਍††††††ℼ佄呃偙⁅瑨汭倠䉕䥌⁃ⴢ⼯㍗⽃䐯䑔堠呈䱍ㄠ〮吠慲獮瑩潩慮⽬䔯≎∠瑨灴⼺眯睷眮⸳牯⽧剔砯瑨汭⼱呄⽄桸浴ㅬ琭慲獮瑩潩慮⹬瑤≤ാ †††††㰠瑨汭氠湡㵧瘢≩‾†਍††††††††格慥㹤਍††††††††††洼瑥⁡慮敭∽啁䡔剏•瑩浥牰灯∽畡桴牯•潣瑮湥㵴匢潰瑲⁳㐴∲⼠ാ †††††††††㰠敭慴渠浡㵥愢獢牴捡≴挠湯整瑮∽灓牯獴㐠㈴•㸯਍††††††††††洼瑥⁡慮敭∽潣祰楲桧≴挠湯整瑮∽潃祰楲桧⁴꧂㈠㄰‹祢匠潰瑲⁳㐴∲⼠ാ †††††††††㰠敭慴渠浡㵥爢扯瑯≳挠湯整瑮∽湩敤ⱸ潦汬睯測潯灤•㸯਍††††††††††洼瑥⁡慮敭∽潇杯敬潢≴挠湯整瑮∽湩敤ⱸ潦汬睯•㸯਍††††††††††洼瑥⁡瑨灴攭畱癩∽ⵘ䅕䌭浯慰楴汢≥挠湯整瑮∽敲畱物獥捁楴敶㵘牴敵•㸯਍††††††††††洼瑥⁡瑨灴攭畱癩∽潃瑮湥⵴祔数•潣瑮湥㵴琢硥⽴瑨汭※档牡敳㵴瑵ⵦ∸⼠ാ †††††††††㰠敭慴栠瑴⵰煥極㵶挢湯整瑮氭湡畧条≥椠整灭潲㵰椢䱮湡畧条≥挠湯整瑮∽湥⼢ാ †††††††††㰠敭慴瀠潲数瑲㵹漢㩧潬慣敬•潣瑮湥㵴攢彮单∠⼠ാ †††††††††㰠敭慴瀠潲数瑲㵹漢㩧楳整湟浡≥挠湯整瑮∽灓牯獴㐠㈴•㸯਍††††††††††洼瑥⁡慮敭∽楶睥潰瑲•潣瑮湥㵴眢摩桴搽癥捩ⵥ楷瑤ⱨ椠楮楴污猭慣敬ㄽ〮‬慭楸畭⵭捳污㵥⸱ⰰ甠敳⵲捳污扡敬渽≯⼠ാ †††††††††㰠敭慴栠瑴⵰煥極㵶挢湯整瑮氭湡畧条≥挠湯整瑮∽楶•㸯਍††††††††††洼瑥⁡慮敭∽啁䡔剏•潣瑮湥㵴匢潰瑲⁳㐴∲⼠ാ †††††††††㰠敭慴渠浡㵥䌢偏剙䝉呈•潣瑮湥㵴匢潰瑲⁳㐴∲⼠ാ †††††††††㰠敭慴瀠潲数瑲㵹昢㩢灡彰摩•潣瑮湥㵴㈢㜷㈱〰〹ㄲ〳ㄱ•㸯਍††††††††††洼瑥⁡慮敭∽潧杯敬猭瑩ⵥ敶楲楦慣楴湯•潣瑮湥㵴㔢彫ⵢ捩䝨獶兌救䱒婷䬵椳瑯汙䍨ㅉ眸杍㑍嘷愷欱•㸯਍††††††††††洼瑥⁡牰灯牥祴∽扦瀺条獥•潣瑮湥㵴ㄢ㌰㤷㘷㐱㐴㤲㠰•㸯਍††††††††††洼瑥⁡牰灯牥祴∽杯琺灹≥挠湯整瑮∽牡楴汣≥⼠㰾敭慴瀠潲数瑲㵹漢㩧楴汴≥挠湯整瑮∽″썬₽潤✠ꎺ왢鮻❣儠慵杮䠠뫡榣朠썩溠⁨釄냆믡掣儠ꎺ戠돃杮瘠ꃃ杮嘠螻⁴慎〲㤱•㸯洼瑥⁡牰灯牥祴∽杯町汲•潣瑮湥㵴栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭ㄳⴰⴳ祬搭ⵯ杮湡挭湡焭慵杮栭楡札慩桮搭潵ⵣ畱ⵡ潢杮瘭湡ⵧ楶瑥渭浡㈭㄰ⴹㅤ㠹㘳⸷瑨汭•㸯洼瑥⁡牰灯牥祴∽杯携獥牣灩楴湯•潣瑮湥㵴䐢맃瘠뫡溫氠ꃃ洠믡璙琠潲杮渠꾻杮挠ꇃ⁩썴溪琠楨쐠ꖺ⁵믡溕쐠讻桮瘠ꃃ渠믡榕戠뫡璭琠潲杮渠菄畱⁡桮냆杮爠뗃爠ꃃ杮挠ꇆ栠믡榙쐠莻儠慵杮䠠뫡榣朠썩溠⁨釄냆믡掣儠噂嘠螻⁴慎Ꞻ桴믡₩′楬꫃楴뫡炿猠뫡₽썬₠ꖺ⁴桫돃∮⼠㰾敭慴瀠潲数瑲㵹漢㩧浩条≥挠湯整瑮∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楦敬⽳楧污湯⽧〲〲〯⼵㘲焯慵杮栭楡氭瑯琭灯㔭渭潧⵩慳ⵯ慧⵹桴瑡瘭湯ⵧ桮瑡琭楡瘭正甭㌲挭慨⵵ⵡ㤰㤳樮杰⼢㰾敭慴瀠潲数瑲㵹愢瑲捩敬愺瑵潨≲挠湯整瑮∽〱㜳㜹ㄶ㐴㈴〹∸⼠㰾敭慴瀠潲数瑲㵹愢瑲捩敬猺捥楴湯•潣瑮湥㵴丢睥≳⼠㰾敭慴瀠潲数瑲㵹愢瑲捩敬琺条•潣瑮湥㵴丢畧薻畑湡⁧ꎺⱩ儠噂儠慵杮䠠뫡榣‬䉑⁖楖믡璇丠浡㈠㈰∰⼠㰾敭慴瀠潲数瑲㵹搢扡敬椺慭敧•潣瑮湥㵴栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥〵砰㈳⼰楦敬⽳敮獷㈯㈰⼰㔰㈯⼶ⴳ祬搭ⵯ杮湡挭湡焭慵杮栭楡札慩桮搭潵ⵣ畱ⵡ潢杮瘭湡ⵧ楶瑥渭浡㈭㄰ⴹ㤰〵㜰樮杰⼢㰾敭慴瀠潲数瑲㵹搢扡敬椺整彭摩•潣瑮湥㵴ㄢ㠹㘳∷㸯洼瑥⁡牰灯牥祴∽慤汢㩥畡桴牯•潣瑮湥㵴匢潰瑲㑳㈴⼢㰾敭慴瀠潲数瑲㵹愢瑲捩敬猺捥楴湯•潣瑮湥㵴䈢鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁⼢㰾敭慴瀠潲数瑲㵹愢瑲捩敬瀺扵楬桳摥瑟浩≥挠湯整瑮∽〲〲〭ⴵ㘲ㅔ㨵〳〺⬰㜰〺∰㸯氼湩敲㵬愢灭瑨汭•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭ㄳⴰⴳ祬搭ⵯ杮湡挭湡焭慵杮栭楡札慩桮搭潵ⵣ畱ⵡ潢杮瘭湡ⵧ楶瑥渭浡㈭㄰ⴹㅤ㠹㘳⸷浡≰㰾楬歮爠汥∽慣潮楮慣≬栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭ㄳⴰⴳ祬搭ⵯ杮湡挭湡焭慵杮栭楡札慩桮搭潵ⵣ畱ⵡ潢杮瘭湡ⵧ楶瑥渭浡㈭㄰ⴹㅤ㠹㘳⸷瑨汭㸢਍††††††††猼牣灩⁴祴数∽灡汰捩瑡潩⽮摬樫潳≮ാ †††††††笠਍††††††††††䀢潣瑮硥≴›栢瑴獰⼺猯档浥⹡牯≧‬਍††††††††††䀢祴数㨢∠敎獷牁楴汣≥‬਍††††††††††洢楡䕮瑮瑩佹偦条≥›⁻਍††††††††††††䀢祴数㨢∠敗偢条≥‬਍††††††††††††䀢摩㨢∠瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯〱㌭氭⵹潤渭慧⵮慣⵮畱湡ⵧ慨⵩楧湡⵨畤捯焭慵戭湯ⵧ慶杮瘭敩⵴慮⵭〲㤱搭㤱㌸㜶栮浴≬ഠ †††††††††素‬਍††††††††††栢慥汤湩≥›㌢氠뷃搠杮菄ꎺ畑湡⁧ꎺ⁩楧ꃃ桮쐠욑ꎻ⁣畑뫡₣썢溳⁧썶溠⁧楖믡璇丠浡㈠㄰∹‬਍††††††††††椢慭敧㨢笠ഠ †††††††††††∠瑀灹≥∺浉条佥橢捥≴‬਍††††††††††††產汲㨢栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㈱〰㙸〵是汩獥港睥⽳〲〲〯⼵㘲㌯氭⵹潤渭慧⵮慣⵮畱湡ⵧ慨⵩楧湡⵨畤捯焭慵戭湯ⵧ慶杮瘭敩⵴慮⵭〲㤱〭㔹〰⸷灪≧‬਍††††††††††††眢摩桴㨢㈱〰‬਍††††††††††††栢楥桧≴㘺〵ഠ †††††††††素‬਍††††††††††搢瑡健扵楬桳摥㨢∠〲〲〭ⴵ㘲ㅔ㨵〳〺⬰㜰〺∰‬਍††††††††††搢瑡䵥摯晩敩≤›㈢㈰ⴰ㘰〭吲㘱㌺㨹㔱〫㨷〰Ⱒ਍††††††††††愢瑵潨≲›ൻ †††††††††††∠瑀灹≥›倢牥潳≮ബ †††††††††††∠慮敭㨢∠䱂⁖畑湡⁧畈≹ബ †††††††††††∠敤捳楲瑰潩≮›嘢꧅儠慵杮䠠祵⠠楳桮渠菄㤱㔷
썬₠馻⁴썢溬⁨畬뫡溭瘠썩溪⠠䱂⥖‬桮ꃃ戠ꇃ杮냆믡榝嘠螻⁴慎⹭䄠桮쐠욑ꎻ⁣楢뫡璿쐠뾺桮膻⁵畱⁡慶⁩牴닃朠썩涡쐠醻⁣ꞻ⁡썫溪⁨呖㍃Ⱒ਍††††††††††††樢扯楔汴≥›丢써₠썢澡ⴠ䈠곃桮氠궺楶꫃≮ബ †††††††††††∠慳敭獁㨢嬠਍††††††††††††††栢瑴獰⼺眯睷昮捡扥潯⹫潣⽭汢煶慵杮畨≹ബ †††††††††††††∠瑨灴㩳⼯睷⹷潹瑵扵⹥潣⽭獵牥戯癬畱湡桧祵Ⱒ਍††††††††††††††栢瑴獰⼺瘯⹩楷楫数楤⹡牯⽧楷楫儯慵杮䡟祵⡟桮䌥┳ぁ扟䌥┳ㅁ⥯ഢ †††††††††††崠਍††††††††††ⱽഠ †††††††††∠異汢獩敨≲›⁻਍††††††††††††䀢祴数㨢∠牏慧楮慺楴湯Ⱒഠ †††††††††††∠慮敭㨢∠灓牯獴㐠㈴Ⱒഠ †††††††††††∠潬潧㨢笠ഠ †††††††††††††∠瑀灹≥›䤢慭敧扏敪瑣Ⱒഠ †††††††††††††∠牵≬›㰢㴿䕗彂佄䅍义㸿琯浥汰瑡獥搯晥畡瑬琯敨敭⽳浩条獥氯杯⹯湰≧‬਍††††††††††††††眢摩桴㨢㠱㠶‬栢楥桧≴㌺㌷ഠ †††††††††††素ഠ †††††††††素‬਍††††††††††搢獥牣灩楴湯㨢∠썄₹ꮺ썬₠馻⁴牴湯⁧桮믡溯⁧썣榡琠꫃桴⁩釄뫡疥閻釄믡溋⁨썶₠閻⁩궺⁴牴湯⁧쑮涃焠慵渠왨溰⁧썲₵썲溠⁧왣₡馻⁩釄믡₃畑湡⁧ꎺ⁩楧ꃃ桮쐠욑ꎻ⁣䉑⁖楖믡璇丠浡氠뫡溧琠ꦻ㈠氠썩溪琠뾺⁰붺氠ꃃ爠뫡璥欠써⺳•਍††††††††ൽ †††††††㰠猯牣灩㹴਍††††††††猼牣灩⁴祴数∽灡汰捩瑡潩⽮摬樫潳≮ാ †††††††††††笠਍††††††††††††††䀢潣瑮硥≴›栢瑴㩰⼯捳敨慭漮杲Ⱒ਍††††††††††††††䀢祴数㨢∠牂慥捤畲扭楌瑳Ⱒ਍††††††††††††††椢整䱭獩䕴敬敭瑮㨢嬠਍††††††††††††††††ൻ †††††††††††††††††∠瑀灹≥›䰢獩䥴整≭ബ †††††††††††††††††∠潰楳楴湯㨢ㄠബ †††††††††††††††††∠慮敭㨢∠牔湡⁧档믡⊧ബ †††††††††††††††††∠瑩浥㨢∠瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭ഢ †††††††††††††††素ബ †††††††††††††††笠਍††††††††††††††††††䀢祴数㨢∠楌瑳瑉浥Ⱒ਍††††††††††††††††††瀢獯瑩潩≮›ⰲ਍††††††††††††††††††渢浡≥›䈢鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁Ⱒ਍††††††††††††††††††椢整≭›栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭ഢ †††††††††††††††素ബ †††††††††††††††笠਍††††††††††††††††††䀢祴数㨢∠楌瑳瑉浥Ⱒ਍††††††††††††††††††瀢獯瑩潩≮›ⰳ਍††††††††††††††††††渢浡≥›吢湩吠믡掩ഢ †††††††††††††††素਍††††††††††††††൝ †††††††††††素਍††††††††††⼼捳楲瑰㰾楬歮爠汥∽畡桴牯•牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷楴瑫歯挮浯䀯楧污湯彧灳牯獴㐴㼲慬杮昽≲㸯††††氼湩敲㵬猢祴敬桳敥≴琠灹㵥琢硥⽴獣≳栠敲㵦⼢楬⽢硥汰獵支灸畬⹳獣㽳㵶⸰⸵∶⼠‾†††††††††††††††㰠楴汴㹥″썬₽潤✠ꎺ왢鮻❣儠慵杮䠠뫡榣朠썩溠⁨釄냆믡掣儠ꎺ戠돃杮瘠ꃃ杮嘠螻⁴慎〲㤱⼼楴汴㹥਍††††††††††洼瑥⁡慮敭∽敤捳楲瑰潩≮挠湯整瑮∽썄₹ꮺ썬₠馻⁴牴湯⁧桮믡溯⁧썣榡琠꫃桴⁩釄뫡疥閻釄믡溋⁨썶₠閻⁩궺⁴牴湯⁧쑮涃焠慵渠왨溰⁧썲₵썲溠⁧왣₡馻⁩釄믡₃畑湡⁧ꎺ⁩楧ꃃ桮쐠욑ꎻ⁣䉑⁖楖믡璇丠浡氠뫡溧琠ꦻ㈠氠썩溪琠뾺⁰붺氠ꃃ爠뫡璥欠써⺳•㸯਍††††††††††洼瑥⁡慮敭∽敫睹牯獤•潣瑮湥㵴丢畧薻畑湡⁧ꎺⱩ儠噂儠慵杮䠠뫡榣‬䉑⁖楖믡璇丠浡㈠㈰∰⼠ാ †††††††††㰠楬歮爠汥∽桳牯捴瑵椠潣≮栠敲㵦⼢慦楶潣⹮湰≧琠灹㵥椢慭敧砯椭潣≮ാ †††††††††㰠楬歮爠汥∽瑳汹獥敨瑥•祴数∽整瑸振獳•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳獣⽳潦瑮⽳潦瑮⵳瑳汹⹥獣≳ാ †††††††††㰠楬歮爠汥∽瑳汹獥敨瑥•祴数∽整瑸振獳•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳獣⽳慭湩挮獳瘿ㄽ㈮〮㸢਍††††††††††氼湩敲㵬猢祴敬桳敥≴琠灹㵥琢硥⽴獣≳栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯浥汰瑡獥㈯㈰⼲桴浥獥振獳振獵潴⹭獣㽳㵶⸱⸰∲ാ †††††††††㰠楬歮爠汥∽瑳汹獥敨瑥•祴数∽整瑸振獳•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳獣⽳汳捩⵫桴浥⹥獣≳ാ †††††††††㰠捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰•牳㵣栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯浥汰瑡獥㈯㈰⼲桴浥獥樯⽳煪敵祲㌭㐮ㄮ洮湩樮≳㰾猯牣灩㹴ഠ †††††††††㰠捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰•牳㵣栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯浥汰瑡獥㈯㈰⼲桴浥獥樯⽳煪敵祲献牣汯扬牡樮≳㰾猯牣灩㹴ഠ †††††††††㰠捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰•牳㵣栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯浥汰瑡獥㈯㈰⼲桴浥獥樯⽳煪敵祲氮穡⹹業⹮獪㸢⼼捳楲瑰‾਍††††††††††猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴猠捲∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳獪猯楬正洮湩樮≳㰾猯牣灩㹴ഠ †††††††††㰠捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰•牳㵣栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯浥汰瑡獥㈯㈰⼲桴浥獥樯⽳慭湩樮㽳㵶⸱⸲∰㰾猯牣灩㹴਍††††††††††猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴猠捲∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳獪戯獡⹥獪㸢⼼捳楲瑰ാ †††††††††㰠ⴡ‭汇扯污猠瑩⁥慴⁧木慴⹧獪
‭潇杯敬䄠慮祬楴獣ⴠ㸭਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††猼牣灩⁴獡湹⁣牳㵣栢瑴獰⼺眯睷朮潯汧瑥条慭慮敧⹲潣⽭瑧条樯㽳摩唽ⵁ㔱〴㌱㜱ⴸ∱㰾猯牣灩㹴਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††猼牣灩㹴਍†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††楷摮睯搮瑡䱡祡牥㴠眠湩潤⹷慤慴慌敹⁲籼嬠㭝਍†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††畦据楴湯朠慴⡧笩慤慴慌敹⹲異桳愨杲浵湥獴㬩ൽ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††朠慴⡧樧❳‬敮⁷慄整⤨㬩਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††਍†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††瑧条✨潣普杩Ⱗ✠䅕ㄭ㐵㄰ㄳ㠷ㄭ⤧഻ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠猯牣灩㹴਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††洼瑥⁡慮敭✽浤慣猭瑩ⵥ敶楲楦慣楴湯‧潣瑮湥㵴愧㔰博瑩噘灈啴噮啅䙄愳ㅕ呗剮啚ご〹‧㸯਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††猼牣灩⁴牳㵣栢瑴獰⼺振湤漮敮楳湧污挮浯猯此⽳湏卥杩慮卬䭄樮㽳㵶∱愠祳据∽㸢⼼捳楲瑰ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠捳楲瑰ാ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††瘠牡传敮楓湧污㴠眠湩潤⹷湏卥杩慮籼嬠㭝਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††उ††湏卥杩慮⹬異桳昨湵瑣潩⡮
ൻ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ठ ††传敮楓湧污椮楮⡴ൻ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ठ †††愠灰摉›㤢户愵攵ⴴ㑣昱㐭晡ⵣ㐸㌲㈭慡攰散㝥㐶≣ബ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ठ †††愠瑵副獥扵捳楲敢›牴敵ബ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ठ †††渠瑯晩䉹瑵潴㩮笠਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††उ†††††湥扡敬›牴敵ബ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ठ †††素ബ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ठ ††素㬩਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††उ†††湏卥杩慮⹬桳睯慎楴敶牐浯瑰⤨഻ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ठ †素㬩਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼捳楲瑰ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠敭慴渠浡㵥搧捭ⵡ楳整瘭牥晩捩瑡潩❮挠湯整瑮✽ち娵楓塴䡖瑰湕䕖䑕㍆啡圱湔婒呕㤰✰⼠ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠ⴡ‭瑓牡⁴汁硥⁡敃瑲晩⁹慊慶捳楲瑰ⴠ㸭਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††张瑡歲潟瑰⁳‽⁻瑡歲慟捣㩴娢佩畳失䴱㉮䤰≯‬潤慭湩∺灳牯獴㐴⸲潣≭搬湹浡捩›牴敵㭽਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††昨湵瑣潩⡮
⁻慶⁲獡㴠搠捯浵湥⹴牣慥整汅浥湥⡴猧牣灩❴㬩愠⹳祴数㴠✠整瑸樯癡獡牣灩❴※獡愮祳据㴠琠畲㭥愠⹳牳⁣‽栢瑴獰⼺振牥楴祦樭⹳污硥浡瑥楲獣挮浯愯牴⹫獪㬢瘠牡猠㴠搠捯浵湥⹴敧䕴敬敭瑮䉳呹条慎敭✨捳楲瑰⤧せ㭝⹳慰敲瑮潎敤椮獮牥䉴晥牯⡥獡‬⥳※⥽⤨഻ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠猯牣灩㹴਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††渼獯牣灩㹴椼杭猠捲∽瑨灴㩳⼯散瑲晩⹹污硥浡瑥楲獣挮浯愯牴⹫楧㽦捡潣湵㵴楚獏ㅵㅙ湍〲潉•瑳汹㵥搢獩汰祡渺湯≥栠楥桧㵴ㄢ•楷瑤㵨ㄢ•污㵴∢⼠㰾港獯牣灩㹴਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ℼⴭ䔠摮䄠敬慸䌠牥楴祦䨠癡獡牣灩⁴ⴭ‾ഠ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠敭慴渠浡㵥朢潯汧ⵥ楳整瘭牥晩捩瑡潩≮挠湯整瑮∽䨹䉉硂癖牘㍂捓塲㍋㑷夸祉敕樴捨坟䈳䍅䱮䉤䄷≙⼠ാ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††洼瑥⁡牰灯牥祴∽扦瀺条獥•潣瑮湥㵴ㄢ㔱㜵㌳〱㜲㠲㐵•㸯਍††††††††††††਍††††††††††††਍††††††††††††††††††਍††††††††††††††††††††††ℼⴭ䄠獤䠠慥敤⁲ⴭാ †††††††††㰠捳楲瑰搠瑡ⵡ摡挭楬湥㵴挢ⵡ異ⵢ〶㈳㜴㠵㐰㘵㠶㐴•獡湹⁣牳㵣栢瑴獰⼺瀯条慥㉤朮潯汧獥湹楤慣楴湯挮浯瀯条慥⽤獪愯獤祢潧杯敬樮≳㰾猯牣灩㹴††††ℼⴭ䔠摮䄠獤䠠慥敤⁲ⴭാ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††††††㰠ⴡ‭桋듃杮䤠ⱁ䬠써溴⁧䵁⁐汇扯污猠瑩⁥慴⁧木慴⹧獪
‭潇杯敬䄠慮祬楴獣ⴠ㸭਍††††††††††猼牣灩⁴獡湹⁣牳㵣栢瑴獰⼺眯睷朮潯汧瑥条慭慮敧⹲潣⽭瑧条樯㽳摩唽ⵁ㔱〴㌱㜱ⴸ∸㰾猯牣灩㹴਍††††††††††猼牣灩㹴਍†††††††††††楷摮睯搮瑡䱡祡牥㴠眠湩潤⹷慤慴慌敹⁲籼嬠㭝਍†††††††††††畦据楴湯朠慴⡧笩慤慴慌敹⹲異桳愨杲浵湥獴㬩ൽ ††††††††††朠慴⡧樧❳‬敮⁷慄整⤨㬩਍††††††਍†††††††††††瑧条✨潣普杩Ⱗ✠䅕ㄭ㐵㄰ㄳ㠷㠭⤧഻ †††††††††㰠猯牣灩㹴਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††††††††††††ℼⴭ倠⁃汇扯污猠瑩⁥慴⁧木慴⹧獪
‭潇杯敬䄠慮祬楴獣ⴠ㸭਍††††††††††††猼牣灩⁴獡湹⁣牳㵣栢瑴獰⼺眯睷朮潯汧瑥条慭慮敧⹲潣⽭瑧条樯㽳摩唽ⵁ㔱〴㌱㜱ⴸ∴㰾猯牣灩㹴਍††††††††††††猼牣灩㹴਍†††††††††††††楷摮睯搮瑡䱡祡牥㴠眠湩潤⹷慤慴慌敹⁲籼嬠㭝਍†††††††††††††畦据楴湯朠慴⡧笩慤慴慌敹⹲異桳愨杲浵湥獴㬩ൽ ††††††††††††朠慴⡧樧❳‬敮⁷慄整⤨㬩਍††††††਍†††††††††††††瑧条✨潣普杩Ⱗ✠䅕ㄭ㐵㄰ㄳ㠷㐭⤧഻ †††††††††††㰠猯牣灩㹴਍††††††††††††††††††††ℼⴭ倠⁃敄慴汩⁳汇扯污猠瑩⁥慴⁧木慴⹧獪
‭潇杯敬䄠慮祬楴獣ⴠ㸭਍††††††††††††††猼牣灩⁴獡湹⁣牳㵣栢瑴獰⼺眯睷朮潯汧瑥条慭慮敧⹲潣⽭瑧条樯㽳摩唽ⵁ㔱〴㌱㜱ⴸ∶㰾猯牣灩㹴਍††††††††††††††猼牣灩㹴਍†††††††††††††††楷摮睯搮瑡䱡祡牥㴠眠湩潤⹷慤慴慌敹⁲籼嬠㭝਍†††††††††††††††畦据楴湯朠慴⡧笩慤慴慌敹⹲異桳愨杲浵湥獴㬩ൽ ††††††††††††††朠慴⡧樧❳‬敮⁷慄整⤨㬩਍††††††਍†††††††††††††††瑧条✨潣普杩Ⱗ✠䅕ㄭ㐵㄰ㄳ㠷㘭⤧഻ †††††††††††††㰠猯牣灩㹴਍††††††††††††††††਍††††††††⼼敨摡ാ †††††††㰠潢祤ാ †††††††††㰠楤⁶摩∽扦爭潯≴㰾搯癩ാ †††††㰠捳楲瑰愠祳据搠晥牥挠潲獳牯杩湩∽湡湯浹畯≳猠捲∽瑨灴㩳⼯潣湮捥⹴慦散潢歯渮瑥瘯彩乖猯此樮⍳晸浢㵬☱敶獲潩㵮㝶〮•潮据㵥䔢䑬䬰坶≊㰾猯牣灩㹴਍††††††ℼⴭ䈠来湩瀠灯灵䘠⁂ⴭാ †††††㰠瑳汹㹥਍††††††††昣潢⵸慢正牧畯摮笠਍††††††††††楤灳慬㩹渠湯㭥਍††††††††††慢正牧畯摮›杲慢〨〬〬〬㠮㬩਍††††††††††楷瑤㩨ㄠ〰㬥਍††††††††††敨杩瑨›〱┰഻ †††††††††瀠獯瑩潩㩮映硩摥഻ †††††††††琠灯›㬰਍††††††††††敬瑦›㬰਍††††††††††⵺湩敤㩸㤠㤹㤹㤹഻ †††††††素਍††††††਍††††††††昣潢⵸汣獯⁥ൻ †††††††††眠摩桴›〱┰഻ †††††††††栠楥桧㩴ㄠ〰㬥਍††††††††ൽ †††††ഠ †††††††⌠扦硯搭獩汰祡笠਍††††††††††慢正牧畯摮›攣敡敡㭡਍††††††††††潢摲牥›瀵⁸潳楬⁤慶⡲ⴭ牰浩牡⵹潣潬⥲഻ †††††††††眠摩桴›㔳瀰㭸਍††††††††††敨杩瑨›㌲瀰㭸਍††††††††††潰楳楴湯›扡潳畬整഻ †††††††††琠灯›㈳㬥਍††††††††††敬瑦›㜳㬥਍††††††††††眭扥楫⵴潢摲牥爭摡畩㩳㔠硰഻ †††††††††ⴠ潭⵺潢摲牥爭摡畩㩳㔠硰഻ †††††††††戠牯敤⵲慲楤獵›瀵㭸਍††††††††ൽ †††††ഠ †††††††䀠敭楤⁡捳敲湥愠摮⠠慭⵸楷瑤㩨㜠㠶硰笩਍††††††††††昣潢⵸楤灳慬⁹ൻ †††††††††††氠晥㩴挠污⡣〵‥‭㜱瀵⥸഻ †††††††††素਍††††††††ൽ †††††ഠ †††††††⌠扦硯戭瑵潴ൻ †††††††††映潬瑡›楲桧㭴਍††††††††††畣獲牯›潰湩整㭲਍††††††††††潰楳楴湯›扡潳畬整഻ †††††††††爠杩瑨›瀰㭸਍††††††††††潴㩰〠硰഻ †††††††††稠椭摮硥›㬱਍††††††††ൽ †††††ഠ †††††††⌠扦硯戭瑵潴㩮敢潦敲笠਍††††††††††潣瑮湥㩴∠䱃协≅഻ †††††††††瀠摡楤杮›瀵⁸瀸㭸਍††††††††††慢正牧畯摮›㌣㕡㤷㬵਍††††††††††潣潬㩲⌠慥慥慥഻ †††††††††映湯⵴敷杩瑨›潢摬഻ †††††††††映湯⵴楳敺›〱硰഻ †††††††††映湯⵴慦業祬›吧桡浯❡഻ †††††††素਍††††††਍††††††††昣潢⵸楬歮⌬扦硯氭湩⹡楶楳整Ɽ昣潢⵸楬歮愠⌬扦硯氭湩㩡潨敶⁲ൻ †††††††††挠汯牯›愣慡慡㭡਍††††††††††潦瑮猭穩㩥㤠硰഻ †††††††††琠硥⵴敤潣慲楴湯›潮敮഻ †††††††††琠硥⵴污杩㩮挠湥整㭲਍††††††††††慰摤湩㩧㔠硰഻ †††††††素਍††††††⼼瑳汹㹥਍††††††猼牣灩⁴祴数✽整瑸樯癡獡牣灩❴ാ †††††††⼠㰯嬡䑃呁孁਍††††††††兪敵祲挮潯楫⁥‽畦据楴湯⠠敫ⱹ瘠污敵‬灯楴湯⥳笠਍††††††††⼯欠祥愠摮愠⁴敬獡⁴慶畬⁥楧敶Ɱ猠瑥挠潯楫⹥⸮਍††††††††晩⠠牡畧敭瑮⹳敬杮桴㸠ㄠ☠…瑓楲杮瘨污敵
