਍††††††ℼ佄呃偙⁅瑨汭倠䉕䥌⁃ⴢ⼯㍗⽃䐯䑔堠呈䱍ㄠ〮吠慲獮瑩潩慮⽬䔯≎∠瑨灴⼺眯睷眮⸳牯⽧剔砯瑨汭⼱呄⽄桸浴ㅬ琭慲獮瑩潩慮⹬瑤≤ാ †††††㰠瑨汭氠湡㵧瘢≩‾†਍††††††††格慥㹤਍††††††††††洼瑥⁡慮敭∽啁䡔剏•瑩浥牰灯∽畡桴牯•潣瑮湥㵴匢潰瑲⁳㐴∲⼠ാ †††††††††㰠敭慴渠浡㵥愢獢牴捡≴挠湯整瑮∽灓牯獴㐠㈴•㸯਍††††††††††洼瑥⁡慮敭∽潣祰楲桧≴挠湯整瑮∽潃祰楲桧⁴꧂㈠㄰‹祢匠潰瑲⁳㐴∲⼠ാ †††††††††㰠敭慴渠浡㵥爢扯瑯≳挠湯整瑮∽湩敤ⱸ潦汬睯測潯灤•㸯਍††††††††††洼瑥⁡慮敭∽潇杯敬潢≴挠湯整瑮∽湩敤ⱸ潦汬睯•㸯਍††††††††††洼瑥⁡瑨灴攭畱癩∽ⵘ䅕䌭浯慰楴汢≥挠湯整瑮∽敲畱物獥捁楴敶㵘牴敵•㸯਍††††††††††洼瑥⁡瑨灴攭畱癩∽潃瑮湥⵴祔数•潣瑮湥㵴琢硥⽴瑨汭※档牡敳㵴瑵ⵦ∸⼠ാ †††††††††㰠敭慴栠瑴⵰煥極㵶挢湯整瑮氭湡畧条≥椠整灭潲㵰椢䱮湡畧条≥挠湯整瑮∽湥⼢ാ †††††††††㰠敭慴瀠潲数瑲㵹漢㩧潬慣敬•潣瑮湥㵴攢彮单∠⼠ാ †††††††††㰠敭慴瀠潲数瑲㵹漢㩧楳整湟浡≥挠湯整瑮∽灓牯獴㐠㈴•㸯਍††††††††††洼瑥⁡慮敭∽楶睥潰瑲•潣瑮湥㵴眢摩桴搽癥捩ⵥ楷瑤ⱨ椠楮楴污猭慣敬ㄽ〮‬慭楸畭⵭捳污㵥⸱ⰰ甠敳⵲捳污扡敬渽≯⼠ാ †††††††††㰠敭慴栠瑴⵰煥極㵶挢湯整瑮氭湡畧条≥挠湯整瑮∽楶•㸯਍††††††††††洼瑥⁡慮敭∽啁䡔剏•潣瑮湥㵴匢潰瑲⁳㐴∲⼠ാ †††††††††㰠敭慴渠浡㵥䌢偏剙䝉呈•潣瑮湥㵴匢潰瑲⁳㐴∲⼠ാ †††††††††㰠敭慴瀠潲数瑲㵹昢㩢灡彰摩•潣瑮湥㵴㈢㜷㈱〰〹ㄲ〳ㄱ•㸯਍††††††††††洼瑥⁡慮敭∽潧杯敬猭瑩ⵥ敶楲楦慣楴湯•潣瑮湥㵴㔢彫ⵢ捩䝨獶兌救䱒婷䬵椳瑯汙䍨ㅉ眸杍㑍嘷愷欱•㸯਍††††††††††洼瑥⁡牰灯牥祴∽扦瀺条獥•潣瑮湥㵴ㄢ㌰㤷㘷㐱㐴㤲㠰•㸯਍††††††††††洼瑥⁡牰灯牥祴∽杯琺灹≥挠湯整瑮∽牡楴汣≥⼠㰾敭慴瀠潲数瑲㵹漢㩧楴汴≥挠湯整瑮∽郄ꏃ挠돃쐠馻⁩썢溳⁧釄뫡疧琠썩溪瀠ꎺ釄믡榑嘠䙐쐠욑憰嘠䰭慥畧⁥牴믡₟ꆺ⁩썶澠渠썧禠ㄠ⼵∵⼠㰾敭慴瀠潲数瑲㵹漢㩧牵≬挠湯整瑮∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯〱搭ⵡ潣搭楯戭湯ⵧ慤⵵楴湥瀭慨⵮潤⵩灶ⵦ畤ⵡ⵶敬条敵琭潲氭楡瘭潡渭慧⵹㔱㔭搭㤱㐷㐹栮浴≬⼠㰾敭慴瀠潲数瑲㵹漢㩧敤捳楲瑰潩≮挠湯整瑮∽桃믡₧讻档䈠맃⁩畘ꋃ썈憲挠믡憧䌠䉌匠䉈쐠쎐₠떺杮挠潨爠뫡溱⁧偖⁆釄냆⁡ⵖ敌条敵琠龻氠뫡榡瘠ꃃ杮ꃃ⁹㔱㔯氠ꃃ焠썵₡鮻牴湯⁧醻⁩ꎺ桮䌠癯摩ㄭ‹ꮺ档냆⁡釄냆믡掣搠뫡炭琠뫡璯琠뫡榡嘠螻⁴慎⹭•㸯洼瑥⁡牰灯牥祴∽杯椺慭敧•潣瑮湥㵴栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯是汩獥术慩潬杮㈯㈰⼰㐰ㄯ⼷湤弲扶畤〭㌹⸳灪≧㸯洼瑥⁡牰灯牥祴∽牡楴汣㩥畡桴牯•潣瑮湥㵴ㄢ㌰㤷㘷㐱㐴㤲㠰•㸯洼瑥⁡牰灯牥祴∽牡楴汣㩥敳瑣潩≮挠湯整瑮∽敎獷•㸯洼瑥⁡牰灯牥祴∽牡楴汣㩥慴≧挠湯整瑮∽䡓⁂郄ꃃ丠뫡溵Ⱨ嘠䙐‬ⵖ敌条敵㈠㈰∰⼠㰾敭慴瀠潲数瑲㵹搢扡敬椺慭敧•潣瑮湥㵴栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥〵砰㈳⼰楦敬⽳敮獷㈯㈰⼰㐰ㄯ⼷慤挭ⵯ潤⵩潢杮搭畡琭敩⵮桰湡搭楯瘭晰搭慵瘭氭慥畧ⵥ牴ⵯ慬⵩慶ⵯ杮祡ㄭⴵⴵ㤰㠳㤱樮杰⼢㰾敭慴瀠潲数瑲㵹搢扡敬椺整彭摩•潣瑮湥㵴ㄢ㜹㤴∴㸯洼瑥⁡牰灯牥祴∽慤汢㩥畡桴牯•潣瑮湥㵴匢潰瑲㑳㈴⼢㰾敭慴瀠潲数瑲㵹愢瑲捩敬猺捥楴湯•潣瑮湥㵴䈢鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁⼢㰾敭慴瀠潲数瑲㵹愢瑲捩敬瀺扵楬桳摥瑟浩≥挠湯整瑮∽〲〲〭ⴴ㜱ご㨹㜴〺⬰㜰〺∰㸯氼湩敲㵬愢灭瑨汭•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭ㄳⴰ慤挭ⵯ潤⵩潢杮搭畡琭敩⵮桰湡搭楯瘭晰搭慵瘭氭慥畧ⵥ牴ⵯ慬⵩慶ⵯ杮祡ㄭⴵⴵㅤ㜹㤴⸴浡≰㰾楬歮爠汥∽慣潮楮慣≬栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭ㄳⴰ慤挭ⵯ潤⵩潢杮搭畡琭敩⵮桰湡搭楯瘭晰搭慵瘭氭慥畧ⵥ牴ⵯ慬⵩慶ⵯ杮祡ㄭⴵⴵㅤ㜹㤴⸴瑨汭㸢਍††††††††猼牣灩⁴祴数∽灡汰捩瑡潩⽮摬樫潳≮ാ †††††††笠਍††††††††††䀢潣瑮硥≴›栢瑴獰⼺猯档浥⹡牯≧‬਍††††††††††䀢祴数㨢∠敎獷牁楴汣≥‬਍††††††††††洢楡䕮瑮瑩佹偦条≥›⁻਍††††††††††††䀢祴数㨢∠敗偢条≥‬਍††††††††††††䀢摩㨢∠瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯〱搭ⵡ潣搭楯戭湯ⵧ慤⵵楴湥瀭慨⵮潤⵩灶ⵦ畤ⵡ⵶敬条敵琭潲氭楡瘭潡渭慧⵹㔱㔭搭㤱㐷㐹栮浴≬ഠ †††††††††素‬਍††††††††††栢慥汤湩≥›쐢쎐₣썣₳釄믡榙戠돃杮쐠Ꞻ⁵楴꫃桰뫡溣쐠醻⁩偖⁆釄냆⁡ⵖ敌条敵琠龻氠뫡榡瘠ꃃ杮ꃃ⁹㔱㔯Ⱒഠ †††††††††∠浩条≥›⁻਍††††††††††††䀢祴数㨢䤢慭敧扏敪瑣Ⱒഠ †††††††††††∠牵≬∺瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺ㅟ〲砰㔶⼰楦敬⽳敮獷㈯㈰⼰㐰ㄯ⼷慤挭ⵯ潤⵩潢杮搭畡琭敩⵮桰湡搭楯瘭晰搭慵瘭氭慥畧ⵥ牴ⵯ慬⵩慶ⵯ杮祡ㄭⴵⴵ㤰㠳㤱樮杰Ⱒഠ †††††††††††∠楷瑤≨ㄺ〲ⰰഠ †††††††††††∠敨杩瑨㨢㔶‰਍††††††††††ⱽഠ †††††††††∠慤整畐汢獩敨≤›㈢㈰ⴰ㐰ㄭ吷㤰㐺㨷〰〫㨷〰Ⱒഠ †††††††††∠慤整潍楤楦摥㨢∠〲〲〭ⴴ㜱ご㨹㠴〺⬵㜰〺∰ബ †††††††††∠畡桴牯㨢笠਍††††††††††††䀢祴数㨢∠敐獲湯Ⱒ਍††††††††††††渢浡≥›䈢噌儠慵杮䠠祵Ⱒ਍††††††††††††搢獥牣灩楴湯㨢∠앖₩畑湡⁧畈⁹猨湩⁨쑮涃ㄠ㜹⤵氠ꃃ洠믡璙戠곃桮氠궺楶꫃䈨噌Ⱙ渠써₠썢澡渠왧鶻⁩楖믡璇丠浡‮湁⁨釄냆믡掣戠뾺⁴釄뫡溿渠楨믡疁焠慵瘠楡琠썲₲楧ꇃ釄믡掑挠믡憧欠꫃桮嘠䍔∳ബ †††††††††††∠潪呢瑩敬㨢∠桎ꃃ戠ꇃ‭썂溬⁨畬뫡溭瘠썩溪Ⱒ਍††††††††††††猢浡䅥≳›൛ †††††††††††††∠瑨灴㩳⼯睷⹷慦散潢歯挮浯戯癬畱湡桧祵Ⱒ਍††††††††††††††栢瑴獰⼺眯睷礮畯畴敢挮浯甯敳⽲汢煶慵杮畨≹ബ †††††††††††††∠瑨灴㩳⼯楶眮歩灩摥慩漮杲眯歩⽩畑湡彧畈役渨╨㍃䄥弰╢㍃䄥漱∩਍††††††††††††൝ †††††††††素‬਍††††††††††瀢扵楬桳牥㨢笠ഠ †††††††††††∠瑀灹≥›伢杲湡穩瑡潩≮‬਍††††††††††††渢浡≥›匢潰瑲⁳㐴∲‬਍††††††††††††氢杯≯›⁻਍††††††††††††††䀢祴数㨢∠浉条佥橢捥≴‬਍††††††††††††††產汲㨢∠㼼圽䉅䑟䵏䥁㽎⼾整灭慬整⽳敤慦汵⽴桴浥獥椯慭敧⽳潬潧瀮杮Ⱒഠ †††††††††††††∠楷瑤≨ㄺ㘸ⰸ∠敨杩瑨㨢㜳″਍††††††††††††⁽਍††††††††††ⱽഠ †††††††††∠敤捳楲瑰潩≮›䌢ꞻ琠믡掋⁨썂榹堠썵溢䠠닃⁡ꞻ⁡䱃⁂䡓⁂郄ꃃ丠뫡溵⁧档놺杮嘠䙐쐠욑憰嘠䰭慥畧⁥牴믡₟ꆺ⁩썶澠渠썧禠ㄠ⼵‵썬₠畱ꇃ猠믡涛琠潲杮戠믡榑挠뫡溣⁨潃楶ⵤ㤱瘠뫡溫挠왨憰쐠욑ꎻ⁣궺⁰꾺⁴ꆺ⁩楖믡璇丠浡∮ഠ †††††††素਍††††††††⼼捳楲瑰ാ †††††††㰠捳楲瑰琠灹㵥愢灰楬慣楴湯氯⭤獪湯㸢਍††††††††††††ൻ †††††††††††††∠捀湯整瑸㨢∠瑨灴⼺猯档浥⹡牯≧ബ †††††††††††††∠瑀灹≥›䈢敲摡牣浵䱢獩≴ബ †††††††††††††∠瑩浥楌瑳汅浥湥≴›൛ †††††††††††††††笠਍††††††††††††††††††䀢祴数㨢∠楌瑳瑉浥Ⱒ਍††††††††††††††††††瀢獯瑩潩≮›ⰱ਍††††††††††††††††††渢浡≥›吢慲杮挠ꞻⰢ਍††††††††††††††††††椢整≭›栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯∯਍††††††††††††††††ⱽ਍††††††††††††††††ൻ †††††††††††††††††∠瑀灹≥›䰢獩䥴整≭ബ †††††††††††††††††∠潰楳楴湯㨢㈠ബ †††††††††††††††††∠慮敭㨢∠썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎≍ബ †††††††††††††††††∠瑩浥㨢∠瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡∯਍††††††††††††††††ⱽ਍††††††††††††††††ൻ †††††††††††††††††∠瑀灹≥›䰢獩䥴整≭ബ †††††††††††††††††∠潰楳楴湯㨢㌠ബ †††††††††††††††††∠慮敭㨢∠楔ꦻ≣਍††††††††††††††††ൽ †††††††††††††崠਍††††††††††††ൽ †††††††††㰠猯牣灩㹴氼湩敲㵬愢瑵潨≲栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷琮歩潴⹫潣⽭杀慩潬杮獟潰瑲㑳㈴氿湡㵧牦⼢‾†††㰠楬歮爠汥∽瑳汹獥敨瑥•祴数∽整瑸振獳•牨晥∽氯扩支灸畬⽳硥汰獵挮獳瘿〽㔮㘮•㸯††††††††††††††††琼瑩敬쐾쎐₣썣₳釄믡榙戠돃杮쐠Ꞻ⁵楴꫃桰뫡溣쐠醻⁩偖⁆釄냆⁡ⵖ敌条敵琠龻氠뫡榡瘠ꃃ杮ꃃ⁹㔱㔯⼼楴汴㹥਍††††††††††洼瑥⁡慮敭∽敤捳楲瑰潩≮挠湯整瑮∽桃믡₧讻档䈠맃⁩畘ꋃ썈憲挠믡憧䌠䉌匠䉈쐠쎐₠떺杮挠潨爠뫡溱⁧偖⁆釄냆⁡ⵖ敌条敵琠龻氠뫡榡瘠ꃃ杮ꃃ⁹㔱㔯氠ꃃ焠썵₡鮻牴湯⁧醻⁩ꎺ桮䌠癯摩ㄭ‹ꮺ档냆⁡釄냆믡掣搠뫡炭琠뫡璯琠뫡榡嘠螻⁴慎⹭•㸯਍††††††††††洼瑥⁡慮敭∽敫睹牯獤•潣瑮湥㵴匢䉈쐠쎐₠떺杮‬偖ⱆ嘠䰭慥畧⁥〲〲•㸯਍††††††††††氼湩敲㵬猢潨瑲畣⁴捩湯•牨晥∽是癡捩湯瀮杮•祴数∽浩条⽥⵸捩湯㸢਍††††††††††氼湩敲㵬猢祴敬桳敥≴琠灹㵥琢硥⽴獣≳栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯浥汰瑡獥㈯㈰⼲桴浥獥振獳是湯獴是湯獴猭祴敬挮獳㸢਍††††††††††氼湩敲㵬猢祴敬桳敥≴琠灹㵥琢硥⽴獣≳栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯浥汰瑡獥㈯㈰⼲桴浥獥振獳洯楡⹮獣㽳㵶⸱⸲∰ാ †††††††††㰠楬歮爠汥∽瑳汹獥敨瑥•祴数∽整瑸振獳•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳獣⽳畣瑳浯挮獳瘿ㄽ〮㈮㸢਍††††††††††氼湩敲㵬猢祴敬桳敥≴琠灹㵥琢硥⽴獣≳栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯浥汰瑡獥㈯㈰⼲桴浥獥振獳猯楬正琭敨敭挮獳㸢਍††††††††††猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴猠捲∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳獪樯畱牥⵹⸳⸴⸱業⹮獪㸢⼼捳楲瑰‾਍††††††††††猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴猠捲∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳獪樯畱牥⹹捳潲汬慢⹲獪㸢⼼捳楲瑰‾਍††††††††††猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴猠捲∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳獪樯畱牥⹹慬祺洮湩樮≳㰾猯牣灩㹴ഠ †††††††††㰠捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰•牳㵣栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯浥汰瑡獥㈯㈰⼲桴浥獥樯⽳汳捩⹫業⹮獪㸢⼼捳楲瑰‾਍††††††††††猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴猠捲∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳獪洯楡⹮獪瘿ㄽ㈮〮㸢⼼捳楲瑰ാ †††††††††㰠捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰•牳㵣栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯浥汰瑡獥㈯㈰⼲桴浥獥樯⽳慢敳樮≳㰾猯牣灩㹴਍††††††††††ℼⴭ䜠潬慢楳整琠条⠠瑧条樮⥳ⴠ䜠潯汧⁥湁污瑹捩⁳ⴭാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠捳楲瑰愠祳据猠捲∽瑨灴㩳⼯睷⹷潧杯敬慴浧湡条牥挮浯术慴⽧獪椿㵤䅕ㄭ㐵㄰ㄳ㠷ㄭ㸢⼼捳楲瑰ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠捳楲瑰ാ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††眠湩潤⹷慤慴慌敹⁲‽楷摮睯搮瑡䱡祡牥簠⁼嵛഻ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††映湵瑣潩瑧条⤨摻瑡䱡祡牥瀮獵⡨牡畧敭瑮⥳紻਍†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††瑧条✨獪Ⱗ渠睥䐠瑡⡥⤩഻ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ഠ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††朠慴⡧挧湯楦❧‬唧ⵁ㔱〴㌱㜱ⴸ✱㬩਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼捳楲瑰ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠敭慴渠浡㵥搧捭ⵡ楳整瘭牥晩捩瑡潩❮挠湯整瑮✽ち娵楓塴䡖瑰湕䕖䑕㍆啡圱湔婒呕㤰✰⼠ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠捳楲瑰猠捲∽瑨灴㩳⼯摣⹮湯獥杩慮⹬潣⽭摳獫伯敮楓湧污䑓⹋獪瘿ㄽ•獡湹㵣∢㰾猯牣灩㹴਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††猼牣灩㹴਍†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††慶⁲湏卥杩慮‽楷摮睯伮敮楓湧污簠⁼嵛഻ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ठ †传敮楓湧污瀮獵⡨畦据楴湯⤨笠਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††उ†††湏卥杩慮⹬湩瑩笨਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††उ††††灡䥰㩤∠㜹㕢㕡㑥挭ㄴⵦ愴捦㠭㈴ⴳ愲ち捥敥㘷挴Ⱒ਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††उ††††畡潴敒畳獢牣扩㩥琠畲ⱥ਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††उ††††潮楴祦畂瑴湯›ൻ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ठ ††††攠慮汢㩥琠畲ⱥ਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††उ††††ⱽ਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††उ†††⥽഻ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ठ ††传敮楓湧污献潨乷瑡癩健潲灭⡴㬩਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††उ††⥽഻ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠猯牣灩㹴਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††洼瑥⁡慮敭✽浤慣猭瑩ⵥ敶楲楦慣楴湯‧潣瑮湥㵴愧㔰博瑩噘灈啴噮啅䙄愳ㅕ呗剮啚ご〹‧㸯਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ℼⴭ匠慴瑲䄠敬慸䌠牥楴祦䨠癡獡牣灩⁴ⴭാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰㸢਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††慟牴彫灯獴㴠笠愠牴彫捡瑣∺楚獏ㅵㅙ湍〲潉Ⱒ搠浯楡㩮猢潰瑲㑳㈴挮浯Ⱒ祤慮業㩣琠畲絥഻ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⠠畦据楴湯⤨笠瘠牡愠⁳‽潤畣敭瑮挮敲瑡䕥敬敭瑮✨捳楲瑰⤧※獡琮灹⁥‽琧硥⽴慪慶捳楲瑰㬧愠⹳獡湹⁣‽牴敵※獡献捲㴠∠瑨灴㩳⼯散瑲晩⵹獪愮敬慸敭牴捩⹳潣⽭瑡歲樮≳※慶⁲⁳‽潤畣敭瑮朮瑥汅浥湥獴祂慔乧浡⡥猧牣灩❴嬩崰猻瀮牡湥乴摯⹥湩敳瑲敂潦敲愨ⱳ猠㬩素⠩㬩਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼捳楲瑰ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠潮捳楲瑰㰾浩⁧牳㵣栢瑴獰⼺振牥楴祦愮敬慸敭牴捩⹳潣⽭瑡歲朮晩愿捣畯瑮娽佩畳失䴱㉮䤰≯猠祴敬∽楤灳慬㩹潮敮•敨杩瑨∽∱眠摩桴∽∱愠瑬∽•㸯⼼潮捳楲瑰ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠ⴡ‭湅⁤汁硥⁡敃瑲晩⁹慊慶捳楲瑰ⴠ㸭†਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††洼瑥⁡慮敭∽潧杯敬猭瑩ⵥ敶楲楦慣楴湯•潣瑮湥㵴㤢䥊䉂噸塶䉲匳牣䭘眳㠴䥙啹㑥桪彣㍗䕂湃摌㝂奁•㸯਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠敭慴瀠潲数瑲㵹昢㩢慰敧≳挠湯整瑮∽ㄱ㔵㌷ㄳ㈰㈷㔸∴⼠ാ †††††††††††ഠ †††††††††††ഠ †††††††††††††††††ഠ †††††††††††††††††††††㰠ⴡ‭摁⁳效摡牥ⴠ㸭਍††††††††††猼牣灩⁴慤慴愭ⵤ汣敩瑮∽慣瀭扵㘭㌰㐲㔷〸㔴㘶㐸∴愠祳据猠捲∽瑨灴㩳⼯慰敧摡⸲潧杯敬祳摮捩瑡潩⹮潣⽭慰敧摡樯⽳摡扳杹潯汧⹥獪㸢⼼捳楲瑰‾†††㰠ⴡ‭湅⁤摁⁳效摡牥ⴠ㸭਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††††††ℼⴭ䬠써溴⁧䅉‬桋듃杮䄠偍䜠潬慢楳整琠条⠠瑧条樮⥳ⴠ䜠潯汧⁥湁污瑹捩⁳ⴭാ †††††††††㰠捳楲瑰愠祳据猠捲∽瑨灴㩳⼯睷⹷潧杯敬慴浧湡条牥挮浯术慴⽧獪椿㵤䅕ㄭ㐵㄰ㄳ㠷㠭㸢⼼捳楲瑰ാ †††††††††㰠捳楲瑰ാ ††††††††††眠湩潤⹷慤慴慌敹⁲‽楷摮睯搮瑡䱡祡牥簠⁼嵛഻ ††††††††††映湵瑣潩瑧条⤨摻瑡䱡祡牥瀮獵⡨牡畧敭瑮⥳紻਍†††††††††††瑧条✨獪Ⱗ渠睥䐠瑡⡥⤩഻ †††††ഠ ††††††††††朠慴⡧挧湯楦❧‬唧ⵁ㔱〴㌱㜱ⴸ✸㬩਍††††††††††⼼捳楲瑰ാ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††††††††††††㰠ⴡ‭䍐䜠潬慢楳整琠条⠠瑧条樮⥳ⴠ䜠潯汧⁥湁污瑹捩⁳ⴭാ †††††††††††㰠捳楲瑰愠祳据猠捲∽瑨灴㩳⼯睷⹷潧杯敬慴浧湡条牥挮浯术慴⽧獪椿㵤䅕ㄭ㐵㄰ㄳ㠷㐭㸢⼼捳楲瑰ാ †††††††††††㰠捳楲瑰ാ ††††††††††††眠湩潤⹷慤慴慌敹⁲‽楷摮睯搮瑡䱡祡牥簠⁼嵛഻ ††††††††††††映湵瑣潩瑧条⤨摻瑡䱡祡牥瀮獵⡨牡畧敭瑮⥳紻਍†††††††††††††瑧条✨獪Ⱗ渠睥䐠瑡⡥⤩഻ †††††ഠ ††††††††††††朠慴⡧挧湯楦❧‬唧ⵁ㔱〴㌱㜱ⴸ✴㬩਍††††††††††††⼼捳楲瑰ാ †††††††††††††††††††㰠ⴡ‭䍐䐠瑥楡獬䜠潬慢楳整琠条⠠瑧条樮⥳ⴠ䜠潯汧⁥湁污瑹捩⁳ⴭാ †††††††††††††㰠捳楲瑰愠祳据猠捲∽瑨灴㩳⼯睷⹷潧杯敬慴浧湡条牥挮浯术慴⽧獪椿㵤䅕ㄭ㐵㄰ㄳ㠷㘭㸢⼼捳楲瑰ാ †††††††††††††㰠捳楲瑰ാ ††††††††††††††眠湩潤⹷慤慴慌敹⁲‽楷摮睯搮瑡䱡祡牥簠⁼嵛഻ ††††††††††††††映湵瑣潩瑧条⤨摻瑡䱡祡牥瀮獵⡨牡畧敭瑮⥳紻਍†††††††††††††††瑧条✨獪Ⱗ渠睥䐠瑡⡥⤩഻ †††††ഠ ††††††††††††††朠慴⡧挧湯楦❧‬唧ⵁ㔱〴㌱㜱ⴸ✶㬩਍††††††††††††††⼼捳楲瑰ാ †††††††††††††††ഠ †††††††㰠栯慥㹤਍††††††††戼摯㹹਍††††††††††搼癩椠㵤昢ⵢ潲瑯㸢⼼楤㹶਍††††††猼牣灩⁴獡湹⁣敤敦⁲牣獯潳楲楧㵮愢潮祮潭獵•牳㵣栢瑴獰⼺振湯敮瑣昮捡扥潯⹫敮⽴楶噟⽎摳⹫獪砣扦汭ㄽ瘦牥楳湯瘽⸷∰渠湯散∽汅い癋䩗㸢⼼捳楲瑰ാ †††††㰠ⴡ‭敂楧潰異⁰䉆ⴠ㸭਍††††††猼祴敬ാ †††††††⌠扦硯戭捡杫潲湵⁤ൻ †††††††††搠獩汰祡›潮敮഻ †††††††††戠捡杫潲湵㩤爠执⡡ⰰⰰⰰ⸰⤸഻ †††††††††眠摩桴›〱┰഻ †††††††††栠楥桧㩴ㄠ〰㬥਍††††††††††潰楳楴湯›楦數㭤਍††††††††††潴㩰〠഻ †††††††††氠晥㩴〠഻ †††††††††稠椭摮硥›㤹㤹㤹㬹਍††††††††ൽ †††††ഠ †††††††⌠扦硯挭潬敳笠਍††††††††††楷瑤㩨ㄠ〰㬥਍††††††††††敨杩瑨›〱┰഻ †††††††素਍††††††਍††††††††昣潢⵸楤灳慬⁹ൻ †††††††††戠捡杫潲湵㩤⌠慥慥慥഻ †††††††††戠牯敤㩲㔠硰猠汯摩瘠牡⴨瀭楲慭祲挭汯牯㬩਍††††††††††楷瑤㩨㌠〵硰഻ †††††††††栠楥桧㩴㈠〳硰഻ †††††††††瀠獯瑩潩㩮愠獢汯瑵㭥਍††††††††††潴㩰㌠┲഻ †††††††††氠晥㩴㌠┷഻ †††††††††ⴠ敷止瑩戭牯敤⵲慲楤獵›瀵㭸਍††††††††††洭穯戭牯敤⵲慲楤獵›瀵㭸਍††††††††††潢摲牥爭摡畩㩳㔠硰഻ †††††††素਍††††††਍††††††††浀摥慩猠牣敥湡⁤洨硡眭摩桴›㘷瀸⥸ൻ †††††††††⌠扦硯搭獩汰祡笠਍††††††††††††敬瑦›慣捬㔨┰ⴠㄠ㔷硰㬩਍††††††††††ൽ †††††††素਍††††††਍††††††††昣潢⵸畢瑴湯笠਍††††††††††汦慯㩴爠杩瑨഻ †††††††††挠牵潳㩲瀠楯瑮牥഻ †††††††††瀠獯瑩潩㩮愠獢汯瑵㭥਍††††††††††楲桧㩴〠硰഻ †††††††††琠灯›瀰㭸਍††††††††††⵺湩敤㩸ㄠ഻ †††††††素਍††††††਍††††††††昣潢⵸畢瑴湯戺晥牯⁥ൻ †††††††††挠湯整瑮›䌢佌䕓㬢਍††††††††††慰摤湩㩧㔠硰㠠硰഻ †††††††††戠捡杫潲湵㩤⌠愳㜵㔹഻ †††††††††挠汯牯›攣敡敡㭡਍††††††††††潦瑮眭楥桧㩴戠汯㭤਍††††††††††潦瑮猭穩㩥ㄠ瀰㭸਍††††††††††潦瑮昭浡汩㩹✠慔潨慭㬧਍††††††††ൽ †††††ഠ †††††††⌠扦硯氭湩Ⱬ昣潢⵸楬歮愠瘮獩瑩摥⌬扦硯氭湩ⱡ昣潢⵸楬歮愠栺癯牥笠਍††††††††††潣潬㩲⌠慡慡慡഻ †††††††††映湯⵴楳敺›瀹㭸਍††††††††††整瑸搭捥牯瑡潩㩮渠湯㭥਍††††††††††整瑸愭楬湧›散瑮牥഻ †††††††††瀠摡楤杮›瀵㭸਍††††††††ൽ †††††㰠猯祴敬ാ †††††㰠捳楲瑰琠灹㵥琧硥⽴慪慶捳楲瑰㸧਍††††††††⼯ℼ䍛䅄䅔൛ †††††††樠畑牥⹹潣歯敩㴠映湵瑣潩欨祥‬慶畬ⱥ漠瑰潩獮
