溢쐠쎑榴挠ꇃ档戠螻⁴档郄⁔楖믡璇丠浡•㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㉟〴ㅸ㔷是汩獥港睥⽳〲㈲〯⼹ㄲ瘯摩潥猭潡琭敲渭慨⵮灵洭⵵慤杮挭灡渭慨⵮潤⵩慣档戭敩⵴档ⵯ瑤瘭敩⵴慮⵭〲〵㘴樮杰•楷瑤㵨㈢〴•敨杩瑨∽㜱∵愠瑬∽䥖䕄㩏匠潡琠뮺渠써溢쌠為洠⁵釄뫡溳⁧ꖺⱰ渠써溢쐠쎑榴挠ꇃ档戠螻⁴档郄⁔楖믡璇丠浡•㸯⼼㹡††††搼癩挠慬獳∽汭〲映敬⵸湯≥ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢敬牡楦≸ാ †††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡∯挠慬獳∽杢瑟条湟睥⁳獦㈱洠ㅢ‰汦•楴汴㵥䈢鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁㸢猼慰㹮썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎㱍猯慰㹮⼼㹡ഠ †††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㜳瘭摩潥猭潡琭敲渭慨⵮灵洭⵵慤杮挭灡渭慨⵮潤⵩慣档戭敩⵴档ⵯ瑤瘭敩⵴慮⵭㉤〲㔵⸴瑨汭•汣獡㵳昢㉳′浦潢摬•楴汴㵥嘢䑉佅›慓牴뫡₻桮ꋃ뫃⁰畭쐠뎺杮挠뫡炥‬桮ꋃ釄듃⁩썣採⁨楢믡璇挠潨쐠咐嘠螻⁴慎≭嘾䑉佅›慓牴뫡₻桮ꋃ뫃⁰畭쐠뎺杮挠뫡炥‬桮ꋃ釄듃⁩썣採⁨楢믡璇挠潨쐠咐嘠螻⁴慎㱭⁩汣獡㵳攢灸⵩楶敤≯㰾椯㰾愯‾†††††㰠楤⁶汣獡㵳猢灡彯桴浵形敮獷渠湯彥扭洠ㅴ∰ാ †††††††††††††丠畧薻桔湡⁨桎ꋃ辻⁡썳溡⁧鮻⁩桰⁡桧⁩썢溠쐠뎺杮挠뫡炥‬畱⁡釄돃渠써溢쐠쎑榴挠ꇃ档戠螻⁴档郄⁔楖믡璇丠浡琠왲鮻⁣楓杮灡牯⹥††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††⼼楬㰾楬ാ †††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㜳瘭摩潥瘭慵琭楡砭慵⵴瑤東瘭湡焭祵瑥氭灡琭捵氭湥琭敩杮瘭楯挭⵵畳⵴慸挭慨⵹畬楯猭湩慧潰敲搭㈲㔰㌵栮浴≬挠慬獳∽桴浵扢潬正琠畨扭㐲砰㜱∵琠瑩敬∽䥖䕄㩏嘠믡憫琠ꇃ⁩畸뫡璥쐠咐䝑‬쑖溃儠祵뫡璿氠뫡炭琠믡掩氠꫃楴뫡溿⁧鮻⁩썣₺썳璺砠⁡档ꇃ⁹왬鮻⁩楓杮灡牯≥㸠椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㐲砰㜱⼵楦敬⽳敮獷㈯㈰⼲㤰㈯⼱楶敤ⵯ當ⵡ慴⵩畸瑡搭煴ⵧ慶⵮畱敹⵴慬⵰畴ⵣ敬⵮楴湥ⵧ潶⵩畣猭瑵砭ⵡ档祡氭潵⵩楳杮灡牯ⵥ〲ㄲ㈲樮杰•楷瑤㵨㈢〴•敨杩瑨∽㜱∵愠瑬∽䥖䕄㩏嘠믡憫琠ꇃ⁩畸뫡璥쐠咐䝑‬쑖溃儠祵뫡璿氠뫡炭琠믡掩氠꫃楴뫡溿⁧鮻⁩썣₺썳璺砠⁡档ꇃ⁹왬鮻⁩楓杮灡牯≥⼠㰾愯‾†††㰠楤⁶汣獡㵳洢㉬‰汦硥漭敮㸢਍††††††††††††搼癩挠慬獳∽汣慥晲硩㸢਍††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭•汣獡㵳戢彧慴彧敮獷映ㅳ′扭〱映≬琠瑩敬∽썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎≍㰾灳湡䈾鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁⼼灳湡㰾愯‾਍††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴷ楶敤ⵯ當ⵡ慴⵩畸瑡搭煴ⵧ慶⵮畱敹⵴慬⵰畴ⵣ敬⵮楴湥ⵧ潶⵩畣猭瑵砭ⵡ档祡氭潵⵩楳杮灡牯ⵥ㉤〲㔵⸳瑨汭•汣獡㵳昢㉳′浦潢摬•楴汴㵥嘢䑉佅›ꮻ⁡썴榡砠ꖺ⁴郄兔ⱇ嘠菄畑뾺⁴궺⁰ꦻ⁣썬溪琠뾺杮瘠믡榛挠뫃猠뫃⁴慸挠써禡氠냆믡榛匠湩慧潰敲㸢䥖䕄㩏嘠믡憫琠ꇃ⁩畸뫡璥쐠咐䝑‬쑖溃儠祵뫡璿氠뫡炭琠믡掩氠꫃楴뫡溿⁧鮻⁩썣₺썳璺砠⁡档ꇃ⁹왬鮻⁩楓杮灡牯㱥⁩汣獡㵳攢灸⵩楶敤≯㰾椯㰾愯‾†††††㰠楤⁶汣獡㵳猢灡彯桴浵形敮獷渠湯彥扭洠ㅴ∰ാ †††††††††††††嘠菄畑뾺⁴썬₠썴採朠ꎺ挠믡憧戠ꃃ桴뫡溯⁧龻琠믡₷醻挠潨쐠咐嘠螻⁴慎牴湯⁧牴뫡溭朠慩꾻⁵鮻⁩楓杮灡牯⁥醻⁩慮⹹††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††⼼楬㰾楬ാ †††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㠳琭畲捯琭敨⵭牴湡搭牥祢搭慮漭欭湩獧挭灵瘭楯挭楨湥氭ⵯ杮楡戭⵩潨洭ⵡ慬⵩慬⵭敢洭瑡搭㈲㔰ㄵ栮浴≬挠慬獳∽桴浵扢潬正琠畨扭㐲砰㜱∵琠瑩敬∽牔냆믡掛琠膻牴뫡溭搠牥祢쐠亐臃龻䬠湩❧⁳畃Ɒ✠潖⁩档뾺❮氠杮뫡榡戠믡₋䠧믡ₕ썍₣慌❩氠ꃃ붺洠뫡璷•㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㉟〴ㅸ㔷是汩獥港睥⽳〲㈲〯⼹ㄲ琯畲捯琭敨⵭牴湡搭牥祢搭慮漭欭湩獧挭灵瘭楯挭楨湥氭ⵯ杮楡戭⵩潨洭ⵡ慬⵩慬⵭敢洭瑡ㄭㄶㄶ⸵灪≧眠摩桴∽㐲∰栠楥桧㵴ㄢ㔷•污㵴吢왲鮻⁣桴믡涁琠궺敤扲⁹郄썎₁믡₟楋杮猧䌠灵‬嘧楯挠楨뫡溿‧潬渠ꆺ⁩讻✠閻䴠ꏃ䰠楡‧썬涠戠뫡₽랺≴⼠㰾愯‾†††㰠楤⁶汣獡㵳洢㉬‰汦硥漭敮㸢਍††††††††††††搼癩挠慬獳∽汣慥晲硩㸢਍††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭•汣獡㵳戢彧慴彧敮獷映ㅳ′扭〱映≬琠瑩敬∽썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎≍㰾灳湡䈾鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁⼼灳湡㰾愯‾਍††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴸ牴潵ⵣ桴浥琭慲⵮敤扲⵹湤ⵡⵯ楫杮⵳畣⵰潶⵩档敩⵮潬渭慧⵩楢栭ⵯ慭氭楡氭浡戭ⵥ慭⵴㉤〲㔵⸱瑨汭•汣獡㵳昢㉳′浦潢摬•楴汴㵥吢왲鮻⁣桴믡涁琠궺敤扲⁹郄썎₁믡₟楋杮猧䌠灵‬嘧楯挠楨뫡溿‧潬渠ꆺ⁩讻✠閻䴠ꏃ䰠楡‧썬涠戠뫡₽랺≴吾왲鮻⁣桴믡涁琠궺敤扲⁹郄썎₁믡₟楋杮猧䌠灵‬嘢楯挠楨뫡溿•潬渠ꆺ⁩讻∠閻䴠ꏃ䰠楡•썬涠戠뫡₽랺㱴愯‾†††††㰠楤⁶汣獡㵳猢灡彯桴浵形敮獷渠湯彥扭洠ㅴ∰ാ †††††††††††††吠믡₝楓浡灳牯⁴ꮻ⁡궻⁩鶻⁩ꎺ桮戠ꇃ釄뫡溿琠Ꞻ⁹牴닃䠠噌䴠湡潐歬湩⁧牴냆믡掛洠믡榑氠杮뫡榡洠湡⁧썴溪쐠咐䴠污祡楳⁡ꆺ⁩楋杮猧䌠灵㈠㈰⸲††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††⼼楬㰾楬ാ †††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㈳欭潨琭湩搭敩⵮楶湥栭楡搭瑡渭慨⵴桴ⵥ楧楯洭条極敲琭慲档搭ⵥ敧ⵡ桫湯ⵧ楢瑥搭湡ⵧ慣ⵯ潨琭潲搭湯ⵧ潤⵩㉤〲㔵⸰瑨汭•汣獡㵳琢畨扭汢捯桴浵㉢〴ㅸ㔷•楴汴㵥䬢써₳楴㩮✠楄믡溅瘠썩溪栠ꃃ❩쐠꾺⁴桮뫡璥琠뾺朠鮻⁩慍畧物⁥牴ꇃ档䐠⁥敇⁡桫듃杮戠뾺⁴썤溢⁧慣鞻琠ꎻ쐠鎻杮쐠馻≩㸠椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㐲砰㜱⼵楦敬⽳敮獷㈯㈰⼲㤰㈯⼱桫ⵯ楴⵮楤湥瘭敩⵮慨⵩慤⵴桮瑡琭敨札潩⵩慭畧物ⵥ牴捡⵨敤札慥欭潨杮戭敩⵴慤杮挭潡栭ⵯ牴ⵯ潤杮搭楯ㄭ㐴ㄱ⸰湰≧眠摩桴∽㐲∰栠楥桧㵴ㄢ㔷•污㵴䬢써₳楴㩮✠楄믡溅瘠썩溪栠ꃃ❩쐠꾺⁴桮뫡璥琠뾺朠鮻⁩慍畧物⁥牴ꇃ档䐠⁥敇⁡桫듃杮戠뾺⁴썤溢⁧慣鞻琠ꎻ쐠鎻杮쐠馻≩⼠㰾愯‾†††㰠楤⁶汣獡㵳洢㉬‰汦硥漭敮㸢਍††††††††††††搼癩挠慬獳∽汣慥晲硩㸢਍††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭•汣獡㵳戢彧慴彧敮獷映ㅳ′扭〱映≬琠瑩敬∽썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎≍㰾灳湡䈾鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁⼼灳湡㰾愯‾਍††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴲ桫ⵯ楴⵮楤湥瘭敩⵮慨⵩慤⵴桮瑡琭敨札潩⵩慭畧物ⵥ牴捡⵨敤札慥欭潨杮戭敩⵴慤杮挭潡栭ⵯ牴ⵯ潤杮搭楯搭㈲㔰〵栮浴≬挠慬獳∽獦㈲映扭汯≤琠瑩敬∽桋돃琠湩›䐧薻楶꫃써榠‧釄뫡璯渠ꖺ⁴桴뫡₿楧믡榛䴠条極敲琠썲採⁨敄䜠慥欠써溴⁧楢뫡璿搠ꋃ杮挠潡栠믡ₗ牴믡₣釄믡溓⁧釄믡榙㸢桋돃琠湩›䐢薻楶꫃써榠•釄뫡璯渠ꖺ⁴桴뫡₿楧믡榛䴠条極敲琠썲採⁨敄䜠慥欠써溴⁧楢뫡璿搠ꋃ杮挠潡栠믡ₗ牴믡₣釄믡溓⁧釄믡榙⼼㹡††††††搼癩挠慬獳∽慳潰瑟畨扭湟睥⁳潮敮浟⁢瑭〱㸢਍††††††††††††††慈牲⁹慍畧物⁥鮻⁩釄ꋃ⁹釄ꏃ挠돃渠꾻杮氠믡榝挠써₪慢⁩桴믡₧썭溴䐠癡摩䐠⁥敇⁡썶€档놺杮愠桮琠楨뫡疿氠썩溪氠뫡採瘠믡榛挠ꇃ⁣Ꞻ⁵桴믡₧畴뾺牴꫃⹮††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††⼼楬㰾楬ാ †††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㠳栭癬搭⵴湡搭ⵯ桫湡ⵧ楤桮搭湥瘭敩⵴慮⵭慬搭ⵥ潶搭捩⵨㉤〲㐵⸹瑨汭•汣獡㵳琢畨扭汢捯桴浵㉢〴ㅸ㔷•楴汴㵥䠢噌쐠咐꒺郄믡ₙ桫뫡溳⁧釄믡溋⁨釄뫡溿嘠螻⁴慎썬₠釄믡₃썶₴釄믡掋≨㸠椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㐲砰㜱⼵楦敬⽳敮獷㈯㈰⼲㤰㈯⼱汨⵶瑤愭⵮潤欭慨杮搭湩⵨敤⵮楶瑥渭浡氭ⵡ敤瘭ⵯ楤档ㄭ㈴〱⸸灪≧眠摩桴∽㐲∰栠楥桧㵴ㄢ㔷•污㵴䠢噌쐠咐꒺郄믡ₙ桫뫡溳⁧釄믡溋⁨釄뫡溿嘠螻⁴慎썬₠釄믡₃썶₴釄믡掋≨⼠㰾愯‾†††㰠楤⁶汣獡㵳洢㉬‰汦硥漭敮㸢਍††††††††††††搼癩挠慬獳∽汣慥晲硩㸢਍††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭•汣獡㵳戢彧慴彧敮獷映ㅳ′扭〱映≬琠瑩敬∽썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎≍㰾灳湡䈾鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁⼼灳湡㰾愯‾਍††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴸ汨⵶瑤愭⵮潤欭慨杮搭湩⵨敤⵮楶瑥渭浡氭ⵡ敤瘭ⵯ楤档搭㈲㔰㤴栮浴≬挠慬獳∽獦㈲映扭汯≤琠瑩敬∽䱈⁖郄⁔뫡溤쐠馻欠뎺杮쐠讻桮쐠뾺楖믡璇丠浡氠ꃃ쐠莻瘠듃쐠讻档㸢䱈⁖郄⁔뫡溤쐠馻欠뎺杮쐠讻桮쐠뾺楖믡璇丠浡氠ꃃ쐠莻瘠듃쐠讻档⼼㹡††††††搼癩挠慬獳∽慳潰瑟畨扭湟睥⁳潮敮浟⁢瑭〱㸢਍††††††††††††††䱈⁖杉牯匠楴慭⁣ꞻ⁡郄⁔뫡溤쐠馻琠湩爠뫡溱⁧釄믡榙戠돃杮挠믡憧洠곃桮挠돃琠莻瘠듃쐠讻档挠뫃⁰楧潡栠믡疯焠醻⁣뾺吠浡䠠맃杮琠뫡榡嘠螻⁴慎⹭††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††⼼楬㰾楬ാ †††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㠳搭楯戭湯ⵧ畣栭祵桮渭畨甭瑡渭桧湥瀭慨⵴桫捯瘭⵩楢琭潲杮琭楡砭⵵灥琭畲捯搭楯琭畨挭畨杮挭畨瘭楯栭ⵡ潮⵩捦搭㈲㔰㜴栮浴≬挠慬獳∽桴浵扢潬正琠畨扭㐲砰㜱∵琠瑩敬∽郄믡榙戠돃杮挠꧅䠠뎻桮丠왨₰甧뫡璥渠桧뫡溹瀠써璡欠써掳‧썶€讻琠趻杮琠ꃃ⁩궻쌠炩琠왲鮻⁣釄믡榑琠ꞻ挠畨杮挠ꞻ瘠믡榛䠠ꃃ丠믡榙䘠≃㸠椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㐲砰㜱⼵楦敬⽳敮獷㈯㈰⼲㤰㈯⼱潤⵩潢杮挭⵵畨湹⵨桮⵵潵⵴杮敨⵮桰瑡欭潨ⵣ楶戭⵩牴湯ⵧ慴⵩畸攭⵰牴潵ⵣ潤⵩桴⵵档湵ⵧ档⵵潶⵩慨渭楯昭ⵣㄱㄲ㤰樮杰•楷瑤㵨㈢〴•敨杩瑨∽㜱∵愠瑬∽郄믡榙戠돃杮挠꧅䠠뎻桮丠왨₰甧뫡璥渠桧뫡溹瀠써璡欠써掳‧썶€讻琠趻杮琠ꃃ⁩궻쌠炩琠왲鮻⁣釄믡榑琠ꞻ挠畨杮挠ꞻ瘠믡榛䠠ꃃ丠믡榙䘠≃⼠㰾愯‾†††㰠楤⁶汣獡㵳洢㉬‰汦硥漭敮㸢਍††††††††††††搼癩挠慬獳∽汣慥晲硩㸢਍††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭•汣獡㵳戢彧慴彧敮獷映ㅳ′扭〱映≬琠瑩敬∽썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎≍㰾灳湡䈾鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁⼼灳湡㰾愯‾਍††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴸ潤⵩潢杮挭⵵畨湹⵨桮⵵慵⵴杮敨⵮桰瑡欭潨ⵣ楶戭⵩牴湯ⵧ慴⵩畸攭⵰牴潵ⵣ潤⵩桴⵵档湵ⵧ档⵵潶⵩慨渭楯昭ⵣ㉤〲㐵⸷瑨汭•汣獡㵳昢㉳′浦潢摬•楴汴㵥쐢馻⁩썢溳⁧앣₩畈믡溳⁨桎냆✠ꖺ⁴杮릺桰ꇃ⁴桫돃❣瘠곃戠믡₋牴믡溍⁧썴榠砠믡₭꧃⁰牴냆믡掛쐠醻⁩桴믡₧档湵⁧档믡₧鮻⁩썈₠馻⁩䍆㸢郄믡榙戠돃杮挠꧅䠠뎻桮丠왨₰產뫡璥渠桧뫡溹瀠써璡欠써掳•썶€讻琠趻杮琠ꃃ⁩궻쌠炩琠왲鮻⁣釄믡榑琠ꞻ挠畨杮挠ꞻ瘠믡榛䠠ꃃ丠믡榙䘠㱃愯‾†††††㰠楤⁶汣獡㵳猢灡彯桴浵形敮獷渠湯彥扭洠ㅴ∰ാ †††††††††††††吠믡榑㈠⼰ⰹ吠䡐䵃䤠ⴠ쐠馻⁩썢溳⁧앣₩ꞻ⁡畈믡溳⁨桎냆挠뫡涣琠ꖺ⁹ꖺ⁴썭溣瘠곃洠ꃃꞺ썣榲挠믡憧琠믡ₕ牴믡溍⁧썴榠龻琠궺釄뫡疥瘠믡榛吠써榡丠畧썹溪吠否‮†††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††㰠氯㹩氼㹩਍††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴲ桫敩⵮畱湡ⵧ慨⵩牴ⵯ桴湡⵨慢⵮桴湡瘭楯戭湡ⵧ桧ⵥ畤戭⵩畣⵵桴湡搭湯ⵧ桰灡瘭湡欭潨杮挭ⵯ畣ⵡ畤眭牯摬挭灵搭㈲㔰㘴栮浴≬挠慬獳∽桴浵扢潬正琠畨扭㐲砰㜱∵琠瑩敬∽桋뾺畑湡⁧ꎺ⁩牴믡₟桴ꃃ桮戠뫡溡琠써溢瘠믡榛戠菄杮朠뾺搠믡₱讻‬놻⁵桴뫡溧쐠鎻杮倠써炡瘠뫡溫欠써溴⁧썣₳궻⁡놻圠牯摬䌠灵•㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㉟〴ㅸ㔷是汩獥港睥⽳〲㈲〯⼹ㄲ欯楨湥焭慵杮栭楡琭潲琭慨桮戭湡琭慨⵮潶⵩慢杮札敨搭⵵楢琭慨⵮潤杮洭瑯琭潨⵩慶⵮桫湯ⵧ潣挭慵搭⵵潷汲ⵤ畣⵰〱㤱㤲瀮杮•楷瑤㵨㈢〴•敨杩瑨∽㜱∵愠瑬∽桋뾺畑湡⁧ꎺ⁩牴믡₟桴ꃃ桮戠뫡溡琠써溢瘠믡榛戠菄杮朠뾺搠믡₱讻‬놻⁵桴뫡溧쐠鎻杮倠써炡瘠뫡溫欠써溴⁧썣₳궻⁡놻圠牯摬䌠灵•㸯⼼㹡††††搼癩挠慬獳∽汭〲映敬⵸湯≥ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢敬牡楦≸ാ †††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡∯挠慬獳∽杢瑟条湟睥⁳獦㈱洠ㅢ‰汦•楴汴㵥䈢鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁㸢猼慰㹮썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎㱍猯慰㹮⼼㹡ഠ †††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㈳欭楨湥焭慵杮栭楡琭潲琭慨桮戭湡琭慨⵮潶⵩慢杮札敨搭⵵楢挭畵琭慨⵮潤杮瀭慨⵰慶⵮桫湯ⵧ潣挭慵搭⵵潷汲ⵤ畣⵰㉤〲㐵⸶瑨汭•汣獡㵳昢㉳′浦潢摬•楴汴㵥䬢楨뫡溿儠慵杮䠠뫡榣琠龻琠써溠⁨ꆺ桴ꋃ鮻⁩쑢溃⁧桧뫡₿놻戠믡ⲋ挠믡疱琠Ꞻ釄믡溓⁧桐ꇃ⁰ꮺ桫듃杮挠돃挠믡憭搠믡₱潗汲⁤畃≰䬾楨뫡溿儠慵杮䠠뫡榣琠龻琠써溠⁨ꆺ桴ꋃ鮻⁩쑢溃⁧桧뫡₿놻戠믡ⲋ挠믡疱琠Ꞻ釄믡溓⁧桐ꇃ⁰ꮺ桫듃杮挠돃挠믡憭搠믡₱潗汲⁤畃㱰愯‾†††††㰠楤⁶汣獡㵳猢灡彯桴浵形敮獷渠湯彥扭洠ㅴ∰ാ †††††††††††††䠠湥楲匠楡敶ⱴ쐠鎻杮쐠馻⁩ꞻ⁡畑湡⁧ꎺ⁩ꆺ⁩慐⁵䍆‬ꮻ⁡桮뫡溭琠써溴⁧釄螻⁰ꮻ䠠噌琠祵믡溃匠湥来污朠ꎺ⁩桴귃档氠뷃搠썶€慳湡⁨桫듃杮挠돃琠꫃믡₟郄兔⁇썤₹桴⁩釄뫡疥琠믡璑‮†††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††㰠氯㹩††††††††††⼼汵ാ †††††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢汯〳‰瑰〲㸢਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽扭〲㸢਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽摡≶猠祴敬∽慭杲湩琭灯〺硰活牡楧⵮潢瑴浯〺硰∻㰾楤⁶汣獡㵳攢愠獤损湯整瑮•慤慴椭㵤ㄢ•瑳汹㵥∢‾†††††㰠捳楲瑰愠祳据猠捲∽瑨灴㩳⼯慰敧摡⸲潧杯敬祳摮捩瑡潩⹮潣⽭慰敧摡樯⽳摡扳杹潯汧⹥獪㸢⼼捳楲瑰ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠ⴡ‭灓牯彴䍐楲桧彴楦㍸〰㉸〵ⴠ㸭਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††椼獮挠慬獳∽摡扳杹潯汧≥਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††猠祴敬∽楤灳慬㩹湩楬敮戭潬正眻摩桴㌺〰硰栻楥桧㩴㔲瀰≸਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††搠瑡ⵡ摡挭楬湥㵴挢ⵡ異ⵢ〶㈳㜴㠵㐰㘵㠶㐴ഢ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††慤慴愭ⵤ汳瑯∽㔱㌳㠵〹㈰㸢⼼湩㹳਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††猼牣灩㹴਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⠠摡扳杹潯汧⁥‽楷摮睯愮獤祢潧杯敬簠⁼嵛⸩異桳笨⥽഻ †††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠猯牣灩㹴⼼楤㹶搼癩挠慬獳∽⁥摡彳潣瑮湥≴搠瑡ⵡ摩∽∱猠祴敬∽慭杲湩琭灯〺硰∻㰾ⴡ‭敂楧慄汢⁥䍐獟摩彥慢⁲ 潆⁲湩畱物敩ⱳ瘠獩瑩栠瑴㩰⼯慤汢⹥潩ⴠ㸭搼癩椠㵤搢扡敬楷杤瑥㍟䨷䵡杷≯搠瑡ⵡ楷杤瑥楟㵤㌢䨷䵡杷≯㰾捳楲瑰⠾畦据楴湯搨愬戬氬攬弬