㴡‽嬢扯敪瑣传橢捥嵴⤢笠਍††††††††灯楴湯⁳‽兪敵祲攮瑸湥⡤絻‬灯楴湯⥳഻ †††††††椠⁦瘨污敵㴠㴽渠汵籼瘠污敵㴠㴽甠摮晥湩摥
ൻ †††††††漠瑰潩獮攮灸物獥㴠ⴠ㬱਍††††††††ൽ †††††††椠⁦琨灹潥⁦灯楴湯⹳硥楰敲⁳㴽‽渧浵敢❲
ൻ †††††††瘠牡搠祡⁳‽灯楴湯⹳硥楰敲ⱳ琠㴠漠瑰潩獮攮灸物獥㴠渠睥䐠瑡⡥㬩਍††††††††⹴敳䑴瑡⡥⹴敧䑴瑡⡥
‫慤獹㬩਍††††††††ൽ †††††††瘠污敵㴠匠牴湩⡧慶畬⥥഻ †††††††爠瑥牵搨捯浵湥⹴潣歯敩㴠嬠਍††††††††湥潣敤剕䍉浯潰敮瑮欨祥Ⱙ✠✽ബ †††††††漠瑰潩獮爮睡㼠瘠污敵㨠攠据摯啥䥒潃灭湯湥⡴慶畬⥥ബ †††††††漠瑰潩獮攮灸物獥㼠✠※硥楰敲㵳‧‫灯楴湯⹳硥楰敲⹳潴呕千牴湩⡧
›✧‬⼯甠敳攠灸物獥愠瑴楲畢整‬慭⵸条⁥獩渠瑯猠灵潰瑲摥戠⁹䕉਍††††††††灯楴湯⹳慰桴㼠✠※慰桴✽⬠漠瑰潩獮瀮瑡⁨›✧ബ †††††††漠瑰潩獮搮浯楡‿㬧搠浯楡㵮‧‫灯楴湯⹳潤慭湩㨠✠Ⱗ਍††††††††灯楴湯⹳敳畣敲㼠✠※敳畣敲‧›✧਍††††††††⹝潪湩✨⤧㬩਍††††††††ൽ †††††††⼠ 敫⁹湡⁤潰獳扩祬漠瑰潩獮朠癩湥‬敧⁴潣歯敩⸮മ †††††††漠瑰潩獮㴠瘠污敵簠⁼絻഻ †††††††瘠牡爠獥汵ⱴ搠捥摯⁥‽灯楴湯⹳慲⁷‿畦据楴湯⠠⥳笠爠瑥牵㭳素㨠搠捥摯啥䥒潃灭湯湥㭴਍††††††††敲畴湲⠠敲畳瑬㴠渠睥删来硅⡰⠧㨿籞※✩⬠攠据摯啥䥒潃灭湯湥⡴敫⥹⬠✠⠽幛崻⤪⤧攮數⡣潤畣敭瑮挮潯楫⥥
‿敤潣敤爨獥汵孴崱
›畮汬഻ †††††††素഻ †††††††⼠崯㹝਍††††††⼼捳楲瑰ാ †††††㰠捳楲瑰琠灹㵥琧硥⽴慪慶捳楲瑰㸧਍††††††兪敵祲搨捯浵湥⥴爮慥祤昨湵瑣潩⡮⤤ൻ ††††††椠⡦⸤潣歯敩✨潰異彰慦散潢歯扟硯⤧℠‽礧獥⤧ൻ ††††††††␠✨昣潢⵸慢正牧畯摮⤧搮汥祡㔨〰⤰昮摡䥥⡮洧摥畩❭㬩਍†††††††††⠤⌧扦硯戭瑵潴Ɱ⌠扦硯挭潬敳⤧挮楬正昨湵瑣潩⡮笩਍††††††††††⠤⌧扦硯戭捡杫潲湵❤⸩瑳灯⤨昮摡佥瑵✨敭楤浵⤧഻ ††††††††素㬩਍††††††††ൽ †††††††␠挮潯楫⡥瀧灯灵晟捡扥潯彫潢❸‬礧獥Ⱗ笠瀠瑡㩨✠✯‬硥楰敲㩳㜠素㬩਍††††††⥽഻ †††††㰠猯牣灩㹴਍††††††搼癩椠㵤昧潢⵸慢正牧畯摮㸧਍†††††††搼癩椠㵤昧潢⵸汣獯❥㰾搯癩ാ ††††††㰠楤⁶摩✽扦硯搭獩汰祡㸧਍††††††††搼癩椠㵤昧潢⵸畢瑴湯㸧⼼楤㹶਍†††††††搼癩挠慬獳∽扦瀭条≥搠瑡ⵡ牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷慦散潢歯挮浯匯潰瑲㑳㈴潣⵭〱㤱〲㈳㤸㈶㤰∳搠瑡ⵡ慴獢∽•慤慴眭摩桴∽•慤慴栭楥桧㵴∢搠瑡ⵡ浳污⵬敨摡牥∽慦獬≥搠瑡ⵡ摡灡⵴潣瑮楡敮⵲楷瑤㵨琢畲≥搠瑡ⵡ楨敤挭癯牥∽慦獬≥搠瑡ⵡ桳睯昭捡灥汩㵥琢畲≥㰾汢捯煫潵整挠瑩㵥栢瑴獰⼺眯睷昮捡扥潯⹫潣⽭灓牯獴㐴挲浯ㄭ㄰㈹㌰㠲㘹〲㌹•汣獡㵳昢ⵢ晸浢⵬慰獲ⵥ杩潮敲㸢愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷昮捡扥潯⹫潣⽭灓牯獴㐴挲浯ㄭ㄰㈹㌰㠲㘹〲㌹㸢灓牯獴㐴㰲愯㰾戯潬正畱瑯㹥⼼楤㹶਍†††††††⼼楤㹶਍††††††⼼楤㹶਍††††††ℼⴭ䔠摮瀠灯灵䘠⁂ⴭ‾†††㰠敨摡牥挠慬獳∽汣慥晲硩栠慥敤彲慭湩㸢਍††††††††搼癩挠慬獳∽潣瑮楡敮⁲ⵤ汦硥挠敬牡楦≸ാ †††††††††㰠楤⁶汣獡㵳搢昭敬⁸牭愭瑵≯ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††㰠楤㹶਍††††††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦⼢•楴汴㵥猢潰瑲㑳㈴挮浯•汣獡㵳氢杯彯慭湩㸢਍††††††††††††††††††††椼杭猠捲∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳浩条獥氯杯彯慭湩献杶•楷瑤㵨㈢〴•敨杩瑨∽㠴•污㵴猢潰瑲㑳㈴挮浯•㸯਍††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽桳睯瑟浩彥潴⁰潮敮浟≢吾ꦻ渠菄Ɑ〠⼱㈱㈯㈰㰲搯癩ാ †††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢⵬畡潴搠昭敬≸ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳椢潣彮潴彰楲桧⁴ⵤ汦硥愠楬湧椭整獭挭湥整≲ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳戢硯獟慥捲⁨潮敮浟≢ാ †††††††††††††††㰠潦浲洠瑥潨㵤瀢獯≴愠瑣潩㵮㼢潭㵤牡档癩♥捡㵴敳牡档•汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††㰠湩異⁴祴数∽整瑸•汰捡桥汯敤㵲丢궺⁰ꮻ欠써憳琠곃楫뫡涿⸠⸮•慮敭∽敳牡档•汣獡㵳琢瑸獟慥捲≨⼠ാ †††††††††††††††††㰠湩異⁴祴数∽畳浢瑩•汣獡㵳戢湴獟慥捲≨⼠ാ †††††††††††††††㰠是牯㹭਍††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††猼慰汣獡㵳渢湯彥扭㸢਍††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷昮捡扥潯⹫潣⽭灳牯獴㐴挲浯∯爠汥∽潮潦汬睯渠潯数敮≲琠牡敧㵴弢汢湡≫ാ †††††††††††††††††㰠浩⁧牳㵣栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯浥汰瑡獥㈯㈰⼲桴浥獥椯慭敧⽳扦献杶•敨杩瑨∽㔱•㸯ഠ †††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睴瑩整⹲潣⽭灓牯獴㐴挲浯•敲㵬渢景汯潬⁷潮灯湥牥•慴杲瑥∽扟慬歮㸢਍††††††††††††††††††椼杭猠捲∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳浩条獥琯⹷癳≧栠楥桧㵴ㄢ∵⼠ാ †††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷潹瑵扵⹥潣⽭档湡敮⽬䍕穇坂䩱䡃䕗浧䵍ㄶ㉘具䄶•敲㵬渢景汯潬⁷潮灯湥牥•慴杲瑥∽扟慬歮㸢਍††††††††††††††††††椼杭猠捲∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳浩条獥礯畴献杶•敨杩瑨∽㔱•㸯਍††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††⼼灳湡ാ †††††††††††††㰠畢瑴湯椠㵤戢湴•汣獡㵳洢牯彥敭畮洠㉬‰汢捯彫扭㸢਍††††††††††††††††猼慰㹮⼼灳湡ാ †††††††††††††††㰠灳湡㰾猯慰㹮਍††††††††††††††††猼慰㹮⼼灳湡ാ †††††††††††††㰠戯瑵潴㹮਍††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼楤㹶਍††††††††搼癩挠慬獳∽慣整潧祲瀭灯灵㸢਍††††††††††搼癩挠慬獳∽杢损瑡来牯⵹潰異≰ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢湯慴湩牥㸢਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽潢彸敳牡档戠潬正浟≢ാ †††††††††††††††㰠潦浲洠瑥潨㵤瀢獯≴愠瑣潩㵮㼢潭㵤牡档癩♥捡㵴敳牡档•汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††㰠湩異⁴祴数∽整瑸•汰捡桥汯敤㵲丢궺⁰ꮻ欠써憳琠곃楫뫡涿⸠⸮•慮敭∽敳牡档•汣獡㵳琢瑸獟慥捲≨⼠ാ †††††††††††††††††㰠湩異⁴祴数∽畳浢瑩•汣獡㵳戢湴獟慥捲≨⼠ാ †††††††††††††††㰠是牯㹭਍††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽潢⵲潴⁰瑭㔱洠ㅢ∵㰾搯癩ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳洠ㅢ∵ാ †††††††††††††††㰠⁡牨晥∽∯挠慬獳∽•楴汴㵥吢慲杮挠ꞻ猠潰瑲㑳㈴挮浯㸢牔湡⁧档믡㲧愯ാ †††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳洠ㅢ∵ാ †††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瘯氭慥畧⽥•楴汴㵥嘢䰭慥畧≥ാ †††††††††††††††††嘠䰭慥畧൥ †††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳洠ㅢ‵㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵∯琠瑩敬∽潗汲⁤畃⁰〲㈲㸢਍††††††††††††††††††††潗汲⁤畃⁰〲㈲††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡⁥扭㔱∠ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭畣⵰ㅣ∯琠瑩敬∽썃為䌠∱ാ †††††††††††††††††††䌠뫃⁰ㅃ††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡⁥扭㔱∠ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭杮慯⵩慨杮愭桮∯琠瑩敬∽李ꆺ⁩ꆺ杮䄠桮㸢਍††††††††††††††††††††李ꆺ⁩ꆺ杮䄠桮††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡⁥扭㔱∠ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡∯琠瑩敬∽썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎≍ാ †††††††††††††††††††䈠鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡⁥扭㔱∠ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭桮湡搭湩⵨潢杮搭⽡•楴汴㵥丢겺⁎郄믡亊⁈썂亓⁇郄臃㸢਍††††††††††††††††††††䡎뫡京쐠誻䡎䈠鏃䝎쐠쎐₁†††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳洠ㅢ‵㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯氯ⵡ楬慧∯琠瑩敬∽썔禢䈠湡丠慨㸢਍††††††††††††††††††††썔禢䈠湡丠慨††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡⁥扭㔱∠ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭敳楲ⵥ⽡•楴汴㵥䈢돃杮쐠쎑₡鷃㸢਍††††††††††††††††††††썂溳⁧釄ꇃ쌠₝†††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳洠ㅢ‵㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯栯畡琭畲湯⽧•楴汴㵥䠢뫡喬吠왒鲻䝎㸢਍††††††††††††††††††††겺⁕剔꿆믡亜⁇†††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳洠ㅢ‵㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯振畨敹⵮桮潵杮∯琠瑩敬∽䡃奕믡亂丠왈ꊻ䝎䈠鏃䝎쐠쎐⊁ാ †††††††††††††††††††䌠啈芻⁎䡎꿆믡亢⁇썂亓⁇郄臃††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡⁥扭㔱∠ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楬畧ⵥ⼱•楴汴㵥䈢돃杮쐠쎑₡桐ꇃ≰ാ †††††††††††††††††††䈠돃杮쐠쎑₡桐ꇃ⁰†††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳洠ㅢ‵㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯振灵挭⼲•楴汴㵥䌢뫃⁰㉃㸢਍††††††††††††††††††††썃為䌠′†††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳洠ㅢ‵㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯瘯摩潥∯琠瑩敬∽䥖䕄≏ാ †††††††††††††††††††嘠䑉佅††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡⁥扭㔱∠ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭桴ⵥ桴潡∯琠瑩敬∽䡔믡₂䡔佁㸢਍††††††††††††††††††††䡔믡₂䡔佁††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡⁥扭㔱∠ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ畤ⵣ畢摮獥楬慧∯琠瑩敬∽썂溳⁧釄ꇃ쐠ꦻ≣ാ †††††††††††††††††††䈠돃杮쐠쎑₡郄믡掩††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼楤㹶਍††††††⼼敨摡牥ാ †††††㰠楤⁶汣獡㵳昢硩獟牣汯≬ാ †††††††㰠敨摡牥挠慬獳∽敭畮浟楡≮ാ †††††††††㰠楤⁶汣獡㵳猢潨彷敭畮浟楡≮ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢湯慴湩牥㸢਍††††††††††††††渼癡挠慬獳∽ⵤ汦硥愠楬湧椭整獭挭湥整≲ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳渢癡损湥整≲ാ †††††††††††††††††㰠汵挠慬獳∽楬瑳浟湥彵慭湩搠昭敬⁸汦硥洭湥≵ാ †††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††††††††㰠⁡汣獡㵳∢栠敲㵦⼢•楴汴㵥吢慲杮挠ꞻ猠潰瑲㑳㈴挮浯㸢਍††††††††††††††††††††††††牔湡⁧档믡ට †††††††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦⼢⵶敬条敵∯琠瑩敬∽ⵖ敌条敵•汣獡㵳琢硥⵴灵数捲獡≥ാ †††††††††††††††††††††††嘠䰭慥畧൥ †††††††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳∢㸠਍††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵∯挠慬獳∽整瑸甭灰牥慣敳†∠ാ †††††††††††††††††††††††††圠牯摬䌠灵㈠㈰′†††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ഠ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽•ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭畣⵰ㅣ∯挠慬獳∽整瑸甭灰牥慣敳†∠ാ †††††††††††††††††††††††††䌠뫃⁰ㅃ††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††ഠ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳∢㸠਍††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯港潧楡栭湡ⵧ湡⽨•汣獡㵳琢硥⵴灵数捲獡⁥†㸢਍††††††††††††††††††††††††††李ꆺ⁩ꆺ杮䄠桮††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††ഠ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳椢整彭楬瑳浟湥彵慭湩•ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡∯挠慬獳∽整瑸甭灰牥慣敳愠牲摟潲⁰∠ാ †††††††††††††††††††††††††䈠鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††甼汣獡㵳猢扵江獩彴敭畮浟楡≮ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬㰾⁡楴汴㵥匢䅅䜠浡獥•汣獡㵳∢栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯猯慥札浡獥∯匾䅅䜠浡獥⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬㰾⁡楴汴㵥䄢楳湡䌠灵•汣獡㵳∢栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯愯楳湡挭灵∯䄾楳湡䌠灵⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬㰾⁡楴汴㵥唢㌲䌠써疢쌠⊁挠慬獳∽•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭㉵ⴳ档畡愭∯唾㌲䌠써疢쌠㲁愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼㹩愼琠瑩敬∽ⵖ敌条敵㈠㈰∲挠慬獳∽•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭⵶敬条敵∯嘾䰭慥畧⁥〲㈲⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬㰾⁡楴汴㵥䄢䍆䌠灵•汣獡㵳∢栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯愯捦挭灵∯䄾䍆䌠灵⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠甯㹬਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††ഠ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳∢㸠਍††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯港慨⵮楤桮戭湯ⵧ慤∯挠慬獳∽整瑸甭灰牥慣敳†∠ാ †††††††††††††††††††††††††丠겺⁎郄믡亊⁈썂亓⁇郄臃††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††ഠ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳∢㸠਍††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯氯ⵡ楬慧∯挠慬獳∽整瑸甭灰牥慣敳†∠ാ †††††††††††††††††††††††††吠ꋃ⁹慂桎⁡†††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ഠ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽捩湯浟牯⁥瑩浥江獩彴敭畮浟楡≮ാ †††††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽慪慶捳楲瑰㬺㸢਍††††††††††††††††††††††††††††椼杭猠捲∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳浩条獥椯潣彮慢獲献杶•污㵴匢潰瑲⁳㐴∲ാ †††††††††††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††††㰠汵挠慬獳∽畳形楬瑳浟湥彵慭湩㸢਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳∢㸠਍††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯猯牥敩愭∯挠慬獳∽整瑸甭灰牥慣敳†∠ാ †††††††††††††††††††††††††䈠돃杮쐠쎑₡鷃††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††ഠ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳∢㸠਍††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯栯畡琭畲湯⽧•汣獡㵳琢硥⵴灵数捲獡⁥†㸢਍††††††††††††††††††††††††††겺⁕剔꿆믡亜⁇†††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ഠ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽•ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭档祵湥渭畨湯⽧•汣獡㵳琢硥⵴灵数捲獡⁥†㸢਍††††††††††††††††††††††††††䡃奕믡亂丠왈ꊻ䝎䈠鏃䝎쐠쎐₁†††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ഠ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽•ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楬畧ⵥ⼱•汣獡㵳琢硥⵴灵数捲獡⁥†㸢਍††††††††††††††††††††††††††썂溳⁧釄ꇃ倠써炡††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††ഠ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳∢㸠਍††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯振灵挭⼲•汣獡㵳琢硥⵴灵数捲獡⁥†㸢਍††††††††††††††††††††††††††썃為䌠′†††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ഠ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽•ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楶敤⽯•汣獡㵳琢硥⵴灵数捲獡⁥†㸢਍††††††††††††††††††††††††††䥖䕄⁏†††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ഠ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽•ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭桴ⵥ桴潡∯挠慬獳∽整瑸甭灰牥慣敳†∠ാ †††††††††††††††††††††††††吠芻吠䅈⁏†††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ഠ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽•ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ畤ⵣ畢摮獥楬慧∯挠慬獳∽整瑸甭灰牥慣敳†∠ാ †††††††††††††††††††††††††䈠돃杮쐠쎑₡郄믡掩††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††ഠ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††⼼汵ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††㰠港癡ാ †††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠栯慥敤㹲਍††††††⼼楤㹶਍††††††搼癩挠慬獳∽摡≶猠祴敬∽慭杲湩琭灯〺硰活牡楧⵮潢瑴浯〺硰∻㰾楤⁶汣獡㵳攢愠獤损湯整瑮•慤慴椭㵤㔢•瑳汹㵥∢㰾湩⁳汣獡㵳㤢㈸㥡㤴∶搠瑡ⵡ敫㵹㔢㉢搹昳ㅥ愱扥慦晣ㅣ攰㔰攷㜸ㄶ摤∹㰾椯獮㰾搯癩㰾楤⁶汣獡㵳攢愠獤损湯整瑮•慤慴椭㵤㔢•瑳汹㵥洢牡楧⵮潴㩰瀰㭸㸢⼼楤㹶⼼楤㹶਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††††††猼祴敬ാ †††††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩椠杭睻摩桴›〱┰※敨杩瑨›畡潴ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩瀠浻牡楧⵮潢瑴浯›〱硰※楬敮栭楥桧㩴㌠瀳絸਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡氮杩瑨扟硯笠潰楳楴湯›敲慬楴敶搻獩汰祡›湩楬敮戭潬正活牡楧⵮潢瑴浯›ㄭ瀴㭸ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩⸠楬桧彴潢㩸潨敶⁲献慨敲浉条⁥潻慰楣祴›㬱ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩⸠桳牡䥥慭敧笠灯捡瑩㩹〠瀻獯瑩潩㩮愠獢汯瑵㭥潢瑴浯›〱硰氻晥㩴ㄠ瀰㭸楤灳慬㩹椠汮湩ⵥ汢捯㭫ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩⸠桳牡䥥慭敧猠慰摻獩汰祡›湩楬敮戭潬正活牡楧⵮楲桧㩴㔠硰紻਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡渮瑯彥浩条獥晻湯⵴敷杩瑨渺牯慭㭬潣潬㩲㘣㘶昻湯⵴瑳汹㩥瑩污捩搻獩汰祡戺潬正戻捡杫潲湵㩤攣敥瀻摡楤杮ㄺ瀰㭸整瑸愭楬湧挺湥整絲਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡渮瑯彥浩条獥笠潣潬㩲⌠㘶‶椡灭牯慴瑮※潦瑮猭穩㩥ㄠ瀴⁸椡灭牯慴瑮※楬敮栭楥桧㩴ㄠ瀸⁸椡灭牯慴瑮※潦瑮猭祴敬渺牯慭㭬ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩⸠潮整楟慭敧⁳浻牡楧⵮潢瑴浯ㄺ瀵㭸ൽ †††††††⸠桴浵形敤慴汩摻獩汰祡戺潬正瀻獯瑩潩㩮敲慬楴敶挻牵潳㩲潰湩整絲਍††††††††搮瑡彥敮獷浻牡楧⵮潴㩰瀵絸਍††††††††献慨敲摟瑥楡楬杭⁻潰楳楴湯愺獢汯瑵㭥潢瑴浯ㄺ瀰㭸敬瑦ㄺ瀰㭸楤灳慬㩹潮敮ൽ †††††††⸠桳牡彥浩条⁥灻獯瑩潩㩮爠汥瑡癩㭥楤灳慬㩹椠汮湩ⵥ汢捯㭫ൽ †††††††⸠桳牡彥浩条㩥潨敶⁲献慨敲摟瑥楡楬杭笠楤灳慬㩹戠潬正稻椭摮硥›㤹紻਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡献慨敲晟楢杭灻摡楤杮㈺硰ㄠ瀰㭸楬敮栭楥桧㩴㐱硰℠浩潰瑲湡㭴慢正牧畯摮⌺戳㤵㠹挻汯牯⌺晦⁦椡灭牯慴瑮昻湯⵴慦業祬✺潲潢潴‧椡灭牯慴瑮昻湯⵴楳敺ㄺ瀲⁸椡灭牯慴瑮琻硥⵴牴湡晳牯㩭灵数捲獡㭥慭杲湩爭杩瑨㔺硰ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩⸠桳牡彥扦浩⁧昮筡潣潬㩲昣晦℠浩潰瑲湡㭴潦瑮渺牯慭潮浲污渠牯慭㐱硰ㄯ䘠湯䅴敷潳敭℠浩潰瑲湡㭴ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩⸠桳牡彥扦浩㩧潨敶筲慢正牧畯摮⌺㌲ㄴ㌸椡灭牯慴瑮挻汯牯⌺晦⁦椡灭牯慴瑮ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩⸠桳牡彥汧楥杭扻捡杫潲湵㩤搣㐱㌸‶椡灭牯慴瑮ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩⸠桳牡彥汧楥杭栺癯牥扻捡杫潲湵㩤戣㈹ㅡⅣ浩潰瑲湡㭴ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩⸠硥慰彮浩筧潣潬㩲昣晦戻捡杫潲湵㩤杲慢〨〬〬〬㘮㬩潰楳楴湯愺獢汯瑵㭥潴㩰㬰楲桧㩴㬰慰摤湩㩧〱硰眻摩桴㐺瀰㭸敨杩瑨㐺瀰㭸整瑸愭楬湧挺湥整㭲楤灳慬㩹潮敮ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩⸠硥慰彮浩⁧昮筡潣潬㩲攣敥昻湯㩴潮浲污渠牯慭潮浲污㈠瀰⽸‱潆瑮睁獥浯⁥椡灭牯慴瑮紻਍††††††††琮畨扭摟瑥楡㩬潨敶⁲献慨敲摟瑥楡楬杭⸬桴浵形敤慴汩栺癯牥⸠硥慰彮浩筧楤灳慬㩹汢捯椡灭牯慴瑮ൽ †††††††⸠楦彸浩彧㠲笰敨杩瑨›㠲瀰㭸扯敪瑣昭瑩›潣敶㭲ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩⌠楤䙶物瑳‬挣湯整瑮摟瑥楡搣癩慌瑳穻椭摮硥㤺㤹瀻獯瑩潩㩮爠汥瑡癩㭥ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩椠牦浡㩥潮⡴楛⩤∽浡≢⥝浻硡眭摩桴ㄺ〰㬥ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩⸠楶敤浯汣牗灡数Ⱳ⸠楶敤浯汣牗灡数⁲灻獯瑩潩㩮爠汥瑡癩㭥慰摤湩ⵧ潢瑴浯›㘵㈮┵瀻摡楤杮琭灯›㔲硰栻楥桧㩴〠紻਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡瘮摩潥捭坬慲灰牥椠牦浡ⱥ⸠楶敤浯汣牗灡数⁲晩慲敭笠潰楳楴湯›扡潳畬整琻灯›㬰敬瑦›㬰楷瑤㩨ㄠ〰㬥敨杩瑨›〱┰紻਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡筡潣潬㩲〣㜰晢㭦ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩戠‬挣湯整瑮摟瑥楡浥‬挣湯整瑮摟瑥楡潦瑮‬挣湯整瑮摟瑥楡Ⱪ⌠潣瑮湥彴敤慴汩氠Ⱪ⌠潣瑮湥彴敤慴汩瀠‬挣湯整瑮摟瑥楡灳湡‬挣湯整瑮摟瑥楡瑳潲杮ൻ †††††††††映湯⵴楳敺›㠱硰഻ †††††††††氠湩ⵥ敨杩瑨›⸱㬵਍††††††††ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩甠ⱬ⌠潣瑮湥彴敤慴汩漠筬਍††††††††††慰摤湩ⵧ敬瑦›〲硰഻ †††††††素਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡汵‬挣湯整瑮摟瑥楡汯⌬潣瑮湥彴敤慴汩氠筩਍††††††††††楬瑳猭祴敬›湩楳敤਍††††††††ൽ †††††††䀠敭楤⁡洨硡眭摩桴㜺㜶硰
ൻ †††††††††⸠硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ‷扻牯敤⵲潴㩰㌠硰猠汯摩⌠ぅぅぅ※慭杲湩琭灯›㈱硰※慭杲湩戭瑯潴㩭ㄠ瀲㭸ൽ †††††††††⸠硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強敬瑴牥笠潦瑮眭楥桧㩴渠牯慭㭬潢摲牥琭灯›瀳⁸潳楬⁤挣㈳㉣㭣楤灳慬㩹椠汮湩ⵥ汢捯㭫慭杲湩琭灯›㌭硰氻湩ⵥ敨杩瑨›㔳硰昻湯⵴慦業祬›牁慩㭬潦瑮猭穩㩥㈠瀱㭸慭杲湩戭瑯潴㩭㌠硰瀻摡楤杮›㬰ൽ †††††††††⸠硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強楴汴⁥瑻硥⵴敤潣慲楴湯›潮敮昻湯⵴慦業祬›牁慩㭬潦瑮猭穩㩥ㄠ瀷㭸楬敮栭楥桧㩴㈠瀲㭸慭杲湩›瀸⁸㬰楤灳慬㩹戠潬正昻湯⵴敷杩瑨›潢摬挻汯牯›㌣㌳紻਍††††††††††攮灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱瑟瑩敬栺癯牥笠整瑸搭捥牯瑡潩㩮甠摮牥楬敮紻਍††††††††††攮灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱灟潨潴笠楤灳慬㩹戠潬正紻਍††††††††††攮灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱灟潨潴椠杭笠慭⵸楷瑤㩨ㄠ〰㬥ൽ †††††††††⸠硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強敬瑦笠汦慯㩴氠晥㭴眠摩桴›㐱瀰㭸洠牡楧⵮楲桧㩴ㄠ瀲㭸ൽ †††††††††⸠硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強楲桧⁴晻潬瑡›楲桧㭴眠摩桴›㐱瀰㭸洠牡楧⵮敬瑦›㈱硰紻਍††††††††††攮灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱扟瑯潴摻獩汰祡›湩楬敮戭潬正眻摩桴›〱┰紻਍††††††††††攮灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱扟瑯潴攮灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱楟整晻潬瑡›敬瑦眻摩桴›㠴㬥慭杲湩爭杩瑨›┲漻敶晲潬㩷栠摩敤㭮潢摲牥›潮敮瀻摡楤杮›㬰洠牡楧⵮潢瑴浯›瀵㭸ൽ †††††††††⸠硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強潢瑴浯⸠硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強瑩浥渺桴挭楨摬㈨⭮⤱浻牡楧⵮楲桧㩴〠※慭杲湩氭晥㩴㈠紥਍††††††††††攮灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱扟瑯潴攮灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱楟整彭慬瑳笠慭杲湩爭杩瑨›㬰ൽ †††††††††⸠硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強潢瑴浯⸠硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強楴汴⁥晻湯⵴敷杩瑨›潮浲污※楬敮栭楥桧㩴㈠瀲㭸††敨杩瑨›㘵硰഻ †††††††††漠敶晲潬㩷栠摩敤㭮ൽ †††††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩映杩牵筥਍††††††††††††慭杲湩›‰ㄭ瀵⁸㔱硰椡灭牯慴瑮഻ †††††††††††琠硥⵴污杩㩮挠湥整㭲਍††††††††††††楷瑤㩨愠瑵൯ †††††††††素਍††††††††††挣湯整瑮摟瑥楡楦畧敲椠杭ൻ †††††††††††戠牯敤⵲慲楤獵›ര †††††††††素਍††††††††ൽ †††††㰠猯祴敬ാ †††††ഠ †††††ഠ †††††㰠慭湩挠慬獳∽慭湩损湯整瑮㸢਍††††††††搼癩挠慬獳∽潣瑮楡敮≲ാ †††††††††㰠敳瑣潩汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢汯㘷‰牭〲瀠㉴∰ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳戢敲摡损浵≰ാ †††††††††††††††㰠⁡牨晥∽∯琠瑩敬∽牔湡⁧档믡₧灓牯獴㐠㈴㸢牔湡⁧档믡㲧愯ാ †††††††††††††††††††††††††††㰠灳湡挠慬獳∽捩湯扟敲摡㸢⼼灳湡ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡∯挠慬獳∽捡楴敶•楴汴㵥䈢鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁㸢਍††††††††††††††††††††썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎⁍†††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††††††㰠灳湡挠慬獳∽捩湯扟敲摡㸢⼼灳湡ാ †††††††††††††††㰠灳湡挠慬獳∽㸢਍††††††††††††††††††楔ꦻൣ †††††††††††††††㰠猯慰㹮਍††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽牢慥彤敭畮损瑡⁥ⵤ汦硥洠㉢‰污杩⵮瑩浥⵳散瑮牥•瑳汹㵥搢獩汰祡›潮敮∻ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢⵲畡潴㸢਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽ⵤ汦硥愠楬湧椭整獭挭湥整≲ാ †††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡∯挠慬獳∽獦㠱映潢摬挠牬摥洠ㅲ∵琠瑩敬∽썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎≍㰾灳湡䈾鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁⼼灳湡㰾愯‾†††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢敬⵸湯⁥潮敮浟≢ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭敳ⵡ慧敭⽳•汣獡㵳琢硥⵴灵数捲獡⁥•楴汴㵥匢䅅䜠浡獥㸢਍††††††††††††††††††††††††††䕓⁁慇敭⁳†††††††††††††††††㰠愯‾਍††††††††††††††††††††††渦獢㭰渦獢㭰♼扮灳☻扮灳※†††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭㉵ⴳ档畡愭∯挠慬獳∽整瑸甭灰牥慣敳∠琠瑩敬∽㉕″桃ꋃ⁵臃㸢਍††††††††††††††††††††††††††㉕″桃ꋃ⁵臃††††††††††††††††††⼼㹡ഠ †††††††††††††††††††††☠扮灳☻扮灳簻渦獢㭰渦獢㭰††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯愯楳湡挭灵∯挠慬獳∽整瑸甭灰牥慣敳∠琠瑩敬∽獁慩畃≰ാ †††††††††††††††††††††††††䄠楳湡䌠灵††††††††††††††††††⼼㹡ഠ †††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢⵬畡潴㸢਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽桳睯獟扵敭畮㸢਍††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽潭敲㸢਍††††††††††††††††††††††戼瑵潴汣獡㵳洢牯ⵥ瑢≮堾浥琠써涪⼼畢瑴湯ാ †††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢牯ⵥ敭畮㸢਍††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽潭敲洭湥⵵慣敲≴ാ †††††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢牯ⵥ敭畮挭牡瑥漭瑵牥㸢⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽潭敲洭湥⵵慣敲⵴湩敮≲㰾搯癩ാ †††††††††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††††††㰠汵挠慬獳∽潭敲洭湥⵵瑩浥≳琠扡湩敤㵸ⴢ∱爠汯㵥洢湥≵愠楲ⵡ慬敢汬摥祢∽潭敲戭湴•牡慩栭摩敤㵮琢畲≥ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽潭敲洭湥⵵瑩浥㸢਍††††††††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯猯慥札浡獥∯挠慬獳∽•楴汴㵥匢䅅䜠浡獥㸢਍††††††††††††††††††††††††††††††††䕓⁁慇敭⁳†††††††††††††††††††††††㰠愯‾਍††††††††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽潭敲洭湥⵵瑩浥㸢਍††††††††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯甯㌲挭慨⵵⽡•汣獡㵳∢琠瑩敬∽㉕″桃ꋃ⁵臃㸢਍††††††††††††††††††††††††††††††††㉕″桃ꋃ⁵臃††††††††††††††††††††††††⼼㹡ഠ †††††††††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳洢牯ⵥ敭畮椭整≭ാ †††††††††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭獡慩⵮畣⽰•汣獡㵳∢琠瑩敬∽獁慩畃≰ാ †††††††††††††††††††††††††††††††䄠楳湡䌠灵††††††††††††††††††††††††⼼㹡ഠ †††††††††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳洢牯ⵥ敭畮椭整≭ാ †††††††††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭⵶敬条敵∯挠慬獳∽•楴汴㵥嘢䰭慥畧⁥〲㈲㸢਍††††††††††††††††††††††††††††††††ⵖ敌条敵㈠㈰′†††††††††††††††††††††††㰠愯‾਍††††††††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽潭敲洭湥⵵瑩浥㸢਍††††††††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯愯捦挭灵∯挠慬獳∽•楴汴㵥䄢䍆䌠灵㸢਍††††††††††††††††††††††††††††††††䙁⁃畃⁰†††††††††††††††††††††††㰠愯‾਍††††††††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠甯㹬਍††††††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽扭〴㸢਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽楴汴ⵥ敤慴汩㸢਍††††††††††††††††††格‱摩∽瑢彮硥彰摥瑩•慤慴椭㵤ㄢ㠹㘳∷ാ †††††††††††††††††††㌠氠뷃搠杮菄ꎺ畑湡⁧ꎺ⁩楧ꃃ桮쐠욑ꎻ⁣畑뫡₣썢溳⁧썶溠⁧楖믡璇丠浡㈠㄰‹਍††††††††††††††††††⼼ㅨാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ′汣㤹洠ㅴ∵吾ꦻ戠ⱡ㈠⼶㔰㈯㈰‰㔱㌺‰䜨呍㜫㰩搯癩ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳戢牯琭灯洠㉴‰扭㔱㸢⼼楤㹶਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽牭愭瑵≯ാ †††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳搢昭敬⁸污杩⵮瑩浥⵳散瑮牥㸢਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽桴浵扢潬正琠畨扭〴㑸‰慲楤獵〱‰牭㔱㸢਍††††††††††††††††††††††††椼杭猠捲∽是癡捩湯瀮杮•污㵴䜢慩䰠湯≧⼠ാ †††††††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢敬⵸湯≥ാ †††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢潢摬㸢楇⁡潌杮⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㈱挠㥬∹䈾噔吠莻琠慨㱯搯癩ാ †††††††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢⵬畡潴㸢਍††††††††††††††††††††愼栠敲㵦∢挠慬獳∽捩湯獟慨敲摟瑥楡≬ാ †††††††††††††††††††††㰠癳⁧楷瑤㵨ㄢ∶栠楥桧㵴ㄢ∶瘠敩䉷硯∽‰‰㘱ㄠ∶映汩㵬渢湯≥砠汭獮∽瑨灴⼺眯睷眮⸳牯⽧〲〰猯杶㸢਍††††††††††††††††††††††††瀼瑡൨ †††††††††††††††††††††††††搠∽ㅍ⸲㔳㔱〠ㅃ⸳ㄸ㈵〠〮〸㜹‱㐱㤮㠹‶⸰㜷㔸㜶ㄠ⸵㐶㄰㈠㈮㜱㘳ㅃ⸶㜲㐵㌠㘮㌴‷㘱〮㤶‹⸵㈰㐶″㔱〮㜱″⸶㜱㐲䌸㌱㠮㘴″⸷㐴㌹″㈱㘮㌱‱⸸㘶㤳ㄠ⸱㐳㜸㤠㠮㜴㈳㥃㤮㐳㤷ㄠ⸱㘱㠷㜠㘮〸㘰ㄠ⸱ㄱ㤷㘠㌮㈲㐲㤠㠮㌰㈷㕃㠮㠴㜸㤠㌮㤴㐰㔠㜮㤹㐰㠠㜮㤱㔹㘠ㄮ㜹㜶㠠㈮㜷㌷㙃㔮〹㜰㜠㠮㜴㘹㜠㈮㐴㘰㜠㠮㤲㜲㜠㜮㘳㈱㠠㈮㐳㌱㡃㔮㐱㠶㠠㠮㔷㜶㤠㌮㔵㐵㠠㠮〵㔷ㄠ⸰㜰㠱㠠ㄮ〴䌷ㄱㄮㄶ‸⸷㘰ㄳ‶㈱㈮ㄵ‸⸵㜹㐹ㄠ⸳㈳㌹㐠㠮㤸䌴㌱㠮ㄲ‴⸴㤳㌷‵㌱㤮㐶‷⸳㤷㐹‱㌱㜮㔱‵⸳㔱㘱䌴㌱㐮㔸‱⸲㈵㜸‹㈱㤮㤹′⸲㤱㘸‷㈱㌮㔴′⸲㐱㠸䌵ㄱ㠮〴‷⸲〱㈵‵ㄱ㐮ㄱ㈠㈮㈹‱ㄱ〮㔵‹⸲㐶ㄷ䌳〱㐮㔴‵⸳㔲㔷″⸹㌸ㄵ″⸳㔸㐵‷⸹㌲㤰‷⸴㜴〲䌹⸹㘰〹′⸴㐶㈰‶⸸ㄹ㔹‴⸴㜶㐱㠠㘮㈸㔸㐠㘮㔱㔳㡃ㄮ㈷ㄱ㐠㐮〹㠷㜠㘮㠴㈹㐠㐮㠲㤴㜠ㄮ㠳㠱㐠㌮㘱㠳㝃〮㜰㠳㐠㈮ㄹ㘴㘠㠮㘲㔷㐠㈮㈲㔹㘠㜮㤸㠳㐠ㄮ㤲㈵㙃㜮㈵㄰㐠〮㘳㤰㘠㠮㔴㐴㌠㠮㔵㜴㘠㤮㈳㐶㌠㜮㠶㜲㝃㠮㌲㈳㈠㠮㔶㌱㠠㜮㐱ㄠ㤮㐷㔴㤠㘮㜱㌱ㄠ〮㌸㜷ㅃ⸰㐳㤵〠㌮㤷㐹‱ㄱ㈮〳″⸰㈰㤴㐱′㈱㌮ㄵ‵娰ഢ †††††††††††††††††††††††††映汩㵬∢਍††††††††††††††††††††††††㰾瀯瑡㹨਍††††††††††††††††††††††††瀼瑡൨ †††††††††††††††††††††††††搠∽㍍㘮㔲‵㔱㤮㘲䌲⸲㜱㈴‵㔱㠮㤳ㄠ〮㌰㠲ㄠ⸵㐱㐱〠㌮ㄶ㐷‴㌱㜮ㄲ䌳〭㈮㤷㤷‶㈱㈮㈸‵〭〮㠶㈰㈵ㄠ⸰㤸㔳〠㤮㜹㔰‵⸹㐷㈱䌲⸲㘱〸′⸸㜴㘰㌠㐮㄰㜲㜠㈮㤴ㄸ㐠㘮ㄷ㤸㘠〮㘶㠳㙃〮㤷㐵㐠㜮㠵㤳㠠㈮ㄷ㤹㐠㠮〲㠶㤠㘮㤷㐶㘠ㄮ㐳䌹〱ㄮ㘴‸⸶㜵㤰ㄠ⸰〲㠲㜠ㄮ㌹㔷㤠㠮㘱㜶㜠㘮㔳㠹㥃㐮㐲㜲㠠〮㠷′⸸㘷〴‴⸸ㄱ㔵‷⸸㜲㈸′⸷ㄷ㜰䌲⸷㜴㜴‴⸷㐰㈴‷⸶㐶㄰‱⸷㜰㐵‱⸵㤸㤸′⸷ㄸ㘶㑃㠮㔱㔱㠠㠮㐹㐱㌠㜮㜳ㄶ㤠㤮㔶㔴㈠㘮〶㠰ㄠ⸱㐰㈹㉃ㄮ㈹㌹ㄠ⸱㈵㘲㈠〮〳㤹ㄠ⸲㠰㈳㈠㈮㠴㤹ㄠ⸲㌷㤰㉃㐮㐵㌵ㄠ⸳㌳ㄵ㈠㠮〹㌵ㄠ⸳㠶㤳㌠㔮㌱㤳ㄠ⸳㠷㔳㑃〮㜶㌷ㄠ⸳㜸‷⸴㌵㠴‶㌱㘮㌸‹⸴㈹㈷‶㌱㈮ㄹ䌵⸵㌵㐱″㈱㘮㌹‵⸶㌱㘵ㄠ⸲㤰㘵㘠㜮㜲ㄳㄠ⸱㠴㈵㙃㤮〲‴ㄱ㈮㔸‹⸷㠰㔸‷ㄱ㈮㐵‸⸷㔳㌶‹ㄱ㌮㌲䌳⸷㔸㘴‸ㄱ㐮㐵‱⸸㜳㘱‴ㄱ㔮㌰‹⸸㜸ㄶ‶ㄱ㘮㤰䌸⸹〰㜰″ㄱ㘮㐳‷⸹㘱㤸ㄠ⸱〷㐹㤠㈮㠱㌷ㄠ⸱〸ㄹ㥃㈮㘵‱ㄱ㠮㜷‶⸹㘱㘲‷㈱〮㠵′⸹㜰㐵‷㈱ㄮ㔴䌴⸸㜱㌲″㌱〮ㄶ㜠㈮㈶㜹ㄠ⸳㜹㐰㘠㌮㜴㜳ㄠ⸴㜸㔳㕃㘮㠱㌶ㄠ⸵㜵ㄱ㐠㜮〴ㄴㄠ⸵〹㔷㌠㘮㔲‵㔱㤮㘲娲ഢ †††††††††††††††††††††††††映汩㵬∢਍††††††††††††††††††††††††㰾瀯瑡㹨਍††††††††††††††††††††††⼼癳㹧਍††††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷昮捡扥潯⹫潣⽭桳牡牥猯慨敲⹲桰㽰㵵瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯〱㌭氭⵹潤渭慧⵮慣⵮畱湡ⵧ慨⵩楧湡⵨畤捯焭慵戭湯ⵧ慶杮瘭敩⵴慮⵭〲㤱搭㤱㌸㜶栮浴≬爠汥∽潮潦汬睯渠潯数敮≲琠牡敧㵴弢汢湡≫挠慬獳∽捩湯獟慨敲摟瑥楡≬ാ †††††††††††††††††††††㰠癳⁧楷瑤㵨㠢•敨杩瑨∽㘱•楶睥潂㵸〢〠㠠ㄠ∶映汩㵬渢湯≥砠汭獮∽瑨灴⼺眯睷眮⸳牯⽧〲〰猯杶㸢਍††††††††††††††††††††††††瀼瑡൨ †††††††††††††††††††††††††搠∽㕍ㄮㄹ㜰ㄠ⸵㠹㜹㡖㜮㄰㌰㝈㔮㌴㈴㝌㤮〰㐷㔠㠮㔵㜶㕈ㄮㄹ㜰㑖〮ㄴ㐲㕃ㄮㄹ㜰㌠㈮㘱㤴㔠㐮㤰㌴㈠㘮㤵㤷㘠㔮〵㜸㈠㘮㤵㤷㡈ざㄮ㌱〴䌲⸷㐷㤱‴⸰㠰㐲㐷′⸶㠸㌸‴‰⸵㠸㠵‶䌰⸳㤷㔱‶‰⸲㘳㈲‸⸱㈳㤹㈠㌮㈶㠲㌠㜮㈶㤸㕖㠮㔵㜶え㡖㜮㄰㌰㉈㌮㈶㠲ㅖ䠶⸵㤱〱嘷㔱㤮㤸娷ഢ †††††††††††††††††††††††††映汩㵬∢਍††††††††††††††††††††††††㰾瀯瑡㹨਍††††††††††††††††††††††⼼癳㹧਍††††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††਍††††††††††††††††††††愼栠敲㵦∢挠慬獳∽捩湯獟慨敲摟瑥楡≬ാ †††††††††††††††††††††㰠癳⁧楷瑤㵨ㄢ∶栠楥桧㵴ㄢ∶瘠敩䉷硯∽‰‰㘱ㄠ∶映汩㵬渢湯≥砠汭獮∽瑨灴⼺眯睷眮⸳牯⽧〲〰猯杶㸢਍††††††††††††††††††††††††瀼瑡൨ †††††††††††††††††††††††††搠∽㝍㈮㜴㤰㜠㌮㌶㤱㙃㠮㜴㤱㜠㌮㠳㠵㘠㔮㜶㘲㜠㘮㘴′⸶㜵㌰‴⸸㔱㤹䌲⸶㜵㐶‹⸸ㄳ㠹‸⸶㈶㜸‸⸸㜴㘳‸⸶㈷ㄴ‵⸸㤵㠹䌱⸶㈹〱′⸸㘸㈱‸⸷㤲㌶‱⸸ㄹ㘶‵⸷㘵㠰‶⸸ㄷ㜹䌸⸷〶㤳″⸸㠶㤵‴⸷㐶㤳′⸸㐶㤵‵⸷㠶㠰″⸸㤵㠹䌱⸷㠸㠳‶⸸㈳㤲‵⸷㠸㠳‶⸷㘸㘷‸⸷㠶㠰″⸷㤵㤳㝃㔮㤷㈳㜠㐮㈵‴⸷ㄴ㌹‶⸷㘳㈶‷⸷㐲〷‹⸷㘳ㄳ娹ഢ †††††††††††††††††††††††††映汩㵬∢਍††††††††††††††††††††††††㰾瀯瑡㹨਍††††††††††††††††††††††††瀼瑡൨ †††††††††††††††††††††††††搠∽ㅍ⸱㔹ㄷ㜠㌮㌶䌴ㄱ㔮㌶″⸷㐳㠱‶ㄱ㈮㤸‵⸷㐶㈰‵ㄱ㈮㤸‵⸸㤰㔵䌳ㄱ㈮㌸‴⸸㜲〷′ㄱ㌮㔳‷⸸㔴㐵‴ㄱ㐮㘴‴⸸〶ㄳㅃ⸱㐶㐶㠠㠮㐶㜵ㄠ⸲㈰㜱㠠㤮㘱㜸ㄠ⸲㠲㈳㠠㜮〱㘷ㅃ⸲㈳ㄳ㠠㘮㌸㠰ㄠ⸲㔳‷⸸㐶ㄶ‶㈱㌮㜸‷⸸〶㈹䌵㈱㘮㠠㌮㈳㤳ㄠ⸲‶⸷㘸㠷‹㈱㌮〹‸⸷㤵〱䌴㈱㈮㤸″⸷㔴㘵‸㈱ㄮ㤲″⸷㘳㐶‷ㄱ㤮㜵‱⸷㘳㐳≚਍††††††††††††††††††††††††††楦汬∽ഢ †††††††††††††††††††††††㸠⼼慰桴ാ †††††††††††††††††††††††㰠慰桴਍††††††††††††††††††††††††††㵤䴢⸷㜸‵⸰〰㔱〰㐸㍃㘮㜱㠵ⴠ⸰㠰㔱㔵‸⸰㤰㐸㜳‵⸳㤲″‰⸷㔵㐰䌳⸰㄰㌲㐰‷⸹ㄷ〶‵⸰㘹㤸㐹ㄠ⸱㘷㤷㈠㘮㌲㜹ㄠ⸳㘱㔷ㅖ⸵㈴㐵㉃㘮㌲㜹ㄠ⸵〶㤶㈠㜮ㄷ㌶ㄠ⸵㔷㘴㈠㤮㌵㈱ㄠ⸵㔷㘴㍃〮㐱㔶ㄠ⸵㔷㘴㌠〮㘷㜱ㄠ⸵㌷ㄶ㌠ㄮ㠲㜴ㄠ⸵〷㐵㑌㤮㠵㤷ㄠ⸴㘵ㄴ㕃㠮〹㜸ㄠ⸴㈹㤰㘠㠮ㄸ‴㔱ㄮ㈰‴⸷㜸〸‸㔱〮㤹䌴㈱ㄮ㔳‵㔱ㄮ㈸‴㔱㘮㐵‶ㄱ㠮㜰‸㔱㜮㌵‱⸷㔵㔳ㅃ⸵㔶㘱㌠㈮㌹ㄠ⸲㌱㐲ⴠ⸰㠰㔱㔵‸⸷㜸‵⸰〰㔱〰㐸䵚⸵㐲㠴‷⸹㠵㜰㑃㘮㜵㈳㤠㔮㘸㔸㐠〮㤶㠷㤠㔮㌸㠷㌠㐮㈸㌲㤠㔮㌸㠷㍃㌮㤰㘹㤠㔮㌸㠷㌠ㄮ㌴㔸㤠㔮㤸㌹㈠㤮㐷㘶㤠㔮〸䌷⸲㘷㐲㤠㔮㠶㤳㈠㔮㘵″⸹㈵㌵″⸲㔴㜴‹⸹〳㤶䌲⸲㔳㈳‷⸹㠰㔸‱⸲㈴ㄷ㠠㠮ㄹ㐶㈠㔮㈶㔴㠠㜮㌱㈲㍃ㄮ㈲ㄳ㜠㤮㤹㔵㌠㘮㔸㔲㜠㈮㔸㠸㐠㈮㠴㤱㘠㔮㈷䌲⸴㠲〲″⸶㈵ㄹ‴⸴ㄳ㜲‹⸶㠴〶‷⸴㐳㘶″⸶㐴〶䌸⸴〳㜹′⸶㠳㔴‶⸴㘲㔰㘠㐮㈱㐲㐠㈮㐱㘳㘠㐮㤰㜱㍃㠮〲ㄶ㘠㐮㘰㤰㌠㐮㘲㘸㘠㐮㤰㜱㌠〮㌳ㄱ㘠㐮㘰㤰㉃㤮〴㈸㘠㐮㘰㤰㈠㠮ㄵㄶ㘠㌮㌹㤷㈠㜮㔶㠴㘠㌮㠷䌴⸲㔵㌹‸⸶㌳㈲‶⸲㌴㄰‸⸶㈱〳‸⸲㜴㌹‹⸵㈹〰䌵⸲ㄵ㈳″⸵㠷㘱″⸲㈶㤰㔠㘮㜶ㄸ㈠㜮㤵㌳㔠㘮㜳㔰㉃㠮㔴㘴㔠㘮㔱ㄵ㈠㤮㜳㐷㔠㘮㌰ㄲ㌠〮㘲㔹㔠㘮㌰ㄲ㍃㘮㈷㔹㔠㘮〰㌱㐠㌮㔲‱⸵〶㄰″⸴㜹〱‹⸵〶㈳䌱⸵㠰㤷‹⸵〶㄰″⸵㤱㜸″⸵ㄶ㔵‱⸵ㄳ㔲‵⸵㐶㈳㕃㔮㠵㐶㔠㜮㘲㘲㔠㘮㘶ㄳ㔠㤮㘵㜹㔠㔮㜶㜸㘠ㄮ㘹ㄹ㕃㐮ㄸ㐷㘠㐮㌰㄰㔠㌮㌴ㄳ㘠㔮ㄸ㌴㔠㈮㐰㠸㘠㜮㤵㔸㑃㜮㠲㠰㜠㌮㔶㘸㐠㈮ㄵ㜲㜠㤮㠶㤷㌠㜮㜷㐵㠠㔮㠶㐶㍃㜮㜳㔵㠠㘮㐱㠷㌠㜮〰㌶㠠㘮㐶㌠㘮㈴㤱㠠㜮㌴㠹㑃ㄮ㤸㔷㠠㜮㌴㠹㐠㜮㘰㐵㠠㜮〴‹⸵㈲㈰‶⸸㐷㤳䌸⸵〵㌶‵⸸㐷〷‶⸵㘶㈳″⸸㘸〷″⸵㤶㤳‹⸹㤰㜷䌴⸵㈷㜴‶⸹㠳㠳″⸵㔵㘸‴⸹㜵㘷′⸵㐲㠴‷⸹㠵㜰䵚⸸㐷㔵‶⸹㠱㠳䌷⸸㐷㔵‶⸹㜳㔱′⸸㈶㔲‱⸹㐵㜰‱⸸㐴〴‹⸹㤵〶䌸⸸㘲㘲㤠㘮㌶㘷㠠〮㘵㤴㤠㘮ㄱ㘴㜠㤮㘳㈵㤠㐮㐵㠵㝃㠮㔷㤠㌮㜷㜶㜠㠮〵㤳㤠㌮㈶㤲㜠㜮ㄶ㠱㤠㐮㌳㐰㝃㐮㠲㘹㤠㜮〰㜶㜠〮㘵㐷㤠㜮㤴㤸㘠㘮㌵㘷㤠㘮㜱ㄶ㙃〮㜰㘷㤠㐮㔰㘳㔠㜮〴㐱㠠㤮〰㜸㔠㘮㤶㠳㠠㈮㠸ㄷ㕃㔮㈹㠴㜠㘮㐲㔲㔠㠮㌱㘹㜠〮㔵㘱㘠㐮〱㐷㘠㜮㜰㔵㙃㤮㘰㄰㘠㐮㈱㐲㜠㐮㜰㈴㘠㐮㤳㌹㜠㠮㤵㈶㘠㠮㌳㠶㝃㤮㔴㔷㘠㜮㤱㘸㠠〮㠳㐰㘠㘮㔱㜲㠠ㄮ㔸㤶㘠㔮㜸㠵㡃㐮ㄷ㠷㘠㔮㤲㐱㠠㜮㈴㠴㘠㜮㌱ㄷ㠠㜮㔴㘵㜠〮㔰㐹㡃㜮㐵㠷㜠㜮ㄳ㈹㠠㜮ㄵㄷ㠠㐮㜵‹⸸㐷㔵‶⸹㠱㠳娷ㅍ⸰㔰‶⸹㐱㤶䌶〱〮㤵‱⸹〴㌵‶⸹㔸〶‵⸹㈶㘰‹⸹㤵㘷‶⸹㈶㠶䌴⸹㔵㔴‹⸹㈶㠶‴⸹〵㌵‷⸹㈶㜳‷⸹㘴㌲‱⸹ㄶ㐱䌶⸹㠲㠰‱⸹㘵㌵′⸹㐱㌲‸⸹㜳㔱′⸹㐱㌲‸⸹㐱㠳嘸⸶㔲㌵䌶⸹㐱㌲‸⸶㠰〳‹⸹㌱㌹‱⸵ㄹ㤶‸⸹㐱㌲‸⸵㐷㜷䌹⸹㐱㐵‶⸵㘴㠷‶⸹㈳㠳‸⸵㠲㌶‶⸹㤵㔴‸⸵㠲㌶䌶⸹㜸㐱‴⸵㠲㈳‹〱〮㘵㔠㐮㐶㠷ㄠ⸰㔰‶⸵㔷㤳䌴〱〮㤵‱⸶ㄳ㤹‶〱〮㘵㘠㠮㈹㌱ㄠ⸰㔰‶⸷㔴ㄸ䌴〱〮㘵㠠〮ㄲ㠰ㄠ⸰㘰㈲㠠㔮㐸㈰ㄠ⸰㔰‶⸹㐱㤶娶ㅍ⸲㘰㜴㤠㘮㈸ㄲㅃ⸱ㄱ㌷㤠㜮㜷㠵ㄠ⸰㘳㘳㤠〮㠸ㄵㄠ⸰㜳‹⸸㠱〱䌴〱㌮ㄵ″⸷㐲㠵‹〱㤮㌶‵⸶㐵㔷‹ㄱ㠮㜳‱⸶㈵㤲䌸㈱㜮㌶㘠㐮㔹″㌱㐮㤳‸⸷ㄱ㘶‹㌱㐮〷‶⸸㈰ㄴ䌶㌱㐮㔹′⸸㐹㤳″㈱㤮㈳′⸹㤵〶‸㈱〮㐶‷⸹㠶㈲娱ഢ †††††††††††††††††††††††††映汩㵬∢਍††††††††††††††††††††††††㰾瀯瑡㹨਍††††††††††††††††††††††⼼癳㹧਍††††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽潢⵲潴⁰瑭㔱洠㉢∰㰾搯癩ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳愢癤•瑳汹㵥洢牡楧⵮潴㩰瀰㭸慭杲湩戭瑯潴㩭瀰㭸㸢搼癩挠慬獳∽⁥摡彳潣瑮湥≴搠瑡ⵡ摩∽∶猠祴敬∽㸢椼獮挠慬獳∽㠹愲㐹㘹•慤慴欭祥∽晢捥昴㐲ㄲ㥤ㄶ挰㈲收挹㝢攴㘵戴㔱㸢⼼湩㹳⼼楤㹶⼼楤㹶††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽慳潰摟瑥楡≬ാ †††††††††††††††††㰠㉨䐾맃瘠뫡溫氠ꃃ洠믡璙琠潲杮渠꾻杮挠ꇃ⁩썴溪琠楨쐠ꖺ⁵믡溕쐠讻桮瘠ꃃ渠믡榕戠뫡璭琠潲杮渠菄畱⁡桮냆杮爠뗃爠ꃃ杮挠ꇆ栠믡榙쐠莻儠慵杮䠠뫡榣朠썩溠⁨釄냆믡掣儠噂嘠螻⁴慎Ꞻ桴믡₩′楬꫃楴뫡炿猠뫡₽썬₠ꖺ⁴桫돃㰮栯㸲਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽摡≶猠祴敬∽慭杲湩琭灯〺硰活牡楧⵮潢瑴浯〺硰∻㰾搯癩‾†††††††††††††††††††㰠楤⁶摩∽潣瑮湥彴敤慴汩•汣獡㵳洢㍢∰ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶摩∽扡晤㸢瀼䬾써溴⁧桴믡₃桰믡₧桮뫡溭爠뫡溱⁧쑮涃㈠㄰‹ꮺ썬₠馻⁴쑮涃琠楨쐠ꖺ⁵ꖺ⁴閻⁩궺⁴ꞻ⁡杮듃⁩慳李祵믡溅儠慵杮䠠뫡榣‮Ꞻ⁵桴믡₧杮냆믡榝쐠쎐溴⁧湁⁨ꮺ썬₠ꆺ⁴桮ꋃ牴湯⁧醻⁩档ꇆ⁩ꞻ⁡ꎺ쐠咐嘠螻⁴慎ꮺ䱃⁂썈₠馻⹩吠뾺渠왨溰⁧桮믡溯⁧釄돃杮朠돃⁰ꞻ⁡畑湡⁧ꎺ⁩牴湯⁧쑮涃瘠믡憫焠慵挠돃琠莻渠돃⁩놺杮쐠쎑₣桫듃杮挠닃썢溹⁧閻渠왨₰쑮涃㈠㄰⸸⼼㹰†瀼麻氠믡₅牴潡朠ꎺ⁩愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯瘯⽩ㄳⴰ慤桮栭敩⵵慣渭慨⵮慤桮札慩渭慨⵴潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡愭⵮楤桮渭慧⵹牴潡札慩⵩ㅤ㠹㔲⸷瑨汭㸢畑뫡₣썢溳⁧썶溠⁧楖믡璇丠浡搠薻慲琠믡榑渠祡⠠杮ꃃ⁹㘲㔯㰩愯ⰾ儠慵杮䠠뫡榣渠뫡涱琠潲杮搠湡⁨썳採⁨썲璺朠믡溍戠潡朠믡涓㐠挠뫡疧琠ꞻ欠써採氠ꃃ쐠澐ꃃ쑖溃䠠뫡疭‬李祵믡溅嘠菄畑뾺ⱴ丠畧薻牔믡溍⁧潈ꃃ杮瘠ꃃ쐠鞻䠠맃杮䐠꧅杮‮썃₳ꖺ⁴桮膻⁵썬₽潤欠楨뫡溿儠慵杮䠠뫡榣欠써₳釄뫡璡쐠욑ꎻ⁣慤桮栠螻⁵慣畱뷃渠ꃃ⁹牴湯⁧쑮涃㈠㄰⸹⼼㹰†昼杩牵⁥汣獡㵳攢灸潎摅瑩㸢椼杭猠捲∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楦敬⽳楧污湯⽧〲〲〯⼵㘲㈯氭⵹潤渭慧⵮畱湡ⵧ慨⵩楧湡⵨扱⵶楶瑥渭浡㈭㄰ⴹⴱ㤰㤳樮杰•污㵴㈢氭⵹潤渭慧⵮畱湡ⵧ慨⵩楧•楷瑤㵨㘢〶•敨杩瑨∽㐳∷渠浵敢㵲ㄢ•㸯†昼杩慣瑰潩㹮畑湡⁧ꎺ⁩썤溭⁨档뫡溥琠왨우溡⁧ꆺ⁩䕓⁁慇敭⁳썶₠桫듃杮挠돃쐠쎑溳⁧썧炳焠썵₡桮膻㱵是杩慣瑰潩㹮†⼼楦畧敲‾㰠⁰瑳汹㵥琢硥⵴污杩㩮樠獵楴祦∻吾ꦻ渠ꖺⱴ搠맃瘠뫡溫戠뾺⁴썣採⁨ꆺ慲渠꾻杮瀠慨氠ꃃ썢溠쐠뎺杮挠뫡炥瘠ꃃ쐠Ꞻ⁹ꎺ썸掺琠潲杮洠ꃃ⁵ꇃ䱃⁂앣溩⁧桮냆琠祵믡溃焠醻⁣楧⁡潳杮儠慵杮䠠뫡榣氠뫡榡欠써溴⁧釄돃杮朠돃⁰桮膻⁵썶澠挠楨뫡溿琠귃档瘠듃쐠讻档匠䅅䜠浡獥挠믡憧唠㈲嘠螻⁴慎⹭쐠쎐₳썬₠楧뫡榣쐠ꖺ⁵썭₠Ꞻ⁵桴믡₧썮禠瀠ꎺ⁩牴믡₟桴ꃃ桮欠써溡朠ꎺ渠慧⁹ꮻ瘠닃杮戠뫡溣⁧龻⁩档뫡溥琠왨우溡⁧믡₟牴뫡溭朠뫡炷匠湩慧潰敲㰮瀯‾㰠⁰瑳汹㵥琢硥⵴污杩㩮樠獵楴祦∻嘾곃琠뾺‬畳믡璑栠ꃃ桮琠썲溬⁨썣溲氠뫡榡‬湡⁨档믡₉썬₠杮냆믡榝쐠馻杮瘠썩溪琠湩⁨桴뫡溧挠ꇃ⁣釄믡溓⁧釄믡榙挠ꦻ欠써溴⁧썣₳胢쒜쎑溳⁧썧炳•썧€牴꫃썳溢挠믡⺏吠썲榡氠뫡榡‬慨⁩杮냆믡榝쐠鎻杮쐠馻⁩郄믡ₗ썈溹⁧아溩⁧썶₠郄썯溠嘠菄궺⁵ꆺ⁩썬₠썣採渠써溢琠믡ₑ档귃桮‬桴뫡涭挠써₭썣溲朠楨戠ꃃ믡₟档湵⁧뾺⁴釄믡₃楧뫃⁰썢溳⁧釄ꇃ嘠螻⁴慎Ꞻ釄뫡疧琠썩溪朠썩溠⁨썶溠⁧믡₟썳溢挠왨榡匠慥䜠浡獥㰮瀯‾㰠⁰瑳汹㵥琢硥⵴污杩㩮樠獵楴祦∻쐾쎐₳썬₠馻⁴ꖺ⁴ꎻ⁩썤溠⁨档畑湡⁧ꎺ⁩龻⁩楧뫡榣琠왨龻杮儠ꎺ戠돃杮瘠ꃃ杮琠왨鶻杮쐠쎑溡⁨楧ꇃ爠뫡璥挠潡쐠쎑溳⁧썧炳挠믡憧挠ꇃ⁣Ꞻ⁵桴믡₧썶澠琠써溠⁨썴掭⁨썭₠썣採挠뫡炥쐠馻쐠馻⁩畴莻썣₳釄냆믡掣㰮瀯‾㰠楦畧敲挠慬獳∽硥买䕯楤≴㰾浩⁧牳㵣栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯是汩獥术慩潬杮㈯㈰⼰㔰㈯⼶畱ⵡ潢杮瘭湡ⵧ楶瑥渭浡挭捵渭湯ⵧ慶⵮慨⵵畸瑡渭潧楡氭灥瘭ⵥ牴潵ⵣ畱湡ⵧ慨⵩潤湡瘭湡栭畡洭ⵯ档湩⵨桰捵挭慨⵵畡栭ⵡ畱湡ⵧ慨⵩潤ㄭ㤵㄰㜰㔷ⴰ㐶ⴹ楷瑤㙨〶敨杩瑨㤴ⴳ㤰〴樮杰•污㵴儢慵戭湯ⵧ慶杮嘭敩⵴慎⵭畣ⵣ潮杮嘭湡䠭畡砭慵⵴杮慯⵩敬⵰敶琭畲捯儭慵杮䠭楡搭慯⵮慶⵮慨⵵潭挭楨桮瀭畨ⵣ档畡愭⵵慨焭慵杮栭楡搭ⵯ㔱〹〱㜷〵㘭㤴眭摩桴㘶栰楥桧㑴㌹•楷瑤㵨∢栠楥桧㵴∢渠浵敢㵲㈢•㸯†昼杩慣瑰潩㹮桎믡溯⁧釄믡榑琠ꞻ挠믡憧儠慵杮䠠뫡榣쐠膻⁵썣₳馻⁴쑮涃琠楨쐠ꖺ⁵畱ꇃ쐠鞻⁩뫡溥琠냆ꇆ杮⼼楦捧灡楴湯‾㰠是杩牵㹥†瀼猠祴敬∽整瑸愭楬湧›番瑳晩㭹㸢桔믡₩慨Ⱪ搠맃瘠뫡溫氠ꃃ朠냆ꇆ杮洠뫡璷焠慵牴믡溍⁧牴湯⁧썭疠쌠澡琠祵믡溃焠醻⁣楧ⱡ쐠쎑₣潴뫡₣썳溡⁧釄믡₃楧뫃⁰楖믡璇丠浡쐠쎑溡⁨ꆺ⁩慍慬獹慩琠뫡榡瘠닃杮氠ꆺ⁩潗汲⁤畃⁰潳杮쐠쎑₳썬₠桫ꎺ桮欠꾺⁣뫡溥琠냆믡溣⁧桮뫡璥洠ꃃ儠慵杮䠠뫡榣挠돃쐠욑ꎻ⁣档鮻⁩썬掺渠ꃃ⁹믡₟楧뫡榣쐠ꖺ⹵⼼㹰⼼楤㹶搼癩椠㵤愢摢≥㰾楤⁶汣獡㵳愢癤•瑳汹㵥洢牡楧⵮潴㩰瀰㭸慭杲湩戭瑯潴㩭瀰㭸㸢搼癩挠慬獳∽⁥摡彳潣瑮湥≴搠瑡ⵡ摩∽㌱•瑳汹㵥∢㰾ⴡ‭敂楧慄汢⁥湉牁楴汣彥楷杤瑥⼠䘠牯椠煮極楲獥‬楶楳⁴瑨灴⼺搯扡敬椮ⴭ㰾楤⁶摩∽慤汢睥摩敧彴潪睢剑㜴•慤慴眭摩敧彴摩∽潪睢剑㜴㸢猼牣灩㹴昨湵瑣潩⡮ⱤⱡⱢⱬⱥ⥟笠਍††††††晩搨扛♝搦扛⹝⥱敲畴湲搻扛㵝畦据楴湯⤨⡻孤嵢焮搽扛⹝籱孼⥝瀮獵⡨牡畧敭瑮⥳㭽㵥⹡牣慥整汅浥湥⡴⥬഻ †††††攠愮祳据ㄽ攻挮慨獲瑥✽瑵ⵦ✸攻献捲✽⼯瑳瑡捩搮扡敬椮⽯楤瑳瀯畬楧⹮業⹮獪㬧਍††††††㵟⹡敧䕴敬敭瑮䉳呹条慎敭氨嬩崰弻瀮牡湥乴摯⹥湩敳瑲敂潦敲攨弬㬩਍††††††⥽眨湩潤ⱷ潤畣敭瑮✬慤汢❥✬捳楲瑰⤧഻ †††††搠扡敬✨敳却牥楶散Ⱗ✠灳牯獴㐴⸲潣❭㬩਍††††††慤汢⡥猧湥䱤杯湏散⤧഻ †††††搠扡敬✨敲摮牥楗杤瑥Ⱗ✠慤汢睥摩敧彴潪睢剑㜴⤧㰻猯牣灩㹴⼼楤㹶ℼⴭ䔠摮䤠䅮瑲捩敬睟摩敧⁴ 潆⁲湩畱物敩ⱳ瘠獩瑩栠瑴㩰⼯慤汢⹥潩ⴠ㸭਍††††††⼼楤㹶搼癩挠慬獳∽⁥摡彳潣瑮湥≴搠瑡ⵡ摩∽㌱•瑳汹㵥洢牡楧⵮潴㩰瀰㭸㸢椼獮挠慬獳∽㠹愲㐹㘹•慤慴欭祥∽愳㔸㜹昶㜶㌸㔶搹〸㜶昵㝣攸搱ㄴ捣㸢⼼湩㹳⼼楤㹶⼼楤㹶†瀼猠祴敬∽整瑸愭楬湧›番瑳晩㭹㸢郄⁔楖믡璇丠浡쐠憑杮搠뫡溫쐠Ꞻ⁵ꎺ杮䜠瘠닃杮氠ꆺ⁩潗汲⁤畃⁰潳杮琠놻⁣뾺‬썧炳挠듃杮氠믡溛瘠ꃃ档뾺썴掭⁨뫡禥氠ꃃ猠믡₱档뫡掯挠꾺왮榡栠ꃃ杮琠ꞻ瘠믡榛挠覻㈠戠ꃃ桴慵숮䢠ꃃ杮琠뫡溥挠듃杮挠믡憧쐠咐嘠螻⁴慎档냆⁡ꆺ慲渠楨믡疁搠뫡疥ꖺ畸뫡璥猠뫡掯龻瘠닃杮氠ꆺ⁩潗汲⁤畃⹰쐠榐믡疁渠ꃃ⁹桰뫡溧渠ꃃ앣溩⁧붺鲀뫡溣⁨왨龻杮胢₝鮻⁩놻戠뫡疧挠趻썤溠⁨档畑湡⁧ꎺ⹩⼼㹰†搼癩挠慬獳∽硥买䕯楤⁴硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ‷硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強潢瑴浯㸢†搼癩㰾瑳潲杮挠慬獳∽硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強敬瑴牥攠灸摅瑩㸢썂榠氠썩溪焠慵㱮猯牴湯㹧⼼楤㹶†搼癩挠慬獳∽硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強瑩浥㸢愼挠慬獳∽硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強桰瑯≯琠瑩敬∽李뫡榡嘠螻⁴慎Ɑ吠써榡䰠湡瘠믡榙瘠ꃃ杮琠慨⁹釄믡榕欠뫡₿潨뫡採⁨ꆺ⁩䙁⁆畃⁰〲〲•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楶㌯㈱瘭敩⵴慮⵭獶琭慨⵩慬⵮瑤瘭敩⵴慮⵭摬摢琭慨⵩慬⵮晡ⵦ畣⵰〲〲搭㤱㌸㐶栮浴≬琠牡敧㵴弢汢湡≫爠汥∽潮灯湥牥㸢椼杭猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺ㅟ㐷ㅸ㐰是汩獥港睥⽳〲〲〯⼵㘲瘯敩⵴慮⵭獶琭慨⵩慬⵮瑤瘭敩⵴慮⵭摬摢琭慨⵩慬⵮晡ⵦ畣⵰〲〲〭ㄹ〷⸹灪≧愠瑬∽李뫡榡嘠螻⁴慎Ɑ吠써榡䰠湡瘠믡榙瘠ꃃ杮琠慨⁹釄믡榕欠뫡₿潨뫡採⁨ꆺ⁩䙁⁆畃⁰〲〲•楷瑤㵨ㄢ㐷•敨杩瑨∽〱∴⼠㰾愯㰾⁡汣獡㵳攢灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱瑟瑩敬•楴汴㵥丢ꆺ⁩楖믡璇丠浡‬桔ꇃ⁩慌馻⁩썶溠⁧桴祡쐠閻⁩뾺栠ꆺ档琠뫡榡䄠䙆䌠灵㈠㈰∰栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯瘯⽩ㄳⴲ楶瑥渭浡瘭⵳桴楡氭湡搭⵴楶瑥渭浡氭扤ⵤ桴楡氭湡愭晦挭灵㈭㈰ⴰㅤ㠹㘳⸴瑨汭•慴杲瑥∽扟慬歮•敲㵬渢潯数敮≲举ꆺ⁩楖믡璇丠浡‬桔ꇃ⁩慌馻⁩썶溠⁧桴祡쐠閻⁩뾺栠ꆺ档琠뫡榡䄠䙆䌠灵㈠㈰㰰愯㰾搯癩‾㰠楤⁶汣獡㵳攢灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱楟整≭㰾⁡汣獡㵳攢灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱灟潨潴•楴汴㵥䰢믡掋⁨桴⁩釄뫡疥瘠닃杮ㄠ㠯挠뫃⁰畑믡掑朠慩㈠㈰㨰䌠ꇃ⁣듃杮氠믡溛砠ꖺ⁴畱ꋃ≮栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯瘯⽩ㄳⴰ楬档琭楨搭畡瘭湯ⵧⴱⴸ畣⵰畱捯札慩㈭㈰ⴰ慣ⵣ湯ⵧ潬⵮畸瑡焭慵⵮ㅤ㠹㘳⸲瑨汭•慴杲瑥∽扟慬歮•敲㵬渢潯数敮≲㰾浩⁧牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㜱破〱⼴楦敬⽳敮獷㈯㈰⼰㔰㈯⼶楬档琭楨搭畡瘭湯ⵧⴱⴸ畣⵰畱捯札慩㈭㈰ⴰ慣ⵣ湯ⵧ潬⵮畸瑡焭慵⵮㠰㔴ㄵ樮杰•污㵴䰢믡掋⁨桴⁩釄뫡疥瘠닃杮ㄠ㠯挠뫃⁰畑믡掑朠慩㈠㈰㨰䌠ꇃ⁣듃杮氠믡溛砠ꖺ⁴畱ꋃ≮眠摩桴∽㜱∴栠楥桧㵴ㄢ㐰•㸯⼼㹡愼挠慬獳∽硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強楴汴≥琠瑩敬∽讻档琠楨쐠ꖺ⁵썶溲⁧⼱‸썣為儠醻⁣楧⁡〲〲›썃採쌠溴⁧鮻畸뫡璥焠썵溢•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楶㌯〱氭捩⵨桴⵩慤⵵潶杮ㄭ㠭挭灵焭潵ⵣ楧ⵡ〲〲挭捡漭杮氭湯砭慵⵴畱湡搭㤱㌸㈶栮浴≬琠牡敧㵴弢汢湡≫爠汥∽潮灯湥牥㸢讻档琠楨쐠ꖺ⁵썶溲⁧⼱‸썣為儠醻⁣楧⁡〲〲›썃採쌠溴⁧鮻畸뫡璥焠썵溢⼼㹡⼼楤㹶†搼癩挠慬獳∽硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強瑩浥㸢愼挠慬獳∽硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強桰瑯≯琠瑩敬∽䱈⁖썂溬⁨郄믡溋⁨궺놻⁣썶€桮뫡溭✠썣₺ꮻ⁡놻⁣ꆺ桮‧ꮻ戠뫡疧쐠ꦻ≣栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯瘯⽩ㄳⴳ汨⵶楢桮搭湩⵨慨⵭畨ⵣ楶渭慨⵮畣氭慵挭捵洭湡⵨畴戭畡搭捵搭㤱㌸㜵栮浴≬琠牡敧㵴弢汢湡≫爠汥∽潮灯湥牥㸢椼杭猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺ㅟ㐷ㅸ㐰是汩獥港睥⽳〲〲〯⼵㔲栯癬戭湩⵨楤桮栭浡栭捵瘭⵩桮湡挭⵵畬ⵡ畣ⵣ慭桮琭⵵慢⵵畤ⵣ㔱㤲㔲樮杰•污㵴䠢噌䈠곃桮쐠讻桮栠뫡涭栠믡掱瘠곃渠궺挧뫃氠믡憫挠믡掱洠뫡溡❨琠믡₫Ꞻ⁵郄믡掩•楷瑤㵨ㄢ㐷•敨杩瑨∽〱∴⼠㰾愯㰾⁡汣獡㵳攢灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱瑟瑩敬•楴汴㵥䠢噌䈠곃桮쐠讻桮栠뫡涭栠믡掱瘠곃渠궺挧뫃氠믡憫挠믡掱洠뫡溡❨琠믡₫Ꞻ⁵郄믡掩•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楶㌯㌱栭癬戭湩⵨楤桮栭浡栭捵瘭⵩桮湡挭⵵畬ⵡ畣ⵣ慭桮琭⵵慢⵵畤ⵣㅤ㠹㔳⸷瑨汭•慴杲瑥∽扟慬歮•敲㵬渢潯数敮≲䠾噌䈠곃桮쐠讻桮栠뫡涭栠믡掱瘠곃渠궺挢뫃氠믡憫挠믡掱洠뫡溡≨琠믡₫Ꞻ⁵郄믡掩⼼㹡⼼楤㹶†搼癩挠慬獳∽硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強瑩浥攠灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱楟整彭慬瑳㸢愼挠慬獳∽硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強桰瑯≯琠瑩敬∽桔慵琠꾺杮丠浡쐠讻桮‬䱈⁖䅈䱇瘠뫡溫琠믡₱楴釄ꇃ桮戠뫡榡䠠ꃃ丠믡榙䘠≃栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯瘯⽩ㄳⴲ桴慵琭慲杮渭浡搭湩⵨汨⵶慨汧瘭湡琭⵵楴⵮慤桮戭楡栭ⵡ潮⵩捦搭㤱㌸㐴栮浴≬琠牡敧㵴弢汢湡≫爠汥∽潮灯湥牥㸢椼杭猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺ㅟ㐷ㅸ㐰是汩獥港睥⽳〲〲〯⼵㔲琯畨ⵡ牴湡ⵧ慮⵭楤桮栭癬栭条⵬慶⵮畴琭湩搭湡⵨慢⵩慨渭楯昭ⵣㄱㄳ〵樮杰•污㵴吢畨⁡牴뫡溯⁧慎郄믡溋ⱨ䠠噌䠠䝁⁌ꮺ놻琠湩쐠쎑溡⁨ꆺ⁩썈₠馻⁩䍆•楷瑤㵨ㄢ㐷•敨杩瑨∽〱∴⼠㰾愯㰾⁡汣獡㵳攢灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱瑟瑩敬•楴汴㵥吢畨⁡牴뫡溯⁧慎郄믡溋ⱨ䠠噌䠠䝁⁌ꮺ놻琠湩쐠쎑溡⁨ꆺ⁩썈₠馻⁩䍆•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楶㌯㈱琭畨ⵡ牴湡ⵧ慮⵭楤桮栭癬栭条⵬慶⵮畴琭湩搭湡⵨慢⵩慨渭楯昭ⵣㅤ㠹㐳⸴瑨汭•慴杲瑥∽扟慬歮•敲㵬渢潯数敮≲吾畨⁡牴뫡溯⁧慎郄믡溋ⱨ䠠噌䠠䝁⁌ꮺ놻琠湩쐠쎑溡⁨ꆺ⁩썈₠馻⁩䍆⼼㹡⼼楤㹶†⼼楤㹶†瀼猠祴敬∽整瑸愭楬湧›番瑳晩㭹㸢桔믡₩ⰳ渠菄ꮻ⁡鎻⁩썬₠馻⁴쑮涃焠썵₡썢溹⁧閻挠믡憧쐠鞻䠠맃杮䐠꧅杮‬瀢慨渠냆믡掛爠뫃⁴桴뫡溧欠믡⊳挠믡憧琠膻螻渠ꃃ⁹ꆺ⁩䕓⁁慇敭⁳釄ꏃ洠湩⁨档믡溩⁧釄膻⁵釄돃‮桎믡溯⁧썬澣琠냆믡溛⁧桫ꇃ⁣桮냆吠趻杮䠠썯溠⁧慨⁹쑖溃儠祵뫡璿挠꧅杮挠돃ㄠ渠菄桴⁩釄뫡疥ꖺ왴ꎻ杮㰮瀯‾㰠⁰瑳汹㵥琢硥⵴污杩㩮樠獵楴祦∻䈾꫃ꆺ桮쐠쎑ⲳ洠믡璙嘠菄궺⁵釄냆믡掣猠湡⁧桴⁩釄뫡疥琠뫡溭琠鶻⁩苃⁵앣溩⁧붺氠ꃃ∠궺⁴ꎺ≮欠楨뫡溿儠慵杮䠠뫡榣朠뫡炷渠楨믡疁欠써₳桫菄牴湯⁧楶믡掇挠楨桮瀠ꖻ⁣慤桮栠螻⁵쑮涃渠祡‮桎믡溯⁧썣榡琠꫃ꆺ桮琠慲桮쐠膻⁵桫뾺档杮냆믡榝栠ꋃ馻挠뫡涣朠썩採爠뫡溱⁧畑湡⁧ꎺ⁩釄ꏃ欠써溴⁧썣₳釄냆믡掣洠ꃃ牴곃桮搠薻畱ꇃꖺ왴ꎻ杮㰮瀯‾㰠⁰瑳汹㵥琢硥⵴污杩㩮樠獵楴祦∻吾뫡璥渠楨꫃Ɱ渠꾻杮氠뷃搠썮榳琠썲溪栠祡挠ꇃ⁣潣醻挠覻洠湡⁧썴溭⁨档뫡璥琠慨桫뫡澣猠湯⁧썲₵썲溠Ⱨ儠慵杮䠠뫡榣쐠憑杮朠뫡炷渠楨믡疁欠써₳桫菄왨溡猠鮻⁩畣믡掙쐠疑⁡牴湡⁨档慤桮栠螻⁵썮禠挠ꇃ档쐠쎑禢ㄠ渠菄㱭瀯‾㰠楤⁶汣獡㵳瘢摩潥捭坬慲灰牥㸢ℼⴭ潃祰☠倠獡整⁤牦浯䴠䍥潬摵ⴭ‾椼牦浡⁥牳㵣栢瑴獰⼺支扭摥瘮摩潥汣畯⹤潴⽰晩慲敭匯癪㙓㑎啘≶眠摩桴∽㘵∰栠楥桧㵴㌢㔴•牦浡扥牯敤㵲〢•捳潲汬湩㵧渢≯愠汬睯畦汬捳敲湥∽㸢⼼晩慲敭㰾搯癩‾㰠㹰䥖䕄㩏쐠욐鶻杮挠湯⁧릻洠膻⁵ꞻ⁡畑湡⁧ꎺ⁩楧뫃⁰郄⁔楖믡璇丠浡瘠냆믡璣焠慵瘠닃杮戠뫡溣⁧獁慩畃⁰〲㤱⼼㹰⼼楤㹶††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽扭〳㸢਍††††††††††††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽扭〳㸢਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽浣⵴牡慥㸢਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽扦挭浯敭瑮≳搠瑡ⵡ牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭ㄳⴰⴳ祬搭ⵯ杮湡挭湡焭慵杮栭楡札慩桮搭潵ⵣ畱ⵡ潢杮瘭湡ⵧ楶瑥渭浡㈭㄰ⴹㅤ㠹㘳⸷瑨汭•慤慴渭浵潰瑳㵳㔢•慤慴眭摩桴∽〱┰㸢⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽摡≶猠祴敬∽慭杲湩琭灯〺硰活牡楧⵮潢瑴浯〺硰∻㰾楤⁶汣獡㵳攢愠獤损湯整瑮•慤慴椭㵤ㄢ∴猠祴敬∽㸢椼獮挠慬獳∽㠹愲㐹㘹•慤慴欭祥∽晦愴扡㌶㠰㐴㥣〹㕢愶搰戸㌹挶㡦㘰㸢⼼湩㹳਍††††††猼牣灩⁴獡湹⁣牳㵣栢瑴獰⼺愯ㅪ㔵⸹湯楬敮戯㉡㠹て⸴獪㸢⼼捳楲瑰㰾搯癩㰾楤⁶汣獡㵳攢愠獤损湯整瑮•慤慴椭㵤ㄢ∴猠祴敬∽慭杲湩琭灯〺硰∻㰾ⴡ‭敂楧慄汢⁥潢瑴浯睟摩敧⁴ 潆⁲湩畱物敩ⱳ瘠獩瑩栠瑴㩰⼯慤汢⹥潩ⴠ㸭搼癩椠㵤搢扡敬楷杤瑥䝟歯㉺渴≘搠瑡ⵡ楷杤瑥楟㵤䜢歯㉺渴≘㰾捳楲瑰⠾畦据楴湯搨愬戬氬攬弬