ൻ †††††††⼠ 敫⁹湡⁤瑡氠慥瑳瘠污敵朠癩湥‬敳⁴潣歯敩⸮മ †††††††椠⁦愨杲浵湥獴氮湥瑧⁨‾‱☦匠牴湩⡧慶畬⥥℠㴽∠潛橢捥⁴扏敪瑣≝
ൻ †††††††漠瑰潩獮㴠樠畑牥⹹硥整摮笨ⱽ漠瑰潩獮㬩਍††††††††晩⠠慶畬⁥㴽‽畮汬簠⁼慶畬⁥㴽‽湵敤楦敮⥤笠਍††††††††灯楴湯⹳硥楰敲⁳‽ㄭ഻ †††††††素਍††††††††晩⠠祴数景漠瑰潩獮攮灸物獥㴠㴽✠畮扭牥⤧笠਍††††††††慶⁲慤獹㴠漠瑰潩獮攮灸物獥‬⁴‽灯楴湯⹳硥楰敲⁳‽敮⁷慄整⤨഻ †††††††琠献瑥慄整琨朮瑥慄整⤨⬠搠祡⥳഻ †††††††素਍††††††††慶畬⁥‽瑓楲杮瘨污敵㬩਍††††††††敲畴湲⠠潤畣敭瑮挮潯楫⁥‽൛ †††††††攠据摯啥䥒潃灭湯湥⡴敫⥹‬㴧Ⱗ਍††††††††灯楴湯⹳慲⁷‿慶畬⁥›湥潣敤剕䍉浯潰敮瑮瘨污敵Ⱙ਍††††††††灯楴湯⹳硥楰敲⁳‿㬧攠灸物獥✽⬠漠瑰潩獮攮灸物獥琮啯䍔瑓楲杮⤨㨠✠Ⱗ⼠ 獵⁥硥楰敲⁳瑡牴扩瑵ⱥ洠硡愭敧椠⁳潮⁴畳灰牯整⁤祢䤠൅ †††††††漠瑰潩獮瀮瑡⁨‿㬧瀠瑡㵨‧‫灯楴湯⹳慰桴㨠✠Ⱗ਍††††††††灯楴湯⹳潤慭湩㼠✠※潤慭湩✽⬠漠瑰潩獮搮浯楡›✧ബ †††††††漠瑰潩獮献捥牵⁥‿㬧猠捥牵❥㨠✠ധ †††††††崠樮楯⡮✧⤩഻ †††††††素਍††††††††⼯欠祥愠摮瀠獯楳汢⁹灯楴湯⁳楧敶Ɱ朠瑥挠潯楫⹥⸮਍††††††††灯楴湯⁳‽慶畬⁥籼笠㭽਍††††††††慶⁲敲畳瑬‬敤潣敤㴠漠瑰潩獮爮睡㼠映湵瑣潩猨
⁻敲畴湲猠※⁽›敤潣敤剕䍉浯潰敮瑮഻ †††††††爠瑥牵爨獥汵⁴‽敮⁷敒䕧灸✨㼨帺㭼⤠‧‫湥潣敤剕䍉浯潰敮瑮欨祥
‫㴧嬨㭞⩝✩⸩硥捥搨捯浵湥⹴潣歯敩⤩㼠搠捥摯⡥敲畳瑬ㅛ⥝㨠渠汵㭬਍††††††††㭽਍††††††††⼯嵝ാ †††††㰠猯牣灩㹴਍††††††猼牣灩⁴祴数✽整瑸樯癡獡牣灩❴ാ †††††樠畑牥⡹潤畣敭瑮⸩敲摡⡹畦据楴湯␨笩਍†††††††晩␨挮潯楫⡥瀧灯灵晟捡扥潯彫潢❸
㴡✠敹❳笩਍†††††††††⠤⌧扦硯戭捡杫潲湵❤⸩敤慬⡹〵〰⸩慦敤湉✨敭楤浵⤧഻ ††††††††␠✨昣潢⵸畢瑴湯‬昣潢⵸汣獯❥⸩汣捩⡫畦据楴湯⤨ൻ †††††††††␠✨昣潢⵸慢正牧畯摮⤧献潴⡰⸩慦敤畏⡴洧摥畩❭㬩਍†††††††††⥽഻ †††††††素਍††††††††⸤潣歯敩✨潰異彰慦散潢歯扟硯Ⱗ✠敹❳‬⁻慰桴›⼧Ⱗ攠灸物獥›‷⥽഻ †††††素㬩਍††††††⼼捳楲瑰ാ †††††㰠楤⁶摩✽扦硯戭捡杫潲湵❤ാ ††††††㰠楤⁶摩✽扦硯挭潬敳㸧⼼楤㹶਍†††††††搼癩椠㵤昧潢⵸楤灳慬❹ാ †††††††㰠楤⁶摩✽扦硯戭瑵潴❮㰾搯癩ാ ††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ⵢ慰敧•慤慴栭敲㵦栢瑴獰⼺眯睷昮捡扥潯⹫潣⽭灓牯獴㐴挲浯ㄭ㄰㈹㌰㠲㘹〲㌹•慤慴琭扡㵳∢搠瑡ⵡ楷瑤㵨∢搠瑡ⵡ敨杩瑨∽•慤慴猭慭汬栭慥敤㵲昢污敳•慤慴愭慤瑰挭湯慴湩牥眭摩桴∽牴敵•慤慴栭摩ⵥ潣敶㵲昢污敳•慤慴猭潨⵷慦散楰敬∽牴敵㸢戼潬正畱瑯⁥楣整∽瑨灴㩳⼯睷⹷慦散潢歯挮浯匯潰瑲㑳㈴潣⵭〱㤱〲㈳㤸㈶㤰∳挠慬獳∽扦砭扦汭瀭牡敳椭湧牯≥㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷慦散潢歯挮浯匯潰瑲㑳㈴潣⵭〱㤱〲㈳㤸㈶㤰∳匾潰瑲㑳㈴⼼㹡⼼汢捯煫潵整㰾搯癩ാ ††††††㰠搯癩ാ †††††㰠搯癩ാ †††††㰠ⴡ‭湅⁤潰異⁰䉆ⴠ㸭††††格慥敤⁲汣獡㵳挢敬牡楦⁸敨摡牥浟楡≮ാ †††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢湯慴湩牥搠昭敬⁸汣慥晲硩㸢਍††††††††††搼癩挠慬獳∽ⵤ汦硥洠⵲畡潴㸢਍††††††††††††搼癩挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††搼癩ാ †††††††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽∯琠瑩敬∽灳牯獴㐴⸲潣≭挠慬獳∽潬潧浟楡≮ാ †††††††††††††††††††㰠浩⁧牳㵣栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯浥汰瑡獥㈯㈰⼲桴浥獥椯慭敧⽳潬潧浟楡⹮癳≧眠摩桴∽㐲∰栠楥桧㵴㐢∸愠瑬∽灳牯獴㐴⸲潣≭⼠ാ †††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳猢潨彷楴敭瑟灯渠湯彥扭㸢桔믡₩쑮涃‬㄰ㄯ⼲〲㈲⼼楤㹶਍††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††搼癩挠慬獳∽汭愭瑵ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††搼癩挠慬獳∽捩湯瑟灯牟杩瑨搠昭敬⁸污杩⵮瑩浥⵳散瑮牥㸢਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽潢彸敳牡档渠湯彥扭㸢਍††††††††††††††††昼牯敭桴摯∽潰瑳•捡楴湯∽洿摯愽捲楨敶愦瑣猽慥捲≨挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††椼灮瑵琠灹㵥琢硥≴瀠慬散潨摬牥∽桎뫡炭琠믡₫桫돃⁡썴涬欠뾺⸮∮渠浡㵥猢慥捲≨挠慬獳∽硴彴敳牡档•㸯਍††††††††††††††††††椼灮瑵琠灹㵥猢扵業≴挠慬獳∽瑢彮敳牡档•㸯਍††††††††††††††††⼼潦浲ാ †††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††㰠灳湡挠慬獳∽潮敮浟≢ാ †††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷慦散潢歯挮浯猯潰瑲㑳㈴潣⽭•敲㵬渢景汯潬⁷潮灯湥牥•慴杲瑥∽扟慬歮㸢਍††††††††††††††††††椼杭猠捲∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳浩条獥是⹢癳≧栠楥桧㵴ㄢ∵⼠‾਍††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺琯楷瑴牥挮浯匯潰瑲㑳㈴潣≭爠汥∽潮潦汬睯渠潯数敮≲琠牡敧㵴弢汢湡≫ാ †††††††††††††††††㰠浩⁧牳㵣栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯浥汰瑡獥㈯㈰⼲桴浥獥椯慭敧⽳睴献杶•敨杩瑨∽㔱•㸯਍††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷礮畯畴敢挮浯振慨湮汥唯䝃䉺煗䍊坈杅䵭㙍報眲㙑≁爠汥∽潮潦汬睯渠潯数敮≲琠牡敧㵴弢汢湡≫ാ †††††††††††††††††㰠浩⁧牳㵣栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯浥汰瑡獥㈯㈰⼲桴浥獥椯慭敧⽳瑹⹵癳≧栠楥桧㵴ㄢ∵⼠ാ †††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††㰠猯慰㹮਍††††††††††††††戼瑵潴摩∽瑢≮挠慬獳∽潭敲浟湥⁵汭〲戠潬正浟≢ാ †††††††††††††††㰠灳湡㰾猯慰㹮਍††††††††††††††††猼慰㹮⼼灳湡ാ †††††††††††††††㰠灳湡㰾猯慰㹮਍††††††††††††††⼼畢瑴湯ാ †††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢瑡来牯⵹潰異≰ാ †††††††††㰠楤⁶汣獡㵳戢彧慣整潧祲瀭灯灵㸢਍††††††††††††搼癩挠慬獳∽潣瑮楡敮≲ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳戢硯獟慥捲⁨汢捯彫扭㸢਍††††††††††††††††昼牯敭桴摯∽潰瑳•捡楴湯∽洿摯愽捲楨敶愦瑣猽慥捲≨挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††椼灮瑵琠灹㵥琢硥≴瀠慬散潨摬牥∽桎뫡炭琠믡₫桫돃⁡썴涬欠뾺⸮∮渠浡㵥猢慥捲≨挠慬獳∽硴彴敳牡档•㸯਍††††††††††††††††††椼灮瑵琠灹㵥猢扵業≴挠慬獳∽瑢彮敳牡档•㸯਍††††††††††††††††⼼潦浲ാ †††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳戢牯琭灯洠ㅴ‵扭㔱㸢⼼楤㹶਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡⁥扭㔱㸢਍††††††††††††††††愼栠敲㵦⼢•汣獡㵳∢琠瑩敬∽牔湡⁧档믡₧灳牯獴㐴⸲潣≭吾慲杮挠ꞻ⼼㹡਍††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡⁥扭㔱㸢਍††††††††††††††††愼栠敲㵦⼢⵶敬条敵∯琠瑩敬∽ⵖ敌条敵㸢਍††††††††††††††††††ⵖ敌条敵਍††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡⁥扭㔱∠ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰•楴汴㵥圢牯摬䌠灵㈠㈰∲ാ †††††††††††††††††††圠牯摬䌠灵㈠㈰′†††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳洠ㅢ‵㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯振灵挭⼱•楴汴㵥䌢뫃⁰ㅃ㸢਍††††††††††††††††††††썃為䌠‱†††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳洠ㅢ‵㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯港潧楡栭湡ⵧ湡⽨•楴汴㵥丢潧뫡榡栠뫡溡⁧湁≨ാ †††††††††††††††††††丠潧뫡榡栠뫡溡⁧湁⁨†††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳洠ㅢ‵㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭•楴汴㵥䈢鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁㸢਍††††††††††††††††††††썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎⁍†††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳洠ㅢ‵㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯港慨⵮楤桮戭湯ⵧ慤∯琠瑩敬∽䡎뫡京쐠誻䡎䈠鏃䝎쐠쎐⊁ാ †††††††††††††††††††丠겺⁎郄믡亊⁈썂亓⁇郄臃††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡⁥扭㔱∠ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭慬氭杩⽡•楴汴㵥吢ꋃ⁹慂桎≡ാ †††††††††††††††††††吠ꋃ⁹慂桎⁡†††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳洠ㅢ‵㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯猯牥敩愭∯琠瑩敬∽썂溳⁧釄ꇃ쌠⊝ാ †††††††††††††††††††䈠돃杮쐠쎑₡鷃††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡⁥扭㔱∠ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭慨⵵牴潵杮∯琠瑩敬∽겺⁕剔꿆믡亜≇ാ †††††††††††††††††††䠠뫡喬吠왒鲻䝎††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡⁥扭㔱∠ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭档祵湥渭畨湯⽧•楴汴㵥䌢啈芻⁎䡎꿆믡亢⁇썂亓⁇郄臃㸢਍††††††††††††††††††††䡃奕믡亂丠왈ꊻ䝎䈠鏃䝎쐠쎐₁†††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳洠ㅢ‵㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯氯杩敵ㄭ∯琠瑩敬∽썂溳⁧釄ꇃ倠써炡㸢਍††††††††††††††††††††썂溳⁧釄ꇃ倠써炡††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡⁥扭㔱∠ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭畣⵰㉣∯琠瑩敬∽썃為䌠∲ാ †††††††††††††††††††䌠뫃⁰㉃††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡⁥扭㔱∠ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楶敤⽯•楴汴㵥嘢䑉佅㸢਍††††††††††††††††††††䥖䕄⁏†††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳洠ㅢ‵㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯敨琭慨⽯•楴汴㵥吢芻吠䅈≏ാ †††††††††††††††††††吠芻吠䅈⁏†††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳洠ㅢ‵㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤搭捵戭湵敤汳杩⽡•楴汴㵥䈢돃杮쐠쎑₡郄믡掩㸢਍††††††††††††††††††††썂溳⁧釄ꇃ쐠ꦻ⁣†††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠搯癩ാ †††††㰠栯慥敤㹲਍††††††搼癩挠慬獳∽楦彸捳潲汬㸢਍††††††††格慥敤⁲汣獡㵳洢湥彵慭湩㸢਍††††††††††搼癩挠慬獳∽桳睯浟湥彵慭湩㸢਍††††††††††††搼癩挠慬獳∽潣瑮楡敮≲ാ †††††††††††††㰠慮⁶汣獡㵳搢昭敬⁸污杩⵮瑩浥⵳散瑮牥㸢਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽慮彶散瑮牥㸢਍††††††††††††††††††甼汣獡㵳氢獩彴敭畮浟楡ⵤ汦硥映敬⵸敭畮㸢਍††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††††††††愼挠慬獳∽•牨晥∽∯琠瑩敬∽牔湡⁧档믡₧灳牯獴㐴⸲潣≭ാ †††††††††††††††††††††††吠慲杮挠ꞻ਍††††††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瘯氭慥畧⽥•楴汴㵥嘢䰭慥畧≥挠慬獳∽整瑸甭灰牥慣敳㸢਍††††††††††††††††††††††††ⵖ敌条敵਍††††††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽•ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰•汣獡㵳琢硥⵴灵数捲獡⁥†㸢਍††††††††††††††††††††††††††潗汲⁤畃⁰〲㈲††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††ഠ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳∢㸠਍††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯振灵挭⼱•汣獡㵳琢硥⵴灵数捲獡⁥†㸢਍††††††††††††††††††††††††††썃為䌠‱†††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ഠ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽•ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭杮慯⵩慨杮愭桮∯挠慬獳∽整瑸甭灰牥慣敳†∠ാ †††††††††††††††††††††††††丠潧뫡榡栠뫡溡⁧湁⁨†††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ഠ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽瑩浥江獩彴敭畮浟楡≮㸠਍††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭•汣獡㵳琢硥⵴灵数捲獡⁥牡彲牤灯†㸢਍††††††††††††††††††††††††††썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎⁍†††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠汵挠慬獳∽畳形楬瑳浟湥彵慭湩㸢਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼㹩愼琠瑩敬∽䕓⁁慇敭≳挠慬獳∽•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭敳ⵡ慧敭⽳㸢䕓⁁慇敭㱳愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼㹩愼琠瑩敬∽獁慩畃≰挠慬獳∽•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭獡慩⵮畣⽰㸢獁慩畃㱰愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼㹩愼琠瑩敬∽㉕″桃ꋃ⁵臃•汣獡㵳∢栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯甯㌲挭慨⵵⽡㸢㉕″桃ꋃ⁵臃⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬㰾⁡楴汴㵥嘢䰭慥畧⁥〲㈲•汣獡㵳∢栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯瘯氭慥畧⽥㸢ⵖ敌条敵㈠㈰㰲愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼㹩愼琠瑩敬∽䙁⁃畃≰挠慬獳∽•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭晡ⵣ畣⽰㸢䙁⁃畃㱰愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼汵ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ഠ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽•ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭桮湡搭湩⵨潢杮搭⽡•汣獡㵳琢硥⵴灵数捲獡⁥†㸢਍††††††††††††††††††††††††††䡎뫡京쐠誻䡎䈠鏃䝎쐠쎐₁†††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ഠ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽•ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭慬氭杩⽡•汣獡㵳琢硥⵴灵数捲獡⁥†㸢਍††††††††††††††††††††††††††썔禢䈠湡丠慨††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††ഠ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳椢潣彮潭敲椠整彭楬瑳浟湥彵慭湩㸢਍††††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦樢癡獡牣灩㩴∻ാ †††††††††††††††††††††††††††㰠浩⁧牳㵣栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯浥汰瑡獥㈯㈰⼲桴浥獥椯慭敧⽳捩湯扟牡⹳癳≧愠瑬∽灓牯獴㐠㈴㸢਍††††††††††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††††††甼汣獡㵳猢扵江獩彴敭畮浟楡≮ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽•ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭敳楲ⵥ⽡•汣獡㵳琢硥⵴灵数捲獡⁥†㸢਍††††††††††††††††††††††††††썂溳⁧釄ꇃ쌠₝†††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ഠ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽•ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭慨⵵牴潵杮∯挠慬獳∽整瑸甭灰牥慣敳†∠ാ †††††††††††††††††††††††††䠠뫡喬吠왒鲻䝎††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††ഠ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳∢㸠਍††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯振畨敹⵮桮潵杮∯挠慬獳∽整瑸甭灰牥慣敳†∠ാ †††††††††††††††††††††††††䌠啈芻⁎䡎꿆믡亢⁇썂亓⁇郄臃††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††ഠ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳∢㸠਍††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯氯杩敵ㄭ∯挠慬獳∽整瑸甭灰牥慣敳†∠ാ †††††††††††††††††††††††††䈠돃杮쐠쎑₡桐ꇃ⁰†††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ഠ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽•ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭畣⵰㉣∯挠慬獳∽整瑸甭灰牥慣敳†∠ാ †††††††††††††††††††††††††䌠뫃⁰㉃††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††ഠ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳∢㸠਍††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯瘯摩潥∯挠慬獳∽整瑸甭灰牥慣敳†∠ാ †††††††††††††††††††††††††嘠䑉佅††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††ഠ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳∢㸠਍††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯敨琭慨⽯•汣獡㵳琢硥⵴灵数捲獡⁥†㸢਍††††††††††††††††††††††††††䡔믡₂䡔佁††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††ഠ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳∢㸠਍††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤搭捵戭湵敤汳杩⽡•汣獡㵳琢硥⵴灵数捲獡⁥†㸢਍††††††††††††††††††††††††††썂溳⁧釄ꇃ쐠ꦻ⁣†††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ഠ †††††††††††††††††††††††††††††††㰠甯㹬਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††⼼慮㹶਍††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼敨摡牥ാ †††††㰠搯癩ാ †††††㰠楤⁶汣獡㵳愢癤•瑳汹㵥洢牡楧⵮潴㩰瀰㭸慭杲湩戭瑯潴㩭瀰㭸㸢搼癩挠慬獳∽⁥摡彳潣瑮湥≴搠瑡ⵡ摩∽∵猠祴敬∽㸢椼獮挠慬獳∽㠹愲㐹㘹•慤慴欭祥∽戵㤲㍤敦ㄱ敡晢捡捦〱づ㜵㡥㘷搱㥤㸢⼼湩㹳⼼楤㹶搼癩挠慬獳∽⁥摡彳潣瑮湥≴搠瑡ⵡ摩∽∵猠祴敬∽慭杲湩琭灯〺硰∻㰾搯癩㰾搯癩ാ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††††††㰠瑳汹㹥਍††††††††††挣湯整瑮摟瑥楡浩筧楷瑤㩨ㄠ〰㬥栠楥桧㩴愠瑵絯਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡筰慭杲湩戭瑯潴㩭ㄠ瀰㭸氠湩ⵥ敨杩瑨›㌳硰ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩⸠楬桧彴潢⁸灻獯瑩潩㩮爠汥瑡癩㭥楤灳慬㩹椠汮湩ⵥ汢捯㭫慭杲湩戭瑯潴㩭ⴠ㐱硰紻਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡氮杩瑨扟硯栺癯牥⸠桳牡䥥慭敧笠灯捡瑩㩹ㄠ紻਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡献慨敲浉条⁥潻慰楣祴›㬰潰楳楴湯›扡潳畬整戻瑯潴㩭ㄠ瀰㭸敬瑦›〱硰搻獩汰祡›湩楬敮戭潬正紻਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡献慨敲浉条⁥灳湡笠楤灳慬㩹椠汮湩ⵥ汢捯㭫慭杲湩爭杩瑨›瀵㭸ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩⸠潮整楟慭敧筳潦瑮眭楥桧㩴潮浲污挻汯牯⌺㘶㬶潦瑮猭祴敬椺慴楬㭣楤灳慬㩹汢捯㭫慢正牧畯摮⌺敥㭥慰摤湩㩧〱硰琻硥⵴污杩㩮散瑮牥ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩⸠潮整楟慭敧⁳捻汯牯›㘣㘶℠浩潰瑲湡㭴映湯⵴楳敺›㐱硰℠浩潰瑲湡㭴氠湩ⵥ敨杩瑨›㠱硰℠浩潰瑲湡㭴映湯⵴瑳汹㩥潮浲污紻਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡渮瑯彥浩条獥笠慭杲湩戭瑯潴㩭㔱硰紻਍††††††††琮畨扭摟瑥楡筬楤灳慬㩹汢捯㭫潰楳楴湯爺汥瑡癩㭥畣獲牯瀺楯瑮牥ൽ †††††††⸠慤整湟睥筳慭杲湩琭灯㔺硰ൽ †††††††⸠桳牡彥敤慴汩浩筧瀠獯瑩潩㩮扡潳畬整戻瑯潴㩭〱硰氻晥㩴〱硰搻獩汰祡渺湯絥਍††††††††献慨敲楟慭敧笠潰楳楴湯›敲慬楴敶搻獩汰祡›湩楬敮戭潬正紻਍††††††††献慨敲楟慭敧栺癯牥⸠桳牡彥敤慴汩浩⁧摻獩汰祡›汢捯㭫⵺湩敤㩸㤠㬹ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩⸠桳牡彥扦浩筧慰摤湩㩧瀲⁸〱硰氻湩ⵥ敨杩瑨ㄺ瀴⁸椡灭牯慴瑮戻捡杫潲湵㩤㌣㕢㤹㬸潣潬㩲昣晦℠浩潰瑲湡㭴潦瑮昭浡汩㩹爧扯瑯❯℠浩潰瑲湡㭴潦瑮猭穩㩥㈱硰℠浩潰瑲湡㭴整瑸琭慲獮潦浲町灰牥慣敳活牡楧⵮楲桧㩴瀵絸਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡献慨敲晟楢杭⸠慦捻汯牯⌺晦⁦椡灭牯慴瑮昻湯㩴潮浲污渠牯慭潮浲污ㄠ瀴⽸‱潆瑮睁獥浯⁥椡灭牯慴瑮紻਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡献慨敲晟楢杭栺癯牥扻捡杫潲湵㩤㈣㐳㠱ℳ浩潰瑲湡㭴潣潬㩲昣晦℠浩潰瑲湡絴਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡献慨敲束敬浩筧慢正牧畯摮⌺ㅤ㠴㘳℠浩潰瑲湡絴਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡献慨敲束敬浩㩧潨敶筲慢正牧畯摮⌺㥢愲挱椡灭牯慴瑮紻਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡攮灸湡楟杭捻汯牯⌺晦㭦慢正牧畯摮爺执⡡ⰰⰰⰰ⸰⤶瀻獯瑩潩㩮扡潳畬整琻灯〺爻杩瑨〺瀻摡楤杮ㄺ瀰㭸楷瑤㩨〴硰栻楥桧㩴〴硰琻硥⵴污杩㩮散瑮牥搻獩汰祡渺湯絥਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡攮灸湡楟杭⸠慦捻汯牯⌺敥㭥潦瑮渺牯慭潮浲污渠牯慭〲硰ㄯ䘠湯䅴敷潳敭℠浩潰瑲湡㭴ൽ †††††††⸠桴浵形敤慴汩栺癯牥⸠桳牡彥敤慴汩浩Ⱨ琮畨扭摟瑥楡㩬潨敶⁲攮灸湡楟杭摻獩汰祡戺潬正℠浩潰瑲湡絴਍††††††††昮硩楟杭㉟〸桻楥桧㩴㈠〸硰漻橢捥⵴楦㩴挠癯牥紻਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡搣癩楆獲ⱴ⌠潣瑮湥彴敤慴汩⌠楤䱶獡筴⵺湩敤㩸㤹㬹潰楳楴湯›敲慬楴敶紻਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡晩慲敭渺瑯嬨摩㴪愢扭崢笩慭⵸楷瑤㩨〱┰紻਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡瘮摩潥捭坬慲灰牥‬瘮摩潥捭坬慲灰牥笠潰楳楴湯›敲慬楴敶瀻摡楤杮戭瑯潴㩭㔠⸶㔲㬥慰摤湩ⵧ潴㩰㈠瀵㭸敨杩瑨›㬰ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩⸠楶敤浯汣牗灡数⁲晩慲敭‬瘮摩潥捭坬慲灰牥椠牦浡⁥灻獯瑩潩㩮愠獢汯瑵㭥潴㩰〠氻晥㩴〠眻摩桴›〱┰栻楥桧㩴ㄠ〰㬥ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩愠捻汯牯⌺〰户晦紻਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡Ɫ⌠潣瑮湥彴敤慴汩攠Ɑ⌠潣瑮湥彴敤慴汩映湯ⱴ⌠潣瑮湥彴敤慴汩椠‬挣湯整瑮摟瑥楡楬‬挣湯整瑮摟瑥楡Ɒ⌠潣瑮湥彴敤慴汩猠慰Ɱ⌠潣瑮湥彴敤慴汩猠牴湯筧਍††††††††††潦瑮猭穩㩥ㄠ瀸㭸਍††††††††††楬敮栭楥桧㩴ㄠ㔮഻ †††††††素਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡汵‬挣湯整瑮摟瑥楡汯ൻ †††††††††瀠摡楤杮氭晥㩴㈠瀰㭸਍††††††††ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩甠ⱬ⌠潣瑮湥彴敤慴汩漠ⱬ挣湯整瑮摟瑥楡楬ൻ †††††††††氠獩⵴瑳汹㩥椠獮摩൥ †††††††素਍††††††††浀摥慩⠠慭⵸楷瑤㩨㘷瀷⥸笠਍††††††††††攮灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱笠潢摲牥琭灯›瀳⁸潳楬⁤䔣䔰䔰㬰洠牡楧⵮潴㩰ㄠ瀲㭸洠牡楧⵮潢瑴浯›㈱硰紻਍††††††††††攮灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱江瑥整⁲晻湯⵴敷杩瑨›潮浲污戻牯敤⵲潴㩰㌠硰猠汯摩⌠㍣挲挲搻獩汰祡›湩楬敮戭潬正活牡楧⵮潴㩰ⴠ瀳㭸楬敮栭楥桧㩴㌠瀵㭸潦瑮昭浡汩㩹䄠楲污昻湯⵴楳敺›ㄲ硰活牡楧⵮潢瑴浯›瀳㭸慰摤湩㩧〠紻਍††††††††††攮灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱瑟瑩敬笠整瑸搭捥牯瑡潩㩮渠湯㭥潦瑮昭浡汩㩹䄠楲污昻湯⵴楳敺›㜱硰氻湩ⵥ敨杩瑨›㈲硰活牡楧㩮㠠硰〠搻獩汰祡›汢捯㭫潦瑮眭楥桧㩴戠汯㭤潣潬㩲⌠㌳㬳ൽ †††††††††⸠硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強楴汴㩥潨敶⁲瑻硥⵴敤潣慲楴湯›湵敤汲湩㭥ൽ †††††††††⸠硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強桰瑯摻獩汰祡›汢捯㭫ൽ †††††††††⸠硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強桰瑯浩⁧浻硡眭摩桴›〱┰紻਍††††††††††攮灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱江晥⁴晻潬瑡›敬瑦※楷瑤㩨ㄠ〴硰※慭杲湩爭杩瑨›㈱硰紻਍††††††††††攮灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱牟杩瑨笠汦慯㩴爠杩瑨※楷瑤㩨ㄠ〴硰※慭杲湩氭晥㩴ㄠ瀲㭸ൽ †††††††††⸠硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強潢瑴浯笠楤灳慬㩹椠汮湩ⵥ汢捯㭫楷瑤㩨ㄠ〰㬥ൽ †††††††††⸠硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強潢瑴浯⸠硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強瑩浥笠汦慯㩴氠晥㭴楷瑤㩨㐠┸活牡楧⵮楲桧㩴㈠㬥癯牥汦睯›楨摤湥戻牯敤㩲渠湯㭥慰摤湩㩧〠※慭杲湩戭瑯潴㩭㔠硰紻਍††††††††††攮灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱扟瑯潴攮灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱楟整㩭瑮⵨档汩⡤渲ㄫ笩慭杲湩爭杩瑨›㬰洠牡楧⵮敬瑦›┲ൽ †††††††††⸠硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強潢瑴浯⸠硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強瑩浥江獡⁴浻牡楧⵮楲桧㩴〠紻਍††††††††††攮灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱扟瑯潴攮灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱瑟瑩敬笠潦瑮眭楥桧㩴渠牯慭㭬氠湩ⵥ敨杩瑨›㈲硰※†栠楥桧㩴㔠瀶㭸਍††††††††††癯牥汦睯›楨摤湥紻਍††††††††††挣湯整瑮摟瑥楡楦畧敲ൻ †††††††††††洠牡楧㩮〠ⴠ㔱硰ㄠ瀵ⅸ浩潰瑲湡㭴਍††††††††††††整瑸愭楬湧›散瑮牥഻ †††††††††††眠摩桴›畡潴਍††††††††††ൽ †††††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩映杩牵⁥浩筧਍††††††††††††潢摲牥爭摡畩㩳〠਍††††††††††ൽ †††††††素਍††††††⼼瑳汹㹥਍††††††਍††††††਍††††††洼楡汣獡㵳洢楡彮潣瑮湥≴ാ †††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢湯慴湩牥㸢਍††††††††††猼捥楴湯挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††搼癩挠慬獳∽潣㝬〶洠㉲‰瑰〲㸢਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽牢慥彤畣灭㸢਍††††††††††††††††愼栠敲㵦⼢•楴汴㵥吢慲杮挠ꞻ匠潰瑲⁳㐴∲吾慲杮挠ꞻ⼼㹡਍††††††††††††††††††††††††††††猼慰汣獡㵳椢潣彮牢慥≤㰾猯慰㹮਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭•汣獡㵳愢瑣癩≥琠瑩敬∽썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎≍ാ †††††††††††††††††††䈠鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††††††††猼慰汣獡㵳椢潣彮牢慥≤㰾猯慰㹮਍††††††††††††††††猼慰汣獡㵳∢ാ †††††††††††††††††吠湩琠믡掩਍††††††††††††††††⼼灳湡ാ †††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳戢敲摡浟湥彵慣整搠昭敬⁸扭〲愠楬湧椭整獭挭湥整≲猠祴敬∽楤灳慬㩹渠湯㭥㸢਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽牭愭瑵≯ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳搢昭敬⁸污杩⵮瑩浥⵳散瑮牥㸢਍††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭•汣獡㵳昢ㅳ‸扦汯⁤汣敲⁤牭㔱•楴汴㵥䈢鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁㸢猼慰㹮썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎㱍猯慰㹮⼼㹡††††††††††††††搼癩挠慬獳∽汦硥漭敮渠湯彥扭㸢਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯猯慥札浡獥∯挠慬獳∽整瑸甭灰牥慣敳∠琠瑩敬∽䕓⁁慇敭≳ാ †††††††††††††††††††††††††匠䅅䜠浡獥††††††††††††††††††⼼㹡ഠ †††††††††††††††††††††☠扮灳☻扮灳簻渦獢㭰渦獢㭰††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯甯㌲挭慨⵵⽡•汣獡㵳琢硥⵴灵数捲獡⁥•楴汴㵥唢㌲䌠써疢쌠⊁ാ †††††††††††††††††††††††††唠㌲䌠써疢쌠₁†††††††††††††††††㰠愯‾਍††††††††††††††††††††††渦獢㭰渦獢㭰♼扮灳☻扮灳※†††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭獡慩⵮畣⽰•汣獡㵳琢硥⵴灵数捲獡⁥•楴汴㵥䄢楳湡䌠灵㸢਍††††††††††††††††††††††††††獁慩畃⁰†††††††††††††††††㰠愯‾਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽汭愭瑵≯ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳猢潨彷畳浢湥≵ാ †††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢牯≥ാ †††††††††††††††††††††㰠畢瑴湯挠慬獳∽潭敲戭湴㸢敘桴꫃㱭戯瑵潴㹮਍††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽潭敲洭湥≵ാ †††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢牯ⵥ敭畮挭牡瑥㸢਍††††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽潭敲洭湥⵵慣敲⵴畯整≲㰾搯癩ാ †††††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢牯ⵥ敭畮挭牡瑥椭湮牥㸢⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††甼汣獡㵳洢牯ⵥ敭畮椭整獭•慴楢摮硥∽ㄭ•潲敬∽敭畮•牡慩氭扡汥敬扤㵹洢牯ⵥ瑢≮愠楲ⵡ楨摤湥∽牴敵㸢਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳洢牯ⵥ敭畮椭整≭ാ †††††††††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭敳ⵡ慧敭⽳•汣獡㵳∢琠瑩敬∽䕓⁁慇敭≳ാ †††††††††††††††††††††††††††††††匠䅅䜠浡獥††††††††††††††††††††††††⼼㹡ഠ †††††††††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳洢牯ⵥ敭畮椭整≭ാ †††††††††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭㉵ⴳ档畡愭∯挠慬獳∽•楴汴㵥唢㌲䌠써疢쌠⊁ാ †††††††††††††††††††††††††††††††唠㌲䌠써疢쌠₁†††††††††††††††††††††††㰠愯‾਍††††††††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽潭敲洭湥⵵瑩浥㸢਍††††††††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯愯楳湡挭灵∯挠慬獳∽•楴汴㵥䄢楳湡䌠灵㸢਍††††††††††††††††††††††††††††††††獁慩畃⁰†††††††††††††††††††††††㰠愯‾਍††††††††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽潭敲洭湥⵵瑩浥㸢਍††††††††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯瘯氭慥畧⽥•汣獡㵳∢琠瑩敬∽ⵖ敌条敵㈠㈰∲ാ †††††††††††††††††††††††††††††††嘠䰭慥畧⁥〲㈲††††††††††††††††††††††††⼼㹡ഠ †††††††††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳洢牯ⵥ敭畮椭整≭ാ †††††††††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭晡ⵣ畣⽰•汣獡㵳∢琠瑩敬∽䙁⁃畃≰ാ †††††††††††††††††††††††††††††††䄠䍆䌠灵††††††††††††††††††††††††⼼㹡ഠ †††††††††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼汵ാ †††††††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㑢∰ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳琢瑩敬搭瑥楡≬ാ †††††††††††††††††㰠ㅨ椠㵤戢湴敟灸敟楤≴搠瑡ⵡ摩∽㤱㐷㐹㸢਍††††††††††††††††††††郄ꏃ挠돃쐠馻⁩썢溳⁧釄뫡疧琠썩溪瀠ꎺ釄믡榑嘠䙐쐠욑憰嘠䰭慥畧⁥牴믡₟ꆺ⁩썶澠渠썧禠ㄠ⼵‵਍††††††††††††††††††⼼ㅨാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ′汣㤹洠ㅴ∵吾ꦻ猠ꇃⱵㄠ⼷㐰㈯㈰‰㤰㐺‷䜨呍㜫㰩搯癩ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳戢牯琭灯洠㉴‰扭㔱㸢⼼楤㹶਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽牭愭瑵≯ാ †††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳搢昭敬⁸污杩⵮瑩浥⵳散瑮牥㸢਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽桴浵扢潬正琠畨扭〴㑸‰慲楤獵〱‰牭㔱㸢਍††††††††††††††††††††††††椼杭猠捲∽是癡捩湯瀮杮•污㵴䜢慩䰠湯≧⼠ാ †††††††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢敬⵸湯≥ാ †††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢潢摬㸢楇⁡潌杮⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㈱挠㥬∹䈾噔吠莻琠慨㱯搯癩ാ †††††††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢⵬畡潴㸢਍††††††††††††††††††††愼栠敲㵦∢挠慬獳∽捩湯獟慨敲摟瑥楡≬ാ †††††††††††††††††††††㰠癳⁧楷瑤㵨ㄢ∶栠楥桧㵴ㄢ∶瘠敩䉷硯∽‰‰㘱ㄠ∶映汩㵬渢湯≥砠汭獮∽瑨灴⼺眯睷眮⸳牯⽧〲〰猯杶㸢਍††††††††††††††††††††††††瀼瑡൨ †††††††††††††††††††††††††搠∽ㅍ⸲㔳㔱〠ㅃ⸳ㄸ㈵〠〮〸㜹‱㐱㤮㠹‶⸰㜷㔸㜶ㄠ⸵㐶㄰㈠㈮㜱㘳ㅃ⸶㜲㐵㌠㘮㌴‷㘱〮㤶‹⸵㈰㐶″㔱〮㜱″⸶㜱㐲䌸㌱㠮㘴″⸷㐴㌹″㈱㘮㌱‱⸸㘶㤳ㄠ⸱㐳㜸㤠㠮㜴㈳㥃㤮㐳㤷ㄠ⸱㘱㠷㜠㘮〸㘰ㄠ⸱ㄱ㤷㘠㌮㈲㐲㤠㠮㌰㈷㕃㠮㠴㜸㤠㌮㤴㐰㔠㜮㤹㐰㠠㜮㤱㔹㘠ㄮ㜹㜶㠠㈮㜷㌷㙃㔮〹㜰㜠㠮㜴㘹㜠㈮㐴㘰㜠㠮㤲㜲㜠㜮㘳㈱㠠㈮㐳㌱㡃㔮㐱㠶㠠㠮㔷㜶㤠㌮㔵㐵㠠㠮〵㔷ㄠ⸰㜰㠱㠠ㄮ〴䌷ㄱㄮㄶ‸⸷㘰ㄳ‶㈱㈮ㄵ‸⸵㜹㐹ㄠ⸳㈳㌹㐠㠮㤸䌴㌱㠮ㄲ‴⸴㤳㌷‵㌱㤮㐶‷⸳㤷㐹‱㌱㜮㔱‵⸳㔱㘱䌴㌱㐮㔸‱⸲㈵㜸‹㈱㤮㤹′⸲㤱㘸‷㈱㌮㔴′⸲㐱㠸䌵ㄱ㠮〴‷⸲〱㈵‵ㄱ㐮ㄱ㈠㈮㈹‱ㄱ〮㔵‹⸲㐶ㄷ䌳〱㐮㔴‵⸳㔲㔷″⸹㌸ㄵ″⸳㔸㐵‷⸹㌲㤰‷⸴㜴〲䌹⸹㘰〹′⸴㐶㈰‶⸸ㄹ㔹‴⸴㜶㐱㠠㘮㈸㔸㐠㘮㔱㔳㡃ㄮ㈷ㄱ㐠㐮〹㠷㜠㘮㠴㈹㐠㐮㠲㤴㜠ㄮ㠳㠱㐠㌮㘱㠳㝃〮㜰㠳㐠㈮ㄹ㘴㘠㠮㘲㔷㐠㈮㈲㔹㘠㜮㤸㠳㐠ㄮ㤲㈵㙃㜮㈵㄰㐠〮㘳㤰㘠㠮㔴㐴㌠㠮㔵㜴㘠㤮㈳㐶㌠㜮㠶㜲㝃㠮㌲㈳㈠㠮㔶㌱㠠㜮㐱ㄠ㤮㐷㔴㤠㘮㜱㌱ㄠ〮㌸㜷ㅃ⸰㐳㤵〠㌮㤷㐹‱ㄱ㈮〳″⸰㈰㤴㐱′㈱㌮ㄵ‵娰ഢ †††††††††††††††††††††††††映汩㵬∢਍††††††††††††††††††††††††㰾瀯瑡㹨਍††††††††††††††††††††††††瀼瑡൨ †††††††††††††††††††††††††搠∽㍍㘮㔲‵㔱㤮㘲䌲⸲㜱㈴‵㔱㠮㤳ㄠ〮㌰㠲ㄠ⸵㐱㐱〠㌮ㄶ㐷‴㌱㜮ㄲ䌳〭㈮㤷㤷‶㈱㈮㈸‵〭〮㠶㈰㈵ㄠ⸰㤸㔳〠㤮㜹㔰‵⸹㐷㈱䌲⸲㘱〸′⸸㜴㘰㌠㐮㄰㜲㜠㈮㤴ㄸ㐠㘮ㄷ㤸㘠〮㘶㠳㙃〮㤷㐵㐠㜮㠵㤳㠠㈮ㄷ㤹㐠㠮〲㠶㤠㘮㤷㐶㘠ㄮ㐳䌹〱ㄮ㘴‸⸶㜵㤰ㄠ⸰〲㠲㜠ㄮ㌹㔷㤠㠮㘱㜶㜠㘮㔳㠹㥃㐮㐲㜲㠠〮㠷′⸸㘷〴‴⸸ㄱ㔵‷⸸㜲㈸′⸷ㄷ㜰䌲⸷㜴㜴‴⸷㐰㈴‷⸶㐶㄰‱⸷㜰㐵‱⸵㤸㤸′⸷ㄸ㘶㑃㠮㔱㔱㠠㠮㐹㐱㌠㜮㜳ㄶ㤠㤮㔶㔴㈠㘮〶㠰ㄠ⸱㐰㈹㉃ㄮ㈹㌹ㄠ⸱㈵㘲㈠〮〳㤹ㄠ⸲㠰㈳㈠㈮㠴㤹ㄠ⸲㌷㤰㉃㐮㐵㌵ㄠ⸳㌳ㄵ㈠㠮〹㌵ㄠ⸳㠶㤳㌠㔮㌱㤳ㄠ⸳㠷㔳㑃〮㜶㌷ㄠ⸳㜸‷⸴㌵㠴‶㌱㘮㌸‹⸴㈹㈷‶㌱㈮ㄹ䌵⸵㌵㐱″㈱㘮㌹‵⸶㌱㘵ㄠ⸲㤰㘵㘠㜮㜲ㄳㄠ⸱㠴㈵㙃㤮〲‴ㄱ㈮㔸‹⸷㠰㔸‷ㄱ㈮㐵‸⸷㔳㌶‹ㄱ㌮㌲䌳⸷㔸㘴‸ㄱ㐮㐵‱⸸㜳㘱‴ㄱ㔮㌰‹⸸㜸ㄶ‶ㄱ㘮㤰䌸⸹〰㜰″ㄱ㘮㐳‷⸹㘱㤸ㄠ⸱〷㐹㤠㈮㠱㌷ㄠ⸱〸ㄹ㥃㈮㘵‱ㄱ㠮㜷‶⸹㘱㘲‷㈱〮㠵′⸹㜰㐵‷㈱ㄮ㔴䌴⸸㜱㌲″㌱〮ㄶ㜠㈮㈶㜹ㄠ⸳㜹㐰㘠㌮㜴㜳ㄠ⸴㜸㔳㕃㘮㠱㌶ㄠ⸵㜵ㄱ㐠㜮〴ㄴㄠ⸵〹㔷㌠㘮㔲‵㔱㤮㘲娲ഢ †††††††††††††††††††††††††映汩㵬∢਍††††††††††††††††††††††††㰾瀯瑡㹨਍††††††††††††††††††††††⼼癳㹧਍††††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷昮捡扥潯⹫潣⽭桳牡牥猯慨敲⹲桰㽰㵵瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯〱搭ⵡ潣搭楯戭湯ⵧ慤⵵楴湥瀭慨⵮潤⵩灶ⵦ畤ⵡ⵶敬条敵琭潲氭楡瘭潡渭慧⵹㔱㔭搭㤱㐷㐹栮浴≬爠汥∽潮潦汬睯渠潯数敮≲琠牡敧㵴弢汢湡≫挠慬獳∽捩湯獟慨敲摟瑥楡≬ാ †††††††††††††††††††††㰠癳⁧楷瑤㵨㠢•敨杩瑨∽㘱•楶睥潂㵸〢〠㠠ㄠ∶映汩㵬渢湯≥砠汭獮∽瑨灴⼺眯睷眮⸳牯⽧〲〰猯杶㸢਍††††††††††††††††††††††††瀼瑡൨ †††††††††††††††††††††††††搠∽㕍ㄮㄹ㜰ㄠ⸵㠹㜹㡖㜮㄰㌰㝈㔮㌴㈴㝌㤮〰㐷㔠㠮㔵㜶㕈ㄮㄹ㜰㑖〮ㄴ㐲㕃ㄮㄹ㜰㌠㈮㘱㤴㔠㐮㤰㌴㈠㘮㤵㤷㘠㔮〵㜸㈠㘮㤵㤷㡈ざㄮ㌱〴䌲⸷㐷㤱‴⸰㠰㐲㐷′⸶㠸㌸‴‰⸵㠸㠵‶䌰⸳㤷㔱‶‰⸲㘳㈲‸⸱㈳㤹㈠㌮㈶㠲㌠㜮㈶㤸㕖㠮㔵㜶え㡖㜮㄰㌰㉈㌮㈶㠲ㅖ䠶⸵㤱〱嘷㔱㤮㤸娷ഢ †††††††††††††††††††††††††映汩㵬∢਍††††††††††††††††††††††††㰾瀯瑡㹨਍††††††††††††††††††††††⼼癳㹧਍††††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††਍††††††††††††††††††††愼栠敲㵦∢挠慬獳∽捩湯獟慨敲摟瑥楡≬ാ †††††††††††††††††††††㰠癳⁧楷瑤㵨ㄢ∶栠楥桧㵴ㄢ∶瘠敩䉷硯∽‰‰㘱ㄠ∶映汩㵬渢湯≥砠汭獮∽瑨灴⼺眯睷眮⸳牯⽧〲〰猯杶㸢਍††††††††††††††††††††††††瀼瑡൨ †††††††††††††††††††††††††搠∽㝍㈮㜴㤰㜠㌮㌶㤱㙃㠮㜴㤱㜠㌮㠳㠵㘠㔮㜶㘲㜠㘮㘴′⸶㜵㌰‴⸸㔱㤹䌲⸶㜵㐶‹⸸ㄳ㠹‸⸶㈶㜸‸⸸㜴㘳‸⸶㈷ㄴ‵⸸㤵㠹䌱⸶㈹〱′⸸㘸㈱‸⸷㤲㌶‱⸸ㄹ㘶‵⸷㘵㠰‶⸸ㄷ㜹䌸⸷〶㤳″⸸㠶㤵‴⸷㐶㤳′⸸㐶㤵‵⸷㠶㠰″⸸㤵㠹䌱⸷㠸㠳‶⸸㈳㤲‵⸷㠸㠳‶⸷㘸㘷‸⸷㠶㠰″⸷㤵㤳㝃㔮㤷㈳㜠㐮㈵‴⸷ㄴ㌹‶⸷㘳㈶‷⸷㐲〷‹⸷㘳ㄳ娹ഢ †††††††††††††††††††††††††映汩㵬∢਍††††††††††††††††††††††††㰾瀯瑡㹨਍††††††††††††††††††††††††瀼瑡൨ †††††††††††††††††††††††††搠∽ㅍ⸱㔹ㄷ㜠㌮㌶䌴ㄱ㔮㌶″⸷㐳㠱‶ㄱ㈮㤸‵⸷㐶㈰‵ㄱ㈮㤸‵⸸㤰㔵䌳ㄱ㈮㌸‴⸸㜲〷′ㄱ㌮㔳‷⸸㔴㐵‴ㄱ㐮㘴‴⸸〶ㄳㅃ⸱㐶㐶㠠㠮㐶㜵ㄠ⸲㈰㜱㠠㤮㘱㜸ㄠ⸲㠲㈳㠠㜮〱㘷ㅃ⸲㈳ㄳ㠠㘮㌸㠰ㄠ⸲㔳‷⸸㐶ㄶ‶㈱㌮㜸‷⸸〶㈹䌵㈱㘮㠠㌮㈳㤳ㄠ⸲‶⸷㘸㠷‹㈱㌮〹‸⸷㤵〱䌴㈱㈮㤸″⸷㔴㘵‸㈱ㄮ㤲″⸷㘳㐶‷ㄱ㤮㜵‱⸷㘳㐳≚਍††††††††††††††††††††††††††楦汬∽ഢ †††††††††††††††††††††††㸠⼼慰桴ാ †††††††††††††††††††††††㰠慰桴਍††††††††††††††††††††††††††㵤䴢⸷㜸‵⸰〰㔱〰㐸㍃㘮㜱㠵ⴠ⸰㠰㔱㔵‸⸰㤰㐸㜳‵⸳㤲″‰⸷㔵㐰䌳⸰㄰㌲㐰‷⸹ㄷ〶‵⸰㘹㤸㐹ㄠ⸱㘷㤷㈠㘮㌲㜹ㄠ⸳㘱㔷ㅖ⸵㈴㐵㉃㘮㌲㜹ㄠ⸵〶㤶㈠㜮ㄷ㌶ㄠ⸵㔷㘴㈠㤮㌵㈱ㄠ⸵㔷㘴㍃〮㐱㔶ㄠ⸵㔷㘴㌠〮㘷㜱ㄠ⸵㌷ㄶ㌠ㄮ㠲㜴ㄠ⸵〷㐵㑌㤮㠵㤷ㄠ⸴㘵ㄴ㕃㠮〹㜸ㄠ⸴㈹㤰㘠㠮ㄸ‴㔱ㄮ㈰‴⸷㜸〸‸㔱〮㤹䌴㈱ㄮ㔳‵㔱ㄮ㈸‴㔱㘮㐵‶ㄱ㠮㜰‸㔱㜮㌵‱⸷㔵㔳ㅃ⸵㔶㘱㌠㈮㌹ㄠ⸲㌱㐲ⴠ⸰㠰㔱㔵‸⸷㜸‵⸰〰㔱〰㐸䵚⸵㐲㠴‷⸹㠵㜰㑃㘮㜵㈳㤠㔮㘸㔸㐠〮㤶㠷㤠㔮㌸㠷㌠㐮㈸㌲㤠㔮㌸㠷㍃㌮㤰㘹㤠㔮㌸㠷㌠ㄮ㌴㔸㤠㔮㤸㌹㈠㤮㐷㘶㤠㔮〸䌷⸲㘷㐲㤠㔮㠶㤳㈠㔮㘵″⸹㈵㌵″⸲㔴㜴‹⸹〳㤶䌲⸲㔳㈳‷⸹㠰㔸‱⸲㈴ㄷ㠠㠮ㄹ㐶㈠㔮㈶㔴㠠㜮㌱㈲㍃ㄮ㈲ㄳ㜠㤮㤹㔵㌠㘮㔸㔲㜠㈮㔸㠸㐠㈮㠴㤱㘠㔮㈷䌲⸴㠲〲″⸶㈵ㄹ‴⸴ㄳ㜲‹⸶㠴〶‷⸴㐳㘶″⸶㐴〶䌸⸴〳㜹′⸶㠳㔴‶⸴㘲㔰㘠㐮㈱㐲㐠㈮㐱㘳㘠㐮㤰㜱㍃㠮〲ㄶ㘠㐮㘰㤰㌠㐮㘲㘸㘠㐮㤰㜱㌠〮㌳ㄱ㘠㐮㘰㤰㉃㤮〴㈸㘠㐮㘰㤰㈠㠮ㄵㄶ㘠㌮㌹㤷㈠㜮㔶㠴㘠㌮㠷䌴⸲㔵㌹‸⸶㌳㈲‶⸲㌴㄰‸⸶㈱〳‸⸲㜴㌹‹⸵㈹〰䌵⸲ㄵ㈳″⸵㠷㘱″⸲㈶㤰㔠㘮㜶ㄸ㈠㜮㤵㌳㔠㘮㜳㔰㉃㠮㔴㘴㔠㘮㔱ㄵ㈠㤮㜳㐷㔠㘮㌰ㄲ㌠〮㘲㔹㔠㘮㌰ㄲ㍃㘮㈷㔹㔠㘮〰㌱㐠㌮㔲‱⸵〶㄰″⸴㜹〱‹⸵〶㈳䌱⸵㠰㤷‹⸵〶㄰″⸵㤱㜸″⸵ㄶ㔵‱⸵ㄳ㔲‵⸵㐶㈳㕃㔮㠵㐶㔠㜮㘲㘲㔠㘮㘶ㄳ㔠㤮㘵㜹㔠㔮㜶㜸㘠ㄮ㘹ㄹ㕃㐮ㄸ㐷㘠㐮㌰㄰㔠㌮㌴ㄳ㘠㔮ㄸ㌴㔠㈮㐰㠸㘠㜮㤵㔸㑃㜮㠲㠰㜠㌮㔶㘸㐠㈮ㄵ㜲㜠㤮㠶㤷㌠㜮㜷㐵㠠㔮㠶㐶㍃㜮㜳㔵㠠㘮㐱㠷㌠㜮〰㌶㠠㘮㐶㌠㘮㈴㤱㠠㜮㌴㠹㑃ㄮ㤸㔷㠠㜮㌴㠹㐠㜮㘰㐵㠠㜮〴‹⸵㈲㈰‶⸸㐷㤳䌸⸵〵㌶‵⸸㐷〷‶⸵㘶㈳″⸸㘸〷″⸵㤶㤳‹⸹㤰㜷䌴⸵㈷㜴‶⸹㠳㠳″⸵㔵㘸‴⸹㜵㘷′⸵㐲㠴‷⸹㠵㜰䵚⸸㐷㔵‶⸹㠱㠳䌷⸸㐷㔵‶⸹㜳㔱′⸸㈶㔲‱⸹㐵㜰‱⸸㐴〴‹⸹㤵〶䌸⸸㘲㘲㤠㘮㌶㘷㠠〮㘵㤴㤠㘮ㄱ㘴㜠㤮㘳㈵㤠㐮㐵㠵㝃㠮㔷㤠㌮㜷㜶㜠㠮〵㤳㤠㌮㈶㤲㜠㜮ㄶ㠱㤠㐮㌳㐰㝃㐮㠲㘹㤠㜮〰㜶㜠〮㘵㐷㤠㜮㤴㤸㘠㘮㌵㘷㤠㘮㜱ㄶ㙃〮㜰㘷㤠㐮㔰㘳㔠㜮〴㐱㠠㤮〰㜸㔠㘮㤶㠳㠠㈮㠸ㄷ㕃㔮㈹㠴㜠㘮㐲㔲㔠㠮㌱㘹㜠〮㔵㘱㘠㐮〱㐷㘠㜮㜰㔵㙃㤮㘰㄰㘠㐮㈱㐲㜠㐮㜰㈴㘠㐮㤳㌹㜠㠮㤵㈶㘠㠮㌳㠶㝃㤮㔴㔷㘠㜮㤱㘸㠠〮㠳㐰㘠㘮㔱㜲㠠ㄮ㔸㤶㘠㔮㜸㠵㡃㐮ㄷ㠷㘠㔮㤲㐱㠠㜮㈴㠴㘠㜮㌱ㄷ㠠㜮㔴㘵㜠〮㔰㐹㡃㜮㐵㠷㜠㜮ㄳ㈹㠠㜮ㄵㄷ㠠㐮㜵‹⸸㐷㔵‶⸹㠱㠳娷ㅍ⸰㔰‶⸹㐱㤶䌶〱〮㤵‱⸹〴㌵‶⸹㔸〶‵⸹㈶㘰‹⸹㤵㘷‶⸹㈶㠶䌴⸹㔵㔴‹⸹㈶㠶‴⸹〵㌵‷⸹㈶㜳‷⸹㘴㌲‱⸹ㄶ㐱䌶⸹㠲㠰‱⸹㘵㌵′⸹㐱㌲‸⸹㜳㔱′⸹㐱㌲‸⸹㐱㠳嘸⸶㔲㌵䌶⸹㐱㌲‸⸶㠰〳‹⸹㌱㌹‱⸵ㄹ㤶‸⸹㐱㌲‸⸵㐷㜷䌹⸹㐱㐵‶⸵㘴㠷‶⸹㈳㠳‸⸵㠲㌶‶⸹㤵㔴‸⸵㠲㌶䌶⸹㜸㐱‴⸵㠲㈳‹〱〮㘵㔠㐮㐶㠷ㄠ⸰㔰‶⸵㔷㤳䌴〱〮㤵‱⸶ㄳ㤹‶〱〮㘵㘠㠮㈹㌱ㄠ⸰㔰‶⸷㔴ㄸ䌴〱〮㘵㠠〮ㄲ㠰ㄠ⸰㘰㈲㠠㔮㐸㈰ㄠ⸰㔰‶⸹㐱㤶娶ㅍ⸲㘰㜴㤠㘮㈸ㄲㅃ⸱ㄱ㌷㤠㜮㜷㠵ㄠ⸰㘳㘳㤠〮㠸ㄵㄠ⸰㜳‹⸸㠱〱䌴〱㌮ㄵ″⸷㐲㠵‹〱㤮㌶‵⸶㐵㔷‹ㄱ㠮㜳‱⸶㈵㤲䌸㈱㜮㌶㘠㐮㔹″㌱㐮㤳‸⸷ㄱ㘶‹㌱㐮〷‶⸸㈰ㄴ䌶㌱㐮㔹′⸸㐹㤳″㈱㤮㈳′⸹㤵〶‸㈱〮㐶‷⸹㠶㈲娱ഢ †††††††††††††††††††††††††映汩㵬∢਍††††††††††††††††††††††††㰾瀯瑡㹨਍††††††††††††††††††††††⼼癳㹧਍††††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽潢⵲潴⁰瑭㔱洠㉢∰㰾搯癩ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳愢癤•瑳汹㵥洢牡楧⵮潴㩰瀰㭸慭杲湩戭瑯潴㩭瀰㭸㸢搼癩挠慬獳∽⁥摡彳潣瑮湥≴搠瑡ⵡ摩∽∶猠祴敬∽㸢椼獮挠慬獳∽㠹愲㐹㘹•慤慴欭祥∽晢捥昴㐲ㄲ㥤ㄶ挰㈲收挹㝢攴㘵戴㔱㸢⼼湩㹳⼼楤㹶⼼楤㹶††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽慳潰摟瑥楡≬ാ †††††††††††††††††㰠㉨䌾ꞻ琠믡掋⁨썂榹堠썵溢䠠닃⁡ꞻ⁡䱃⁂䡓⁂郄ꃃ丠뫡溵⁧档놺杮嘠䙐쐠욑憰嘠䰭慥畧⁥牴믡₟ꆺ⁩썶澠渠썧禠ㄠ⼵‵썬₠畱ꇃ猠믡涛琠潲杮戠믡榑挠뫡溣⁨潃楶ⵤ㤱瘠뫡溫挠왨憰쐠욑ꎻ⁣궺⁰꾺⁴ꆺ⁩楖믡璇丠浡㰮栯㸲਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽摡≶猠祴敬∽慭杲湩琭灯〺硰活牡楧⵮潢瑴浯〺硰∻㰾搯癩‾†††††††††††††††††††㰠楤⁶摩∽潣瑮湥彴敤慴汩•汣獡㵳洢㍢∰ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶摩∽扡晤㸢瀼嘾믡榛渠꾻杮搠薻楢뫡溿欠써₳왬鶻杮挠믡憧瘠物獵䌠癯摩ㄭ‹牴꫃썬溣⁨桴믡ₕ楖믡璇丠浡‬鮻⁩釄ꋃⱹ挠듃杮琠⁹썢溳⁧釄ꇃ挠畨썹溪渠桧螻⁰楖믡璇丠浡⠠偖⥆쐠쎑₣杮祡氠뫡炭琠믡掩挠돃戠閻⁩趻⁰釄믡₃썢溠欠뫡₿潨뫡採⁨牴莻桫楡嘠䰭慥畧⁥〲〲㰮瀯‾㰠㹰桔潥쐠쎑ⲳ嘠䙐爠⁡畱뾺⁴釄믡溋⁨愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯瘯⽩ㄳⴰ灶ⵦ档湩⵨桴捵愭⵮楤桮渭慧⵹牴ⵯ慬⵩畣ⵡ⵶敬条敵㈭㈰ⴰㅤ㜹㠴⸸瑨汭•慴杲瑥∽扟慬歮•敲㵬渢潯数敮≲搾믡₱楫뫡溿琠믡ₕ档믡掩嘠䰭慥畧⁥썶澠渠썧禠ㄠ⼵㰵愯‾釄믡₃釄뫡涣戠뫡澣琠뾺牴곃桮朠ꎺ⁩釄뫡疥挠꧅杮渠왨₰楧뫃⁰郄⁔楖믡璇丠浡挠돃琠鶻⁩楧湡爠ꃃ猠썯璡氠믡掱氠냆믡溣⁧档썣採洠뫡璷琠궺썶澠挠醻⁩쑮涃‮桔뫡₿桮냆杮쐠쎑₣썣₳釄믡榙戠돃杮瀠ꎺ釄믡榑쐠膻砠ꖺ⁴썮禠挠믡憧嘠䙐㰮瀯‾㰠楦畧敲挠慬獳∽硥买䕯楤≴㰾浩⁧牳㵣栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯是汩獥术慩潬杮㈯㈰⼰㐰ㄯ⼷㤸㤷㠵〸㐳㘶㈲㌷㘲㈷㐷㠷㠴〰㘶㔸㌱㐶㐱ㄳ㐰漰ㄭ㠵㤴㌷㌷㜱㈰ㄱㄵ㐰㠱㘷挭潲⵰㔱㐸㜹㠳㈲㠳㘲㜱〴㘹㌳〭㌹⸲灪≧愠瑬∽㤸㤷㠵〸㐳㘶㈲㌷㘲㈷㐷㠷㠴〰㘶㔸㌱㐶㐱ㄳ㐰漰ㄭ㠵㤴㌷㌷㜱㈰ㄱㄵ㐰㠱㘷挭潲⵰㔱㐸㜹㠳㈲㠳㘲㜱〴㘹㌳•楷瑤㵨㘢〶•敨杩瑨∽㐳∷渠浵敢㵲ㄢ•㸯†昼杩慣瑰潩㹮郄뫡榡搠螻䡓⁂郄ꃃ丠뫡溵⁧档놺杮嘠䰭慥畧⁥桫돃挠돃琠莻琠龻氠뫡榡瘠ꃃ楧믡憯琠써溡⁧㰵是杩慣瑰潩㹮†⼼楦畧敲‾㰠㹰牔湯⁧馻⁴桰ꇃ⁴楢믡疃洠믡榛쐠쎑禢‬档믡₧讻档䌠䉌匠䉈쐠쎐₠떺杮挠潨爠뫡溱⁧桴믡榝쐠榑믡涃쐠욑憰嘠䰭慥畧⁥牴믡₟ꆺ⁩ꞻ⁡偖⁆썬₠畱ꇃ猠믡涛›吢듃⁩杮쑨₩⹖敌条敵挠왨憰쐠쎑₡ꆺ⁩釄냆믡掣渠썧禠ㄠ⼵‵釄ꋃ⹵嘠믡榛琠곃桮栠곃桮搠믡掋⁨螻桮渠ꃃⱹ氠ꃃ慳釄ꇃ쐠욑ꎻ⁣鮻桴뫡ⲿ欠써₳꾺⹭吠듃⁩杮쑨₩귃⁴桮뫡璥挠꧅杮瀠ꎺ⁩档믡₝鮻⁩畣믡榑琠써溡⁧∵㰮瀯‾㰠⁰瑳汹㵥琢硥⵴污杩㩮樠獵楴祦∻∾썔榴渠桧꧄挠믡₩档믡₝讻档閻釄믡溋⁨鎻⁩썬涠朠곃琠써€썬涠‮썃採瀠왨우溡⁧ꇃ釄ꇃ挠鞻渠믡ⲍ挠鞻欠慩‬썴榴琠ꖺ⁹釄믡疁欠써溴⁧ꎻ⁰썬⺽쐠榐믡疁쐠쎑₳桴믡掱琠뫡₿桫듃杮挠듃杮戠뫡溱⁧鮻⁩ꖺ⁴ꎺ䌠䉌‬趻⁩杮냆믡榝欠써₳档뫡炥渠궺뾺⁴档祵믡溇渠ꃃ⹹ꃂ썄₹偖⁆釄냆⁡慲渠楨믡疁瀠왨우溡⁧ꇃⱮ琠듃⁩ꮺ杮쑨₩썣採⁨醻⁴桮뫡璥氠ꃃ挠鶻搠믡掋⁨畱⁡釄Ⱪ朠ꎺ⁩釄뫡疥琠믡ₕ档믡掩琠敨釄뫃杮쐠榑믡疁氠믡₇慢釄뫡疧⸢⼼㹰⼼楤㹶搼癩椠㵤愢摢≥㰾楤⁶汣獡㵳愢癤•瑳汹㵥洢牡楧⵮潴㩰瀰㭸慭杲湩戭瑯潴㩭瀰㭸㸢搼癩挠慬獳∽⁥摡彳潣瑮湥≴搠瑡ⵡ摩∽㌱•瑳汹㵥∢㰾ⴡ‭敂楧慄汢⁥湉牁楴汣彥楷杤瑥⼠䘠牯椠煮極楲獥‬楶楳⁴瑨灴⼺搯扡敬椮ⴭ㰾楤⁶摩∽慤汢睥摩敧彴潪睢剑㜴•慤慴眭摩敧彴摩∽潪睢剑㜴㸢猼牣灩㹴昨湵瑣潩⡮ⱤⱡⱢⱬⱥ⥟笠਍††††††晩搨扛♝搦扛⹝⥱敲畴湲搻扛㵝畦据楴湯⤨⡻孤嵢焮搽扛⹝籱孼⥝瀮獵⡨牡畧敭瑮⥳㭽㵥⹡牣慥整汅浥湥⡴⥬഻ †††††攠愮祳据ㄽ攻挮慨獲瑥✽瑵ⵦ✸攻献捲✽⼯瑳瑡捩搮扡敬椮⽯楤瑳瀯畬楧⹮業⹮獪㬧਍††††††㵟⹡敧䕴敬敭瑮䉳呹条慎敭氨嬩崰弻瀮牡湥乴摯⹥湩敳瑲敂潦敲攨弬㬩਍††††††⥽眨湩潤ⱷ潤畣敭瑮✬慤汢❥✬捳楲瑰⤧഻ †††††搠扡敬✨敳却牥楶散Ⱗ✠灳牯獴㐴⸲潣❭㬩਍††††††慤汢⡥猧湥䱤杯湏散⤧഻ †††††搠扡敬✨敲摮牥楗杤瑥Ⱗ✠慤汢睥摩敧彴潪睢剑㜴⤧㰻猯牣灩㹴⼼楤㹶ℼⴭ䔠摮䤠䅮瑲捩敬睟摩敧⁴ 潆⁲湩畱物敩ⱳ瘠獩瑩栠瑴㩰⼯慤汢⹥潩ⴠ㸭਍††††††⼼楤㹶搼癩挠慬獳∽⁥摡彳潣瑮湥≴搠瑡ⵡ摩∽㌱•瑳汹㵥洢牡楧⵮潴㩰瀰㭸㸢椼獮挠慬獳∽㠹愲㐹㘹•慤慴欭祥∽愳㔸㜹昶㜶㌸㔶搹〸㜶昵㝣攸搱ㄴ捣㸢⼼湩㹳⼼楤㹶⼼楤㹶†搼癩挠慬獳∽硥买䕯楤⁴硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ‷硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強潢瑴浯㸢†搼癩㰾瑳潲杮挠慬獳∽硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強敬瑴牥攠灸摅瑩㸢썂榠氠썩溪焠慵㱮猯牴湯㹧⼼楤㹶†搼癩挠慬獳∽硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強瑩浥㸢愼挠慬獳∽硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強桰瑯≯琠瑩敬∽뾺⁰鮻桔楡䰠慥畧⁥戧ꃃ⁹썣採❨朠썩為쐠咐嘠螻⁴慎썣₳釄냆믡掣嘠菄썌涢琠뫡榡䄠䙆䌠灵•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楶㌯〱猭灥氭湯琭慨⵩敬条敵戭祡挭捡⵨楧灵搭⵴楶瑥渭浡挭ⵯ畤捯瘭湡氭浡琭楡愭晦挭灵搭㤱㐷㈹栮浴≬琠牡敧㵴弢汢湡≫爠汥∽潮灯湥牥㸢椼杭猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺ㅟ㐷ㅸ㐰⼯楦敬⽳敮獷㈯㈰⼰㐰ㄯ⼷敳⵰潬⵮桴楡氭慥畧ⵥ慢⵹慣档札畩⵰瑤瘭敩⵴慮⵭潣搭潵ⵣ慶⵮慬⵭慴⵩晡ⵦ畣⵰㤰㤱〴樮杰•污㵴匢뫡炿氠믡溛吠慨⁩敌条敵✠썢禠挠ꇃ档‧楧뫃⁰郄⁔楖믡璇丠浡挠돃쐠욑ꎻ⁣쑖溃䰠ꋃꆺ⁩䙁⁆畃≰眠摩桴∽㜱∴栠楥桧㵴ㄢ㐰•㸯⼼㹡愼挠慬獳∽硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強楴汴≥琠瑩敬∽뾺⁰鮻桔楡䰠慥畧⁥戧ꃃ⁹썣採❨朠썩為쐠咐嘠螻⁴慎썣₳釄냆믡掣嘠菄썌涢琠뫡榡䄠䙆䌠灵•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楶㌯〱猭灥氭湯琭慨⵩敬条敵戭祡挭捡⵨楧灵搭⵴楶瑥渭浡挭ⵯ畤捯瘭湡氭浡琭楡愭晦挭灵搭㤱㐷㈹栮浴≬琠牡敧㵴弢汢湡≫爠汥∽潮灯湥牥㸢뾺⁰鮻桔楡䰠慥畧⁥戧ꃃ⁹썣採❨朠썩為쐠咐嘠螻⁴慎썣₳釄냆믡掣嘠菄썌涢琠뫡榡䄠䙆䌠灵⼼㹡⼼楤㹶†搼癩挠慬獳∽硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強瑩浥㸢愼挠慬獳∽硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強桰瑯≯琠瑩敬∽桃祵꫃楧⁡楖믡璇丠浡›䘧汩灩丠畧薻썣₳畱믡掑琠믡掋⁨楖믡璇琠써€앣溩⁧桰뫡榣쐠ꎻ⁩桴뫡禧倠牡❫•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楶㌯〱挭畨敹⵮楧ⵡ楶瑥渭浡昭汩灩渭畧敹⵮潣焭潵ⵣ楴档瘭敩⵴桴⵩畣杮瀭慨⵩潤⵩桴祡瀭牡⵫ㅤ㜹㤴⸱瑨汭•慴杲瑥∽扟慬歮•敲㵬渢潯数敮≲㰾浩⁧牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㜱破〱⼴是汩獥港睥⽳〲〲〯⼴㜱振畨敹⵮楧ⵡ楶瑥渭浡昭汩灩渭畧敹⵮潣焭潵ⵣ楴档瘭敩⵴桴⵩畣杮瀭慨⵩潤⵩桴祡瀭牡⵫㠰㤴㌳樮杰•污㵴䌢畨썹溪朠慩嘠螻⁴慎㩭✠楆楬⁰李祵믡溅挠돃焠醻⁣讻档嘠螻⁴桴곃挠꧅杮瀠ꎺ⁩釄믡榣琠Ꞻ⁹慐歲∧眠摩桴∽㜱∴栠楥桧㵴ㄢ㐰•㸯⼼㹡愼挠慬獳∽硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強楴汴≥琠瑩敬∽桃祵꫃楧⁡楖믡璇丠浡›䘧汩灩丠畧薻썣₳畱믡掑琠믡掋⁨楖믡璇琠써€앣溩⁧桰뫡榣쐠ꎻ⁩桴뫡禧倠牡❫•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楶㌯〱挭畨敹⵮楧ⵡ楶瑥渭浡昭汩灩渭畧敹⵮潣焭潵ⵣ楴档瘭敩⵴桴⵩畣杮瀭慨⵩潤⵩桴祡瀭牡⵫ㅤ㜹㤴⸱瑨汭•慴杲瑥∽扟慬歮•敲㵬渢潯数敮≲䌾畨썹溪朠慩嘠螻⁴慎㩭∠楆楬⁰李祵믡溅挠돃焠醻⁣讻档嘠螻⁴桴곃挠꧅杮瀠ꎺ⁩釄믡榣琠Ꞻ⁹慐歲㰢愯㰾搯癩‾㰠楤⁶汣獡㵳攢灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱楟整≭㰾⁡汣獡㵳攢灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱灟潨潴•楴汴㵥✢썘璳砠❡瘠믡榛洠믡掩氠냆ꇆ杮挠믡憧倠慨쑖溃쐠ꦻ⁣썶₠썣採쐠鎻杮쐠馻⁩桮뫡溭쐠욑ꎻ⁣ꆺ⁩䱓䅎•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楶㌯〱砭瑯砭ⵡ潶⵩畭ⵣ畬湯ⵧ畣ⵡ桰湡瘭湡搭捵瘭ⵡ慣ⵣ潤杮搭楯渭慨⵮畤捯琭楡猭湬ⵡㅤ㜹㠴⸳瑨汭•慴杲瑥∽扟慬歮•敲㵬渢潯数敮≲㰾浩⁧牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㜱破〱⼴是汩獥港睥⽳〲〲〯⼴㘱砯瑯砭ⵡ潶⵩畭ⵣ畬湯ⵧ畣ⵡ桰湡瘭湡搭捵瘭ⵡ慣ⵣ潤杮搭楯渭慨⵮畤捯琭楡猭湬ⵡ㔱㈴ㄳ樮杰•污㵴✢썘璳砠❡瘠믡榛洠믡掩氠냆ꇆ杮挠믡憧倠慨쑖溃쐠ꦻ⁣썶₠썣採쐠鎻杮쐠馻⁩桮뫡溭쐠욑ꎻ⁣ꆺ⁩䱓䅎•楷瑤㵨ㄢ㐷•敨杩瑨∽〱∴⼠㰾愯㰾⁡汣獡㵳攢灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱瑟瑩敬•楴汴㵥✢썘璳砠❡瘠믡榛洠믡掩氠냆ꇆ杮挠믡憧倠慨쑖溃쐠ꦻ⁣썶₠썣採쐠鎻杮쐠馻⁩桮뫡溭쐠욑ꎻ⁣ꆺ⁩䱓䅎•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楶㌯〱砭瑯砭ⵡ潶⵩畭ⵣ畬湯ⵧ畣ⵡ桰湡瘭湡搭捵瘭ⵡ慣ⵣ潤杮搭楯渭慨⵮畤捯琭楡猭湬ⵡㅤ㜹㠴⸳瑨汭•慴杲瑥∽扟慬歮•敲㵬渢潯数敮≲✾썘璳砠❡瘠믡榛洠믡掩氠냆ꇆ杮挠믡憧倠慨쑖溃쐠ꦻ⁣썶₠썣採쐠鎻杮쐠馻⁩桮뫡溭쐠욑ꎻ⁣ꆺ⁩䱓䅎⼼㹡⼼楤㹶†搼癩挠慬獳∽硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強瑩浥攠灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱楟整彭慬瑳㸢愼挠慬獳∽硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強桰瑯≯琠瑩敬∽偖⁆档귃桮琠ꦻ⁣뫡溥쐠讻桮渠썧禠琠龻氠뫡榡挠믡憧嘠䰭慥畧⁥〲〲•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楶㌯〱瘭晰挭楨桮琭畨ⵣ湡搭湩⵨杮祡琭潲氭楡挭慵瘭氭慥畧ⵥ〲〲搭㤱㐷㠸栮浴≬琠牡敧㵴弢汢湡≫爠汥∽潮灯湥牥㸢椼杭猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺ㅟ㐷ㅸ㐰⼯楦敬⽳敮獷㈯㈰⼰㐰ㄯ⼶灶ⵦ档湩⵨桴捵愭⵮楤桮渭慧⵹牴ⵯ慬⵩畣ⵡ⵶敬条敵㈭㈰ⴰ㘱ㄳ㘰樮杰•污㵴嘢䙐挠써溭⁨桴믡掩ꖺ釄믡溋⁨杮ꃃ⁹牴믡₟ꆺ⁩ꞻ⁡ⵖ敌条敵㈠㈰∰眠摩桴∽㜱∴栠楥桧㵴ㄢ㐰•㸯⼼㹡愼挠慬獳∽硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強楴汴≥琠瑩敬∽偖⁆档귃桮琠ꦻ⁣뫡溥쐠讻桮渠썧禠琠龻氠뫡榡挠믡憧嘠䰭慥畧⁥〲〲•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楶㌯〱瘭晰挭楨桮琭畨ⵣ湡搭湩⵨杮祡琭潲氭楡挭慵瘭氭慥畧ⵥ〲〲搭㤱㐷㠸栮浴≬琠牡敧㵴弢汢湡≫爠汥∽潮灯湥牥㸢偖⁆档귃桮琠ꦻ⁣뫡溥쐠讻桮渠썧禠琠龻氠뫡榡挠믡憧嘠䰭慥畧⁥〲〲⼼㹡⼼楤㹶†⼼楤㹶†瀼猠祴敬∽整瑸愭楬湧›番瑳晩㭹㸢楖믡掇嘠䰭慥畧⁥〲〲挠왨憰琠莻쐠욑ꎻ⁣꾺⁴釄뫡疧挠꧅杮쐠憑杮欠楨뫡溿渠楨믡疁쐠馻⁩썢溳⁧썬涢瘠ꃃ썴溬⁨牴뫡溡⁧桫돃欠쑨溃‮郄ꏃ挠돃琠믡榛㐠쐠馻⁩썢溳⁧畢믡掙瀠ꎺ⁩楧뫡涣氠냆ꇆ杮挠뫡疧琠ꞻ戠潡朠믡涓吠䡐䵃‬䱃⁂桔湡⁨썈憳‬䱃⁂慎郄믡溋⁨썶₠愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯瘯⽩ㄳⴰ畸瑡栭敩⵮桴浥搭楯戭湯ⵧ⵶敬条敵札慩⵭畬湯ⵧ慣⵵桴⵵牴湯ⵧ畭ⵡ楤档挭癯摩ㄭⴹㅤ㜹㘴⸶瑨汭•慴杲瑥∽扟慬歮•敲㵬渢潯数敮≲派믡榛渠ꖺ⁴썬₠䱃⁂썓榠䜠닃⹮⼼㹡⼼㹰†搼癩挠慬獳∽楶敤浯汣牗灡数≲㰾ⴡ䌭灯⁹…慐瑳摥映潲敍汃畯ⵤ㸭㰠晩慲敭猠捲∽瑨灴㩳⼯浥敢⹤楶敤捯潬摵琮灯椯牦浡⽥瑹敫䥶㉭㡭•楷瑤㵨㔢〶•敨杩瑨∽㐳∵映慲敭潢摲牥∽∰猠牣汯楬杮∽潮•污潬晷汵獬牣敥㵮∢㰾椯牦浡㹥⼼楤㹶†瀼嘾䑉佅›畑湡⁧ꎺ⁩档菄档믡₉궺⁰畬螻ꆺ⁩桮ꃃ琠潲杮琠鶻⁩楧湡∠썣採⁨祬砠ꏃ栠믡榙㰢瀯㰾搯癩‾†††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㍢∰ാ †††††††††††††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㍢∰ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢瑭愭敲≡ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ⵢ潣浭湥獴•慤慴栭敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯㌯〱搭ⵡ潣搭楯戭湯ⵧ慤⵵楴湥瀭慨⵮潤⵩灶ⵦ畤ⵡ⵶敬条敵琭潲氭楡瘭潡渭慧⵹㔱㔭搭㤱㐷㐹栮浴≬搠瑡ⵡ畮灭獯獴∽∵搠瑡ⵡ楷瑤㵨ㄢ〰∥㰾搯癩ാ †††††††††††††††††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳愢癤•瑳汹㵥洢牡楧⵮潴㩰瀰㭸慭杲湩戭瑯潴㩭瀰㭸㸢搼癩挠慬獳∽⁥摡彳潣瑮湥≴搠瑡ⵡ摩∽㐱•瑳汹㵥∢㰾湩⁳汣獡㵳㤢㈸㥡㤴∶搠瑡ⵡ敫㵹昢㑦慡㙢〳㐸挴㤹戰㘵ち㡤㥢㘳晣〸∶㰾椯獮ാ †††††㰠捳楲瑰愠祳据猠捲∽瑨灴㩳⼯橡㔱㤵漮汮湩⽥慢㤲昸㐰樮≳㰾猯牣灩㹴⼼楤㹶搼癩挠慬獳∽⁥摡彳潣瑮湥≴搠瑡ⵡ摩∽㐱•瑳汹㵥洢牡楧⵮潴㩰瀰㭸㸢ℼⴭ䈠来湩䐠扡敬戠瑯潴彭楷杤瑥⼠䘠牯椠煮極楲獥‬楶楳⁴瑨灴⼺搯扡敬椮ⴭ㰾楤⁶摩∽慤汢睥摩敧彴潇穫㐲塮•慤慴眭摩敧彴摩∽潇穫㐲塮㸢猼牣灩㹴昨湵瑣潩⡮ⱤⱡⱢⱬⱥ⥟笠਍††††††晩搨扛♝搦扛⹝⥱敲畴湲搻扛㵝畦据楴湯⤨⡻孤嵢焮搽扛⹝籱孼⥝瀮獵⡨牡畧敭瑮⥳㭽㵥⹡牣慥整汅浥湥⡴⥬഻ †††††攠愮祳据ㄽ攻挮慨獲瑥✽瑵ⵦ✸攻献捲✽⼯瑳瑡捩搮扡敬椮⽯楤瑳瀯畬楧⹮業⹮獪㬧਍††††††㵟⹡敧䕴敬敭瑮䉳呹条慎敭氨嬩崰弻瀮牡湥乴摯⹥湩敳瑲敂潦敲攨弬㬩਍††††††⥽眨湩潤ⱷ潤畣敭瑮✬慤汢❥✬捳楲瑰⤧഻ †††††搠扡敬✨敳却牥楶散Ⱗ✠灳牯獴㐴⸲潣❭㬩਍††††††慤汢⡥猧湥䱤杯湏散⤧഻ †††††搠扡敬✨敲摮牥楗杤瑥Ⱗ✠慤汢睥摩敧彴潇穫㐲塮⤧㰻猯牣灩㹴⼼楤㹶ℼⴭ䔠摮戠瑯潴彭楷杤瑥⼠䘠牯椠煮極楲獥‬楶楳⁴瑨灴⼺搯扡敬椮ⴭാ †††††㰠搯癩㰾搯癩‾†††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㍢∰ാ †††††††††††††††††㰠㍨挠慬獳∽楴汴ⵥ慴獧㸢䅔升⼼㍨ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††††㰠灳湡挠慬獳∽瑢瑢⵮慴獧㸢愼挠慬獳∽•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭桳ⵢ慤渭湡ⵧ慴⽧㸢䡓⁂郄ꃃ丠뫡溵㱧愯㰾猯慰㹮㰠灳湡挠慬獳∽瑢瑢⵮慴獧㸢愼挠慬獳∽•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭灶ⵦ慴⽧㸢偖㱆愯㰾猯慰㹮㰠灳湡挠慬獳∽瑢瑢⵮慴獧㸢愼挠慬獳∽•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭⵶敬条敵㈭㈰ⴰ慴⽧㸢⵶敬条敵㈠㈰㰰愯㰾猯慰㹮††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽潢⵲潴⁰瑭㔲洠㉢∵㰾搯癩ാ †††††††††††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㑢∰ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢㉳‰扦汯⁤扭㔱琠瑩敬浟楡≮ാ †††††††††††††††††††††㰠㉨ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽慪慶捳楲瑰㬺•楴汴㵥쐢趻⁣桴꫃≭ാ †††††††††††††††††††††††††쐠趻⁣桴꫃൭ †††††††††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††㰠栯㸲਍††††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††甼汣獡㵳氢獩彴敮獷桟浯≥ാ †††††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ畱捯琭⽥ㄳⴳ汢⵶畱湡ⵧ畨⵹慶⵮慨⵵慶⵮潣挭ⵯ潨⵩潴⵴ⵯ敨牥湥敶湥搭㤱㐷㌶栮浴≬挠慬獳∽桴浵扢潬正琠畨扭㐲砰㜱∵琠瑩敬∽䱂⁖畑湡⁧畈㩹✠쑖溃䠠뫡疭瘠뫡溫挠돃挠ꇆ栠믡榙琠믡璑龻䠠敥敲癮敥❮•㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㉟〴ㅸ㔷是汩獥港睥⽳〲〲〯⼴㘱戯癬焭慵杮栭祵瘭湡栭畡瘭湡挭ⵯ潣栭楯琭瑯漭栭敥敲癮敥⵮㠰㌳㘵樮杰•楷瑤㵨㈢〴•敨杩瑨∽㜱∵愠瑬∽䱂⁖畑湡⁧畈㩹✠쑖溃䠠뫡疭瘠뫡溫挠돃挠ꇆ栠믡榙琠믡璑龻䠠敥敲癮敥❮•㸯⼼㹡††††搼癩挠慬獳∽汭〲映敬⵸湯≥ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢敬牡楦≸ാ †††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ畱捯琭⽥•汣獡㵳戢彧慴彧敮獷映ㅳ′扭〱映≬琠瑩敬∽썂亓⁇郄臃儠邻⁃뺺㸢猼慰㹮썂亓⁇郄臃儠邻⁃뺺⼼灳湡㰾愯‾਍††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤焭潵ⵣ整㌯㌱戭癬焭慵杮栭祵瘭湡栭畡瘭湡挭ⵯ潣栭楯琭瑯漭栭敥敲癮敥⵮ㅤ㜹㘴⸳瑨汭•汣獡㵳昢㉳′浦潢摬•楴汴㵥䈢噌儠慵杮䠠祵›嘧菄궺⁵ꮺ썣₳왣₡馻⁩醻⁴믡₟效牥湥敶湥∧䈾噌儠慵杮䠠祵›嘢菄궺⁵ꮺ썣₳왣₡馻⁩醻⁴믡₟效牥湥敶湥㰢愯‾†††††㰠楤⁶汣獡㵳猢灡彯桴浵形敮獷渠湯彥扭洠ㅴ∰ാ †††††††††††††䴠믡榛쐠쎑禢‬䱂⁖畑湡⁧畈⁹釄ꏃ쐠쎑溡⁨楧ꇃ挠潡挠ꇆ栠믡榙瀠써璡琠楲믡溃挠믡憧嘠菄궺⁵ꆺ⁩썈₠慌⹮쐠鎻杮琠鶻⁩䱂⁖썫€놻⁵앣溩⁧档믡₉慲氠믡榣琠뾺挠믡憧嘠菄궺⁵潳瘠믡榛䌠듃杮倠왨ꎻ杮††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††⼼楬㰾楬ാ †††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ畱捯琭⽥ㄳⴲ潴湡琭湩⵨慢ⵣ桴祡挭慵猭物愭敬⵸桫⵩桫湯ⵧ敤爭湯污潤氭浡搭楯琭畲湯ⵧ畭搭㤱㐷㐶栮浴≬挠慬獳∽桴浵扢潬正琠畨扭㐲砰㜱∵琠瑩敬∽潔湡琠귃桮戠뫡掭琠Ꞻ⁹ꞻ⁡楓⁲汁硥欠楨欠써溴⁧釄믡₃潒慮摬썬涠쐠馻⁩牴냆믡溟⁧啍•㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㉟〴ㅸ㔷是汩獥港睥⽳〲〲〯⼴㘱琯慯⵮楴桮戭捡琭慨⵹畣ⵡ楳⵲污硥欭楨欭潨杮搭ⵥ潲慮摬ⵯ慬⵭潤⵩牴潵杮洭⵵㠰㔴㠴樮杰•楷瑤㵨㈢〴•敨杩瑨∽㜱∵愠瑬∽潔湡琠귃桮戠뫡掭琠Ꞻ⁹ꞻ⁡楓⁲汁硥欠楨欠써溴⁧釄믡₃潒慮摬썬涠쐠馻⁩牴냆믡溟⁧啍•㸯⼼㹡††††搼癩挠慬獳∽汭〲映敬⵸湯≥ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢敬牡楦≸ാ †††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ畱捯琭⽥•汣獡㵳戢彧慴彧敮獷映ㅳ′扭〱映≬琠瑩敬∽썂亓⁇郄臃儠邻⁃뺺㸢猼慰㹮썂亓⁇郄臃儠邻⁃뺺⼼灳湡㰾愯‾਍††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤焭潵ⵣ整㌯㈱琭慯⵮楴桮戭捡琭慨⵹畣ⵡ楳⵲污硥欭楨欭潨杮搭ⵥ潲慮摬ⵯ慬⵭潤⵩牴潵杮洭⵵ㅤ㜹㘴⸴瑨汭•汣獡㵳昢㉳′浦潢摬•楴汴㵥吢慯썴溭⁨궺⁣桴뫡禧挠믡憧匠物䄠敬⁸桫⁩桫듃杮쐠莻删湯污潤氠ꃃ釄믡榙琠왲龻杮䴠≕吾慯썴溭⁨궺⁣桴뫡禧挠믡憧匠物䄠敬⁸桫⁩桫듃杮쐠莻删湯污潤氠ꃃ釄믡榙琠왲龻杮䴠㱕愯‾†††††㰠楤⁶汣獡㵳猢灡彯桴浵形敮獷渠湯彥扭洠ㅴ∰ാ †††††††††††††䌠믡疱쐠馻⁩牴냆믡溟⁧啍䜠牡⁹敎楶汬⁥楴뫡璿氠믡ₙ놺杮匠物䄠敬⁸桫듃杮洠醻釄믡₃潒湯祥栠祡删湯污潤쐠斑쑢溃⁧桴믡₧畱ꋃ⹮䰠뷃搠龻⁩듃杮渠ꆺ⁩釄膻⁵썮禠氠ꃃ뫡溣⁨왨龻杮琠믡榛琠ꋃ썬₽潴ꃃ釄믡榙‮†††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††㰠氯㹩氼㹩਍††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤焭潵ⵣ整㌯㌱猭潡洭湡甭楮整ⵤ慣⵵楸⵮敤欭潨杮瀭慨⵩牴ⵯ慬⵩汯ⵤ牴晡潦摲搭㤱㐷㤶栮浴≬挠慬獳∽桴浵扢潬正琠畨扭㐲砰㜱∵琠瑩敬∽慓慍湕瑩摥挠뫡疧砠湩쐠莻欠써溴⁧桰뫡榣琠龻氠뫡榡传摬吠慲晦牯≤㸠椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㐲砰㜱⼵楦敬⽳敮獷㈯㈰⼰㐰ㄯ⼶慳ⵯ慭⵮湵瑩摥挭畡砭湩搭ⵥ桫湯ⵧ桰楡琭潲氭楡漭摬琭慲晦牯ⵤ㤰㔳㔵樮杰•楷瑤㵨㈢〴•敨杩瑨∽㜱∵愠瑬∽慓慍湕瑩摥挠뫡疧砠湩쐠莻欠써溴⁧桰뫡榣琠龻氠뫡榡传摬吠慲晦牯≤⼠㰾愯‾†††㰠楤⁶汣獡㵳洢㉬‰汦硥漭敮㸢਍††††††††††††搼癩挠慬獳∽汣慥晲硩㸢਍††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤焭潵ⵣ整∯挠慬獳∽杢瑟条湟睥⁳獦㈱洠ㅢ‰汦•楴汴㵥䈢鏃䝎쐠쎐₁啑믡䎐吠뫡⊾㰾灳湡䈾鏃䝎쐠쎐₁啑믡䎐吠뫡㲾猯慰㹮⼼㹡ഠ †††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ畱捯琭⽥ㄳⴳ慳ⵯ慭⵮湵瑩摥挭畡砭湩搭ⵥ桫湯ⵧ桰楡琭潲氭楡漭摬琭慲晦牯ⵤㅤ㜹㘴⸹瑨汭•汣獡㵳昢㉳′浦潢摬•楴汴㵥匢潡䴠湡唠楮整⁤Ꞻ⁵楸釄믡₃桫듃杮瀠ꎺ⁩牴믡₟ꆺ⁩汏⁤牔晡潦摲㸢慓慍湕瑩摥挠뫡疧砠湩쐠莻欠써溴⁧桰뫡榣琠龻氠뫡榡传摬吠慲晦牯㱤愯‾†††††㰠楤⁶汣獡㵳猢灡彯桴浵形敮獷渠湯彥扭洠ㅴ∰ാ †††††††††††††吠畲杮瘠믡₇慍捲獯删橯ꞻ⁡慍据敨瑳牥唠楮整⁤鮻⁩釄ꋃ⁹釄ꏃ戠ꃃ⁹辻洠湯⁧畭믡溑쐠욑ꎻ⁣楴뫡炿琠믡接琠楨쐠ꖺ⁵ꆺ⁩牁敧瑮湩⁡桴祡瘠곃焠慵⁹牴믡₟ꆺ⁩汏⁤牔晡潦摲‮†††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††㰠氯㹩氼㹩਍††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤焭潵ⵣ整㌯㈱挭畵栭癬栭敥敲癮敥⵮潣渭楨略搭楯戭湯ⵧⵯ捵戭敩⵴敤⵮潤湡瘭湡栭畡搭㤱㐷〸栮浴≬挠慬獳∽桴浵扢潬正琠畨扭㐲砰㜱∵琠瑩敬∽놻⁵䱈⁖效牥湥敶湥›䌧돃渠楨믡疁쐠馻⁩썢溳⁧믡₟髃⁣楢뫡璿쐠뾺郄썯溠嘠菄궺❵•㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㉟〴ㅸ㔷是汩獥港睥⽳〲〲〯⼴㘱振畵栭癬栭敥敲癮敥⵮潣渭楨略搭楯戭湯ⵧⵯ捵戭敩⵴敤⵮潤湡瘭湡栭畡ㄭ㐵㔰⸷灪≧眠摩桴∽㐲∰栠楥桧㵴ㄢ㔷•污㵴䌢믡疱䠠噌䠠敥敲癮敥㩮✠썃₳桮膻⁵釄믡榙戠돃杮龻쌠掚戠뾺⁴釄뫡溿쐠澐ꃃ쑖溃䠠뫡疭∧⼠㰾愯‾†††㰠楤⁶汣獡㵳洢㉬‰汦硥漭敮㸢਍††††††††††††搼癩挠慬獳∽汣慥晲硩㸢਍††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤焭潵ⵣ整∯挠慬獳∽杢瑟条湟睥⁳獦㈱洠ㅢ‰汦•楴汴㵥䈢鏃䝎쐠쎐₁啑믡䎐吠뫡⊾㰾灳湡䈾鏃䝎쐠쎐₁啑믡䎐吠뫡㲾猯慰㹮⼼㹡ഠ †††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ畱捯琭⽥ㄳⴲ畣⵵汨⵶敨牥湥敶湥挭ⵯ桮敩⵵潤⵩潢杮漭甭ⵣ楢瑥搭湥搭慯⵮慶⵮慨⵵ㅤ㜹㠴⸰瑨汭•汣獡㵳昢㉳′浦潢摬•楴汴㵥䌢믡疱䠠噌䠠敥敲癮敥㩮✠썃₳桮膻⁵釄믡榙戠돃杮龻쌠掚戠뾺⁴釄뫡溿쐠澐ꃃ쑖溃䠠뫡疭∧䌾믡疱䠠噌䠠敥敲癮敥㩮✠썃₳桮膻⁵釄믡榙戠돃杮龻쌠掚戠뾺⁴釄뫡溿쐠澐ꃃ쑖溃䠠뫡疭㰧愯‾†††††㰠楤⁶汣獡㵳猢灡彯桴浵形敮獷渠湯彥扭洠ㅴ∰ാ †††††††††††††䌠믡疱䠠噌䜠牥橴湡嘠牥敢步挠믡憧匠⁃效牥湥敶湥欠뎺杮쐠讻桮挠돃爠뫡璥渠楨믡疁쐠馻⁩썢溳⁧믡₟髃⁣楢뫡璿쐠뾺郄썯溠嘠菄궺⁵桫⁩Ꞻ⁵桴믡₧썮禠琠왨鶻杮砠祵꫃썧炳洠뫡璷龻挠ꇃ⁣楧뫡榣쐠ꖺ⁵档ꋃ⁵臃‮†††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††㰠氯㹩††††††††††††††⼼汵ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳愢癤•瑳汹㵥洢牡楧⵮潴㩰瀰㭸慭杲湩戭瑯潴㩭瀰㭸㸢搼癩挠慬獳∽⁥摡彳潣瑮湥≴搠瑡ⵡ摩∽㜱•瑳汹㵥∢㰾捳楲瑰愠祳据猠捲∽瑨灴㩳⼯慰敧摡⸲潧杯敬祳摮捩瑡潩⹮潣⽭慰敧摡樯⽳摡扳杹潯汧⹥獪㸢⼼捳楲瑰ാ †††††㰠ⴡ‭灓牯㑴㈴偟彃敄慴汩彳″ⴭാ †††††㰠湩⁳汣獡㵳愢獤祢潧杯敬ഢ ††††††††瑳汹㵥搢獩汰祡椺汮湩ⵥ汢捯㭫楷瑤㩨〳瀰㭸敨杩瑨㘺〰硰ഢ ††††††††慤慴愭ⵤ汣敩瑮∽慣瀭扵㘭㌰㐲㔷〸㔴㘶㐸∴਍††††††††搠瑡ⵡ摡猭潬㵴㌢ㄸ㘷㌱㘱∶㰾椯獮ാ †††††㰠捳楲瑰ാ ††††††††愨獤祢潧杯敬㴠眠湩潤⹷摡扳杹潯汧⁥籼嬠⥝瀮獵⡨絻㬩਍††††††⼼捳楲瑰㰾搯癩㰾搯癩‾†††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳氢湩彥杢㸢⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽扭〴㸢਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦〲映潢摬洠ㅢ‵楴汴彥慭湩㸢਍††††††††††††††††††††††格㸲਍††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭•楴汴㵥䈢鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁㸢਍††††††††††††††††††††††††††楔썣溹⁧档祵꫃ꖻൣ †††††††††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††㰠栯㸲਍††††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††甼汣獡㵳氢獩彴敮獷桟浯≥ാ †††††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㠳栭癬瀭牡⵫慨杮猭潥挭捡琭慲⵮慤⵵慴⵩潷汲ⵤ畣⵰敤⵵畢札潩爭瑡渭楨略瘭敩⵴慮⵭敮⵮潨ⵣ楤略搭ⵯ㉤㈲㌱⸲瑨汭•汣獡㵳琢畨扭汢捯桴浵㉢〴ㅸ㔷•楴汴㵥䠢噌倠牡慈杮匠潥›䌧ꇃ⁣牴뫡溭쐠ꖺ⁵ꆺ⁩潗汲⁤畃⁰釄믡疁戠맃朠鶻爠뫡璥渠楨믡疁‬楖믡璇丠浡渠꫃趻⁣釄膻⁵釄돃∧㸠椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㐲砰㜱⼵楦敬⽳敮獷㈯㈰⼲ㄱ㌯⼰汨⵶慰歲栭湡ⵧ敳ⵯ慣ⵣ牴湡搭畡琭楡眭牯摬挭灵搭略戭⵵楧ⵯ慲⵴桮敩⵵楶瑥渭浡渭湥栭捯搭敩⵵潤㈭㌳㈰⸷灪≧眠摩桴∽㐲∰栠楥桧㵴ㄢ㔷•污㵴䠢噌倠牡慈杮匠潥›䌧ꇃ⁣牴뫡溭쐠ꖺ⁵ꆺ⁩潗汲⁤畃⁰釄믡疁戠맃朠鶻爠뫡璥渠楨믡疁‬楖믡璇丠浡渠꫃趻⁣釄膻⁵釄돃∧⼠㰾愯‾†††㰠楤⁶汣獡㵳洢㉬‰汦硥漭敮㸢਍††††††††††††格″㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㠳栭癬瀭牡⵫慨杮猭潥挭捡琭慲⵮慤⵵慴⵩潷汲ⵤ畣⵰敤⵵畢札潩爭瑡渭楨略瘭敩⵴慮⵭敮⵮潨ⵣ楤略搭ⵯ㉤㈲㌱⸲瑨汭•汣獡㵳昢㉳′浦潢摬•楴汴㵥䠢噌倠牡慈杮匠潥›䌧ꇃ⁣牴뫡溭쐠ꖺ⁵ꆺ⁩潗汲⁤畃⁰釄믡疁戠맃朠鶻爠뫡璥渠楨믡疁‬楖믡璇丠浡渠꫃趻⁣釄膻⁵釄돃∧䠾噌倠牡慈杮匠潥›䌢ꇃ⁣牴뫡溭쐠ꖺ⁵ꆺ⁩潗汲⁤畃⁰釄믡疁戠맃朠鶻爠뫡璥渠楨믡疁‬楖믡璇丠浡渠꫃趻⁣釄膻⁵釄돃㰢愯㰾栯㸳††††††搼癩挠慬獳∽慳潰瑟畨扭湟睥⁳潮敮浟⁢瑭〱㸢਍††††††††††††††䱈⁖慐歲䠠湡⁧敓釄ꏃ挠돃渠꾻杮挠楨⁡뮺쐠쎑溡⁧档뫃쌠₽膻瘠螻⁣牴믡溍⁧썴榠琠閻⁩썣榲欠뫡璿琠써掺琠궺釄뫡疥朠꾻⁡楖믡璇丠浡瘠ꃃ䐠牯浴湵⁤畱ꇃ猠믡涛‮†††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††㰠氯㹩氼㹩਍††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴷ汨⵶汣ⵢ潤瑲畭摮搭⵴楶瑥渭浡挭潨⵩畱ⵡ潴⵴㉤㈲㌱⸱瑨汭•汣獡㵳琢畨扭汢捯桴浵㉢〴ㅸ㔷•楴汴㵥䠢噌䌠䉌䐠牯浴湵㩤✠썔溬⁨畨믡溑⁧档뫃杮琠듃⁩桮뫡溭焠ꎺ瀠ꆺ⁴釄믡溁琠궺⁴釄썩溪爠믡ⲓ쐠咐嘠螻⁴慎档ꇆ⁩畱ꇃ琠믡璑∧㸠椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㐲砰㜱⼵楦敬⽳敮獷㈯㈰⼲ㄱ㌯⼰汨⵶汣ⵢ潤瑲畭摮搭祡氭ⵡ牴湡搭畡欭潨欭慨⵮桫⵩瑤瘭敩⵴慮⵭档楯焭慵琭瑯㈭㔳㔰⸸灪≧眠摩桴∽㐲∰栠楥桧㵴ㄢ㔷•污㵴䠢噌䌠䉌䐠牯浴湵㩤✠썔溬⁨畨믡溑⁧档뫃杮琠듃⁩桮뫡溭焠ꎺ瀠ꆺ⁴釄믡溁琠궺⁴釄썩溪爠믡ⲓ쐠咐嘠螻⁴慎档ꇆ⁩畱ꇃ琠믡璑∧⼠㰾愯‾†††㰠楤⁶汣獡㵳洢㉬‰汦硥漭敮㸢਍††††††††††††格″㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㜳栭癬挭扬搭牯浴湵ⵤ瑤瘭敩⵴慮⵭档楯焭慵琭瑯搭㈲ㄲㄳ栮浴≬挠慬獳∽獦㈲映扭汯≤琠瑩敬∽䱈⁖䱃⁂潄瑲畭摮›吧곃桮栠醻杮挠써溺⁧썴榴渠궺畱뫡₣桰뫡璡쐠膻桴뫡璭쐠榑꫃鎻‬郄⁔楖믡璇丠浡挠왨榡焠썵₡醻❴㸢䱈⁖䱃⁂潄瑲畭摮›吢곃桮栠醻杮挠써溺⁧썴榴渠궺畱뫡₣桰뫡璡쐠膻桴뫡璭쐠榑꫃鎻‬郄⁔楖믡璇丠浡挠왨榡焠썵₡醻≴⼼㹡⼼㍨‾†††††㰠楤⁶汣獡㵳猢灡彯桴浵形敮獷渠湯彥扭洠ㅴ∰ാ †††††††††††††䠠噌䌠䉌䈠牯獵楳⁡潄瑲畭摮ⴠ䔠楤敔穲捩搠ꃃ桮渠楨믡疁氠믡榝挠돃挠ꇃ桮挠潨쐠咐嘠螻⁴慎慳⁵牴뫡溭쐠ꖺ⁵楧潡栠믡疯朠꾻⁡′釄믡榙‮†††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††㰠氯㹩氼㹩਍††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴲ敫⵴畱ⵡ楶瑥渭浡㈭ㄭ搭牯浴湵ⵤ楧潡栭畵搭㈲ㄲ㠲栮浴≬挠慬獳∽桴浵扢潬正琠畨扭㐲砰㜱∵琠瑩敬∽馻쐠쎑榴✠썳璡琠ꞻ‧썬溪琠뾺杮‬楖믡璇丠浡欠楨뫡溿䐠牯浴湵⁤뾺牴ꇃ⁩釄뫡溯⁧牴湯⁧牴뫡溭挠뫡疧挠돃挠듃杮琠ꇃ⁣閻挠ꦻ⁣놻⁣螻•㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㉟〴ㅸ㔷是汩獥琯敩獮湡⽧〲㈲ㄯ⼱〳眯睤晤㈭〱⸹湰≧眠摩桴∽㐲∰栠楥桧㵴ㄢ㔷•污㵴䈢믡ₙ釄듃⁩猧ꇃ⁴桴믡➧氠꫃楴뫡溿Ⱨ嘠螻⁴慎桫뾺潄瑲畭摮渠뫡涿琠썲榡쐠꾺杮琠潲杮琠궺Ꞻ⁵썣₳썣溴⁧썴採琠믡ₕ档믡掩挠믡掱琠믡⊇⼠㰾愯‾†††㰠楤⁶汣獡㵳洢㉬‰汦硥漭敮㸢਍††††††††††††格″㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㈳欭瑥焭慵瘭敩⵴慮⵭ⴲⴱ潤瑲畭摮札慩ⵯ畨⵵㉤㈲㈱⸸瑨汭•汣獡㵳昢㉳′浦潢摬•楴汴㵥䈢믡ₙ釄듃⁩猧ꇃ⁴桴믡➧氠꫃楴뫡溿Ⱨ嘠螻⁴慎桫뾺潄瑲畭摮渠뫡涿琠썲榡쐠꾺杮琠潲杮琠궺Ꞻ⁵썣₳썣溴⁧썴採琠믡ₕ档믡掩挠믡掱琠믡⊇䈾믡ₙ釄듃⁩猧ꇃ⁴桴믡➧氠꫃楴뫡溿Ⱨ嘠螻⁴慎桫뾺潄瑲畭摮渠뫡涿琠썲榡쐠꾺杮琠潲杮琠궺Ꞻ⁵썣₳썣溴⁧썴採琠믡ₕ档믡掩挠믡掱琠믡㲇愯㰾栯㸳††††††搼癩挠慬獳∽慳潰瑟畨扭湟睥⁳潮敮浟⁢瑭〱㸢਍††††††††††††††郄⁔楖믡璇丠浡氠믡榙渠왧ꎻ⁣썤溲⁧楧ꃃ桮挠楨뫡溿琠꾺杮瘠믡榛琠믡₷醻㈠ㄭ琠왲鮻⁣潄瑲畭摮龻琠궺楧潡栠믡疯琠썲溪匠쑖ₐ릻쐠쎐溬⁨†††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††㰠氯㹩氼㹩਍††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴸ摣⵶湤ⵡ牴湯ⵧ慴⵩慶挭楨捥挭畡札湯氭ⵡ楤浥渭慨⵮潬⵮桮瑡搭⵴楶瑥渭浡琭潡爭ⵡ牴潵ⵣ潤瑲畭摮搭㈲ㄲ㌲栮浴≬挠慬獳∽桴浵扢潬正琠畨扭㐲砰㜱∵琠瑩敬∽쑃嚐쐠亐臃›牔믡溍⁧썴榠瘠ꃃ挠楨뫡掿挠뫡疧朠듃쐧讻桮洠믡溇❨氠ꃃ쐠榑믡涃渠ꖺ鮻桮뫡璥嘠螻⁴慎ꆺ慲琠왲鮻⁣潄瑲畭摮•㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㉟〴ㅸ㔷是汩獥港睥⽳〲㈲ㄯ⼱〳振癤搭湯ⵧ慮⵭ⵡ㈲㜵㄰樮杰•楷瑤㵨㈢〴•敨杩瑨∽㜱∵愠瑬∽쑃嚐쐠亐臃›牔믡溍⁧썴榠瘠ꃃ挠楨뫡掿挠뫡疧朠듃쐧讻桮洠믡溇❨氠ꃃ쐠榑믡涃渠ꖺ鮻桮뫡璥嘠螻⁴慎ꆺ慲琠왲鮻⁣潄瑲畭摮•㸯⼼㹡††††搼癩挠慬獳∽汭〲映敬⵸湯≥ാ †††††††††††㰠㍨㸠愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴸ摣⵶湤ⵡ牴湯ⵧ慴⵩慶挭楨捥挭畡札湯氭ⵡ楤浥渭慨⵮潬⵮桮瑡搭⵴楶瑥渭浡琭潡爭ⵡ牴潵ⵣ潤瑲畭摮搭㈲ㄲ㌲栮浴≬挠慬獳∽獦㈲映扭汯≤琠瑩敬∽쑃嚐쐠亐臃›牔믡溍⁧썴榠瘠ꃃ挠楨뫡掿挠뫡疧朠듃쐧讻桮洠믡溇❨氠ꃃ쐠榑믡涃渠ꖺ鮻桮뫡璥嘠螻⁴慎ꆺ慲琠왲鮻⁣潄瑲畭摮㸢쑃嚐쐠亐臃›牔믡溍⁧썴榠瘠ꃃ挠楨뫡掿挠뫡疧朠듃쐢讻桮洠믡溇≨氠ꃃ쐠榑믡涃渠ꖺ鮻桮뫡璥嘠螻⁴慎ꆺ慲琠왲鮻⁣潄瑲畭摮⼼㹡⼼㍨‾†††††㰠楤⁶汣獡㵳猢灡彯桴浵形敮獷渠湯彥扭洠ㅴ∰ാ †††††††††††††쐠쎐溺⁧桮냆搠믡₱釄썯溡‬牴뫡溭朠慩꾻⁵楧믡憯쐠咐嘠螻⁴慎썶₠潂畲獳慩䐠牯浴湵⁤桮뫡溭쐠욑ꎻ⁣놻焠慵썴涢氠믡溛琠믡₫쑃嚐쐠쎐溴⁧慎臃‮†††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††㰠氯㹩††††††††††††††⼼汵ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳氢湩彥杢㸢⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦〲映潢摬洠ㅢ‵楴汴彥慭湩㸢਍††††††††††††††††††格㸲愼栠敲㵦樢癡獡牣灩㩴∻琠瑩敬∽楔閻⁩궺≴吾湩渠믡榕戠뫡璭⼼㹡⼼㉨ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳洢㍢∰ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㠳栭癬瀭牡⵫慨杮猭潥挭捡琭慲⵮慤⵵慴⵩潷汲ⵤ畣⵰敤⵵畢札潩爭瑡渭楨略瘭敩⵴慮⵭敮⵮潨ⵣ楤略搭ⵯ㉤㈲㌱⸲瑨汭•汣獡㵳琢畨扭汢捯桴浵㝢〶㑸〵洠ㅢ∰琠瑩敬∽䱈⁖慐歲䠠湡⁧敓㩯✠썃採琠궺釄뫡疥琠뫡榡圠牯摬䌠灵쐠膻⁵썢₹楧믡₝ꖺ⁴桮膻Ⱶ嘠螻⁴慎썮溪栠믡掍쐠榑믡疁쐠쎑➳•㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㑟〵㑸〵是汩獥港睥⽳〲㈲ㄯ⼱〳栯癬瀭牡⵫慨杮猭潥挭捡琭慲⵮慤⵵慴⵩潷汲ⵤ畣⵰敤⵵畢札潩爭瑡渭楨略瘭敩⵴慮⵭敮⵮潨ⵣ楤略搭ⵯ㌲〳㜲樮杰•楷瑤㵨㐢〵•敨杩瑨∽㔴∰愠瑬∽䱈⁖慐歲䠠湡⁧敓㩯✠썃採琠궺釄뫡疥琠뫡榡圠牯摬䌠灵쐠膻⁵썢₹楧믡₝ꖺ⁴桮膻Ⱶ嘠螻⁴慎썮溪栠믡掍쐠榑믡疁쐠쎑➳•㸯⼼㹡††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴸ汨⵶慰歲栭湡ⵧ敳ⵯ慣ⵣ牴湡搭畡琭楡眭牯摬挭灵搭略戭⵵楧ⵯ慲⵴桮敩⵵楶瑥渭浡渭湥栭捯搭敩⵵潤搭㈲ㄲ㈳栮浴≬挠慬獳∽獦〳琠硥⵴灵数捲獡⁥扦汯≤琠瑩敬∽䱈⁖慐歲䠠湡⁧敓㩯✠썃採琠궺釄뫡疥琠뫡榡圠牯摬䌠灵쐠膻⁵썢₹楧믡₝ꖺ⁴桮膻Ⱶ嘠螻⁴慎썮溪栠믡掍쐠榑믡疁쐠쎑➳㸢䱈⁖慐歲䠠湡⁧敓㩯∠썃採琠궺釄뫡疥琠뫡榡圠牯摬䌠灵쐠膻⁵썢₹楧믡₝ꖺ⁴桮膻Ⱶ嘠螻⁴慎썮溪栠믡掍쐠榑믡疁쐠쎑⊳⼼㹡††††††††††††搼癩挠慬獳∽瑭〱㸢䱈⁖慐歲䠠湡⁧敓釄ꏃ挠돃渠꾻杮挠楨⁡뮺쐠쎑溡⁧档뫃쌠₽膻瘠螻⁣牴믡溍⁧썴榠琠閻⁩썣榲欠뫡璿琠써掺琠궺釄뫡疥朠꾻⁡楖믡璇丠浡瘠ꃃ䐠牯浴湵⁤畱ꇃ猠믡涛㰮搯癩ാ †††††††††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††††㰠汵挠慬獳∽楬瑳湟睥彳潨敭洠㑢∰ാ †††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㠳挭癤搭慮琭潲杮琭楡瘭ⵡ档敩ⵣ慣⵵潧⵮慬搭敩⵭桮湡氭湯渭慨⵴瑤瘭敩⵴慮⵭慴ⵯ慲琭畲捯搭牯浴湵ⵤ㉤㈲㈱⸳瑨汭•汣獡㵳琢畨扭汢捯桴浵㉢〴ㅸ㔷•楴汴㵥䌢郄⁖郄썎㪁吠趻杮琠ꃃ⁩썶₠档뾺⁣Ꞻ⁵썧溴✠釄믡溋⁨螻桮‧썬₠釄莻桮뫡溥氠믡溛渠ꖺ⁴楖믡璇丠浡琠뫡澡爠⁡牴냆믡掛䐠牯浴湵≤㸠椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㐲砰㜱⼵楦敬⽳敮獷㈯㈰⼲ㄱ㌯⼰摣⵶潤杮渭浡愭㈭㔲〷⸱灪≧眠摩桴∽㐲∰栠楥桧㵴ㄢ㔷•污㵴䌢郄⁖郄썎㪁吠趻杮琠ꃃ⁩썶₠档뾺⁣Ꞻ⁵썧溴✠釄믡溋⁨螻桮‧썬₠釄莻桮뫡溥氠믡溛渠ꖺ⁴楖믡璇丠浡琠뫡澡爠⁡牴냆믡掛䐠牯浴湵≤⼠㰾愯‾†††㰠楤⁶汣獡㵳洢㉬‰汦硥漭敮㸢਍††††††††††††搼癩挠慬獳∽汣慥晲硩㸢਍††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭•汣獡㵳戢彧慴彧敮獷映ㅳ′扭〱映≬琠瑩敬∽썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎≍㰾灳湡䈾鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁⼼灳湡㰾愯‾਍††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴸ摣⵶湤ⵡ牴湯ⵧ慴⵩慶挭楨捥挭畡札湯氭ⵡ楤浥渭慨⵮潬⵮桮瑡搭⵴楶瑥渭浡琭潡爭ⵡ牴潵ⵣ潤瑲畭摮搭㈲ㄲ㌲栮浴≬挠慬獳∽獦㈲映扭汯≤琠瑩敬∽쑃嚐쐠亐臃›牔믡溍⁧썴榠瘠ꃃ挠楨뫡掿挠뫡疧朠듃쐧讻桮洠믡溇❨氠ꃃ쐠榑믡涃渠ꖺ鮻桮뫡璥嘠螻⁴慎ꆺ慲琠왲鮻⁣潄瑲畭摮㸢쑃嚐쐠亐臃›牔믡溍⁧썴榠瘠ꃃ挠楨뫡掿挠뫡疧朠듃쐢讻桮洠믡溇≨氠ꃃ쐠榑믡涃渠ꖺ鮻桮뫡璥嘠螻⁴慎ꆺ慲琠왲鮻⁣潄瑲畭摮⼼㹡††††††搼癩挠慬獳∽慳潰瑟畨扭湟睥⁳潮敮浟⁢瑭〱㸢਍††††††††††††††郄뫃杮渠왨₰놻쐠澑ꇃⱮ琠궺楧潡栠믡疯朠꾻⁡郄⁔楖믡璇丠浡瘠ꃃ䈠牯獵楳⁡潄瑲畭摮渠궺釄냆믡掣猠믡₱畱湡琠ꋃ鮻ꮻ䌠郄⁖郄듃杮丠浡쌠⺁††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††⼼楬㰾楬ാ †††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㜳栭癬挭扬搭牯浴湵ⵤ瑤瘭敩⵴慮⵭档楯焭慵琭瑯搭㈲ㄲㄳ栮浴≬挠慬獳∽桴浵扢潬正琠畨扭㐲砰㜱∵琠瑩敬∽䱈⁖䱃⁂潄瑲畭摮›吧곃桮栠醻杮挠써溺⁧썴榴渠궺畱뫡₣桰뫡璡쐠膻桴뫡璭쐠榑꫃鎻‬郄⁔楖믡璇丠浡挠왨榡焠썵₡醻❴•㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㉟〴ㅸ㔷是汩獥港睥⽳〲㈲ㄯ⼱〳栯癬挭扬搭牯浴湵ⵤ慤⵹慬琭慲⵮慤⵵桫ⵯ桫湡欭楨搭⵴楶瑥渭浡挭潨⵩畱ⵡ潴⵴㌲〵㠵樮杰•楷瑤㵨㈢〴•敨杩瑨∽㜱∵愠瑬∽䱈⁖䱃⁂潄瑲畭摮›吧곃桮栠醻杮挠써溺⁧썴榴渠궺畱뫡₣桰뫡璡쐠膻桴뫡璭쐠榑꫃鎻‬郄⁔楖믡璇丠浡挠왨榡焠썵₡醻❴•㸯⼼㹡††††搼癩挠慬獳∽汭〲映敬⵸湯≥ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢敬牡楦≸ാ †††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡∯挠慬獳∽杢瑟条湟睥⁳獦㈱洠ㅢ‰汦•楴汴㵥䈢鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁㸢猼慰㹮썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎㱍猯慰㹮⼼㹡ഠ †††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㜳栭癬挭扬搭牯浴湵ⵤ瑤瘭敩⵴慮⵭档楯焭慵琭瑯搭㈲ㄲㄳ栮浴≬挠慬獳∽獦㈲映扭汯≤琠瑩敬∽䱈⁖䱃⁂潄瑲畭摮›吧곃桮栠醻杮挠써溺⁧썴榴渠궺畱뫡₣桰뫡璡쐠膻桴뫡璭쐠榑꫃鎻‬郄⁔楖믡璇丠浡挠왨榡焠썵₡醻❴㸢䱈⁖䱃⁂潄瑲畭摮›吢곃桮栠醻杮挠써溺⁧썴榴渠궺畱뫡₣桰뫡璡쐠膻桴뫡璭쐠榑꫃鎻‬郄⁔楖믡璇丠浡挠왨榡焠썵₡醻≴⼼㹡††††††搼癩挠慬獳∽慳潰瑟畨扭湟睥⁳潮敮浟⁢瑭〱㸢਍††††††††††††††䱈⁖䱃⁂潂畲獳慩䐠牯浴湵⁤‭摅湩吠牥楺⁣썤溠⁨桮膻⁵鶻⁩썣₳썣溡⁨档郄⁔楖믡璇丠浡猠畡琠궺釄뫡疥朠慩꾻⁵楧믡憯㈠쐠馻⹩††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††⼼楬㰾楬ാ †††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㈳欭瑥焭慵瘭敩⵴慮⵭ⴲⴱ潤瑲畭摮札慩ⵯ畨⵵㉤㈲㈱⸸瑨汭•汣獡㵳琢畨扭汢捯桴浵㉢〴ㅸ㔷•楴汴㵥䈢믡ₙ釄듃⁩猧ꇃ⁴桴믡➧氠꫃楴뫡溿Ⱨ嘠螻⁴慎桫뾺潄瑲畭摮渠뫡涿琠썲榡쐠꾺杮琠潲杮琠궺Ꞻ⁵썣₳썣溴⁧썴採琠믡ₕ档믡掩挠믡掱琠믡⊇㸠椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㐲砰㜱⼵楦敬⽳楴湥慳杮㈯㈰⼲ㄱ㌯⼰摷摷ⵦㄲ㤰瀮杮•楷瑤㵨㈢〴•敨杩瑨∽㜱∵愠瑬∽馻쐠쎑榴✠썳璡琠ꞻ‧썬溪琠뾺杮‬楖믡璇丠浡欠楨뫡溿䐠牯浴湵⁤뾺牴ꇃ⁩釄뫡溯⁧牴湯⁧牴뫡溭挠뫡疧挠돃挠듃杮琠ꇃ⁣閻挠ꦻ⁣놻⁣螻•㸯⼼㹡††††搼癩挠慬獳∽汭〲映敬⵸湯≥ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢敬牡楦≸ാ †††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡∯挠慬獳∽杢瑟条湟睥⁳獦㈱洠ㅢ‰汦•楴汴㵥䈢鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁㸢猼慰㹮썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎㱍猯慰㹮⼼㹡ഠ †††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㈳欭瑥焭慵瘭敩⵴慮⵭ⴲⴱ潤瑲畭摮札慩ⵯ畨⵵㉤㈲㈱⸸瑨汭•汣獡㵳昢㉳′浦潢摬•楴汴㵥䈢믡ₙ釄듃⁩猧ꇃ⁴桴믡➧氠꫃楴뫡溿Ⱨ嘠螻⁴慎桫뾺潄瑲畭摮渠뫡涿琠썲榡쐠꾺杮琠潲杮琠궺Ꞻ⁵썣₳썣溴⁧썴採琠믡ₕ档믡掩挠믡掱琠믡⊇䈾믡ₙ釄듃⁩猧ꇃ⁴桴믡➧氠꫃楴뫡溿Ⱨ嘠螻⁴慎桫뾺潄瑲畭摮渠뫡涿琠썲榡쐠꾺杮琠潲杮琠궺Ꞻ⁵썣₳썣溴⁧썴採琠믡ₕ档믡掩挠믡掱琠믡㲇愯‾†††††㰠楤⁶汣獡㵳猢灡彯桴浵形敮獷渠湯彥扭洠ㅴ∰ാ †††††††††††††쐠咐嘠螻⁴慎馻⁩杮냆믡掣搠닃杮朠썩溠⁨档뾺桴뫡溯⁧鮻⁩랻猠믡ₑⴲ‱牴냆믡掛䐠牯浴湵⁤믡₟牴뫡溭朠慩꾻⁵牴꫃噓郄䴠믡₹郄곃桮††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††⼼楬㰾楬ാ †††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㜳爭湯污潤挭灡戭湥愭爭灡砭ⵥ瑵搭㈲ㄲㄲ栮浴≬挠慬獳∽桴浵扢潬正琠畨扭㐲砰㜱∵琠瑩敬∽썎亓㩇删湯污潤挠뫡炭戠뫡溿ꊺ删뫡炭堠꫃쌠璚‬ꆺ⁴辻琠썩疪挠써₭釄믡₃桮뫡溭洠믡掩氠냆ꇆ杮挠潡渠ꖺ⁴讻档猠믡⊭㸠椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㐲砰㜱⼵楦敬⽳潨楡杮祵湥㈯㈰⼲ㄱ㌯⼰潲慮摬ⵯ畭ㄭ㔸⸰灪≧眠摩桴∽㐲∰栠楥桧㵴ㄢ㔷•污㵴丢鏃䝎›潒慮摬궺⁰뾺뫡₢궺⁰썘₪髃ⱴ朠뫡璡戠믡₏楴꫃⁵档귃쐠莻渠궺ꦻ⁣왬우溡⁧慣桮뫡璥氠믡掋⁨궻•㸯⼼㹡††††搼癩挠慬獳∽汭〲映敬⵸湯≥ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢敬牡楦≸ാ †††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡∯挠慬獳∽杢瑟条湟睥⁳獦㈱洠ㅢ‰汦•楴汴㵥䈢鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁㸢猼慰㹮썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎㱍猯慰㹮⼼㹡ഠ †††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㜳爭湯污潤挭灡戭湥愭爭灡砭ⵥ瑵搭㈲ㄲㄲ栮浴≬挠慬獳∽獦㈲映扭汯≤琠瑩敬∽썎亓㩇删湯污潤挠뫡炭戠뫡溿ꊺ删뫡炭堠꫃쌠璚‬ꆺ⁴辻琠썩疪挠써₭釄믡₃桮뫡溭洠믡掩氠냆ꇆ杮挠潡渠ꖺ⁴讻档猠믡⊭举鏃䝎›潒慮摬궺⁰뾺뫡₢궺⁰썘₪髃ⱴ朠뫡璡戠믡₏楴꫃⁵档귃쐠莻渠궺ꦻ⁣왬우溡⁧慣桮뫡璥氠믡掋⁨궻⼼㹡††††††搼癩挠慬獳∽慳潰瑟畨扭湟睥⁳潮敮浟⁢瑭〱㸢਍††††††††††††††桔潥琠믡₝慍捲ⱡ䌠楲瑳慩潮删湯污潤쐠쎑₣釄믡溓⁧뷃朠慩渠궺⁰䱃⁂汁丠獡牳挠믡憧ꊺ删뫡炭堠꫃쌠璚瘠믡榛洠믡掩氠냆ꇆ杮挠潡渠ꖺ⁴讻档猠믡₭썢溳⁧釄ꇃ琠뾺朠鮻⹩††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††⼼楬㰾楬ാ †††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㠳爭楯猭湡挭祡搭湡ⵧ畨湹⵨桮⵵桫湯ⵧ潣⵮潣栭楯挭湡⵨牴湡⵨ⵯ硢⵨慤ⵣ楢瑥搭㈲ㄲ㐰栮浴≬挠慬獳∽桴浵扢潬正琠畨扭㐲砰㜱∵琠瑩敬∽鶻⁩썳溢挠祡쐠꾺杮‬畈믡溳⁨桎냆欠써溴⁧썣溲挠ꇆ栠믡榙挠뫡溡⁨牴湡⁨믡₟塂⁈釄뫡掷戠螻≴㸠椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㐲砰㜱⼵楦敬⽳敮獷㈯㈰⼲ㄱ㌯⼰潲⵩慳⵮慣⵹慤杮栭祵桮渭畨欭潨杮挭湯挭ⵯ潨⵩慣桮琭慲桮漭戭桸搭捡戭敩⵴㘰㜱㘰樮杰•楷瑤㵨㈢〴•敨杩瑨∽㜱∵愠瑬∽鶻⁩썳溢挠祡쐠꾺杮‬畈믡溳⁨桎냆欠써溴⁧썣溲挠ꇆ栠믡榙挠뫡溡⁨牴湡⁨믡₟塂⁈釄뫡掷戠螻≴⼠㰾愯‾†††㰠楤⁶汣獡㵳洢㉬‰汦硥漭敮㸢਍††††††††††††搼癩挠慬獳∽汣慥晲硩㸢਍††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭•汣獡㵳戢彧慴彧敮獷映ㅳ′扭〱映≬琠瑩敬∽썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎≍㰾灳湡䈾鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁⼼灳湡㰾愯‾਍††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴸ潲⵩慳⵮慣⵹慤杮栭祵桮渭畨欭潨杮挭湯挭ⵯ潨⵩慣桮琭慲桮漭戭桸搭捡戭敩⵴㉤㈲〱⸴瑨汭•汣獡㵳昢㉳′浦潢摬•楴汴㵥刢믡榝猠ꋃ慣⁹釄뫡溯Ⱨ䠠뎻桮丠왨₰桫듃杮挠닃왣₡馻⁩ꆺ桮琠慲桮龻䈠䡘쐠랺⁣楢믡璇㸢鶻⁩썳溢挠祡쐠꾺杮‬畈믡溳⁨桎냆欠써溴⁧썣溲挠ꇆ栠믡榙挠뫡溡⁨牴湡⁨믡₟塂⁈釄뫡掷戠螻㱴愯‾†††††㰠楤⁶汣獡㵳猢灡彯桴浵形敮獷渠湯彥扭洠ㅴ∰ാ †††††††††††††嘠螻⁣桫듃杮朠楨戠ꃃ档慌歮䘠⁃믡₟牴뫡溭쐠ꖺ⁵Ꞻ桮뫡璥欠楨뫡溿䠠뎻桮丠왨₰讻戠믡₏ꆺ⁩믡₟畣믡掙쐠疑⁡當⁡桰ꇃ氠냆믡榛朠ꎺ⁩쑖冐⁇鎻쐠쎐澠丠慨‮†††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††㰠氯㹩氼㹩਍††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴷ桮瑡戭湡瘭慵搭ⵡ慢⵩畤ⵣ汨⵶潤瑲畭摮戭瑡渭潧挭畨敹⵮慳杮搭ⵥ档湵ⵧ瑤瘭敩⵴慮⵭㉤㈲㤰⸳瑨汭•汣獡㵳琢畨扭汢捯桴浵㉢〴ㅸ㔷•楴汴㵥丢궺⁴ꎺꮻ⁡釄뫡₣ꆺ⁩郄믡掩‬䱈⁖潄瑲畭摮戠뫡璥渠鶻挠畨莻慳杮搠ꣃ挠ꮻ杮쐠咐嘠螻⁴慎≭㸠椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㐲砰㜱⼵楦敬⽳敮獷㈯㈰⼲ㄱ㈯⼹桮瑡戭湡瘭慵搭ⵡ慢⵩畤ⵣ汨⵶潤瑲畭摮戭瑡渭潧挭畨敹⵮慳杮搭ⵥ档湵ⵧ瑤瘭敩⵴慮⵭㌲ㄲ㌵樮杰•楷瑤㵨㈢〴•敨杩瑨∽㜱∵愠瑬∽桎뫡璭䈠뫡溣瘠믡憫쐠ꎺ戠뫡榡쐠ꦻⱣ䠠噌䐠牯浴湵⁤ꖺ⁴杮믡₝档祵믡溃猠湡⁧썤₨档믡溫⁧郄⁔楖믡璇丠浡•㸯⼼㹡††††搼癩挠慬獳∽汭〲映敬⵸湯≥ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢敬牡楦≸ാ †††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡∯挠慬獳∽杢瑟条湟睥⁳獦㈱洠ㅢ‰汦•楴汴㵥䈢鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁㸢猼慰㹮썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎㱍猯慰㹮⼼㹡ഠ †††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㜳渭慨⵴慢⵮當ⵡ慤戭楡搭捵栭癬搭牯浴湵ⵤ慢⵴杮ⵯ档祵湥猭湡ⵧ敤挭畨杮搭⵴楶瑥渭浡搭㈲〲㌹栮浴≬挠慬獳∽獦㈲映扭汯≤琠瑩敬∽桎뫡璭䈠뫡溣瘠믡憫쐠ꎺ戠뫡榡쐠ꦻⱣ䠠噌䐠牯浴湵⁤ꖺ⁴杮믡₝档祵믡溃猠湡⁧썤₨档믡溫⁧郄⁔楖믡璇丠浡㸢桎뫡璭䈠뫡溣瘠믡憫쐠ꎺ戠뫡榡쐠ꦻⱣ䠠噌䐠牯浴湵⁤ꖺ⁴杮믡₝档祵믡溃猠湡⁧썤₨档믡溫⁧郄⁔楖믡璇丠浡⼼㹡††††††搼癩挠慬獳∽慳潰瑟畨扭湟睥⁳潮敮浟⁢瑭〱㸢਍††††††††††††††䱈⁖䱃⁂潂畲獳慩䐠牯浴湵⁤釄ꇃ桮朠썩₡慣ꦻ⁣ꆺ桮挠믡憧쐠咐嘠螻⁴慎慳⁵썭溠琠썲溬⁨楤믡溅龻琠鶻⁩楧湡朠뫡溧쐠쎑禢‮†††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††㰠氯㹩氼㹩਍††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴷ汨⵶慰歲栭湡ⵧ敳ⵯ慴⵩慳ⵯ慬⵩杮楨瀭慨⵩桴慵搭牯浴湵ⵤ㉤㈲㤰⸲瑨汭•汣獡㵳琢畨扭汢捯桴浵㉢〴ㅸ㔷•楴汴㵥䠢噌倠牡慈杮匠潥›䌧써溺⁧慴氠ꃃ쐠馻⁩畴莻桫듃杮瀠ꎺ⁩䱃ⱂ琠뫡榡猠潡氠뫡榡渠桧꧄瀠ꎺ⁩桴慵䐠牯浴湵㽤∧㸠椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㐲砰㜱⼵楦敬⽳敮獷㈯㈰⼲ㄱ㈯⼹汨⵶慰歲栭湡ⵧ敳ⵯ档湵ⵧ慴氭ⵡ潤⵩畴敹⵮桫湯ⵧ桰楡挭扬琭楡猭潡氭楡渭桧⵩桰楡琭畨ⵡ潤瑲畭摮㈭㈲ㄳ⸸灪≧眠摩桴∽㐲∰栠楥桧㵴ㄢ㔷•污㵴䠢噌倠牡慈杮匠潥›䌧써溺⁧慴氠ꃃ쐠馻⁩畴莻桫듃杮瀠ꎺ⁩䱃ⱂ琠뫡榡猠潡氠뫡榡渠桧꧄瀠ꎺ⁩桴慵䐠牯浴湵㽤∧⼠㰾愯‾†††㰠楤⁶汣獡㵳洢㉬‰汦硥漭敮㸢਍††††††††††††搼癩挠慬獳∽汣慥晲硩㸢਍††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭•汣獡㵳戢彧慴彧敮獷映ㅳ′扭〱映≬琠瑩敬∽썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎≍㰾灳湡䈾鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁⼼灳湡㰾愯‾਍††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴷ汨⵶慰歲栭湡ⵧ敳ⵯ慴⵩慳ⵯ慬⵩杮楨瀭慨⵩桴慵搭牯浴湵ⵤ㉤㈲㤰⸲瑨汭•汣獡㵳昢㉳′浦潢摬•楴汴㵥䠢噌倠牡慈杮匠潥›䌧써溺⁧慴氠ꃃ쐠馻⁩畴莻桫듃杮瀠ꎺ⁩䱃ⱂ琠뫡榡猠潡氠뫡榡渠桧꧄瀠ꎺ⁩桴慵䐠牯浴湵㽤∧䠾噌倠牡慈杮匠潥›䌢써溺⁧慴氠ꃃ쐠馻⁩畴莻桫듃杮瀠ꎺ⁩䱃ⱂ琠뫡榡猠潡氠뫡榡渠桧꧄瀠ꎺ⁩桴慵䐠牯浴湵㽤㰢愯‾†††††㰠楤⁶汣獡㵳猢灡彯桴浵形敮獷渠湯彥扭洠ㅴ∰ാ †††††††††††††吠왲鮻⁣牴뫡溭쐠ꖺ⁵楧潡栠믡疯挠믡憧쐠咐嘠螻⁴慎鮻⁩䱃⁂潄瑲畭摮‬䱈⁖慐歲䠠湡⁧敓畭믡溑琠畲膻档썣採栠믡掍琠썲₲釄믡溙⁧놻⁣썶₠놻琠믡₱楴釄믡₃楧ꃃ桮挠楨뫡溿琠꾺杮‮†††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††㰠氯㹩††††††††††⼼汵ാ †††††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢汯〳‰瑰〲㸢਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽扭〲㸢਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽摡≶猠祴敬∽慭杲湩琭灯〺硰活牡楧⵮潢瑴浯〺硰∻㰾楤⁶汣獡㵳攢愠獤损湯整瑮•慤慴椭㵤ㄢ•瑳汹㵥∢‾†††††㰠捳楲瑰愠祳据猠捲∽瑨灴㩳⼯慰敧摡⸲潧杯敬祳摮捩瑡潩⹮潣⽭慰敧摡樯⽳摡扳杹潯汧⹥獪㸢⼼捳楲瑰ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠ⴡ‭灓牯彴䍐楲桧彴楦㍸〰㉸〵ⴠ㸭਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††椼獮挠慬獳∽摡扳杹潯汧≥਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††猠祴敬∽楤灳慬㩹湩楬敮戭潬正眻摩桴㌺〰硰栻楥桧㩴㔲瀰≸਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††搠瑡ⵡ摡挭楬湥㵴挢ⵡ異ⵢ〶㈳㜴㠵㐰㘵㠶㐴ഢ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††慤慴愭ⵤ汳瑯∽㔱㌳㠵〹㈰㸢⼼湩㹳਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††猼牣灩㹴਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⠠摡扳杹潯汧⁥‽楷摮睯愮獤祢潧杯敬簠⁼嵛⸩異桳笨⥽഻ †††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠猯牣灩㹴⼼楤㹶⼼楤㹶††††††††⼼楤㹶਍††††††उउ搼癩挠慬獳∽扭〲㸢਍††††††††उउ††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††ℼⴭ䈠硯猠祴敬㤠ⴠ㸭਍††††††††搼癩挠慬獳∽扭〲㸢਍††††††††††搼癩挠慬獳∽獦〲映潢摬洠ㅢ‵楴汴彥慭湩㸢਍††††††††††††愼栠敲㵦樢癡獡牣灩㩴∻䴾믡榛渠ꖺ㱴愯ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠楤⁶汣獡㵳猢牣汯扬牡椭湮牥氠獩彴潤≴ാ †††††††††††㰠汵ാ †††††††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰㌳ⴲ汨⵶慳摵⵩牡扡慩琭畨ⵡ桮湡渭略搭⵩楴灥猭ⵥ档⵩慬琭潲挭潵⵩慭琭潨⵩㉤㈲㐱⸴瑨汭•汣獡㵳昢潢摬映ㅳ∸琠瑩敬∽䱈⁖慓摵⁩牁扡慩›䌧써溺⁧썴榴砠믡溩⁧釄ꇃ杮戠믡₋潬뫡榡‬釄ꇃ渠왨₰桴뫡₿썮禠瘠ꃃ썶溲⁧牴湯⁧붺挠覻氠ꃃ琠썲₲왣鶻❩㸢䱈⁖慓摵⁩牁扡慩›䌧써溺⁧썴榴砠믡溩⁧釄ꇃ杮戠믡₋潬뫡榡‬釄ꇃ渠왨₰桴뫡₿썮禠瘠ꃃ썶溲⁧牴湯⁧붺挠覻氠ꃃ琠썲₲왣鶻❩⼼㹡††††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽瑭∵㈾朠鶻琠왲鮻⁣‭愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵∯挠慬獳∽汣牯湡敧映潢摬㸢਍††††††††††††††††††††潗汲⁤畃⁰〲㈲††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰㌳ⴲ慤爭ⵯ祬搭ⵯ牴湯ⵧ慴⵩桴楯挭楯栭瑥札潩琭慲⵮楶瑥渭浡瘭⵳潤瑲畭摮猭浯搭㈲ㄲ㌴栮浴≬挠慬獳∽扦汯⁤獦㠱•楴汴㵥䬢써₳楴㩮吠趻杮琠ꃃ⁩档뾺⁴桴뫃⁣牴뫡溭쐠ꖺ⁵ꞻ⁡楖믡璇丠浡猠믡涛瘠곃瀠써憭䐠牯浴湵⁤ꎻ洠馻楧믡₝慲猠ꋃ慢≹䬾써₳楴㩮吠趻杮琠ꃃ⁩档뾺⁴桴뫃⁣牴뫡溭쐠ꖺ⁵ꞻ⁡楖믡璇丠浡猠믡涛瘠곃瀠써憭䐠牯浴湵⁤ꎻ洠馻楧믡₝慲猠ꋃ慢㱹愯‾†††††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㕴㸢″楧믡₝牴냆믡掛ⴠ㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰•汣獡㵳挢潬慲杮⁥扦汯≤ാ †††††††††††††††††††圠牯摬䌠灵㈠㈰′†††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵㌯㠳挭畨ⵡ潤⵩慤⵵汨⵶牡敧瑮湩ⵡ慤挭湯ⵧ桫楡挭楨琭楲档昭晩ⵡ桴敩⵮楶愭獵牴污慩挭畨杮琭楯渭湥戭⵩潬楡琭楨栭湯搭㈲ㄲㄴ栮浴≬挠慬獳∽扦汯⁤獦㠱•楴汴㵥䌢왨憰쐠醻⁩釄뫡疧‬䱈⁖牁敧瑮湩⁡釄ꏃ挠듃杮欠慨⁩档믡₉牴귃档䘠䙉⁁桴썩溪瘠믡₋畁瑳慲楬㩡✠桃뫃杮琠듃⁩썮溪戠믡₋潬뫡榡琠써€왨溡∧䌾왨憰쐠醻⁩釄뫡疧‬䱈⁖牁敧瑮湩⁡釄ꏃ挠듃杮欠慨⁩档믡₉牴귃档䘠䙉⁁桴썩溪瘠믡₋畁瑳慲楬㩡✠桃뫃杮琠듃⁩썮溪戠믡₋潬뫡榡琠써€왨溡㰧愯‾†††††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㕴㸢″楧믡₝牴냆믡掛ⴠ㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰•汣獡㵳挢潬慲杮⁥扦汯≤ാ †††††††††††††††††††圠牯摬䌠灵㈠㈰′†††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵㌯㠳洭獥楳琭捵札慩⵮潴湡搭楯洭湡⵨敭栭湯猭畡猭楡氭浡挭慵琭楯搭㈲ㄲ㈴栮浴≬挠慬獳∽扦汯⁤獦㠱•楴汴㵥䰢ꃃ挠뫡疧琠ꞻ쐠쎑₡辻杮瀠湥渠楨믡疁渠ꖺ⁴潗汲⁤畃Ɒ䴠獥楳琠믡掩朠궺㩮✠潔ꃃ釄믡榙洠뫡溡⁨붺栠ꇆ慳⁵慳⁩Ꞻꞻ⁡썴榴∧䰾ꃃ挠뫡疧琠ꞻ쐠쎑₡辻杮瀠湥渠楨믡疁渠ꖺ⁴潗汲⁤畃Ɒ䴠獥楳琠믡掩朠궺㩮✠潔ꃃ釄믡榙洠뫡溡⁨붺栠ꇆ慳⁵慳⁩Ꞻꞻ⁡썴榴㰧愯‾†††††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㕴㸢‴楧믡₝牴냆믡掛ⴠ㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰•汣獡㵳挢潬慲杮⁥扦汯≤ാ †††††††††††††††††††圠牯摬䌠灵㈠㈰′†††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵㌯㠳氭捩⵨桴⵩慤⵵潢杮搭ⵡ潨⵭慮⵹ⴱ㈱戭湡ⵧ畴琭慨⵮潷汲ⵤ畣⵰畱敹⵴慤⵵楡搭⵩楡漭搭㈲ㄲ〴栮浴≬挠慬獳∽扦汯⁤獦㠱•楴汴㵥䰢믡掋⁨桴⁩釄뫡疥戠돃杮쐠쎑₡써涴渠祡ㄠㄯ㨲✠ꎺ杮琠믡₭桴뫡溧‧潗汲⁤畃⁰畱뾺⁴釄뫡疥‬楡쐠榑ⴠ愠⁩믡㾟㸢讻档琠楨쐠ꖺ⁵썢溳⁧釄ꇃ栠듃慮⁹⼱㈱›䈢뫡溣⁧궻琠Ꞻ≮圠牯摬䌠灵焠祵뫡璿쐠ꖺⱵ愠⁩釄⁩‭楡龻㰿愯‾†††††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㕴㸢‴楧믡₝牴냆믡掛ⴠ㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰•汣獡㵳挢潬慲杮⁥扦汯≤ാ †††††††††††††††††††圠牯摬䌠灵㈠㈰′†††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵㌯㠳琭畲敹⵮桴湯ⵧ慨⵮畱捯氭ⵯ牴湯ⵧ慴⵩敳琭楨湥瘭⵩潢搭潡渭慨瘭ⵡ潲慮摬ⵯ㉤㈲㌱⸹瑨汭•汣獡㵳昢潢摬映ㅳ∸琠瑩敬∽牔祵믡溁琠써溴⁧썈溠儠醻⁣ꎺ桮琠믡溉⁨釄믡榙渠써㪠吠趻杮琠ꃃ⁩붺琠楨꫃讻䈠믡ₓ郄ꃃ桎⁡썶₠潒慮摬≯吾畲膻桴듃杮䠠ꃃ畑믡掑挠뫡溣⁨覻桮쐠馻⁩桮ꃃ›牔믡溍⁧썴榠猠뫡₽桴썩溪瘠믡₋鎻쐠쎐澠丠慨瘠ꃃ删湯污潤⼼㹡††††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽瑭∵㔾朠鶻琠왲鮻⁣‭愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵∯挠慬獳∽汣牯湡敧映潢摬㸢਍††††††††††††††††††††潗汲⁤畃⁰〲㈲††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楶敤⽯㌳ⴲ楨桧楬桧獴猭畡楤愭慲楢ⵡⴱⴲ敭楸潣眭牯摬挭灵㈭㈰ⴲ㉤㈲㌱⸸瑨汭•汣獡㵳昢潢摬映ㅳ∸琠瑩敬∽楈桧楬桧獴匠畡楤䄠慲楢⁡ⴱ′敍楸潣›桔뫡溯⁧牁敧瑮湩⁡档믡₉썬₠馻⁴慴⁩ꆺ≮䠾杩汨杩瑨⁳慓摵⁩牁扡慩ㄠ㈭䴠硥捩㩯吠꾺杮䄠杲湥楴慮挠覻氠ꃃ洠믡璙琠楡渠뫡溡⼼㹡††††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽瑭∵㜾朠鶻琠왲鮻⁣‭愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯瘯摩潥∯挠慬獳∽汣牯湡敧映潢摬㸢਍††††††††††††††††††††䥖䕄⁏†††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵㌯㈳欭瑥焭慵猭畡楤愭慲楢ⵡⴱⴲ敭楸潣眭牯摬挭灵㈭㈰ⴲ㉤㈲㌱⸷瑨汭•汣獡㵳昢潢摬映ㅳ∸琠瑩敬∽뾺⁴畱뫡₣慓摵⁩牁扡慩ㄠ㈭䴠硥捩㩯쐠ꆺ⁩楤믡溇挠써疢쌠₁档桴뫡禥琠꾺杮쐠욑ꎻ⁣牁敧瑮湩⁡档믡₉썬₠馻⁴琧楡渠뫡溡∧䬾뫡璿焠ꎺ匠畡楤䄠慲楢⁡ⴱ′敍楸潣›郄뫡榡搠螻档ꋃ⁵臃挠潨琠ꖺ⁹桴뫡溯⁧釄냆믡掣䄠杲湥楴慮挠覻氠ꃃ洠믡璙✠慴⁩ꆺ❮⼼㹡††††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽瑭∵㠾朠鶻琠왲鮻⁣‭愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵∯挠慬獳∽汣牯湡敧映潢摬㸢਍††††††††††††††††††††潗汲⁤畃⁰〲㈲††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰㌳ⴷ慢⵩牴湡琭畲捯愭杲湥楴慮戭ⵡ慬⵮慶⵮楧湡⵨敶搭⵩楴灥搭㈲ㄲ㘳栮浴≬挠慬獳∽扦汯⁤獦㠱•楴汴㵥䈢뫡榡琠궺牴냆믡掛䄠杲湥楴慮‬慂䰠湡瘠뫡溫朠썩溠⁨썶₩釄⁩楴뫡炿渠鶻✠썣溴⁧鮻❮挠믡憧䴠硥捩썶₠敍獳≩䈾뫡榡琠궺牴냆믡掛䄠杲湥楴慮‬慂䰠湡瘠뫡溫朠썩溠⁨썶₩釄⁩楴뫡炿渠鶻∠썣溴⁧鮻≮挠믡憧䴠硥捩썶₠敍獳㱩愯‾†††††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㕴㸢‸楧믡₝牴냆믡掛ⴠ㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰•汣獡㵳挢潬慲杮⁥扦汯≤ാ †††††††††††††††††††圠牯摬䌠灵㈠㈰′†††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯瘯摩潥㌯㜳洭獥楳搭ⵡ潨杮瀭湥污祴琭畲捯戭ⵡ慬⵮㉤㈲㌱⸵瑨汭•汣獡㵳昢潢摬映ㅳ∸琠瑩敬∽䥖䕄㩏嘠剁쐠ꦻ杮瘠믡₁桰귃⁡敍獳⁩桮냆杮✠杮냆믡榝渠螻❮䈠⁡慌ꆺ⁩썮榳欠써溴⁧鮻⁩썢溠琠꾺杮挠潨䄠杲湥楴慮㸢䥖䕄㩏嘠剁쐠ꦻ杮瘠믡₁桰귃⁡敍獳⁩桮냆杮∠杮냆믡榝渠螻≮䈠⁡慌ꆺ⁩썮榳欠써溴⁧鮻⁩썢溠琠꾺杮挠潨䄠杲湥楴慮椼挠慬獳∽硥楰瘭摩潥㸢⼼㹩⼼㹡††††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽瑭∵ㄾ‰楧믡₝牴냆믡掛ⴠ㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楶敤⽯•汣獡㵳挢潬慲杮⁥扦汯≤ാ †††††††††††††††††††嘠䑉佅††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰㌳ⴷ敫⵴畱ⵡ牡敧瑮湩ⵡ獶戭ⵡ慬⵮㉤㈲ㄱ⸸瑨汭•汣獡㵳昢潢摬映ㅳ∸琠瑩敬∽뾺⁴畱뫡₣牁敧瑮湩⁡獶䈠⁡慌㩮丠썧₣杮꧅渠썧榴쐠Ꞻ⁵썶₠ꖺ썶₩釄⁩楴뫡炿琠뫡榡戠뫡溣⁧≃䬾뫡璿焠ꎺ䄠杲湥楴慮瘠⁳慂䰠湡›李ꏃ渠앧₩杮듃⁩釄뫡疧瘠ꃃ琠뫡涥瘠꧃쐠榑琠뾺⁰ꆺ⁩ꎺ杮䌠⼼㹡††††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽瑭∵ㄾ‰楧믡₝牴냆믡掛ⴠ㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰•汣獡㵳挢潬慲杮⁥扦汯≤ാ †††††††††††††††††††圠牯摬䌠灵㈠㈰′†††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵㌯㠳欭瑥焭慵搭⵴桰灡瘭⵳畴楮楳ⵡ畬瑯琭慲⵮畣楯戭湡ⵧⵤ㉤㈲㌱⸴瑨汭•汣獡㵳昢潢摬映ㅳ∸琠瑩敬∽桔믡₭杮楨믡涇琠ꖺ⁴ꆺⱩ✠썇₠牴믡溑❧栠맃杮洠뫡溡⁨썤溢⁧랺杮쐠醻⁩桴믡₧″釄莻썬涠洠돃畱ꃃ挠楨⁡慴⁹潗汲⁤畃≰吾궻渠桧螻桴뫡璥戠뫡榡‬䜢ꃃ琠醻杮•써溹⁧ꆺ桮搠ꋃ杮琠뫡溷⁧釄믡榑琠ꞻ㌠쐠榑믡涃氠ꃃ썭溳焠썵₠档慩琠祡圠牯摬䌠灵⼼㹡††††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽瑭∵ㄾ‱楧믡₝牴냆믡掛ⴠ㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰•汣獡㵳挢潬慲杮⁥扦汯≤ാ †††††††††††††††††††圠牯摬䌠灵㈠㈰′†††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴸ汨⵶慰歲栭湡ⵧ敳ⵯ慣ⵣ牴湡搭畡琭楡眭牯摬挭灵搭略戭⵵楧ⵯ慲⵴桮敩⵵楶瑥渭浡渭湥栭捯搭敩⵵潤搭㈲ㄲ㈳栮浴≬挠慬獳∽扦汯⁤獦㠱•楴汴㵥䠢噌倠牡慈杮匠潥›䌧ꇃ⁣牴뫡溭쐠ꖺ⁵ꆺ⁩潗汲⁤畃⁰釄믡疁戠맃朠鶻爠뫡璥渠楨믡疁‬楖믡璇丠浡渠꫃趻⁣釄膻⁵釄돃∧䠾噌倠牡慈杮匠潥›䌢ꇃ⁣牴뫡溭쐠ꖺ⁵ꆺ⁩潗汲⁤畃⁰釄믡疁戠맃朠鶻爠뫡璥渠楨믡疁‬楖믡璇丠浡渠꫃趻⁣釄膻⁵釄돃㰢愯‾†††††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㕴㸢㈱朠鶻琠왲鮻⁣‭愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭•汣獡㵳挢潬慲杮⁥扦汯≤ാ †††††††††††††††††††䈠鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰㌳ⴸ敫⵴畱ⵡ瑤愭獵牴污慩瘭⵳慤⵮慭档氭潵⵴牴湡挭潵⵩慢杮搭搭㈲ㄲ㌳栮浴≬挠慬獳∽扦汯⁤獦㠱•楴汴㵥䄢獵牴污慩쐠쎑溳戠곃桮洠湩⁨놻⁣ꆻ琠뫡榡圠牯摬䌠灵‬楴믡溅✠桮믡溯⁧档뫃氠귃桮挠써€档ꋃ⁵苃❵瘠믡₁왮鮻⁣牴湯⁧ꞻ⁩鶻≮䄾獵牴污慩쐠쎑溳戠곃桮洠湩⁨놻⁣ꆻ琠뫡榡圠牯摬䌠灵‬楴믡溅∠桮믡溯⁧档뫃氠귃桮挠써€档ꋃ⁵苃≵瘠믡₁왮鮻⁣牴湯⁧ꞻ⁩鶻㱮愯‾†††††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㕴㸢㈱朠鶻琠왲鮻⁣‭愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵∯挠慬獳∽汣牯湡敧映潢摬㸢਍††††††††††††††††††††潗汲⁤畃⁰〲㈲††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㠳挭癤搭慮琭潲杮琭楡瘭ⵡ档敩ⵣ慣⵵潧⵮慬搭敩⵭桮湡氭湯渭慨⵴瑤瘭敩⵴慮⵭慴ⵯ慲琭畲捯搭牯浴湵ⵤ㉤㈲㈱⸳瑨汭•汣獡㵳昢潢摬映ㅳ∸琠瑩敬∽쑃嚐쐠亐臃›牔믡溍⁧썴榠瘠ꃃ挠楨뫡掿挠뫡疧朠듃쐧讻桮洠믡溇❨氠ꃃ쐠榑믡涃渠ꖺ鮻桮뫡璥嘠螻⁴慎ꆺ慲琠왲鮻⁣潄瑲畭摮㸢쑃嚐쐠亐臃›牔믡溍⁧썴榠瘠ꃃ挠楨뫡掿挠뫡疧朠듃쐢讻桮洠믡溇≨氠ꃃ쐠榑믡涃渠ꖺ鮻桮뫡璥嘠螻⁴慎ꆺ慲琠왲鮻⁣潄瑲畭摮⼼㹡††††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽瑭∵ㄾ″楧믡₝牴냆믡掛ⴠ㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡∯挠慬獳∽汣牯湡敧映潢摬㸢਍††††††††††††††††††††썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎⁍†††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴷ汨⵶汣ⵢ潤瑲畭摮搭⵴楶瑥渭浡挭潨⵩畱ⵡ潴⵴㉤㈲㌱⸱瑨汭•汣獡㵳昢潢摬映ㅳ∸琠瑩敬∽䱈⁖䱃⁂潄瑲畭摮›吧곃桮栠醻杮挠써溺⁧썴榴渠궺畱뫡₣桰뫡璡쐠膻桴뫡璭쐠榑꫃鎻‬郄⁔楖믡璇丠浡挠왨榡焠썵₡醻❴㸢䱈⁖䱃⁂潄瑲畭摮›吢곃桮栠醻杮挠써溺⁧썴榴渠궺畱뫡₣桰뫡璡쐠膻桴뫡璭쐠榑꫃鎻‬郄⁔楖믡璇丠浡挠왨榡焠썵₡醻≴⼼㹡††††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽瑭∵ㄾ″楧믡₝牴냆믡掛ⴠ㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡∯挠慬獳∽汣牯湡敧映潢摬㸢਍††††††††††††††††††††썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎⁍†††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵㌯㈳琭畲ⵣ楴灥眭牯摬挭灵㈭㈰ⴲ慳摵⵩牡扡慩瘭⵳敭楸潣〭ⴱ㈱㈭㈰ⴲ㉤㈲㌱⸰瑨汭•汣獡㵳昢潢摬映ㅳ∸琠瑩敬∽牔믡掱琠뾺⁰慓摵⁩牁扡慩瘠⁳敍楸潣‬㈰と‰써涴渠祡〠⼱㈱›桃믡₝楴當⁩ꮻ渠膻놻栠ꃃ档ꋃ⁵臃㸢牔믡掱琠뾺⁰慓摵⁩牁扡慩瘠⁳敍楸潣‬㈰と‰써涴渠祡〠⼱㈱›桃믡₝楴當⁩ꮻ渠膻놻栠ꃃ档ꋃ⁵臃⼼㹡††††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽瑭∵ㄾ‴楧믡₝牴냆믡掛ⴠ㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰•汣獡㵳挢潬慲杮⁥扦汯≤ാ †††††††††††††††††††圠牯摬䌠灵㈠㈰′†††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯瘯摩潥㌯㈳琭慲⵮慤⵵票栭畵挭慵瘭敩⵴慮⵭慤杮搭ⵡ桴⵩桰楡搭⵩畳ⵡ桫湵ⵧ桴湡⵨㉤㈲㈱⸹瑨汭•汣獡㵳昢潢摬映ㅳ∸琠瑩敬∽桋ꎺ桮欠꾺⁣票栠믡疯渠ꖺ⁴讻档猠믡₭썢溳⁧釄ꇃ琠뾺朠鮻⁩档믡₉썣₳믡₟楖믡璇丠浡›郄湡⁧釄ꇃ琠써€桰뫡榣쐠榑猠믡憭欠畨杮琠써溠≨䬾潨뫡溣⁨桫뫡掯栠⁹꾻⁵桮뫡璥氠믡掋⁨궻戠돃杮쐠쎑₡桴뫡₿楧믡榛挠覻挠돃龻嘠螻⁴慎㩭쐠憐杮쐠쎑₡桴곃瀠ꎺ⁩釄⁩궻⁡桫湵⁧桴ꃃ桮椼挠慬獳∽硥楰瘭摩潥㸢⼼㹩⼼㹡††††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽瑭∵ㄾ‴楧믡₝牴냆믡掛ⴠ㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楶敤⽯•汣獡㵳挢潬慲杮⁥扦汯≤ാ †††††††††††††††††††嘠䑉佅††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㈳欭瑥焭慵瘭敩⵴慮⵭ⴲⴱ潤瑲畭摮札慩ⵯ畨⵵㉤㈲㈱⸸瑨汭•汣獡㵳昢潢摬映ㅳ∸琠瑩敬∽馻쐠쎑榴✠썳璡琠ꞻ‧썬溪琠뾺杮‬楖믡璇丠浡欠楨뫡溿䐠牯浴湵⁤뾺牴ꇃ⁩釄뫡溯⁧牴湯⁧牴뫡溭挠뫡疧挠돃挠듃杮琠ꇃ⁣閻挠ꦻ⁣놻⁣螻㸢馻쐠쎑榴✠썳璡琠ꞻ‧썬溪琠뾺杮‬楖믡璇丠浡欠楨뫡溿䐠牯浴湵⁤뾺牴ꇃ⁩釄뫡溯⁧牴湯⁧牴뫡溭挠뫡疧挠돃挠듃杮琠ꇃ⁣閻挠ꦻ⁣놻⁣螻⼼㹡††††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽瑭∵ㄾ‵楧믡₝牴냆믡掛ⴠ㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡∯挠慬獳∽汣牯湡敧映潢摬㸢਍††††††††††††††††††††썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎⁍†††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯瘯摩潥㌯㜳瘭摩潥琭慵⵮慨⵩慤桮戭楡琭畨洭湯搭牯浴湵ⵤ㉤㈲㈱⸷瑨汭•汣獡㵳昢潢摬映ㅳ∸琠瑩敬∽䥖䕄㩏匠畡㔠瀠써璺挠覻桮欠畨杮琠써溠ⱨ吠ꖺꎺ⁩ꆺ桮氠맃杮쐠쎑溡⁨ꆺ⁩桴믡₧썭溴쐠뎺杮挠뫡炥䈠湵敤汳杩≡嘾䑉佅›慓⁵‵桰뫃⁴档믡溉⁨桫湵⁧桴ꃃ桮‬畔뫡溥䠠뫡榣氠뫡溡⁨썬溹⁧釄ꇃ桮戠뫡榡琠ꞻ洠듃釄뫡溳⁧ꖺ⁰畂摮獥楬慧椼挠慬獳∽硥楰瘭摩潥㸢⼼㹩⼼㹡††††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽瑭∵ㄾ‵楧믡₝牴냆믡掛ⴠ㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楶敤⽯•汣獡㵳挢潬慲杮⁥扦汯≤ാ †††††††††††††††††††嘠䑉佅††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楬ാ ††††††††††††††਍††††††††††††⼼汵ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㉢∰ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳愢癤•瑳汹㵥洢牡楧⵮潴㩰瀰㭸慭杲湩戭瑯潴㩭瀰㭸㸢搼癩挠慬獳∽⁥摡彳潣瑮湥≴搠瑡ⵡ摩∽㤱•瑳汹㵥∢㰾ⴡ‭敂楧慄汢⁥䍐獟摩彥慢⁲ 潆⁲湩畱物敩ⱳ瘠獩瑩栠瑴㩰⼯慤汢⹥潩ⴠ㸭搼癩椠㵤搢扡敬楷杤瑥㍟䨷䵡杷≯搠瑡ⵡ楷杤瑥楟㵤㌢䨷䵡杷≯㰾捳楲瑰⠾畦据楴湯搨愬戬氬攬弬
ൻ †††††椠⡦孤嵢☦孤嵢焮爩瑥牵㭮孤嵢昽湵瑣潩⡮笩搨扛⹝㵱孤嵢焮籼嵛⸩異桳愨杲浵湥獴紩攻愽挮敲瑡䕥敬敭瑮氨㬩਍††††††⹥獡湹㵣㬱⹥档牡敳㵴甧晴㠭㬧⹥牳㵣⼧猯慴楴⹣慤汢⹥潩搯獩⽴汰杵湩洮湩樮❳഻ †††††张愽朮瑥汅浥湥獴祂慔乧浡⡥⥬せ㭝⹟慰敲瑮潎敤椮獮牥䉴晥牯⡥ⱥ⥟഻ †††††素⠩楷摮睯搬捯浵湥ⱴ搧扡敬Ⱗ猧牣灩❴㬩਍††††††慤汢⡥猧瑥敓癲捩❥‬猧潰瑲㑳㈴挮浯⤧഻ †††††搠扡敬✨敳摮潌佧据❥㬩਍††††††慤汢⡥爧湥敤坲摩敧❴‬搧扡敬楷杤瑥㍟䨷䵡杷❯㬩⼼捳楲瑰㰾搯癩㰾ⴡ‭湅⁤䍐獟摩彥慢⁲ 潆⁲湩畱物敩ⱳ瘠獩瑩栠瑴㩰⼯慤汢⹥潩ⴠ㸭਍††††††⼼楤㹶⼼楤㹶††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††猼祴敬ാ †††††††††⸠汦硥ㄭ笠਍††††††††††††汦硥›ㄠ഻ †††††††††素਍††††††††††朮灡ㄭ‰ൻ †††††††††††朠灡›〱硰഻ †††††††††素਍††††††††††愮楬湧椭整獭挭湥整⁲ൻ †††††††††††愠楬湧椭整獭›散瑮牥഻ †††††††††素਍††††††††††琮畨扭渭浵敢⁲浩筧਍††††††††††††楷瑤㩨㠠瀰㭸਍††††††††††††敨杩瑨›〶硰഻ †††††††††素਍††††††††††琮畨扭渭浵敢⁲渮浵敢筲਍††††††††††††潣潬㩲⌠慡㭡਍††††††††††††潦瑮猭穩㩥㌠瀰㭸਍††††††††††††潦瑮眭楥桧㩴㜠〰഻ †††††††††††眠摩桴›㔲硰഻ †††††††††††琠硥⵴污杩㩮挠湥整㭲਍††††††††††ൽ †††††††㰠猯祴敬ാ †††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㉢∰ാ †††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢㉳‰扦汯⁤扭㔱琠瑩敬浟楡≮ാ †††††††††††㰠⁡牨晥∽慪慶捳楲瑰㬺㸢썎溳⁧牴湯⁧畴뫡溧⼼㹡਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††甼汣獡㵳氢獩彴楴汴≥ാ †††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬⁸慧⵰〱愠楬湧椭整獭挭湥整≲ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰㌳ⴷ潢杮挭慨⵭潴ⵣ楶猭潡爭湯污潤瘭湡瀭慨⵩档畩琭敩杮愭⵮畭杮栭瑵搭㈲〲㐷栮浴≬挠慬獳∽桴浵ⵢ畮扭牥搠昭敬⁸污杩⵮瑩浥⵳散瑮牥朠灡ㄭ∰琠瑩敬∽썂溳⁧档뫡涡琠돃⁣썲₵桮냆戠湡渠썧禠‬썶€慳潒慮摬ꮺ桰뫡榣挠讻⁵楴뫡溿⁧쐧溃洠믡溫⁧ꖻ❴∿㸠猼慰汣獡㵳渢浵敢≲ㄾ⼼灳湡㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㍟〲㉸〴是汩獥港睥⽳〲㈲ㄯ⼱㤲戯湯ⵧ档浡搭畡爭ⵯ桮⵵慢⵮杮祡瘭⵩慳ⵯ潲慮潬瘭湡瀭慨⵩档畩琭敩杮愭⵮畭杮栭瑵〭㔸㈷⸷灪≧眠摩桴∽㈳∰栠楥桧㵴㈢〴•污㵴䈢돃杮挠ꆺ썴掳爠뗃渠왨₰慢杮ꃃⱹ瘠곃猠潡删湯污潤瘠뫡溫瀠ꎺ⁩档믡疋琠뾺杮✠菄ꮻ杮栠믡璥㼧•㸯⼼㹡格″汣獡㵳昢ㅳ‴汦硥ㄭ㸢愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵㌯㜳戭湯ⵧ档浡琭捯瘭⵩慳ⵯ潲慮摬ⵯ慶⵮桰楡挭楨⵵楴湥ⵧ湡洭湵ⵧ畨⵴㉤㈲㜰⸴瑨汭•汣獡㵳∢琠瑩敬∽썂溳⁧档뫡涡琠돃⁣썲₵桮냆戠湡渠썧禠‬썶€慳潒慮摬ꮺ桰뫡榣挠讻⁵楴뫡溿⁧쐧溃洠믡溫⁧ꖻ❴∿䈾돃杮挠ꆺ썴掳爠뗃渠왨₰慢杮ꃃⱹ瘠곃猠潡删湯污潤瘠뫡溫瀠ꎺ⁩档믡疋琠뾺杮∠菄ꮻ杮栠믡璥㼢⼼㹡⼼㍨‾†††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥朠灡ㄭ‰污杩⵮瑩浥⵳散瑮牥㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵㌯㈳琭⵵杮ⵡ楫浥瀭湥污祴瘭ⵡ桧⵩慢⵮潲慮摬ⵯ畤捯札楯氭ⵡ桴敩⵮慴⵩㉤㈲㄰⸵瑨汭•汣獡㵳琢畨扭渭浵敢⁲ⵤ汦硥愠楬湧椭整獭挭湥整⁲慧⵰〱•楴汴㵥吢믡₱杮ꏃ欠뾺数慮瑬⁹썶₠桧⁩썢溠쐠쎑溡⁨ꖺ⁵馻⁴醻⁣쑶₩釄뫡榡‬潒慮摬釄냆믡掣挠畨썹溪朠慩䘠䙉⁁趻⁩썬₠桴썩溪琠ꃃ≩㸠猼慰汣獡㵳渢浵敢≲㈾⼼灳湡㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㍟〲㉸〴是汩獥琯敩獮湡⽧〲㈲ㄯ⼱㜲振畲ⴱ㔸ⴳ㈰㠲樮杰•楷瑤㵨㌢〲•敨杩瑨∽㐲∰愠瑬∽놻渠썧₣楫뫡涿瀠湥污祴瘠ꃃ朠楨戠ꃃ釄ꇃ桮搠뫡疥挠믡璙洠믡掑瘠꧄쐠ꆺⱩ删湯污潤쐠욑ꎻ⁣档祵꫃楧⁡䥆䅆朠믡榍氠ꃃ琠楨꫃썴榠•㸯⼼㹡格″汣獡㵳昢ㅳ‴汦硥ㄭ㸢愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵㌯㈳琭⵵杮ⵡ楫浥瀭湥污祴瘭ⵡ桧⵩慢⵮潲慮摬ⵯ畤捯札楯氭ⵡ桴敩⵮慴⵩㉤㈲㄰⸵瑨汭•汣獡㵳∢琠瑩敬∽놻渠썧₣楫뫡涿瀠湥污祴瘠ꃃ朠楨戠ꃃ釄ꇃ桮搠뫡疥挠믡璙洠믡掑瘠꧄쐠ꆺⱩ删湯污潤쐠욑ꎻ⁣档祵꫃楧⁡䥆䅆朠믡榍氠ꃃ琠楨꫃썴榠㸢놻渠썧₣楫뫡涿瀠湥污祴瘠ꃃ朠楨戠ꃃ釄ꇃ桮搠뫡疥挠믡璙洠믡掑瘠꧄쐠ꆺⱩ删湯污潤쐠욑ꎻ⁣档祵꫃楧⁡䥆䅆朠믡榍氠ꃃ琠楨꫃썴榠⼼㹡⼼㍨‾†††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥朠灡ㄭ‰污杩⵮瑩浥⵳散瑮牥㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵㌯㈳栭癬猭畡楤愭慲楢ⵡ畣楯琭潵⵩楡挭湵ⵧ楢瑥挭畨杮琭楯砭湵ⵧ慤杮琭慨杮搭㈲〲〳栮浴≬挠慬獳∽桴浵ⵢ畮扭牥搠昭敬⁸污杩⵮瑩浥⵳散瑮牥朠灡ㄭ∰琠瑩敬∽䱈⁖慓摵⁩牁扡慩›吧듃⁩왣鶻⁩왴우榡搠맃琠畨⁡慂䰠湡瘠곃愠⁩앣溩⁧楢뫡璿爠뫡溱⁧档뫃杮琠듃⁩ꦻ杮쐠쎑溡⁧档뾺桴뫡溯❧•㰾灳湡挠慬獳∽畮扭牥㸢㰳猯慰㹮椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㈳砰㐲⼰楦敬⽳敮獷㈯㈰⼲ㄱ㈯⼷汨⵶慳摵⵩牡扡慩琭楯挭潵⵩畴楯搭⵵桴慵戭ⵡ慬⵮楶愭⵩畣杮戭敩⵴慲杮挭畨杮琭楯砭湵ⵧ慤杮挭楨湥琭慨杮ㄭ〷㌲⸳灪≧眠摩桴∽㈳∰栠楥桧㵴㈢〴•污㵴䠢噌匠畡楤䄠慲楢㩡✠썔榴挠냆믡榝琠냆ꇆ⁩썤₹桴慵䈠⁡慌썶€楡挠꧅杮戠뾺⁴놺杮挠써溺⁧썴榴砠믡溩⁧釄ꇃ杮挠楨뫡溿琠꾺杮∧⼠㰾愯㰾㍨挠慬獳∽獦㐱映敬⵸∱㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰㌳ⴲ汨⵶慳摵⵩牡扡慩挭潵⵩畴楯愭⵩畣杮戭敩⵴档湵ⵧ潴⵩畸杮搭湡ⵧ桴湡ⵧ㉤㈲㌰⸰瑨汭•汣獡㵳∢琠瑩敬∽䱈⁖慓摵⁩牁扡慩›吧듃⁩왣鶻⁩왴우榡搠맃琠畨⁡慂䰠湡瘠곃愠⁩앣溩⁧楢뫡璿爠뫡溱⁧档뫃杮琠듃⁩ꦻ杮쐠쎑溡⁧档뾺桴뫡溯❧㸢䱈⁖慓摵⁩牁扡慩›吢듃⁩왣鶻⁩왴우榡搠맃琠畨⁡慂䰠湡瘠곃愠⁩앣溩⁧楢뫡璿爠뫡溱⁧档뫃杮琠듃⁩ꦻ杮쐠쎑溡⁧档뾺桴뫡溯≧⼼㹡⼼㍨‾†††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥朠灡ㄭ‰污杩⵮瑩浥⵳散瑮牥㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵㌯㈳欭瑥焭慵琭祡戭湡渭慨ㄭㄭ搭捵眭牯摬挭灵㈭㈰ⴲ㉤㈲㐰⸱瑨汭•汣獡㵳琢畨扭渭浵敢⁲ⵤ汦硥愠楬湧椭整獭挭湥整⁲慧⵰〱•楴汴㵥䠢닃⁡讻档琠귃桮吠ꋃ⁹慂桎ⱡ쐠ꦻ⁣琧믡₫썣榵挠뾺⁴牴믡₟膻Ⱗ渠뫡涯琠潲杮琠祡焠祵믡溁琠믡₱畱뾺⁴믡₟왬ꎻ⁴畣믡榑•㰾灳湡挠慬獳∽畮扭牥㸢㰴猯慰㹮椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㈳砰㐲⼰楦敬⽳敮獷㈯㈰⼲ㄱ㈯⼸敫⵴畱ⵡ慴⵹慢⵮桮ⵡⴱⴱ畤ⵣ潷汲ⵤ畣⵰〲㈲〭ㄴㄷ⸸灪≧眠摩桴∽㈳∰栠楥桧㵴㈢〴•污㵴䠢닃⁡讻档琠귃桮吠ꋃ⁹慂桎ⱡ쐠ꦻ⁣琧믡₫썣榵挠뾺⁴牴믡₟膻Ⱗ渠뫡涯琠潲杮琠祡焠祵믡溁琠믡₱畱뾺⁴믡₟왬ꎻ⁴畣믡榑•㸯⼼㹡格″汣獡㵳昢ㅳ‴汦硥ㄭ㸢愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵㌯㈳欭瑥焭慵琭祡戭湡渭慨ㄭㄭ搭捵眭牯摬挭灵㈭㈰ⴲ㉤㈲㐰⸱瑨汭•汣獡㵳∢琠瑩敬∽썈憲欠믡掋⁨썴溭⁨썔禢䈠湡丠慨‬郄믡掩✠ꮻ挠뗃⁩档뫡璿琠龻瘠믡➁‬꾺牴湯⁧慴⁹畱膻놻焠祵뫡璿龻氠냆믡璣挠醻≩䠾닃⁡讻档琠귃桮吠ꋃ⁹慂桎ⱡ쐠ꦻ⁣琧믡₫썣榵挠뾺⁴牴믡₟膻Ⱗ渠뫡涯琠潲杮琠祡焠祵믡溁琠믡₱畱뾺⁴믡₟왬ꎻ⁴畣믡榑⼼㹡⼼㍨‾†††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥朠灡ㄭ‰污杩⵮瑩浥⵳散瑮牥㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵㌯㈳栭畡瘭ⵥ慨⵮畱捯洭潵⵮慤挭敨⵴潢瘭楯爭湯污潤搭ⵥ牴ⵡ桴⵵档ⵯ桫湡札慩搭㈲㤱㈴栮浴≬挠慬獳∽桴浵ⵢ畮扭牥搠昭敬⁸污杩⵮瑩浥⵳散瑮牥朠灡ㄭ∰琠瑩敬∽궺⁵螻䠠ꃃ畑믡掑›吧듃⁩붺쐠쎑₡썲璡瘠믡榛删湯污潤瘠곃愠桮琠⁡썤涡朠ꋃ⁹桴뫡璥瘠믡溍⁧档桫ꇃ楧뫡₣왮鮻⁣桮ꃃ∧㸠猼慰汣獡㵳渢浵敢≲㔾⼼灳湡㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㍟〲㉸〴是汩獥琯敩獮湡⽧〲㈲ㄯ⼱㐲振楲瑳慩潮爭湯污潤欭浩琭敡栭慷⵮ⴱㄸ㠹ㄭㄴ⸵灪≧眠摩桴∽㈳∰栠楥桧㵴㈢〴•污㵴䠢뫡疭瘠믡₇썈溠儠醻㩣✠썔榴猠뫡₽釄ꇃ爠ꇃ⁴鮻⁩潒慮摬썶€湡⁨慴搠ꇃ썧禢琠ꖺ⁴趻杮挠潨欠써溡朠ꎺ渠냆믡掛渠써➠•㸯⼼㹡格″汣獡㵳昢ㅳ‴汦硥ㄭ㸢愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵㌯㈳栭畡瘭ⵥ慨⵮畱捯洭潵⵮慤挭敨⵴潢瘭楯爭湯污潤搭ⵥ牴ⵡ桴⵵档ⵯ桫湡札慩搭㈲㤱㈴栮浴≬挠慬獳∽•楴汴㵥䠢뫡疭瘠믡₇썈溠儠醻㩣✠썔榴猠뫡₽釄ꇃ爠ꇃ⁴鮻⁩潒慮摬썶€湡⁨慴搠ꇃ썧禢琠ꖺ⁴趻杮挠潨欠써溡朠ꎺ渠냆믡掛渠써➠㸢궺⁵螻䠠ꃃ畑믡掑›吧듃⁩붺쐠쎑₡썲璡瘠믡榛删湯污潤瘠곃愠桮琠⁡썤涡朠ꋃ⁹桴뫡璥瘠믡溍⁧档桫ꇃ楧뫡₣왮鮻⁣桮ꃃ㰧愯㰾栯㸳††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††㰠甯㹬਍††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽扭〲㸢਍††††††††††搼癩挠慬獳∽獦〲映潢摬洠ㅢ‵楴汴彥慭湩㸢਍††††††††††††愼栠敲㵦樢癡獡牣灩㩴∻ാ †††††††††††††吠湩洠믡榛渠ꖺ൴ †††††††††††㰠愯ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠汵挠慬獳∽楬瑳瑟瑩敬㸢਍††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵㌯㈳栭癬猭畡楤愭慲楢ⵡ桴慵渭慨⵮敮⵵楤琭敩⵰敳挭楨氭ⵡ牴ⵯ畣楯洭ⵡ桴楯搭㈲ㄲ㐴栮浴≬挠慬獳∽桴浵扢潬正琠畨扭〳砰〲‰扭〱•楴汴㵥䠢噌匠畡楤䄠慲楢㩡✠桃뫃杮琠듃⁩ꦻ杮쐠쎑溡⁧讻氠ꆺⱩ쐠쎑₡桮냆琠뾺渠ꃃ⁹썶澠瘠닃杮琠潲杮猠뫡₽档믡₉썬₠牴닃挠냆믡榝∧㸠椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥〳砰〲⼰楦敬⽳楴湥慳杮㈯㈰⼲㈱〯⼱㉥㉥晲ㄭ〰⸱湰≧眠摩桴∽〳∰栠楥桧㵴㈢〰•污㵴䠢噌匠畡楤䄠慲楢㩡✠桃뫃杮琠듃⁩ꦻ杮쐠쎑溡⁧讻氠ꆺⱩ쐠쎑₡桮냆琠뾺渠ꃃ⁹썶澠瘠닃杮琠潲杮猠뫡₽档믡₉썬₠牴닃挠냆믡榝∧⼠㰾愯㰾㍨挠慬獳∽扦汯⁤獦㘱㸢愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵㌯㈳栭癬猭畡楤愭慲楢ⵡ桴慵渭慨⵮敮⵵楤琭敩⵰敳挭楨氭ⵡ牴ⵯ畣楯洭ⵡ桴楯搭㈲ㄲ㐴栮浴≬挠慬獳∽•楴汴㵥䠢噌匠畡楤䄠慲楢㩡✠桃뫃杮琠듃⁩ꦻ杮쐠쎑溡⁧讻氠ꆺⱩ쐠쎑₡桮냆琠뾺渠ꃃ⁹썶澠瘠닃杮琠潲杮猠뫡₽档믡₉썬₠牴닃挠냆믡榝∧䠾噌匠畡楤䄠慲楢㩡✠桃뫃杮琠듃⁩ꦻ杮쐠쎑溡⁧讻氠ꆺⱩ쐠쎑₡桮냆琠뾺渠ꃃ⁹썶澠瘠닃杮琠潲杮猠뫡₽档믡₉썬₠牴닃挠냆믡榝㰧愯㰾栯㸳††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††㰠㍨挠慬獳∽浦潢摬映ㅳ∴㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰㌳ⴲ慤爭ⵯ祬搭ⵯ牴湯ⵧ慴⵩桴楯挭楯栭瑥札潩琭慲⵮楶瑥渭浡瘭⵳潤瑲畭摮猭浯搭㈲ㄲ㌴栮浴≬挠慬獳∽•楴汴㵥䬢써₳楴㩮吠趻杮琠ꃃ⁩档뾺⁴桴뫃⁣牴뫡溭쐠ꖺ⁵ꞻ⁡楖믡璇丠浡猠믡涛瘠곃瀠써憭䐠牯浴湵⁤ꎻ洠馻楧믡₝慲猠ꋃ慢≹䬾써₳楴㩮吠趻杮琠ꃃ⁩档뾺⁴桴뫃⁣牴뫡溭쐠ꖺ⁵ꞻ⁡楖믡璇丠浡猠믡涛瘠곃瀠써憭䐠牯浴湵⁤ꎻ洠馻楧믡₝慲猠ꋃ慢㱹愯㰾栯㸳††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††㰠㍨挠慬獳∽浦潢摬映ㅳ∴㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰㌳ⴸ档慵搭楯搭畡栭癬愭杲湥楴慮搭ⵡ潣杮欭慨⵩档⵩牴捩⵨楦慦琭楨湥瘭⵩畡瑳慲楬ⵡ档湵ⵧ潴⵩敮⵮楢氭慯⵩桴⵩潨⵮㉤㈲㐱⸱瑨汭•汣獡㵳∢琠瑩敬∽桃냆⁡釄믡榑쐠ꞺⱵ䠠噌䄠杲湥楴慮쐠쎑₣썣溴⁧桫楡挠覻琠썲掭⁨䥆䅆琠楨꫃讻䄠獵牴污慩›䌧써溺⁧썴榴渠꫃讻氠ꆺ⁩桴곃栠ꇆ❮㸢桃냆⁡釄믡榑쐠ꞺⱵ䠠噌䄠杲湥楴慮쐠쎑₣썣溴⁧桫楡挠覻琠썲掭⁨䥆䅆琠楨꫃讻䄠獵牴污慩›䌧써溺⁧썴榴渠꫃讻氠ꆺ⁩桴곃栠ꇆ❮⼼㹡⼼㍨‾†††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††格″汣獡㵳昢扭汯⁤獦㐱㸢愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵㌯㠳洭獥楳琭捵札慩⵮潴湡搭楯洭湡⵨敭栭湯猭畡猭楡氭浡挭慵琭楯搭㈲ㄲ㈴栮浴≬挠慬獳∽•楴汴㵥䰢ꃃ挠뫡疧琠ꞻ쐠쎑₡辻杮瀠湥渠楨믡疁渠ꖺ⁴潗汲⁤畃Ɒ䴠獥楳琠믡掩朠궺㩮✠潔ꃃ釄믡榙洠뫡溡⁨붺栠ꇆ慳⁵慳⁩Ꞻꞻ⁡썴榴∧䰾ꃃ挠뫡疧琠ꞻ쐠쎑₡辻杮瀠湥渠楨믡疁渠ꖺ⁴潗汲⁤畃Ɒ䴠獥楳琠믡掩朠궺㩮✠潔ꃃ釄믡榙洠뫡溡⁨붺栠ꇆ慳⁵慳⁩Ꞻꞻ⁡썴榴㰧愯㰾栯㸳††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††㰠㍨挠慬獳∽浦潢摬映ㅳ∴㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰㌳ⴸ楬档琭楨搭畡戭湯ⵧ慤栭浯渭祡ㄭㄭⴲ慢杮琭⵵桴湡眭牯摬挭灵焭祵瑥搭畡愭⵩楤愭⵩ⵯ㉤㈲㐱⸰瑨汭•汣獡㵳∢琠瑩敬∽讻档琠楨쐠ꖺ⁵썢溳⁧釄ꇃ栠듃慮⁹⼱㈱›䈧뫡溣⁧궻琠Ꞻ❮圠牯摬䌠灵焠祵뫡璿쐠ꖺⱵ愠⁩釄⁩‭楡龻∿䰾믡掋⁨桴⁩釄뫡疥戠돃杮쐠쎑₡써涴渠祡ㄠㄯ㨲∠ꎺ杮琠믡₭桴뫡溧•潗汲⁤畃⁰畱뾺⁴釄뫡疥‬楡쐠榑ⴠ愠⁩믡㾟⼼㹡⼼㍨‾†††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††⼼汵ാ †††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳愢獤獟楴正⁹扭〲㸢਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽摡≶猠祴敬∽慭杲湩琭灯〺硰活牡楧⵮潢瑴浯㈺瀰㭸㸢搼癩挠慬獳∽⁥摡彳潣瑮湥≴搠瑡ⵡ摩∽∲猠祴敬∽㸢猼牣灩⁴獡湹⁣牳㵣栢瑴獰⼺瀯条慥㉤朮潯汧獥湹楤慣楴湯挮浯瀯条慥⽤獪愯獤祢潧杯敬樮≳㰾猯牣灩㹴਍††††††ℼⴭ匠潰瑲㐴弲〳砰〶弰楲桧㉴晟硩ⴠ㸭਍††††††椼獮挠慬獳∽摡扳杹潯汧≥਍††††††††猠祴敬∽楤灳慬㩹湩楬敮戭潬正眻摩桴㌺〰硰栻楥桧㩴〶瀰≸਍††††††††搠瑡ⵡ摡挭楬湥㵴挢ⵡ異ⵢ〶㈳㜴㠵㐰㘵㠶㐴ഢ ††††††††慤慴愭ⵤ汳瑯∽ㄴ㐷〲㌲㘹㸢⼼湩㹳਍††††††猼牣灩㹴਍††††††††⠠摡扳杹潯汧⁥‽楷摮睯愮獤祢潧杯敬簠⁼嵛⸩異桳笨⥽഻ †††††㰠猯牣灩㹴⼼楤㹶⼼楤㹶††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼敳瑣潩㹮਍††††††††⼼楤㹶਍††††††⼼慭湩ാ †††††ഠ †††††ഠ †††††㰠捳楲瑰ാ †††††††␠搨捯浵湥⥴爮慥祤昨湵瑣潩⡮
⁻†††ഠ †††††††††瘠牡椠㴠ㄠ഻ †††††††††␠✨挣湯整瑮摟瑥楡浩❧⸩慥档昨湵瑣潩⡮笩਍††††††††††††慶⁲椤杭㴠␠琨楨⥳഻ †††††††††††瘠牡映汩湥浡⁥‽椤杭愮瑴⡲猧捲⤧഻ †††††ഠ †††††††††††椠⡦⠤桴獩⸩瑡牴✨楴汴❥⤩渠瑯彥浩条⁥‽㰧灳湡挠慬獳∽潮整楟慭敧≳✾␫琨楨⥳愮瑴⡲琧瑩敬⤧✫⼼灳湡✾഻ †††††††††††攠獬⁥潮整楟慭敧㴠✠㬧਍††††††††††††⭩㬫਍††††††††††††⠤潮整楟慭敧⸩湩敳瑲晁整⡲⠤桴獩⤩഻ †††††††††素㬩਍††††††਍††††††††††⠤⌧潣瑮湥彴敤慴汩⸠楶敤浯汣牗灡数❲⸩慥档昨湵瑣潩⡮笩਍††††††††††††慶⁲牳彣晩慲敭㴠␠琨楨⥳挮楨摬敲⡮椧牦浡❥⸩瑡牴✨牳❣㬩਍††††††††††††晩ℨ牳彣晩慲敭
⠤桴獩⸩敲潭敶汃獡⡳瘧摩潥捭坬慲灰牥⤧഻ †††††††††素㬩਍††††††††⥽഻ †††††㰠猯牣灩㹴਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††††猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴猠捲∽瀯畬彳楶睥⹳㤱㐷㐹樮≳㸠⼼捳楲瑰ാ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††††††㰠潦瑯牥挠慬獳∽潦瑯牥浟楡≮ാ †††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢湯慴湩牥㸢਍††††††††††搼癩挠慬獳∽潦瑯牥瑟灯㸢਍††††††††††††搼癩挠慬獳∽ⵤ汦硥氠獩彴睴彯敮獷㸢਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽潣㉬瀵牥洠ㅢ∵ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦⼢•楴汴㵥匢佐呒㑓㈴㸢匠佐呒㑓㈴㰠愯ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠汵挠慬獳∽敭畮浟湥彵潢瑴浯㸢਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯瘯ⵥ灳牯獴㐴ⴲ㑰栮浴≬琠瑩敬∽膻挠써溺⁧썴榴㸢膻挠써溺⁧썴榴⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楬湥栭ⵥ潶⵩档湵ⵧ潴⵩ㅰ栮浴≬琠瑩敬∽楌꫃螻㸢楌꫃螻⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭档湩⵨慳档戭潡洭瑡瀭⸲瑨汭•楴汴㵥䌢써溭⁨썳採⁨ꎺ궺≴䌾써溭⁨썳採⁨ꎺ궺㱴愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯搯敩⵵桫慯⵮畳搭湵ⵧ㍰栮浴≬琠瑩敬∽郄膻⁵桫ꎺ궻搠믡溥≧쐾榐믡疁欠潨뫡溣猠믡₭ꖻ杮⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭杮祵湥琭捡戭敩⵮慴⵰㙰栮浴≬琠瑩敬∽李祵꫃꾺⁣楢꫃궺≰举畧썹溪琠뫡掯戠썩溪琠뫡炭⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭畴敹⵮畤杮瀭⸵瑨汭•楴汴㵥吢祵믡溃搠믡溥≧吾祵믡溃搠믡溥㱧愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††⼼汵ാ †††††††††††††㰠搯癩ാ †††††ഠ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢汯㔲数⁲扭㔱㸢਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡≥ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽∯琠瑩敬∽䥌䕖䍓剏≅‾䥌䕖䍓剏⁅⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††甼汣獡㵳洢湥彵敭畮扟瑯潴≭ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽•楴汴㵥䰢믡掋⁨桴⁩釄뫡疥㸢讻档琠楨쐠ꖺ㱵愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦∢琠瑩敬∽뾺⁴畱뫡₣썢溳⁧釄ꇃ㸢뾺⁴畱뫡₣썢溳⁧釄ꇃ⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽•楴汴㵥䈢뫡溣⁧뾺⁰ꆺ杮㸢ꎺ杮砠뫡炿栠뫡溡㱧愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††⼼汵ാ †††††††††††††㰠搯癩ാ †††††ഠ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢汯㔲数⁲扭㔱㸢਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡≥ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽∯琠瑩敬∽楇뫡榣쐠ꖺ⁵閻⁩궺≴‾楇뫡榣쐠ꖺ⁵閻⁩궺⁴⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††甼汣獡㵳洢湥彵敭畮扟瑯潴≭ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽•楴汴㵥丢潧뫡榡栠뫡溡⁧湁≨举潧뫡榡栠뫡溡⁧湁㱨愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦∢琠瑩敬∽썃為䌠∱䌾뫃⁰ㅃ⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽•楴汴㵥䰢⁡楌慧㸢慌䰠杩㱡愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦∢琠瑩敬∽⁖敌条敵㸢⁖敌条敵⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽•楴汴㵥䰢杩敵ㄠ㸢楌畧⁥㰱愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦∢琠瑩敬∽畅潲慰䰠慥畧≥䔾牵灯⁡敌条敵⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††㰠甯㹬਍††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽潣㉬瀵牥洠ㅢ∵ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦⼢•楴汴㵥䌢䉌㸢䌠䉌㰠愯ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠汵挠慬獳∽敭畮浟湥彵潢瑴浯㸢਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦∢琠瑩敬∽啍㸢啍⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽•楴汴㵥䄢獲湥污㸢牁敳慮㱬愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦∢琠瑩敬∽慂捲≡䈾牡慣⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽•楴汴㵥刢慥慍牤摩㸢敒污䴠摡楲㱤愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦∢琠瑩敬∽桃汥敳≡䌾敨獬慥⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽•楴汴㵥䨢癵湥畴≳䨾癵湥畴㱳愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦∢琠瑩敬∽慂敹湲䴠湵捩≨䈾祡牥畍楮档⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽•楴汴㵥倢䝓㸢卐㱇愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††਍††††††††††††††††⼼汵ാ †††††††††††††㰠搯癩ാ †††††ഠ †††††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㍢‰ⵤ汦硥愠楬湧椭整獭挭湥整≲ാ †††††††††††㰠⁡牨晥∽∯挠慬獳∽牭愭瑵潬潧晟潯整≲ാ †††††††††††††㰠㑨㰾浩⁧牳㵣栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯浥汰瑡獥㈯㈰⼲桴浥獥椯慭敧⽳潬潧浟楡⹮癳≧栠楥桧㵴㔢∰⼠㰾栯㸴਍††††††††††††⼼㹡਍††††††਍††††††††††††搼癩挠慬獳∽汭愭瑵整瑸爭杩瑨椠潣彮潴彰楲桧≴ാ †††††††††††††㰠⁡牨晥∽振湯慴瑣∯琠瑩敬∽楌꫃螻猠潰瑲㑳㈴挮浯•汣獡㵳昢潢摬㸢潃瑮捡㱴愯‾਍††††††††††††††愼栠敲㵦⼢档湩⵨慳档戭潡洭瑡瀭⸲瑨汭•楴汴㵥䌢써溭⁨썳採⁨ꎺ궺⁴灳牯獴㐴⸲潣≭挠慬獳∽扦汯≤倾楲慶祣瀠汯捩㱹愯ാ †††††††††††††㰠⁡牨晥∽搯敩⵵桫慯⵮畳搭湵ⵧ㑰栮浴≬琠瑩敬∽郄膻⁵桫ꎺ궻搠믡溥⁧灳牯獴㐴⸲潣≭挠慬獳∽扦汯≤吾牥獭漠⁦獵㱥愯ാ †††††††††††††㰠灳湡挠慬獳∽潳楣污浟≢ാ †††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷慦散潢歯挮浯猯潰瑲㑳㈴潣⽭•敲㵬渢景汯潬⁷潮灯湥牥•慴杲瑥∽扟慬歮㸢਍††††††††††††††††††椼杭猠捲∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳浩条獥是⹢癳≧栠楥桧㵴ㄢ∵⼠‾਍††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺琯楷瑴牥挮浯匯潰瑲㑳㈴潣≭爠汥∽潮潦汬睯渠潯数敮≲琠牡敧㵴弢汢湡≫ാ †††††††††††††††††㰠浩⁧牳㵣栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯浥汰瑡獥㈯㈰⼲桴浥獥椯慭敧⽳睴献杶•敨杩瑨∽㔱•㸯਍††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷礮畯畴敢挮浯振慨湮汥唯䝃䉺煗䍊坈杅䵭㙍報眲㙑≁爠汥∽潮潦汬睯渠潯数敮≲琠牡敧㵴弢汢湡≫ാ †††††††††††††††††㰠浩⁧牳㵣栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯浥汰瑡獥㈯㈰⼲桴浥獥椯慭敧⽳瑹⹵癳≧栠楥桧㵴ㄢ∵⼠ാ †††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††㰠猯慰㹮਍††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††⼼楤㹶਍††††††⼼潦瑯牥ാ †††††㰠楤⁶汣獡㵳戢捡⵫潴≰㰾搯癩ാ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††††††㰠捳楲瑰ാ †††††††††††␠昨湵瑣潩⡮
ൻ †††††††††††††␠✨氮穡❹⸩慌祺⤨഻ †††††††††††素㬩਍††††††††††⼼捳楲瑰ാ †††††††††㰠捳楲瑰猠捲∽氯扩支灸畬⽳煪敵祲琮敷瑮瑹敷瑮⹹獪•祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴㰾猯牣灩㹴਍††††††††猼牣灩⁴牳㵣⼢楬⽢硥汰獵樯畱牥⹹硥汳摩牥樮㽳㵶∳琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰㸢⼼捳楲瑰ാ †††††††㰠捳楲瑰猠捲∽氯扩支灸畬⽳硥汰獵搮癥樮㽳㵶⸰⸲∱琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰㸢⼼捳楲瑰‾†††††††††㰠ⴡ‭潌摡䘠捡扥潯䑓⁋潦⁲慊慶捓楲瑰ⴠ㸭਍††††††††††††搼癩椠㵤昢ⵢ潲瑯㸢⼼楤㹶਍††††††††††††猼牣灩㹴਍†††††††††††††楷摮睯昮䅢祳据湉瑩㴠映湵瑣潩⡮
ൻ †††††††††††††䘠⹂湩瑩笨਍†††††††††††††††晸浢†††††㨠琠畲ⱥ਍†††††††††††††††敶獲潩††††㨠✠㍶㈮ധ †††††††††††††素㬩਍†††††††††††††㭽਍††††††਍†††††††††††††昨湵瑣潩⡮Ɽ猠‬摩
ൻ ††††††††††††瘠牡樠ⱳ映獪㴠搠朮瑥汅浥湥獴祂慔乧浡⡥⥳せ㭝਍†††††††††††††晩⠠⹤敧䕴敬敭瑮祂摉椨⥤
敲畴湲഻ ††††††††††††樠⁳‽⹤牣慥整汅浥湥⡴⥳※獪椮⁤‽摩഻ ††††††††††††樠⹳牳⁣‽栧瑴獰⼺振湯敮瑣昮捡扥潯⹫敮⽴楶噟⽎摳⽫晸浢⹬畣瑳浯牥档瑡樮❳഻ ††††††††††††⼠ 獪献捲㴠✠瑨灴㩳⼯潣湮捥⹴慦散潢歯渮瑥瘯彩乖猯此樮⍳晸浢㵬☱敶獲潩㵮㍶㈮愦灰摉㈽㔱ㄷ㜶㐱㈱ㄶ㠶☵畡潴潌䅧灰癅湥獴ㄽ㬧਍†††††††††††††橦⹳慰敲瑮潎敤椮獮牥䉴晥牯⡥獪‬橦⥳഻ †††††††††††素搨捯浵湥ⱴ✠捳楲瑰Ⱗ✠慦散潢歯樭獳此⤧㬩⼼捳楲瑰ാ †††††††††††㰠捳楲瑰猠捲∽瑨灴㩳⼯灡獩朮潯汧⹥潣⽭獪瀯慬晴牯⹭獪•獡湹⁣敤敦㹲汻湡㩧✠楶紧⼼捳楲瑰ാ †††††††††††††㰠ⴡ‭摁⁳潆瑯牥ⴠ㸭਍††††††††††††††††椼獮挠慬獳∽㠹愲㐹㘹•慤慴欭祥∽〰愱慣戲㕡戹㉥㡡晥捥ㅡ攸㤰晤㔸ㄲ㸢⼼湩㹳਍††††††††††††猼牣灩⁴獡湹⁣敤敦⁲牳㵣栢瑴獰⼺愯ㅪ㔵⸹湯楬敮戯㉡㠹て⸴獪㸢⼼捳楲瑰‾†††㰠ⴡ‭湅⁤摁⁳潆瑯牥ⴠ㸭਍††††††††⼼潢祤ാ †††††††㰠栯浴㹬