ൻ †††††椠⡦孤嵢☦孤嵢焮爩瑥牵㭮孤嵢昽湵瑣潩⡮笩搨扛⹝㵱孤嵢焮籼嵛⸩異桳愨杲浵湥獴紩攻愽挮敲瑡䕥敬敭瑮氨㬩਍††††††⹥獡湹㵣㬱⹥档牡敳㵴甧晴㠭㬧⹥牳㵣⼧猯慴楴⹣慤汢⹥潩搯獩⽴汰杵湩洮湩樮❳഻ †††††张愽朮瑥汅浥湥獴祂慔乧浡⡥⥬せ㭝⹟慰敲瑮潎敤椮獮牥䉴晥牯⡥ⱥ⥟഻ †††††素⠩楷摮睯搬捯浵湥ⱴ搧扡敬Ⱗ猧牣灩❴㬩਍††††††慤汢⡥猧瑥敓癲捩❥‬猧潰瑲㑳㈴挮浯⤧഻ †††††搠扡敬✨敳摮潌佧据❥㬩਍††††††慤汢⡥爧湥敤坲摩敧❴‬搧扡敬楷杤瑥㍟䨷䵡杷❯㬩⼼捳楲瑰㰾搯癩㰾ⴡ‭湅⁤䍐獟摩彥慢⁲ 潆⁲湩畱物敩ⱳ瘠獩瑩栠瑴㩰⼯慤汢⹥潩ⴠ㸭਍††††††⼼楤㹶⼼楤㹶††††††††⼼楤㹶਍††††††उउ搼癩挠慬獳∽扭〲㸢਍††††††उउ††††††††††猼祴敬ാ †††††††††⸠汦硥ㄭ笠਍††††††††††††汦硥›ㄠ഻ †††††††††素਍††††††††††朮灡ㄭ‰ൻ †††††††††††朠灡›〱硰഻ †††††††††素਍††††††††††愮楬湧椭整獭挭湥整⁲ൻ †††††††††††愠楬湧椭整獭›散瑮牥഻ †††††††††素਍††††††††††琮畨扭渭浵敢⁲浩筧਍††††††††††††楷瑤㩨㠠瀰㭸਍††††††††††††敨杩瑨›〶硰഻ †††††††††素਍††††††††††琮畨扭渭浵敢⁲渮浵敢筲਍††††††††††††潣潬㩲⌠慡㭡਍††††††††††††潦瑮猭穩㩥㌠瀰㭸਍††††††††††††潦瑮眭楥桧㩴㜠〰഻ †††††††††††眠摩桴›㔲硰഻ †††††††††††琠硥⵴污杩㩮挠湥整㭲਍††††††††††ൽ †††††††㰠猯祴敬ാ †††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㉢∰ാ †††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢㉳‰扦汯⁤扭㔱琠瑩敬浟楡≮ാ †††††††††††㰠⁡牨晥∽慪慶捳楲瑰㬺㸢썎溳⁧牴湯⁧畴뫡溧⼼㹡਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††甼汣獡㵳氢獩彴楴汴≥ാ †††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬⁸慧⵰〱愠楬湧椭整獭挭湥整≲ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楬畧ⵥ⼱㌳ⴲ慤桮猭捡⵨牴敩⵵慴⵰瑤瀭慨⵰扱⵶畴湯ⵧ慬⵩慶渭慨琭潡洭畡琭捯瘭湡ⵧ慭⵴當ⵡ潢挭灡琭潲氭楡搭㈲㐰㔷栮浴≬挠慬獳∽桴浵ⵢ畮扭牥搠昭敬⁸污杩⵮瑩浥⵳散瑮牥朠灡ㄭ∰琠瑩敬∽慄桮猠ꇃ档琠楲믡疇琠뫡炭쐠咐倠써炡›儧噂琠냆ꇆ杮氠楡‧썶₠渧써₠ꆺꮺ⁵썴掳‧꾺杮洠뫡璷‬瘧慵戠믡₍ꆺ❰琠龻氠뫡榡•㰾灳湡挠慬獳∽畮扭牥㸢㰱猯慰㹮椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㈳砰㐲⼰楦敬⽳敮獷㈯㈰⼲㤰ㄯ⼶慤桮猭捡⵨牴敩⵵慴⵰瑤瀭慨⵰扱⵶畴湯ⵧ慬⵩慶渭慨琭潡洭畡琭捯瘭湡ⵧ慭⵴當ⵡ潢挭灡琭潲氭楡ㄭ〴㔵⸶灪≧眠摩桴∽㈳∰栠楥桧㵴㈢〴•污㵴䐢湡⁨썳採⁨牴螻⁵궺⁰郄⁔桐ꇃ㩰✠䉑⁖왴우溡⁧慬❩瘠ꃃ✠桮ꃃ琠뫡澡洠뫡疫琠돃❣瘠뫡溯⁧랺ⱴ✠當⁡趻挠뫡炡‧牴믡₟ꆺ≩⼠㰾愯㰾㍨挠慬獳∽獦㐱映敬⵸∱㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楬畧ⵥ⼱㌳ⴲ慤桮猭捡⵨牴敩⵵慴⵰瑤瀭慨⵰扱⵶畴湯ⵧ慬⵩慶渭慨琭潡洭畡琭捯瘭湡ⵧ慭⵴當ⵡ潢挭灡琭潲氭楡搭㈲㐰㔷栮浴≬挠慬獳∽•楴汴㵥䐢湡⁨썳採⁨牴螻⁵궺⁰郄⁔桐ꇃ㩰✠䉑⁖왴우溡⁧慬❩瘠ꃃ✠桮ꃃ琠뫡澡洠뫡疫琠돃❣瘠뫡溯⁧랺ⱴ✠當⁡趻挠뫡炡‧牴믡₟ꆺ≩䐾湡⁨썳採⁨牴螻⁵궺⁰郄⁔桐ꇃ㩰∠䉑⁖왴우溡⁧慬≩瘠ꃃ∠桮ꃃ琠뫡澡洠뫡疫琠돃≣瘠뫡溯⁧랺ⱴ∠當⁡趻挠뫡炡•牴믡₟ꆺ㱩愯㰾栯㸳††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬⁸慧⵰〱愠楬湧椭整獭挭湥整≲ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㈳挭畨琭捩⵨扭灡数瘭慵琭楨搭畡琭慨⵴潶杮瘭慵挭ⵯ慨桮搭湯ⵧ慸⵵牴湯ⵧ杮祡洭獥楳瘭ⵡ敮浹牡琭慯猭湡ⵧ㉤〲〵⸲瑨汭•汣獡㵳琢畨扭渭浵敢⁲ⵤ汦硥愠楬湧椭整獭挭湥整⁲慧⵰〱•楴汴㵥✢桃믡₧讻档‧才灡数瘠믡憫琠楨쐠ꖺ⁵桴뫡璥瘠믡溍Ⱨ瘠믡憫挠돃栠ꃃ桮쐠馻杮✠ꖺ❵琠潲杮渠썧禠䴠獥楳瘠ꃃ丠祥慭⁲辻⁡썳溡≧㸠猼慰汣獡㵳渢浵敢≲㈾⼼灳湡㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㍟〲㉸〴是汩獥港睥⽳〲㈲〯⼹㤱振畨琭捩⵨扭灡数瘭慵琭楨搭畡琭慨⵴潶杮瘭慵挭ⵯ慨桮搭湯ⵧ慸⵵牴湯ⵧ杮祡洭獥楳瘭ⵡ敮浹牡琭慯猭湡ⵧ㠰㔲ㄵ瀮杮•楷瑤㵨㌢〲•敨杩瑨∽㐲∰愠瑬∽䌧ꞻ琠믡掋❨䴠慢灰⁥ꮻ⁡桴⁩釄뫡疥琠ꖺ⁴趻杮‬ꮻ⁡썣₳써溠⁨釄믡溙⁧砧뫡疥‧牴湯⁧杮ꃃ⁹敍獳⁩썶₠敎浹牡琠믡憏猠ꇃ杮•㸯⼼㹡格″汣獡㵳昢ㅳ‴汦硥ㄭ㸢愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴲ档⵵楴档洭慢灰ⵥ當ⵡ桴⵩慤⵵桴瑡瘭湯ⵧ當ⵡ潣栭湡⵨潤杮砭畡琭潲杮渭慧⵹敭獳⵩慶渭祥慭⵲潴ⵡ慳杮搭㈲㔰㈰栮浴≬挠慬獳∽•楴汴㵥✢桃믡₧讻档‧才灡数瘠믡憫琠楨쐠ꖺ⁵桴뫡璥瘠믡溍Ⱨ瘠믡憫挠돃栠ꃃ桮쐠馻杮✠ꖺ❵琠潲杮渠썧禠䴠獥楳瘠ꃃ丠祥慭⁲辻⁡썳溡≧∾桃믡₧讻档•才灡数瘠믡憫琠楨쐠ꖺ⁵桴뫡璥瘠믡溍Ⱨ瘠믡憫挠돃栠ꃃ桮쐠馻杮∠ꖺ≵琠潲杮渠썧禠䴠獥楳瘠ꃃ丠祥慭⁲辻⁡썳溡㱧愯㰾栯㸳††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬⁸慧⵰〱愠楬湧椭整獭挭湥整≲ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㌳渭慨瘭慵搭湯ⵧ慮⵭ⵡ桴慵琭慨⵭杮祡瘭敩⵴慮⵭桴楡氭湡椭摮湯獥慩琭慨杮琭湵ⵧ畢杮搭㈲㐰㤵栮浴≬挠慬獳∽桴浵ⵢ畮扭牥搠昭敬⁸污杩⵮瑩浥⵳散瑮牥朠灡ㄭ∰琠瑩敬∽丧써₠當⁡郄듃杮丠浡쌠➁琠畨⁡桴뫡涣渠썧禠嘠螻⁴慎Ɑ吠