਍††††††ℼ佄呃偙⁅瑨汭倠䉕䥌⁃ⴢ⼯㍗⽃䐯䑔堠呈䱍ㄠ〮吠慲獮瑩潩慮⽬䔯≎∠瑨灴⼺眯睷眮⸳牯⽧剔砯瑨汭⼱呄⽄桸浴ㅬ琭慲獮瑩潩慮⹬瑤≤ാ †††††㰠瑨汭氠湡㵧瘢≩‾†਍††††††††格慥㹤਍††††††††††洼瑥⁡慮敭∽啁䡔剏•瑩浥牰灯∽畡桴牯•潣瑮湥㵴匢潰瑲⁳㐴∲⼠ാ †††††††††㰠敭慴渠浡㵥愢獢牴捡≴挠湯整瑮∽灓牯獴㐠㈴•㸯਍††††††††††洼瑥⁡慮敭∽潣祰楲桧≴挠湯整瑮∽潃祰楲桧⁴꧂㈠㄰‹祢匠潰瑲⁳㐴∲⼠ാ †††††††††㰠敭慴渠浡㵥爢扯瑯≳挠湯整瑮∽湩敤ⱸ潦汬睯測潯灤•㸯਍††††††††††洼瑥⁡慮敭∽潇杯敬潢≴挠湯整瑮∽湩敤ⱸ潦汬睯•㸯਍††††††††††洼瑥⁡瑨灴攭畱癩∽ⵘ䅕䌭浯慰楴汢≥挠湯整瑮∽敲畱物獥捁楴敶㵘牴敵•㸯਍††††††††††洼瑥⁡瑨灴攭畱癩∽潃瑮湥⵴祔数•潣瑮湥㵴琢硥⽴瑨汭※档牡敳㵴瑵ⵦ∸⼠ാ †††††††††㰠敭慴栠瑴⵰煥極㵶挢湯整瑮氭湡畧条≥椠整灭潲㵰椢䱮湡畧条≥挠湯整瑮∽湥⼢ാ †††††††††㰠敭慴瀠潲数瑲㵹漢㩧潬慣敬•潣瑮湥㵴攢彮单∠⼠ാ †††††††††㰠敭慴瀠潲数瑲㵹漢㩧楳整湟浡≥挠湯整瑮∽灓牯獴㐠㈴•㸯਍††††††††††洼瑥⁡慮敭∽楶睥潰瑲•潣瑮湥㵴眢摩桴搽癥捩ⵥ楷瑤ⱨ椠楮楴污猭慣敬ㄽ〮‬慭楸畭⵭捳污㵥⸱ⰰ甠敳⵲捳污扡敬渽≯⼠ാ †††††††††㰠敭慴栠瑴⵰煥極㵶挢湯整瑮氭湡畧条≥挠湯整瑮∽楶•㸯਍††††††††††洼瑥⁡慮敭∽啁䡔剏•潣瑮湥㵴匢潰瑲⁳㐴∲⼠ാ †††††††††㰠敭慴渠浡㵥䌢偏剙䝉呈•潣瑮湥㵴匢潰瑲⁳㐴∲⼠ാ †††††††††㰠敭慴瀠潲数瑲㵹昢㩢灡彰摩•潣瑮湥㵴㈢㜷㈱〰〹ㄲ〳ㄱ•㸯਍††††††††††洼瑥⁡慮敭∽潧杯敬猭瑩ⵥ敶楲楦慣楴湯•潣瑮湥㵴㔢彫ⵢ捩䝨獶兌救䱒婷䬵椳瑯汙䍨ㅉ眸杍㑍嘷愷欱•㸯਍††††††††††洼瑥⁡牰灯牥祴∽扦瀺条獥•潣瑮湥㵴ㄢ㌰㤷㘷㐱㐴㤲㠰•㸯਍††††††††††洼瑥⁡牰灯牥祴∽杯琺灹≥挠湯整瑮∽牡楴汣≥⼠㰾敭慴瀠潲数瑲㵹漢㩧楴汴≥挠湯整瑮∽桋듃杮朠믡榍䌠慨慮桴灩‬䱈⁖桔ꇃ⁩慌ꮺ놻琠湩›䌧돃ㄠ〰挠뫡疧琠ꞻ쐠ꞻ猠믡掩欠潨ꇃ⁣ꇃ郄兔⁇썶澠氠뫃⁣썮禠∧⼠㰾敭慴瀠潲数瑲㵹漢㩧牵≬挠湯整瑮∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ畱捯琭⽥㌳ⴲ桫湯ⵧ潧⵩档湡瑡楨⵰汨⵶桴楡氭湡瘭湡琭⵵楴⵮潣ㄭ〰挭畡琭畨搭⵵畳ⵣ桫慯ⵣ潡搭煴ⵧ慶ⵯ畬ⵣ慮⵹㉤㘱㐳⸱瑨汭•㸯洼瑥⁡牰灯牥祴∽杯携獥牣灩楴湯•潣瑮湥㵴쐢馻⁩畴莻桔ꇃ⁩慌ꮻ⁡썬溪搠湡⁨썳採⁨㜲挠뫡疧琠ꞻ挠畨뫡溩戠믡₋档慨⁩牴뫡溭쐠ꖺ⁵楧潡栠믡疯猠뫡炯琠믡榛‮郄ꇃ杮挠써₺뷃氠ꃃ猠믡₱꾺杮洠뫡璷挠믡憧䴠獥楳吠써榡䌠慨慮桴灩匠湯歧慲楳⹮•㸯洼瑥⁡牰灯牥祴∽杯椺慭敧•潣瑮湥㵴栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯是汩獥琯敩獮湡⽧〲㈲〯⼳㠱㈯㤶㘷㤸㜰㠱㘲㠹㐹㘰㜸㜶㌴㔲㤱㔹㘲㘶ㄴ〵㠷㔴⵮㘱〴㌵ㄱㄱ㘳ㄲ㜰㔲㔴㈳ⴲ㠰㔳樮杰⼢㰾敭慴瀠潲数瑲㵹愢瑲捩敬愺瑵潨≲挠湯整瑮∽〱㜳㜹ㄶ㐴㈴〹∸⼠㰾敭慴瀠潲数瑲㵹愢瑲捩敬猺捥楴湯•潣瑮湥㵴丢睥≳⼠㰾敭慴瀠潲数瑲㵹愢瑲捩敬琺条•潣瑮湥㵴䌢慨慮桴灩‬桃湡瑡楨⁰潓杮牫獡湩‬䱈⁖桔ꇃ⁩慌Ɱ䴠湡潐歬湩≧⼠㰾敭慴瀠潲数瑲㵹搢扡敬椺慭敧•潣瑮湥㵴栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥〵砰㈳⼰楦敬⽳敮獷㈯㈰⼲㌰ㄯ⼸桫湯ⵧ潧⵩档湡瑡楨⵰汨⵶桴楡氭湡瘭湡琭⵵楴⵮潣ㄭ〰挭畡琭畨搭⵵畳ⵣ桫慯ⵣ潡搭煴ⵧ慶ⵯ畬ⵣ慮⵹㠰〴㤵樮杰⼢㰾敭慴瀠潲数瑲㵹搢扡敬椺整彭摩•潣瑮湥㵴㈢㘱㐳∱㸯洼瑥⁡牰灯牥祴∽慤汢㩥畡桴牯•潣瑮湥㵴匢潰瑲㑳㈴⼢㰾敭慴瀠潲数瑲㵹愢瑲捩敬猺捥楴湯•潣瑮湥㵴䈢鏃䝎쐠쎐₁啑믡䎐吠뫡⊾㸯洼瑥⁡牰灯牥祴∽牡楴汣㩥異汢獩敨彤楴敭•潣瑮湥㵴㈢㈰ⴲ㌰ㄭ吸㠰㐺㨱〰〫㨷〰⼢㰾楬歮爠汥∽浡桰浴≬栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯㌯㈳欭潨杮札楯挭慨慮桴灩栭癬琭慨⵩慬⵮慶⵮畴琭湩挭ⵯ〱ⴰ慣⵵桴⵵畤猭捵欭潨捡愭ⵯ瑤東瘭潡氭捵渭祡搭ㄲ㌶ㄴ愮灭㸢氼湩敲㵬挢湡湯捩污•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ畱捯琭⽥㌳ⴲ桫湯ⵧ潧⵩档湡瑡楨⵰汨⵶桴楡氭湡瘭湡琭⵵楴⵮潣ㄭ〰挭畡琭畨搭⵵畳ⵣ桫慯ⵣ潡搭煴ⵧ慶ⵯ畬ⵣ慮⵹㉤㘱㐳⸱瑨汭㸢਍††††††††猼牣灩⁴祴数∽灡汰捩瑡潩⽮摬樫潳≮ാ †††††††笠਍††††††††††䀢潣瑮硥≴›栢瑴獰⼺猯档浥⹡牯≧‬਍††††††††††䀢祴数㨢∠敎獷牁楴汣≥‬਍††††††††††洢楡䕮瑮瑩佹偦条≥›⁻਍††††††††††††䀢祴数㨢∠敗偢条≥‬਍††††††††††††䀢摩㨢∠瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ畱捯琭⽥㌳ⴲ桫湯ⵧ潧⵩档湡瑡楨⵰汨⵶桴楡氭湡瘭湡琭⵵楴⵮潣ㄭ〰挭畡琭畨搭⵵畳ⵣ桫慯ⵣ潡搭煴ⵧ慶ⵯ畬ⵣ慮⵹㉤㘱㐳⸱瑨汭•਍††††††††††ⱽഠ †††††††††∠敨摡楬敮㨢∠桋듃杮朠믡榍䌠慨慮桴灩‬䱈⁖桔ꇃ⁩慌ꮺ놻琠湩›䌧돃ㄠ〰挠뫡疧琠ꞻ쐠ꞻ猠믡掩欠潨ꇃ⁣ꇃ郄兔⁇썶澠氠뫃⁣썮禠∧‬਍††††††††††椢慭敧㨢笠ഠ †††††††††††∠瑀灹≥∺浉条佥橢捥≴‬਍††††††††††††產汲㨢栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㈱〰㙸〵是汩獥港睥⽳〲㈲〯⼳㠱欯潨杮札楯挭慨慮桴灩栭癬琭慨⵩慬⵮慶⵮畴琭湩挭ⵯ〱ⴰ慣⵵桴⵵畤猭捵欭潨捡愭ⵯ瑤東瘭潡氭捵渭祡〭㐸㔰⸹灪≧‬਍††††††††††††眢摩桴㨢㈱〰‬਍††††††††††††栢楥桧≴㘺〵ഠ †††††††††素‬਍††††††††††搢瑡健扵楬桳摥㨢∠〲㈲〭ⴳ㠱ご㨸ㄴ〺⬰㜰〺∰‬਍††††††††††搢瑡䵥摯晩敩≤›㈢㈰ⴲ㌰ㄭ吸㠰㐺㨱㤰〫㨷〰Ⱒ਍††††††††††愢瑵潨≲›ൻ †††††††††††∠瑀灹≥›倢牥潳≮ബ †††††††††††∠慮敭㨢∠䱂⁖畑湡⁧畈≹ബ †††††††††††∠敤捳楲瑰潩≮›嘢꧅儠慵杮䠠祵⠠楳桮渠菄㤱㔷
썬₠馻⁴썢溬⁨畬뫡溭瘠썩溪⠠䱂⥖‬桮ꃃ戠ꇃ杮냆믡榝嘠螻⁴慎⹭䄠桮쐠욑ꎻ⁣楢뫡璿쐠뾺桮膻⁵畱⁡慶⁩牴닃朠썩涡쐠醻⁣ꞻ⁡썫溪⁨呖㍃Ⱒ਍††††††††††††樢扯楔汴≥›丢써₠썢澡ⴠ䈠곃桮氠궺楶꫃≮ബ †††††††††††∠慳敭獁㨢嬠਍††††††††††††††栢瑴獰⼺眯睷昮捡扥潯⹫潣⽭汢煶慵杮畨≹ബ †††††††††††††∠瑨灴㩳⼯睷⹷潹瑵扵⹥潣⽭獵牥戯癬畱湡桧祵Ⱒ਍††††††††††††††栢瑴獰⼺瘯⹩楷楫数楤⹡牯⽧楷楫儯慵杮䡟祵⡟桮䌥┳ぁ扟䌥┳ㅁ⥯ഢ †††††††††††崠਍††††††††††ⱽഠ †††††††††∠異汢獩敨≲›⁻਍††††††††††††䀢祴数㨢∠牏慧楮慺楴湯Ⱒഠ †††††††††††∠慮敭㨢∠灓牯獴㐠㈴Ⱒഠ †††††††††††∠潬潧㨢笠ഠ †††††††††††††∠瑀灹≥›䤢慭敧扏敪瑣Ⱒഠ †††††††††††††∠牵≬›㰢㴿䕗彂佄䅍义㸿琯浥汰瑡獥搯晥畡瑬琯敨敭⽳浩条獥氯杯⹯湰≧‬਍††††††††††††††眢摩桴㨢㠱㠶‬栢楥桧≴㌺㌷ഠ †††††††††††素ഠ †††††††††素‬਍††††††††††搢獥牣灩楴湯㨢∠郄믡榙琠祵믡溃吠써榡䰠湡瘠믡憫氠꫃慤桮猠ꇃ档㈠‷Ꞻ⁵桴믡₧档ꦺ讻挠潨栠楡琠궺釄뫡疥朠慩꾻⁵꾺⁰鮻⹩쐠쎐溡⁧档뫃쌠₽썬₠놻瘠뫡溯⁧랺⁴ꞻ⁡䴧獥楳吠써榡‧桃湡瑡楨⁰潓杮牫獡湩∮ഠ †††††††素਍††††††††⼼捳楲瑰ാ †††††††㰠捳楲瑰琠灹㵥愢灰楬慣楴湯氯⭤獪湯㸢਍††††††††††††ൻ †††††††††††††∠捀湯整瑸㨢∠瑨灴⼺猯档浥⹡牯≧ബ †††††††††††††∠瑀灹≥›䈢敲摡牣浵䱢獩≴ബ †††††††††††††∠瑩浥楌瑳汅浥湥≴›൛ †††††††††††††††笠਍††††††††††††††††††䀢祴数㨢∠楌瑳瑉浥Ⱒ਍††††††††††††††††††瀢獯瑩潩≮›ⰱ਍††††††††††††††††††渢浡≥›吢慲杮挠ꞻⰢ਍††††††††††††††††††椢整≭›栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯∯਍††††††††††††††††ⱽ਍††††††††††††††††ൻ †††††††††††††††††∠瑀灹≥›䰢獩䥴整≭ബ †††††††††††††††††∠潰楳楴湯㨢㈠ബ †††††††††††††††††∠慮敭㨢∠썂亓⁇郄臃儠邻⁃뺺Ⱒ਍††††††††††††††††††椢整≭›栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤焭潵ⵣ整∯਍††††††††††††††††ⱽ਍††††††††††††††††ൻ †††††††††††††††††∠瑀灹≥›䰢獩䥴整≭ബ †††††††††††††††††∠潰楳楴湯㨢㌠ബ †††††††††††††††††∠慮敭㨢∠楔ꦻ≣਍††††††††††††††††ൽ †††††††††††††崠਍††††††††††††ൽ †††††††††㰠猯牣灩㹴††††氼湩敲㵬猢祴敬桳敥≴琠灹㵥琢硥⽴獣≳栠敲㵦⼢楬⽢硥汰獵支灸畬⹳獣㽳㵶⸰⸵∶⼠‾†††††††††††††††㰠楴汴㹥桋듃杮朠믡榍䌠慨慮桴灩‬䱈⁖桔ꇃ⁩慌ꮺ놻琠湩›䌧돃ㄠ〰挠뫡疧琠ꞻ쐠ꞻ猠믡掩欠潨ꇃ⁣ꇃ郄兔⁇썶澠氠뫃⁣썮禠㰧琯瑩敬ാ †††††††††㰠敭慴渠浡㵥搢獥牣灩楴湯•潣瑮湥㵴쐢馻⁩畴莻桔ꇃ⁩慌ꮻ⁡썬溪搠湡⁨썳採⁨㜲挠뫡疧琠ꞻ挠畨뫡溩戠믡₋档慨⁩牴뫡溭쐠ꖺ⁵楧潡栠믡疯猠뫡炯琠믡榛‮郄ꇃ杮挠써₺뷃氠ꃃ猠믡₱꾺杮洠뫡璷挠믡憧䴠獥楳吠써榡䌠慨慮桴灩匠湯歧慲楳⹮•㸯਍††††††††††洼瑥⁡慮敭∽敫睹牯獤•潣瑮湥㵴䌢慨慮桴灩‬桃湡瑡楨⁰潓杮牫獡湩‬䱈⁖桔ꇃ⁩慌Ɱ䴠湡潐歬湩≧⼠ാ †††††††††㰠楬歮爠汥∽桳牯捴瑵椠潣≮栠敲㵦⼢慦楶潣⹮湰≧琠灹㵥椢慭敧砯椭潣≮ാ †††††††††㰠楬歮爠汥∽瑳汹獥敨瑥•祴数∽整瑸振獳•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳獣⽳潦瑮⽳潦瑮⵳瑳汹⹥獣≳ാ †††††††††㰠楬歮爠汥∽瑳汹獥敨瑥•祴数∽整瑸振獳•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳獣⽳慭湩挮獳瘿ㄽ㈮〮㸢਍††††††††††氼湩敲㵬猢祴敬桳敥≴琠灹㵥琢硥⽴獣≳栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯浥汰瑡獥㈯㈰⼲桴浥獥振獳振獵潴⹭獣㽳㵶⸱⸰∲ാ †††††††††㰠楬歮爠汥∽瑳汹獥敨瑥•祴数∽整瑸振獳•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳獣⽳汳捩⵫桴浥⹥獣≳ാ †††††††††㰠捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰•牳㵣栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯浥汰瑡獥㈯㈰⼲桴浥獥樯⽳煪敵祲㌭㐮ㄮ洮湩樮≳㰾猯牣灩㹴ഠ †††††††††㰠捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰•牳㵣栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯浥汰瑡獥㈯㈰⼲桴浥獥樯⽳煪敵祲献牣汯扬牡樮≳㰾猯牣灩㹴ഠ †††††††††㰠捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰•牳㵣栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯浥汰瑡獥㈯㈰⼲桴浥獥樯⽳煪敵祲氮穡⹹業⹮獪㸢⼼捳楲瑰‾਍††††††††††猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴猠捲∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳獪猯楬正洮湩樮≳㰾猯牣灩㹴ഠ †††††††††㰠捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰•牳㵣栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯浥汰瑡獥㈯㈰⼲桴浥獥樯⽳慭湩樮㽳㵶⸱⸲∰㰾猯牣灩㹴਍††††††††††猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴猠捲∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳獪戯獡⹥獪㸢⼼捳楲瑰ാ †††††††††㰠ⴡ‭汇扯污猠瑩⁥慴⁧木慴⹧獪
‭潇杯敬䄠慮祬楴獣ⴠ㸭਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††猼牣灩⁴獡湹⁣牳㵣栢瑴獰⼺眯睷朮潯汧瑥条慭慮敧⹲潣⽭瑧条樯㽳摩唽ⵁ㔱〴㌱㜱ⴸ∱㰾猯牣灩㹴਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††猼牣灩㹴਍†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††楷摮睯搮瑡䱡祡牥㴠眠湩潤⹷慤慴慌敹⁲籼嬠㭝਍†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††畦据楴湯朠慴⡧笩慤慴慌敹⹲異桳愨杲浵湥獴㬩ൽ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††朠慴⡧樧❳‬敮⁷慄整⤨㬩਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††਍†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††瑧条✨潣普杩Ⱗ✠䅕ㄭ㐵㄰ㄳ㠷ㄭ⤧഻ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠猯牣灩㹴਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††洼瑥⁡慮敭✽浤慣猭瑩ⵥ敶楲楦慣楴湯‧潣瑮湥㵴愧㔰博瑩噘灈啴噮啅䙄愳ㅕ呗剮啚ご〹‧㸯਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††猼牣灩⁴牳㵣栢瑴獰⼺振湤漮敮楳湧污挮浯猯此⽳湏卥杩慮卬䭄樮㽳㵶∱愠祳据∽㸢⼼捳楲瑰ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠捳楲瑰ാ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††瘠牡传敮楓湧污㴠眠湩潤⹷湏卥杩慮籼嬠㭝਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††उ††湏卥杩慮⹬異桳昨湵瑣潩⡮
ൻ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ठ ††传敮楓湧污椮楮⡴ൻ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ठ †††愠灰摉›㤢户愵攵ⴴ㑣昱㐭晡ⵣ㐸㌲㈭慡攰散㝥㐶≣ബ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ठ †††愠瑵副獥扵捳楲敢›牴敵ബ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ठ †††渠瑯晩䉹瑵潴㩮笠਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††उ†††††湥扡敬›牴敵ബ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ठ †††素ബ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ठ ††素㬩਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††उ†††湏卥杩慮⹬桳睯慎楴敶牐浯瑰⤨഻ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ठ †素㬩਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼捳楲瑰ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠敭慴渠浡㵥搧捭ⵡ楳整瘭牥晩捩瑡潩❮挠湯整瑮✽ち娵楓塴䡖瑰湕䕖䑕㍆啡圱湔婒呕㤰✰⼠ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠ⴡ‭瑓牡⁴汁硥⁡敃瑲晩⁹慊慶捳楲瑰ⴠ㸭਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††张瑡歲潟瑰⁳‽⁻瑡歲慟捣㩴娢佩畳失䴱㉮䤰≯‬潤慭湩∺灳牯獴㐴⸲潣≭搬湹浡捩›牴敵㭽਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††昨湵瑣潩⡮
⁻慶⁲獡㴠搠捯浵湥⹴牣慥整汅浥湥⡴猧牣灩❴㬩愠⹳祴数㴠✠整瑸樯癡獡牣灩❴※獡愮祳据㴠琠畲㭥愠⹳牳⁣‽栢瑴獰⼺振牥楴祦樭⹳污硥浡瑥楲獣挮浯愯牴⹫獪㬢瘠牡猠㴠搠捯浵湥⹴敧䕴敬敭瑮䉳呹条慎敭✨捳楲瑰⤧せ㭝⹳慰敲瑮潎敤椮獮牥䉴晥牯⡥獡‬⥳※⥽⤨഻ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠猯牣灩㹴਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††渼獯牣灩㹴椼杭猠捲∽瑨灴㩳⼯散瑲晩⹹污硥浡瑥楲獣挮浯愯牴⹫楧㽦捡潣湵㵴楚獏ㅵㅙ湍〲潉•瑳汹㵥搢獩汰祡渺湯≥栠楥桧㵴ㄢ•楷瑤㵨ㄢ•污㵴∢⼠㰾港獯牣灩㹴਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ℼⴭ䔠摮䄠敬慸䌠牥楴祦䨠癡獡牣灩⁴ⴭ‾ഠ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠敭慴渠浡㵥朢潯汧ⵥ楳整瘭牥晩捩瑡潩≮挠湯整瑮∽䨹䉉硂癖牘㍂捓塲㍋㑷夸祉敕樴捨坟䈳䍅䱮䉤䄷≙⼠ാ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††洼瑥⁡牰灯牥祴∽扦瀺条獥•潣瑮湥㵴ㄢ㔱㜵㌳〱㜲㠲㐵•㸯਍††††††††††††਍††††††††††††਍††††††††††††††††††਍††††††††††††††††††††††ℼⴭ䄠獤䠠慥敤⁲ⴭാ †††††††††㰠捳楲瑰搠瑡ⵡ摡挭楬湥㵴挢ⵡ異ⵢ〶㈳㜴㠵㐰㘵㠶㐴•獡湹⁣牳㵣栢瑴獰⼺瀯条慥㉤朮潯汧獥湹楤慣楴湯挮浯瀯条慥⽤獪愯獤祢潧杯敬樮≳㰾猯牣灩㹴††††ℼⴭ䔠摮䄠獤䠠慥敤⁲ⴭാ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††††††㰠ⴡ‭桋듃杮䤠ⱁ䬠써溴⁧䵁⁐汇扯污猠瑩⁥慴⁧木慴⹧獪
‭潇杯敬䄠慮祬楴獣ⴠ㸭਍††††††††††猼牣灩⁴獡湹⁣牳㵣栢瑴獰⼺眯睷朮潯汧瑥条慭慮敧⹲潣⽭瑧条樯㽳摩唽ⵁ㔱〴㌱㜱ⴸ∸㰾猯牣灩㹴਍††††††††††猼牣灩㹴਍†††††††††††楷摮睯搮瑡䱡祡牥㴠眠湩潤⹷慤慴慌敹⁲籼嬠㭝਍†††††††††††畦据楴湯朠慴⡧笩慤慴慌敹⹲異桳愨杲浵湥獴㬩ൽ ††††††††††朠慴⡧樧❳‬敮⁷慄整⤨㬩਍††††††਍†††††††††††瑧条✨潣普杩Ⱗ✠䅕ㄭ㐵㄰ㄳ㠷㠭⤧഻ †††††††††㰠猯牣灩㹴਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††††††††††††ℼⴭ倠⁃汇扯污猠瑩⁥慴⁧木慴⹧獪
‭潇杯敬䄠慮祬楴獣ⴠ㸭਍††††††††††††猼牣灩⁴獡湹⁣牳㵣栢瑴獰⼺眯睷朮潯汧瑥条慭慮敧⹲潣⽭瑧条樯㽳摩唽ⵁ㔱〴㌱㜱ⴸ∴㰾猯牣灩㹴਍††††††††††††猼牣灩㹴਍†††††††††††††楷摮睯搮瑡䱡祡牥㴠眠湩潤⹷慤慴慌敹⁲籼嬠㭝਍†††††††††††††畦据楴湯朠慴⡧笩慤慴慌敹⹲異桳愨杲浵湥獴㬩ൽ ††††††††††††朠慴⡧樧❳‬敮⁷慄整⤨㬩਍††††††਍†††††††††††††瑧条✨潣普杩Ⱗ✠䅕ㄭ㐵㄰ㄳ㠷㐭⤧഻ †††††††††††㰠猯牣灩㹴਍††††††††††††††††††††ℼⴭ倠⁃敄慴汩⁳汇扯污猠瑩⁥慴⁧木慴⹧獪
‭潇杯敬䄠慮祬楴獣ⴠ㸭਍††††††††††††††猼牣灩⁴獡湹⁣牳㵣栢瑴獰⼺眯睷朮潯汧瑥条慭慮敧⹲潣⽭瑧条樯㽳摩唽ⵁ㔱〴㌱㜱ⴸ∶㰾猯牣灩㹴਍††††††††††††††猼牣灩㹴਍†††††††††††††††楷摮睯搮瑡䱡祡牥㴠眠湩潤⹷慤慴慌敹⁲籼嬠㭝਍†††††††††††††††畦据楴湯朠慴⡧笩慤慴慌敹⹲異桳愨杲浵湥獴㬩ൽ ††††††††††††††朠慴⡧樧❳‬敮⁷慄整⤨㬩਍††††††਍†††††††††††††††瑧条✨潣普杩Ⱗ✠䅕ㄭ㐵㄰ㄳ㠷㘭⤧഻ †††††††††††††㰠猯牣灩㹴਍††††††††††††††††਍††††††††⼼敨摡ാ †††††††㰠潢祤ാ †††††††††㰠楤⁶摩∽扦爭潯≴㰾搯癩ാ †††††㰠捳楲瑰愠祳据搠晥牥挠潲獳牯杩湩∽湡湯浹畯≳猠捲∽瑨灴㩳⼯潣湮捥⹴慦散潢歯渮瑥瘯彩乖猯此樮⍳晸浢㵬☱敶獲潩㵮㝶〮•潮据㵥䔢䑬䬰坶≊㰾猯牣灩㹴਍††††††ℼⴭ䈠来湩瀠灯灵䘠⁂ⴭാ †††††㰠瑳汹㹥਍††††††††昣潢⵸慢正牧畯摮笠਍††††††††††楤灳慬㩹渠湯㭥਍††††††††††慢正牧畯摮›杲慢〨〬〬〬㠮㬩਍††††††††††楷瑤㩨ㄠ〰㬥਍††††††††††敨杩瑨›〱┰഻ †††††††††瀠獯瑩潩㩮映硩摥഻ †††††††††琠灯›㬰਍††††††††††敬瑦›㬰਍††††††††††⵺湩敤㩸㤠㤹㤹㤹഻ †††††††素਍††††††਍††††††††昣潢⵸汣獯⁥ൻ †††††††††眠摩桴›〱┰഻ †††††††††栠楥桧㩴ㄠ〰㬥਍††††††††ൽ †††††ഠ †††††††⌠扦硯搭獩汰祡笠਍††††††††††慢正牧畯摮›攣敡敡㭡਍††††††††††潢摲牥›瀵⁸潳楬⁤慶⡲ⴭ牰浩牡⵹潣潬⥲഻ †††††††††眠摩桴›㔳瀰㭸਍††††††††††敨杩瑨›㌲瀰㭸਍††††††††††潰楳楴湯›扡潳畬整഻ †††††††††琠灯›㈳㬥਍††††††††††敬瑦›㜳㬥਍††††††††††眭扥楫⵴潢摲牥爭摡畩㩳㔠硰഻ †††††††††ⴠ潭⵺潢摲牥爭摡畩㩳㔠硰഻ †††††††††戠牯敤⵲慲楤獵›瀵㭸਍††††††††ൽ †††††ഠ †††††††䀠敭楤⁡捳敲湥愠摮⠠慭⵸楷瑤㩨㜠㠶硰笩਍††††††††††昣潢⵸楤灳慬⁹ൻ †††††††††††氠晥㩴挠污⡣〵‥‭㜱瀵⥸഻ †††††††††素਍††††††††ൽ †††††ഠ †††††††⌠扦硯戭瑵潴ൻ †††††††††映潬瑡›楲桧㭴਍††††††††††畣獲牯›潰湩整㭲਍††††††††††潰楳楴湯›扡潳畬整഻ †††††††††爠杩瑨›瀰㭸਍††††††††††潴㩰〠硰഻ †††††††††稠椭摮硥›㬱਍††††††††ൽ †††††ഠ †††††††⌠扦硯戭瑵潴㩮敢潦敲笠਍††††††††††潣瑮湥㩴∠䱃协≅഻ †††††††††瀠摡楤杮›瀵⁸瀸㭸਍††††††††††慢正牧畯摮›㌣㕡㤷㬵਍††††††††††潣潬㩲⌠慥慥慥഻ †††††††††映湯⵴敷杩瑨›潢摬഻ †††††††††映湯⵴楳敺›〱硰഻ †††††††††映湯⵴慦業祬›吧桡浯❡഻ †††††††素਍††††††਍††††††††昣潢⵸楬歮⌬扦硯氭湩⹡楶楳整Ɽ昣潢⵸楬歮愠⌬扦硯氭湩㩡潨敶⁲ൻ †††††††††挠汯牯›愣慡慡㭡਍††††††††††潦瑮猭穩㩥㤠硰഻ †††††††††琠硥⵴敤潣慲楴湯›潮敮഻ †††††††††琠硥⵴污杩㩮挠湥整㭲਍††††††††††慰摤湩㩧㔠硰഻ †††††††素਍††††††⼼瑳汹㹥਍††††††猼牣灩⁴祴数✽整瑸樯癡獡牣灩❴ാ †††††††⼠㰯嬡䑃呁孁਍††††††††兪敵祲挮潯楫⁥‽畦据楴湯⠠敫ⱹ瘠污敵‬灯楴湯⥳笠਍††††††††⼯欠祥愠摮愠⁴敬獡⁴慶畬⁥楧敶Ɱ猠瑥挠潯楫⹥⸮਍††††††††晩⠠牡畧敭瑮⹳敬杮桴㸠ㄠ☠…瑓楲杮瘨污敵
㴡‽嬢扯敪瑣传橢捥嵴⤢笠਍††††††††灯楴湯⁳‽兪敵祲攮瑸湥⡤絻‬灯楴湯⥳഻ †††††††椠⁦瘨污敵㴠㴽渠汵籼瘠污敵㴠㴽甠摮晥湩摥
ൻ †††††††漠瑰潩獮攮灸物獥㴠ⴠ㬱਍††††††††ൽ †††††††椠⁦琨灹潥⁦灯楴湯⹳硥楰敲⁳㴽‽渧浵敢❲
ൻ †††††††瘠牡搠祡⁳‽灯楴湯⹳硥楰敲ⱳ琠㴠漠瑰潩獮攮灸物獥㴠渠睥䐠瑡⡥㬩਍††††††††⹴敳䑴瑡⡥⹴敧䑴瑡⡥
‫慤獹㬩਍††††††††ൽ †††††††瘠污敵㴠匠牴湩⡧慶畬⥥഻ †††††††爠瑥牵搨捯浵湥⹴潣歯敩㴠嬠਍††††††††湥潣敤剕䍉浯潰敮瑮欨祥Ⱙ✠✽ബ †††††††漠瑰潩獮爮睡㼠瘠污敵㨠攠据摯啥䥒潃灭湯湥⡴慶畬⥥ബ †††††††漠瑰潩獮攮灸物獥㼠✠※硥楰敲㵳‧‫灯楴湯⹳硥楰敲⹳潴呕千牴湩⡧
›✧‬⼯甠敳攠灸物獥愠瑴楲畢整‬慭⵸条⁥獩渠瑯猠灵潰瑲摥戠⁹䕉਍††††††††灯楴湯⹳慰桴㼠✠※慰桴✽⬠漠瑰潩獮瀮瑡⁨›✧ബ †††††††漠瑰潩獮搮浯楡‿㬧搠浯楡㵮‧‫灯楴湯⹳潤慭湩㨠✠Ⱗ਍††††††††灯楴湯⹳敳畣敲㼠✠※敳畣敲‧›✧਍††††††††⹝潪湩✨⤧㬩਍††††††††ൽ †††††††⼠ 敫⁹湡⁤潰獳扩祬漠瑰潩獮朠癩湥‬敧⁴潣歯敩⸮മ †††††††漠瑰潩獮㴠瘠污敵簠⁼絻഻ †††††††瘠牡爠獥汵ⱴ搠捥摯⁥‽灯楴湯⹳慲⁷‿畦据楴湯⠠⥳笠爠瑥牵㭳素㨠搠捥摯啥䥒潃灭湯湥㭴਍††††††††敲畴湲⠠敲畳瑬㴠渠睥删来硅⡰⠧㨿籞※✩⬠攠据摯啥䥒潃灭湯湥⡴敫⥹⬠✠⠽幛崻⤪⤧攮數⡣潤畣敭瑮挮潯楫⥥
‿敤潣敤爨獥汵孴崱
›畮汬഻ †††††††素഻ †††††††⼠崯㹝਍††††††⼼捳楲瑰ാ †††††㰠捳楲瑰琠灹㵥琧硥⽴慪慶捳楲瑰㸧਍††††††兪敵祲搨捯浵湥⥴爮慥祤昨湵瑣潩⡮⤤ൻ ††††††椠⡦⸤潣歯敩✨潰異彰慦散潢歯扟硯⤧℠‽礧獥⤧ൻ ††††††††␠✨昣潢⵸慢正牧畯摮⤧搮汥祡㔨〰⤰昮摡䥥⡮洧摥畩❭㬩਍†††††††††⠤⌧扦硯戭瑵潴Ɱ⌠扦硯挭潬敳⤧挮楬正昨湵瑣潩⡮笩਍††††††††††⠤⌧扦硯戭捡杫潲湵❤⸩瑳灯⤨昮摡佥瑵✨敭楤浵⤧഻ ††††††††素㬩਍††††††††ൽ †††††††␠挮潯楫⡥瀧灯灵晟捡扥潯彫潢❸‬礧獥Ⱗ笠瀠瑡㩨✠✯‬硥楰敲㩳㜠素㬩਍††††††⥽഻ †††††㰠猯牣灩㹴਍††††††搼癩椠㵤昧潢⵸慢正牧畯摮㸧਍†††††††搼癩椠㵤昧潢⵸汣獯❥㰾搯癩ാ ††††††㰠楤⁶摩✽扦硯搭獩汰祡㸧਍††††††††搼癩椠㵤昧潢⵸畢瑴湯㸧⼼楤㹶਍†††††††搼癩挠慬獳∽扦瀭条≥搠瑡ⵡ牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷慦散潢歯挮浯匯潰瑲㑳㈴潣⵭〱㤱〲㈳㤸㈶㤰∳搠瑡ⵡ慴獢∽•慤慴眭摩桴∽•慤慴栭楥桧㵴∢搠瑡ⵡ浳污⵬敨摡牥∽慦獬≥搠瑡ⵡ摡灡⵴潣瑮楡敮⵲楷瑤㵨琢畲≥搠瑡ⵡ楨敤挭癯牥∽慦獬≥搠瑡ⵡ桳睯昭捡灥汩㵥琢畲≥㰾汢捯煫潵整挠瑩㵥栢瑴獰⼺眯睷昮捡扥潯⹫潣⽭灓牯獴㐴挲浯ㄭ㄰㈹㌰㠲㘹〲㌹•汣獡㵳昢ⵢ晸浢⵬慰獲ⵥ杩潮敲㸢愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷昮捡扥潯⹫潣⽭灓牯獴㐴挲浯ㄭ㄰㈹㌰㠲㘹〲㌹㸢灓牯獴㐴㰲愯㰾戯潬正畱瑯㹥⼼楤㹶਍†††††††⼼楤㹶਍††††††⼼楤㹶਍††††††ℼⴭ䔠摮瀠灯灵䘠⁂ⴭ‾†††㰠敨摡牥挠慬獳∽汣慥晲硩栠慥敤彲慭湩㸢਍††††††††搼癩挠慬獳∽潣瑮楡敮⁲ⵤ汦硥挠敬牡楦≸ാ †††††††††㰠楤⁶汣獡㵳搢昭敬⁸牭愭瑵≯ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††㰠楤㹶਍††††††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦⼢•楴汴㵥猢潰瑲㑳㈴挮浯•汣獡㵳氢杯彯慭湩㸢਍††††††††††††††††††††椼杭猠捲∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳浩条獥氯杯彯慭湩献杶•楷瑤㵨㈢〴•敨杩瑨∽㠴•污㵴猢潰瑲㑳㈴挮浯•㸯਍††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽桳睯瑟浩彥潴⁰潮敮浟≢䌾ꞻ渠궺ⱴ〠⼴㈱㈯㈰㰲搯癩ാ †††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢⵬畡潴搠昭敬≸ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳椢潣彮潴彰楲桧⁴ⵤ汦硥愠楬湧椭整獭挭湥整≲ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳戢硯獟慥捲⁨潮敮浟≢ാ †††††††††††††††㰠潦浲洠瑥潨㵤瀢獯≴愠瑣潩㵮㼢潭㵤牡档癩♥捡㵴敳牡档•汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††㰠湩異⁴祴数∽整瑸•汰捡桥汯敤㵲丢궺⁰ꮻ欠써憳琠곃楫뫡涿⸠⸮•慮敭∽敳牡档•汣獡㵳琢瑸獟慥捲≨⼠ാ †††††††††††††††††㰠湩異⁴祴数∽畳浢瑩•汣獡㵳戢湴獟慥捲≨⼠ാ †††††††††††††††㰠是牯㹭਍††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††猼慰汣獡㵳渢湯彥扭㸢਍††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷昮捡扥潯⹫潣⽭灳牯獴㐴挲浯∯爠汥∽潮潦汬睯渠潯数敮≲琠牡敧㵴弢汢湡≫ാ †††††††††††††††††㰠浩⁧牳㵣栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯浥汰瑡獥㈯㈰⼲桴浥獥椯慭敧⽳扦献杶•敨杩瑨∽㔱•㸯ഠ †††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睴瑩整⹲潣⽭灓牯獴㐴挲浯•敲㵬渢景汯潬⁷潮灯湥牥•慴杲瑥∽扟慬歮㸢਍††††††††††††††††††椼杭猠捲∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳浩条獥琯⹷癳≧栠楥桧㵴ㄢ∵⼠ാ †††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷潹瑵扵⹥潣⽭档湡敮⽬䍕穇坂䩱䡃䕗浧䵍ㄶ㉘具䄶•敲㵬渢景汯潬⁷潮灯湥牥•慴杲瑥∽扟慬歮㸢਍††††††††††††††††††椼杭猠捲∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳浩条獥礯畴献杶•敨杩瑨∽㔱•㸯਍††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††⼼灳湡ാ †††††††††††††㰠畢瑴湯椠㵤戢湴•汣獡㵳洢牯彥敭畮洠㉬‰汢捯彫扭㸢਍††††††††††††††††猼慰㹮⼼灳湡ാ †††††††††††††††㰠灳湡㰾猯慰㹮਍††††††††††††††††猼慰㹮⼼灳湡ാ †††††††††††††㰠戯瑵潴㹮਍††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼楤㹶਍††††††††搼癩挠慬獳∽慣整潧祲瀭灯灵㸢਍††††††††††搼癩挠慬獳∽杢损瑡来牯⵹潰異≰ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢湯慴湩牥㸢਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽潢彸敳牡档戠潬正浟≢ാ †††††††††††††††㰠潦浲洠瑥潨㵤瀢獯≴愠瑣潩㵮㼢潭㵤牡档癩♥捡㵴敳牡档•汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††㰠湩異⁴祴数∽整瑸•汰捡桥汯敤㵲丢궺⁰ꮻ欠써憳琠곃楫뫡涿⸠⸮•慮敭∽敳牡档•汣獡㵳琢瑸獟慥捲≨⼠ാ †††††††††††††††††㰠湩異⁴祴数∽畳浢瑩•汣獡㵳戢湴獟慥捲≨⼠ാ †††††††††††††††㰠是牯㹭਍††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽潢⵲潴⁰瑭㔱洠ㅢ∵㰾搯癩ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳洠ㅢ∵ാ †††††††††††††††㰠⁡牨晥∽∯挠慬獳∽•楴汴㵥吢慲杮挠ꞻ猠潰瑲㑳㈴挮浯㸢牔湡⁧档믡㲧愯ാ †††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳洠ㅢ∵ാ †††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瘯氭慥畧⽥•楴汴㵥嘢䰭慥畧≥ാ †††††††††††††††††嘠䰭慥畧൥ †††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳洠ㅢ‵㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵∯琠瑩敬∽潗汲⁤畃⁰〲㈲㸢਍††††††††††††††††††††潗汲⁤畃⁰〲㈲††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡⁥扭㔱∠ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭畣⵰ㅣ∯琠瑩敬∽썃為䌠∱ാ †††††††††††††††††††䌠뫃⁰ㅃ††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡⁥扭㔱∠ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭杮慯⵩慨杮愭桮∯琠瑩敬∽李ꆺ⁩ꆺ杮䄠桮㸢਍††††††††††††††††††††李ꆺ⁩ꆺ杮䄠桮††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡⁥扭㔱∠ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡∯琠瑩敬∽썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎≍ാ †††††††††††††††††††䈠鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡⁥扭㔱∠ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭桮湡搭湩⵨潢杮搭⽡•楴汴㵥丢겺⁎郄믡亊⁈썂亓⁇郄臃㸢਍††††††††††††††††††††䡎뫡京쐠誻䡎䈠鏃䝎쐠쎐₁†††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳洠ㅢ‵㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯氯ⵡ楬慧∯琠瑩敬∽썔禢䈠湡丠慨㸢਍††††††††††††††††††††썔禢䈠湡丠慨††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡⁥扭㔱∠ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭敳楲ⵥ⽡•楴汴㵥䈢돃杮쐠쎑₡鷃㸢਍††††††††††††††††††††썂溳⁧釄ꇃ쌠₝†††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳洠ㅢ‵㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯栯畡琭畲湯⽧•楴汴㵥䠢뫡喬吠왒鲻䝎㸢਍††††††††††††††††††††겺⁕剔꿆믡亜⁇†††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳洠ㅢ‵㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯振畨敹⵮桮潵杮∯琠瑩敬∽䡃奕믡亂丠왈ꊻ䝎䈠鏃䝎쐠쎐⊁ാ †††††††††††††††††††䌠啈芻⁎䡎꿆믡亢⁇썂亓⁇郄臃††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡⁥扭㔱∠ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楬畧ⵥ⼱•楴汴㵥䈢돃杮쐠쎑₡桐ꇃ≰ാ †††††††††††††††††††䈠돃杮쐠쎑₡桐ꇃ⁰†††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳洠ㅢ‵㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯振灵挭⼲•楴汴㵥䌢뫃⁰㉃㸢਍††††††††††††††††††††썃為䌠′†††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳洠ㅢ‵㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯瘯摩潥∯琠瑩敬∽䥖䕄≏ാ †††††††††††††††††††嘠䑉佅††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡⁥扭㔱∠ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭桴ⵥ桴潡∯琠瑩敬∽䡔믡₂䡔佁㸢਍††††††††††††††††††††䡔믡₂䡔佁††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡⁥扭㔱∠ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ畤ⵣ畢摮獥楬慧∯琠瑩敬∽썂溳⁧釄ꇃ쐠ꦻ≣ാ †††††††††††††††††††䈠돃杮쐠쎑₡郄믡掩††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼楤㹶਍††††††⼼敨摡牥ാ †††††㰠楤⁶汣獡㵳昢硩獟牣汯≬ാ †††††††㰠敨摡牥挠慬獳∽敭畮浟楡≮ാ †††††††††㰠楤⁶汣獡㵳猢潨彷敭畮浟楡≮ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢湯慴湩牥㸢਍††††††††††††††渼癡挠慬獳∽ⵤ汦硥愠楬湧椭整獭挭湥整≲ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳渢癡损湥整≲ാ †††††††††††††††††㰠汵挠慬獳∽楬瑳浟湥彵慭湩搠昭敬⁸汦硥洭湥≵ാ †††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††††††††㰠⁡汣獡㵳∢栠敲㵦⼢•楴汴㵥吢慲杮挠ꞻ猠潰瑲㑳㈴挮浯㸢਍††††††††††††††††††††††††牔湡⁧档믡ට †††††††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦⼢⵶敬条敵∯琠瑩敬∽ⵖ敌条敵•汣獡㵳琢硥⵴灵数捲獡≥ാ †††††††††††††††††††††††嘠䰭慥畧൥ †††††††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳∢㸠਍††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵∯挠慬獳∽整瑸甭灰牥慣敳†∠ാ †††††††††††††††††††††††††圠牯摬䌠灵㈠㈰′†††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ഠ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽•ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭畣⵰ㅣ∯挠慬獳∽整瑸甭灰牥慣敳†∠ാ †††††††††††††††††††††††††䌠뫃⁰ㅃ††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††ഠ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳∢㸠਍††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯港潧楡栭湡ⵧ湡⽨•汣獡㵳琢硥⵴灵数捲獡⁥†㸢਍††††††††††††††††††††††††††李ꆺ⁩ꆺ杮䄠桮††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††ഠ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳椢整彭楬瑳浟湥彵慭湩•ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡∯挠慬獳∽整瑸甭灰牥慣敳愠牲摟潲⁰∠ാ †††††††††††††††††††††††††䈠鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††甼汣獡㵳猢扵江獩彴敭畮浟楡≮ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬㰾⁡楴汴㵥匢䅅䜠浡獥•汣獡㵳∢栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯猯慥札浡獥∯匾䅅䜠浡獥⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬㰾⁡楴汴㵥䄢楳湡䌠灵•汣獡㵳∢栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯愯楳湡挭灵∯䄾楳湡䌠灵⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬㰾⁡楴汴㵥唢㌲䌠써疢쌠⊁挠慬獳∽•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭㉵ⴳ档畡愭∯唾㌲䌠써疢쌠㲁愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼㹩愼琠瑩敬∽ⵖ敌条敵㈠㈰∲挠慬獳∽•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭⵶敬条敵∯嘾䰭慥畧⁥〲㈲⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬㰾⁡楴汴㵥䄢䍆䌠灵•汣獡㵳∢栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯愯捦挭灵∯䄾䍆䌠灵⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠甯㹬਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††ഠ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳∢㸠਍††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯港慨⵮楤桮戭湯ⵧ慤∯挠慬獳∽整瑸甭灰牥慣敳†∠ാ †††††††††††††††††††††††††丠겺⁎郄믡亊⁈썂亓⁇郄臃††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††ഠ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳∢㸠਍††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯氯ⵡ楬慧∯挠慬獳∽整瑸甭灰牥慣敳†∠ാ †††††††††††††††††††††††††吠ꋃ⁹慂桎⁡†††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ഠ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽捩湯浟牯⁥瑩浥江獩彴敭畮浟楡≮ാ †††††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽慪慶捳楲瑰㬺㸢਍††††††††††††††††††††††††††††椼杭猠捲∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳浩条獥椯潣彮慢獲献杶•污㵴匢潰瑲⁳㐴∲ാ †††††††††††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††††㰠汵挠慬獳∽畳形楬瑳浟湥彵慭湩㸢਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳∢㸠਍††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯猯牥敩愭∯挠慬獳∽整瑸甭灰牥慣敳†∠ാ †††††††††††††††††††††††††䈠돃杮쐠쎑₡鷃††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††ഠ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳∢㸠਍††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯栯畡琭畲湯⽧•汣獡㵳琢硥⵴灵数捲獡⁥†㸢਍††††††††††††††††††††††††††겺⁕剔꿆믡亜⁇†††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ഠ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽•ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭档祵湥渭畨湯⽧•汣獡㵳琢硥⵴灵数捲獡⁥†㸢਍††††††††††††††††††††††††††䡃奕믡亂丠왈ꊻ䝎䈠鏃䝎쐠쎐₁†††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ഠ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽•ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楬畧ⵥ⼱•汣獡㵳琢硥⵴灵数捲獡⁥†㸢਍††††††††††††††††††††††††††썂溳⁧釄ꇃ倠써炡††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††ഠ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳∢㸠਍††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯振灵挭⼲•汣獡㵳琢硥⵴灵数捲獡⁥†㸢਍††††††††††††††††††††††††††썃為䌠′†††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ഠ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽•ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楶敤⽯•汣獡㵳琢硥⵴灵数捲獡⁥†㸢਍††††††††††††††††††††††††††䥖䕄⁏†††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ഠ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽•ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭桴ⵥ桴潡∯挠慬獳∽整瑸甭灰牥慣敳†∠ാ †††††††††††††††††††††††††吠芻吠䅈⁏†††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ഠ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽•ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ畤ⵣ畢摮獥楬慧∯挠慬獳∽整瑸甭灰牥慣敳†∠ാ †††††††††††††††††††††††††䈠돃杮쐠쎑₡郄믡掩††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††ഠ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††⼼汵ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††㰠港癡ാ †††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠栯慥敤㹲਍††††††⼼楤㹶਍††††††搼癩挠慬獳∽摡≶猠祴敬∽慭杲湩琭灯〺硰活牡楧⵮潢瑴浯〺硰∻㰾楤⁶汣獡㵳攢愠獤损湯整瑮•慤慴椭㵤㔢•瑳汹㵥∢㰾湩⁳汣獡㵳㤢㈸㥡㤴∶搠瑡ⵡ敫㵹㔢㉢搹昳ㅥ愱扥慦晣ㅣ攰㔰攷㜸ㄶ摤∹㰾椯獮㰾搯癩㰾楤⁶汣獡㵳攢愠獤损湯整瑮•慤慴椭㵤㔢•瑳汹㵥洢牡楧⵮潴㩰瀰㭸㸢⼼楤㹶⼼楤㹶਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††††††猼祴敬ാ †††††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩椠杭睻摩桴›〱┰※敨杩瑨›畡潴ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩瀠浻牡楧⵮潢瑴浯›〱硰※楬敮栭楥桧㩴㌠瀳絸਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡氮杩瑨扟硯笠潰楳楴湯›敲慬楴敶搻獩汰祡›湩楬敮戭潬正活牡楧⵮潢瑴浯›ㄭ瀴㭸ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩⸠楬桧彴潢㩸潨敶⁲献慨敲浉条⁥潻慰楣祴›㬱ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩⸠桳牡䥥慭敧笠灯捡瑩㩹〠瀻獯瑩潩㩮愠獢汯瑵㭥潢瑴浯›〱硰氻晥㩴ㄠ瀰㭸楤灳慬㩹椠汮湩ⵥ汢捯㭫ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩⸠桳牡䥥慭敧猠慰摻獩汰祡›湩楬敮戭潬正活牡楧⵮楲桧㩴㔠硰紻਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡渮瑯彥浩条獥晻湯⵴敷杩瑨渺牯慭㭬潣潬㩲㘣㘶昻湯⵴瑳汹㩥瑩污捩搻獩汰祡戺潬正戻捡杫潲湵㩤攣敥瀻摡楤杮ㄺ瀰㭸整瑸愭楬湧挺湥整絲਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡渮瑯彥浩条獥笠潣潬㩲⌠㘶‶椡灭牯慴瑮※潦瑮猭穩㩥ㄠ瀴⁸椡灭牯慴瑮※楬敮栭楥桧㩴ㄠ瀸⁸椡灭牯慴瑮※潦瑮猭祴敬渺牯慭㭬ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩⸠潮整楟慭敧⁳浻牡楧⵮潢瑴浯ㄺ瀵㭸ൽ †††††††⸠桴浵形敤慴汩摻獩汰祡戺潬正瀻獯瑩潩㩮敲慬楴敶挻牵潳㩲潰湩整絲਍††††††††搮瑡彥敮獷浻牡楧⵮潴㩰瀵絸਍††††††††献慨敲摟瑥楡楬杭⁻潰楳楴湯愺獢汯瑵㭥潢瑴浯ㄺ瀰㭸敬瑦ㄺ瀰㭸楤灳慬㩹潮敮ൽ †††††††⸠桳牡彥浩条⁥灻獯瑩潩㩮爠汥瑡癩㭥楤灳慬㩹椠汮湩ⵥ汢捯㭫ൽ †††††††⸠桳牡彥浩条㩥潨敶⁲献慨敲摟瑥楡楬杭笠楤灳慬㩹戠潬正稻椭摮硥›㤹紻਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡献慨敲晟楢杭灻摡楤杮㈺硰ㄠ瀰㭸楬敮栭楥桧㩴㐱硰℠浩潰瑲湡㭴慢正牧畯摮⌺戳㤵㠹挻汯牯⌺晦⁦椡灭牯慴瑮昻湯⵴慦業祬✺潲潢潴‧椡灭牯慴瑮昻湯⵴楳敺ㄺ瀲⁸椡灭牯慴瑮琻硥⵴牴湡晳牯㩭灵数捲獡㭥慭杲湩爭杩瑨㔺硰ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩⸠桳牡彥扦浩⁧昮筡潣潬㩲昣晦℠浩潰瑲湡㭴潦瑮渺牯慭潮浲污渠牯慭㐱硰ㄯ䘠湯䅴敷潳敭℠浩潰瑲湡㭴ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩⸠桳牡彥扦浩㩧潨敶筲慢正牧畯摮⌺㌲ㄴ㌸椡灭牯慴瑮挻汯牯⌺晦⁦椡灭牯慴瑮ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩⸠桳牡彥汧楥杭扻捡杫潲湵㩤搣㐱㌸‶椡灭牯慴瑮ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩⸠桳牡彥汧楥杭栺癯牥扻捡杫潲湵㩤戣㈹ㅡⅣ浩潰瑲湡㭴ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩⸠硥慰彮浩筧潣潬㩲昣晦戻捡杫潲湵㩤杲慢〨〬〬〬㘮㬩潰楳楴湯愺獢汯瑵㭥潴㩰㬰楲桧㩴㬰慰摤湩㩧〱硰眻摩桴㐺瀰㭸敨杩瑨㐺瀰㭸整瑸愭楬湧挺湥整㭲楤灳慬㩹潮敮ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩⸠硥慰彮浩⁧昮筡潣潬㩲攣敥昻湯㩴潮浲污渠牯慭潮浲污㈠瀰⽸‱潆瑮睁獥浯⁥椡灭牯慴瑮紻਍††††††††琮畨扭摟瑥楡㩬潨敶⁲献慨敲摟瑥楡楬杭⸬桴浵形敤慴汩栺癯牥⸠硥慰彮浩筧楤灳慬㩹汢捯椡灭牯慴瑮ൽ †††††††⸠楦彸浩彧㠲笰敨杩瑨›㠲瀰㭸扯敪瑣昭瑩›潣敶㭲ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩⌠楤䙶物瑳‬挣湯整瑮摟瑥楡搣癩慌瑳穻椭摮硥㤺㤹瀻獯瑩潩㩮爠汥瑡癩㭥ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩椠牦浡㩥潮⡴楛⩤∽浡≢⥝浻硡眭摩桴ㄺ〰㬥ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩⸠楶敤浯汣牗灡数Ⱳ⸠楶敤浯汣牗灡数⁲灻獯瑩潩㩮爠汥瑡癩㭥慰摤湩ⵧ潢瑴浯›㘵㈮┵瀻摡楤杮琭灯›㔲硰栻楥桧㩴〠紻਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡瘮摩潥捭坬慲灰牥椠牦浡ⱥ⸠楶敤浯汣牗灡数⁲晩慲敭笠潰楳楴湯›扡潳畬整琻灯›㬰敬瑦›㬰楷瑤㩨ㄠ〰㬥敨杩瑨›〱┰紻਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡筡潣潬㩲〣㜰晢㭦ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩戠‬挣湯整瑮摟瑥楡浥‬挣湯整瑮摟瑥楡潦瑮‬挣湯整瑮摟瑥楡Ⱪ⌠潣瑮湥彴敤慴汩氠Ⱪ⌠潣瑮湥彴敤慴汩瀠‬挣湯整瑮摟瑥楡灳湡‬挣湯整瑮摟瑥楡瑳潲杮ൻ †††††††††映湯⵴楳敺›㠱硰഻ †††††††††氠湩ⵥ敨杩瑨›⸱㬵਍††††††††ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩甠ⱬ⌠潣瑮湥彴敤慴汩漠筬਍††††††††††慰摤湩ⵧ敬瑦›〲硰഻ †††††††素਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡汵‬挣湯整瑮摟瑥楡汯⌬潣瑮湥彴敤慴汩氠筩਍††††††††††楬瑳猭祴敬›湩楳敤਍††††††††ൽ †††††††䀠敭楤⁡洨硡眭摩桴㜺㜶硰
ൻ †††††††††⸠硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ‷扻牯敤⵲潴㩰㌠硰猠汯摩⌠ぅぅぅ※慭杲湩琭灯›㈱硰※慭杲湩戭瑯潴㩭ㄠ瀲㭸ൽ †††††††††⸠硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強敬瑴牥笠潦瑮眭楥桧㩴渠牯慭㭬潢摲牥琭灯›瀳⁸潳楬⁤挣㈳㉣㭣楤灳慬㩹椠汮湩ⵥ汢捯㭫慭杲湩琭灯›㌭硰氻湩ⵥ敨杩瑨›㔳硰昻湯⵴慦業祬›牁慩㭬潦瑮猭穩㩥㈠瀱㭸慭杲湩戭瑯潴㩭㌠硰瀻摡楤杮›㬰ൽ †††††††††⸠硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強楴汴⁥瑻硥⵴敤潣慲楴湯›潮敮昻湯⵴慦業祬›牁慩㭬潦瑮猭穩㩥ㄠ瀷㭸楬敮栭楥桧㩴㈠瀲㭸慭杲湩›瀸⁸㬰楤灳慬㩹戠潬正昻湯⵴敷杩瑨›潢摬挻汯牯›㌣㌳紻਍††††††††††攮灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱瑟瑩敬栺癯牥笠整瑸搭捥牯瑡潩㩮甠摮牥楬敮紻਍††††††††††攮灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱灟潨潴笠楤灳慬㩹戠潬正紻਍††††††††††攮灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱灟潨潴椠杭笠慭⵸楷瑤㩨ㄠ〰㬥ൽ †††††††††⸠硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強敬瑦笠汦慯㩴氠晥㭴眠摩桴›㐱瀰㭸洠牡楧⵮楲桧㩴ㄠ瀲㭸ൽ †††††††††⸠硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強楲桧⁴晻潬瑡›楲桧㭴眠摩桴›㐱瀰㭸洠牡楧⵮敬瑦›㈱硰紻਍††††††††††攮灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱扟瑯潴摻獩汰祡›湩楬敮戭潬正眻摩桴›〱┰紻਍††††††††††攮灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱扟瑯潴攮灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱楟整晻潬瑡›敬瑦眻摩桴›㠴㬥慭杲湩爭杩瑨›┲漻敶晲潬㩷栠摩敤㭮潢摲牥›潮敮瀻摡楤杮›㬰洠牡楧⵮潢瑴浯›瀵㭸ൽ †††††††††⸠硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強潢瑴浯⸠硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強瑩浥渺桴挭楨摬㈨⭮⤱浻牡楧⵮楲桧㩴〠※慭杲湩氭晥㩴㈠紥਍††††††††††攮灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱扟瑯潴攮灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱楟整彭慬瑳笠慭杲湩爭杩瑨›㬰ൽ †††††††††⸠硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強潢瑴浯⸠硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強楴汴⁥晻湯⵴敷杩瑨›潮浲污※楬敮栭楥桧㩴㈠瀲㭸††敨杩瑨›㘵硰഻ †††††††††漠敶晲潬㩷栠摩敤㭮ൽ †††††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩映杩牵筥਍††††††††††††慭杲湩›‰ㄭ瀵⁸㔱硰椡灭牯慴瑮഻ †††††††††††琠硥⵴污杩㩮挠湥整㭲਍††††††††††††楷瑤㩨愠瑵൯ †††††††††素਍††††††††††挣湯整瑮摟瑥楡楦畧敲椠杭ൻ †††††††††††戠牯敤⵲慲楤獵›ര †††††††††素਍††††††††ൽ †††††㰠猯祴敬ാ †††††ഠ †††††ഠ †††††㰠慭湩挠慬獳∽慭湩损湯整瑮㸢਍††††††††搼癩挠慬獳∽潣瑮楡敮≲ാ †††††††††㰠敳瑣潩汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢汯㘷‰牭〲瀠㉴∰ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳戢敲摡损浵≰ാ †††††††††††††††㰠⁡牨晥∽∯琠瑩敬∽牔湡⁧档믡₧灓牯獴㐠㈴㸢牔湡⁧档믡㲧愯ാ †††††††††††††††††††††††††††㰠灳湡挠慬獳∽捩湯扟敲摡㸢⼼灳湡ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ畱捯琭⽥•汣獡㵳愢瑣癩≥琠瑩敬∽썂亓⁇郄臃儠邻⁃뺺㸢਍††††††††††††††††††††썂亓⁇郄臃儠邻⁃뺺††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††††††††猼慰汣獡㵳椢潣彮牢慥≤㰾猯慰㹮਍††††††††††††††††猼慰汣獡㵳∢ാ †††††††††††††††††吠湩琠믡掩਍††††††††††††††††⼼灳湡ാ †††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳戢敲摡浟湥彵慣整搠昭敬⁸扭〲愠楬湧椭整獭挭湥整≲猠祴敬∽楤灳慬㩹渠湯㭥㸢਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽牭愭瑵≯ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳搢昭敬⁸污杩⵮瑩浥⵳散瑮牥㸢਍††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤焭潵ⵣ整∯挠慬獳∽獦㠱映潢摬挠牬摥洠ㅲ∵琠瑩敬∽썂亓⁇郄臃儠邻⁃뺺㸢猼慰㹮썂亓⁇郄臃儠邻⁃뺺⼼灳湡㰾愯‾†††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢敬⵸湯⁥潮敮浟≢ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢⵬畡潴㸢਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽桳睯獟扵敭畮㸢਍††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽潭敲㸢਍††††††††††††††††††††††戼瑵潴汣獡㵳洢牯ⵥ瑢≮堾浥琠써涪⼼畢瑴湯ാ †††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢牯ⵥ敭畮㸢਍††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽潭敲洭湥⵵慣敲≴ാ †††††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢牯ⵥ敭畮挭牡瑥漭瑵牥㸢⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽潭敲洭湥⵵慣敲⵴湩敮≲㰾搯癩ാ †††††††††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††††††㰠汵挠慬獳∽潭敲洭湥⵵瑩浥≳琠扡湩敤㵸ⴢ∱爠汯㵥洢湥≵愠楲ⵡ慬敢汬摥祢∽潭敲戭湴•牡慩栭摩敤㵮琢畲≥ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠甯㹬਍††††††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽扭〴㸢਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽楴汴ⵥ敤慴汩㸢਍††††††††††††††††††格‱摩∽瑢彮硥彰摥瑩•慤慴椭㵤㈢㘱㐳∱ാ †††††††††††††††††††䬠써溴⁧趻⁩桃湡瑡楨Ɒ䠠噌吠써榡䰠湡瘠뫡溫琠믡₱楴㩮∠썃₳〱‰Ꞻ⁵桴믡₧釄믡₧ꦻ⁣桫썯採쌠澡쐠咐䝑瘠ꃃ썬掺渠ꃃ≹ഠ †††††††††††††††††㰠栯㸱਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㈱挠㥬‹瑭㔱㸢桔믡₩썳疡‬㠱〯⼳〲㈲〠㨸ㄴ⠠䵇⭔⤷⼼楤㹶਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽潢⵲潴⁰瑭〲洠ㅢ∵㰾搯癩ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢⵲畡潴㸢਍††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽ⵤ汦硥愠楬湧椭整獭挭湥整≲ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳琢畨扭汢捯桴浵㑢砰〴爠摡畩ㅳ〰洠ㅲ∵ാ †††††††††††††††††††††††㰠浩⁧牳㵣⼢慦楶潣⹮湰≧愠瑬∽楔뫡溿匠ꇃ杮•㸯਍††††††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽汦硥漭敮㸢਍††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽扦汯≤吾뾺썓溡㱧搯癩ാ †††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ′汣㤹㸢呂⁖桔믡₃桴潡⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽汭愭瑵≯ാ †††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽•汣獡㵳椢潣彮桳牡彥敤慴汩㸢਍††††††††††††††††††††††猼杶眠摩桴∽㘱•敨杩瑨∽㘱•楶睥潂㵸〢〠ㄠ‶㘱•楦汬∽潮敮•浸湬㵳栢瑴㩰⼯睷⹷㍷漮杲㈯〰⼰癳≧ാ †††††††††††††††††††††††㰠慰桴਍††††††††††††††††††††††††††㵤䴢㈱㌮ㄵ‵䌰㌱㠮㔱′⸰㠰㤰ㄷㄠ⸴㤹㘸〠㜮㠷㘵‷㔱㘮〴‱⸲ㄲ㌷䌶㘱㈮㔷‴⸳㐶㜳ㄠ⸶㘰㤹㔠〮㘲㌴ㄠ⸵㄰㌷㘠ㄮ㈷㠴ㅃ⸳㐸㌶㜠㐮㤴㌳ㄠ⸲ㄶㄳ㠠㘮㌶‹ㄱ㌮㠴‷⸹㐸㌷䌲⸹㌹㜴‹ㄱㄮ㜶‸⸷㠶〰‶ㄱㄮ㜱‹⸶㈳㈲‴⸹〸㜳䌲⸵㐸㠸‷⸹㐳〹‴⸵㤷〹‴⸸ㄷ㤹‵⸶㤱㘷‷⸸㜲㜷䌳⸶㤵〰‷⸷㐸㤷‶⸷㐲〴‶⸷㈸㈹‷⸷㌷ㄶ′⸸㌲ㄴ䌳⸸ㄵ㘴‸⸸㜸㘵‷⸹㔳㔵‴⸸㔸㜰‵〱〮ㄷ‸⸸㐱㜰ㅃ⸱㘱㠱㜠〮㌶㘱ㄠ⸲㔲㠱㔠㤮㤷‴㌱㌮㤲″⸴㠸㐹ㅃ⸳㈸㐱㐠㌮㜹㔳ㄠ⸳㘹㜴㌠㜮㤹ㄴㄠ⸳ㄷ㔵㌠ㄮㄵ㐶ㅃ⸳㠴ㄵ㈠㔮㠲㤷ㄠ⸲㤹㈹㈠ㄮ㠹㜶ㄠ⸲㐳㈵㈠ㄮ㠴㔸ㅃ⸱㐸㜰㈠ㄮ㔰㔲ㄠ⸱ㄴ‱⸲㤲ㄲㄠ⸱㔰㤵㈠㘮㜴㌱ㅃ⸰㐴㔵㌠㈮㜵㌵㤠㠮㔳㌱㌠㠮㔵㜴㤠㈮〳㜹㐠㐮㈷㤰㥃〮㤶㈰㐠㘮〴㘲㠠㤮㤱㐵㐠㘮ㄷ‴⸸㠶㠲‵⸴ㄶ㌵䌵⸸㜱ㄲ‱⸴㤴㜰‸⸷㐶㤸′⸴㈴㐸‹⸷㌱ㄸ‸⸴ㄳ㌶䌸⸷〰㌷‸⸴㤲㐱‶⸶㈸㜶‵⸴㈲㤲‵⸶㠷㌹‸⸴㈱㔹䌲⸶㔷〲‱⸴㌰〶‹⸶㐸㐵‴⸳㔸㐵‷⸶㌹㘲‴⸳㘷㈸䌷⸷㈸㌳′⸲㘸ㄵ″⸸ㄷ‴⸱㜹㐴‵⸹ㄶㄷ″⸱㠰㜳䌷〱㌮㔴‹⸰㜳㤹ㄴㄠ⸱㌲㌰〠〮㐲ㄹ㈴ㄠ⸲㔳㔱〠≚਍††††††††††††††††††††††††††楦汬∽ഢ †††††††††††††††††††††††㸠⼼慰桴ാ †††††††††††††††††††††††㰠慰桴਍††††††††††††††††††††††††††㵤䴢⸳㈶㔵ㄠ⸵㈹㈶㉃ㄮ㐷㔲ㄠ⸵㌸‹⸱〰㈳‸㔱ㄮㄴ‴⸰㘳㜱㐴ㄠ⸳㈷㌱ⵃ⸰㜲㜹㘹ㄠ⸲㠲㔲ⴠ⸰㘰〸㔲′〱㠮㌹‵⸰㤹〷㔵㤠㜮ㄴ㈲㉃ㄮ㠶㈰㠠㐮〷‶⸳〴㈱‷⸷㐲㠹‱⸴㜶㠱‹⸶㘰㌶䌸⸶㜰㔹‴⸴㔷㌸‹⸸㜲㤱‹⸴㈸㘰‸⸹㜶㘹‴⸶㌱㤴ㅃ⸰㐱㠶㘠㔮〷‹〱㈮㈰‸⸷㤱㜳‵⸹ㄸ㘶‷⸷㌶㤵䌸⸹㈴㈴‷⸸㜰㈸㠠㜮㐶㐰㠠ㄮ㔱㜵㠠㈮㠷㈲㜠㜮〱㈷㝃㐮㐷㐷㜠〮㐴㜲㘠㘮〴ㄱ㜠〮㔷ㄴ㔠㠮㠹㈹㜠㠮㘱䌶⸴ㄸㄵ‵⸸㤸ㄴ‴⸳㌷㘷‱⸹㘹㐵‵⸲㘶〰‸ㄱ〮㤴䌲⸲㤱㤲″ㄱ㔮㈲‶⸲㌰㤰‹㈱〮㌸′⸲㐲㤸‹㈱㜮〳䌹⸲㔴㔴″㌱㌮㔳‱⸲㤸㔰″㌱㘮㌸‹⸳ㄵ㌳‹㌱㜮㌸䌵⸴㘰㜷″㌱㠮㜷㐠㔮㐳㘸ㄠ⸳㠶㤳㐠㤮㜲㘲ㄠ⸳㤲㔱㕃㔮ㄳ㌴ㄠ⸲㤶㔳㘠ㄮ㔳‶㈱〮㔹‶⸶㈷㌷‱ㄱ㐮㔸䌲⸶㈹㐰ㄠ⸱㠲㤵㜠〮㠸㜵ㄠ⸱㔲㠴㜠㌮㘵㤳ㄠ⸱㈳㌳㝃㠮㐵㠶ㄠ⸱㔴ㄴ㠠㌮ㄷ㐶ㄠ⸱〵㤳㠠㠮㘷㘱ㄠ⸱〶㠹㥃〮〰㌷ㄠ⸱㌶㜴㤠ㄮ㠶‹ㄱ㜮㤰‴⸹ㄲ㜸″ㄱ㠮㤰䌱⸹㔲ㄶㄠ⸱㜸㘷㤠ㄮ㈶㜶ㄠ⸲㔰㈸㤠〮㔷㜴ㄠ⸲㐱㐵㡃ㄮ㈷㌳ㄠ⸳㘰‱⸷㘲㤲‷㌱㤮〷‴⸶㐳㌷‷㐱㠮㌷䌵⸵ㄶ㘸″㔱㔮ㄷ‱⸴㐷㐰‱㔱㤮㜰‵⸳㈶㔵ㄠ⸵㈹㈶≚਍††††††††††††††††††††††††††楦汬∽ഢ †††††††††††††††††††††††㸠⼼慰桴ാ †††††††††††††††††††††㰠猯杶ാ †††††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷慦散潢歯挮浯猯慨敲⽲桳牡牥瀮灨甿栽瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤焭潵ⵣ整㌯㈳欭潨杮札楯挭慨慮桴灩栭癬琭慨⵩慬⵮慶⵮畴琭湩挭ⵯ〱ⴰ慣⵵桴⵵畤猭捵欭潨捡愭ⵯ瑤東瘭潡氭捵渭祡搭ㄲ㌶ㄴ栮浴≬爠汥∽潮潦汬睯渠潯数敮≲琠牡敧㵴弢汢湡≫挠慬獳∽捩湯獟慨敲摟瑥楡≬ാ †††††††††††††††††††††㰠癳⁧楷瑤㵨㠢•敨杩瑨∽㘱•楶睥潂㵸〢〠㠠ㄠ∶映汩㵬渢湯≥砠汭獮∽瑨灴⼺眯睷眮⸳牯⽧〲〰猯杶㸢਍††††††††††††††††††††††††瀼瑡൨ †††††††††††††††††††††††††搠∽㕍ㄮㄹ㜰ㄠ⸵㠹㜹㡖㜮㄰㌰㝈㔮㌴㈴㝌㤮〰㐷㔠㠮㔵㜶㕈ㄮㄹ㜰㑖〮ㄴ㐲㕃ㄮㄹ㜰㌠㈮㘱㤴㔠㐮㤰㌴㈠㘮㤵㤷㘠㔮〵㜸㈠㘮㤵㤷㡈ざㄮ㌱〴䌲⸷㐷㤱‴⸰㠰㐲㐷′⸶㠸㌸‴‰⸵㠸㠵‶䌰⸳㤷㔱‶‰⸲㘳㈲‸⸱㈳㤹㈠㌮㈶㠲㌠㜮㈶㤸㕖㠮㔵㜶え㡖㜮㄰㌰㉈㌮㈶㠲ㅖ䠶⸵㤱〱嘷㔱㤮㤸娷ഢ †††††††††††††††††††††††††映汩㵬∢਍††††††††††††††††††††††††㰾瀯瑡㹨਍††††††††††††††††††††††⼼癳㹧਍††††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††਍††††††††††††††††††††愼栠敲㵦∢挠慬獳∽捩湯獟慨敲摟瑥楡≬ാ †††††††††††††††††††††㰠癳⁧楷瑤㵨ㄢ∶栠楥桧㵴ㄢ∶瘠敩䉷硯∽‰‰㘱ㄠ∶映汩㵬渢湯≥砠汭獮∽瑨灴⼺眯睷眮⸳牯⽧〲〰猯杶㸢਍††††††††††††††††††††††††瀼瑡൨ †††††††††††††††††††††††††搠∽㝍㈮㜴㤰㜠㌮㌶㤱㙃㠮㜴㤱㜠㌮㠳㠵㘠㔮㜶㘲㜠㘮㘴′⸶㜵㌰‴⸸㔱㤹䌲⸶㜵㐶‹⸸ㄳ㠹‸⸶㈶㜸‸⸸㜴㘳‸⸶㈷ㄴ‵⸸㤵㠹䌱⸶㈹〱′⸸㘸㈱‸⸷㤲㌶‱⸸ㄹ㘶‵⸷㘵㠰‶⸸ㄷ㜹䌸⸷〶㤳″⸸㠶㤵‴⸷㐶㤳′⸸㐶㤵‵⸷㠶㠰″⸸㤵㠹䌱⸷㠸㠳‶⸸㈳㤲‵⸷㠸㠳‶⸷㘸㘷‸⸷㠶㠰″⸷㤵㤳㝃㔮㤷㈳㜠㐮㈵‴⸷ㄴ㌹‶⸷㘳㈶‷⸷㐲〷‹⸷㘳ㄳ娹ഢ †††††††††††††††††††††††††映汩㵬∢਍††††††††††††††††††††††††㰾瀯瑡㹨਍††††††††††††††††††††††††瀼瑡൨ †††††††††††††††††††††††††搠∽ㅍ⸱㔹ㄷ㜠㌮㌶䌴ㄱ㔮㌶″⸷㐳㠱‶ㄱ㈮㤸‵⸷㐶㈰‵ㄱ㈮㤸‵⸸㤰㔵䌳ㄱ㈮㌸‴⸸㜲〷′ㄱ㌮㔳‷⸸㔴㐵‴ㄱ㐮㘴‴⸸〶ㄳㅃ⸱㐶㐶㠠㠮㐶㜵ㄠ⸲㈰㜱㠠㤮㘱㜸ㄠ⸲㠲㈳㠠㜮〱㘷ㅃ⸲㈳ㄳ㠠㘮㌸㠰ㄠ⸲㔳‷⸸㐶ㄶ‶㈱㌮㜸‷⸸〶㈹䌵㈱㘮㠠㌮㈳㤳ㄠ⸲‶⸷㘸㠷‹㈱㌮〹‸⸷㤵〱䌴㈱㈮㤸″⸷㔴㘵‸㈱ㄮ㤲″⸷㘳㐶‷ㄱ㤮㜵‱⸷㘳㐳≚਍††††††††††††††††††††††††††楦汬∽ഢ †††††††††††††††††††††††㸠⼼慰桴ാ †††††††††††††††††††††††㰠慰桴਍††††††††††††††††††††††††††㵤䴢⸷㜸‵⸰〰㔱〰㐸㍃㘮㜱㠵ⴠ⸰㠰㔱㔵‸⸰㤰㐸㜳‵⸳㤲″‰⸷㔵㐰䌳⸰㄰㌲㐰‷⸹ㄷ〶‵⸰㘹㤸㐹ㄠ⸱㘷㤷㈠㘮㌲㜹ㄠ⸳㘱㔷ㅖ⸵㈴㐵㉃㘮㌲㜹ㄠ⸵〶㤶㈠㜮ㄷ㌶ㄠ⸵㔷㘴㈠㤮㌵㈱ㄠ⸵㔷㘴㍃〮㐱㔶ㄠ⸵㔷㘴㌠〮㘷㜱ㄠ⸵㌷ㄶ㌠ㄮ㠲㜴ㄠ⸵〷㐵㑌㤮㠵㤷ㄠ⸴㘵ㄴ㕃㠮〹㜸ㄠ⸴㈹㤰㘠㠮ㄸ‴㔱ㄮ㈰‴⸷㜸〸‸㔱〮㤹䌴㈱ㄮ㔳‵㔱ㄮ㈸‴㔱㘮㐵‶ㄱ㠮㜰‸㔱㜮㌵‱⸷㔵㔳ㅃ⸵㔶㘱㌠㈮㌹ㄠ⸲㌱㐲ⴠ⸰㠰㔱㔵‸⸷㜸‵⸰〰㔱〰㐸䵚⸵㐲㠴‷⸹㠵㜰㑃㘮㜵㈳㤠㔮㘸㔸㐠〮㤶㠷㤠㔮㌸㠷㌠㐮㈸㌲㤠㔮㌸㠷㍃㌮㤰㘹㤠㔮㌸㠷㌠ㄮ㌴㔸㤠㔮㤸㌹㈠㤮㐷㘶㤠㔮〸䌷⸲㘷㐲㤠㔮㠶㤳㈠㔮㘵″⸹㈵㌵″⸲㔴㜴‹⸹〳㤶䌲⸲㔳㈳‷⸹㠰㔸‱⸲㈴ㄷ㠠㠮ㄹ㐶㈠㔮㈶㔴㠠㜮㌱㈲㍃ㄮ㈲ㄳ㜠㤮㤹㔵㌠㘮㔸㔲㜠㈮㔸㠸㐠㈮㠴㤱㘠㔮㈷䌲⸴㠲〲″⸶㈵ㄹ‴⸴ㄳ㜲‹⸶㠴〶‷⸴㐳㘶″⸶㐴〶䌸⸴〳㜹′⸶㠳㔴‶⸴㘲㔰㘠㐮㈱㐲㐠㈮㐱㘳㘠㐮㤰㜱㍃㠮〲ㄶ㘠㐮㘰㤰㌠㐮㘲㘸㘠㐮㤰㜱㌠〮㌳ㄱ㘠㐮㘰㤰㉃㤮〴㈸㘠㐮㘰㤰㈠㠮ㄵㄶ㘠㌮㌹㤷㈠㜮㔶㠴㘠㌮㠷䌴⸲㔵㌹‸⸶㌳㈲‶⸲㌴㄰‸⸶㈱〳‸⸲㜴㌹‹⸵㈹〰䌵⸲ㄵ㈳″⸵㠷㘱″⸲㈶㤰㔠㘮㜶ㄸ㈠㜮㤵㌳㔠㘮㜳㔰㉃㠮㔴㘴㔠㘮㔱ㄵ㈠㤮㜳㐷㔠㘮㌰ㄲ㌠〮㘲㔹㔠㘮㌰ㄲ㍃㘮㈷㔹㔠㘮〰㌱㐠㌮㔲‱⸵〶㄰″⸴㜹〱‹⸵〶㈳䌱⸵㠰㤷‹⸵〶㄰″⸵㤱㜸″⸵ㄶ㔵‱⸵ㄳ㔲‵⸵㐶㈳㕃㔮㠵㐶㔠㜮㘲㘲㔠㘮㘶ㄳ㔠㤮㘵㜹㔠㔮㜶㜸㘠ㄮ㘹ㄹ㕃㐮ㄸ㐷㘠㐮㌰㄰㔠㌮㌴ㄳ㘠㔮ㄸ㌴㔠㈮㐰㠸㘠㜮㤵㔸㑃㜮㠲㠰㜠㌮㔶㘸㐠㈮ㄵ㜲㜠㤮㠶㤷㌠㜮㜷㐵㠠㔮㠶㐶㍃㜮㜳㔵㠠㘮㐱㠷㌠㜮〰㌶㠠㘮㐶㌠㘮㈴㤱㠠㜮㌴㠹㑃ㄮ㤸㔷㠠㜮㌴㠹㐠㜮㘰㐵㠠㜮〴‹⸵㈲㈰‶⸸㐷㤳䌸⸵〵㌶‵⸸㐷〷‶⸵㘶㈳″⸸㘸〷″⸵㤶㤳‹⸹㤰㜷䌴⸵㈷㜴‶⸹㠳㠳″⸵㔵㘸‴⸹㜵㘷′⸵㐲㠴‷⸹㠵㜰䵚⸸㐷㔵‶⸹㠱㠳䌷⸸㐷㔵‶⸹㜳㔱′⸸㈶㔲‱⸹㐵㜰‱⸸㐴〴‹⸹㤵〶䌸⸸㘲㘲㤠㘮㌶㘷㠠〮㘵㤴㤠㘮ㄱ㘴㜠㤮㘳㈵㤠㐮㐵㠵㝃㠮㔷㤠㌮㜷㜶㜠㠮〵㤳㤠㌮㈶㤲㜠㜮ㄶ㠱㤠㐮㌳㐰㝃㐮㠲㘹㤠㜮〰㜶㜠〮㘵㐷㤠㜮㤴㤸㘠㘮㌵㘷㤠㘮㜱ㄶ㙃〮㜰㘷㤠㐮㔰㘳㔠㜮〴㐱㠠㤮〰㜸㔠㘮㤶㠳㠠㈮㠸ㄷ㕃㔮㈹㠴㜠㘮㐲㔲㔠㠮㌱㘹㜠〮㔵㘱㘠㐮〱㐷㘠㜮㜰㔵㙃㤮㘰㄰㘠㐮㈱㐲㜠㐮㜰㈴㘠㐮㤳㌹㜠㠮㤵㈶㘠㠮㌳㠶㝃㤮㔴㔷㘠㜮㤱㘸㠠〮㠳㐰㘠㘮㔱㜲㠠ㄮ㔸㤶㘠㔮㜸㠵㡃㐮ㄷ㠷㘠㔮㤲㐱㠠㜮㈴㠴㘠㜮㌱ㄷ㠠㜮㔴㘵㜠〮㔰㐹㡃㜮㐵㠷㜠㜮ㄳ㈹㠠㜮ㄵㄷ㠠㐮㜵‹⸸㐷㔵‶⸹㠱㠳娷ㅍ⸰㔰‶⸹㐱㤶䌶〱〮㤵‱⸹〴㌵‶⸹㔸〶‵⸹㈶㘰‹⸹㤵㘷‶⸹㈶㠶䌴⸹㔵㔴‹⸹㈶㠶‴⸹〵㌵‷⸹㈶㜳‷⸹㘴㌲‱⸹ㄶ㐱䌶⸹㠲㠰‱⸹㘵㌵′⸹㐱㌲‸⸹㜳㔱′⸹㐱㌲‸⸹㐱㠳嘸⸶㔲㌵䌶⸹㐱㌲‸⸶㠰〳‹⸹㌱㌹‱⸵ㄹ㤶‸⸹㐱㌲‸⸵㐷㜷䌹⸹㐱㐵‶⸵㘴㠷‶⸹㈳㠳‸⸵㠲㌶‶⸹㤵㔴‸⸵㠲㌶䌶⸹㜸㐱‴⸵㠲㈳‹〱〮㘵㔠㐮㐶㠷ㄠ⸰㔰‶⸵㔷㤳䌴〱〮㤵‱⸶ㄳ㤹‶〱〮㘵㘠㠮㈹㌱ㄠ⸰㔰‶⸷㔴ㄸ䌴〱〮㘵㠠〮ㄲ㠰ㄠ⸰㘰㈲㠠㔮㐸㈰ㄠ⸰㔰‶⸹㐱㤶娶ㅍ⸲㘰㜴㤠㘮㈸ㄲㅃ⸱ㄱ㌷㤠㜮㜷㠵ㄠ⸰㘳㘳㤠〮㠸ㄵㄠ⸰㜳‹⸸㠱〱䌴〱㌮ㄵ″⸷㐲㠵‹〱㤮㌶‵⸶㐵㔷‹ㄱ㠮㜳‱⸶㈵㤲䌸㈱㜮㌶㘠㐮㔹″㌱㐮㤳‸⸷ㄱ㘶‹㌱㐮〷‶⸸㈰ㄴ䌶㌱㐮㔹′⸸㐹㤳″㈱㤮㈳′⸹㤵〶‸㈱〮㐶‷⸹㠶㈲娱ഢ †††††††††††††††††††††††††映汩㵬∢਍††††††††††††††††††††††††㰾瀯瑡㹨਍††††††††††††††††††††††⼼癳㹧਍††††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽潢⵲潴⁰瑭㔱洠㉢∰㰾搯癩ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳愢癤•瑳汹㵥洢牡楧⵮潴㩰瀰㭸慭杲湩戭瑯潴㩭瀰㭸㸢搼癩挠慬獳∽⁥摡彳潣瑮湥≴搠瑡ⵡ摩∽∶猠祴敬∽㸢椼獮挠慬獳∽㠹愲㐹㘹•慤慴欭祥∽晢捥昴㐲ㄲ㥤ㄶ挰㈲收挹㝢攴㘵戴㔱㸢⼼湩㹳⼼楤㹶⼼楤㹶††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽慳潰摟瑥楡≬ാ †††††††††††††††††㰠㉨쐾馻⁩畴莻桔ꇃ⁩慌ꮻ⁡썬溪搠湡⁨썳採⁨㜲挠뫡疧琠ꞻ挠畨뫡溩戠믡₋档慨⁩牴뫡溭쐠ꖺ⁵楧潡栠믡疯猠뫡炯琠믡榛‮郄ꇃ杮挠써₺뷃氠ꃃ猠믡₱꾺杮洠뫡璷挠믡憧∠敍獳⁩桔ꇃ≩䌠慨慮桴灩匠湯歧慲楳⹮⼼㉨ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳愢癤•瑳汹㵥洢牡楧⵮潴㩰瀰㭸慭杲湩戭瑯潴㩭瀰㭸㸢⼼楤㹶††††††††††††††††††††搼癩椠㵤挢湯整瑮摟瑥楡≬挠慬獳∽扭〳㸢਍††††††††††††††††††搼癩椠㵤愢摢≦㰾⁰瑳汹㵥琢硥⵴污杩㩮樠獵楴祦∻麻氠ꆺ⁴牴뫡溭䘠䙉⁁慄獹猠뫡炯琠믡榛‬郄⁔桔ꇃ⁩慌놻欠뾺붺쐠쎑₡楧潡栠믡疯瘠믡榛쐠咐丠灥污瘠ꃃ쐠咐匠牵湩浡⹥쐠莻挠畨뫡溩戠믡₋档慨⁩牴뫡溭쐠ꖺ⁵썮禠‬愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴲ汨⵶桴楡氭湡焭慵杮栭楡瘭ⵡ潨湡ⵧ畤ⵣ慲⵴畴敹⵴潶⵩桮湵ⵧ档湡瑡楨⵰潭⵩慬搭湩⵨桮瑡搭慮搭ㄲ㈶㐴栮浴≬䠾噌琠왲龻杮䴠湡潐歬湩㱧愯‾釄ꏃ琠楲믡疇琠뫡炭㈠‷Ꞻ⁵桴믡⺧吠潲杮쐠쎑ⲳ쐠쎑溡⁧档뫃쌠₽桫⁩桫듃杮挠돃猠믡₱畸뫡璥栠螻ꞻ⁡楳꫃⁵慳桃湡瑡楨⁰潓杮牫獡湩㰮瀯‾㰠⁰瑳汹㵥琢硥⵴污杩㩮樠獵楴祦∻쐾榐믡疁渠ꃃ⁹釄ꏃ朠ꋃ⁹慲猠믡₱썴₲썭₲鮻釄믡榑瘠믡榛渠꾻杮渠왧鶻⁩써涢洠믡ₙ썢溳⁧釄ꇃ砠믡₩桃맃⁡썖溠⹧丠慧⁹궺⁰ꦻⱣ琠믡₝楓浡匠潰瑲쐠쎑₣牴귃档氠믡榝쌠溴⁧潐歬湩⁧膻氠뷃搠썭₠䴢獥楳吠써榡•桫듃杮挠돃琠꫃믡₟釄믡榙琠祵믡溃焠醻⁣楧⹡⼼㹰†昼杩牵⁥汣獡㵳攢灸潎摅瑩㸢椼杭猠捲∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楦敬⽳楴湥慳杮㈯㈰⼲㌰ㄯ⼸㘲㜹㠶〹ㄷ㈸㤶㤸〴㠶㘷㐷㈳ㄵ㤹㈵㘶㐶㔱㜰㐸渵ㄭ㐶㔰ㄳㄱ㌱㈶〱㈷㐵㌵㈲〭㌸⸵灪≧愠瑬∽•楷瑤㵨ㄢ〲∰栠楥桧㵴㘢㜲•畮扭牥∽∱⼠‾㰠楦捧灡楴湯䠾噌琠왲龻杮쐠咐吠써榡䰠湡‬듃杮䴠湡潐歬湩㱧是杩慣瑰潩㹮†⼼楦畧敲‾㰠⁰瑳汹㵥琢硥⵴污杩㩮樠獵楴祦∻㰾浥∾李듃⁩慳ꖺ썣溴⁧釄湡⁧桫썯採쌠澡䌠䉌䬠睡獡歡⁩牆湯慴敬⠠桎뫡璭䈠뫡溣
썬₠桃湡瑡楨⁰潓杮牫獡湩瘠뫡溯⁧랺ⱴ搠湡⁨뫡禥欠써₳膻琠뫡炭琠畲杮瘠곃挠ꇃ⁣畱⁹釄믡溋⁨썣採⁨祬瀠써溲⁧讻档䌠癯摩ㄭ∹숮㲠支㹭䱈⁖潐歬湩⁧썬₽楧뫡榣瘠믡₁썬₽潤琠썲₲왣溰⁧꾺杮洠뫡璷㰮瀯‾㰠⁰瑳汹㵥琢硥⵴污杩㩮樠獵楴祦∻䈾꫃ꆺ桮쐠쎑ⲳ䠠噌倠汯楫杮挠꧅杮挠潨戠뾺⁴桴꫃㩭㰠浥∾썔榴挠潨爠뫡溱⁧썣₳釄뫡溿ㄠ〰挠뫡疧琠ꞻ砠믡溩⁧釄ꇃ杮欠潨ꇃ⁣ꇃ釄믡榙琠祵믡溃吠써榡䰠湡瘠ꃃ썬掺渠ꃃⱹ挠ꦻ欠써溴⁧楲꫃杮朠곃戠뫡璥欠믡₳楡‮⼼浥㰾浥䌾닃楨믡溇琠뫡榡‬㜲挠뫡疧琠ꞻ洠ꃃ琠듃⁩趻⁩궺⁰牴湵⁧档썣採琠궺釄뫡疥搠薻慲瘠ꃃ畣믡榑琠써溡⁧釄ꏃ氠ꃃ渠꾻杮挠뫡疧琠ꞻ琠믡璑渠ꖺ⁴썭₠档뫃杮琠듃⁩釄湡⁧썣⺳⼼浥㰾瀯‾㰠⁰瑳汹㵥琢硥⵴污杩㩮樠獵楴祦∻㰾浥嘾螻⁣趻⁣慲搠湡⁨썳採⁨㜲挠뫡疧琠ꞻ琠믡₫〱‰杮냆믡榝渠돃⁩牴꫃桫듃杮栠믡₁薻搠ꃃ杮‮ꖻ⁣楴꫃⁵ꞻ⁡桔ꇃ⁩慌牴湯⁧썣採琠궺楧潡栠믡疯琠믡榛쐠쎑禢氠ꃃ琠楨쐠ꖺ⁵畱뾺⁴썴涢瘠ꃃ琠莻栠螻楴桮琠Ꞻ釄믡溓⁧釄믡榙⸢⼼浥㰾瀯㰾搯癩㰾楤⁶摩∽扡敤㸢搼癩挠慬獳∽摡≶猠祴敬∽慭杲湩琭灯〺硰活牡楧⵮潢瑴浯〺硰∻㰾楤⁶汣獡㵳攢愠獤损湯整瑮•慤慴椭㵤ㄢ∳猠祴敬∽㸢ℼⴭ䈠来湩䐠扡敬䤠䅮瑲捩敬睟摩敧⁴ 潆⁲湩畱物敩ⱳ瘠獩瑩栠瑴㩰⼯慤汢⹥潩ⴠ㸭搼癩椠㵤搢扡敬楷杤瑥機扯具㑒∷搠瑡ⵡ楷杤瑥楟㵤樢扯具㑒∷㰾捳楲瑰⠾畦据楴湯搨愬戬氬攬弬
ൻ †††††椠⡦孤嵢☦孤嵢焮爩瑥牵㭮孤嵢昽湵瑣潩⡮笩搨扛⹝㵱孤嵢焮籼嵛⸩異桳愨杲浵湥獴紩攻愽挮敲瑡䕥敬敭瑮氨㬩਍††††††⹥獡湹㵣㬱⹥档牡敳㵴甧晴㠭㬧⹥牳㵣⼧猯慴楴⹣慤汢⹥潩搯獩⽴汰杵湩洮湩樮❳഻ †††††张愽朮瑥汅浥湥獴祂慔乧浡⡥⥬せ㭝⹟慰敲瑮潎敤椮獮牥䉴晥牯⡥ⱥ⥟഻ †††††素⠩楷摮睯搬捯浵湥ⱴ搧扡敬Ⱗ猧牣灩❴㬩਍††††††慤汢⡥猧瑥敓癲捩❥‬猧潰瑲㑳㈴挮浯⤧഻ †††††搠扡敬✨敳摮潌佧据❥㬩਍††††††慤汢⡥爧湥敤坲摩敧❴‬搧扡敬楷杤瑥機扯具㑒✷㬩⼼捳楲瑰㰾搯癩㰾ⴡ‭湅⁤湉牁楴汣彥楷杤瑥⼠䘠牯椠煮極楲獥‬楶楳⁴瑨灴⼺搯扡敬椮ⴭാ †††††㰠搯癩㰾楤⁶汣獡㵳攢愠獤损湯整瑮•慤慴椭㵤ㄢ∳猠祴敬∽慭杲湩琭灯〺硰∻㰾湩⁳汣獡㵳㤢㈸㥡㤴∶搠瑡ⵡ敫㵹㌢㡡㤵㘷㙦㠷㘳㤵㡤㘰㔷捦㠷ㅥ㑤挱≣㰾椯獮㰾搯癩㰾搯癩‾㰠楦畧敲挠慬獳∽硥买䕯楤≴㰾浩⁧牳㵣栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯是汩獥琯敩獮湡⽧〲㈲〯⼳㠱琯慨彩ⴷ㠰㘳樮杰•污㵴∢眠摩桴∽•敨杩瑨∽•畮扭牥∽∲⼠‾㰠楦捧灡楴湯䴾믡璙猠믡ₑ牴믡₥馻⁴ꞻ⁡郄⁔桔ꇃ⁩慌붺欠써溴⁧썧炳洠뫡璷琠뫡榡氠ꆺ⁴牴뫡溭猠뫡炯琠믡榛⼼楦捧灡楴湯‾㰠是杩牵㹥†瀼猠祴敬∽整瑸愭楬湧›番瑳晩㭹㸢李썯榠∠Ꞻ⁵桴믡₧畸뫡璥猠뫡掯渠ꖺ⁴䙁⁆畃⁰〲〲•桃湡瑡楨Ɒ戠⁡桴ꃃ桮瘠썩溪挠ꞻ挠醻⁴桫ꇃ⁣ꮻ杮朠썩為쐠馻⁩畴莻桔ꇃ⁩慌썶₴釄믡掋⁨楧뫡榣쐠ꖺ⁵牴꫃釄뫡璥匠湩慧潰敲挠醻⁩桴ꇃ杮ㄠ′쑮涃渠潧ꇃ⁩앣溩⁧桫듃杮挠돃琠꫃牴湯⁧慤桮猠ꇃ档琠楲믡疇琠뫡炭挠潨栠楡琠궺楧潡栠믡疯猠뫡炯琠믡榛㰮瀯‾㰠⁰瑳汹㵥琢硥⵴污杩㩮樠獵楴祦∻举꾻杮渠왧鶻⁩썮禠氠ꃃ挠ꇃ⁣楴믡溁瘠믡₇慓慲档夠潯敹썶₠桐瑩睩瑡匠歵楪瑴慨浭歡汵‬썣溹⁧楴믡溁쐠ꆺ敔牥獡汩䐠湡摧⹡䌠뫡₣慢挠뫡疧琠ꞻ渠ꃃ⁹꾺杮洠뫡璷瘠곃挠ꖺ桴냆ꇆ杮‮牔湯⁧桫⁩釄돃‬嘢慵挠맃⁩牴믡⊏吠敨牥瑡潨畂浮瑡慨ꮺ썧炳洠뫡璷‮썂溪挠뫡溡⁨釄돃‬썣採渠썧榴猠潡琠뮺琠膻쑮溃⁧桮냆匠灵捡慨⁩慊摩瑥‬畓慰档歯匠牡捡慨⁴썶₠畓桰湡瑡䴠敵湡慴쐠膻⁵붺朠돃⁰랺⁴牴湯⁧釄믡榙栠곃桮挠믡憧∠潖⁩档뾺≮쐠ꎻ⁴썮禠숮㲠瀯‾㰠⁰瑳汹㵥琢硥⵴污杩㩮樠獵楴祦∻吾潲杮氠ꆺ⁴牴뫡溭䘠䙉⁁慄獹猠뫡炯琠믡榛‬썣採쐠馻⁩썢溳⁧믡₟桫⁵놻⁣郄듃杮丠浡쌠₁釄믡疁猠뫡₽桴⁩釄뫡疥朠慩꾻⁵潨뫡掷琠楨쐠ꖺ⁵楧뫡榣쐠ꖺ⁵档귃桮琠ꦻ⁣ꞻ⁡䥆䅆⠠楖믡璇丠浡쐠쎑₡썶溲⁧潬뫡榡圠牯摬䌠灵㈠㈰⤲琠ꮻ㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ畱捯琭⽥㌳ⴲ桮ⵡ當ⵡ畴砭湵ⵧ桫敩⵮慣搭湯ⵧ慮⵭ⵡ杮ⵯ杮湡ⵧ楶氭慵挭潨⵮潬⵩楤爭敩杮漭氭慯⵴牴湡猭灡琭楯搭ㄲ㌶㈱栮浴≬쐾咐䌠浡異档慩焠祵뫡璿쐠讻桮∠ꇃ楢桮戠뫡璥쐠馻杮•桫듃杮琠楨쐠ꖺ⹵⼼㹡⼼㹰†搼癩挠慬獳∽硥买䕯楤⁴硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ‷硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強潢瑴浯㸢†搼癩㰾瑳潲杮挠慬獳∽硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強敬瑴牥攠灸摅瑩㸢썂榠氠썩溪焠慵㱮猯牴湯㹧⼼楤㹶†搼癩挠慬獳∽硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強瑩浥㸢愼挠慬獳∽硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強桰瑯≯琠瑩敬∽䱈⁖慐歲䠠湡⁧敓ꖺ⁴杮믡₝釄냆믡掣쌠溴⁧鮻桔ꇃ⁩慌鶻⁩膻搠뫡溫搠뫡璯‬釄ꏃ⁩杮믡ₙ놻⁣桫믡溧≧栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㈳ⴸ汨⵶慰歲栭湡ⵧ敳ⵯ慢⵴杮ⵯ畤捯漭杮氭湯琭慨⵩慬⵮潭⵩敶搭湡搭瑡搭楡渭潧挭捵欭畨杮搭ㄲ㌶㈳栮浴≬琠牡敧㵴弢汢湡≫爠汥∽潮灯湥牥㸢椼杭猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺ㅟ㐷ㅸ㐰是汩獥港睥⽳〲㈲〯⼳㜱栯癬瀭牡⵫慨杮猭潥戭瑡渭潧搭潵ⵣ湯ⵧ潬⵮桴楡氭湡洭楯瘭ⵥ慤⵮慤⵴慤⵩杮ⵯ畣ⵣ桫湵ⵧㄲ㤳㈴瀮杮•污㵴䠢噌倠牡慈杮匠潥戠뫡璥渠鶻쐠욑ꎻ⁣듃杮氠믡溛吠써榡䰠湡洠믡榝瘠믡₁ꮺ꾺ⱴ쐠쎑榣渠馻挠믡掱欠ꞻ杮•楷瑤㵨ㄢ㐷•敨杩瑨∽〱∴⼠㰾愯㰾⁡汣獡㵳攢灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱瑟瑩敬•楴汴㵥䠢噌倠牡慈杮匠潥戠뫡璥渠鶻쐠욑ꎻ⁣듃杮氠믡溛吠써榡䰠湡洠믡榝瘠믡₁ꮺ꾺ⱴ쐠쎑榣渠馻挠믡掱欠ꞻ杮•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㠲栭癬瀭牡⵫慨杮猭潥戭瑡渭潧搭潵ⵣ湯ⵧ潬⵮桴楡氭湡洭楯瘭ⵥ慤⵮慤⵴慤⵩杮ⵯ畣ⵣ桫湵ⵧ㉤㘱㌳⸲瑨汭•慴杲瑥∽扟慬歮•敲㵬渢潯数敮≲䠾噌倠牡慈杮匠潥戠뫡璥渠鶻쐠욑ꎻ⁣듃杮氠믡溛吠써榡䰠湡洠믡榝瘠믡₁ꮺ꾺ⱴ쐠쎑榣渠馻挠믡掱欠ꞻ杮⼼㹡⼼楤㹶†搼癩挠慬獳∽硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強瑩浥㸢愼挠慬獳∽硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強桰瑯≯琠瑩敬∽쌧溔⁧慐歲焠썵₡귃档欠믡ⲷ쐠ꮻ杮渠ꆺ⁣桮썩溪欠楨洠믡璙瘠ꃃ⁩쑮涃渠믡憯戠돃杮쐠쎑₡湉潤敮楳⁡붺瘠냆믡璣洠뫡璷嘠螻⁴慎❭•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㌳漭杮瀭牡⵫畱ⵡ捩⵨祫搭湵ⵧ杮捡渭楨湥欭楨洭瑯瘭楡渭浡渭慵戭湯ⵧ慤椭摮湯獥慩猭ⵥ當瑯洭瑡瘭敩⵴慮⵭㉤㘱㌳⸴瑨汭•慴杲瑥∽扟慬歮•敲㵬渢潯数敮≲㰾浩⁧牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㜱破〱⼴楦敬⽳敮獷㈯㈰⼲㌰ㄯ⼸湯ⵧ慰歲焭慵椭档欭⵹畤杮渭慧ⵣ桮敩⵮桫⵩潭⵴慶⵩慮⵭畮ⵡ潢杮搭ⵡ湩潤敮楳ⵡ敳瘭潵⵴慭⵴楶瑥渭浡〭〶㐰⸰灪≧愠瑬∽쌧溔⁧慐歲焠썵₡귃档欠믡ⲷ쐠ꮻ杮渠ꆺ⁣桮썩溪欠楨洠믡璙瘠ꃃ⁩쑮涃渠믡憯戠돃杮쐠쎑₡湉潤敮楳⁡붺瘠냆믡璣洠뫡璷嘠螻⁴慎❭•楷瑤㵨ㄢ㐷•敨杩瑨∽〱∴⼠㰾愯㰾⁡汣獡㵳攢灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱瑟瑩敬•楴汴㵥✢铃杮倠牡畱ꇃ쌠掭⁨랻‬釄믡溫⁧杮뫡採渠楨꫃桫⁩馻⁴썶榠渠菄꾻⁡썢溳⁧釄ꇃ䤠摮湯獥慩猠뫡₽왶ꎻ⁴랺⁴楖믡璇丠浡∧栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴳ湯ⵧ慰歲焭慵椭档欭⵹畤杮渭慧ⵣ桮敩⵮桫⵩潭⵴慶⵩慮⵭畮ⵡ潢杮搭ⵡ湩潤敮楳ⵡ敳瘭潵⵴慭⵴楶瑥渭浡搭ㄲ㌶㐳栮浴≬琠牡敧㵴弢汢湡≫爠汥∽潮灯湥牥㸢쌢溔⁧慐歲焠썵₡귃档欠믡ⲷ쐠ꮻ杮渠ꆺ⁣桮썩溪欠楨洠믡璙瘠ꃃ⁩쑮涃渠믡憯戠돃杮쐠쎑₡湉潤敮楳⁡붺瘠냆믡璣洠뫡璷嘠螻⁴慎≭⼼㹡⼼楤㹶†搼癩挠慬獳∽硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強瑩浥㸢愼挠慬獳∽硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強桰瑯≯琠瑩敬∽䱈⁖敋獩歵⁥潈摮⁡ꮺ꾺⁴慃灭捵楨⁡놻匠䅅䜠浡⁥ㄳ•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ畱捯琭⽥㌳ⴳ汨⵶敫獩歵ⵥ潨摮ⵡ慤⵮慤⵴慣灭捵楨ⵡ畤猭慥札浡ⵥㄳ搭ㄲ㌶㘳栮浴≬琠牡敧㵴弢汢湡≫爠汥∽潮灯湥牥㸢椼杭猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺ㅟ㐷ㅸ㐰是汩獥港睥⽳〲㈲〯⼳㠱栯癬欭楥畳敫栭湯慤搭湡搭瑡挭浡異档慩搭⵵敳ⵡ慧敭㌭ⴱ㘰㤵㌳樮杰•污㵴䠢噌䬠楥畳敫䠠湯慤搠뫡溫搠뫡璯䌠浡異档慩搠믡₱䕓⁁慇敭㌠∱眠摩桴∽㜱∴栠楥桧㵴ㄢ㐰•㸯⼼㹡愼挠慬獳∽硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強楴汴≥琠瑩敬∽䱈⁖敋獩歵⁥潈摮⁡ꮺ꾺⁴慃灭捵楨⁡놻匠䅅䜠浡⁥ㄳ•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ畱捯琭⽥㌳ⴳ汨⵶敫獩歵ⵥ潨摮ⵡ慤⵮慤⵴慣灭捵楨ⵡ畤猭慥札浡ⵥㄳ搭ㄲ㌶㘳栮浴≬琠牡敧㵴弢汢湡≫爠汥∽潮灯湥牥㸢䱈⁖敋獩歵⁥潈摮⁡ꮺ꾺⁴慃灭捵楨⁡놻匠䅅䜠浡⁥ㄳ⼼㹡⼼楤㹶†搼癩挠慬獳∽硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強瑩浥攠灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱楟整彭慬瑳㸢愼挠慬獳∽硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強桰瑯≯琠瑩敬∽썎亓㩇䌠믡疱쌠₡畱ꋃ楧뫡榣琠뮺琠뾺朠鮻⁩档귃桮琠ꦻ⁣ꮺ꾺⁴㉕″楖믡璇丠浡琠뫡榡䐠扵楡䌠灵㈠㈰∲栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㈳ⴸ潮杮挭畵愭焭慵⵮楧楡琭敲琭敨札潩⵩档湩⵨桴捵搭湡搭瑡甭㌲瘭敩⵴慮⵭慴⵩畤慢⵩畣⵰〲㈲搭ㄲ㌶ㄳ栮浴≬琠牡敧㵴弢汢湡≫爠汥∽潮灯湥牥㸢椼杭猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺ㅟ㐷ㅸ㐰是汩獥港睥⽳〲㈲〯⼳㜱港湯ⵧ畣⵵ⵡ畱湡札慩⵩牴ⵥ桴ⵥ楧楯挭楨桮琭畨ⵣ慤⵮慤⵴㉵ⴳ楶瑥渭浡琭楡搭扵楡挭灵㈭㈰ⴲ〲㈳㌱樮杰•污㵴丢鏃䝎›놻⁵ꇃ焠썵溢朠ꎺ⁩牴뫡₻桴뫡₿楧믡榛挠써溭⁨桴믡掩搠뫡溫搠뫡璯唠㌲嘠螻⁴慎ꆺ⁩畄慢⁩畃⁰〲㈲•楷瑤㵨ㄢ㐷•敨杩瑨∽〱∴⼠㰾愯㰾⁡汣獡㵳攢灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱瑟瑩敬•楴汴㵥丢鏃䝎›놻⁵ꇃ焠썵溢朠ꎺ⁩牴뫡₻桴뫡₿楧믡榛挠써溭⁨桴믡掩搠뫡溫搠뫡璯唠㌲嘠螻⁴慎ꆺ⁩畄慢⁩畃⁰〲㈲•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㠲渭湯ⵧ畣⵵ⵡ畱湡札慩⵩牴ⵥ桴ⵥ楧楯挭楨桮琭畨ⵣ慤⵮慤⵴㉵ⴳ楶瑥渭浡琭楡搭扵楡挭灵㈭㈰ⴲ㉤㘱㌳⸱瑨汭•慴杲瑥∽扟慬歮•敲㵬渢潯数敮≲举鏃䝎›놻⁵ꇃ焠썵溢朠ꎺ⁩牴뫡₻桴뫡₿楧믡榛挠써溭⁨桴믡掩搠뫡溫搠뫡璯唠㌲嘠螻⁴慎ꆺ⁩畄慢⁩畃⁰〲㈲⼼㹡⼼楤㹶†⼼楤㹶†搼癩挠慬獳∽楶敤浯汣牗灡数≲㰾ⴡ䌭灯⁹…慐瑳摥映潲敍汃畯ⵤ㸭㰠晩慲敭猠捲∽瑨灴㩳⼯浥敢⹤楶敤捯潬摵琮灯椯牦浡⽥瑵㝳晶慆㙸•楷瑤㵨㔢〶•敨杩瑨∽㐳∵映慲敭潢摲牥∽∰猠牣汯楬杮∽潮•污潬晷汵獬牣敥㵮∢㰾椯牦浡㹥⼼楤㹶⼼楤㹶††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽扭〳㸢਍††††††††††††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽扭〳㸢਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽浣⵴牡慥㸢਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽扦挭浯敭瑮≳搠瑡ⵡ牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ畱捯琭⽥㌳ⴲ桫湯ⵧ潧⵩档湡瑡楨⵰汨⵶桴楡氭湡瘭湡琭⵵楴⵮潣ㄭ〰挭畡琭畨搭⵵畳ⵣ桫慯ⵣ潡搭煴ⵧ慶ⵯ畬ⵣ慮⵹㉤㘱㐳⸱瑨汭•慤慴渭浵潰瑳㵳㔢•慤慴眭摩桴∽〱┰㸢⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽摡≶猠祴敬∽慭杲湩琭灯〺硰活牡楧⵮潢瑴浯〺硰∻㰾楤⁶汣獡㵳攢愠獤损湯整瑮•慤慴椭㵤ㄢ∴猠祴敬∽㸢椼獮挠慬獳∽㠹愲㐹㘹•慤慴欭祥∽晦愴扡㌶㠰㐴㥣〹㕢愶搰戸㌹挶㡦㘰㸢⼼湩㹳਍††††††猼牣灩⁴獡湹⁣牳㵣栢瑴獰⼺愯ㅪ㔵⸹湯楬敮戯㉡㠹て⸴獪㸢⼼捳楲瑰㰾搯癩㰾楤⁶汣獡㵳攢愠獤损湯整瑮•慤慴椭㵤ㄢ∴猠祴敬∽慭杲湩琭灯〺硰∻㰾ⴡ‭敂楧慄汢⁥潢瑴浯睟摩敧⁴ 潆⁲湩畱物敩ⱳ瘠獩瑩栠瑴㩰⼯慤汢⹥潩ⴠ㸭搼癩椠㵤搢扡敬楷杤瑥䝟歯㉺渴≘搠瑡ⵡ楷杤瑥楟㵤䜢歯㉺渴≘㰾捳楲瑰⠾畦据楴湯搨愬戬氬攬弬
ൻ †††††椠⡦孤嵢☦孤嵢焮爩瑥牵㭮孤嵢昽湵瑣潩⡮笩搨扛⹝㵱孤嵢焮籼嵛⸩異桳愨杲浵湥獴紩攻愽挮敲瑡䕥敬敭瑮氨㬩਍††††††⹥獡湹㵣㬱⹥档牡敳㵴甧晴㠭㬧⹥牳㵣⼧猯慴楴⹣慤汢⹥潩搯獩⽴汰杵湩洮湩樮❳഻ †††††张愽朮瑥汅浥湥獴祂慔乧浡⡥⥬せ㭝⹟慰敲瑮潎敤椮獮牥䉴晥牯⡥ⱥ⥟഻ †††††素⠩楷摮睯搬捯浵湥ⱴ搧扡敬Ⱗ猧牣灩❴㬩਍††††††慤汢⡥猧瑥敓癲捩❥‬猧潰瑲㑳㈴挮浯⤧഻ †††††搠扡敬✨敳摮潌佧据❥㬩਍††††††慤汢⡥爧湥敤坲摩敧❴‬搧扡敬楷杤瑥䝟歯㉺渴❘㬩⼼捳楲瑰㰾搯癩㰾ⴡ‭湅⁤潢瑴浯睟摩敧⁴ 潆⁲湩畱物敩ⱳ瘠獩瑩栠瑴㩰⼯慤汢⹥潩ⴠ㸭਍††††††⼼楤㹶⼼楤㹶††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽扭〳㸢਍††††††††††††††††††格″汣獡㵳琢瑩敬琭条≳吾䝁㱓栯㸳਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††††猼慰汣獡㵳戢湴戠湴琭条≳㰾⁡汣獡㵳∢栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯振慨慮桴灩琭条∯挾慨慮桴灩⼼㹡⼼灳湡‾猼慰汣獡㵳戢湴戠湴琭条≳㰾⁡汣獡㵳∢栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯振慨慮桴灩猭湯歧慲楳⵮慴⽧㸢桃湡瑡楨⁰潳杮牫獡湩⼼㹡⼼灳湡‾猼慰汣獡㵳戢湴戠湴琭条≳㰾⁡汣獡㵳∢栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯栯癬琭慨⵩慬⵮慴⽧㸢䱈⁖桔ꇃ⁩慌㱮愯㰾猯慰㹮㰠灳湡挠慬獳∽瑢瑢⵮慴獧㸢愼挠慬獳∽•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭慭潮瀭汯楫杮琭条∯派湡潰歬湩㱧愯㰾猯慰㹮††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽潢⵲潴⁰瑭㔲洠㉢∵㰾搯癩ാ †††††††††††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㑢∰ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢㉳‰扦汯⁤扭㔱琠瑩敬浟楡≮ാ †††††††††††††††††††††㰠㉨ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽慪慶捳楲瑰㬺•楴汴㵥쐢趻⁣桴꫃≭ാ †††††††††††††††††††††††††쐠趻⁣桴꫃൭ †††††††††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††㰠栯㸲਍††††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††甼汣獡㵳氢獩彴敮獷桟浯≥ാ †††††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㠲戭潡琭畲杮焭潵ⵣ畱湡ⵧ慨⵩慨⵹桮湩札潵杮栭祵桮搭捵搭ⵡⵯ畳数⵲敬条敵氭ⵡ楶湥瘭湯ⵧ㉤㘱㐳⸰瑨汭•汣獡㵳琢畨扭汢捯桴浵㉢〴ㅸ㔷•楴汴㵥䈢ꇃ牔湵⁧畑믡掑›胢农慵杮䠠뫡榣栠ꏃ⁹桮곃왧우溡⁧畈믡溳⁨郄믡掩‬釄ꇃ龻匠灵牥䰠慥畧⁥썬₠楶믡溃瘠듃杮胢⊝㸠椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㐲砰㜱⼵楦敬⽳敮獷㈯㈰⼲㌰ㄯ⼸慢ⵯ牴湵ⵧ畱捯焭慵杮栭楡栭祡渭楨⵮畧湯ⵧ畨湹⵨畤ⵣ慤漭猭灵牥氭慥畧ⵥ慬瘭敩⵮潶杮〭㈸ㄴ⸱灪≧眠摩桴∽㐲∰栠楥桧㵴ㄢ㔷•污㵴䈢ꇃ牔湵⁧畑믡掑›胢农慵杮䠠뫡榣栠ꏃ⁹桮곃왧우溡⁧畈믡溳⁨郄믡掩‬釄ꇃ龻匠灵牥䰠慥畧⁥썬₠楶믡溃瘠듃杮胢⊝⼠㰾愯‾†††㰠楤⁶汣獡㵳洢㉬‰汦硥漭敮㸢਍††††††††††††搼癩挠慬獳∽汣慥晲硩㸢਍††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭•汣獡㵳戢彧慴彧敮獷映ㅳ′扭〱映≬琠瑩敬∽썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎≍㰾灳湡䈾鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁⼼灳湡㰾愯‾਍††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㈳ⴸ慢ⵯ牴湵ⵧ畱捯焭慵杮栭楡栭祡渭楨⵮畧湯ⵧ畨湹⵨畤ⵣ慤漭猭灵牥氭慥畧ⵥ慬瘭敩⵮潶杮搭ㄲ㌶〴栮浴≬挠慬獳∽獦㈲映扭汯≤琠瑩敬∽썂澡吠畲杮儠醻㩣鲀畑湡⁧ꎺ⁩써禣渠써溬朠냆ꇆ杮䠠뎻桮쐠ꦻⱣ쐠쎑₡믡₟畓数⁲敌条敵氠ꃃ瘠莻썶溴鶀㸢썂澡吠畲杮儠醻㩣鲀畑湡⁧ꎺ⁩써禣渠써溬朠냆ꇆ杮䠠뎻桮쐠ꦻⱣ쐠쎑₡믡₟畓数⁲敌条敵氠ꃃ瘠莻썶溴鶀⼼㹡††††††搼癩挠慬獳∽慳潰瑟畨扭湟睥⁳潮敮浟⁢瑭〱㸢਍††††††††††††††鶻戠ꇃ牔湵⁧畑믡掑挠돃戠ꃃ⁩楶뫡璿渠궺釄믡溋⁨膻琠냆ꇆ杮氠楡挠믡憧儠慵杮䠠뫡榣瘠ꃃ挠潨爠뫡溱⁧楴믡溁瘠믡₇ꞻ⁡郄⁔楖믡璇丠浡欠써₳桴ꃃ桮挠듃杮渠뫡疿挠畨莻慳杮琠楨쐠ꖺ⁵ꆺ⁩畓数⁲敌条敵‮†††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††㰠氯㹩氼㹩਍††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤焭潵ⵣ整㌯ㄳ砭捡搭湩⵨ⴸ潤⵩潢杮氭瑯瘭潡琭⵵敫⵴略潲慰氭慥畧ⵥ慢捲ⵡ桴湡ⵧ慣⵭畸ⵣ慤⵩楤湥渭潵ⵣ湡⵨慬⵭敮⵮档祵湥搭ㄲ㌶㤳栮浴≬挠慬獳∽桴浵扢潬正琠畨扭㐲砰㜱∵琠瑩敬∽썘採쐠讻桮㠠쐠馻⁩썢溳⁧趻⁴썶澠琠믡₩뾺⁴畅潲慰䰠慥畧㩥䈠牡慣琠꾺杮挠뫡涣砠뫃Ᵽ쐠ꆺ⁩楤믡溇渠냆믡掛䄠桮氠ꃃ썮溪挠畨螻㽮•㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㉟〴ㅸ㔷是汩獥琯慨桮慴⽭〲㈲〯⼳㠱㌯㘭〴ㄭ㐶㔷㘴〱ⴲ〷ⴵ楷瑤㙨〴敨杩瑨㠴ⴰ㠰〱樮杰•楷瑤㵨㈢〴•敨杩瑨∽㜱∵愠瑬∽썘採쐠讻桮㠠쐠馻⁩썢溳⁧趻⁴썶澠琠믡₩뾺⁴畅潲慰䰠慥畧㩥䈠牡慣琠꾺杮挠뫡涣砠뫃Ᵽ쐠ꆺ⁩楤믡溇渠냆믡掛䄠桮氠ꃃ썮溪挠畨螻㽮•㸯⼼㹡††††搼癩挠慬獳∽汭〲映敬⵸湯≥ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢敬牡楦≸ാ †††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ畱捯琭⽥•汣獡㵳戢彧慴彧敮獷映ㅳ′扭〱映≬琠瑩敬∽썂亓⁇郄臃儠邻⁃뺺㸢猼慰㹮썂亓⁇郄臃儠邻⁃뺺⼼灳湡㰾愯‾਍††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤焭潵ⵣ整㌯ㄳ砭捡搭湩⵨ⴸ潤⵩潢杮氭瑯瘭潡琭⵵敫⵴略潲慰氭慥畧ⵥ慢捲ⵡ桴湡ⵧ慣⵭畸ⵣ慤⵩楤湥渭潵ⵣ湡⵨慬⵭敮⵮档祵湥搭ㄲ㌶㤳栮浴≬挠慬獳∽獦㈲映扭汯≤琠瑩敬∽썘採쐠讻桮㠠쐠馻⁩썢溳⁧趻⁴썶澠琠믡₩뾺⁴畅潲慰䰠慥畧㩥䈠牡慣琠꾺杮挠뫡涣砠뫃Ᵽ쐠ꆺ⁩楤믡溇渠냆믡掛䄠桮氠ꃃ썮溪挠畨螻㽮㸢썘採쐠讻桮㠠쐠馻⁩썢溳⁧趻⁴썶澠琠믡₩뾺⁴畅潲慰䰠慥畧㩥䈠牡慣琠꾺杮挠뫡涣砠뫃Ᵽ쐠ꆺ⁩楤믡溇渠냆믡掛䄠桮氠ꃃ썮溪挠畨螻㽮⼼㹡††††††搼癩挠慬獳∽慳潰瑟畨扭湟睥⁳潮敮浟⁢瑭〱㸢਍††††††††††††††慓⁵桫⁩왬ꎻ⁴牴뫡溭挠醻⁩썣溹⁧ꞻ⁡썶溲⁧湫捯⵫畯⁴뾺⁴桴뫃Ᵽ㠠쐠馻⁩썢溳⁧趻⁴썶澠琠믡₩뾺⁴楧뫡榣쐠ꖺ⁵畅潲慰䰠慥畧⁥釄ꏃ挠써溭⁨桴믡掩쐠욑ꎻ⁣썸採쐠讻桮‮†††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††㰠氯㹩氼㹩਍††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴱ慶⵮敤⵮慢⵭畤楯搭⵴楶瑥渭浡搭湵ⵧ牴潵ⵣ杮祵挭ⵯ慭⵴桴浥洭瑯琭畲挭瑯渭慵琭畲捯琭敨⵭慤⵵浯湡搭ㄲ㌶㠳栮浴≬挠慬獳∽桴浵扢潬正琠畨扭㐲砰㜱∵琠瑩敬∽궺釄湥戠ꇃ釄閻Ⱪ쐠咐嘠螻⁴慎釄믡溩⁧牴냆믡掛渠畧⁹왣₡ꖺ⁴桴꫃馻⁴牴믡₥馻⁴꾻⁡牴냆믡掛琠膻釄뫡疥传慭≮㸠椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㐲砰㜱⼵楦敬⽳桴湡瑨浡㈯㈰⼲㌰ㄯ⼸潢弳慥獢〭㐷⸳灪≧眠摩桴∽㐲∰栠楥桧㵴ㄢ㔷•污㵴嘢뫡溭쐠斑썢涡쐠疑믡榕‬郄⁔楖믡璇丠浡쐠ꦻ杮琠왲鮻⁣杮祵挠ꇆ洠뫡璥琠써涪洠믡璙琠ꖻ挠믡璙渠믡憯琠왲鮻⁣桴믡涁쐠ꖺ⁵浏湡•㸯⼼㹡††††搼癩挠慬獳∽汭〲映敬⵸湯≥ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢敬牡楦≸ാ †††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡∯挠慬獳∽杢瑟条湟睥⁳獦㈱洠ㅢ‰汦•楴汴㵥䈢鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁㸢猼慰㹮썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎㱍猯慰㹮⼼㹡ഠ †††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯ㄳ瘭湡搭湥戭浡搭潵⵩瑤瘭敩⵴慮⵭畤杮琭畲捯渭畧⵹潣洭瑡琭敨⵭潭⵴牴⵵潣⵴畮ⵡ牴潵ⵣ桴浥搭畡漭慭⵮㉤㘱㌳⸸瑨汭•汣獡㵳昢㉳′浦潢摬•楴汴㵥嘢뫡溭쐠斑썢涡쐠疑믡榕‬郄⁔楖믡璇丠浡쐠ꦻ杮琠왲鮻⁣杮祵挠ꇆ洠뫡璥琠써涪洠믡璙琠ꖻ挠믡璙渠믡憯琠왲鮻⁣桴믡涁쐠ꖺ⁵浏湡㸢궺釄湥戠ꇃ釄閻Ⱪ쐠咐嘠螻⁴慎釄믡溩⁧牴냆믡掛渠畧⁹왣₡ꖺ⁴桴꫃馻⁴牴믡₥馻⁴꾻⁡牴냆믡掛琠膻釄뫡疥传慭㱮愯‾†††††㰠楤⁶汣獡㵳猢灡彯桴浵形敮獷渠湯彥扭洠ㅴ∰ാ †††††††††††††匠畡栠ꃃ杮氠ꆺ⁴慣挠ꖺ桴냆ꇆ杮‬䱈⁖慐歲䠠湡ⵧ敳ꆺ⁩馻⁴Ꞻ꾻⁡桮뫡溭瀠ꎺ⁩楴畢믡溓欠楨쐠馻⁩써溬⁨ꞻ⁡郄⁔桮膻⁵桫뫡₣쑮溃⁧붺欠써溴⁧썣₳놻瀠ꖻ⁣ꖻ挠믡憧儠뾺丠趻⁣ꎺ⹩††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††⼼楬㰾楬ാ †††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ畱捯琭⽥㌳ⴳ潮杮㈭挭畵琭祵湥琭畨琭畲杮焭潵ⵣ楢戭瑡渭楨略琭祵湥琭畨戭⵩楤略琭慲搭ㄲ㌶㜳栮浴≬挠慬獳∽桴浵扢潬正琠畨扭㐲砰㜱∵琠瑩敬∽썎亓㩇㈠挠믡疱琠祵믡溃琠ꞻ吠畲杮儠醻⁣讻戠뫡璯‬桮膻⁵畴莻桴믡₧讻✠釄膻⁵牴❡•㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㉟〴ㅸ㔷是汩獥港睥⽳〲㈲〯⼳㠱港湯ⵧⴲ畣⵵畴敹⵮桴⵵牴湵ⵧ畱捯戭⵩慢⵴桮敩⵵畴敹⵮桴⵵楢搭敩⵵牴ⵡ㜰㔱ㄱ樮杰•楷瑤㵨㈢〴•敨杩瑨∽㜱∵愠瑬∽썎亓㩇㈠挠믡疱琠祵믡溃琠ꞻ吠畲杮儠醻⁣讻戠뫡璯‬桮膻⁵畴莻桴믡₧讻✠釄膻⁵牴❡•㸯⼼㹡††††搼癩挠慬獳∽汭〲映敬⵸湯≥ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢敬牡楦≸ാ †††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ畱捯琭⽥•汣獡㵳戢彧慴彧敮獷映ㅳ′扭〱映≬琠瑩敬∽썂亓⁇郄臃儠邻⁃뺺㸢猼慰㹮썂亓⁇郄臃儠邻⁃뺺⼼灳湡㰾愯‾਍††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤焭潵ⵣ整㌯㌳渭湯ⵧⴲ畣⵵畴敹⵮桴⵵牴湵ⵧ畱捯戭⵩慢⵴桮敩⵵畴敹⵮桴⵵楢搭敩⵵牴ⵡ㉤㘱㌳⸷瑨汭•汣獡㵳昢㉳′浦潢摬•楴汴㵥丢鏃䝎›′놻⁵畴莻桴믡₧牔湵⁧畑믡掑戠믡₋꾺ⱴ渠楨믡疁琠祵믡溃琠ꞻ戠믡₋쐧榑믡疁琠慲∧举鏃䝎›′놻⁵畴莻桴믡₧牔湵⁧畑믡掑戠믡₋꾺ⱴ渠楨믡疁琠祵믡溃琠ꞻ戠믡₋쐢榑믡疁琠慲㰢愯‾†††††㰠楤⁶汣獡㵳猢灡彯桴浵形敮獷渠湯彥扭洠ㅴ∰ാ †††††††††††††吠潲杮挠馻⁣牴祵焠썵璩洠믡榛渠ꖺ⁴ꞻ⁡썣溴⁧湡吠畲杮儠醻Ᵽ㈠挠믡疱挠뫡疧琠ꞻ挠믡憧戠돃杮쐠쎑₡왮鮻⁣썮禠쐠쎑₣讻戠뫡璯瘠곃氠썩溪焠慵鮻⁩썣₡釄믡榙戠돃杮쐠쎑⺡††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††⼼楬‾†††††††††††††㰠甯㹬਍††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽摡≶猠祴敬∽慭杲湩琭灯〺硰活牡楧⵮潢瑴浯〺硰∻㰾楤⁶汣獡㵳攢愠獤损湯整瑮•慤慴椭㵤ㄢ∷猠祴敬∽㸢猼牣灩⁴獡湹⁣牳㵣栢瑴獰⼺瀯条慥㉤朮潯汧獥湹楤慣楴湯挮浯瀯条慥⽤獪愯獤祢潧杯敬樮≳㰾猯牣灩㹴਍††††††ℼⴭ匠潰瑲㐴弲䍐䑟瑥楡獬㍟ⴠ㸭਍††††††椼獮挠慬獳∽摡扳杹潯汧≥਍††††††††猠祴敬∽楤灳慬㩹湩楬敮戭潬正眻摩桴㌺〰硰栻楥桧㩴〶瀰≸਍††††††††搠瑡ⵡ摡挭楬湥㵴挢ⵡ異ⵢ〶㈳㜴㠵㐰㘵㠶㐴ഢ ††††††††慤慴愭ⵤ汳瑯∽㠳㜱ㄶㄳ㘶㸢⼼湩㹳਍††††††猼牣灩㹴਍††††††††⠠摡扳杹潯汧⁥‽楷摮睯愮獤祢潧杯敬簠⁼嵛⸩異桳笨⥽഻ †††††㰠猯牣灩㹴⼼楤㹶⼼楤㹶††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽楬敮扟≧㰾搯癩ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㑢∰ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢㉳‰扦汯⁤扭㔱琠瑩敬浟楡≮ാ †††††††††††††††††††††㰠㉨ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ畱捯琭⽥•楴汴㵥䈢鏃䝎쐠쎐₁啑믡䎐吠뫡⊾ാ †††††††††††††††††††††††††吠湩挠맃杮挠畨썹溪洠믡接਍††††††††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††††⼼㉨ാ †††††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††㰠汵挠慬獳∽楬瑳湟睥彳潨敭㸢਍††††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤焭潵ⵣ整㌯ㄳ欭慨杮搭湩⵨畴湯ⵧ慬⵩畣ⵡ業桮栭癬琭捵敨⵬桴湡ⵧ慴⵹慴⵴慧ⵯ畮捯氭湡⵨慶ⵯ慭据敨瑳牥甭楮整ⵤ㉤㘱㘳⸶瑨汭•汣獡㵳琢畨扭汢捯桴浵㉢〴ㅸ㔷•楴汴㵥䬢뎺杮쐠讻桮琠냆ꇆ杮氠楡挠믡憧洠곃桮‬䱈⁖畔档汥琠뎺杮琠祡✠ꆺ⁴썧澡渠냆믡掛氠뫡溡❨瘠ꃃ慍据敨瑳牥唠楮整≤㸠椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㐲砰㜱⼵楦敬⽳桴湡瑨浡㈯㈰⼲㌰ㄯ⼹畴档汥渭楯札⵩潶⵩慣⵵桴⵵档汥敳ⵡ慳⵵楨灥ㄭ琭慲⵮慧⵰畢湲敬⵹〱〵樮杰•楷瑤㵨㈢〴•敨杩瑨∽㜱∵愠瑬∽桋뫡溳⁧釄믡溋⁨왴우溡⁧慬⁩ꞻ⁡썭溬ⱨ䠠噌吠捵敨桴뫡溳⁧慴⁹琧뫡璡朠ꇃ왮鮻⁣ꆺ桮‧썶澠䴠湡档獥整⁲湕瑩摥•㸯⼼㹡††††搼癩挠慬獳∽汭〲映敬⵸湯≥ാ †††††††††††㰠㍨㸠愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤焭潵ⵣ整㌯ㄳ欭慨杮搭湩⵨畴湯ⵧ慬⵩畣ⵡ業桮栭癬琭捵敨⵬桴湡ⵧ慴⵹慴⵴慧ⵯ畮捯氭湡⵨慶ⵯ慭据敨瑳牥甭楮整ⵤ㉤㘱㘳⸶瑨汭•汣獡㵳昢㉳′浦潢摬•楴汴㵥䬢뎺杮쐠讻桮琠냆ꇆ杮氠楡挠믡憧洠곃桮‬䱈⁖畔档汥琠뎺杮琠祡✠ꆺ⁴썧澡渠냆믡掛氠뫡溡❨瘠ꃃ慍据敨瑳牥唠楮整≤䬾뎺杮쐠讻桮琠냆ꇆ杮氠楡挠믡憧洠곃桮‬䱈⁖畔档汥琠뎺杮琠祡✠ꆺ⁴썧澡渠냆믡掛氠뫡溡❨瘠ꃃ慍据敨瑳牥唠楮整㱤愯㰾栯㸳††††††搼癩挠慬獳∽慳潰瑟畨扭湟睥⁳潮敮浟⁢瑭〱㸢਍††††††††††††††慓⁵桮膻⁵鶻⁩釄믡溓쐠澑ꇃ膻瘠螻⁣䱈⁖畔档汥猠뫡₽鶻⁩桃汥敳⁡潤渠꾻杮欠ꞻ杮栠ꎺ杮挠믡憧쐠馻⁩썢溳⁧믡₟桴믡榝쐠榑믡涃栠螻ꆺⱩ渠써₠Ꞻ畱ꋃ杮냆믡榝쐠ꦻ⁣釄ꏃ琠莻栠螻썲₵畱湡쐠榑믡涃挠믡憧洠곃桮‮†††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††㰠氯㹩氼㹩਍††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯振灵挭⼱㌳ⴳ敫⵴畱ⵡ潢ⵣ桴浡琭⵵敫⵴畣⵰ㅣ挭敨獬慥洭湡挭瑩⵹慧⵰潤⵩桴⵵畣ⵣ桫ⵯ楬敶灲潯⵬慧⵰潤⵩敤琭⵨㉤㘱㔳⸳瑨汭•汣獡㵳琢畨扭汢捯桴浵㉢〴ㅸ㔷•楴汴㵥䬢뫡璿焠ꎺ戠믡掑琠쑨涃琠믡₩뾺⁴썃為䌠㨱쐠ꆺ⁩档뾺桃汥敳⁡獶删慥ⱬ䴠湡䌠瑩⁹釄믡溥⁧釄믡ₙ釄믡榙瘠믡憫氠ꆺ⁩啍•㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㉟〴ㅸ㔷是汩獥港睥⽳〲㈲〯⼳㠱欯瑥焭慵戭捯琭慨⵭畴欭瑥挭灵挭ⴱ档汥敳ⵡ慭⵮楣祴札灡搭楯琭畨挭捵欭潨氭癩牥潰汯札灡搭楯搭ⵥ桴ⵯ㠱〳㘱樮杰•楷瑤㵨㈢〴•敨杩瑨∽㜱∵愠瑬∽뾺⁴畱뫡₣醻⁣桴菄ꦻ欠뫡璿䌠뫃⁰ㅃ›郄뫡榡挠楨뫡溿䌠敨獬慥瘠⁳敒污‬慍楃祴쐠ꖻ杮쐠馻쐠馻⁩ꮻ⁡潬뫡榡䴠≕⼠㰾愯‾†††㰠楤⁶汣獡㵳洢㉬‰汦硥漭敮㸢਍††††††††††††格″㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭畣⵰ㅣ㌯㌳欭瑥焭慵戭捯琭慨⵭畴欭瑥挭灵挭ⴱ档汥敳ⵡ慭⵮楣祴札灡搭楯琭畨挭捵欭潨氭癩牥潰汯札灡搭楯搭ⵥ桴搭ㄲ㌶㌵栮浴≬挠慬獳∽獦㈲映扭汯≤琠瑩敬∽뾺⁴畱뫡₣醻⁣桴菄ꦻ欠뫡璿䌠뫃⁰ㅃ›郄뫡榡挠楨뫡溿䌠敨獬慥瘠⁳敒污‬慍楃祴쐠ꖻ杮쐠馻쐠馻⁩ꮻ⁡潬뫡榡䴠≕䬾뫡璿焠ꎺ戠믡掑琠쑨涃琠믡₩뾺⁴썃為䌠㨱쐠ꆺ⁩档뾺桃汥敳⁡獶删慥ⱬ䴠湡䌠瑩⁹釄믡溥⁧釄믡ₙ釄믡榙瘠믡憫氠ꆺ⁩啍⼼㹡⼼㍨‾†††††㰠楤⁶汣獡㵳猢灡彯桴浵形敮獷渠湯彥扭洠ㅴ∰ാ †††††††††††††㐠挠뫡炷쐠ꖺ⁵ꆺ⁩ꦻ欠뫡璿䌠慨灭潩獮䰠慥畧⁥釄ꏃ쐠욑ꎻ⁣썸採쐠讻桮猠畡洠ꃃ醻⁣桴菄档慩挠뫡炷搠薻慲洠믡榛쐠쎑禢‬牴湯⁧釄돃‬牴뫡溭쐠ꆺ⁩档뾺釄ꇃ杮挠써₺뷃渠ꖺ⁴썬₠썭溠琠ꇃ⁩杮믡ₙ楧믡憯䌠敨獬慥瘠ꃃ删慥慍牤摩‮†††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††㰠氯㹩氼㹩਍††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤焭潵ⵣ整㌯㈳椭慲⵱牴敩⵵慴⵰慳ⵯ牴ⵥ牰浥敩⵲敬条敵焭祵瑥琭慨杮瘭敩⵴慮⵭慴⵩楳略札慩⵩慤⵵ⵯ畤慢⵩慳⵰潴⵩㉤㘱㐳⸹瑨汭•汣獡㵳琢畨扭汢捯桴浵㉢〴ㅸ㔷•楴汴㵥䤢慲ⁱ牴螻⁵궺⁰慳牴뫡₻牐浥敩⁲敌条敵‬畱뾺⁴桴뫡溯⁧楖믡璇丠浡琠뫡榡✠楳꫃⁵楧뫡榣쐠ꖺ❵龻䐠扵楡猠뫡炯琠믡榛•㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㉟〴ㅸ㔷是汩獥琯敩獮湡⽧〲㈲〯⼳㠱振牡潤猭摩楤⵫〴㈶ㄭ㐵⸰灪来•楷瑤㵨㈢〴•敨杩瑨∽㜱∵愠瑬∽牉煡琠楲믡疇琠뫡炭猠潡琠뮺倠敲業牥䰠慥畧ⱥ焠祵뫡璿琠꾺杮嘠螻⁴慎ꆺ⁩猧썩疪朠ꎺ⁩釄뫡疥‧믡₟畄慢⁩꾺⁰鮻≩⼠㰾愯‾†††㰠楤⁶汣獡㵳洢㉬‰汦硥漭敮㸢਍††††††††††††格″㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ畱捯琭⽥㌳ⴲ物煡琭楲略琭灡猭潡琭敲瀭敲業牥氭慥畧ⵥ畱敹⵴桴湡ⵧ楶瑥渭浡琭楡猭敩⵵楧楡搭畡漭搭扵楡猭灡琭楯搭ㄲ㌶㤴栮浴≬挠慬獳∽獦㈲映扭汯≤琠瑩敬∽牉煡琠楲믡疇琠뫡炭猠潡琠뮺倠敲業牥䰠慥畧ⱥ焠祵뫡璿琠꾺杮嘠螻⁴慎ꆺ⁩猧썩疪朠ꎺ⁩釄뫡疥‧믡₟畄慢⁩꾺⁰鮻≩䤾慲ⁱ牴螻⁵궺⁰慳牴뫡₻牐浥敩⁲敌条敵‬畱뾺⁴桴뫡溯⁧楖믡璇丠浡琠뫡榡∠楳꫃⁵楧뫡榣쐠ꖺ≵龻䐠扵楡猠뫡炯琠믡榛⼼㹡⼼㍨‾†††††㰠楤⁶汣獡㵳猢灡彯桴浵形敮獷渠湯彥扭洠ㅴ∰ാ †††††††††††††쐠莻挠畨뫡溩쐠ꖺ⁵鮻⁩㉕″楖믡璇丠浡琠뫡榡䐠扵楡䌠灵‬㉕″牉煡洠믡榛쐠쎑禢쐠쎑₣牴螻⁵궺⁰ꖺ⁴桮膻⁵杮듃⁩慳ꆺ⁩档ꋃ⁵苃Ⱶ琠潲杮쐠쎑₳썣₳Ꞻ⁵桴믡₧楨믡溇挠왨榡龻倠敲業牥䰠慥畧⁥牴뫡⺻††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††⼼楬㰾楬ാ †††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ畱捯琭⽥㌳ⴲ潮杮漭杮氭湯搭湯ⵧ慮⵭ⵡ楢欭敩⵮楶氭敩⵮畱湡搭湥欭潨湡渭ⵯ敬⵮敤⵮潨⵮㜴琭楲略甭摳搭ㄲ㌶㐴栮浴≬挠慬獳∽桴浵扢潬正琠畨扭㐲砰㜱∵琠瑩敬∽썎亓㩇쌠溔⁧鮻郄듃杮丠浡쌠₁讻欠螻썶€楬꫃畱湡쐠뾺桫ꎺꎻ氠꫃釄뫡溿栠ꇆ㜴琠楲믡疇唠䑓•㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㉟〴ㅸ㔷是汩獥港睥⽳〲㈲〯⼳㠱港湯ⵧ湯ⵧ潬⵮潤杮渭浡愭戭⵩楫湥瘭⵩楬湥焭慵⵮敤⵮桫慯⵮潮氭湥搭湥栭湯㐭ⴷ牴敩⵵獵ⵤ㤰㤲㔲樮杰•楷瑤㵨㈢〴•敨杩瑨∽㜱∵愠瑬∽썎亓㩇쌠溔⁧鮻郄듃杮丠浡쌠₁讻欠螻썶€楬꫃畱湡쐠뾺桫ꎺꎻ氠꫃釄뫡溿栠ꇆ㜴琠楲믡疇唠䑓•㸯⼼㹡††††搼癩挠慬獳∽汭〲映敬⵸湯≥ാ †††††††††††㰠㍨㸠愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤焭潵ⵣ整㌯㈳渭湯ⵧ湯ⵧ潬⵮潤杮渭浡愭戭⵩楫湥瘭⵩楬湥焭慵⵮敤⵮桫慯⵮潮氭湥搭湥栭湯㐭ⴷ牴敩⵵獵ⵤ㉤㘱㐳⸴瑨汭•汣獡㵳昢㉳′浦潢摬•楴汴㵥丢鏃䝎›铃杮氠믡溛쐠쎐溴⁧慎臃戠믡₋楫믡溇瘠곃氠썩溪焠慵釄뫡溿欠潨뫡溣渠믡₣썬溪쐠뾺왨溡㐠‷牴螻⁵单≄举鏃䝎›铃杮氠믡溛쐠쎐溴⁧慎臃戠믡₋楫믡溇瘠곃氠썩溪焠慵釄뫡溿欠潨뫡溣渠믡₣썬溪쐠뾺왨溡㐠‷牴螻⁵单㱄愯㰾栯㸳††††††搼癩挠慬獳∽慳潰瑟畨扭湟睥⁳潮敮浟⁢瑭〱㸢਍††††††††††††††楌꫃釄썯溠䈠돃杮쐠쎑₡湉潤敮楳⁡倨卓⥉쐠욑ꎻ⁣档썬₠讻吠牡敧⁴汅癥湥‬馻⁴썣溴⁧祴挠믡憧䈠믡ⲉ欠螻썬溪琠닃⁡ꇃ桴믡₃桴潡焠醻⁣뾺氠썩溪焠慵釄뫡溿欠潨뫡溣渠믡₣왨溡㐠‷牴螻⁵单⹄††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††⼼楬‾†††††††††††††㰠甯㹬਍††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽楬敮扟≧㰾搯癩ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢㉳‰扦汯⁤扭㔱琠瑩敬浟楡≮ാ †††††††††††††††††㰠㉨㰾⁡牨晥∽慪慶捳楲瑰㬺•楴汴㵥吢湩渠믡榕戠뫡璭㸢楔閻⁩궺㱴愯㰾栯㸲਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽扭〳㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤焭潵ⵣ整㌯ㄳ欭慨杮搭湩⵨畴湯ⵧ慬⵩畣ⵡ業桮栭癬琭捵敨⵬桴湡ⵧ慴⵹慴⵴慧ⵯ畮捯氭湡⵨慶ⵯ慭据敨瑳牥甭楮整ⵤ㉤㘱㘳⸶瑨汭•汣獡㵳琢畨扭汢捯桴浵㝢〶㑸〵洠ㅢ∰琠瑩敬∽桋뫡溳⁧釄믡溋⁨왴우溡⁧慬⁩ꞻ⁡썭溬ⱨ䠠噌吠捵敨桴뫡溳⁧慴⁹琧뫡璡朠ꇃ왮鮻⁣ꆺ桮‧썶澠䴠湡档獥整⁲湕瑩摥•㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㑟〵㑸〵是汩獥琯慨桮慴⽭〲㈲〯⼳㤱琯捵敨⵬潮⵩楧瘭楯挭畡琭畨挭敨獬慥猭畡栭敩⵰ⴱ牴湡札灡戭牵汮祥ㄭ㔰⸰灪≧眠摩桴∽㔴∰栠楥桧㵴㐢〵•污㵴䬢뎺杮쐠讻桮琠냆ꇆ杮氠楡挠믡憧洠곃桮‬䱈⁖畔档汥琠뎺杮琠祡✠ꆺ⁴썧澡渠냆믡掛氠뫡溡❨瘠ꃃ慍据敨瑳牥唠楮整≤⼠㰾愯‾†††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ畱捯琭⽥㌳ⴱ桫湡ⵧ楤桮琭潵杮氭楡挭慵洭湩⵨汨⵶畴档汥琭慨杮琭祡琭瑡札潡渭潵ⵣ慬桮瘭潡洭湡档獥整⵲湵瑩摥搭ㄲ㌶㘶栮浴≬挠慬獳∽獦〳琠硥⵴灵数捲獡⁥扦汯≤琠瑩敬∽桋뫡溳⁧釄믡溋⁨왴우溡⁧慬⁩ꞻ⁡썭溬ⱨ䠠噌吠捵敨桴뫡溳⁧慴⁹琧뫡璡朠ꇃ왮鮻⁣ꆺ桮‧썶澠䴠湡档獥整⁲湕瑩摥㸢桋뫡溳⁧釄믡溋⁨왴우溡⁧慬⁩ꞻ⁡썭溬ⱨ䠠噌吠捵敨桴뫡溳⁧慴⁹琧뫡璡朠ꇃ왮鮻⁣ꆺ桮‧썶澠䴠湡档獥整⁲湕瑩摥⼼㹡††††††††††††搼癩挠慬獳∽瑭〱㸢慓⁵桮膻⁵鶻⁩釄믡溓쐠澑ꇃ膻瘠螻⁣䱈⁖畔档汥猠뫡₽鶻⁩桃汥敳⁡潤渠꾻杮欠ꞻ杮栠ꎺ杮挠믡憧쐠馻⁩썢溳⁧믡₟桴믡榝쐠榑믡涃栠螻ꆺⱩ渠써₠Ꞻ畱ꋃ杮냆믡榝쐠ꦻ⁣釄ꏃ琠莻栠螻썲₵畱湡쐠榑믡涃挠믡憧洠곃桮㰮搯癩ാ †††††††††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††††㰠汵挠慬獳∽楬瑳湟睥彳潨敭洠㑢∰ാ †††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭畣⵰ㅣ㌯㌳欭瑥焭慵戭捯琭慨⵭畴欭瑥挭灵挭ⴱ档汥敳ⵡ慭⵮楣祴札灡搭楯琭畨挭捵欭潨氭癩牥潰汯札灡搭楯搭ⵥ桴搭ㄲ㌶㌵栮浴≬挠慬獳∽桴浵扢潬正琠畨扭㐲砰㜱∵琠瑩敬∽뾺⁴畱뫡₣醻⁣桴菄ꦻ欠뫡璿䌠뫃⁰ㅃ›郄뫡榡挠楨뫡溿䌠敨獬慥瘠⁳敒污‬慍楃祴쐠ꖻ杮쐠馻쐠馻⁩ꮻ⁡潬뫡榡䴠≕㸠椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㐲砰㜱⼵楦敬⽳敮獷㈯㈰⼲㌰ㄯ⼸敫⵴畱ⵡ潢ⵣ桴浡琭⵵敫⵴畣⵰ㅣ挭敨獬慥洭湡挭瑩⵹慧⵰潤⵩桴⵵畣ⵣ桫ⵯ楬敶灲潯⵬慧⵰潤⵩敤琭潨ㄭ㌸㄰⸶灪≧眠摩桴∽㐲∰栠楥桧㵴ㄢ㔷•污㵴䬢뫡璿焠ꎺ戠믡掑琠쑨涃琠믡₩뾺⁴썃為䌠㨱쐠ꆺ⁩档뾺桃汥敳⁡獶删慥ⱬ䴠湡䌠瑩⁹釄믡溥⁧釄믡ₙ釄믡榙瘠믡憫氠ꆺ⁩啍•㸯⼼㹡††††搼癩挠慬獳∽汭〲映敬⵸湯≥ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢敬牡楦≸ാ †††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭畣⵰ㅣ∯挠慬獳∽杢瑟条湟睥⁳獦㈱洠ㅢ‰汦•楴汴㵥䌢뫃⁰ㅃ㸢猼慰㹮썃為䌠㰱猯慰㹮⼼㹡ഠ †††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭畣⵰ㅣ㌯㌳欭瑥焭慵戭捯琭慨⵭畴欭瑥挭灵挭ⴱ档汥敳ⵡ慭⵮楣祴札灡搭楯琭畨挭捵欭潨氭癩牥潰汯札灡搭楯搭ⵥ桴搭ㄲ㌶㌵栮浴≬挠慬獳∽獦㈲映扭汯≤琠瑩敬∽뾺⁴畱뫡₣醻⁣桴菄ꦻ欠뫡璿䌠뫃⁰ㅃ›郄뫡榡挠楨뫡溿䌠敨獬慥瘠⁳敒污‬慍楃祴쐠ꖻ杮쐠馻쐠馻⁩ꮻ⁡潬뫡榡䴠≕䬾뫡璿焠ꎺ戠믡掑琠쑨涃琠믡₩뾺⁴썃為䌠㨱쐠ꆺ⁩档뾺桃汥敳⁡獶删慥ⱬ䴠湡䌠瑩⁹釄믡溥⁧釄믡ₙ釄믡榙瘠믡憫氠ꆺ⁩啍⼼㹡††††††搼癩挠慬獳∽慳潰瑟畨扭湟睥⁳潮敮浟⁢瑭〱㸢਍††††††††††††††‴랺⁰釄뫡疥琠뫡榡琠믡₩뾺⁴桃浡楰湯⁳敌条敵쐠쎑₣釄냆믡掣砠ꇃ⁣釄믡溋⁨慳⁵썭溠戠믡掑琠쑨涃挠楨⁡랺⁰楤믡溅爠⁡鮻⁩釄ꋃⱹ琠潲杮쐠쎑ⲳ琠궺釄뫡榡挠楨뫡溿쐠쎑溡⁧档뫃쌠₽桮뫡璥氠ꃃ洠ꃃ썴榡渠馻朠꾻⁡桃汥敳⁡썶₠敒污䴠摡楲⹤††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††⼼楬㰾楬ാ †††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ畱捯琭⽥㌳ⴲ物煡琭楲略琭灡猭潡琭敲瀭敲業牥氭慥畧ⵥ畱敹⵴桴湡ⵧ楶瑥渭浡琭楡猭敩⵵楧楡搭畡漭搭扵楡猭灡琭楯搭ㄲ㌶㤴栮浴≬挠慬獳∽桴浵扢潬正琠畨扭㐲砰㜱∵琠瑩敬∽牉煡琠楲믡疇琠뫡炭猠潡琠뮺倠敲業牥䰠慥畧ⱥ焠祵뫡璿琠꾺杮嘠螻⁴慎ꆺ⁩猧썩疪朠ꎺ⁩釄뫡疥‧믡₟畄慢⁩꾺⁰鮻≩㸠椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㐲砰㜱⼵楦敬⽳楴湥慳杮㈯㈰⼲㌰ㄯ⼸慣摲ⵯ楳摤歩㐭㘰ⴲ㔱〴樮数≧眠摩桴∽㐲∰栠楥桧㵴ㄢ㔷•污㵴䤢慲ⁱ牴螻⁵궺⁰慳牴뫡₻牐浥敩⁲敌条敵‬畱뾺⁴桴뫡溯⁧楖믡璇丠浡琠뫡榡✠楳꫃⁵楧뫡榣쐠ꖺ❵龻䐠扵楡猠뫡炯琠믡榛•㸯⼼㹡††††搼癩挠慬獳∽汭〲映敬⵸湯≥ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢敬牡楦≸ാ †††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ畱捯琭⽥•汣獡㵳戢彧慴彧敮獷映ㅳ′扭〱映≬琠瑩敬∽썂亓⁇郄臃儠邻⁃뺺㸢猼慰㹮썂亓⁇郄臃儠邻⁃뺺⼼灳湡㰾愯‾਍††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤焭潵ⵣ整㌯㈳椭慲⵱牴敩⵵慴⵰慳ⵯ牴ⵥ牰浥敩⵲敬条敵焭祵瑥琭慨杮瘭敩⵴慮⵭慴⵩楳略札慩⵩慤⵵ⵯ畤慢⵩慳⵰潴⵩㉤㘱㐳⸹瑨汭•汣獡㵳昢㉳′浦潢摬•楴汴㵥䤢慲ⁱ牴螻⁵궺⁰慳牴뫡₻牐浥敩⁲敌条敵‬畱뾺⁴桴뫡溯⁧楖믡璇丠浡琠뫡榡✠楳꫃⁵楧뫡榣쐠ꖺ❵龻䐠扵楡猠뫡炯琠믡榛㸢牉煡琠楲믡疇琠뫡炭猠潡琠뮺倠敲業牥䰠慥畧ⱥ焠祵뫡璿琠꾺杮嘠螻⁴慎ꆺ⁩猢썩疪朠ꎺ⁩釄뫡疥•믡₟畄慢⁩꾺⁰鮻㱩愯‾†††††㰠楤⁶汣獡㵳猢灡彯桴浵形敮獷渠湯彥扭洠ㅴ∰ാ †††††††††††††쐠莻挠畨뫡溩쐠ꖺ⁵鮻⁩㉕″楖믡璇丠浡琠뫡榡䐠扵楡䌠灵‬㉕″牉煡洠믡榛쐠쎑禢쐠쎑₣牴螻⁵궺⁰ꖺ⁴桮膻⁵杮듃⁩慳ꆺ⁩档ꋃ⁵苃Ⱶ琠潲杮쐠쎑₳썣₳Ꞻ⁵桴믡₧楨믡溇挠왨榡龻倠敲業牥䰠慥畧⁥牴뫡⺻††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††⼼楬㰾楬ാ †††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ畱捯琭⽥㌳ⴲ潮杮漭杮氭湯搭湯ⵧ慮⵭ⵡ楢欭敩⵮楶氭敩⵮畱湡搭湥欭潨湡渭ⵯ敬⵮敤⵮潨⵮㜴琭楲略甭摳搭ㄲ㌶㐴栮浴≬挠慬獳∽桴浵扢潬正琠畨扭㐲砰㜱∵琠瑩敬∽썎亓㩇쌠溔⁧鮻郄듃杮丠浡쌠₁讻欠螻썶€楬꫃畱湡쐠뾺桫ꎺꎻ氠꫃釄뫡溿栠ꇆ㜴琠楲믡疇唠䑓•㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㉟〴ㅸ㔷是汩獥港睥⽳〲㈲〯⼳㠱港湯ⵧ湯ⵧ潬⵮潤杮渭浡愭戭⵩楫湥瘭⵩楬湥焭慵⵮敤⵮桫慯⵮潮氭湥搭湥栭湯㐭ⴷ牴敩⵵獵ⵤ㤰㤲㔲樮杰•楷瑤㵨㈢〴•敨杩瑨∽㜱∵愠瑬∽썎亓㩇쌠溔⁧鮻郄듃杮丠浡쌠₁讻欠螻썶€楬꫃畱湡쐠뾺桫ꎺꎻ氠꫃釄뫡溿栠ꇆ㜴琠楲믡疇唠䑓•㸯⼼㹡††††搼癩挠慬獳∽汭〲映敬⵸湯≥ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢敬牡楦≸ാ †††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ畱捯琭⽥•汣獡㵳戢彧慴彧敮獷映ㅳ′扭〱映≬琠瑩敬∽썂亓⁇郄臃儠邻⁃뺺㸢猼慰㹮썂亓⁇郄臃儠邻⁃뺺⼼灳湡㰾愯‾਍††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤焭潵ⵣ整㌯㈳渭湯ⵧ湯ⵧ潬⵮潤杮渭浡愭戭⵩楫湥瘭⵩楬湥焭慵⵮敤⵮桫慯⵮潮氭湥搭湥栭湯㐭ⴷ牴敩⵵獵ⵤ㉤㘱㐳⸴瑨汭•汣獡㵳昢㉳′浦潢摬•楴汴㵥丢鏃䝎›铃杮氠믡溛쐠쎐溴⁧慎臃戠믡₋楫믡溇瘠곃氠썩溪焠慵釄뫡溿欠潨뫡溣渠믡₣썬溪쐠뾺왨溡㐠‷牴螻⁵单≄举鏃䝎›铃杮氠믡溛쐠쎐溴⁧慎臃戠믡₋楫믡溇瘠곃氠썩溪焠慵釄뫡溿欠潨뫡溣渠믡₣썬溪쐠뾺왨溡㐠‷牴螻⁵单㱄愯‾†††††㰠楤⁶汣獡㵳猢灡彯桴浵形敮獷渠湯彥扭洠ㅴ∰ാ †††††††††††††䰠썩溪쐠澑ꃃ썂溳⁧釄ꇃ䤠摮湯獥慩⠠卐䥓
釄냆믡掣挠潨氠ꃃ戠믡₋慔杲瑥䔠敬敶Ɱ洠믡璙挠듃杮琠⁹ꞻ⁡覻‬楫믡溇氠꫃썴憲쌠溡琠莻琠慨畱믡掑琠뫡₿楬꫃畱湡쐠뾺桫ꎺꎻ栠ꇆ㜴琠楲믡疇唠䑓‮†††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††㰠氯㹩氼㹩਍††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤焭潵ⵣ整㌯㈳欭潨杮札楯挭慨慮桴灩栭癬琭慨⵩慬⵮慶⵮畴琭湩挭ⵯ〱ⴰ慣⵵桴⵵畤猭捵欭潨捡愭ⵯ瑤東瘭潡氭捵渭祡搭ㄲ㌶ㄴ栮浴≬挠慬獳∽桴浵扢潬正琠畨扭㐲砰㜱∵琠瑩敬∽桋듃杮朠믡榍䌠慨慮桴灩‬䱈⁖桔ꇃ⁩慌ꮺ놻琠湩›䌧돃ㄠ〰挠뫡疧琠ꞻ쐠ꞻ猠믡掩欠潨ꇃ⁣ꇃ郄兔⁇썶澠氠뫃⁣썮禠∧㸠椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㐲砰㜱⼵楦敬⽳敮獷㈯㈰⼲㌰ㄯ⼸桫湯ⵧ潧⵩档湡瑡楨⵰汨⵶桴楡氭湡瘭湡琭⵵楴⵮潣ㄭ〰挭畡琭畨搭⵵畳ⵣ桫慯ⵣ潡搭煴ⵧ慶ⵯ畬ⵣ慮⵹㠰〴㤵樮杰•楷瑤㵨㈢〴•敨杩瑨∽㜱∵愠瑬∽桋듃杮朠믡榍䌠慨慮桴灩‬䱈⁖桔ꇃ⁩慌ꮺ놻琠湩›䌧돃ㄠ〰挠뫡疧琠ꞻ쐠ꞻ猠믡掩欠潨ꇃ⁣ꇃ郄兔⁇썶澠氠뫃⁣썮禠∧⼠㰾愯‾†††㰠楤⁶汣獡㵳洢㉬‰汦硥漭敮㸢਍††††††††††††搼癩挠慬獳∽汣慥晲硩㸢਍††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤焭潵ⵣ整∯挠慬獳∽杢瑟条湟睥⁳獦㈱洠ㅢ‰汦•楴汴㵥䈢鏃䝎쐠쎐₁啑믡䎐吠뫡⊾㰾灳湡䈾鏃䝎쐠쎐₁啑믡䎐吠뫡㲾猯慰㹮⼼㹡ഠ †††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ畱捯琭⽥㌳ⴲ桫湯ⵧ潧⵩档湡瑡楨⵰汨⵶桴楡氭湡瘭湡琭⵵楴⵮潣ㄭ〰挭畡琭畨搭⵵畳ⵣ桫慯ⵣ潡搭煴ⵧ慶ⵯ畬ⵣ慮⵹㉤㘱㐳⸱瑨汭•汣獡㵳昢㉳′浦潢摬•楴汴㵥䬢써溴⁧趻⁩桃湡瑡楨Ɒ䠠噌吠써榡䰠湡瘠뫡溫琠믡₱楴㩮✠썃₳〱‰Ꞻ⁵桴믡₧釄믡₧ꦻ⁣桫썯採쌠澡쐠咐䝑瘠ꃃ썬掺渠ꃃ❹㸢桋듃杮朠믡榍䌠慨慮桴灩‬䱈⁖桔ꇃ⁩慌ꮺ놻琠湩›䌢돃ㄠ〰挠뫡疧琠ꞻ쐠ꞻ猠믡掩欠潨ꇃ⁣ꇃ郄兔⁇썶澠氠뫃⁣썮禠㰢愯‾†††††㰠楤⁶汣獡㵳猢灡彯桴浵形敮獷渠湯彥扭洠ㅴ∰ാ †††††††††††††쐠馻⁩畴莻桔ꇃ⁩慌ꮻ⁡썬溪搠湡⁨썳採⁨㜲挠뫡疧琠ꞻ挠畨뫡溩戠믡₋档慨⁩牴뫡溭쐠ꖺ⁵楧潡栠믡疯猠뫡炯琠믡榛‮郄ꇃ杮挠써₺뷃氠ꃃ猠믡₱꾺杮洠뫡璷挠믡憧∠敍獳⁩桔ꇃ≩䌠慨慮桴灩匠湯歧慲楳⹮††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††⼼楬㰾楬ാ †††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ畱捯琭⽥㌳ⴱ慸ⵣ楤桮㠭搭楯戭湯ⵧ潬⵴慶ⵯ畴欭瑥攭牵灯ⵡ敬条敵戭牡慣琭慨杮挭浡砭捵搭楡搭敩⵮畮捯愭桮氭浡渭湥挭畨敹⵮㉤㘱㌳⸹瑨汭•汣獡㵳琢畨扭汢捯桴浵㉢〴ㅸ㔷•楴汴㵥堢ꇃ⁣釄믡溋⁨‸釄믡榙戠돃杮氠믡璍瘠ꃃꦻ欠뫡璿䔠牵灯⁡敌条敵›慂捲⁡桴뫡溯⁧ꎺ썸掺‬釄뫡榡搠螻왮鮻⁣湁⁨썬涠渠꫃档祵믡溇∿㸠椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㐲砰㜱⼵楦敬⽳桴湡瑨浡㈯㈰⼲㌰ㄯ⼸ⴳ㐶ⴰ㘱㜴㐵ㄶ㈰㜭㔰眭摩桴㐶栰楥桧㑴〸〭ㄸ⸰灪≧眠摩桴∽㐲∰栠楥桧㵴ㄢ㔷•污㵴堢ꇃ⁣釄믡溋⁨‸釄믡榙戠돃杮氠믡璍瘠ꃃꦻ欠뫡璿䔠牵灯⁡敌条敵›慂捲⁡桴뫡溯⁧ꎺ썸掺‬釄뫡榡搠螻왮鮻⁣湁⁨썬涠渠꫃档祵믡溇∿⼠㰾愯‾†††㰠楤⁶汣獡㵳洢㉬‰汦硥漭敮㸢਍††††††††††††搼癩挠慬獳∽汣慥晲硩㸢਍††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤焭潵ⵣ整∯挠慬獳∽杢瑟条湟睥⁳獦㈱洠ㅢ‰汦•楴汴㵥䈢鏃䝎쐠쎐₁啑믡䎐吠뫡⊾㰾灳湡䈾鏃䝎쐠쎐₁啑믡䎐吠뫡㲾猯慰㹮⼼㹡ഠ †††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ畱捯琭⽥㌳ⴱ慸ⵣ楤桮㠭搭楯戭湯ⵧ潬⵴慶ⵯ畴欭瑥攭牵灯ⵡ敬条敵戭牡慣琭慨杮挭浡砭捵搭楡搭敩⵮畮捯愭桮氭浡渭湥挭畨敹⵮㉤㘱㌳⸹瑨汭•汣獡㵳昢㉳′浦潢摬•楴汴㵥堢ꇃ⁣釄믡溋⁨‸釄믡榙戠돃杮氠믡璍瘠ꃃꦻ欠뫡璿䔠牵灯⁡敌条敵›慂捲⁡桴뫡溯⁧ꎺ썸掺‬釄뫡榡搠螻왮鮻⁣湁⁨썬涠渠꫃档祵믡溇∿堾ꇃ⁣釄믡溋⁨‸釄믡榙戠돃杮氠믡璍瘠ꃃꦻ欠뫡璿䔠牵灯⁡敌条敵›慂捲⁡桴뫡溯⁧ꎺ썸掺‬釄뫡榡搠螻왮鮻⁣湁⁨썬涠渠꫃档祵믡溇㰿愯‾†††††㰠楤⁶汣獡㵳猢灡彯桴浵形敮獷渠湯彥扭洠ㅴ∰ാ †††††††††††††匠畡欠楨氠냆믡璣琠궺畣믡榑挠맃杮挠믡憧瘠닃杮欠潮正漭瑵欠뫡璿琠써掺‬‸釄믡榙戠돃杮氠믡璍瘠ꃃꦻ欠뫡璿朠ꎺ⁩釄뫡疥䔠牵灯⁡敌条敵쐠쎑₣档귃桮琠ꦻ⁣釄냆믡掣砠ꇃ⁣釄믡溋⹨††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††⼼楬㰾楬ാ †††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ畱捯琭⽥㌳ⴳ潮杮㈭挭畵琭祵湥琭畨琭畲杮焭潵ⵣ楢戭瑡渭楨略琭祵湥琭畨戭⵩楤略琭慲搭ㄲ㌶㜳栮浴≬挠慬獳∽桴浵扢潬正琠畨扭㐲砰㜱∵琠瑩敬∽썎亓㩇㈠挠믡疱琠祵믡溃琠ꞻ吠畲杮儠醻⁣讻戠뫡璯‬桮膻⁵畴莻桴믡₧讻✠釄膻⁵牴❡•㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㉟〴ㅸ㔷是汩獥港睥⽳〲㈲〯⼳㠱港湯ⵧⴲ畣⵵畴敹⵮桴⵵牴湵ⵧ畱捯戭⵩慢⵴桮敩⵵畴敹⵮桴⵵楢搭敩⵵牴ⵡ㜰㔱ㄱ樮杰•楷瑤㵨㈢〴•敨杩瑨∽㜱∵愠瑬∽썎亓㩇㈠挠믡疱琠祵믡溃琠ꞻ吠畲杮儠醻⁣讻戠뫡璯‬桮膻⁵畴莻桴믡₧讻✠釄膻⁵牴❡•㸯⼼㹡††††搼癩挠慬獳∽汭〲映敬⵸湯≥ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢敬牡楦≸ാ †††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ畱捯琭⽥•汣獡㵳戢彧慴彧敮獷映ㅳ′扭〱映≬琠瑩敬∽썂亓⁇郄臃儠邻⁃뺺㸢猼慰㹮썂亓⁇郄臃儠邻⁃뺺⼼灳湡㰾愯‾਍††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤焭潵ⵣ整㌯㌳渭湯ⵧⴲ畣⵵畴敹⵮桴⵵牴湵ⵧ畱捯戭⵩慢⵴桮敩⵵畴敹⵮桴⵵楢搭敩⵵牴ⵡ㉤㘱㌳⸷瑨汭•汣獡㵳昢㉳′浦潢摬•楴汴㵥丢鏃䝎›′놻⁵畴莻桴믡₧牔湵⁧畑믡掑戠믡₋꾺ⱴ渠楨믡疁琠祵믡溃琠ꞻ戠믡₋쐧榑믡疁琠慲∧举鏃䝎›′놻⁵畴莻桴믡₧牔湵⁧畑믡掑戠믡₋꾺ⱴ渠楨믡疁琠祵믡溃琠ꞻ戠믡₋쐢榑믡疁琠慲㰢愯‾†††††㰠楤⁶汣獡㵳猢灡彯桴浵形敮獷渠湯彥扭洠ㅴ∰ാ †††††††††††††吠潲杮挠馻⁣牴祵焠썵璩洠믡榛渠ꖺ⁴ꞻ⁡썣溴⁧湡吠畲杮儠醻Ᵽ㈠挠믡疱挠뫡疧琠ꞻ挠믡憧戠돃杮쐠쎑₡왮鮻⁣썮禠쐠쎑₣讻戠뫡璯瘠곃氠썩溪焠慵鮻⁩썣₡釄믡榙戠돃杮쐠쎑⺡††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††⼼楬㰾楬ാ †††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ畱捯琭⽥㌳ⴳ汨⵶敫獩歵ⵥ潨摮ⵡ慤⵮慤⵴慣灭捵楨ⵡ畤猭慥札浡ⵥㄳ搭ㄲ㌶㘳栮浴≬挠慬獳∽桴浵扢潬正琠畨扭㐲砰㜱∵琠瑩敬∽䱈⁖敋獩歵⁥潈摮⁡ꮺ꾺⁴慃灭捵楨⁡놻匠䅅䜠浡⁥ㄳ•㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㉟〴ㅸ㔷是汩獥港睥⽳〲㈲〯⼳㠱栯癬欭楥畳敫栭湯慤搭湡搭瑡挭浡異档慩搭⵵敳ⵡ慧敭㌭ⴱ㘰㤵㌳樮杰•楷瑤㵨㈢〴•敨杩瑨∽㜱∵愠瑬∽䱈⁖敋獩歵⁥潈摮⁡ꮺ꾺⁴慃灭捵楨⁡놻匠䅅䜠浡⁥ㄳ•㸯⼼㹡††††搼癩挠慬獳∽汭〲映敬⵸湯≥ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢敬牡楦≸ാ †††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ畱捯琭⽥•汣獡㵳戢彧慴彧敮獷映ㅳ′扭〱映≬琠瑩敬∽썂亓⁇郄臃儠邻⁃뺺㸢猼慰㹮썂亓⁇郄臃儠邻⁃뺺⼼灳湡㰾愯‾਍††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤焭潵ⵣ整㌯㌳栭癬欭楥畳敫栭湯慤搭湡搭瑡挭浡異档慩搭⵵敳ⵡ慧敭㌭ⴱ㉤㘱㌳⸶瑨汭•汣獡㵳昢㉳′浦潢摬•楴汴㵥䠢噌䬠楥畳敫䠠湯慤搠뫡溫搠뫡璯䌠浡異档慩搠믡₱䕓⁁慇敭㌠∱䠾噌䬠楥畳敫䠠湯慤搠뫡溫搠뫡璯䌠浡異档慩搠믡₱䕓⁁慇敭㌠㰱愯‾†††††㰠楤⁶汣獡㵳猢灡彯桴浵形敮獷渠湯彥扭洠ㅴ∰ാ †††††††††††††䠠噌䬠楥畳敫䠠湯慤挠써溭⁨桴믡掩搠뫡溫搠뫡璯쐠咐䌠浡異档慩琠慲桮琠ꃃ⁩ꆺ⁩䕓⁁慇敭⁳ㄳ‮郄⁔慃灭捵楨⁡辻爠뗃焠祵뫡璿琠ꋃ楧ꃃ桮琠꾺杮氠믡榣琠뫡榡欠믡₳釄뫡榡栠믡榙氠뫡溧渠ꃃ⹹††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††⼼楬‾†††††††††㰠甯㹬਍††††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††搼癩挠慬獳∽潣㍬〰瀠㉴∰ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㉢∰ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳愢癤•瑳汹㵥洢牡楧⵮潴㩰瀰㭸慭杲湩戭瑯潴㩭瀰㭸㸢搼癩挠慬獳∽⁥摡彳潣瑮湥≴搠瑡ⵡ摩∽∱猠祴敬∽㸢††††††猼牣灩⁴獡湹⁣牳㵣栢瑴獰⼺瀯条慥㉤朮潯汧獥湹楤慣楴湯挮浯瀯条慥⽤獪愯獤祢潧杯敬樮≳㰾猯牣灩㹴਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††ℼⴭ匠潰瑲偟牃杩瑨晟硩〳砰㔲‰ⴭാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠湩⁳汣獡㵳愢獤祢潧杯敬ഢ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††瑳汹㵥搢獩汰祡椺汮湩ⵥ汢捯㭫楷瑤㩨〳瀰㭸敨杩瑨㈺〵硰ഢ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††慤慴愭ⵤ汣敩瑮∽慣瀭扵㘭㌰㐲㔷〸㔴㘶㐸∴਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††搠瑡ⵡ摡猭潬㵴ㄢ㌵㔳㤸〰∲㰾椯獮ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠捳楲瑰ാ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††愨獤祢潧杯敬㴠眠湩潤⹷摡扳杹潯汧⁥籼嬠⥝瀮獵⡨絻㬩਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼捳楲瑰㰾搯癩㰾搯癩‾†††††††㰠搯癩ാ †††††ठउ㰉楤⁶汣獡㵳洢㉢∰ാ †††††††ठउ †††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠ⴡ‭潂⁸瑳汹⁥‹ⴭാ †††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㉢∰ാ †††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢㉳‰扦汯⁤扭㔱琠瑩敬浟楡≮ാ †††††††††††㰠⁡牨晥∽慪慶捳楲瑰㬺㸢鮻⁩桮뫡璥⼼㹡਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††搼癩挠慬獳∽捳潲汬慢⵲湩敮⁲楬瑳摟瑯㸢਍††††††††††††甼㹬਍††††††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵㌯㈳樭獯ⵥ楧敭敮⵺慤桮焭慵⵮档捵昭晩ⵡ档極琭潲杮琭楡瘭⵩牵杵祡戭⵩潬楡搭㈲㈲㤰栮浴≬挠慬獳∽扦汯⁤獦㠱•楴汴㵥儢썵₡慣⁹썣₺썶€讻氠ꆺⱩ栠뫡疭瘠믡₇牕杵祡渠믡榕欠써溹⁧釄ꇃ桮焠慵档믡掩䘠䙉⁁썶₠畢듃杮氠믡榝琠믡接琠꧄⁵鮻⁩牴믡溍⁧썴榠㸢畑ꇃ挠祡挠뫃瘠곃戠믡₋潬뫡榡‬궺⁵螻唠畲慧⁹閻⁩桫맃杮쐠쎑溡⁨畱湡挠ꦻ⁣䥆䅆瘠ꃃ戠썵溴⁧鶻⁩ꖻ⁣쑴疩瘠믡榛琠趻杮琠ꃃ㱩愯‾†††††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㕴㸢‴楧믡₝牴냆믡掛ⴠ㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰•汣獡㵳挢潬慲杮⁥扦汯≤ാ †††††††††††††††††††圠牯摬䌠灵㈠㈰′†††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵㌯㈳搭楯栭湩⵨整渭慨⵴潶杮戭湡ⵧ潷汲ⵤ畣⵰〲㈲爭湯污潤氭ⵡ慤⵵慴⵵㉤㈲〲⸸瑨汭•汣獡㵳昢潢摬映ㅳ∸琠瑩敬∽郄믡榙栠곃桮琠믡₇桮뫡璥瘠닃杮戠뫡溣⁧潗汲⁤畃㩰删湯污潤氠ꃃ쐠Ꞻ⁵썴疠挠믡憧琠뫡炭琠莻琠썯溠渠꾻杮挠ꇃ⁩썴溪✠ꆺ栠꾺❣㸢郄믡榙栠곃桮琠믡₇桮뫡璥瘠닃杮戠뫡溣⁧潗汲⁤畃㩰删湯污潤氠ꃃ쐠Ꞻ⁵썴疠挠믡憧琠뫡炭琠莻琠썯溠渠꾻杮挠ꇃ⁩썴溪✠ꆺ栠꾺❣⼼㹡††††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽瑭∵㐾朠鶻琠왲鮻⁣‭愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵∯挠慬獳∽汣牯湡敧映潢摬㸢਍††††††††††††††††††††潗汲⁤畃⁰〲㈲††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰㌳ⴲ楬档琭楨搭畡戭湯ⵧ慤栭浯渭祡渭慧⵹㐰ㄭⴲ㉤㈲〲⸷瑨汭•汣獡㵳昢潢摬映ㅳ∸琠瑩敬∽讻档琠楨쐠ꖺ⁵썢溳⁧釄ꇃ栠듃慮ⱹ渠썧禠〠⼴㈱›썓榴쐠馻杮圠牯摬䌠灵㸢讻档琠楨쐠ꖺ⁵썢溳⁧釄ꇃ栠듃慮ⱹ渠썧禠〠⼴㈱›썓榴쐠馻杮圠牯摬䌠灵⼼㹡††††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽瑭∵㐾朠鶻琠왲鮻⁣‭愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵∯挠慬獳∽汣牯湡敧映潢摬㸢਍††††††††††††††††††††潗汲⁤畃⁰〲㈲††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楶敤⽯㌳ⴲ楨桧楬桧獴眭牯摬挭灵㈭㈰ⴲ牡敧瑮湩ⵡⴲⴱ畡瑳慲楬ⵡ㐰ㄭⴲ〲㈲搭㈲㈲㘰栮浴≬挠慬獳∽扦汯⁤獦㠱•楴汴㵥䠢杩汨杩瑨⁳牁敧瑮湩⁡ⴲ‱畁瑳慲楬㩡䴠獥楳搠뫡溫氠믡榑쐠榑믡疇吠湡潧洠꫃쐠꾺≭䠾杩汨杩瑨⁳牁敧瑮湩⁡ⴲ‱畁瑳慲楬㩡䴠獥楳搠뫡溫氠믡榑쐠榑믡疇吠湡潧洠꫃쐠꾺㱭⁩汣獡㵳攢灸⵩楶敤≯㰾椯㰾愯‾†††††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㕴㸢‵楧믡₝牴냆믡掛ⴠ㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楶敤⽯•汣獡㵳挢潬慲杮⁥扦汯≤ാ †††††††††††††††††††嘠䑉佅††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰㌳ⴲ敫⵴畱ⵡ潷汲ⵤ畣⵰〲㈲愭杲湥楴慮㈭ㄭ愭獵牴污慩〭ⴴ㈱㈭㈰ⴲ㉤㈲〲⸴瑨汭•汣獡㵳昢潢摬映ㅳ∸琠瑩敬∽敍獳⁩楴뫡炿琠믡接氠ꃃ쐠Ꞻ⁵썴疠挠믡憧瘠꧅쐠榑믡疇吠湡潧洠꫃쐠꾺Ɑ䄠杲湥楴慮琠꾺杮䄠獵牴污慩쐠莻琠왨₰써溹⁧鮻⁩썈₠慌≮䴾獥楳琠뾺⁰ꖻ⁣썬₠釄뫡疧琠ꃃ⁵ꞻ⁡앶₩釄螻⁵慔杮썭₪釄뫡涯‬牁敧瑮湩⁡桴뫡溯⁧畁瑳慲楬⁡釄믡₃桴냆栠맃杮瘠믡榛䠠ꃃ䰠湡⼼㹡††††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽瑭∵㘾朠鶻琠왲鮻⁣‭愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵∯挠慬獳∽汣牯湡敧映潢摬㸢਍††††††††††††††††††††潗汲⁤畃⁰〲㈲††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰㌳ⴸ敫⵴畱ⵡ祭瘭⵳慨氭湡瘭湯ⵧⴱⴸ潷汲ⵤ畣⵰〲㈲搭㈲㈲㌰栮浴≬挠慬獳∽扦汯⁤獦㠱•楴汴㵥✢왃溡氠믡掑洠ꃃ⁵慤挠浡‧釄믡ₕ馻欠楨뫡溿䴠믡₹ꖻ⁣杮ꏃ琠ꋃ桰믡接欠ꦺ⁵桰믡接‬敄䨠湯⁧릺敍獳⁩믡₟ꦻ欠뫡璿㸢䌧ꇆ醻⁣썭疠搠⁡慣❭쐠閻戠믡ₙ桫뾺릻朠믡接渠썧₣썴涢瀠ꖻ⁣桫뫡疩瀠ꖻⱣ䐠⁥潊杮栠뫡溹䴠獥楳龻吠믡₩뾺㱴愯‾†††††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㕴㸢〱朠鶻琠왲鮻⁣‭愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵∯挠慬獳∽汣牯湡敧映潢摬㸢਍††††††††††††††††††††潗汲⁤畃⁰〲㈲††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楶敤⽯㌳ⴸ楶敤ⵯ楳略瀭慨⵭慤⵵楴湥瘭湯ⵧⴱⴸ祭挭楨桮琭畨ⵣ楢栭楯洭ⵡ桴潵杮挭慵栭ⵡ慬⵮慤桮猭灡搭㈲㈲㈰栮浴≬挠慬獳∽扦汯⁤獦㠱•楴汴㵥嘢䑉佅›楓꫃⁵桰뫡涩쐠Ꞻ⁵楴꫃썶溲⁧⼱ⰸ䴠믡₹档귃桮琠ꦻ⁣讻✠鎻⁩썭₣桴냆ꇆ杮‧ꞻ⁡썈₠慌釄ꇃ桮猠뫡炭㸢䥖䕄㩏匠썩疪瀠ꦺ釄뫡疧琠썩溪瘠닃杮ㄠ㠯‬릻挠써溭⁨桴믡掩戠믡₋栧믡榓洠ꏃ琠왨우溡❧挠믡憧䠠ꃃ䰠湡쐠쎑溡⁨궺㱰愯‾†††††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㕴㸢㈱朠鶻琠왲鮻⁣‭愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯瘯摩潥∯挠慬獳∽汣牯湡敧映潢摬㸢਍††††††††††††††††††††䥖䕄⁏†††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵㌯㈳琭畲ⵣ楴灥眭牯摬挭灵㈭㈰ⴲ牡敧瑮湩ⵡ獶愭獵牴污慩〭ⴴ㈱㈭㈰ⴲ㉤㈲〲⸱瑨汭•汣獡㵳昢潢摬映ㅳ∸琠瑩敬∽牔믡掱琠뾺⁰牁敧瑮湩⁡獶䄠獵牴污慩‬㈰と‰써涴渠祡〠⼴㈱›桋돃砠뫡禣爠⁡釄믡憋挠ꖺ≮吾놻⁣楴뫡炿䄠杲湥楴慮瘠⁳畁瑳慲楬ⱡ〠栲〰栠듃慮⁹㐰ㄯ㨲䬠써₳ꎺ⁹慲쐠讻⁡档뫡溥⼼㹡††††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽瑭∵ㄾ″楧믡₝牴냆믡掛ⴠ㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰•汣獡㵳挢潬慲杮⁥扦汯≤ാ †††††††††††††††††††圠牯摬䌠灵㈠㈰′†††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴸ桫湯ⵧ桴ⵥ杮湵ⵧ桧⵩慢⵮畨湹⵨桮⵵畤捯氭湡⵫捦札慩ⵯ档ⵯ桮敩⵭當搭捡戭敩⵴㉤㈲〲⸰瑨汭•汣獡㵳昢潢摬映ㅳ∸琠瑩敬∽桋듃杮琠莻渠ꮻ杮朠楨戠ꃃⱮ䠠뎻桮丠왨₰釄냆믡掣䰠湡䍆朠慩档桮螻ꖻ쐠랺⁣楢믡璇㸢桋듃杮琠莻渠ꮻ杮朠楨戠ꃃⱮ䠠뎻桮丠왨₰釄냆믡掣䰠湡䍆朠慩档桮螻ꖻ쐠랺⁣楢믡璇⼼㹡††††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽瑭∵ㄾ″楧믡₝牴냆믡掛ⴠ㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡∯挠慬獳∽汣牯湡敧映潢摬㸢਍††††††††††††††††††††썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎⁍†††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵㌯㠳琭畲ⵣ楴灥栭ⵡ慬⵮獶洭⵹㈲とⴰ潨⵭慮⵹杮祡㌭ㄭⴲ㉤㈲㤱⸹瑨汭•汣獡㵳昢潢摬映ㅳ∸琠瑩敬∽牔믡掱琠뾺⁰썈₠慌獶䴠믡ⲹ㈠栲〰栠듃慮⁹杮ꃃ⁹⼳㈱›놻琠龻氠뫡榡挠믡憧✠왃溡氠믡掑洠ꃃ⁵慤挠浡∧吾놻⁣楴뫡炿䠠ꃃ䰠湡瘠⁳릻‬㈲と‰써涴渠祡渠썧禠㌠ㄯ㨲匠믡₱牴믡₟ꆺ⁩ꞻ⁡䌢ꇆ醻⁣썭疠搠⁡慣≭⼼㹡††††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽瑭∵ㄾ‵楧믡₝牴냆믡掛ⴠ㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰•汣獡㵳挢潬慲杮⁥扦汯≤ാ †††††††††††††††††††圠牯摬䌠灵㈠㈰′†††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵㌯㠳昭晩ⵡ潣杮戭ⵯ楶敤ⵯ慳⵩敬档瘭ⵡ潶氭⵹敶戭湡琭慨杮挭祡搭湡ⵧ潬楡搭捵欭潨⵩潷汲ⵤ畣⵰㉤㈲㤱⸸瑨汭•汣獡㵳昢潢摬映ㅳ∸琠瑩敬∽䥆䅆挠듃杮戠믡ₑ楶敤慳⁩螻档瘠ꃃ瘠듃氠뷃瘠믡₁썢溠琠꾺杮✠慣⁹釄뫡溯❧氠ꆺ⁩郄믡掩欠辻⁩潗汲⁤畃㽰㸢䥆䅆挠듃杮戠믡ₑ楶敤慳⁩螻档瘠ꃃ瘠듃氠뷃瘠믡₁썢溠琠꾺杮∠慣⁹釄뫡溯≧氠ꆺ⁩郄믡掩欠辻⁩潗汲⁤畃㽰⼼㹡††††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽瑭∵ㄾ‶楧믡₝牴냆믡掛ⴠ㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰•汣獡㵳挢潬慲杮⁥扦汯≤ാ †††††††††††††††††††圠牯摬䌠灵㈠㈰′†††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵㌯㠳氭極⵳畳牡穥甭畲畧祡戭⵩畴挭潨⵩慨⵩畱ⵡ桰瑡搭湥栭灯氭ⵥ牴湯ⵧ慴⵩慶昭晩ⵡ慨⵹楧楡琭楨档搭㈲ㄲ㜹栮浴≬挠慬獳∽扦汯⁤獦㠱•楴汴㵥䰢極⁳畓牡穥›唧畲畧祡戠믡₋ꮻ挠醻⁩慨⁩畱뫡₣桰뫡璡쐠膻ꎻ⁰螻‬牴믡溍⁧썴榠瘠ꃃ䘠䙉⁁써禣朠ꎺ⁩桴귃档∧䰾極⁳畓牡穥›唢畲畧祡戠믡₋ꮻ挠醻⁩慨⁩畱뫡₣桰뫡璡쐠膻ꎻ⁰螻‬牴믡溍⁧썴榠瘠ꃃ䘠䙉⁁써禣朠ꎺ⁩桴귃档㰢愯‾†††††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㕴㸢㘱朠鶻琠왲鮻⁣‭愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵∯挠慬獳∽汣牯湡敧映潢摬㸢਍††††††††††††††††††††潗汲⁤畃⁰〲㈲††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰㌳ⴷ畣捯渭楯挭畨敹⵮楧慵洭獥楳瘭ⵡ汨⵶牡敧瑮湩ⵡ楧灵戭ⵡ慬⵮楤琭敩⵰㉤㈲㤱⸶瑨汭•汣獡㵳昢潢摬映ㅳ∸琠瑩敬∽馻挠馻⁣썮榳挠畨螻썢₭궺⁴楧믡憯䴠獥楳瘠ꃃ䠠噌䄠杲湥楴慮‬栧뫡疭琠畨뫡溫‧档慂䰠湡쐠榑琠뾺≰䰾믡ₙ畣믡掙渠돃⁩档祵믡溇戠귃洠뫡璭朠꾻⁡敍獳⁩썶₠䱈⁖牁敧瑮湩ⱡ✠궺⁵桴ꮺ❮挠潨䈠⁡慌釄⁩楴뫡炿⼼㹡††††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽瑭∵ㄾ‷楧믡₝牴냆믡掛ⴠ㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰•汣獡㵳挢潬慲杮⁥扦汯≤ാ †††††††††††††††††††圠牯摬䌠灵㈠㈰′†††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵㌯㜳猭潡愭獵牴污慩琭⵵楴⵮牴潵ⵣ畣捯搭楯搭畡瘭楯洭獥楳瘭ⵡ牡敧瑮湩ⵡ㉤㈲㤱⸵瑨汭•汣獡㵳昢潢摬映ㅳ∸琠瑩敬∽慓畁瑳慲楬㩡✠郄믡榑쐠Ꞻ⁵鮻⁩敍獳⁩档뫡溳⁧썣₳썧€썬₠楶桮搠믡₱潴氠믡溛‬湡⁨뫡禥挠꧅杮挠覻氠ꃃ渠왧鶻⁩桴냆믡溝❧㸢慓畁瑳慲楬㩡✠郄믡榑쐠Ꞻ⁵鮻⁩敍獳⁩档뫡溳⁧썣₳썧€썬₠楶桮搠믡₱潴氠믡溛‬湡⁨뫡禥挠꧅杮挠覻氠ꃃ渠왧鶻⁩桴냆믡溝❧⼼㹡††††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽瑭∵ㄾ‹楧믡₝牴냆믡掛ⴠ㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰•汣獡㵳挢潬慲杮⁥扦汯≤ാ †††††††††††††††††††圠牯摬䌠灵㈠㈰′†††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵㌯㜳戭⵩潬楡挭祡搭湡ⵧ汨⵶牵杵慵⵹潤氭楯挭潨戭ⵯ慤ⵯ桮ⵡ㉤㈲㤱⸴瑨汭•汣獡㵳昢潢摬映ㅳ∸琠瑩敬∽讻氠ꆺ⁩慣⁹釄뫡溯Ⱨ䠠噌唠畲畧祡琠믡掩洠곃桮焠慵⁹慳杮쐠閻氠믡榗挠潨䈠믡ₓ郄ꃃ桎≡䈾믡₋潬뫡榡挠祡쐠꾺杮‬䱈⁖牕杵慵⁹ꦻ⁣썭溬⁨畱祡猠湡⁧釄믡ₕ鞻⁩档鎻쐠쎐澠丠慨⼼㹡††††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽瑭∵㈾‰楧믡₝牴냆믡掛ⴠ㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰•汣獡㵳挢潬慲杮⁥扦汯≤ാ †††††††††††††††††††圠牯摬䌠灵㈠㈰′†††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵㌯㠳琭畲杮瘭ⵥ瑤札慨慮挭楨桮琭畨ⵣ桴慵渭慨⵮桫湯ⵧ湡搭潵ⵣ桴⵩慤⵰潤瘭楯甭畲畧祡搭㈲ㄲ㈹栮浴≬挠慬獳∽扦汯⁤獦㠱•楴汴㵥吢畲杮瘠믡₇郄⁔桇湡⁡档귃桮琠ꦻ⁣桴믡憫渠궺欧써溴⁧菄釄냆믡掣琠써€釄뫡炡쐠閻‧鮻⁩牕杵慵≹吾畲杮瘠믡₇郄⁔桇湡⁡档귃桮琠ꦻ⁣桴믡憫渠궺欧써溴⁧菄釄냆믡掣琠써€釄뫡炡쐠閻‧鮻⁩牕杵慵㱹愯‾†††††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㕴㸢ㄲ朠鶻琠왲鮻⁣‭愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵∯挠慬獳∽汣牯湡敧映潢摬㸢਍††††††††††††††††††††潗汲⁤畃⁰〲㈲††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰㌳ⴲ瑤搭捵戭⵩档⵵桮ⵡ慱慴⵲档ⵥ楧略琭慨⵭整瘭⵩楢⵴潭⵭潲⵩敶渭潵ⵣ㉤㈲㤱⸳瑨汭•汣獡㵳昢潢摬映ㅳ∸琠瑩敬∽䈧믡璋洠믡涓‧鎻⁩讻丠궺⁴ꎺ썶₠썔禢䈠湡丠慨挠潨瘠믡₁왮鮻⁣鮻Ɑ쐠ꦻ⁣ꆺ⁩讻挠ꞻ渠써₠慑慴⁲档뫡₿楧믡疅琠궺螻㸢䈧믡璋洠믡涓‧鎻⁩讻丠궺⁴ꎺ썶₠썔禢䈠湡丠慨挠潨瘠믡₁왮鮻⁣鮻Ɑ쐠ꦻ⁣ꆺ⁩讻挠ꞻ渠써₠慑慴⁲档뫡₿楧믡疅琠궺螻⼼㹡††††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽瑭∵㈾′楧믡₝牴냆믡掛ⴠ㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰•汣獡㵳挢潬慲杮⁥扦汯≤ാ †††††††††††††††††††圠牯摬䌠灵㈠㈰′†††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵㌯㜳爭楯猭湡琭潲杮瘭湵ⵧ慶杮爭湯污潤氭湥琭敩杮札慩⵩桴捩⵨㉤㈲㤱⸱瑨汭•汣獡㵳昢潢摬映ㅳ∸琠瑩敬∽鶻⁩썳溢琠潲杮瘠맃杮瘠뫡溱Ⱨ删湯污潤朠ꎺ⁩桴귃档挠써溭⁨Ꞻ⁵桴믡₧썈溠儠醻⁣썬₠杮냆믡榝✠档ꋃ杮닃❩㸢鶻⁩썳溢琠潲杮瘠맃杮瘠뫡溱Ⱨ删湯污潤朠ꎺ⁩桴귃档挠써溭⁨Ꞻ⁵桴믡₧썈溠儠醻⁣썬₠杮냆믡榝✠档ꋃ杮닃❩⼼㹡††††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽瑭∵㈾″楧믡₝牴냆믡掛ⴠ㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰•汣獡㵳挢潬慲杮⁥扦汯≤ാ †††††††††††††††††††圠牯摬䌠灵㈠㈰′†††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵㌯㠳猭湯栭略杮洭湩洭瑯洭湩⵨潴⵩慤瀭慨⵩档祡栭瑥挭楨略搭楡猭湡戭湯ⵧ㉤㈲㤱⸰瑨汭•汣獡㵳昢潢摬映ㅳ∸琠瑩敬∽潓效湵ⵧ業왲溰⁧왲溰㩧✠馻⁴썭溬⁨썴榴쐠쎑₣桰뫡榣挠ꆺ⁹뾺⁴档膻⁵썤榠猠ꋃ썢溳❧㸢潓效湵ⵧ業왲溰⁧왲溰㩧∠馻⁴썭溬⁨썴榴쐠쎑₣桰뫡榣挠ꆺ⁹뾺⁴档膻⁵썤榠猠ꋃ썢溳≧⼼㹡††††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽瑭∵㈾″楧믡₝牴냆믡掛ⴠ㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰•汣獡㵳挢潬慲杮⁥扦汯≤ാ †††††††††††††††††††圠牯摬䌠灵㈠㈰′†††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯瘯摩潥㌯㈳挭癤札慨慮愭⵮畭杮渭畨瘭ⵯ楤档欭楨欭潥搭潵ⵣ瑤甭畲慧⵹畣杮瘭ⵥ畮捯搭㈲ㄲ㤸栮浴≬挠慬獳∽扦汯⁤獦㠱•楴汴㵥吢畨⁡牴뫡溭瘠ꃃ戠믡₋潬뫡榡猠믡涛渠왨溰⁧쑃嚐䜠慨慮쐠溃洠믡溫⁧桮냆瘠듃쐠讻档瘠곃欠꧃釄냆믡掣쐠咐唠畲畧祡爠⁡썳溢戠祡挠맃杮㸢桔慵琠궺썶₠讻氠ꆺ⁩鮻桮냆杮䌠郄⁖桇湡⁡菄ꮻ杮渠왨₰썶₴釄믡掋⁨썶€썫澩쐠욑ꎻ⁣郄⁔牕杵慵⁹慲猠ꋃ慢⁹썣溹㱧⁩汣獡㵳攢灸⵩楶敤≯㰾椯㰾愯‾†††††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㕴㸢㐲朠鶻琠왲鮻⁣‭愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯瘯摩潥∯挠慬獳∽汣牯湡敧映潢摬㸢਍††††††††††††††††††††䥖䕄⁏†††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††ഠ †††††††††††㰠甯㹬਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽扭〲㸢਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽摡≶猠祴敬∽慭杲湩琭灯〺硰活牡楧⵮潢瑴浯〺硰∻㰾楤⁶汣獡㵳攢愠獤损湯整瑮•慤慴椭㵤ㄢ∹猠祴敬∽㸢ℼⴭ䈠来湩䐠扡敬倠彃楳敤扟牡⼠䘠牯椠煮極楲獥‬楶楳⁴瑨灴⼺搯扡敬椮ⴭ㰾楤⁶摩∽慤汢睥摩敧彴㜳慊睍潧•慤慴眭摩敧彴摩∽㜳慊睍潧㸢猼牣灩㹴昨湵瑣潩⡮ⱤⱡⱢⱬⱥ⥟笠਍††††††晩搨扛♝搦扛⹝⥱敲畴湲搻扛㵝畦据楴湯⤨⡻孤嵢焮搽扛⹝籱孼⥝瀮獵⡨牡畧敭瑮⥳㭽㵥⹡牣慥整汅浥湥⡴⥬഻ †††††攠愮祳据ㄽ攻挮慨獲瑥✽瑵ⵦ✸攻献捲✽⼯瑳瑡捩搮扡敬椮⽯楤瑳瀯畬楧⹮業⹮獪㬧਍††††††㵟⹡敧䕴敬敭瑮䉳呹条慎敭氨嬩崰弻瀮牡湥乴摯⹥湩敳瑲敂潦敲攨弬㬩਍††††††⥽眨湩潤ⱷ潤畣敭瑮✬慤汢❥✬捳楲瑰⤧഻ †††††搠扡敬✨敳却牥楶散Ⱗ✠灳牯獴㐴⸲潣❭㬩਍††††††慤汢⡥猧湥䱤杯湏散⤧഻ †††††搠扡敬✨敲摮牥楗杤瑥Ⱗ✠慤汢睥摩敧彴㜳慊睍潧⤧㰻猯牣灩㹴⼼楤㹶ℼⴭ䔠摮倠彃楳敤扟牡⼠䘠牯椠煮極楲獥‬楶楳⁴瑨灴⼺搯扡敬椮ⴭാ †††††㰠搯癩㰾搯癩‾†††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠瑳汹㹥਍††††††††††昮敬⵸‱ൻ †††††††††††映敬㩸†㬱਍††††††††††ൽ †††††††††⸠慧⵰〱笠਍††††††††††††慧㩰ㄠ瀰㭸਍††††††††††ൽ †††††††††⸠污杩⵮瑩浥⵳散瑮牥笠਍††††††††††††污杩⵮瑩浥㩳挠湥整㭲਍††††††††††ൽ †††††††††⸠桴浵ⵢ畮扭牥椠杭ൻ †††††††††††眠摩桴›〸硰഻ †††††††††††栠楥桧㩴㘠瀰㭸਍††††††††††ൽ †††††††††⸠桴浵ⵢ畮扭牥⸠畮扭牥ൻ †††††††††††挠汯牯›愣慡഻ †††††††††††映湯⵴楳敺›〳硰഻ †††††††††††映湯⵴敷杩瑨›〷㬰਍††††††††††††楷瑤㩨㈠瀵㭸਍††††††††††††整瑸愭楬湧›散瑮牥഻ †††††††††素਍††††††††⼼瑳汹㹥਍††††††††搼癩挠慬獳∽扭〲㸢਍††††††††††搼癩挠慬獳∽獦〲映潢摬洠ㅢ‵楴汴彥慭湩㸢਍††††††††††††愼栠敲㵦樢癡獡牣灩㩴∻举돃杮琠潲杮琠Ꞻ㱮愯ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠汵挠慬獳∽楬瑳瑟瑩敬㸢਍††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥朠灡ㄭ‰污杩⵮瑩浥⵳散瑮牥㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵㌯㜳戭湯ⵧ档浡琭捯瘭⵩慳ⵯ潲慮摬ⵯ慶⵮桰楡挭楨⵵楴湥ⵧ湡洭湵ⵧ畨⵴㉤㈲㜰⸴瑨汭•汣獡㵳琢畨扭渭浵敢⁲ⵤ汦硥愠楬湧椭整獭挭湥整⁲慧⵰〱•楴汴㵥䈢돃杮挠ꆺ썴掳爠뗃渠왨₰慢杮ꃃⱹ瘠곃猠潡删湯污潤瘠뫡溫瀠ꎺ⁩档믡疋琠뾺杮✠菄ꮻ杮栠믡璥㼧•㰾灳湡挠慬獳∽畮扭牥㸢㰱猯慰㹮椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㈳砰㐲⼰楦敬⽳敮獷㈯㈰⼲ㄱ㈯⼹潢杮挭慨⵭慤⵵潲渭畨戭湡渭慧⵹楶猭潡爭湯污ⵯ慶⵮桰楡挭楨⵵楴湥ⵧ湡洭湵ⵧ畨⵴㠰㜵㜲樮杰•楷瑤㵨㌢〲•敨杩瑨∽㐲∰愠瑬∽썂溳⁧档뫡涡琠돃⁣썲₵桮냆戠湡渠썧禠‬썶€慳潒慮摬ꮺ桰뫡榣挠讻⁵楴뫡溿⁧쐧溃洠믡溫⁧ꖻ❴∿⼠㰾愯㰾㍨挠慬獳∽獦㐱映敬⵸∱㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰㌳ⴷ潢杮挭慨⵭潴ⵣ楶猭潡爭湯污潤瘭湡瀭慨⵩档畩琭敩杮愭⵮畭杮栭瑵搭㈲〲㐷栮浴≬挠慬獳∽•楴汴㵥䈢돃杮挠ꆺ썴掳爠뗃渠왨₰慢杮ꃃⱹ瘠곃猠潡删湯污潤瘠뫡溫瀠ꎺ⁩档믡疋琠뾺杮✠菄ꮻ杮栠믡璥㼧㸢썂溳⁧档뫡涡琠돃⁣썲₵桮냆戠湡渠썧禠‬썶€慳潒慮摬ꮺ桰뫡榣挠讻⁵楴뫡溿⁧쐢溃洠믡溫⁧ꖻ≴㰿愯㰾栯㸳††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬⁸慧⵰〱愠楬湧椭整獭挭湥整≲ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楶敤⽯㌳ⴸ楶敤ⵯ慢⵮桴慵琭捵琭潵⵩畣ⵡ慨⵮畱捯瘭牡渭楯欭潨杮搭⵵潢杮搭ⵡ档浡琭祡搭㈲〲㐶栮浴≬挠慬獳∽桴浵ⵢ畮扭牥搠昭敬⁸污杩⵮瑩浥⵳散瑮牥朠灡ㄭ∰琠瑩敬∽䥖䕄㩏䈠ꃃ桴慵琠믡掩琠냆믡榟挠믡憧䠠ꃃ畑믡掑‬䅖⁒썮榳✠桫듃杮‧썤₹썢溳⁧釄ꏃ挠ꆺ慴㽹•㰾灳湡挠慬獳∽畮扭牥㸢㰲猯慰㹮椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㈳砰㐲⼰楦敬⽳敮獷㈯㈰⼲ㄱ㈯⼸楶敤ⵯ慢⵮桴慵琭捵琭潵⵩畣ⵡ慨⵮畱捯瘭牡渭楯欭潨杮搭⵵潢杮搭ⵡ档浡琭祡㈭㐰㈸⸸灪≧眠摩桴∽㈳∰栠楥桧㵴㈢〴•污㵴嘢䑉佅›썂溠琠畨⁡ꦻ⁣왴龻⁩ꞻ⁡썈溠儠醻Ᵽ嘠剁渠돃⁩欧써溴❧搠맃戠돃杮쐠쎑₣档뫡涡琠祡∿⼠㰾愯㰾㍨挠慬獳∽獦㐱映敬⵸∱㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楶敤⽯㌳ⴸ楶敤ⵯ慢⵮桴慵琭捵琭潵⵩畣ⵡ慨⵮畱捯瘭牡渭楯欭潨杮搭⵵潢杮搭ⵡ档浡琭祡搭㈲〲㐶栮浴≬挠慬獳∽•楴汴㵥嘢䑉佅›썂溠琠畨⁡ꦻ⁣왴龻⁩ꞻ⁡썈溠儠醻Ᵽ嘠剁渠돃⁩欧써溴❧搠맃戠돃杮쐠쎑₣档뫡涡琠祡∿嘾䑉佅›썂溠琠畨⁡ꦻ⁣왴龻⁩ꞻ⁡썈溠儠醻Ᵽ嘠剁渠돃⁩欢써溴≧搠맃戠돃杮쐠쎑₣档뫡涡琠祡㰿⁩汣獡㵳攢灸⵩楶敤≯㰾椯㰾愯㰾栯㸳††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬⁸慧⵰〱愠楬湧椭整獭挭湥整≲ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰㌳ⴲ慢ⵯ畤ⵣ档ⵥ慢⵩桴浡琭ⵥ潤瑲畭摮挭潨⵮慳⵩楤ⵡ楤浥搭ⵡ楧潡栭畵搭㈲ㄲ㜴栮浴≬挠慬獳∽桴浵ⵢ畮扭牥搠昭敬⁸污杩⵮瑩浥⵳散瑮牥朠灡ㄭ∰琠瑩敬∽썂澡쐠ꦻ㩣✠桃뫡溳⁧楨믡疃猠潡䐠牯浴湵⁤ꆺ⁩档믡溍渠ꇆ⁩썣₳랺⁴썳溢爠馻杮瘠ꃃ砠ꃃ渠慧杮琠楨뫡疿瘠귃⁴釄믡₃釄ꇃ朠慩꾻❵•㰾灳湡挠慬獳∽畮扭牥㸢㰳猯慰㹮椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㈳砰㐲⼰楦敬⽳楴湥慳杮㈯㈰⼲㈱〯⼱潬潧瘭敩⵴慮⵭獶搭牯浴湵ⵤ〳ㄱ㐭ㄭ㘶㠹㤱〹㘰㘱㔴㔶㠱㠰ⴹ㔱㐰樮杰•楷瑤㵨㌢〲•敨杩瑨∽㐲∰愠瑬∽썂澡쐠ꦻ㩣✠桃뫡溳⁧楨믡疃猠潡䐠牯浴湵⁤ꆺ⁩档믡溍渠ꇆ⁩썣₳랺⁴썳溢爠馻杮瘠ꃃ砠ꃃ渠慧杮琠楨뫡疿瘠귃⁴釄믡₃釄ꇃ朠慩꾻❵•㸯⼼㹡格″汣獡㵳昢ㅳ‴汦硥ㄭ㸢愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵㌯㈳戭潡搭捵挭敨戭楡琭慨⵭整搭牯浴湵ⵤ档湯猭楡搭慩搭敩⵭慤札慩ⵯ畨⵵㉤㈲㐱⸷瑨汭•汣獡㵳∢琠瑩敬∽썂澡쐠ꦻ㩣✠桃뫡溳⁧楨믡疃猠潡䐠牯浴湵⁤ꆺ⁩档믡溍渠ꇆ⁩썣₳랺⁴썳溢爠馻杮瘠ꃃ砠ꃃ渠慧杮琠楨뫡疿瘠귃⁴釄믡₃釄ꇃ朠慩꾻❵㸢썂澡쐠ꦻ㩣✠桃뫡溳⁧楨믡疃猠潡䐠牯浴湵⁤ꆺ⁩档믡溍渠ꇆ⁩썣₳랺⁴썳溢爠馻杮瘠ꃃ砠ꃃ渠慧杮琠楨뫡疿瘠귃⁴釄믡₃釄ꇃ朠慩꾻❵⼼㹡⼼㍨‾†††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥朠灡ㄭ‰污杩⵮瑩浥⵳散瑮牥㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵㌯㈳搭楯搭敩⵮潶⵩畣ⵡ畴搭捵挭楨戭敩⵴慣⵵楸⵮慴⵹慢⵮桮ⵡ桴湡ⵧ桮瑡戭湡搭㈲〲㠵栮浴≬挠慬獳∽桴浵ⵢ畮扭牥搠昭敬⁸污杩⵮瑩浥⵳散瑮牥朠灡ㄭ∰琠瑩敬∽郄믡榑搠螻杮祵挠ꇆ戠믡₋潬뫡榡猠믡涛‬썣採挠뫡疧琠ꞻ쐠ꦻ⁣档믡₉楢뫡璿挠뫡疧砠湩吠ꋃ⁹慂桎⁡釄ꇃ栠뫡璿洠곃桮琠왲鮻⁣桎뫡璭䈠뫡溣•㰾灳湡挠慬獳∽畮扭牥㸢㰴猯慰㹮椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㈳砰㐲⼰楦敬⽳楴湥慳杮㈯㈰⼲ㄱ㈯⼸畲楤敧⵲灪来㈭㤹ⴱ㘱㤶〶㔵㠵ㄭ㐶⸰灪≧眠摩桴∽㈳∰栠楥桧㵴㈢〴•污㵴쐢醻⁩楤믡溇渠畧⁹왣₡讻氠ꆺ⁩鮻Ɑ挠ꇃ⁣Ꞻ⁵桴믡₧郄믡掩挠覻戠뾺⁴Ꞻ⁵楸썔禢䈠湡丠慨쐠쎑₡뾺⁴썭溬⁨牴냆믡掛丠궺⁴ꎺ≮⼠㰾愯㰾㍨挠慬獳∽獦㐱映敬⵸∱㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰㌳ⴲ潤⵩楤湥瘭楯挭慵琭⵵畤ⵣ档⵩楢瑥挭畡砭湩琭祡戭湡渭慨琭慨杮渭慨⵴慢⵮㉤㈲㔰⸸瑨汭•汣獡㵳∢琠瑩敬∽郄믡榑搠螻杮祵挠ꇆ戠믡₋潬뫡榡猠믡涛‬썣採挠뫡疧琠ꞻ쐠ꦻ⁣档믡₉楢뫡璿挠뫡疧砠湩吠ꋃ⁹慂桎⁡釄ꇃ栠뫡璿洠곃桮琠왲鮻⁣桎뫡璭䈠뫡溣㸢郄믡榑搠螻杮祵挠ꇆ戠믡₋潬뫡榡猠믡涛‬썣採挠뫡疧琠ꞻ쐠ꦻ⁣档믡₉楢뫡璿挠뫡疧砠湩吠ꋃ⁹慂桎⁡釄ꇃ栠뫡璿洠곃桮琠왲鮻⁣桎뫡璭䈠뫡溣⼼㹡⼼㍨‾†††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥朠灡ㄭ‰污杩⵮瑩浥⵳散瑮牥㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵㌯㈳戭潡栭湡焭潵ⵣ档⵩牴捩⵨牴湯ⵧ慴⵩桴浡琭ⵥ慳⵵牴湡琭畨ⵡ桧湡ⵡ㉤㈲㜰⸸瑨汭•汣獡㵳琢畨扭渭浵敢⁲ⵤ汦硥愠楬湧椭整獭挭湥整⁲慧⵰〱•楴汴㵥䈢ꇃ썈溠儠醻㩣✠郄膻⁵杮菄ꎺ档뫃杮琠⁡档뾺桴뫡溯⁧썬₠牴믡溍⁧썴榠‬듃杮琠⁡桴썩溪瘠믡₋桇湡⁡畱ꇃ爠뗃爠ꃃ杮∧㸠猼慰汣獡㵳渢浵敢≲㔾⼼灳湡㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㍟〲㉸〴是汩獥琯敩獮湡⽧〲㈲ㄯ⼱㤲戯湥潴㉳ⴲ㤰㘵樮杰•楷瑤㵨㌢〲•敨杩瑨∽㐲∰愠瑬∽썂澡䠠ꃃ畑믡掑›쐧榐믡疁渠쑧溃挠뫡溣挠써溺⁧慴挠楨뫡溿琠꾺杮氠ꃃ琠趻杮琠ꃃⱩ쌠溴⁧慴琠楨꫃讻䜠慨慮焠썵₡썲₵썲溠❧•㸯⼼㹡格″汣獡㵳昢ㅳ‴汦硥ㄭ㸢愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵㌯㈳戭潡栭湡焭潵ⵣ档⵩牴捩⵨牴湯ⵧ慴⵩桴浡琭ⵥ慳⵵牴湡琭畨ⵡ桧湡ⵡ㉤㈲㜰⸸瑨汭•汣獡㵳∢琠瑩敬∽썂澡䠠ꃃ畑믡掑›쐧榐믡疁渠쑧溃挠뫡溣挠써溺⁧慴挠楨뫡溿琠꾺杮氠ꃃ琠趻杮琠ꃃⱩ쌠溴⁧慴琠楨꫃讻䜠慨慮焠썵₡썲₵썲溠❧㸢썂澡䠠ꃃ畑믡掑›쐢榐믡疁渠쑧溃挠뫡溣挠써溺⁧慴挠楨뫡溿琠꾺杮氠ꃃ琠趻杮琠ꃃⱩ쌠溴⁧慴琠楨꫃讻䜠慨慮焠썵₡썲₵썲溠≧⼼㹡⼼㍨‾†††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††⼼汵ാ †††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㉢∰ാ †††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢㉳‰扦汯⁤扭㔱琠瑩敬浟楡≮ാ †††††††††††㰠⁡牨晥∽慪慶捳楲瑰㬺㸢਍††††††††††††††楔鮻⁩桮뫡璥਍††††††††††††⼼㹡਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††甼汣獡㵳氢獩彴楴汴≥ാ †††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰㌳ⴲ潪敳札浩湥穥搭湡⵨畱湡挭畨ⵣ楦慦挭畨⵩牴湯ⵧ慴⵩楶甭畲慧⵹楢氭慯⵩㉤㈲〲⸹瑨汭•汣獡㵳琢畨扭汢捯桴浵㍢〰㉸〰洠ㅢ∰琠瑩敬∽畑ꇃ挠祡挠뫃瘠곃戠믡₋潬뫡榡‬궺⁵螻唠畲慧⁹閻⁩桫맃杮쐠쎑溡⁨畱湡挠ꦻ⁣䥆䅆瘠ꃃ戠썵溴⁧鶻⁩ꖻ⁣쑴疩瘠믡榛琠趻杮琠ꃃ≩㸠椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥〳砰〲⼰楦敬⽳楴湥慳杮㈯㈰⼲㈱〯⼴潪敳札浩湥穥㈭〸ⴶ㘰㘴瀮杮•楷瑤㵨㌢〰•敨杩瑨∽〲∰愠瑬∽畑ꇃ挠祡挠뫃瘠곃戠믡₋潬뫡榡‬궺⁵螻唠畲慧⁹閻⁩桫맃杮쐠쎑溡⁨畱湡挠ꦻ⁣䥆䅆瘠ꃃ戠썵溴⁧鶻⁩ꖻ⁣쑴疩瘠믡榛琠趻杮琠ꃃ≩⼠㰾愯㰾㍨挠慬獳∽扦汯⁤獦㘱㸢愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵㌯㈳樭獯ⵥ楧敭敮⵺慤桮焭慵⵮档捵昭晩ⵡ档極琭潲杮琭楡瘭⵩牵杵祡戭⵩潬楡搭㈲㈲㤰栮浴≬挠慬獳∽•楴汴㵥儢썵₡慣⁹썣₺썶€讻氠ꆺⱩ栠뫡疭瘠믡₇牕杵祡渠믡榕欠써溹⁧釄ꇃ桮焠慵档믡掩䘠䙉⁁썶₠畢듃杮氠믡榝琠믡接琠꧄⁵鮻⁩牴믡溍⁧썴榠㸢畑ꇃ挠祡挠뫃瘠곃戠믡₋潬뫡榡‬궺⁵螻唠畲慧⁹閻⁩桫맃杮쐠쎑溡⁨畱湡挠ꦻ⁣䥆䅆瘠ꃃ戠썵溴⁧鶻⁩ꖻ⁣쑴疩瘠믡榛琠趻杮琠ꃃ㱩愯㰾栯㸳††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††㰠㍨挠慬獳∽浦潢摬映ㅳ∴㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰㌳ⴲ潤⵩楨桮琭ⵥ桮瑡瘭湯ⵧ慢杮眭牯摬挭灵㈭㈰ⴲ潲慮摬ⵯ慬搭畡琭畡搭㈲㈲㠰栮浴≬挠慬獳∽•楴汴㵥쐢馻⁩써溬⁨螻渠ꖺ⁴썶溲⁧ꎺ杮圠牯摬䌠灵›潒慮摬썬₠釄뫡疧琠ꃃ⁵ꞻ⁡궺⁰桴믡₃潴ꃃ桮믡溯⁧썣榡琠꫃氧뫡₡潨뫡掯∧쐾馻⁩써溬⁨螻渠ꖺ⁴썶溲⁧ꎺ杮圠牯摬䌠灵›潒慮摬썬₠釄뫡疧琠ꃃ⁵ꞻ⁡궺⁰桴믡₃潴ꃃ桮믡溯⁧썣榡琠꫃氧뫡₡潨뫡掯㰧愯㰾栯㸳††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††㰠㍨挠慬獳∽浦潢摬映ㅳ∴㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰㌳ⴲ楬档琭楨搭畡戭湯ⵧ慤栭浯渭祡渭慧⵹㐰ㄭⴲ㉤㈲〲⸷瑨汭•汣獡㵳∢琠瑩敬∽讻档琠楨쐠ꖺ⁵썢溳⁧釄ꇃ栠듃慮ⱹ渠썧禠〠⼴㈱›썓榴쐠馻杮圠牯摬䌠灵㸢讻档琠楨쐠ꖺ⁵썢溳⁧釄ꇃ栠듃慮ⱹ渠썧禠〠⼴㈱›썓榴쐠馻杮圠牯摬䌠灵⼼㹡⼼㍨‾†††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††格″汣獡㵳昢扭汯⁤獦㐱㸢愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯瘯摩潥㌯㈳栭杩汨杩瑨⵳潷汲ⵤ畣⵰〲㈲愭杲湥楴慮㈭ㄭ愭獵牴污慩〭ⴴ㈱㈭㈰ⴲ㉤㈲〲⸶瑨汭•汣獡㵳∢琠瑩敬∽楈桧楬桧獴䄠杲湥楴慮㈠ㄭ䄠獵牴污慩›敍獳⁩ꮺ醻⁩釄螻⁵慔杮썭₪釄뫡涯㸢楈桧楬桧獴䄠杲湥楴慮㈠ㄭ䄠獵牴污慩›敍獳⁩ꮺ醻⁩釄螻⁵慔杮썭₪釄뫡涯椼挠慬獳∽硥楰瘭摩潥㸢⼼㹩⼼㹡⼼㍨‾†††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††格″汣獡㵳昢扭汯⁤獦㐱㸢愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵㌯㈳欭瑥焭慵眭牯摬挭灵㈭㈰ⴲ牡敧瑮湩ⵡⴲⴱ畡瑳慲楬ⵡ㐰ㄭⴲ〲㈲搭㈲㈲㐰栮浴≬挠慬獳∽•楴汴㵥䴢獥楳琠뾺⁰ꖻ⁣썬₠釄뫡疧琠ꃃ⁵ꞻ⁡앶₩釄螻⁵慔杮썭₪釄뫡涯‬牁敧瑮湩⁡桴뫡溯⁧畁瑳慲楬⁡釄믡₃桴냆栠맃杮瘠믡榛䠠ꃃ䰠湡㸢敍獳⁩楴뫡炿琠믡接氠ꃃ쐠Ꞻ⁵썴疠挠믡憧瘠꧅쐠榑믡疇吠湡潧洠꫃쐠꾺Ɑ䄠杲湥楴慮琠꾺杮䄠獵牴污慩쐠莻琠왨₰써溹⁧鮻⁩썈₠慌㱮愯㰾栯㸳††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††㰠甯㹬਍††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽摡彳瑳捩祫洠㉢∰ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳愢癤•瑳汹㵥洢牡楧⵮潴㩰瀰㭸慭杲湩戭瑯潴㩭〲硰∻㰾楤⁶汣獡㵳攢愠獤损湯整瑮•慤慴椭㵤㈢•瑳汹㵥∢㰾捳楲瑰愠祳据猠捲∽瑨灴㩳⼯慰敧摡⸲潧杯敬祳摮捩瑡潩⹮潣⽭慰敧摡樯⽳摡扳杹潯汧⹥獪㸢⼼捳楲瑰ാ †††††㰠ⴡ‭灓牯㑴㈴㍟〰㙸〰牟杩瑨弲楦⁸ⴭാ †††††㰠湩⁳汣獡㵳愢獤祢潧杯敬ഢ ††††††††瑳汹㵥搢獩汰祡椺汮湩ⵥ汢捯㭫楷瑤㩨〳瀰㭸敨杩瑨㘺〰硰ഢ ††††††††慤慴愭ⵤ汣敩瑮∽慣瀭扵㘭㌰㐲㔷〸㔴㘶㐸∴਍††††††††搠瑡ⵡ摡猭潬㵴㐢㜱㈴㈰㤳∶㰾椯獮ാ †††††㰠捳楲瑰ാ ††††††††愨獤祢潧杯敬㴠眠湩潤⹷摡扳杹潯汧⁥籼嬠⥝瀮獵⡨絻㬩਍††††††⼼捳楲瑰㰾搯癩㰾搯癩‾†††††††㰠搯癩ാ †††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠猯捥楴湯ാ †††††††㰠搯癩ാ †††††㰠洯楡㹮਍††††††਍††††††਍††††††猼牣灩㹴਍††††††††⠤潤畣敭瑮⸩敲摡⡹畦据楴湯⤨笠††††਍††††††††††慶⁲⁩‽㬱਍††††††††††⠤⌧潣瑮湥彴敤慴汩椠杭⤧攮捡⡨畦据楴湯⤨ൻ †††††††††††瘠牡␠浩⁧‽⠤桴獩㬩਍††††††††††††慶⁲楦敬慮敭㴠␠浩⹧瑡牴✨牳❣㬩਍††††††਍††††††††††††晩␨琨楨⥳愮瑴⡲琧瑩敬⤧
潮整楟慭敧㴠✠猼慰汣獡㵳渢瑯彥浩条獥㸢⬧⠤桴獩⸩瑡牴✨楴汴❥⬩㰧猯慰㹮㬧਍††††††††††††汥敳渠瑯彥浩条⁥‽✧഻ †††††††††††椠⬫഻ †††††††††††␠渨瑯彥浩条⥥椮獮牥䅴瑦牥␨琨楨⥳㬩਍††††††††††⥽഻ †††††ഠ †††††††††␠✨挣湯整瑮摟瑥楡瘮摩潥捭坬慲灰牥⤧攮捡⡨畦据楴湯⤨ൻ †††††††††††瘠牡猠捲楟牦浡⁥‽⠤桴獩⸩档汩牤湥✨晩慲敭⤧愮瑴⡲猧捲⤧഻ †††††††††††椠⡦猡捲楟牦浡⥥␠琨楨⥳爮浥癯䍥慬獳✨楶敤浯汣牗灡数❲㬩਍††††††††††⥽഻ †††††††素㬩਍††††††⼼捳楲瑰ാ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††††††㰠潦瑯牥挠慬獳∽潦瑯牥浟楡≮ാ †††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢湯慴湩牥㸢਍††††††††††搼癩挠慬獳∽潦瑯牥瑟灯㸢਍††††††††††††搼癩挠慬獳∽ⵤ汦硥氠獩彴睴彯敮獷㸢਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽潣㉬瀵牥洠ㅢ∵ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦⼢•楴汴㵥匢佐呒㑓㈴㸢匠佐呒㑓㈴㰠愯ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠汵挠慬獳∽敭畮浟湥彵潢瑴浯㸢਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯瘯ⵥ灳牯獴㐴ⴲ㑰栮浴≬琠瑩敬∽膻挠써溺⁧썴榴㸢膻挠써溺⁧썴榴⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楬湥栭ⵥ潶⵩档湵ⵧ潴⵩ㅰ栮浴≬琠瑩敬∽楌꫃螻㸢楌꫃螻⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭档湩⵨慳档戭潡洭瑡瀭⸲瑨汭•楴汴㵥䌢써溭⁨썳採⁨ꎺ궺≴䌾써溭⁨썳採⁨ꎺ궺㱴愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯搯敩⵵桫慯⵮畳搭湵ⵧ㍰栮浴≬琠瑩敬∽郄膻⁵桫ꎺ궻搠믡溥≧쐾榐믡疁欠潨뫡溣猠믡₭ꖻ杮⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭杮祵湥琭捡戭敩⵮慴⵰㙰栮浴≬琠瑩敬∽李祵꫃꾺⁣楢꫃궺≰举畧썹溪琠뫡掯戠썩溪琠뫡炭⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭畴敹⵮畤杮瀭⸵瑨汭•楴汴㵥吢祵믡溃搠믡溥≧吾祵믡溃搠믡溥㱧愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††⼼汵ാ †††††††††††††㰠搯癩ാ †††††ഠ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢汯㔲数⁲扭㔱㸢਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡≥ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽∯琠瑩敬∽䥌䕖䍓剏≅‾䥌䕖䍓剏⁅⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††甼汣獡㵳洢湥彵敭畮扟瑯潴≭ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽•楴汴㵥䰢믡掋⁨桴⁩釄뫡疥㸢讻档琠楨쐠ꖺ㱵愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦∢琠瑩敬∽뾺⁴畱뫡₣썢溳⁧釄ꇃ㸢뾺⁴畱뫡₣썢溳⁧釄ꇃ⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽•楴汴㵥䈢뫡溣⁧뾺⁰ꆺ杮㸢ꎺ杮砠뫡炿栠뫡溡㱧愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††⼼汵ാ †††††††††††††㰠搯癩ാ †††††ഠ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢汯㔲数⁲扭㔱㸢਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡≥ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽∯琠瑩敬∽楇뫡榣쐠ꖺ⁵閻⁩궺≴‾楇뫡榣쐠ꖺ⁵閻⁩궺⁴⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††甼汣獡㵳洢湥彵敭畮扟瑯潴≭ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽•楴汴㵥丢潧뫡榡栠뫡溡⁧湁≨举潧뫡榡栠뫡溡⁧湁㱨愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦∢琠瑩敬∽썃為䌠∱䌾뫃⁰ㅃ⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽•楴汴㵥䰢⁡楌慧㸢慌䰠杩㱡愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦∢琠瑩敬∽⁖敌条敵㸢⁖敌条敵⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽•楴汴㵥䰢杩敵ㄠ㸢楌畧⁥㰱愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦∢琠瑩敬∽畅潲慰䰠慥畧≥䔾牵灯⁡敌条敵⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††㰠甯㹬਍††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽潣㉬瀵牥洠ㅢ∵ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦⼢•楴汴㵥䌢䉌㸢䌠䉌㰠愯ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠汵挠慬獳∽敭畮浟湥彵潢瑴浯㸢਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦∢琠瑩敬∽啍㸢啍⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽•楴汴㵥䄢獲湥污㸢牁敳慮㱬愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦∢琠瑩敬∽慂捲≡䈾牡慣⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽•楴汴㵥刢慥慍牤摩㸢敒污䴠摡楲㱤愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦∢琠瑩敬∽桃汥敳≡䌾敨獬慥⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽•楴汴㵥䨢癵湥畴≳䨾癵湥畴㱳愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦∢琠瑩敬∽慂敹湲䴠湵捩≨䈾祡牥畍楮档⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽•楴汴㵥倢䝓㸢卐㱇愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††਍††††††††††††††††⼼汵ാ †††††††††††††㰠搯癩ാ †††††ഠ †††††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㍢‰ⵤ汦硥愠楬湧椭整獭挭湥整≲ാ †††††††††††㰠⁡牨晥∽∯挠慬獳∽牭愭瑵潬潧晟潯整≲ാ †††††††††††††㰠㑨㰾浩⁧牳㵣栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯浥汰瑡獥㈯㈰⼲桴浥獥椯慭敧⽳潬潧浟楡⹮癳≧栠楥桧㵴㔢∰⼠㰾栯㸴਍††††††††††††⼼㹡਍††††††਍††††††††††††搼癩挠慬獳∽汭愭瑵整瑸爭杩瑨椠潣彮潴彰楲桧≴ാ †††††††††††††㰠⁡牨晥∽振湯慴瑣∯琠瑩敬∽楌꫃螻猠潰瑲㑳㈴挮浯•汣獡㵳昢潢摬㸢潃瑮捡㱴愯‾਍††††††††††††††愼栠敲㵦⼢档湩⵨慳档戭潡洭瑡瀭⸲瑨汭•楴汴㵥䌢써溭⁨썳採⁨ꎺ궺⁴灳牯獴㐴⸲潣≭挠慬獳∽扦汯≤倾楲慶祣瀠汯捩㱹愯ാ †††††††††††††㰠⁡牨晥∽搯敩⵵桫慯⵮畳搭湵ⵧ㑰栮浴≬琠瑩敬∽郄膻⁵桫ꎺ궻搠믡溥⁧灳牯獴㐴⸲潣≭挠慬獳∽扦汯≤吾牥獭漠⁦獵㱥愯ാ †††††††††††††㰠灳湡挠慬獳∽潳楣污浟≢ാ †††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷慦散潢歯挮浯猯潰瑲㑳㈴潣⽭•敲㵬渢景汯潬⁷潮灯湥牥•慴杲瑥∽扟慬歮㸢਍††††††††††††††††††椼杭猠捲∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳浩条獥是⹢癳≧栠楥桧㵴ㄢ∵⼠‾਍††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺琯楷瑴牥挮浯匯潰瑲㑳㈴潣≭爠汥∽潮潦汬睯渠潯数敮≲琠牡敧㵴弢汢湡≫ാ †††††††††††††††††㰠浩⁧牳㵣栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯浥汰瑡獥㈯㈰⼲桴浥獥椯慭敧⽳睴献杶•敨杩瑨∽㔱•㸯਍††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷礮畯畴敢挮浯振慨湮汥唯䝃䉺煗䍊坈杅䵭㙍報眲㙑≁爠汥∽潮潦汬睯渠潯数敮≲琠牡敧㵴弢汢湡≫ാ †††††††††††††††††㰠浩⁧牳㵣栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯浥汰瑡獥㈯㈰⼲桴浥獥椯慭敧⽳瑹⹵癳≧栠楥桧㵴ㄢ∵⼠ാ †††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††㰠猯慰㹮਍††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††⼼楤㹶਍††††††⼼潦瑯牥ാ †††††㰠楤⁶汣獡㵳戢捡⵫潴≰㰾搯癩ാ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††††††㰠捳楲瑰ാ †††††††††††␠昨湵瑣潩⡮
ൻ †††††††††††††␠✨氮穡❹⸩慌祺⤨഻ †††††††††††素㬩਍††††††††††⼼捳楲瑰ാ †††††††††㰠捳楲瑰猠捲∽氯扩支灸畬⽳煪敵祲琮敷瑮瑹敷瑮⹹獪•祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴㰾猯牣灩㹴਍††††††††猼牣灩⁴牳㵣⼢楬⽢硥汰獵樯畱牥⹹硥汳摩牥樮㽳㵶∳琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰㸢⼼捳楲瑰ാ †††††††㰠捳楲瑰猠捲∽氯扩支灸畬⽳硥汰獵搮癥樮㽳㵶⸰⸲∱琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰㸢⼼捳楲瑰‾†††††††††㰠ⴡ‭潌摡䘠捡扥潯䑓⁋潦⁲慊慶捓楲瑰ⴠ㸭਍††††††††††††搼癩椠㵤昢ⵢ潲瑯㸢⼼楤㹶਍††††††††††††猼牣灩㹴਍†††††††††††††楷摮睯昮䅢祳据湉瑩㴠映湵瑣潩⡮
ൻ †††††††††††††䘠⹂湩瑩笨਍†††††††††††††††晸浢†††††㨠琠畲ⱥ਍†††††††††††††††敶獲潩††††㨠✠㍶㈮ധ †††††††††††††素㬩਍†††††††††††††㭽਍††††††਍†††††††††††††昨湵瑣潩⡮Ɽ猠‬摩
ൻ ††††††††††††瘠牡樠ⱳ映獪㴠搠朮瑥汅浥湥獴祂慔乧浡⡥⥳せ㭝਍†††††††††††††晩⠠⹤敧䕴敬敭瑮祂摉椨⥤
敲畴湲഻ ††††††††††††樠⁳‽⹤牣慥整汅浥湥⡴⥳※獪椮⁤‽摩഻ ††††††††††††樠⹳牳⁣‽栧瑴獰⼺振湯敮瑣昮捡扥潯⹫敮⽴楶噟⽎摳⽫晸浢⹬畣瑳浯牥档瑡樮❳഻ ††††††††††††⼠ 獪献捲㴠✠瑨灴㩳⼯潣湮捥⹴慦散潢歯渮瑥瘯彩乖猯此樮⍳晸浢㵬☱敶獲潩㵮㍶㈮愦灰摉㈽㔱ㄷ㜶㐱㈱ㄶ㠶☵畡潴潌䅧灰癅湥獴ㄽ㬧਍†††††††††††††橦⹳慰敲瑮潎敤椮獮牥䉴晥牯⡥獪‬橦⥳഻ †††††††††††素搨捯浵湥ⱴ✠捳楲瑰Ⱗ✠慦散潢歯樭獳此⤧㬩⼼捳楲瑰ാ †††††††††††㰠捳楲瑰猠捲∽瑨灴㩳⼯灡獩朮潯汧⹥潣⽭獪瀯慬晴牯⹭獪•獡湹⁣敤敦㹲汻湡㩧✠楶紧⼼捳楲瑰ാ †††††††††††††㰠ⴡ‭摁⁳潆瑯牥ⴠ㸭਍††††††††††††††††椼獮挠慬獳∽㠹愲㐹㘹•慤慴欭祥∽〰愱慣戲㕡戹㉥㡡晥捥ㅡ攸㤰晤㔸ㄲ㸢⼼湩㹳਍††††††††††††猼牣灩⁴獡湹⁣敤敦⁲牳㵣栢瑴獰⼺愯ㅪ㔵⸹湯楬敮戯㉡㠹て⸴獪㸢⼼捳楲瑰‾†††㰠ⴡ‭湅⁤摁⁳潆瑯牥ⴠ㸭਍††††††††⼼潢祤ാ †††††††㰠栯浴㹬