ൻ †††††椠⡦孤嵢☦孤嵢焮爩瑥牵㭮孤嵢昽湵瑣潩⡮笩搨扛⹝㵱孤嵢焮籼嵛⸩異桳愨杲浵湥獴紩攻愽挮敲瑡䕥敬敭瑮氨㬩਍††††††⹥獡湹㵣㬱⹥档牡敳㵴甧晴㠭㬧⹥牳㵣⼧猯慴楴⹣慤汢⹥潩搯獩⽴汰杵湩洮湩樮❳഻ †††††张愽朮瑥汅浥湥獴祂慔乧浡⡥⥬せ㭝⹟慰敲瑮潎敤椮獮牥䉴晥牯⡥ⱥ⥟഻ †††††素⠩楷摮睯搬捯浵湥ⱴ搧扡敬Ⱗ猧牣灩❴㬩਍††††††慤汢⡥猧瑥敓癲捩❥‬猧潰瑲㑳㈴挮浯⤧഻ †††††搠扡敬✨敳摮潌佧据❥㬩਍††††††慤汢⡥爧湥敤坲摩敧❴‬搧扡敬楷杤瑥䝟歯㉺渴❘㬩⼼捳楲瑰㰾搯癩㰾ⴡ‭湅⁤潢瑴浯睟摩敧⁴ 潆⁲湩畱物敩ⱳ瘠獩瑩栠瑴㩰⼯慤汢⹥潩ⴠ㸭਍††††††⼼楤㹶⼼楤㹶††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽扭〳㸢਍††††††††††††††††††格″汣獡㵳琢瑩敬琭条≳吾䝁㱓栯㸳਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††††猼慰汣獡㵳戢湴戠湴琭条≳㰾⁡汣獡㵳∢栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯港畧敹⵮畱湡ⵧ慨⵩慴⽧㸢李祵믡溅儠慵杮䠠뫡榣⼼㹡⼼灳湡‾猼慰汣獡㵳戢湴戠湴琭条≳㰾⁡汣獡㵳∢栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯焯癢焭慵杮栭楡琭条∯儾噂儠慵杮䠠뫡榣⼼㹡⼼灳湡‾猼慰汣獡㵳戢湴戠湴琭条≳㰾⁡汣獡㵳∢栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯焯癢瘭敩⵴慮⵭〲〲琭条∯儾噂嘠螻⁴慎〲〲⼼㹡⼼灳湡‾†††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳戢牯琭灯洠㉴‵扭㔲㸢⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽扭〴㸢਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦〲映潢摬洠ㅢ‵楴汴彥慭湩㸢਍††††††††††††††††††††††格㸲਍††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦樢癡獡牣灩㩴∻琠瑩敬∽郄믡掍琠써涪㸢਍††††††††††††††††††††††††††郄믡掍琠써涪਍††††††††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††††⼼㉨ാ †††††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††㰠汵挠慬獳∽楬瑳湟睥彳潨敭㸢਍††††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤焭潵ⵣ整㌯㌱琭慲⵮慤⵵楧慵搭癫ⵤ档浡楰湯⵳敬条敵瘭ⵡ瑡敬楴潣洭摡楲ⵤ桫敩⵮ㄴ渭畧楯琭楨瑥洭湡ⵧㅤ㠹㐳⸶瑨汭•汣獡㵳琢畨扭汢捯桴浵㉢〴ㅸ㔷•楴汴㵥吢궺釄뫡疥朠꾻⁡郄噋郄䌠慨灭潩獮䰠慥畧⁥썶₠瑁敬楴潣䴠摡楲⁤桫뾺ㄴ渠왧鶻⁩桴螻⁴ꆺ杮∿㸠椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㐲砰㜱⼵楦敬⽳敮獷㈯㈰⼰㔰㈯⼵牴湡搭畡札畩ⵡ此摶挭慨灭潩獮氭慥畧ⵥ慶愭汴瑥捩ⵯ慭牤摩欭楨湥㐭ⴱ杮潵⵩桴敩⵴慭杮ㄭ㔱㈰⸶灪≧眠摩桴∽㐲∰栠楥桧㵴ㄢ㔷•污㵴吢궺釄뫡疥朠꾻⁡郄噋郄䌠慨灭潩獮䰠慥畧⁥썶₠瑁敬楴潣䴠摡楲⁤桫뾺ㄴ渠왧鶻⁩桴螻⁴ꆺ杮∿⼠㰾愯‾†††㰠楤⁶汣獡㵳洢㉬‰汦硥漭敮㸢਍††††††††††††搼癩挠慬獳∽汣慥晲硩㸢਍††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤焭潵ⵣ整∯挠慬獳∽杢瑟条湟睥⁳獦㈱洠ㅢ‰汦•楴汴㵥䈢鏃䝎쐠쎐₁啑믡䎐吠뫡⊾㰾灳湡䈾鏃䝎쐠쎐₁啑믡䎐吠뫡㲾猯慰㹮⼼㹡ഠ †††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ畱捯琭⽥ㄳⴳ牴湡搭畡札畩ⵡ此摶挭慨灭潩獮氭慥畧ⵥ慶愭汴瑥捩ⵯ慭牤摩欭楨湥㐭ⴱ杮潵⵩桴敩⵴慭杮搭㤱㌸㘴栮浴≬挠慬獳∽獦㈲映扭汯≤琠瑩敬∽牔뫡溭쐠ꖺ⁵楧믡憯쐠䮐쑖ₐ桃浡楰湯⁳敌条敵瘠ꃃ䄠汴瑥捩慍牤摩欠楨뫡溿㐠‱杮냆믡榝琠楨믡璇洠뫡溡㽧㸢牔뫡溭쐠ꖺ⁵楧믡憯쐠䮐쑖ₐ桃浡楰湯⁳敌条敵瘠ꃃ䄠汴瑥捩慍牤摩欠楨뫡溿㐠‱杮냆믡榝琠楨믡璇洠뫡溡㽧⼼㹡††††††搼癩挠慬獳∽慳潰瑟畨扭湟睥⁳潮敮浟⁢瑭〱㸢਍††††††††††††††桔潥渠꾻杮戠ꇃ썣澡礠琠뫡₿ꞻ⁡湁ⱨ琠궺釄뫡疥朠꾻⁡楌敶灲潯썶₠瑁敬楴潣䴠摡楲⁤ꆺ⁩썶溲⁧⼱‸桃浡楰湯⁳敌条敵氠ꃃ渠畧썹溪渠써溢朠썩溡琠뾺⁰桫뾺讻档戠믡溇⁨썢溹⁧桰ꇃ⁴썶₠뫡溣⁨왨龻杮쐠뾺썣榡挠뾺⁴ꞻ⁡ㄴ渠왧鶻⹩††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††⼼楬㰾楬ാ †††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ畱捯琭⽥ㄳⴲ楬档琭楨搭畡瘭湯ⵧ㠲戭湵敤汳杩ⵡ潤瑲畭摮戭祡牥⵮慤⵩档敩⵮楶渭潧⵩慤⵵ㅤ㠹㐳⸱瑨汭•汣獡㵳琢畨扭汢捯桴浵㉢〴ㅸ㔷•楴汴㵥䰢믡掋⁨桴⁩釄뫡疥瘠닃杮㈠‸畂摮獥楬慧›潄瑲畭摮ⴠ䈠祡牥釄뫡榡挠楨뫡溿瘠곃渠썧榴쐠Ꞻ≵㸠椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㐲砰㜱⼵楦敬⽳敮獷㈯㈰⼰㔰㈯⼵楬档琭楨搭畡瘭湯ⵧ㠲戭湵敤汳杩ⵡ潤瑲畭摮ⴭ慢敹湲搭楡挭楨湥瘭⵩杮楯搭畡ㄭ㌰㄰⸶灪≧眠摩桴∽㐲∰栠楥桧㵴ㄢ㔷•污㵴䰢믡掋⁨桴⁩釄뫡疥瘠닃杮㈠‸畂摮獥楬慧›潄瑲畭摮ⴠ䈠祡牥釄뫡榡挠楨뫡溿瘠곃渠썧榴쐠Ꞻ≵⼠㰾愯‾†††㰠楤⁶汣獡㵳洢㉬‰汦硥漭敮㸢਍††††††††††††搼癩挠慬獳∽汣慥晲硩㸢਍††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤焭潵ⵣ整∯挠慬獳∽杢瑟条湟睥⁳獦㈱洠ㅢ‰汦•楴汴㵥䈢鏃䝎쐠쎐₁啑믡䎐吠뫡⊾㰾灳湡䈾鏃䝎쐠쎐₁啑믡䎐吠뫡㲾猯慰㹮⼼㹡ഠ †††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ畱捯琭⽥ㄳⴲ楬档琭楨搭畡瘭湯ⵧ㠲戭湵敤汳杩ⵡ潤瑲畭摮戭祡牥⵮慤⵩档敩⵮楶渭潧⵩慤⵵ㅤ㠹㐳⸱瑨汭•汣獡㵳昢㉳′浦潢摬•楴汴㵥䰢믡掋⁨桴⁩釄뫡疥瘠닃杮㈠‸畂摮獥楬慧›潄瑲畭摮ⴠ䈠祡牥釄뫡榡挠楨뫡溿瘠곃渠썧榴쐠Ꞻ≵䰾믡掋⁨桴⁩釄뫡疥瘠닃杮㈠‸畂摮獥楬慧›潄瑲畭摮ⴠ䈠祡牥釄뫡榡挠楨뫡溿瘠곃渠썧榴쐠Ꞻ㱵愯‾†††††㰠楤⁶汣獡㵳猢灡彯桴浵形敮獷渠湯彥扭洠ㅴ∰ാ †††††††††††††䰠믡掋⁨桴⁩釄뫡疥䈠湵敤汳杩⁡썶溲⁧㠲‬慂敹湲䴠湵捩⁨붺挠돃挠畨뾺썬涠欠써採⁨釄뫡禧朠慩慮牴꫃썳溢挠믡憧䈠牯獵楳⁡潄瑲畭摮‮䡎⁍ꖺ⁴畭믡溑挠ꦻ杮欠뾺畣믡掙쐠醻⁩釄뫡疧朠꾻⁡牅楬杮䠠慡慬摮瘠ꃃ䰠睥湡潤獷楫‮†††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††㰠氯㹩氼㹩਍††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤焭潵ⵣ整㌯〱瘭湡栭畡猭灡洭瑡搭⵩档ⵯ畤ⵡ楴桮琭慨⵮潬⵮桮瑡琭楡栭敥敲癮敥⵮ㅤ㠹㔳⸱瑨汭•汣獡㵳琢畨扭汢捯桴浵㉢〴ㅸ㔷•楴汴㵥嘢菄궺⁵꾺⁰ꖺ⁴釄⁩挧鞻搠믡憱琠湩⁨桴뫡溧‧鮻桮뫡璥琠뫡榡䠠敥敲癮敥㽮•㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㉟〴ㅸ㔷是汩獥港睥⽳〲〲〯⼵㔲瘯湡栭畡猭灡洭瑡搭⵩档ⵯ畤ⵡ楴桮琭慨⵮潬⵮桮瑡琭楡栭敥敲癮敥⵮㐱㈳㜴樮杰•楷瑤㵨㈢〴•敨杩瑨∽㜱∵愠瑬∽쑖溃䠠뫡疭猠뫡炯洠뫡璥쐠榑✠档믡ₗ놻⁡楴桮琠Ꞻ❮氠믡溛渠ꖺ⁴ꆺ⁩效牥湥敶湥∿⼠㰾愯‾†††㰠楤⁶汣獡㵳洢㉬‰汦硥漭敮㸢਍††††††††††††搼癩挠慬獳∽汣慥晲硩㸢਍††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤焭潵ⵣ整∯挠慬獳∽杢瑟条湟睥⁳獦㈱洠ㅢ‰汦•楴汴㵥䈢鏃䝎쐠쎐₁啑믡䎐吠뫡⊾㰾灳湡䈾鏃䝎쐠쎐₁啑믡䎐吠뫡㲾猯慰㹮⼼㹡ഠ †††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ畱捯琭⽥ㄳⴰ慶⵮慨⵵慳⵰慭⵴楤挭潨搭慵琭湩⵨桴湡氭湯渭慨⵴慴⵩敨牥湥敶湥搭㤱㌸ㄵ栮浴≬挠慬獳∽獦㈲映扭汯≤琠瑩敬∽쑖溃䠠뫡疭猠뫡炯洠뫡璥쐠榑✠档믡ₗ놻⁡楴桮琠Ꞻ❮氠믡溛渠ꖺ⁴ꆺ⁩效牥湥敶湥∿嘾菄궺⁵꾺⁰ꖺ⁴釄⁩挢鞻搠믡憱琠湩⁨桴뫡溧•鮻桮뫡璥琠뫡榡䠠敥敲癮敥㽮⼼㹡††††††搼癩挠慬獳∽慳潰瑟畨扭湟睥⁳潮敮浟⁢瑭〱㸢਍††††††††††††††李냆믡榝戠뫡溡琠써溢渠ꖺ⁴ꞻ⁡쑖溃䠠뫡疭琠뫡榡䠠敥敲癮敥썬₠桃摩牥⁡橅歵⁥釄湡⁧釄냆믡掣传祬灭煩敵䴠牡敳汩敬焠慵썴涢瘠ꃃ渠楨믡疁欠ꎺ渠菄杮쐠馻⁩썢溳⁧썈₠慌붺砠浥砠꧃⁴鮻⁩鶻⁩釄믡₁杮讻挠믡憧쐠ꆺ⁩楧⁡왮鮻⁣桐ꇃ⹰††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††⼼楬㰾楬ാ †††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ畱捯琭⽥ㄳⴳ楦楬⵰杮祵湥琭畨ⵡ慤⵵牴潵ⵣ潤⵩潢杮挭慵搭潵⵩牴湯ⵧ杮祡搭畡琭潲氭楡搭㤱㌸㐲栮浴≬挠慬獳∽桴浵扢潬正琠畨扭㐲砰㜱∵琠瑩敬∽楆楬⁰李祵믡溅琠畨⁡釄畡琠왲鮻⁣釄믡榙戠돃杮挠믡憭搠냆믡榛琠潲杮渠썧禠쐠Ꞻ⁵牴믡₟ꆺ≩㸠椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㐲砰㜱⼵楦敬⽳敮獷㈯㈰⼰㔰㈯⼴楦楬⵰杮祵湥琭畨ⵡ慤⵵牴潵ⵣ潤⵩潢杮挭慵搭潵⵩牴湯ⵧ杮祡搭畡琭潲氭楡ㄭ〵㌳⸴灪≧眠摩桴∽㐲∰栠楥桧㵴ㄢ㔷•污㵴䘢汩灩丠畧薻桴慵쐠憑⁵牴냆믡掛쐠馻⁩썢溳⁧궻⁡왤鮻⁩牴湯⁧杮ꃃ⁹釄뫡疧琠龻氠뫡榡•㸯⼼㹡††††搼癩挠慬獳∽汭〲映敬⵸湯≥ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢敬牡楦≸ാ †††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ畱捯琭⽥•汣獡㵳戢彧慴彧敮獷映ㅳ′扭〱映≬琠瑩敬∽썂亓⁇郄臃儠邻⁃뺺㸢猼慰㹮썂亓⁇郄臃儠邻⁃뺺⼼灳湡㰾愯‾਍††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤焭潵ⵣ整㌯㌱昭汩灩渭畧敹⵮桴慵搭畡琭畲捯搭楯戭湯ⵧ畣ⵡ畤楯琭潲杮渭慧⵹慤⵵牴ⵯ慬⵩ㅤ㠹㈳⸴瑨汭•汣獡㵳昢㉳′浦潢摬•楴汴㵥䘢汩灩丠畧薻桴慵쐠憑⁵牴냆믡掛쐠馻⁩썢溳⁧궻⁡왤鮻⁩牴湯⁧杮ꃃ⁹釄뫡疧琠龻氠뫡榡㸢楆楬⁰李祵믡溅琠畨⁡釄畡琠왲鮻⁣釄믡榙戠돃杮挠믡憭搠냆믡榛琠潲杮渠썧禠쐠Ꞻ⁵牴믡₟ꆺ㱩愯‾†††††㰠楤⁶汣獡㵳猢灡彯桴浵形敮獷渠湯彥扭洠ㅴ∰ാ †††††††††††††吠潲杮琠궺釄뫡疥挠써溭⁨桴믡掩쐠Ꞻ⁵楴꫃慳⁵潃楶ⵤ㤱‬楆楬⁰李祵믡溅挠맃杮挠ꇃ⁣釄믡溓⁧釄믡榙琠뫡榡匠潬慶楌敢敲⁣釄ꏃ渠궺牴뫡溭琠畨⁡釄畡琠왲鮻⁣釄믡榙戠돃杮挠믡憭搠냆믡榛琠뫡榡朠ꎺ⁩쑖冐⁇䡃匠꧃⁣†††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††㰠氯㹩††††††††††††††⼼汵ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳愢癤•瑳汹㵥洢牡楧⵮潴㩰瀰㭸慭杲湩戭瑯潴㩭瀰㭸㸢搼癩挠慬獳∽⁥摡彳潣瑮湥≴搠瑡ⵡ摩∽㜱•瑳汹㵥∢㰾捳楲瑰愠祳据猠捲∽瑨灴㩳⼯慰敧摡⸲潧杯敬祳摮捩瑡潩⹮潣⽭慰敧摡樯⽳摡扳杹潯汧⹥獪㸢⼼捳楲瑰ാ †††††㰠ⴡ‭灓牯㑴㈴偟彃敄慴汩彳″ⴭാ †††††㰠湩⁳汣獡㵳愢獤祢潧杯敬ഢ ††††††††瑳汹㵥搢獩汰祡椺汮湩ⵥ汢捯㭫楷瑤㩨〳瀰㭸敨杩瑨㘺〰硰ഢ ††††††††慤慴愭ⵤ汣敩瑮∽慣瀭扵㘭㌰㐲㔷〸㔴㘶㐸∴਍††††††††搠瑡ⵡ摡猭潬㵴㌢ㄸ㘷㌱㘱∶㰾椯獮ാ †††††㰠捳楲瑰ാ ††††††††愨獤祢潧杯敬㴠眠湩潤⹷摡扳杹潯汧⁥籼嬠⥝瀮獵⡨絻㬩਍††††††⼼捳楲瑰㰾搯癩㰾搯癩‾†††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳氢湩彥杢㸢⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽扭〴㸢਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦〲映潢摬洠ㅢ‵楴汴彥慭湩㸢਍††††††††††††††††††††††格㸲਍††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭•楴汴㵥䈢鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁㸢਍††††††††††††††††††††††††††楔썣溹⁧档祵꫃ꖻൣ †††††††††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††㰠栯㸲਍††††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††甼汣獡㵳氢獩彴敮獷桟浯≥ാ †††††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㠳栭癬瀭牡⵫慨杮猭潥挭捡琭慲⵮慤⵵慴⵩潷汲ⵤ畣⵰敤⵵畢札潩爭瑡渭楨略瘭敩⵴慮⵭敮⵮潨ⵣ楤略搭ⵯ㉤㈲㌱⸲瑨汭•汣獡㵳琢畨扭汢捯桴浵㉢〴ㅸ㔷•楴汴㵥䠢噌倠牡慈杮匠潥›䌧ꇃ⁣牴뫡溭쐠ꖺ⁵ꆺ⁩潗汲⁤畃⁰釄믡疁戠맃朠鶻爠뫡璥渠楨믡疁‬楖믡璇丠浡渠꫃趻⁣釄膻⁵釄돃∧㸠椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㐲砰㜱⼵楦敬⽳敮獷㈯㈰⼲ㄱ㌯⼰汨⵶慰歲栭湡ⵧ敳ⵯ慣ⵣ牴湡搭畡琭楡眭牯摬挭灵搭略戭⵵楧ⵯ慲⵴桮敩⵵楶瑥渭浡渭湥栭捯搭敩⵵潤㈭㌳㈰⸷灪≧眠摩桴∽㐲∰栠楥桧㵴ㄢ㔷•污㵴䠢噌倠牡慈杮匠潥›䌧ꇃ⁣牴뫡溭쐠ꖺ⁵ꆺ⁩潗汲⁤畃⁰釄믡疁戠맃朠鶻爠뫡璥渠楨믡疁‬楖믡璇丠浡渠꫃趻⁣釄膻⁵釄돃∧⼠㰾愯‾†††㰠楤⁶汣獡㵳洢㉬‰汦硥漭敮㸢਍††††††††††††格″㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㠳栭癬瀭牡⵫慨杮猭潥挭捡琭慲⵮慤⵵慴⵩潷汲ⵤ畣⵰敤⵵畢札潩爭瑡渭楨略瘭敩⵴慮⵭敮⵮潨ⵣ楤略搭ⵯ㉤㈲㌱⸲瑨汭•汣獡㵳昢㉳′浦潢摬•楴汴㵥䠢噌倠牡慈杮匠潥›䌧ꇃ⁣牴뫡溭쐠ꖺ⁵ꆺ⁩潗汲⁤畃⁰釄믡疁戠맃朠鶻爠뫡璥渠楨믡疁‬楖믡璇丠浡渠꫃趻⁣釄膻⁵釄돃∧䠾噌倠牡慈杮匠潥›䌢ꇃ⁣牴뫡溭쐠ꖺ⁵ꆺ⁩潗汲⁤畃⁰釄믡疁戠맃朠鶻爠뫡璥渠楨믡疁‬楖믡璇丠浡渠꫃趻⁣釄膻⁵釄돃㰢愯㰾栯㸳††††††搼癩挠慬獳∽慳潰瑟畨扭湟睥⁳潮敮浟⁢瑭〱㸢਍††††††††††††††䱈⁖慐歲䠠湡⁧敓釄ꏃ挠돃渠꾻杮挠楨⁡뮺쐠쎑溡⁧档뫃쌠₽膻瘠螻⁣牴믡溍⁧썴榠琠閻⁩썣榲欠뫡璿琠써掺琠궺釄뫡疥朠꾻⁡楖믡璇丠浡瘠ꃃ䐠牯浴湵⁤畱ꇃ猠믡涛‮†††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††㰠氯㹩氼㹩਍††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴷ汨⵶汣ⵢ潤瑲畭摮搭⵴楶瑥渭浡挭潨⵩畱ⵡ潴⵴㉤㈲㌱⸱瑨汭•汣獡㵳琢畨扭汢捯桴浵㉢〴ㅸ㔷•楴汴㵥䠢噌䌠䉌䐠牯浴湵㩤✠썔溬⁨畨믡溑⁧档뫃杮琠듃⁩桮뫡溭焠ꎺ瀠ꆺ⁴釄믡溁琠궺⁴釄썩溪爠믡ⲓ쐠咐嘠螻⁴慎档ꇆ⁩畱ꇃ琠믡璑∧㸠椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㐲砰㜱⼵楦敬⽳敮獷㈯㈰⼲ㄱ㌯⼰汨⵶汣ⵢ潤瑲畭摮搭祡氭ⵡ牴湡搭畡欭潨欭慨⵮桫⵩瑤瘭敩⵴慮⵭档楯焭慵琭瑯㈭㔳㔰⸸灪≧眠摩桴∽㐲∰栠楥桧㵴ㄢ㔷•污㵴䠢噌䌠䉌䐠牯浴湵㩤✠썔溬⁨畨믡溑⁧档뫃杮琠듃⁩桮뫡溭焠ꎺ瀠ꆺ⁴釄믡溁琠궺⁴釄썩溪爠믡ⲓ쐠咐嘠螻⁴慎档ꇆ⁩畱ꇃ琠믡璑∧⼠㰾愯‾†††㰠楤⁶汣獡㵳洢㉬‰汦硥漭敮㸢਍††††††††††††格″㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㜳栭癬挭扬搭牯浴湵ⵤ瑤瘭敩⵴慮⵭档楯焭慵琭瑯搭㈲ㄲㄳ栮浴≬挠慬獳∽獦㈲映扭汯≤琠瑩敬∽䱈⁖䱃⁂潄瑲畭摮›吧곃桮栠醻杮挠써溺⁧썴榴渠궺畱뫡₣桰뫡璡쐠膻桴뫡璭쐠榑꫃鎻‬郄⁔楖믡璇丠浡挠왨榡焠썵₡醻❴㸢䱈⁖䱃⁂潄瑲畭摮›吢곃桮栠醻杮挠써溺⁧썴榴渠궺畱뫡₣桰뫡璡쐠膻桴뫡璭쐠榑꫃鎻‬郄⁔楖믡璇丠浡挠왨榡焠썵₡醻≴⼼㹡⼼㍨‾†††††㰠楤⁶汣獡㵳猢灡彯桴浵形敮獷渠湯彥扭洠ㅴ∰ാ †††††††††††††䠠噌䌠䉌䈠牯獵楳⁡潄瑲畭摮ⴠ䔠楤敔穲捩搠ꃃ桮渠楨믡疁氠믡榝挠돃挠ꇃ桮挠潨쐠咐嘠螻⁴慎慳⁵牴뫡溭쐠ꖺ⁵楧潡栠믡疯朠꾻⁡′釄믡榙‮†††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††㰠氯㹩氼㹩਍††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴲ敫⵴畱ⵡ楶瑥渭浡㈭ㄭ搭牯浴湵ⵤ楧潡栭畵搭㈲ㄲ㠲栮浴≬挠慬獳∽桴浵扢潬正琠畨扭㐲砰㜱∵琠瑩敬∽馻쐠쎑榴✠썳璡琠ꞻ‧썬溪琠뾺杮‬楖믡璇丠浡欠楨뫡溿䐠牯浴湵⁤뾺牴ꇃ⁩釄뫡溯⁧牴湯⁧牴뫡溭挠뫡疧挠돃挠듃杮琠ꇃ⁣閻挠ꦻ⁣놻⁣螻•㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㉟〴ㅸ㔷是汩獥琯敩獮湡⽧〲㈲ㄯ⼱〳眯睤晤㈭〱⸹湰≧眠摩桴∽㐲∰栠楥桧㵴ㄢ㔷•污㵴䈢믡ₙ釄듃⁩猧ꇃ⁴桴믡➧氠꫃楴뫡溿Ⱨ嘠螻⁴慎桫뾺潄瑲畭摮渠뫡涿琠썲榡쐠꾺杮琠潲杮琠궺Ꞻ⁵썣₳썣溴⁧썴採琠믡ₕ档믡掩挠믡掱琠믡⊇⼠㰾愯‾†††㰠楤⁶汣獡㵳洢㉬‰汦硥漭敮㸢਍††††††††††††格″㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㈳欭瑥焭慵瘭敩⵴慮⵭ⴲⴱ潤瑲畭摮札慩ⵯ畨⵵㉤㈲㈱⸸瑨汭•汣獡㵳昢㉳′浦潢摬•楴汴㵥䈢믡ₙ釄듃⁩猧ꇃ⁴桴믡➧氠꫃楴뫡溿Ⱨ嘠螻⁴慎桫뾺潄瑲畭摮渠뫡涿琠썲榡쐠꾺杮琠潲杮琠궺Ꞻ⁵썣₳썣溴⁧썴採琠믡ₕ档믡掩挠믡掱琠믡⊇䈾믡ₙ釄듃⁩猧ꇃ⁴桴믡➧氠꫃楴뫡溿Ⱨ嘠螻⁴慎桫뾺潄瑲畭摮渠뫡涿琠썲榡쐠꾺杮琠潲杮琠궺Ꞻ⁵썣₳썣溴⁧썴採琠믡ₕ档믡掩挠믡掱琠믡㲇愯㰾栯㸳††††††搼癩挠慬獳∽慳潰瑟畨扭湟睥⁳潮敮浟⁢瑭〱㸢਍††††††††††††††郄⁔楖믡璇丠浡氠믡榙渠왧ꎻ⁣썤溲⁧楧ꃃ桮挠楨뫡溿琠꾺杮瘠믡榛琠믡₷醻㈠ㄭ琠왲鮻⁣潄瑲畭摮龻琠궺楧潡栠믡疯琠썲溪匠쑖ₐ릻쐠쎐溬⁨†††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††㰠氯㹩氼㹩਍††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴸ摣⵶湤ⵡ牴湯ⵧ慴⵩慶挭楨捥挭畡札湯氭ⵡ楤浥渭慨⵮潬⵮桮瑡搭⵴楶瑥渭浡琭潡爭ⵡ牴潵ⵣ潤瑲畭摮搭㈲ㄲ㌲栮浴≬挠慬獳∽桴浵扢潬正琠畨扭㐲砰㜱∵琠瑩敬∽쑃嚐쐠亐臃›牔믡溍⁧썴榠瘠ꃃ挠楨뫡掿挠뫡疧朠듃쐧讻桮洠믡溇❨氠ꃃ쐠榑믡涃渠ꖺ鮻桮뫡璥嘠螻⁴慎ꆺ慲琠왲鮻⁣潄瑲畭摮•㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㉟〴ㅸ㔷是汩獥港睥⽳〲㈲ㄯ⼱〳振癤搭湯ⵧ慮⵭ⵡ㈲㜵㄰樮杰•楷瑤㵨㈢〴•敨杩瑨∽㜱∵愠瑬∽쑃嚐쐠亐臃›牔믡溍⁧썴榠瘠ꃃ挠楨뫡掿挠뫡疧朠듃쐧讻桮洠믡溇❨氠ꃃ쐠榑믡涃渠ꖺ鮻桮뫡璥嘠螻⁴慎ꆺ慲琠왲鮻⁣潄瑲畭摮•㸯⼼㹡††††搼癩挠慬獳∽汭〲映敬⵸湯≥ാ †††††††††††㰠㍨㸠愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴸ摣⵶湤ⵡ牴湯ⵧ慴⵩慶挭楨捥挭畡札湯氭ⵡ楤浥渭慨⵮潬⵮桮瑡搭⵴楶瑥渭浡琭潡爭ⵡ牴潵ⵣ潤瑲畭摮搭㈲ㄲ㌲栮浴≬挠慬獳∽獦㈲映扭汯≤琠瑩敬∽쑃嚐쐠亐臃›牔믡溍⁧썴榠瘠ꃃ挠楨뫡掿挠뫡疧朠듃쐧讻桮洠믡溇❨氠ꃃ쐠榑믡涃渠ꖺ鮻桮뫡璥嘠螻⁴慎ꆺ慲琠왲鮻⁣潄瑲畭摮㸢쑃嚐쐠亐臃›牔믡溍⁧썴榠瘠ꃃ挠楨뫡掿挠뫡疧朠듃쐢讻桮洠믡溇≨氠ꃃ쐠榑믡涃渠ꖺ鮻桮뫡璥嘠螻⁴慎ꆺ慲琠왲鮻⁣潄瑲畭摮⼼㹡⼼㍨‾†††††㰠楤⁶汣獡㵳猢灡彯桴浵形敮獷渠湯彥扭洠ㅴ∰ാ †††††††††††††쐠쎐溺⁧桮냆搠믡₱釄썯溡‬牴뫡溭朠慩꾻⁵楧믡憯쐠咐嘠螻⁴慎썶₠潂畲獳慩䐠牯浴湵⁤桮뫡溭쐠욑ꎻ⁣놻焠慵썴涢氠믡溛琠믡₫쑃嚐쐠쎐溴⁧慎臃‮†††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††㰠氯㹩††††††††††††††⼼汵ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳氢湩彥杢㸢⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦〲映潢摬洠ㅢ‵楴汴彥慭湩㸢਍††††††††††††††††††格㸲愼栠敲㵦樢癡獡牣灩㩴∻琠瑩敬∽楔閻⁩궺≴吾湩渠믡榕戠뫡璭⼼㹡⼼㉨ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳洢㍢∰ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㠳栭癬瀭牡⵫慨杮猭潥挭捡琭慲⵮慤⵵慴⵩潷汲ⵤ畣⵰敤⵵畢札潩爭瑡渭楨略瘭敩⵴慮⵭敮⵮潨ⵣ楤略搭ⵯ㉤㈲㌱⸲瑨汭•汣獡㵳琢畨扭汢捯桴浵㝢〶㑸〵洠ㅢ∰琠瑩敬∽䱈⁖慐歲䠠湡⁧敓㩯✠썃採琠궺釄뫡疥琠뫡榡圠牯摬䌠灵쐠膻⁵썢₹楧믡₝ꖺ⁴桮膻Ⱶ嘠螻⁴慎썮溪栠믡掍쐠榑믡疁쐠쎑➳•㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㑟〵㑸〵是汩獥港睥⽳〲㈲ㄯ⼱〳栯癬瀭牡⵫慨杮猭潥挭捡琭慲⵮慤⵵慴⵩潷汲ⵤ畣⵰敤⵵畢札潩爭瑡渭楨略瘭敩⵴慮⵭敮⵮潨ⵣ楤略搭ⵯ㌲〳㜲樮杰•楷瑤㵨㐢〵•敨杩瑨∽㔴∰愠瑬∽䱈⁖慐歲䠠湡⁧敓㩯✠썃採琠궺釄뫡疥琠뫡榡圠牯摬䌠灵쐠膻⁵썢₹楧믡₝ꖺ⁴桮膻Ⱶ嘠螻⁴慎썮溪栠믡掍쐠榑믡疁쐠쎑➳•㸯⼼㹡††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴸ汨⵶慰歲栭湡ⵧ敳ⵯ慣ⵣ牴湡搭畡琭楡眭牯摬挭灵搭略戭⵵楧ⵯ慲⵴桮敩⵵楶瑥渭浡渭湥栭捯搭敩⵵潤搭㈲ㄲ㈳栮浴≬挠慬獳∽獦〳琠硥⵴灵数捲獡⁥扦汯≤琠瑩敬∽䱈⁖慐歲䠠湡⁧敓㩯✠썃採琠궺釄뫡疥琠뫡榡圠牯摬䌠灵쐠膻⁵썢₹楧믡₝ꖺ⁴桮膻Ⱶ嘠螻⁴慎썮溪栠믡掍쐠榑믡疁쐠쎑➳㸢䱈⁖慐歲䠠湡⁧敓㩯∠썃採琠궺釄뫡疥琠뫡榡圠牯摬䌠灵쐠膻⁵썢₹楧믡₝ꖺ⁴桮膻Ⱶ嘠螻⁴慎썮溪栠믡掍쐠榑믡疁쐠쎑⊳⼼㹡††††††††††††搼癩挠慬獳∽瑭〱㸢䱈⁖慐歲䠠湡⁧敓釄ꏃ挠돃渠꾻杮挠楨⁡뮺쐠쎑溡⁧档뫃쌠₽膻瘠螻⁣牴믡溍⁧썴榠琠閻⁩썣榲欠뫡璿琠써掺琠궺釄뫡疥朠꾻⁡楖믡璇丠浡瘠ꃃ䐠牯浴湵⁤畱ꇃ猠믡涛㰮搯癩ാ †††††††††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††††㰠汵挠慬獳∽楬瑳湟睥彳潨敭洠㑢∰ാ †††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㠳挭癤搭慮琭潲杮琭楡瘭ⵡ档敩ⵣ慣⵵潧⵮慬搭敩⵭桮湡氭湯渭慨⵴瑤瘭敩⵴慮⵭慴ⵯ慲琭畲捯搭牯浴湵ⵤ㉤㈲㈱⸳瑨汭•汣獡㵳琢畨扭汢捯桴浵㉢〴ㅸ㔷•楴汴㵥䌢郄⁖郄썎㪁吠趻杮琠ꃃ⁩썶₠档뾺⁣Ꞻ⁵썧溴✠釄믡溋⁨螻桮‧썬₠釄莻桮뫡溥氠믡溛渠ꖺ⁴楖믡璇丠浡琠뫡澡爠⁡牴냆믡掛䐠牯浴湵≤㸠椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㐲砰㜱⼵楦敬⽳敮獷㈯㈰⼲ㄱ㌯⼰摣⵶潤杮渭浡愭㈭㔲〷⸱灪≧眠摩桴∽㐲∰栠楥桧㵴ㄢ㔷•污㵴䌢郄⁖郄썎㪁吠趻杮琠ꃃ⁩썶₠档뾺⁣Ꞻ⁵썧溴✠釄믡溋⁨螻桮‧썬₠釄莻桮뫡溥氠믡溛渠ꖺ⁴楖믡璇丠浡琠뫡澡爠⁡牴냆믡掛䐠牯浴湵≤⼠㰾愯‾†††㰠楤⁶汣獡㵳洢㉬‰汦硥漭敮㸢਍††††††††††††搼癩挠慬獳∽汣慥晲硩㸢਍††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭•汣獡㵳戢彧慴彧敮獷映ㅳ′扭〱映≬琠瑩敬∽썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎≍㰾灳湡䈾鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁⼼灳湡㰾愯‾਍††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴸ摣⵶湤ⵡ牴湯ⵧ慴⵩慶挭楨捥挭畡札湯氭ⵡ楤浥渭慨⵮潬⵮桮瑡搭⵴楶瑥渭浡琭潡爭ⵡ牴潵ⵣ潤瑲畭摮搭㈲ㄲ㌲栮浴≬挠慬獳∽獦㈲映扭汯≤琠瑩敬∽쑃嚐쐠亐臃›牔믡溍⁧썴榠瘠ꃃ挠楨뫡掿挠뫡疧朠듃쐧讻桮洠믡溇❨氠ꃃ쐠榑믡涃渠ꖺ鮻桮뫡璥嘠螻⁴慎ꆺ慲琠왲鮻⁣潄瑲畭摮㸢쑃嚐쐠亐臃›牔믡溍⁧썴榠瘠ꃃ挠楨뫡掿挠뫡疧朠듃쐢讻桮洠믡溇≨氠ꃃ쐠榑믡涃渠ꖺ鮻桮뫡璥嘠螻⁴慎ꆺ慲琠왲鮻⁣潄瑲畭摮⼼㹡††††††搼癩挠慬獳∽慳潰瑟畨扭湟睥⁳潮敮浟⁢瑭〱㸢਍††††††††††††††郄뫃杮渠왨₰놻쐠澑ꇃⱮ琠궺楧潡栠믡疯朠꾻⁡郄⁔楖믡璇丠浡瘠ꃃ䈠牯獵楳⁡潄瑲畭摮渠궺釄냆믡掣猠믡₱畱湡琠ꋃ鮻ꮻ䌠郄⁖郄듃杮丠浡쌠⺁††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††⼼楬㰾楬ാ †††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㜳栭癬挭扬搭牯浴湵ⵤ瑤瘭敩⵴慮⵭档楯焭慵琭瑯搭㈲ㄲㄳ栮浴≬挠慬獳∽桴浵扢潬正琠畨扭㐲砰㜱∵琠瑩敬∽䱈⁖䱃⁂潄瑲畭摮›吧곃桮栠醻杮挠써溺⁧썴榴渠궺畱뫡₣桰뫡璡쐠膻桴뫡璭쐠榑꫃鎻‬郄⁔楖믡璇丠浡挠왨榡焠썵₡醻❴•㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㉟〴ㅸ㔷是汩獥港睥⽳〲㈲ㄯ⼱〳栯癬挭扬搭牯浴湵ⵤ慤⵹慬琭慲⵮慤⵵桫ⵯ桫湡欭楨搭⵴楶瑥渭浡挭潨⵩畱ⵡ潴⵴㌲〵㠵樮杰•楷瑤㵨㈢〴•敨杩瑨∽㜱∵愠瑬∽䱈⁖䱃⁂潄瑲畭摮›吧곃桮栠醻杮挠써溺⁧썴榴渠궺畱뫡₣桰뫡璡쐠膻桴뫡璭쐠榑꫃鎻‬郄⁔楖믡璇丠浡挠왨榡焠썵₡醻❴•㸯⼼㹡††††搼癩挠慬獳∽汭〲映敬⵸湯≥ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢敬牡楦≸ാ †††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡∯挠慬獳∽杢瑟条湟睥⁳獦㈱洠ㅢ‰汦•楴汴㵥䈢鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁㸢猼慰㹮썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎㱍猯慰㹮⼼㹡ഠ †††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㜳栭癬挭扬搭牯浴湵ⵤ瑤瘭敩⵴慮⵭档楯焭慵琭瑯搭㈲ㄲㄳ栮浴≬挠慬獳∽獦㈲映扭汯≤琠瑩敬∽䱈⁖䱃⁂潄瑲畭摮›吧곃桮栠醻杮挠써溺⁧썴榴渠궺畱뫡₣桰뫡璡쐠膻桴뫡璭쐠榑꫃鎻‬郄⁔楖믡璇丠浡挠왨榡焠썵₡醻❴㸢䱈⁖䱃⁂潄瑲畭摮›吢곃桮栠醻杮挠써溺⁧썴榴渠궺畱뫡₣桰뫡璡쐠膻桴뫡璭쐠榑꫃鎻‬郄⁔楖믡璇丠浡挠왨榡焠썵₡醻≴⼼㹡††††††搼癩挠慬獳∽慳潰瑟畨扭湟睥⁳潮敮浟⁢瑭〱㸢਍††††††††††††††䱈⁖䱃⁂潂畲獳慩䐠牯浴湵⁤‭摅湩吠牥楺⁣썤溠⁨桮膻⁵鶻⁩썣₳썣溡⁨档郄⁔楖믡璇丠浡猠畡琠궺釄뫡疥朠慩꾻⁵楧믡憯㈠쐠馻⹩††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††⼼楬㰾楬ാ †††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㈳欭瑥焭慵瘭敩⵴慮⵭ⴲⴱ潤瑲畭摮札慩ⵯ畨⵵㉤㈲㈱⸸瑨汭•汣獡㵳琢畨扭汢捯桴浵㉢〴ㅸ㔷•楴汴㵥䈢믡ₙ釄듃⁩猧ꇃ⁴桴믡➧氠꫃楴뫡溿Ⱨ嘠螻⁴慎桫뾺潄瑲畭摮渠뫡涿琠썲榡쐠꾺杮琠潲杮琠궺Ꞻ⁵썣₳썣溴⁧썴採琠믡ₕ档믡掩挠믡掱琠믡⊇㸠椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㐲砰㜱⼵楦敬⽳楴湥慳杮㈯㈰⼲ㄱ㌯⼰摷摷ⵦㄲ㤰瀮杮•楷瑤㵨㈢〴•敨杩瑨∽㜱∵愠瑬∽馻쐠쎑榴✠썳璡琠ꞻ‧썬溪琠뾺杮‬楖믡璇丠浡欠楨뫡溿䐠牯浴湵⁤뾺牴ꇃ⁩釄뫡溯⁧牴湯⁧牴뫡溭挠뫡疧挠돃挠듃杮琠ꇃ⁣閻挠ꦻ⁣놻⁣螻•㸯⼼㹡††††搼癩挠慬獳∽汭〲映敬⵸湯≥ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢敬牡楦≸ാ †††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡∯挠慬獳∽杢瑟条湟睥⁳獦㈱洠ㅢ‰汦•楴汴㵥䈢鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁㸢猼慰㹮썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎㱍猯慰㹮⼼㹡ഠ †††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㈳欭瑥焭慵瘭敩⵴慮⵭ⴲⴱ潤瑲畭摮札慩ⵯ畨⵵㉤㈲㈱⸸瑨汭•汣獡㵳昢㉳′浦潢摬•楴汴㵥䈢믡ₙ釄듃⁩猧ꇃ⁴桴믡➧氠꫃楴뫡溿Ⱨ嘠螻⁴慎桫뾺潄瑲畭摮渠뫡涿琠썲榡쐠꾺杮琠潲杮琠궺Ꞻ⁵썣₳썣溴⁧썴採琠믡ₕ档믡掩挠믡掱琠믡⊇䈾믡ₙ釄듃⁩猧ꇃ⁴桴믡➧氠꫃楴뫡溿Ⱨ嘠螻⁴慎桫뾺潄瑲畭摮渠뫡涿琠썲榡쐠꾺杮琠潲杮琠궺Ꞻ⁵썣₳썣溴⁧썴採琠믡ₕ档믡掩挠믡掱琠믡㲇愯‾†††††㰠楤⁶汣獡㵳猢灡彯桴浵形敮獷渠湯彥扭洠ㅴ∰ാ †††††††††††††쐠咐嘠螻⁴慎馻⁩杮냆믡掣搠닃杮朠썩溠⁨档뾺桴뫡溯⁧鮻⁩랻猠믡ₑⴲ‱牴냆믡掛䐠牯浴湵⁤믡₟牴뫡溭朠慩꾻⁵牴꫃噓郄䴠믡₹郄곃桮††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††⼼楬㰾楬ാ †††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㜳爭湯污潤挭灡戭湥愭爭灡砭ⵥ瑵搭㈲ㄲㄲ栮浴≬挠慬獳∽桴浵扢潬正琠畨扭㐲砰㜱∵琠瑩敬∽썎亓㩇删湯污潤挠뫡炭戠뫡溿ꊺ删뫡炭堠꫃쌠璚‬ꆺ⁴辻琠썩疪挠써₭釄믡₃桮뫡溭洠믡掩氠냆ꇆ杮挠潡渠ꖺ⁴讻档猠믡⊭㸠椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㐲砰㜱⼵楦敬⽳潨楡杮祵湥㈯㈰⼲ㄱ㌯⼰潲慮摬ⵯ畭ㄭ㔸⸰灪≧眠摩桴∽㐲∰栠楥桧㵴ㄢ㔷•污㵴丢鏃䝎›潒慮摬궺⁰뾺뫡₢궺⁰썘₪髃ⱴ朠뫡璡戠믡₏楴꫃⁵档귃쐠莻渠궺ꦻ⁣왬우溡⁧慣桮뫡璥氠믡掋⁨궻•㸯⼼㹡††††搼癩挠慬獳∽汭〲映敬⵸湯≥ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢敬牡楦≸ാ †††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡∯挠慬獳∽杢瑟条湟睥⁳獦㈱洠ㅢ‰汦•楴汴㵥䈢鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁㸢猼慰㹮썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎㱍猯慰㹮⼼㹡ഠ †††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㜳爭湯污潤挭灡戭湥愭爭灡砭ⵥ瑵搭㈲ㄲㄲ栮浴≬挠慬獳∽獦㈲映扭汯≤琠瑩敬∽썎亓㩇删湯污潤挠뫡炭戠뫡溿ꊺ删뫡炭堠꫃쌠璚‬ꆺ⁴辻琠썩疪挠써₭釄믡₃桮뫡溭洠믡掩氠냆ꇆ杮挠潡渠ꖺ⁴讻档猠믡⊭举鏃䝎›潒慮摬궺⁰뾺뫡₢궺⁰썘₪髃ⱴ朠뫡璡戠믡₏楴꫃⁵档귃쐠莻渠궺ꦻ⁣왬우溡⁧慣桮뫡璥氠믡掋⁨궻⼼㹡††††††搼癩挠慬獳∽慳潰瑟畨扭湟睥⁳潮敮浟⁢瑭〱㸢਍††††††††††††††桔潥琠믡₝慍捲ⱡ䌠楲瑳慩潮删湯污潤쐠쎑₣釄믡溓⁧뷃朠慩渠궺⁰䱃⁂汁丠獡牳挠믡憧ꊺ删뫡炭堠꫃쌠璚瘠믡榛洠믡掩氠냆ꇆ杮挠潡渠ꖺ⁴讻档猠믡₭썢溳⁧釄ꇃ琠뾺朠鮻⹩††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††⼼楬㰾楬ാ †††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㠳爭楯猭湡挭祡搭湡ⵧ畨湹⵨桮⵵桫湯ⵧ潣⵮潣栭楯挭湡⵨牴湡⵨ⵯ硢⵨慤ⵣ楢瑥搭㈲ㄲ㐰栮浴≬挠慬獳∽桴浵扢潬正琠畨扭㐲砰㜱∵琠瑩敬∽鶻⁩썳溢挠祡쐠꾺杮‬畈믡溳⁨桎냆欠써溴⁧썣溲挠ꇆ栠믡榙挠뫡溡⁨牴湡⁨믡₟塂⁈釄뫡掷戠螻≴㸠椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㐲砰㜱⼵楦敬⽳敮獷㈯㈰⼲ㄱ㌯⼰潲⵩慳⵮慣⵹慤杮栭祵桮渭畨欭潨杮挭湯挭ⵯ潨⵩慣桮琭慲桮漭戭桸搭捡戭敩⵴㘰㜱㘰樮杰•楷瑤㵨㈢〴•敨杩瑨∽㜱∵愠瑬∽鶻⁩썳溢挠祡쐠꾺杮‬畈믡溳⁨桎냆欠써溴⁧썣溲挠ꇆ栠믡榙挠뫡溡⁨牴湡⁨믡₟塂⁈釄뫡掷戠螻≴⼠㰾愯‾†††㰠楤⁶汣獡㵳洢㉬‰汦硥漭敮㸢਍††††††††††††搼癩挠慬獳∽汣慥晲硩㸢਍††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭•汣獡㵳戢彧慴彧敮獷映ㅳ′扭〱映≬琠瑩敬∽썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎≍㰾灳湡䈾鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁⼼灳湡㰾愯‾਍††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴸ潲⵩慳⵮慣⵹慤杮栭祵桮渭畨欭潨杮挭湯挭ⵯ潨⵩慣桮琭慲桮漭戭桸搭捡戭敩⵴㉤㈲〱⸴瑨汭•汣獡㵳昢㉳′浦潢摬•楴汴㵥刢믡榝猠ꋃ慣⁹釄뫡溯Ⱨ䠠뎻桮丠왨₰桫듃杮挠닃왣₡馻⁩ꆺ桮琠慲桮龻䈠䡘쐠랺⁣楢믡璇㸢鶻⁩썳溢挠祡쐠꾺杮‬畈믡溳⁨桎냆欠써溴⁧썣溲挠ꇆ栠믡榙挠뫡溡⁨牴湡⁨믡₟塂⁈釄뫡掷戠螻㱴愯‾†††††㰠楤⁶汣獡㵳猢灡彯桴浵形敮獷渠湯彥扭洠ㅴ∰ാ †††††††††††††嘠螻⁣桫듃杮朠楨戠ꃃ档慌歮䘠⁃믡₟牴뫡溭쐠ꖺ⁵Ꞻ桮뫡璥欠楨뫡溿䠠뎻桮丠왨₰讻戠믡₏ꆺ⁩믡₟畣믡掙쐠疑⁡當⁡桰ꇃ氠냆믡榛朠ꎺ⁩쑖冐⁇鎻쐠쎐澠丠慨‮†††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††㰠氯㹩氼㹩਍††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴷ桮瑡戭湡瘭慵搭ⵡ慢⵩畤ⵣ汨⵶潤瑲畭摮戭瑡渭潧挭畨敹⵮慳杮搭ⵥ档湵ⵧ瑤瘭敩⵴慮⵭㉤㈲㤰⸳瑨汭•汣獡㵳琢畨扭汢捯桴浵㉢〴ㅸ㔷•楴汴㵥丢궺⁴ꎺꮻ⁡釄뫡₣ꆺ⁩郄믡掩‬䱈⁖潄瑲畭摮戠뫡璥渠鶻挠畨莻慳杮搠ꣃ挠ꮻ杮쐠咐嘠螻⁴慎≭㸠椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㐲砰㜱⼵楦敬⽳敮獷㈯㈰⼲ㄱ㈯⼹桮瑡戭湡瘭慵搭ⵡ慢⵩畤ⵣ汨⵶潤瑲畭摮戭瑡渭潧挭畨敹⵮慳杮搭ⵥ档湵ⵧ瑤瘭敩⵴慮⵭㌲ㄲ㌵樮杰•楷瑤㵨㈢〴•敨杩瑨∽㜱∵愠瑬∽桎뫡璭䈠뫡溣瘠믡憫쐠ꎺ戠뫡榡쐠ꦻⱣ䠠噌䐠牯浴湵⁤ꖺ⁴杮믡₝档祵믡溃猠湡⁧썤₨档믡溫⁧郄⁔楖믡璇丠浡•㸯⼼㹡††††搼癩挠慬獳∽汭〲映敬⵸湯≥ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢敬牡楦≸ാ †††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡∯挠慬獳∽杢瑟条湟睥⁳獦㈱洠ㅢ‰汦•楴汴㵥䈢鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁㸢猼慰㹮썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎㱍猯慰㹮⼼㹡ഠ †††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㜳渭慨⵴慢⵮當ⵡ慤戭楡搭捵栭癬搭牯浴湵ⵤ慢⵴杮ⵯ档祵湥猭湡ⵧ敤挭畨杮搭⵴楶瑥渭浡搭㈲〲㌹栮浴≬挠慬獳∽獦㈲映扭汯≤琠瑩敬∽桎뫡璭䈠뫡溣瘠믡憫쐠ꎺ戠뫡榡쐠ꦻⱣ䠠噌䐠牯浴湵⁤ꖺ⁴杮믡₝档祵믡溃猠湡⁧썤₨档믡溫⁧郄⁔楖믡璇丠浡㸢桎뫡璭䈠뫡溣瘠믡憫쐠ꎺ戠뫡榡쐠ꦻⱣ䠠噌䐠牯浴湵⁤ꖺ⁴杮믡₝档祵믡溃猠湡⁧썤₨档믡溫⁧郄⁔楖믡璇丠浡⼼㹡††††††搼癩挠慬獳∽慳潰瑟畨扭湟睥⁳潮敮浟⁢瑭〱㸢਍††††††††††††††䱈⁖䱃⁂潂畲獳慩䐠牯浴湵⁤釄ꇃ桮朠썩₡慣ꦻ⁣ꆺ桮挠믡憧쐠咐嘠螻⁴慎慳⁵썭溠琠썲溬⁨楤믡溅龻琠鶻⁩楧湡朠뫡溧쐠쎑禢‮†††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††㰠氯㹩氼㹩਍††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴷ汨⵶慰歲栭湡ⵧ敳ⵯ慴⵩慳ⵯ慬⵩杮楨瀭慨⵩桴慵搭牯浴湵ⵤ㉤㈲㤰⸲瑨汭•汣獡㵳琢畨扭汢捯桴浵㉢〴ㅸ㔷•楴汴㵥䠢噌倠牡慈杮匠潥›䌧써溺⁧慴氠ꃃ쐠馻⁩畴莻桫듃杮瀠ꎺ⁩䱃ⱂ琠뫡榡猠潡氠뫡榡渠桧꧄瀠ꎺ⁩桴慵䐠牯浴湵㽤∧㸠椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㐲砰㜱⼵楦敬⽳敮獷㈯㈰⼲ㄱ㈯⼹汨⵶慰歲栭湡ⵧ敳ⵯ档湵ⵧ慴氭ⵡ潤⵩畴敹⵮桫湯ⵧ桰楡挭扬琭楡猭潡氭楡渭桧⵩桰楡琭畨ⵡ潤瑲畭摮㈭㈲ㄳ⸸灪≧眠摩桴∽㐲∰栠楥桧㵴ㄢ㔷•污㵴䠢噌倠牡慈杮匠潥›䌧써溺⁧慴氠ꃃ쐠馻⁩畴莻桫듃杮瀠ꎺ⁩䱃ⱂ琠뫡榡猠潡氠뫡榡渠桧꧄瀠ꎺ⁩桴慵䐠牯浴湵㽤∧⼠㰾愯‾†††㰠楤⁶汣獡㵳洢㉬‰汦硥漭敮㸢਍††††††††††††搼癩挠慬獳∽汣慥晲硩㸢਍††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭•汣獡㵳戢彧慴彧敮獷映ㅳ′扭〱映≬琠瑩敬∽썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎≍㰾灳湡䈾鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁⼼灳湡㰾愯‾਍††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴷ汨⵶慰歲栭湡ⵧ敳ⵯ慴⵩慳ⵯ慬⵩杮楨瀭慨⵩桴慵搭牯浴湵ⵤ㉤㈲㤰⸲瑨汭•汣獡㵳昢㉳′浦潢摬•楴汴㵥䠢噌倠牡慈杮匠潥›䌧써溺⁧慴氠ꃃ쐠馻⁩畴莻桫듃杮瀠ꎺ⁩䱃ⱂ琠뫡榡猠潡氠뫡榡渠桧꧄瀠ꎺ⁩桴慵䐠牯浴湵㽤∧䠾噌倠牡慈杮匠潥›䌢써溺⁧慴氠ꃃ쐠馻⁩畴莻桫듃杮瀠ꎺ⁩䱃ⱂ琠뫡榡猠潡氠뫡榡渠桧꧄瀠ꎺ⁩桴慵䐠牯浴湵㽤㰢愯‾†††††㰠楤⁶汣獡㵳猢灡彯桴浵形敮獷渠湯彥扭洠ㅴ∰ാ †††††††††††††吠왲鮻⁣牴뫡溭쐠ꖺ⁵楧潡栠믡疯挠믡憧쐠咐嘠螻⁴慎鮻⁩䱃⁂潄瑲畭摮‬䱈⁖慐歲䠠湡⁧敓畭믡溑琠畲膻档썣採栠믡掍琠썲₲釄믡溙⁧놻⁣썶₠놻琠믡₱楴釄믡₃楧ꃃ桮挠楨뫡溿琠꾺杮‮†††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††㰠氯㹩††††††††††⼼汵ാ †††††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢汯〳‰瑰〲㸢਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽扭〲㸢਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽摡≶猠祴敬∽慭杲湩琭灯〺硰活牡楧⵮潢瑴浯〺硰∻㰾楤⁶汣獡㵳攢愠獤损湯整瑮•慤慴椭㵤ㄢ•瑳汹㵥∢‾†††††㰠捳楲瑰愠祳据猠捲∽瑨灴㩳⼯慰敧摡⸲潧杯敬祳摮捩瑡潩⹮潣⽭慰敧摡樯⽳摡扳杹潯汧⹥獪㸢⼼捳楲瑰ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠ⴡ‭灓牯彴䍐楲桧彴楦㍸〰㉸〵ⴠ㸭਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††椼獮挠慬獳∽摡扳杹潯汧≥਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††猠祴敬∽楤灳慬㩹湩楬敮戭潬正眻摩桴㌺〰硰栻楥桧㩴㔲瀰≸਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††搠瑡ⵡ摡挭楬湥㵴挢ⵡ異ⵢ〶㈳㜴㠵㐰㘵㠶㐴ഢ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††慤慴愭ⵤ汳瑯∽㔱㌳㠵〹㈰㸢⼼湩㹳਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††猼牣灩㹴਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⠠摡扳杹潯汧⁥‽楷摮睯愮獤祢潧杯敬簠⁼嵛⸩異桳笨⥽഻ †††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠猯牣灩㹴⼼楤㹶⼼楤㹶††††††††⼼楤㹶਍††††††उउ搼癩挠慬獳∽扭〲㸢਍††††††††उउ††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††ℼⴭ䈠硯猠祴敬㤠ⴠ㸭਍††††††††搼癩挠慬獳∽扭〲㸢਍††††††††††搼癩挠慬獳∽獦〲映潢摬洠ㅢ‵楴汴彥慭湩㸢਍††††††††††††愼栠敲㵦樢癡獡牣灩㩴∻䴾믡榛渠ꖺ㱴愯ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠楤⁶汣獡㵳猢牣汯扬牡椭湮牥氠獩彴潤≴ാ †††††††††††㰠汵ാ †††††††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰㌳ⴸ楬档琭楨搭畡戭湯ⵧ慤栭浯渭祡ㄭㄭⴲ慢杮琭⵵桴湡眭牯摬挭灵焭祵瑥搭畡愭⵩楤愭⵩ⵯ㉤㈲㐱⸰瑨汭•汣獡㵳昢潢摬映ㅳ∸琠瑩敬∽讻档琠楨쐠ꖺ⁵썢溳⁧釄ꇃ栠듃慮⁹⼱㈱›䈧뫡溣⁧궻琠Ꞻ❮圠牯摬䌠灵焠祵뫡璿쐠ꖺⱵ愠⁩釄⁩‭楡龻∿䰾믡掋⁨桴⁩釄뫡疥戠돃杮쐠쎑₡써涴渠祡ㄠㄯ㨲∠ꎺ杮琠믡₭桴뫡溧•潗汲⁤畃⁰畱뾺⁴釄뫡疥‬楡쐠榑ⴠ愠⁩믡㾟⼼㹡††††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽瑭∵ㄾ″桰뫃⁴牴냆믡掛ⴠ㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰•汣獡㵳挢潬慲杮⁥扦汯≤ാ †††††††††††††††††††圠牯摬䌠灵㈠㈰′†††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵㌯㠳琭畲敹⵮桴湯ⵧ慨⵮畱捯琭潲杮琭楡猭ⵥ桴敩⵮楶戭ⵯ慤ⵯ桮ⵡ慶爭湯污潤搭㈲ㄲ㤳栮浴≬挠慬獳∽扦汯⁤獦㠱•楴汴㵥吢畲膻桴듃杮䠠ꃃ畑믡掑挠뫡溣⁨覻桮쐠馻⁩桮ꃃ›牔믡溍⁧썴榠猠뫡₽桴썩溪瘠믡₋鎻쐠쎐澠丠慨瘠ꃃ删湯污潤㸢牔祵믡溁琠써溴⁧썈溠儠醻⁣ꎺ桮琠믡溉⁨釄믡榙渠써㪠吠趻杮琠ꃃ⁩붺琠楨꫃讻䈠믡ₓ郄ꃃ桎⁡썶₠潒慮摬㱯愯‾†††††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㕴㸢ㄳ瀠써璺琠왲鮻⁣‭愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵∯挠慬獳∽汣牯湡敧映潢摬㸢਍††††††††††††††††††††潗汲⁤畃⁰〲㈲††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楶敤⽯㌳ⴲ楨桧楬桧獴猭畡楤愭慲楢ⵡⴱⴲ敭楸潣眭牯摬挭灵㈭㈰ⴲ㉤㈲㌱⸸瑨汭•汣獡㵳昢潢摬映ㅳ∸琠瑩敬∽楈桧楬桧獴匠畡楤䄠慲楢⁡ⴱ′敍楸潣›桔뫡溯⁧牁敧瑮湩⁡档믡₉썬₠馻⁴慴⁩ꆺ≮䠾杩汨杩瑨⁳慓摵⁩牁扡慩ㄠ㈭䴠硥捩㩯吠꾺杮䄠杲湥楴慮挠覻氠ꃃ洠믡璙琠楡渠뫡溡⼼㹡††††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽瑭∵㐾朠鶻琠왲鮻⁣‭愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯瘯摩潥∯挠慬獳∽汣牯湡敧映潢摬㸢਍††††††††††††††††††††䥖䕄⁏†††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵㌯㈳欭瑥焭慵猭畡楤愭慲楢ⵡⴱⴲ敭楸潣眭牯摬挭灵㈭㈰ⴲ㉤㈲㌱⸷瑨汭•汣獡㵳昢潢摬映ㅳ∸琠瑩敬∽뾺⁴畱뫡₣慓摵⁩牁扡慩ㄠ㈭䴠硥捩㩯쐠ꆺ⁩楤믡溇挠써疢쌠₁档桴뫡禥琠꾺杮쐠욑ꎻ⁣牁敧瑮湩⁡档믡₉썬₠馻⁴琧楡渠뫡溡∧䬾뫡璿焠ꎺ匠畡楤䄠慲楢⁡ⴱ′敍楸潣›郄뫡榡搠螻档ꋃ⁵臃挠潨琠ꖺ⁹桴뫡溯⁧釄냆믡掣䄠杲湥楴慮挠覻氠ꃃ洠믡璙✠慴⁩ꆺ❮⼼㹡††††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽瑭∵㐾朠鶻琠왲鮻⁣‭愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵∯挠慬獳∽汣牯湡敧映潢摬㸢਍††††††††††††††††††††潗汲⁤畃⁰〲㈲††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰㌳ⴷ慢⵩牴湡琭畲捯愭杲湥楴慮戭ⵡ慬⵮慶⵮楧湡⵨敶搭⵩楴灥搭㈲ㄲ㘳栮浴≬挠慬獳∽扦汯⁤獦㠱•楴汴㵥䈢뫡榡琠궺牴냆믡掛䄠杲湥楴慮‬慂䰠湡瘠뫡溫朠썩溠⁨썶₩釄⁩楴뫡炿渠鶻✠썣溴⁧鮻❮挠믡憧䴠硥捩썶₠敍獳≩䈾뫡榡琠궺牴냆믡掛䄠杲湥楴慮‬慂䰠湡瘠뫡溫朠썩溠⁨썶₩釄⁩楴뫡炿渠鶻∠썣溴⁧鮻≮挠믡憧䴠硥捩썶₠敍獳㱩愯‾†††††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㕴㸢‵楧믡₝牴냆믡掛ⴠ㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰•汣獡㵳挢潬慲杮⁥扦汯≤ാ †††††††††††††††††††圠牯摬䌠灵㈠㈰′†††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯瘯摩潥㌯㜳洭獥楳搭ⵡ潨杮瀭湥污祴琭畲捯戭ⵡ慬⵮㉤㈲㌱⸵瑨汭•汣獡㵳昢潢摬映ㅳ∸琠瑩敬∽䥖䕄㩏嘠剁쐠ꦻ杮瘠믡₁桰귃⁡敍獳⁩桮냆杮✠杮냆믡榝渠螻❮䈠⁡慌ꆺ⁩썮榳欠써溴⁧鮻⁩썢溠琠꾺杮挠潨䄠杲湥楴慮㸢䥖䕄㩏嘠剁쐠ꦻ杮瘠믡₁桰귃⁡敍獳⁩桮냆杮∠杮냆믡榝渠螻≮䈠⁡慌ꆺ⁩썮榳欠써溴⁧鮻⁩썢溠琠꾺杮挠潨䄠杲湥楴慮椼挠慬獳∽硥楰瘭摩潥㸢⼼㹩⼼㹡††††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽瑭∵㘾朠鶻琠왲鮻⁣‭愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯瘯摩潥∯挠慬獳∽汣牯湡敧映潢摬㸢਍††††††††††††††††††††䥖䕄⁏†††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵㌯㜳欭瑥焭慵愭杲湥楴慮瘭⵳慢氭湡搭㈲ㄲ㠱栮浴≬挠慬獳∽扦汯⁤獦㠱•楴汴㵥䬢뫡璿焠ꎺ䄠杲湥楴慮瘠⁳慂䰠湡›李ꏃ渠앧₩杮듃⁩釄뫡疧瘠ꃃ琠뫡涥瘠꧃쐠榑琠뾺⁰ꆺ⁩ꎺ杮䌠㸢뾺⁴畱뫡₣牁敧瑮湩⁡獶䈠⁡慌㩮丠썧₣杮꧅渠썧榴쐠Ꞻ⁵썶₠ꖺ썶₩釄⁩楴뫡炿琠뫡榡戠뫡溣⁧㱃愯‾†††††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㕴㸢‷楧믡₝牴냆믡掛ⴠ㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰•汣獡㵳挢潬慲杮⁥扦汯≤ാ †††††††††††††††††††圠牯摬䌠灵㈠㈰′†††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵㌯㠳欭瑥焭慵搭⵴桰灡瘭⵳畴楮楳ⵡ畬瑯琭慲⵮畣楯戭湡ⵧⵤ㉤㈲㌱⸴瑨汭•汣獡㵳昢潢摬映ㅳ∸琠瑩敬∽桔믡₭杮楨믡涇琠ꖺ⁴ꆺⱩ✠썇₠牴믡溑❧栠맃杮洠뫡溡⁨썤溢⁧랺杮쐠醻⁩桴믡₧″釄莻썬涠洠돃畱ꃃ挠楨⁡慴⁹潗汲⁤畃≰吾궻渠桧螻桴뫡璥戠뫡榡‬䜢ꃃ琠醻杮•써溹⁧ꆺ桮搠ꋃ杮琠뫡溷⁧釄믡榑琠ꞻ㌠쐠榑믡涃氠ꃃ썭溳焠썵₠档慩琠祡圠牯摬䌠灵⼼㹡††††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽瑭∵㜾朠鶻琠왲鮻⁣‭愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵∯挠慬獳∽汣牯湡敧映潢摬㸢਍††††††††††††††††††††潗汲⁤畃⁰〲㈲††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㠳栭癬瀭牡⵫慨杮猭潥挭捡琭慲⵮慤⵵慴⵩潷汲ⵤ畣⵰敤⵵畢札潩爭瑡渭楨略瘭敩⵴慮⵭敮⵮潨ⵣ楤略搭ⵯ㉤㈲㌱⸲瑨汭•汣獡㵳昢潢摬映ㅳ∸琠瑩敬∽䱈⁖慐歲䠠湡⁧敓㩯✠썃採琠궺釄뫡疥琠뫡榡圠牯摬䌠灵쐠膻⁵썢₹楧믡₝ꖺ⁴桮膻Ⱶ嘠螻⁴慎썮溪栠믡掍쐠榑믡疁쐠쎑➳㸢䱈⁖慐歲䠠湡⁧敓㩯∠썃採琠궺釄뫡疥琠뫡榡圠牯摬䌠灵쐠膻⁵썢₹楧믡₝ꖺ⁴桮膻Ⱶ嘠螻⁴慎썮溪栠믡掍쐠榑믡疁쐠쎑⊳⼼㹡††††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽瑭∵㠾朠鶻琠왲鮻⁣‭愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭•汣獡㵳挢潬慲杮⁥扦汯≤ാ †††††††††††††††††††䈠鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰㌳ⴸ敫⵴畱ⵡ瑤愭獵牴污慩瘭⵳慤⵮慭档氭潵⵴牴湡挭潵⵩慢杮搭搭㈲ㄲ㌳栮浴≬挠慬獳∽扦汯⁤獦㠱•楴汴㵥䄢獵牴污慩쐠쎑溳戠곃桮洠湩⁨놻⁣ꆻ琠뫡榡圠牯摬䌠灵‬楴믡溅✠桮믡溯⁧档뫃氠귃桮挠써€档ꋃ⁵苃❵瘠믡₁왮鮻⁣牴湯⁧ꞻ⁩鶻≮䄾獵牴污慩쐠쎑溳戠곃桮洠湩⁨놻⁣ꆻ琠뫡榡圠牯摬䌠灵‬楴믡溅∠桮믡溯⁧档뫃氠귃桮挠써€档ꋃ⁵苃≵瘠믡₁왮鮻⁣牴湯⁧ꞻ⁩鶻㱮愯‾†††††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㕴㸢‹楧믡₝牴냆믡掛ⴠ㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰•汣獡㵳挢潬慲杮⁥扦汯≤ാ †††††††††††††††††††圠牯摬䌠灵㈠㈰′†††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴸ摣⵶湤ⵡ牴湯ⵧ慴⵩慶挭楨捥挭畡札湯氭ⵡ楤浥渭慨⵮潬⵮桮瑡搭⵴楶瑥渭浡琭潡爭ⵡ牴潵ⵣ潤瑲畭摮搭㈲ㄲ㌲栮浴≬挠慬獳∽扦汯⁤獦㠱•楴汴㵥䌢郄⁖郄썎㪁吠趻杮琠ꃃ⁩썶₠档뾺⁣Ꞻ⁵썧溴✠釄믡溋⁨螻桮‧썬₠釄莻桮뫡溥氠믡溛渠ꖺ⁴楖믡璇丠浡琠뫡澡爠⁡牴냆믡掛䐠牯浴湵≤䌾郄⁖郄썎㪁吠趻杮琠ꃃ⁩썶₠档뾺⁣Ꞻ⁵썧溴∠釄믡溋⁨螻桮•썬₠釄莻桮뫡溥氠믡溛渠ꖺ⁴楖믡璇丠浡琠뫡澡爠⁡牴냆믡掛䐠牯浴湵㱤愯‾†††††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㕴㸢〱朠鶻琠왲鮻⁣‭愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭•汣獡㵳挢潬慲杮⁥扦汯≤ാ †††††††††††††††††††䈠鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㜳栭癬挭扬搭牯浴湵ⵤ瑤瘭敩⵴慮⵭档楯焭慵琭瑯搭㈲ㄲㄳ栮浴≬挠慬獳∽扦汯⁤獦㠱•楴汴㵥䠢噌䌠䉌䐠牯浴湵㩤✠썔溬⁨畨믡溑⁧档뫃杮琠듃⁩桮뫡溭焠ꎺ瀠ꆺ⁴釄믡溁琠궺⁴釄썩溪爠믡ⲓ쐠咐嘠螻⁴慎档ꇆ⁩畱ꇃ琠믡璑∧䠾噌䌠䉌䐠牯浴湵㩤∠썔溬⁨畨믡溑⁧档뫃杮琠듃⁩桮뫡溭焠ꎺ瀠ꆺ⁴釄믡溁琠궺⁴釄썩溪爠믡ⲓ쐠咐嘠螻⁴慎档ꇆ⁩畱ꇃ琠믡璑㰢愯‾†††††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㕴㸢〱朠鶻琠왲鮻⁣‭愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭•汣獡㵳挢潬慲杮⁥扦汯≤ാ †††††††††††††††††††䈠鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰㌳ⴲ牴捵琭敩⵰潷汲ⵤ畣⵰〲㈲猭畡楤愭慲楢ⵡ獶洭硥捩ⵯ㄰ㄭⴲ〲㈲搭㈲ㄲ〳栮浴≬挠慬獳∽扦汯⁤獦㠱•楴汴㵥吢놻⁣楴뫡炿匠畡楤䄠慲楢⁡獶䴠硥捩Ɐ〠栲〰栠듃慮⁹㄰ㄯ㨲䌠鶻琠湩瘠極琠믡₫楮믡涁琠믡₱써澠挠써疢쌠⊁吾놻⁣楴뫡炿匠畡楤䄠慲楢⁡獶䴠硥捩Ɐ〠栲〰栠듃慮⁹㄰ㄯ㨲䌠鶻琠湩瘠極琠믡₫楮믡涁琠믡₱써澠挠써疢쌠㲁愯‾†††††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㕴㸢〱朠鶻琠왲鮻⁣‭愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵∯挠慬獳∽汣牯湡敧映潢摬㸢਍††††††††††††††††††††潗汲⁤畃⁰〲㈲††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楶敤⽯㌳ⴲ牴湡搭畡栭⵹畨⵵畣ⵡ楶瑥渭浡搭湡ⵧ慤琭楨瀭慨⵩楤猭慵欭畨杮琭慨桮搭㈲ㄲ㤲栮浴≬挠慬獳∽扦汯⁤獦㠱•楴汴㵥䬢潨뫡溣⁨桫뫡掯栠⁹꾻⁵桮뫡璥氠믡掋⁨궻戠돃杮쐠쎑₡桴뫡₿楧믡榛挠覻挠돃龻嘠螻⁴慎㩭쐠憐杮쐠쎑₡桴곃瀠ꎺ⁩釄⁩궻⁡桫湵⁧桴ꃃ桮㸢桋ꎺ桮欠꾺⁣票栠믡疯渠ꖺ⁴讻档猠믡₭썢溳⁧釄ꇃ琠뾺朠鮻⁩档믡₉썣₳믡₟楖믡璇丠浡›郄湡⁧釄ꇃ琠써€桰뫡榣쐠榑猠믡憭欠畨杮琠써溠㱨⁩汣獡㵳攢灸⵩楶敤≯㰾椯㰾愯‾†††††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㕴㸢ㄱ朠鶻琠왲鮻⁣‭愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯瘯摩潥∯挠慬獳∽汣牯湡敧映潢摬㸢਍††††††††††††††††††††䥖䕄⁏†††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴲ敫⵴畱ⵡ楶瑥渭浡㈭ㄭ搭牯浴湵ⵤ楧潡栭畵搭㈲ㄲ㠲栮浴≬挠慬獳∽扦汯⁤獦㠱•楴汴㵥䈢믡ₙ釄듃⁩猧ꇃ⁴桴믡➧氠꫃楴뫡溿Ⱨ嘠螻⁴慎桫뾺潄瑲畭摮渠뫡涿琠썲榡쐠꾺杮琠潲杮琠궺Ꞻ⁵썣₳썣溴⁧썴採琠믡ₕ档믡掩挠믡掱琠믡⊇䈾믡ₙ釄듃⁩猧ꇃ⁴桴믡➧氠꫃楴뫡溿Ⱨ嘠螻⁴慎桫뾺潄瑲畭摮渠뫡涿琠썲榡쐠꾺杮琠潲杮琠궺Ꞻ⁵썣₳썣溴⁧썴採琠믡ₕ档믡掩挠믡掱琠믡㲇愯‾†††††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㕴㸢㈱朠鶻琠왲鮻⁣‭愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭•汣獡㵳挢潬慲杮⁥扦汯≤ാ †††††††††††††††††††䈠鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楶敤⽯㌳ⴷ楶敤ⵯ畴湡栭楡搭湡⵨慢⵩桴⵵潭⵮潤瑲畭摮搭㈲ㄲ㜲栮浴≬挠慬獳∽扦汯⁤獦㠱•楴汴㵥嘢䑉佅›慓⁵‵桰뫃⁴档믡溉⁨桫湵⁧桴ꃃ桮‬畔뫡溥䠠뫡榣氠뫡溡⁨썬溹⁧釄ꇃ桮戠뫡榡琠ꞻ洠듃釄뫡溳⁧ꖺ⁰畂摮獥楬慧㸢䥖䕄㩏匠畡㔠瀠써璺挠覻桮欠畨杮琠써溠ⱨ吠ꖺꎺ⁩ꆺ桮氠맃杮쐠쎑溡⁨ꆺ⁩桴믡₧썭溴쐠뎺杮挠뫡炥䈠湵敤汳杩㱡⁩汣獡㵳攢灸⵩楶敤≯㰾椯㰾愯‾†††††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㕴㸢㈱朠鶻琠왲鮻⁣‭愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯瘯摩潥∯挠慬獳∽汣牯湡敧映潢摬㸢਍††††††††††††††††††††䥖䕄⁏†††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯栯畡琭畲湯⽧㌳ⴷ敳⵰潬⵮慢捲汥湯ⵡ敨氭ⵯ桴楯搭敩⵭慴⵩潨⵰敭獳⵩㉤㈲㈱⸶瑨汭•汣獡㵳昢潢摬映ㅳ∸琠瑩敬∽뾺⁰鮻慂捲汥湯⁡ꖺ⁴杮믡₝써₩馻琠鶻⁩釄莻썣₳桴믡₃썴榡栠믡炣䴠獥楳㸢뾺⁰鮻慂捲汥湯⁡ꖺ⁴杮믡₝써₩馻琠鶻⁩釄莻썣₳桴믡₃썴榡栠믡炣䴠獥楳⼼㹡††††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽瑭∵ㄾ′楧믡₝牴냆믡掛ⴠ㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭慨⵵牴潵杮∯挠慬獳∽汣牯湡敧映潢摬㸢਍††††††††††††††††††††겺⁕剔꿆믡亜⁇†††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯瘯摩潥㌯㠳瘭摩潥猭敩⵵楴湥搭潡氭湥琭敩杮搭⵴楶瑥渭浡欭楨湥搭牯浴湵ⵤ楤湥ⵧ杮潵⵩㉤㈲㈱⸵瑨汭•汣獡㵳昢潢摬映ㅳ∸琠瑩敬∽䥖䕄㩏匠썩疪琠膻釄뫡澡氠꫃楴뫡溿Ⱨ쐠咐嘠螻⁴慎桫뾺潄瑲畭摮✠釄뾺杮渠왧鶻❩瘠믡榛戠ꃃ桴뫡溯⁧釄뫡溳⁧ꖺ≰嘾䑉佅›楓꫃⁵楴믡溁쐠ꆺ썬溪琠뾺杮‬郄⁔楖믡璇丠浡欠楨뫡溿䐠牯浴湵⁤쐧榑뫡溿⁧杮냆믡榝‧鮻⁩썢溠琠꾺杮쐠뎺杮挠뫡炥⼼㹡††††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽瑭∵ㄾ″楧믡₝牴냆믡掛ⴠ㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楶敤⽯•汣獡㵳挢潬慲杮⁥扦汯≤ാ †††††††††††††††††††嘠䑉佅††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楶敤⽯㌳ⴲ楶敤ⵯ潤瑲畭摮洭ⵯ祴猭ⵯ湡琭潵杮瘭潡氭潵⵩楶瑥渭浡搭㈲ㄲ㈲栮浴≬挠慬獳∽扦汯⁤獦㠱•楴汴㵥嘢䑉佅›潄瑲畭摮瀠醻⁩ꎻ⁰桮믡炋渠써溠Ⱨ✠썳璡琠ꞻ‧讻䠠ꃃ䰠湡戠믡₏畱꫃ꦻ⁴釄莻桫뾺쑖溃吠썯溠挠覻戠뾺⁴釄믡溩⁧桮곃≮嘾䑉佅›潄瑲畭摮瀠醻⁩ꎻ⁰桮믡炋渠써溠Ⱨ✠썳璡琠ꞻ‧讻䠠ꃃ䰠湡戠믡₏畱꫃ꦻ⁴釄莻桫뾺쑖溃吠썯溠挠覻戠뾺⁴釄믡溩⁧桮곃㱮⁩汣獡㵳攢灸⵩楶敤≯㰾椯㰾愯‾†††††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㕴㸢㌱朠鶻琠왲鮻⁣‭愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯瘯摩潥∯挠慬獳∽汣牯湡敧映潢摬㸢਍††††††††††††††††††††䥖䕄⁏†††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴷ潲慮摬ⵯ慣⵰敢⵮ⵡ慲⵰數甭⵴㉤㈲㈱⸱瑨汭•汣獡㵳昢潢摬映ㅳ∸琠瑩敬∽썎亓㩇删湯污潤挠뫡炭戠뫡溿ꊺ删뫡炭堠꫃쌠璚‬ꆺ⁴辻琠썩疪挠써₭釄믡₃桮뫡溭洠믡掩氠냆ꇆ杮挠潡渠ꖺ⁴讻档猠믡⊭举鏃䝎›潒慮摬궺⁰뾺뫡₢궺⁰썘₪髃ⱴ朠뫡璡戠믡₏楴꫃⁵档귃쐠莻渠궺ꦻ⁣왬우溡⁧慣桮뫡璥氠믡掋⁨궻⼼㹡††††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽瑭∵ㄾ″楧믡₝牴냆믡掛ⴠ㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡∯挠慬獳∽汣牯湡敧映潢摬㸢਍††††††††††††††††††††썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎⁍†††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††ഠ †††††††††††㰠甯㹬਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽扭〲㸢਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽摡≶猠祴敬∽慭杲湩琭灯〺硰活牡楧⵮潢瑴浯〺硰∻㰾楤⁶汣獡㵳攢愠獤损湯整瑮•慤慴椭㵤ㄢ∹猠祴敬∽㸢ℼⴭ䈠来湩䐠扡敬倠彃楳敤扟牡⼠䘠牯椠煮極楲獥‬楶楳⁴瑨灴⼺搯扡敬椮ⴭ㰾楤⁶摩∽慤汢睥摩敧彴㜳慊睍潧•慤慴眭摩敧彴摩∽㜳慊睍潧㸢猼牣灩㹴昨湵瑣潩⡮ⱤⱡⱢⱬⱥ⥟笠਍††††††晩搨扛♝搦扛⹝⥱敲畴湲搻扛㵝畦据楴湯⤨⡻孤嵢焮搽扛⹝籱孼⥝瀮獵⡨牡畧敭瑮⥳㭽㵥⹡牣慥整汅浥湥⡴⥬഻ †††††攠愮祳据ㄽ攻挮慨獲瑥✽瑵ⵦ✸攻献捲✽⼯瑳瑡捩搮扡敬椮⽯楤瑳瀯畬楧⹮業⹮獪㬧਍††††††㵟⹡敧䕴敬敭瑮䉳呹条慎敭氨嬩崰弻瀮牡湥乴摯⹥湩敳瑲敂潦敲攨弬㬩਍††††††⥽眨湩潤ⱷ潤畣敭瑮✬慤汢❥✬捳楲瑰⤧഻ †††††搠扡敬✨敳却牥楶散Ⱗ✠灳牯獴㐴⸲潣❭㬩਍††††††慤汢⡥猧湥䱤杯湏散⤧഻ †††††搠扡敬✨敲摮牥楗杤瑥Ⱗ✠慤汢睥摩敧彴㜳慊睍潧⤧㰻猯牣灩㹴⼼楤㹶ℼⴭ䔠摮倠彃楳敤扟牡⼠䘠牯椠煮極楲獥‬楶楳⁴瑨灴⼺搯扡敬椮ⴭാ †††††㰠搯癩㰾搯癩‾†††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠瑳汹㹥਍††††††††††昮敬⵸‱ൻ †††††††††††映敬㩸†㬱਍††††††††††ൽ †††††††††⸠慧⵰〱笠਍††††††††††††慧㩰ㄠ瀰㭸਍††††††††††ൽ †††††††††⸠污杩⵮瑩浥⵳散瑮牥笠਍††††††††††††污杩⵮瑩浥㩳挠湥整㭲਍††††††††††ൽ †††††††††⸠桴浵ⵢ畮扭牥椠杭ൻ †††††††††††眠摩桴›〸硰഻ †††††††††††栠楥桧㩴㘠瀰㭸਍††††††††††ൽ †††††††††⸠桴浵ⵢ畮扭牥⸠畮扭牥ൻ †††††††††††挠汯牯›愣慡഻ †††††††††††映湯⵴楳敺›〳硰഻ †††††††††††映湯⵴敷杩瑨›〷㬰਍††††††††††††楷瑤㩨㈠瀵㭸਍††††††††††††整瑸愭楬湧›散瑮牥഻ †††††††††素਍††††††††⼼瑳汹㹥਍††††††††搼癩挠慬獳∽扭〲㸢਍††††††††††搼癩挠慬獳∽獦〲映潢摬洠ㅢ‵楴汴彥慭湩㸢਍††††††††††††愼栠敲㵦樢癡獡牣灩㩴∻举돃杮琠潲杮琠Ꞻ㱮愯ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠汵挠慬獳∽楬瑳瑟瑩敬㸢਍††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥朠灡ㄭ‰污杩⵮瑩浥⵳散瑮牥㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵㌯㜳戭湯ⵧ档浡琭捯瘭⵩慳ⵯ潲慮摬ⵯ慶⵮桰楡挭楨⵵楴湥ⵧ湡洭湵ⵧ畨⵴㉤㈲㜰⸴瑨汭•汣獡㵳琢畨扭渭浵敢⁲ⵤ汦硥愠楬湧椭整獭挭湥整⁲慧⵰〱•楴汴㵥䈢돃杮挠ꆺ썴掳爠뗃渠왨₰慢杮ꃃⱹ瘠곃猠潡删湯污潤瘠뫡溫瀠ꎺ⁩档믡疋琠뾺杮✠菄ꮻ杮栠믡璥㼧•㰾灳湡挠慬獳∽畮扭牥㸢㰱猯慰㹮椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㈳砰㐲⼰楦敬⽳敮獷㈯㈰⼲ㄱ㈯⼹潢杮挭慨⵭慤⵵潲渭畨戭湡渭慧⵹楶猭潡爭湯污ⵯ慶⵮桰楡挭楨⵵楴湥ⵧ湡洭湵ⵧ畨⵴㠰㜵㜲樮杰•楷瑤㵨㌢〲•敨杩瑨∽㐲∰愠瑬∽썂溳⁧档뫡涡琠돃⁣썲₵桮냆戠湡渠썧禠‬썶€慳潒慮摬ꮺ桰뫡榣挠讻⁵楴뫡溿⁧쐧溃洠믡溫⁧ꖻ❴∿⼠㰾愯㰾㍨挠慬獳∽獦㐱映敬⵸∱㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰㌳ⴷ潢杮挭慨⵭潴ⵣ楶猭潡爭湯污潤瘭湡瀭慨⵩档畩琭敩杮愭⵮畭杮栭瑵搭㈲〲㐷栮浴≬挠慬獳∽•楴汴㵥䈢돃杮挠ꆺ썴掳爠뗃渠왨₰慢杮ꃃⱹ瘠곃猠潡删湯污潤瘠뫡溫瀠ꎺ⁩档믡疋琠뾺杮✠菄ꮻ杮栠믡璥㼧㸢썂溳⁧档뫡涡琠돃⁣썲₵桮냆戠湡渠썧禠‬썶€慳潒慮摬ꮺ桰뫡榣挠讻⁵楴뫡溿⁧쐢溃洠믡溫⁧ꖻ≴㰿愯㰾栯㸳††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬⁸慧⵰〱愠楬湧椭整獭挭湥整≲ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰㌳ⴲ畴渭慧欭敩⵭数慮瑬⵹慶札楨戭湡爭湯污潤搭潵ⵣ潧⵩慬琭楨湥琭楡搭㈲〲㔱栮浴≬挠慬獳∽桴浵ⵢ畮扭牥搠昭敬⁸污杩⵮瑩浥⵳散瑮牥朠灡ㄭ∰琠瑩敬∽놻渠썧₣楫뫡涿瀠湥污祴瘠ꃃ朠楨戠ꃃ釄ꇃ桮搠뫡疥挠믡璙洠믡掑瘠꧄쐠ꆺⱩ删湯污潤쐠욑ꎻ⁣档祵꫃楧⁡䥆䅆朠믡榍氠ꃃ琠楨꫃썴榠•㰾灳湡挠慬獳∽畮扭牥㸢㰲猯慰㹮椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㈳砰㐲⼰楦敬⽳楴湥慳杮㈯㈰⼲ㄱ㈯⼷牣ㅵ㠭㌵〭㈲⸸灪≧眠摩桴∽㈳∰栠楥桧㵴㈢〴•污㵴吢믡₱杮ꏃ欠뾺数慮瑬⁹썶₠桧⁩썢溠쐠쎑溡⁨ꖺ⁵馻⁴醻⁣쑶₩釄뫡榡‬潒慮摬釄냆믡掣挠畨썹溪朠慩䘠䙉⁁趻⁩썬₠桴썩溪琠ꃃ≩⼠㰾愯㰾㍨挠慬獳∽獦㐱映敬⵸∱㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰㌳ⴲ畴渭慧欭敩⵭数慮瑬⵹慶札楨戭湡爭湯污潤搭潵ⵣ潧⵩慬琭楨湥琭楡搭㈲〲㔱栮浴≬挠慬獳∽•楴汴㵥吢믡₱杮ꏃ欠뾺数慮瑬⁹썶₠桧⁩썢溠쐠쎑溡⁨ꖺ⁵馻⁴醻⁣쑶₩釄뫡榡‬潒慮摬釄냆믡掣挠畨썹溪朠慩䘠䙉⁁趻⁩썬₠桴썩溪琠ꃃ≩吾믡₱杮ꏃ欠뾺数慮瑬⁹썶₠桧⁩썢溠쐠쎑溡⁨ꖺ⁵馻⁴醻⁣쑶₩釄뫡榡‬潒慮摬釄냆믡掣挠畨썹溪朠慩䘠䙉⁁趻⁩썬₠桴썩溪琠ꃃ㱩愯㰾栯㸳††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬⁸慧⵰〱愠楬湧椭整獭挭湥整≲ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰㌳ⴲ敫⵴畱ⵡ慴⵹慢⵮桮ⵡⴱⴱ畤ⵣ潷汲ⵤ畣⵰〲㈲搭㈲〲ㄴ栮浴≬挠慬獳∽桴浵ⵢ畮扭牥搠昭敬⁸污杩⵮瑩浥⵳散瑮牥朠灡ㄭ∰琠瑩敬∽썈憲欠믡掋⁨썴溭⁨썔禢䈠湡丠慨‬郄믡掩✠ꮻ挠뗃⁩档뫡璿琠龻瘠믡➁‬꾺牴湯⁧慴⁹畱膻놻焠祵뫡璿龻氠냆믡璣挠醻≩㸠猼慰汣獡㵳渢浵敢≲㌾⼼灳湡㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㍟〲㉸〴是汩獥港睥⽳〲㈲ㄯ⼱㠲欯瑥焭慵琭祡戭湡渭慨ㄭㄭ搭捵眭牯摬挭灵㈭㈰ⴲ㐰㜱㠱樮杰•楷瑤㵨㌢〲•敨杩瑨∽㐲∰愠瑬∽썈憲欠믡掋⁨썴溭⁨썔禢䈠湡丠慨‬郄믡掩✠ꮻ挠뗃⁩档뫡璿琠龻瘠믡➁‬꾺牴湯⁧慴⁹畱膻놻焠祵뫡璿龻氠냆믡璣挠醻≩⼠㰾愯㰾㍨挠慬獳∽獦㐱映敬⵸∱㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰㌳ⴲ敫⵴畱ⵡ慴⵹慢⵮桮ⵡⴱⴱ畤ⵣ潷汲ⵤ畣⵰〲㈲搭㈲〲ㄴ栮浴≬挠慬獳∽•楴汴㵥䠢닃⁡讻档琠귃桮吠ꋃ⁹慂桎ⱡ쐠ꦻ⁣琧믡₫썣榵挠뾺⁴牴믡₟膻Ⱗ渠뫡涯琠潲杮琠祡焠祵믡溁琠믡₱畱뾺⁴믡₟왬ꎻ⁴畣믡榑㸢썈憲欠믡掋⁨썴溭⁨썔禢䈠湡丠慨‬郄믡掩✠ꮻ挠뗃⁩档뫡璿琠龻瘠믡➁‬꾺牴湯⁧慴⁹畱膻놻焠祵뫡璿龻氠냆믡璣挠醻㱩愯㰾栯㸳††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬⁸慧⵰〱愠楬湧椭整獭挭湥整≲ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰㌳ⴲ汨⵶慳摵⵩牡扡慩挭潵⵩畴楯愭⵩畣杮戭敩⵴档湵ⵧ潴⵩畸杮搭湡ⵧ桴湡ⵧ㉤㈲㌰⸰瑨汭•汣獡㵳琢畨扭渭浵敢⁲ⵤ汦硥愠楬湧椭整獭挭湥整⁲慧⵰〱•楴汴㵥䠢噌匠畡楤䄠慲楢㩡✠썔榴挠냆믡榝琠냆ꇆ⁩썤₹桴慵䈠⁡慌썶€楡挠꧅杮戠뾺⁴놺杮挠써溺⁧썴榴砠믡溩⁧釄ꇃ杮挠楨뫡溿琠꾺杮∧㸠猼慰汣獡㵳渢浵敢≲㐾⼼灳湡㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㍟〲㉸〴是汩獥港睥⽳〲㈲ㄯ⼱㜲栯癬猭畡楤愭慲楢ⵡ潴⵩畣楯琭潵⵩畤琭畨ⵡ慢氭湡瘭⵩楡挭湵ⵧ楢瑥爭湡ⵧ档湵ⵧ潴⵩畸杮搭湡ⵧ档敩⵮桴湡ⵧ㜱㈰㌳樮杰•楷瑤㵨㌢〲•敨杩瑨∽㐲∰愠瑬∽䱈⁖慓摵⁩牁扡慩›吧듃⁩왣鶻⁩왴우榡搠맃琠畨⁡慂䰠湡瘠곃愠⁩앣溩⁧楢뫡璿爠뫡溱⁧档뫃杮琠듃⁩ꦻ杮쐠쎑溡⁧档뾺桴뫡溯❧•㸯⼼㹡格″汣獡㵳昢ㅳ‴汦硥ㄭ㸢愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵㌯㈳栭癬猭畡楤愭慲楢ⵡ畣楯琭潵⵩楡挭湵ⵧ楢瑥挭畨杮琭楯砭湵ⵧ慤杮琭慨杮搭㈲〲〳栮浴≬挠慬獳∽•楴汴㵥䠢噌匠畡楤䄠慲楢㩡✠썔榴挠냆믡榝琠냆ꇆ⁩썤₹桴慵䈠⁡慌썶€楡挠꧅杮戠뾺⁴놺杮挠써溺⁧썴榴砠믡溩⁧釄ꇃ杮挠楨뫡溿琠꾺杮∧䠾噌匠畡楤䄠慲楢㩡∠썔榴挠냆믡榝琠냆ꇆ⁩썤₹桴慵䈠⁡慌썶€楡挠꧅杮戠뾺⁴놺杮挠써溺⁧썴榴砠믡溩⁧釄ꇃ杮挠楨뫡溿琠꾺杮㰢愯㰾栯㸳††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬⁸慧⵰〱愠楬湧椭整獭挭湥整≲ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰㌳ⴲ慨⵵敶栭湡焭潵ⵣ畭湯搭ⵡ档瑥戭ⵯ潶⵩潲慮摬ⵯ敤琭慲琭畨挭潨欭慨⵮楧ⵡ㉤ㄲ㐹⸲瑨汭•汣獡㵳琢畨扭渭浵敢⁲ⵤ汦硥愠楬湧椭整獭挭湥整⁲慧⵰〱•楴汴㵥䠢뫡疭瘠믡₇썈溠儠醻㩣✠썔榴猠뫡₽釄ꇃ爠ꇃ⁴鮻⁩潒慮摬썶€湡⁨慴搠ꇃ썧禢琠ꖺ⁴趻杮挠潨欠써溡朠ꎺ渠냆믡掛渠써➠•㰾灳湡挠慬獳∽畮扭牥㸢㰵猯慰㹮椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㈳砰㐲⼰楦敬⽳楴湥慳杮㈯㈰⼲ㄱ㈯⼴牣獩楴湡ⵯ潲慮摬ⵯ楫⵭慴ⵥ睨湡ㄭ㠭㤱ⴸ㐱㔱樮杰•楷瑤㵨㌢〲•敨杩瑨∽㐲∰愠瑬∽궺⁵螻䠠ꃃ畑믡掑›吧듃⁩붺쐠쎑₡썲璡瘠믡榛删湯污潤瘠곃愠桮琠⁡썤涡朠ꋃ⁹桴뫡璥瘠믡溍⁧档桫ꇃ楧뫡₣왮鮻⁣桮ꃃ∧⼠㰾愯㰾㍨挠慬獳∽獦㐱映敬⵸∱㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰㌳ⴲ慨⵵敶栭湡焭潵ⵣ畭湯搭ⵡ档瑥戭ⵯ潶⵩潲慮摬ⵯ敤琭慲琭畨挭潨欭慨⵮楧ⵡ㉤ㄲ㐹⸲瑨汭•汣獡㵳∢琠瑩敬∽궺⁵螻䠠ꃃ畑믡掑›吧듃⁩붺쐠쎑₡썲璡瘠믡榛删湯污潤瘠곃愠桮琠⁡썤涡朠ꋃ⁹桴뫡璥瘠믡溍⁧档桫ꇃ楧뫡₣왮鮻⁣桮ꃃ∧䠾뫡疭瘠믡₇썈溠儠醻㩣✠썔榴猠뫡₽釄ꇃ爠ꇃ⁴鮻⁩潒慮摬썶€湡⁨慴搠ꇃ썧禢琠ꖺ⁴趻杮挠潨欠써溡朠ꎺ渠냆믡掛渠써➠⼼㹡⼼㍨‾†††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††⼼汵ാ †††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㉢∰ാ †††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢㉳‰扦汯⁤扭㔱琠瑩敬浟楡≮ാ †††††††††††㰠⁡牨晥∽慪慶捳楲瑰㬺㸢਍††††††††††††††楔鮻⁩桮뫡璥਍††††††††††††⼼㹡਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††甼汣獡㵳氢獩彴楴汴≥ാ †††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰㌳ⴸ楬档琭楨搭畡戭湯ⵧ慤栭浯渭祡ㄭㄭⴲ慢杮琭⵵桴湡眭牯摬挭灵焭祵瑥搭畡愭⵩楤愭⵩ⵯ㉤㈲㐱⸰瑨汭•汣獡㵳琢畨扭汢捯桴浵㍢〰㉸〰洠ㅢ∰琠瑩敬∽讻档琠楨쐠ꖺ⁵썢溳⁧釄ꇃ栠듃慮⁹⼱㈱›䈧뫡溣⁧궻琠Ꞻ❮圠牯摬䌠灵焠祵뫡璿쐠ꖺⱵ愠⁩釄⁩‭楡龻∿㸠椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥〳砰〲⼰楦敬⽳敮獷㈯㈰⼲㈱〯⼱楬档琭楨搭畡戭湯ⵧ慤栭浯渭祡ㄭㄭⴲ慢杮琭⵵桴湡眭牯摬挭灵焭祵瑥搭畡愭⵩楤愭⵩ⵯ㠰㠰㐴樮杰•楷瑤㵨㌢〰•敨杩瑨∽〲∰愠瑬∽讻档琠楨쐠ꖺ⁵썢溳⁧釄ꇃ栠듃慮⁹⼱㈱›䈧뫡溣⁧궻琠Ꞻ❮圠牯摬䌠灵焠祵뫡璿쐠ꖺⱵ愠⁩釄⁩‭楡龻∿⼠㰾愯㰾㍨挠慬獳∽扦汯⁤獦㘱㸢愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵㌯㠳氭捩⵨桴⵩慤⵵潢杮搭ⵡ潨⵭慮⵹ⴱ㈱戭湡ⵧ畴琭慨⵮潷汲ⵤ畣⵰畱敹⵴慤⵵楡搭⵩楡漭搭㈲ㄲ〴栮浴≬挠慬獳∽•楴汴㵥䰢믡掋⁨桴⁩釄뫡疥戠돃杮쐠쎑₡써涴渠祡ㄠㄯ㨲✠ꎺ杮琠믡₭桴뫡溧‧潗汲⁤畃⁰畱뾺⁴釄뫡疥‬楡쐠榑ⴠ愠⁩믡㾟㸢讻档琠楨쐠ꖺ⁵썢溳⁧釄ꇃ栠듃慮⁹⼱㈱›䈢뫡溣⁧궻琠Ꞻ≮圠牯摬䌠灵焠祵뫡璿쐠ꖺⱵ愠⁩釄⁩‭楡龻㰿愯㰾栯㸳††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††㰠㍨挠慬獳∽浦潢摬映ㅳ∴㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰㌳ⴸ牴祵湥琭潨杮栭湡焭潵ⵣ牴湯ⵧ慴⵩敳琭楨湥瘭⵩潢搭潡渭慨瘭ⵡ潲慮摬ⵯ㉤㈲㌱⸹瑨汭•汣獡㵳∢琠瑩敬∽牔祵믡溁琠써溴⁧썈溠儠醻⁣ꎺ桮琠믡溉⁨釄믡榙渠써㪠吠趻杮琠ꃃ⁩붺琠楨꫃讻䈠믡ₓ郄ꃃ桎⁡썶₠潒慮摬≯吾畲膻桴듃杮䠠ꃃ畑믡掑挠뫡溣⁨覻桮쐠馻⁩桮ꃃ›牔믡溍⁧썴榠猠뫡₽桴썩溪瘠믡₋鎻쐠쎐澠丠慨瘠ꃃ删湯污潤⼼㹡⼼㍨‾†††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††格″汣獡㵳昢扭汯⁤獦㐱㸢愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯瘯摩潥㌯㈳栭杩汨杩瑨⵳慳摵⵩牡扡慩ㄭ㈭洭硥捩ⵯ潷汲ⵤ畣⵰〲㈲搭㈲ㄲ㠳栮浴≬挠慬獳∽•楴汴㵥䠢杩汨杩瑨⁳慓摵⁩牁扡慩ㄠ㈭䴠硥捩㩯吠꾺杮䄠杲湥楴慮挠覻氠ꃃ洠믡璙琠楡渠뫡溡㸢楈桧楬桧獴匠畡楤䄠慲楢⁡ⴱ′敍楸潣›桔뫡溯⁧牁敧瑮湩⁡档믡₉썬₠馻⁴慴⁩ꆺ㱮愯㰾栯㸳††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††㰠㍨挠慬獳∽浦潢摬映ㅳ∴㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰㌳ⴲ敫⵴畱ⵡ慳摵⵩牡扡慩ㄭ㈭洭硥捩ⵯ潷汲ⵤ畣⵰〲㈲搭㈲ㄲ㜳栮浴≬挠慬獳∽•楴汴㵥䬢뫡璿焠ꎺ匠畡楤䄠慲楢⁡ⴱ′敍楸潣›郄뫡榡搠螻档ꋃ⁵臃挠潨琠ꖺ⁹桴뫡溯⁧釄냆믡掣䄠杲湥楴慮挠覻氠ꃃ洠믡璙✠慴⁩ꆺ❮㸢뾺⁴畱뫡₣慓摵⁩牁扡慩ㄠ㈭䴠硥捩㩯쐠ꆺ⁩楤믡溇挠써疢쌠₁档桴뫡禥琠꾺杮쐠욑ꎻ⁣牁敧瑮湩⁡档믡₉썬₠馻⁴琧楡渠뫡溡㰧愯㰾栯㸳††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††㰠㍨挠慬獳∽浦潢摬映ㅳ∴㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰㌳ⴷ慢⵩牴湡琭畲捯愭杲湥楴慮戭ⵡ慬⵮慶⵮楧湡⵨敶搭⵩楴灥搭㈲ㄲ㘳栮浴≬挠慬獳∽•楴汴㵥䈢뫡榡琠궺牴냆믡掛䄠杲湥楴慮‬慂䰠湡瘠뫡溫朠썩溠⁨썶₩釄⁩楴뫡炿渠鶻✠썣溴⁧鮻❮挠믡憧䴠硥捩썶₠敍獳≩䈾뫡榡琠궺牴냆믡掛䄠杲湥楴慮‬慂䰠湡瘠뫡溫朠썩溠⁨썶₩釄⁩楴뫡炿渠鶻∠썣溴⁧鮻≮挠믡憧䴠硥捩썶₠敍獳㱩愯㰾栯㸳††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††㰠甯㹬਍††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽摡彳瑳捩祫洠㉢∰ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳愢癤•瑳汹㵥洢牡楧⵮潴㩰瀰㭸慭杲湩戭瑯潴㩭〲硰∻㰾楤⁶汣獡㵳攢愠獤损湯整瑮•慤慴椭㵤㈢•瑳汹㵥∢㰾捳楲瑰愠祳据猠捲∽瑨灴㩳⼯慰敧摡⸲潧杯敬祳摮捩瑡潩⹮潣⽭慰敧摡樯⽳摡扳杹潯汧⹥獪㸢⼼捳楲瑰ാ †††††㰠ⴡ‭灓牯㑴㈴㍟〰㙸〰牟杩瑨弲楦⁸ⴭാ †††††㰠湩⁳汣獡㵳愢獤祢潧杯敬ഢ ††††††††瑳汹㵥搢獩汰祡椺汮湩ⵥ汢捯㭫楷瑤㩨〳瀰㭸敨杩瑨㘺〰硰ഢ ††††††††慤慴愭ⵤ汣敩瑮∽慣瀭扵㘭㌰㐲㔷〸㔴㘶㐸∴਍††††††††搠瑡ⵡ摡猭潬㵴㐢㜱㈴㈰㤳∶㰾椯獮ാ †††††㰠捳楲瑰ാ ††††††††愨獤祢潧杯敬㴠眠湩潤⹷摡扳杹潯汧⁥籼嬠⥝瀮獵⡨絻㬩਍††††††⼼捳楲瑰㰾搯癩㰾搯癩‾†††††††㰠搯癩ാ †††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠猯捥楴湯ാ †††††††㰠搯癩ാ †††††㰠洯楡㹮਍††††††਍††††††਍††††††猼牣灩㹴਍††††††††⠤潤畣敭瑮⸩敲摡⡹畦据楴湯⤨笠††††਍††††††††††慶⁲⁩‽㬱਍††††††††††⠤⌧潣瑮湥彴敤慴汩椠杭⤧攮捡⡨畦据楴湯⤨ൻ †††††††††††瘠牡␠浩⁧‽⠤桴獩㬩਍††††††††††††慶⁲楦敬慮敭㴠␠浩⹧瑡牴✨牳❣㬩਍††††††਍††††††††††††晩␨琨楨⥳愮瑴⡲琧瑩敬⤧
潮整楟慭敧㴠✠猼慰汣獡㵳渢瑯彥浩条獥㸢⬧⠤桴獩⸩瑡牴✨楴汴❥⬩㰧猯慰㹮㬧਍††††††††††††汥敳渠瑯彥浩条⁥‽✧഻ †††††††††††椠⬫഻ †††††††††††␠渨瑯彥浩条⥥椮獮牥䅴瑦牥␨琨楨⥳㬩਍††††††††††⥽഻ †††††ഠ †††††††††␠✨挣湯整瑮摟瑥楡瘮摩潥捭坬慲灰牥⤧攮捡⡨畦据楴湯⤨ൻ †††††††††††瘠牡猠捲楟牦浡⁥‽⠤桴獩⸩档汩牤湥✨晩慲敭⤧愮瑴⡲猧捲⤧഻ †††††††††††椠⡦猡捲楟牦浡⥥␠琨楨⥳爮浥癯䍥慬獳✨楶敤浯汣牗灡数❲㬩਍††††††††††⥽഻ †††††††素㬩਍††††††⼼捳楲瑰ാ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††††㰠捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰•牳㵣⼢汰獵癟敩獷ㄮ㠹㘳⸷獪•㰾猯牣灩㹴਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††††††昼潯整⁲汣獡㵳昢潯整彲慭湩㸢਍††††††††搼癩挠慬獳∽潣瑮楡敮≲ാ †††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢潯整彲潴≰ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳搢昭敬⁸楬瑳瑟潷湟睥≳ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢汯㔲数⁲扭㔱㸢਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡≥ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽∯琠瑩敬∽偓剏協㐴∲‾偓剏協㐴′⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††甼汣獡㵳洢湥彵敭畮扟瑯潴≭ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭敶猭潰瑲㑳㈴瀭⸴瑨汭•楴汴㵥嘢믡₁档뫃杮琠듃≩嘾믡₁档뫃杮琠듃㱩愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯氯敩⵮敨瘭楯挭畨杮琭楯瀭⸱瑨汭•楴汴㵥䰢썩溪栠믡⊇䰾썩溪栠믡㲇愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯振楨桮猭捡⵨慢ⵯ慭⵴㉰栮浴≬琠瑩敬∽桃귃桮猠ꇃ档戠뫡澣洠뫡璭㸢桃귃桮猠ꇃ档戠뫡澣洠뫡璭⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楤略欭潨湡猭⵵畤杮瀭⸳瑨汭•楴汴㵥쐢榐믡疁欠潨뫡溣猠믡₭ꖻ杮㸢郄膻⁵桫ꎺ궻搠믡溥㱧愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯港畧敹⵮慴ⵣ楢湥琭灡瀭⸶瑨汭•楴汴㵥丢畧썹溪琠뫡掯戠썩溪琠뫡炭㸢李祵꫃꾺⁣楢꫃궺㱰愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯祵湥搭湵ⵧ㕰栮浴≬琠瑩敬∽畔莻ꖻ杮㸢畔莻ꖻ杮⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††㰠甯㹬਍††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽潣㉬瀵牥洠ㅢ∵ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦⼢•楴汴㵥䰢噉卅佃䕒㸢䰠噉卅佃䕒㰠愯ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠汵挠慬獳∽敭畮浟湥彵潢瑴浯㸢਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦∢琠瑩敬∽讻档琠楨쐠ꖺ≵䰾믡掋⁨桴⁩釄뫡疥⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽•楴汴㵥䬢뫡璿焠ꎺ戠돃杮쐠쎑⊡䬾뫡璿焠ꎺ戠돃杮쐠쎑㲡愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦∢琠瑩敬∽ꎺ杮砠뫡炿栠뫡溡≧䈾뫡溣⁧뾺⁰ꆺ杮⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††㰠甯㹬਍††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽潣㉬瀵牥洠ㅢ∵ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦⼢•楴汴㵥䜢ꎺ⁩釄뫡疥渠믡榕戠뫡璭㸢䜠ꎺ⁩釄뫡疥渠믡榕戠뫡璭㰠愯ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠汵挠慬獳∽敭畮浟湥彵潢瑴浯㸢਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦∢琠瑩敬∽李ꆺ⁩ꆺ杮䄠桮㸢李ꆺ⁩ꆺ杮䄠桮⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽•楴汴㵥䌢뫃⁰ㅃ㸢썃為䌠㰱愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦∢琠瑩敬∽慌䰠杩≡䰾⁡楌慧⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽•楴汴㵥嘢䰠慥畧≥嘾䰠慥畧㱥愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦∢琠瑩敬∽楌畧⁥∱䰾杩敵ㄠ⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽•楴汴㵥䔢牵灯⁡敌条敵㸢畅潲慰䰠慥畧㱥愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††⼼汵ാ †††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢汯㔲数⁲扭㔱㸢਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡≥ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽∯琠瑩敬∽䱃≂‾䱃⁂⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††甼汣獡㵳洢湥彵敭畮扟瑯潴≭ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽•楴汴㵥䴢≕䴾㱕愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦∢琠瑩敬∽牁敳慮≬䄾獲湥污⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽•楴汴㵥䈢牡慣㸢慂捲㱡愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦∢琠瑩敬∽敒污䴠摡楲≤刾慥慍牤摩⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽•楴汴㵥䌢敨獬慥㸢桃汥敳㱡愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦∢琠瑩敬∽畊敶瑮獵㸢畊敶瑮獵⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽•楴汴㵥䈢祡牥畍楮档㸢慂敹湲䴠湵捩㱨愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦∢琠瑩敬∽卐≇倾䝓⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††ഠ †††††††††††††††㰠甯㹬਍††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††਍††††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††搼癩挠慬獳∽扭〳搠昭敬⁸污杩⵮瑩浥⵳散瑮牥㸢਍††††††††††††愼栠敲㵦⼢•汣獡㵳洢⵲畡潴氠杯彯潦瑯牥㸢਍††††††††††††††格㸴椼杭猠捲∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳浩条獥氯杯彯慭湩献杶•敨杩瑨∽〵•㸯⼼㑨ാ †††††††††††㰠愯ാ †††††ഠ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢⵬畡潴琠硥⵴楲桧⁴捩湯瑟灯牟杩瑨㸢਍††††††††††††††愼栠敲㵦⼢潣瑮捡⽴•楴汴㵥䰢썩溪栠믡₇灳牯獴㐴⸲潣≭挠慬獳∽扦汯≤䌾湯慴瑣⼼㹡ഠ †††††††††††††㰠⁡牨晥∽振楨桮猭捡⵨慢ⵯ慭⵴㉰栮浴≬琠瑩敬∽桃귃桮猠ꇃ档戠뫡澣洠뫡璭猠潰瑲㑳㈴挮浯•汣獡㵳昢潢摬㸢牐癩捡⁹潰楬祣⼼㹡਍††††††††††††††愼栠敲㵦⼢楤略欭潨湡猭⵵畤杮瀭⸴瑨汭•楴汴㵥쐢榐믡疁欠潨뫡溣猠믡₭ꖻ杮猠潰瑲㑳㈴挮浯•汣獡㵳昢潢摬㸢敔浲⁳景甠敳⼼㹡਍††††††††††††††猼慰汣獡㵳猢捯慩彬扭㸢਍††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷昮捡扥潯⹫潣⽭灳牯獴㐴挲浯∯爠汥∽潮潦汬睯渠潯数敮≲琠牡敧㵴弢汢湡≫ാ †††††††††††††††††㰠浩⁧牳㵣栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯浥汰瑡獥㈯㈰⼲桴浥獥椯慭敧⽳扦献杶•敨杩瑨∽㔱•㸯ഠ †††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睴瑩整⹲潣⽭灓牯獴㐴挲浯•敲㵬渢景汯潬⁷潮灯湥牥•慴杲瑥∽扟慬歮㸢਍††††††††††††††††††椼杭猠捲∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳浩条獥琯⹷癳≧栠楥桧㵴ㄢ∵⼠ാ †††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷潹瑵扵⹥潣⽭档湡敮⽬䍕穇坂䩱䡃䕗浧䵍ㄶ㉘具䄶•敲㵬渢景汯潬⁷潮灯湥牥•慴杲瑥∽扟慬歮㸢਍††††††††††††††††††椼杭猠捲∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳浩条獥礯畴献杶•敨杩瑨∽㔱•㸯਍††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††⼼灳湡ാ †††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††㰠搯癩ാ †††††㰠是潯整㹲਍††††††搼癩挠慬獳∽慢正琭灯㸢⼼楤㹶਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††††††猼牣灩㹴਍††††††††††††⠤畦据楴湯⤨笠਍††††††††††††††⠤⸧慬祺⤧䰮穡⡹㬩਍††††††††††††⥽഻ †††††††††㰠猯牣灩㹴਍††††††††††猼牣灩⁴牳㵣⼢楬⽢硥汰獵樯畱牥⹹睴湥祴睴湥祴樮≳琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰㸢⼼捳楲瑰ാ †††††††㰠捳楲瑰猠捲∽氯扩支灸畬⽳煪敵祲攮獸楬敤⹲獪瘿㌽•祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴㰾猯牣灩㹴਍††††††††猼牣灩⁴牳㵣⼢楬⽢硥汰獵支灸畬⹳敤⹶獪瘿〽㈮ㄮ•祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴㰾猯牣灩㹴††††††††††ℼⴭ䰠慯⁤慆散潢歯匠䭄映牯䨠癡卡牣灩⁴ⴭാ †††††††††††㰠楤⁶摩∽扦爭潯≴㰾搯癩ാ †††††††††††㰠捳楲瑰ാ ††††††††††††眠湩潤⹷扦獁湹䥣楮⁴‽畦据楴湯⤨笠਍††††††††††††††䉆椮楮⡴ൻ ††††††††††††††砠扦汭††††††›牴敵ബ ††††††††††††††瘠牥楳湯†††††›瘧⸳✲਍††††††††††††††⥽഻ ††††††††††††素഻ †††††ഠ ††††††††††††⠠畦据楴湯搨‬ⱳ椠⥤笠਍†††††††††††††慶⁲獪‬橦⁳‽⹤敧䕴敬敭瑮䉳呹条慎敭猨嬩崰഻ ††††††††††††椠⁦搨朮瑥汅浥湥䉴䥹⡤摩⤩爠瑥牵㭮਍†††††††††††††獪㴠搠挮敲瑡䕥敬敭瑮猨㬩樠⹳摩㴠椠㭤਍†††††††††††††獪献捲㴠✠瑨灴㩳⼯潣湮捥⹴慦散潢歯渮瑥瘯彩乖猯此砯扦汭挮獵潴敭捲慨⹴獪㬧਍†††††††††††††⼯樠⹳牳⁣‽栧瑴獰⼺振湯敮瑣昮捡扥潯⹫敮⽴楶噟⽎摳⹫獪砣扦汭ㄽ瘦牥楳湯瘽⸳☲灡䥰㵤ㄲ㜵㘱ㄷㄴ㘲㘱㔸愦瑵䱯杯灁䕰敶瑮㵳✱഻ ††††††††††††映獪瀮牡湥乴摯⹥湩敳瑲敂潦敲樨ⱳ映獪㬩਍††††††††††††⡽潤畣敭瑮‬猧牣灩❴‬昧捡扥潯⵫獪摳❫⤩㰻猯牣灩㹴਍††††††††††††猼牣灩⁴牳㵣栢瑴獰⼺愯楰⹳潧杯敬挮浯樯⽳汰瑡潦浲樮≳愠祳据搠晥牥笾慬杮›瘧❩㱽猯牣灩㹴਍††††††††††††††ℼⴭ䄠獤䘠潯整⁲ⴭാ †††††††††††††††㰠湩⁳汣獡㵳㤢㈸㥡㤴∶搠瑡ⵡ敫㵹〢㄰捡㉡慢㤵敢愲攸敦慣㠱づ搹㡦㈵∱㰾椯獮ാ †††††††††††㰠捳楲瑰愠祳据搠晥牥猠捲∽瑨灴㩳⼯橡㔱㤵漮汮湩⽥慢㤲昸㐰樮≳㰾猯牣灩㹴††††ℼⴭ䔠摮䄠獤䘠潯整⁲ⴭാ †††††††㰠戯摯㹹਍††††††††⼼瑨汭