써榡䰠湡‬湉潤敮楳⁡桴뫡溯⁧왴溰⁧ꮻ杮•㰾灳湡挠慬獳∽畮扭牥㸢㰳猯慰㹮椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㈳砰㐲⼰楦敬⽳敮獷㈯㈰⼲㤰ㄯ⼵桮ⵡ當ⵡ潤杮渭浡愭琭畨ⵡ桴浡渭慧⵹楶瑥渭浡琭慨⵩慬⵮湩潤敮楳ⵡ桴湡ⵧ畴杮戭湵ⵧ㤰㘰ㄵ樮杰•楷瑤㵨㌢〲•敨杩瑨∽㐲∰愠瑬∽丧써₠當⁡郄듃杮丠浡쌠➁琠畨⁡桴뫡涣渠썧禠嘠螻⁴慎Ɑ吠써榡䰠湡‬湉潤敮楳⁡桴뫡溯⁧왴溰⁧ꮻ杮•㸯⼼㹡格″汣獡㵳昢ㅳ‴汦硥ㄭ㸢愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴳ桮ⵡ當ⵡ潤杮渭浡愭琭畨ⵡ桴浡渭慧⵹楶瑥渭浡琭慨⵩慬⵮湩潤敮楳ⵡ桴湡ⵧ畴杮戭湵ⵧ㉤〲㔴⸹瑨汭•汣獡㵳∢琠瑩敬∽丧써₠當⁡郄듃杮丠浡쌠➁琠畨⁡桴뫡涣渠썧禠嘠螻⁴慎Ɑ吠써榡䰠湡‬湉潤敮楳⁡桴뫡溯⁧왴溰⁧ꮻ杮㸢丢써₠當⁡郄듃杮丠浡쌠⊁琠畨⁡桴뫡涣渠썧禠嘠螻⁴慎Ɑ吠써榡䰠湡‬湉潤敮楳⁡桴뫡溯⁧왴溰⁧ꮻ杮⼼㹡⼼㍨‾†††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥朠灡ㄭ‰污杩⵮瑩浥⵳散瑮牥㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯氯杩敵ㄭ㌯㈳洭慢灰ⵥ慬⵩楴灥琭捵氭浡氭慯⵮桫⵩敬⵮瑤東瀭慨⵰杮祵挭ⵯ慣ⵯ桰楡琭慲札慩瘭⵩潬挭畨敹⵮慢ⵯ潤杮搭㈲㔰ㄲ栮浴≬挠慬獳∽桴浵ⵢ畮扭牥搠昭敬⁸污杩⵮瑩浥⵳散瑮牥朠灡ㄭ∰琠瑩敬∽才灡数氠뫡榡琠뾺⁰ꖻ⁣氧ꃃ潬뫡溡‧桫⁩썬溪쐠咐䝑倠써炡‬杮祵挠ꇆ挠潡瀠ꎺ⁩牴뫡₣楧ꇃ瘠곃氠档祵믡溇✠慢釄믡溓❧∿㸠猼慰汣獡㵳渢浵敢≲㐾⼼灳湡㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㍟〲㉸〴是汩獥港睥⽳〲㈲〯⼹〲洯慢灰ⵥ慬⵩楴灥琭捵氭浡氭慯⵮桫⵩敬⵮瑤東瀭慨⵰杮祵挭ⵯ慣ⵯ桰楡琭慲札慩瘭⵩潬挭畨敹⵮慢ⵯ潤杮〭㐸㔷⸶湰≧眠摩桴∽㈳∰栠楥桧㵴㈢〴•污㵴䴢慢灰⁥ꆺ⁩楴뫡炿琠믡接✠썬涠氠ꆺ❮欠楨氠꫃郄兔⁇桐ꇃⱰ渠畧⁹왣₡慣桰뫡榣琠ꎺ朠썩₡썶€潬挠畨螻戧潡쐠鎻杮㼧•㸯⼼㹡格″汣獡㵳昢ㅳ‴汦硥ㄭ㸢愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯氯杩敵ㄭ㌯㈳洭慢灰ⵥ慬⵩楴灥琭捵氭浡氭慯⵮桫⵩敬⵮瑤東瀭慨⵰杮祵挭ⵯ慣ⵯ桰楡琭慲札慩瘭⵩潬挭畨敹⵮慢ⵯ潤杮搭㈲㔰ㄲ栮浴≬挠慬獳∽•楴汴㵥䴢慢灰⁥ꆺ⁩楴뫡炿琠믡接✠썬涠氠ꆺ❮欠楨氠꫃郄兔⁇桐ꇃⱰ渠畧⁹왣₡慣桰뫡榣琠ꎺ朠썩₡썶€潬挠畨螻戧潡쐠鎻杮㼧㸢才灡数氠뫡榡琠뾺⁰ꖻ⁣氢ꃃ潬뫡溡•桫⁩썬溪쐠咐䝑倠써炡‬杮祵挠ꇆ挠潡瀠ꎺ⁩牴뫡₣楧ꇃ瘠곃氠档祵믡溇∠慢釄믡溓≧㰿愯㰾栯㸳††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬⁸慧⵰〱愠楬湧椭整獭挭湥整≲ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㠳戭潡琭畲杮焭潵ⵣ潬猭ⵯ潤⵩桮ⵡ桰楡猭ⵯ档⵩潳瀭畨瘭楯瘭敩⵴慮⵭敤札慩桮瘭ⵥ楤琭敩⵰㉵ⴰ档畡愭搭㈲㐰㌶栮浴≬挠慬獳∽桴浵ⵢ畮扭牥搠昭敬⁸污杩⵮瑩浥⵳散瑮牥朠灡ㄭ∰琠瑩敬∽썂澡吠畲杮儠醻⁣潬猠믡₣釄믡榙渠써₠桰뫡榣猠档믡₉醻瀠ꖻ瘠믡榛嘠螻⁴慎釄믡₃楧ꃃ桮瘠꧃쐠榑琠뾺⁰㉕‰档ꋃ⁵臃•㰾灳湡挠慬獳∽畮扭牥㸢㰵猯慰㹮椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㈳砰㐲⼰楦敬⽳敮獷㈯㈰⼲㤰ㄯ⼵慢ⵯ牴湵ⵧ畱捯氭ⵯ潳搭楯渭慨瀭慨⵩潳挭楨猭ⵯ桰⵵潶⵩楶瑥渭浡搭ⵥ楧湡⵨敶搭⵩楴灥甭〲挭慨⵵ⵡ㔱㤴㜰樮杰•楷瑤㵨㌢〲•敨杩瑨∽㐲∰愠瑬∽썂澡吠畲杮儠醻⁣潬猠믡₣釄믡榙渠써₠桰뫡榣猠档믡₉醻瀠ꖻ瘠믡榛嘠螻⁴慎釄믡₃楧ꃃ桮瘠꧃쐠榑琠뾺⁰㉕‰档ꋃ⁵臃•㸯⼼㹡格″汣獡㵳昢ㅳ‴汦硥ㄭ㸢愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴸ慢ⵯ牴湵ⵧ畱捯氭ⵯ潳搭楯渭慨瀭慨⵩潳挭楨猭ⵯ桰⵵潶⵩楶瑥渭浡搭ⵥ楧湡⵨敶搭⵩楴灥甭〲挭慨⵵ⵡ㉤〲㘴⸳瑨汭•汣獡㵳∢琠瑩敬∽썂澡吠畲杮儠醻⁣潬猠믡₣釄믡榙渠써₠桰뫡榣猠档믡₉醻瀠ꖻ瘠믡榛嘠螻⁴慎釄믡₃楧ꃃ桮瘠꧃쐠榑琠뾺⁰㉕‰档ꋃ⁵臃㸢썂澡吠畲杮儠醻⁣潬猠믡₣釄믡榙渠써₠桰뫡榣猠档믡₉醻瀠ꖻ瘠믡榛嘠螻⁴慎釄믡₃楧ꃃ桮瘠꧃쐠榑琠뾺⁰㉕‰档ꋃ⁵臃⼼㹡⼼㍨‾†††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††⼼汵ാ †††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㉢∰ാ †††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢㉳‰扦汯⁤扭㔱琠瑩敬浟楡≮ാ †††††††††††㰠⁡牨晥∽慪慶捳楲瑰㬺㸢਍††††††††††††††楔鮻⁩桮뫡璥਍††††††††††††⼼㹡਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††甼汣獡㵳氢獩彴楴汴≥ാ †††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㜳瘭湡焭祵瑥挭湵ⵧ潬瑡猭潡琭敲琭慨⵹桮畡渭ⵯ畳杮搭⵴楶瑥渭浡琭慨杮札潩⵮楧ⵡ楳杮灡牯ⵥ㉤〲㔵⸵瑨汭•汣獡㵳琢畨扭汢捯桴浵㍢〰㉸〰洠ㅢ∰琠瑩敬∽쑖溃儠祵뫡璿挠맃杮氠ꆺ⁴慳牴뫡₻桴祡渠慨⁵渧믡ₕ썳溺❧‬郄⁔楖믡璇丠浡琠꾺杮朠썩溲朠썩₣楓杮灡牯≥㸠椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥〳砰〲⼰楦敬⽳敮獷㈯㈰⼲㤰㈯⼱慶⵮畱敹⵴畣杮氭慯⵴慳ⵯ牴ⵥ桴祡渭慨⵵潮猭湵ⵧ瑤瘭敩⵴慮⵭桴湡ⵧ楧湯札慩猭湩慧潰敲㈭㌱ㄵ⸲灪≧眠摩桴∽〳∰栠楥桧㵴㈢〰•污㵴嘢菄畑뾺⁴썣溹⁧潬뫡璡猠潡琠뮺琠慨⁹桮畡✠閻猠뫃杮Ⱗ쐠咐嘠螻⁴慎桴뫡溯⁧楧닃楧ꏃ匠湩慧潰敲•㸯⼼㹡格″汣獡㵳昢潢摬映ㅳ∶㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㜳瘭湡焭祵瑥挭湵ⵧ潬瑡猭潡琭敲琭慨⵹桮畡渭ⵯ畳杮搭⵴楶瑥渭浡琭慨杮札潩⵮楧ⵡ楳杮灡牯ⵥ㉤〲㔵⸵瑨汭•汣獡㵳∢琠瑩敬∽쑖溃儠祵뫡璿挠맃杮氠ꆺ⁴慳牴뫡₻桴祡渠慨⁵渧믡ₕ썳溺❧‬郄⁔楖믡璇丠浡琠꾺杮朠썩溲朠썩₣楓杮灡牯≥嘾菄畑뾺⁴썣溹⁧潬뫡璡猠潡琠뮺琠慨⁹桮畡∠閻猠뫃杮Ⱒ쐠咐嘠螻⁴慎桴뫡溯⁧楧닃楧ꏃ匠湩慧潰敲⼼㹡⼼㍨‾†††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††格″汣獡㵳昢扭汯⁤獦㐱㸢愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴷ楶敤ⵯ慳ⵯ牴ⵥ桮湡甭⵰畭搭湡ⵧ慣⵰桮湡搭楯挭捡⵨楢瑥挭潨搭⵴楶瑥渭浡搭㈲㔰㐵栮浴≬挠慬獳∽•楴汴㵥嘢䑉佅›慓牴뫡₻桮ꋃ뫃⁰畭쐠뎺杮挠뫡炥‬桮ꋃ釄듃⁩썣採⁨楢믡璇挠潨쐠咐嘠螻⁴慎≭嘾䑉佅›慓牴뫡₻桮ꋃ뫃⁰畭쐠뎺杮挠뫡炥‬桮ꋃ釄듃⁩썣採⁨楢믡璇挠潨쐠咐嘠螻⁴慎㱭⁩汣獡㵳攢灸⵩楶敤≯㰾椯㰾愯㰾栯㸳††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††㰠㍨挠慬獳∽浦潢摬映ㅳ∴㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㜳瘭摩潥瘭慵琭楡砭慵⵴瑤東瘭湡焭祵瑥氭灡琭捵氭湥琭敩杮瘭楯挭⵵畳⵴慸挭慨⵹畬楯猭湩慧潰敲搭㈲㔰㌵栮浴≬挠慬獳∽•楴汴㵥嘢䑉佅›ꮻ⁡썴榡砠ꖺ⁴郄兔ⱇ嘠菄畑뾺⁴궺⁰ꦻ⁣썬溪琠뾺杮瘠믡榛挠뫃猠뫃⁴慸挠써禡氠냆믡榛匠湩慧潰敲㸢䥖䕄㩏嘠믡憫琠ꇃ⁩畸뫡璥쐠咐䝑‬쑖溃儠祵뫡璿氠뫡炭琠믡掩氠꫃楴뫡溿⁧鮻⁩썣₺썳璺砠⁡档ꇃ⁹왬鮻⁩楓杮灡牯㱥⁩汣獡㵳攢灸⵩楶敤≯㰾椯㰾愯㰾栯㸳††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††㰠㍨挠慬獳∽浦潢摬映ㅳ∴㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭桴ⵥ桴潡㌯㠳渭湯ⵧ档⵵桮ⵡ慣灭捵楨ⵡ慬⵩灡搭湵ⵧ桴浥搭敩⵵畬瑡氭ⵡ畬杮琭楡猭慥札浡獥㌭ⴲ㉤〲㔵⸲瑨汭•汣獡㵳∢琠瑩敬∽썎亓㩇䌠ꞻ渠써₠慃灭捵楨⁡ꆺ⁩ꇃ⁰ꖻ杮琠써涪✠釄膻⁵畬뫡璭氠뫡₡썬溹❧琠뫡榡匠䅅䜠浡獥㌠∲举鏃䝎›桃믡₧桮ꃃ䌠浡異档慩氠뫡榡쌠炡搠믡溥⁧桴꫃쐢榑믡疁氠궺⁴ꆺ氠맃杮•ꆺ⁩䕓⁁慇敭⁳㈳⼼㹡⼼㍨‾†††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††格″汣獡㵳昢扭汯⁤獦㐱㸢愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴸ牴潵ⵣ桴浥琭慲⵮敤扲⵹湤ⵡⵯ楫杮⵳畣⵰潶⵩档敩⵮潬渭慧⵩楢栭ⵯ慭氭楡氭浡戭ⵥ慭⵴㉤〲㔵⸱瑨汭•汣獡㵳∢琠瑩敬∽牔냆믡掛琠膻牴뫡溭搠牥祢쐠亐臃龻䬠湩❧⁳畃Ɒ✠潖⁩档뾺❮氠杮뫡榡戠믡₋䠧믡ₕ썍₣慌❩氠ꃃ붺洠뫡璷㸢牔냆믡掛琠膻牴뫡溭搠牥祢쐠亐臃龻䬠湩❧⁳畃Ɒ∠潖⁩档뾺≮氠杮뫡榡戠믡₋䠢믡ₕ썍₣慌≩氠ꃃ붺洠뫡璷⼼㹡⼼㍨‾†††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††⼼汵ാ †††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳愢獤獟楴正⁹扭〲㸢਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽摡≶猠祴敬∽慭杲湩琭灯〺硰活牡楧⵮潢瑴浯㈺瀰㭸㸢搼癩挠慬獳∽⁥摡彳潣瑮湥≴搠瑡ⵡ摩∽∲猠祴敬∽㸢猼牣灩⁴獡湹⁣牳㵣栢瑴獰⼺瀯条慥㉤朮潯汧獥湹楤慣楴湯挮浯瀯条慥⽤獪愯獤祢潧杯敬樮≳㰾猯牣灩㹴਍††††††ℼⴭ匠潰瑲㐴弲〳砰〶弰楲桧㉴晟硩ⴠ㸭਍††††††椼獮挠慬獳∽摡扳杹潯汧≥਍††††††††猠祴敬∽楤灳慬㩹湩楬敮戭潬正眻摩桴㌺〰硰栻楥桧㩴〶瀰≸਍††††††††搠瑡ⵡ摡挭楬湥㵴挢ⵡ異ⵢ〶㈳㜴㠵㐰㘵㠶㐴ഢ ††††††††慤慴愭ⵤ汳瑯∽ㄴ㐷〲㌲㘹㸢⼼湩㹳਍††††††猼牣灩㹴਍††††††††⠠摡扳杹潯汧⁥‽楷摮睯愮獤祢潧杯敬簠⁼嵛⸩異桳笨⥽഻ †††††㰠猯牣灩㹴⼼楤㹶⼼楤㹶††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼敳瑣潩㹮਍††††††††⼼楤㹶਍††††††⼼慭湩ാ †††††ഠ †††††ഠ †††††㰠捳楲瑰ാ †††††††␠搨捯浵湥⥴爮慥祤昨湵瑣潩⡮
⁻†††ഠ †††††††††瘠牡椠㴠ㄠ഻ †††††††††␠✨挣湯整瑮摟瑥楡浩❧⸩慥档昨湵瑣潩⡮笩਍††††††††††††慶⁲椤杭㴠␠琨楨⥳഻ †††††††††††瘠牡映汩湥浡⁥‽椤杭愮瑴⡲猧捲⤧഻ †††††ഠ †††††††††††椠⡦⠤桴獩⸩瑡牴✨楴汴❥⤩渠瑯彥浩条⁥‽㰧灳湡挠慬獳∽潮整楟慭敧≳✾␫琨楨⥳愮瑴⡲琧瑩敬⤧✫⼼灳湡✾഻ †††††††††††攠獬⁥潮整楟慭敧㴠✠㬧਍††††††††††††⭩㬫਍††††††††††††⠤潮整楟慭敧⸩湩敳瑲晁整⡲⠤桴獩⤩഻ †††††††††素㬩਍††††††਍††††††††††⠤⌧潣瑮湥彴敤慴汩⸠楶敤浯汣牗灡数❲⸩慥档昨湵瑣潩⡮笩਍††††††††††††慶⁲牳彣晩慲敭㴠␠琨楨⥳挮楨摬敲⡮椧牦浡❥⸩瑡牴✨牳❣㬩਍††††††††††††晩ℨ牳彣晩慲敭
⠤桴獩⸩敲潭敶汃獡⡳瘧摩潥捭坬慲灰牥⤧഻ †††††††††素㬩਍††††††††⥽഻ †††††㰠猯牣灩㹴਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††††††昼潯整⁲汣獡㵳昢潯整彲慭湩㸢਍††††††††搼癩挠慬獳∽潣瑮楡敮≲ാ †††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢潯整彲潴≰ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳搢昭敬⁸楬瑳瑟潷湟睥≳ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢汯㔲数⁲扭㔱㸢਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡≥ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽∯琠瑩敬∽偓剏協㐴∲‾偓剏協㐴′⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††甼汣獡㵳洢湥彵敭畮扟瑯潴≭ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭敶猭潰瑲㑳㈴瀭⸴瑨汭•楴汴㵥嘢믡₁档뫃杮琠듃≩嘾믡₁档뫃杮琠듃㱩愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯氯敩⵮敨瘭楯挭畨杮琭楯瀭⸱瑨汭•楴汴㵥䰢썩溪栠믡⊇䰾썩溪栠믡㲇愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯振楨桮猭捡⵨慢ⵯ慭⵴㉰栮浴≬琠瑩敬∽桃귃桮猠ꇃ档戠뫡澣洠뫡璭㸢桃귃桮猠ꇃ档戠뫡澣洠뫡璭⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楤略欭潨湡猭⵵畤杮瀭⸳瑨汭•楴汴㵥쐢榐믡疁欠潨뫡溣猠믡₭ꖻ杮㸢郄膻⁵桫ꎺ궻搠믡溥㱧愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯港畧敹⵮慴ⵣ楢湥琭灡瀭⸶瑨汭•楴汴㵥丢畧썹溪琠뫡掯戠썩溪琠뫡炭㸢李祵꫃꾺⁣楢꫃궺㱰愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯祵湥搭湵ⵧ㕰栮浴≬琠瑩敬∽畔莻ꖻ杮㸢畔莻ꖻ杮⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††㰠甯㹬਍††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽潣㉬瀵牥洠ㅢ∵ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦⼢•楴汴㵥䰢噉卅佃䕒㸢䰠噉卅佃䕒㰠愯ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠汵挠慬獳∽敭畮浟湥彵潢瑴浯㸢਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦∢琠瑩敬∽讻档琠楨쐠ꖺ≵䰾믡掋⁨桴⁩釄뫡疥⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽•楴汴㵥䬢뫡璿焠ꎺ戠돃杮쐠쎑⊡䬾뫡璿焠ꎺ戠돃杮쐠쎑㲡愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦∢琠瑩敬∽ꎺ杮砠뫡炿栠뫡溡≧䈾뫡溣⁧뾺⁰ꆺ杮⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††㰠甯㹬਍††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽潣㉬瀵牥洠ㅢ∵ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦⼢•楴汴㵥䜢ꎺ⁩釄뫡疥渠믡榕戠뫡璭㸢䜠ꎺ⁩釄뫡疥渠믡榕戠뫡璭㰠愯ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠汵挠慬獳∽敭畮浟湥彵潢瑴浯㸢਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦∢琠瑩敬∽李ꆺ⁩ꆺ杮䄠桮㸢李ꆺ⁩ꆺ杮䄠桮⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽•楴汴㵥䌢뫃⁰ㅃ㸢썃為䌠㰱愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦∢琠瑩敬∽慌䰠杩≡䰾⁡楌慧⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽•楴汴㵥嘢䰠慥畧≥嘾䰠慥畧㱥愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦∢琠瑩敬∽楌畧⁥∱䰾杩敵ㄠ⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽•楴汴㵥䔢牵灯⁡敌条敵㸢畅潲慰䰠慥畧㱥愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††⼼汵ാ †††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢汯㔲数⁲扭㔱㸢਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡≥ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽∯琠瑩敬∽䱃≂‾䱃⁂⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††甼汣獡㵳洢湥彵敭畮扟瑯潴≭ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽•楴汴㵥䴢≕䴾㱕愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦∢琠瑩敬∽牁敳慮≬䄾獲湥污⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽•楴汴㵥䈢牡慣㸢慂捲㱡愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦∢琠瑩敬∽敒污䴠摡楲≤刾慥慍牤摩⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽•楴汴㵥䌢敨獬慥㸢桃汥敳㱡愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦∢琠瑩敬∽畊敶瑮獵㸢畊敶瑮獵⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽•楴汴㵥䈢祡牥畍楮档㸢慂敹湲䴠湵捩㱨愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦∢琠瑩敬∽卐≇倾䝓⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††ഠ †††††††††††††††㰠甯㹬਍††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††਍††††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††搼癩挠慬獳∽扭〳搠昭敬⁸污杩⵮瑩浥⵳散瑮牥㸢਍††††††††††††愼栠敲㵦⼢•汣獡㵳洢⵲畡潴氠杯彯潦瑯牥㸢਍††††††††††††††格㸴椼杭猠捲∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳浩条獥氯杯彯慭湩献杶•敨杩瑨∽〵•㸯⼼㑨ാ †††††††††††㰠愯ാ †††††ഠ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢⵬畡潴琠硥⵴楲桧⁴捩湯瑟灯牟杩瑨㸢਍††††††††††††††愼栠敲㵦⼢潣瑮捡⽴•楴汴㵥䰢썩溪栠믡₇灳牯獴㐴⸲潣≭挠慬獳∽扦汯≤䌾湯慴瑣⼼㹡ഠ †††††††††††††㰠⁡牨晥∽振楨桮猭捡⵨慢ⵯ慭⵴㉰栮浴≬琠瑩敬∽桃귃桮猠ꇃ档戠뫡澣洠뫡璭猠潰瑲㑳㈴挮浯•汣獡㵳昢潢摬㸢牐癩捡⁹潰楬祣⼼㹡਍††††††††††††††愼栠敲㵦⼢楤略欭潨湡猭⵵畤杮瀭⸴瑨汭•楴汴㵥쐢榐믡疁欠潨뫡溣猠믡₭ꖻ杮猠潰瑲㑳㈴挮浯•汣獡㵳昢潢摬㸢敔浲⁳景甠敳⼼㹡਍††††††††††††††猼慰汣獡㵳猢捯慩彬扭㸢਍††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷昮捡扥潯⹫潣⽭灳牯獴㐴挲浯∯爠汥∽潮潦汬睯渠潯数敮≲琠牡敧㵴弢汢湡≫ാ †††††††††††††††††㰠浩⁧牳㵣栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯浥汰瑡獥㈯㈰⼲桴浥獥椯慭敧⽳扦献杶•敨杩瑨∽㔱•㸯ഠ †††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睴瑩整⹲潣⽭灓牯獴㐴挲浯•敲㵬渢景汯潬⁷潮灯湥牥•慴杲瑥∽扟慬歮㸢਍††††††††††††††††††椼杭猠捲∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳浩条獥琯⹷癳≧栠楥桧㵴ㄢ∵⼠ാ †††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷潹瑵扵⹥潣⽭档湡敮⽬䍕穇坂䩱䡃䕗浧䵍ㄶ㉘具䄶•敲㵬渢景汯潬⁷潮灯湥牥•慴杲瑥∽扟慬歮㸢਍††††††††††††††††††椼杭猠捲∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳浩条獥礯畴献杶•敨杩瑨∽㔱•㸯਍††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††⼼灳湡ാ †††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††㰠搯癩ാ †††††㰠是潯整㹲਍††††††搼癩挠慬獳∽慢正琭灯㸢⼼楤㹶਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††††††猼牣灩㹴਍††††††††††††⠤畦据楴湯⤨笠਍††††††††††††††⠤⸧慬祺⤧䰮穡⡹㬩਍††††††††††††⥽഻ †††††††††㰠猯牣灩㹴਍††††††††††猼牣灩⁴牳㵣⼢楬⽢硥汰獵樯畱牥⹹睴湥祴睴湥祴樮≳琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰㸢⼼捳楲瑰ാ †††††††㰠捳楲瑰猠捲∽氯扩支灸畬⽳煪敵祲攮獸楬敤⹲獪瘿㌽•祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴㰾猯牣灩㹴਍††††††††猼牣灩⁴牳㵣⼢楬⽢硥汰獵支灸畬⹳敤⹶獪瘿〽㈮ㄮ•祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴㰾猯牣灩㹴††††††††††ℼⴭ䰠慯⁤慆散潢歯匠䭄映牯䨠癡卡牣灩⁴ⴭാ †††††††††††㰠楤⁶摩∽扦爭潯≴㰾搯癩ാ †††††††††††㰠捳楲瑰ാ ††††††††††††眠湩潤⹷扦獁湹䥣楮⁴‽畦据楴湯⤨笠਍††††††††††††††䉆椮楮⡴ൻ ††††††††††††††砠扦汭††††††›牴敵ബ ††††††††††††††瘠牥楳湯†††††›瘧⸳✲਍††††††††††††††⥽഻ ††††††††††††素഻ †††††ഠ ††††††††††††⠠畦据楴湯搨‬ⱳ椠⥤笠਍†††††††††††††慶⁲獪‬橦⁳‽⹤敧䕴敬敭瑮䉳呹条慎敭猨嬩崰഻ ††††††††††††椠⁦搨朮瑥汅浥湥䉴䥹⡤摩⤩爠瑥牵㭮਍†††††††††††††獪㴠搠挮敲瑡䕥敬敭瑮猨㬩樠⹳摩㴠椠㭤਍†††††††††††††獪献捲㴠✠瑨灴㩳⼯潣湮捥⹴慦散潢歯渮瑥瘯彩乖猯此砯扦汭挮獵潴敭捲慨⹴獪㬧਍†††††††††††††⼯樠⹳牳⁣‽栧瑴獰⼺振湯敮瑣昮捡扥潯⹫敮⽴楶噟⽎摳⹫獪砣扦汭ㄽ瘦牥楳湯瘽⸳☲灡䥰㵤ㄲ㜵㘱ㄷㄴ㘲㘱㔸愦瑵䱯杯灁䕰敶瑮㵳✱഻ ††††††††††††映獪瀮牡湥乴摯⹥湩敳瑲敂潦敲樨ⱳ映獪㬩਍††††††††††††⡽潤畣敭瑮‬猧牣灩❴‬昧捡扥潯⵫獪摳❫⤩㰻猯牣灩㹴਍††††††††††††猼牣灩⁴牳㵣栢瑴獰⼺愯楰⹳潧杯敬挮浯樯⽳汰瑡潦浲樮≳愠祳据搠晥牥笾慬杮›瘧❩㱽猯牣灩㹴਍††††††††††††††ℼⴭ䄠獤䘠潯整⁲ⴭാ †††††††††††††††㰠湩⁳汣獡㵳㤢㈸㥡㤴∶搠瑡ⵡ敫㵹〢㄰捡㉡慢㤵敢愲攸敦慣㠱づ搹㡦㈵∱㰾椯獮ാ †††††††††††㰠捳楲瑰愠祳据搠晥牥猠捲∽瑨灴㩳⼯橡㔱㤵漮汮湩⽥慢㤲昸㐰樮≳㰾猯牣灩㹴††††ℼⴭ䔠摮䄠獤䘠潯整⁲ⴭാ †††††††㰠戯摯㹹਍††††††††⼼瑨汭