਍††††††ℼ佄呃偙⁅瑨汭倠䉕䥌⁃ⴢ⼯㍗⽃䐯䑔堠呈䱍ㄠ〮吠慲獮瑩潩慮⽬䔯≎∠瑨灴⼺眯睷眮⸳牯⽧剔砯瑨汭⼱呄⽄桸浴ㅬ琭慲獮瑩潩慮⹬瑤≤ാ †††††㰠瑨汭氠湡㵧瘢≩‾†਍††††††††格慥㹤਍††††††††††洼瑥⁡慮敭∽啁䡔剏•瑩浥牰灯∽畡桴牯•潣瑮湥㵴匢潰瑲⁳㐴∲⼠ാ †††††††††㰠敭慴渠浡㵥愢獢牴捡≴挠湯整瑮∽灓牯獴㐠㈴•㸯਍††††††††††洼瑥⁡慮敭∽潣祰楲桧≴挠湯整瑮∽潃祰楲桧⁴꧂㈠㄰‹祢匠潰瑲⁳㐴∲⼠ാ †††††††††㰠敭慴渠浡㵥爢扯瑯≳挠湯整瑮∽湩敤ⱸ潦汬睯測潯灤•㸯਍††††††††††洼瑥⁡慮敭∽潇杯敬潢≴挠湯整瑮∽湩敤ⱸ潦汬睯•㸯਍††††††††††洼瑥⁡瑨灴攭畱癩∽ⵘ䅕䌭浯慰楴汢≥挠湯整瑮∽敲畱物獥捁楴敶㵘牴敵•㸯਍††††††††††洼瑥⁡瑨灴攭畱癩∽潃瑮湥⵴祔数•潣瑮湥㵴琢硥⽴瑨汭※档牡敳㵴瑵ⵦ∸⼠ാ †††††††††㰠敭慴栠瑴⵰煥極㵶挢湯整瑮氭湡畧条≥椠整灭潲㵰椢䱮湡畧条≥挠湯整瑮∽湥⼢ാ †††††††††㰠敭慴瀠潲数瑲㵹漢㩧潬慣敬•潣瑮湥㵴攢彮单∠⼠ാ †††††††††㰠敭慴瀠潲数瑲㵹漢㩧楳整湟浡≥挠湯整瑮∽灓牯獴㐠㈴•㸯਍††††††††††洼瑥⁡慮敭∽楶睥潰瑲•潣瑮湥㵴眢摩桴搽癥捩ⵥ楷瑤ⱨ椠楮楴污猭慣敬ㄽ〮‬慭楸畭⵭捳污㵥⸱ⰰ甠敳⵲捳污扡敬渽≯⼠ാ †††††††††㰠敭慴栠瑴⵰煥極㵶挢湯整瑮氭湡畧条≥挠湯整瑮∽楶•㸯਍††††††††††洼瑥⁡慮敭∽啁䡔剏•潣瑮湥㵴匢潰瑲⁳㐴∲⼠ാ †††††††††㰠敭慴渠浡㵥䌢偏剙䝉呈•潣瑮湥㵴匢潰瑲⁳㐴∲⼠ാ †††††††††㰠敭慴瀠潲数瑲㵹昢㩢灡彰摩•潣瑮湥㵴㈢㜷㈱〰〹ㄲ〳ㄱ•㸯਍††††††††††洼瑥⁡慮敭∽潧杯敬猭瑩ⵥ敶楲楦慣楴湯•潣瑮湥㵴㔢彫ⵢ捩䝨獶兌救䱒婷䬵椳瑯汙䍨ㅉ眸杍㑍嘷愷欱•㸯਍††††††††††洼瑥⁡牰灯牥祴∽扦瀺条獥•潣瑮湥㵴ㄢ㌰㤷㘷㐱㐴㤲㠰•㸯਍††††††††††洼瑥⁡牰灯牥祴∽杯琺灹≥挠湯整瑮∽牡楴汣≥⼠㰾敭慴瀠潲数瑲㵹漢㩧楴汴≥挠湯整瑮∽趻⁰牴믡掱琠祵뫡溿砠湯⁧畸듃Ⱪ쐠쎑₣썣₳畱뾺⁴釄믡溋⁨왴우溡⁧慬⁩ⵖ敌条敵㈠㈰∰⼠㰾敭慴瀠潲数瑲㵹漢㩧牵≬挠湯整瑮∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯〱札慩⵩摶東瘭氭慥畧ⵥ〲〲栭慯⵮潶琭潨⵩慨⵮楶搭楡搭捩⵨潣楶ⵤ㤱搭㤱〷㠹栮浴≬⼠㰾敭慴瀠潲数瑲㵹漢㩧敤捳楲瑰潩≮挠湯整瑮∽慓⁵畣믡掙栠믡炍琠놻⁣畴뾺楤믡溅爠⁡썳溡⁧慮⁹楧믡憯쐠ꆺ⁩楤믡溇ㄠ″釄믡榙戠돃杮嘠䰭慥畧⁥䠨䝁⁌桫듃杮琠慨놻
썶₠偖ⱆ焠祵뫡璿쐠讻桮栠썯溣瘠듃琠鶻⁩ꆺⵖ敌条敵㈠㈰‰釄ꏃ쐠욑ꎻ⁣釄냆⁡慲∮⼠㰾敭慴瀠潲数瑲㵹漢㩧浩条≥挠湯整瑮∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楦敬⽳楧污湯⽧〲〲〯⼳ㄳ㤯ㄱ㌶㠶弶㈵㠶㜱ㄲ㔱㜸㠶弲㌳㌱㜷〳㤷〴㠱㜵㈰弴彮桢慸ㄭ㔳⸵灪≧㸯洼瑥⁡牰灯牥祴∽牡楴汣㩥畡桴牯•潣瑮湥㵴ㄢ㌰㤷㘷㐱㐴㤲㠰•㸯洼瑥⁡牰灯牥祴∽牡楴汣㩥敳瑣潩≮挠湯整瑮∽敎獷•㸯洼瑥⁡牰灯牥祴∽牡楴汣㩥慴≧挠湯整瑮∽ⵖ敌条敵㈠㈰ⰰ嘠䰭慥畧⁥潨ꏃⱮ䌠癯摩ㄭⰹ嘠䙐•㸯洼瑥⁡牰灯牥祴∽慤汢㩥浩条≥挠湯整瑮∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㕟〰㍸〲是汩獥港睥⽳〲〲〯⼳ㄳ术慩⵩摶東瘭氭慥畧ⵥ〲〲栭慯⵮潶琭潨⵩慨⵮楶搭楡搭捩⵨潣楶ⵤ㤱ㄭ〴㌰⸴灪≧㸯洼瑥⁡牰灯牥祴∽慤汢㩥瑩浥楟≤挠湯整瑮∽㤱〷㠹⼢㰾敭慴瀠潲数瑲㵹搢扡敬愺瑵潨≲挠湯整瑮∽灓牯獴㐴∲㸯洼瑥⁡牰灯牥祴∽牡楴汣㩥敳瑣潩≮挠湯整瑮∽썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎≍㸯洼瑥⁡牰灯牥祴∽牡楴汣㩥異汢獩敨彤楴敭•潣瑮湥㵴㈢㈰ⴰ㌰㌭吱㐱〺㨲〰〫㨷〰⼢㰾楬歮爠汥∽浡桰浴≬栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯㌯〱札慩⵩摶東瘭氭慥畧ⵥ〲〲栭慯⵮潶琭潨⵩慨⵮楶搭楡搭捩⵨潣楶ⵤ㤱搭㤱〷㠹愮灭㸢氼湩敲㵬挢湡湯捩污•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯〱札慩⵩摶東瘭氭慥畧ⵥ〲〲栭慯⵮潶琭潨⵩慨⵮楶搭楡搭捩⵨潣楶ⵤ㤱搭㤱〷㠹栮浴≬ാ †††††††㰠捳楲瑰琠灹㵥愢灰楬慣楴湯氯⭤獪湯㸢਍††††††††ൻ †††††††††∠捀湯整瑸㨢∠瑨灴㩳⼯捳敨慭漮杲Ⱒഠ †††††††††∠瑀灹≥›丢睥䅳瑲捩敬Ⱒഠ †††††††††∠慭湩湅楴祴晏慐敧㨢笠ഠ †††††††††††∠瑀灹≥›圢扥慐敧Ⱒഠ †††††††††††∠楀≤›栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭ㄳⴰ楧楡瘭煤ⵧ⵶敬条敵㈭㈰ⴰ潨湡瘭ⵯ桴楯栭湡瘭⵩慤⵩楤档挭癯摩ㄭⴹㅤ㜹㤰⸸瑨汭•਍††††††††††ⱽഠ †††††††††∠敨摡楬敮㨢∠楇뫡榣嘠郄䝑嘠䰭慥畧⁥〲〲栠썯溣瘠듃琠鶻⁩ꆺ썶€釄뫡榡搠믡掋⁨潃楶ⵤ㤱Ⱒഠ †††††††††∠浩条≥›⁻਍††††††††††††䀢祴数㨢䤢慭敧扏敪瑣Ⱒഠ †††††††††††∠牵≬∺瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺ㅟ〲砰㔶⼰楦敬⽳敮獷㈯㈰⼰㌰㌯⼱楧楡瘭煤ⵧ⵶敬条敵㈭㈰ⴰ潨湡瘭ⵯ桴楯栭湡瘭⵩慤⵩楤档挭癯摩ㄭⴹ㐱〰㐳樮杰Ⱒഠ †††††††††††∠楷瑤≨ㄺ〲ⰰഠ †††††††††††∠敨杩瑨㨢㔶‰਍††††††††††ⱽഠ †††††††††∠慤整畐汢獩敨≤›㈢㈰ⴰ㌰㌭吱㐱〺㨲〰〫㨷〰Ⱒഠ †††††††††∠慤整潍楤楦摥㨢∠〲〲〭ⴳㄳㅔ㨴㌰ㄺ⬳㜰〺∰ബ †††††††††∠畡桴牯㨢笠਍††††††††††††䀢祴数㨢∠敐獲湯Ⱒ਍††††††††††††渢浡≥›䈢噌儠慵杮䠠祵Ⱒ਍††††††††††††搢獥牣灩楴湯㨢∠앖₩畑湡⁧畈⁹猨湩⁨쑮涃ㄠ㜹⤵氠ꃃ洠믡璙戠곃桮氠궺楶꫃䈨噌Ⱙ渠써₠썢澡渠왧鶻⁩楖믡璇丠浡‮湁⁨釄냆믡掣戠뾺⁴釄뫡溿渠楨믡疁焠慵瘠楡琠썲₲楧ꇃ釄믡掑挠믡憧欠꫃桮嘠䍔∳ബ †††††††††††∠潪呢瑩敬㨢∠桎ꃃ戠ꇃ‭썂溬⁨畬뫡溭瘠썩溪Ⱒ਍††††††††††††猢浡䅥≳›൛ †††††††††††††∠瑨灴㩳⼯睷⹷慦散潢歯挮浯戯癬畱湡桧祵Ⱒ਍††††††††††††††栢瑴獰⼺眯睷礮畯畴敢挮浯甯敳⽲汢煶慵杮畨≹ബ †††††††††††††∠瑨灴㩳⼯楶眮歩灩摥慩漮杲眯歩⽩畑湡彧畈役渨╨㍃䄥弰╢㍃䄥漱∩਍††††††††††††൝ †††††††††素‬਍††††††††††瀢扵楬桳牥㨢笠ഠ †††††††††††∠瑀灹≥›伢杲湡穩瑡潩≮‬਍††††††††††††渢浡≥›匢潰瑲⁳㐴∲‬਍††††††††††††氢杯≯›⁻਍††††††††††††††䀢祴数㨢∠浉条佥橢捥≴‬਍††††††††††††††產汲㨢∠㼼圽䉅䑟䵏䥁㽎⼾整灭慬整⽳敤慦汵⽴桴浥獥椯慭敧⽳潬潧瀮杮Ⱒഠ †††††††††††††∠楷瑤≨ㄺ㘸ⰸ∠敨杩瑨㨢㜳″਍††††††††††††⁽਍††††††††††ⱽഠ †††††††††∠敤捳楲瑰潩≮›匢畡挠馻⁣趻⁰牴믡掱琠祵뫡溿搠薻慲猠ꇃ杮渠祡朠꾻⁡釄뫡榡搠螻㌱쐠馻⁩썢溳⁧ⵖ敌条敵⠠䅈䱇欠써溴⁧桴浡搠믡⦱瘠ꃃ嘠䙐‬畱뾺⁴釄믡溋⁨潨ꏃ썶₴桴믡榝栠뫡溡嘠䰭慥畧⁥〲〲쐠쎑₣釄냆믡掣쐠욑憰爠⹡•਍††††††††ൽ †††††††㰠猯牣灩㹴਍††††††††猼牣灩⁴祴数∽灡汰捩瑡潩⽮摬樫潳≮ാ †††††††††††笠਍††††††††††††††䀢潣瑮硥≴›栢瑴㩰⼯捳敨慭漮杲Ⱒ਍††††††††††††††䀢祴数㨢∠牂慥捤畲扭楌瑳Ⱒ਍††††††††††††††椢整䱭獩䕴敬敭瑮㨢嬠਍††††††††††††††††ൻ †††††††††††††††††∠瑀灹≥›䰢獩䥴整≭ബ †††††††††††††††††∠潰楳楴湯㨢ㄠബ †††††††††††††††††∠慮敭㨢∠牔湡⁧档믡⊧ബ †††††††††††††††††∠瑩浥㨢∠瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭ഢ †††††††††††††††素ബ †††††††††††††††笠਍††††††††††††††††††䀢祴数㨢∠楌瑳瑉浥Ⱒ਍††††††††††††††††††瀢獯瑩潩≮›ⰲ਍††††††††††††††††††渢浡≥›䈢鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁Ⱒ਍††††††††††††††††††椢整≭›栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭ഢ †††††††††††††††素ബ †††††††††††††††笠਍††††††††††††††††††䀢祴数㨢∠楌瑳瑉浥Ⱒ਍††††††††††††††††††瀢獯瑩潩≮›ⰳ਍††††††††††††††††††渢浡≥›吢湩吠믡掩ഢ †††††††††††††††素਍††††††††††††††൝ †††††††††††素਍††††††††††⼼捳楲瑰㰾楬歮爠汥∽畡桴牯•牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷楴瑫歯挮浯䀯楧污湯彧灳牯獴㐴㼲慬杮昽≲㸯††††氼湩敲㵬猢祴敬桳敥≴琠灹㵥琢硥⽴獣≳栠敲㵦⼢楬⽢硥汰獵支灸畬⹳獣㽳㵶⸰⸵∶⼠‾†††††††††††㰠楴汴㹥楇뫡榣嘠郄䝑嘠䰭慥畧⁥〲〲栠썯溣瘠듃琠鶻⁩ꆺ썶€釄뫡榡搠믡掋⁨潃楶ⵤ㤱⼼楴汴㹥਍††††††††††洼瑥⁡慮敭∽敤捳楲瑰潩≮挠湯整瑮∽慓⁵畣믡掙栠믡炍琠놻⁣畴뾺楤믡溅爠⁡썳溡⁧慮⁹楧믡憯쐠ꆺ⁩楤믡溇ㄠ″釄믡榙戠돃杮嘠䰭慥畧⁥䠨䝁⁌桫듃杮琠慨놻
썶₠偖ⱆ焠祵뫡璿쐠讻桮栠썯溣瘠듃琠鶻⁩ꆺⵖ敌条敵㈠㈰‰釄ꏃ쐠욑ꎻ⁣釄냆⁡慲∮⼠ാ †††††††††㰠敭慴渠浡㵥欢祥潷摲≳挠湯整瑮∽ⵖ敌条敵㈠㈰ⰰ嘠䰭慥畧⁥潨ꏃⱮ䌠癯摩ㄭⰹ嘠䙐•㸯਍††††††††††氼湩敲㵬猢潨瑲畣⁴捩湯•牨晥∽是癡捩湯瀮杮•祴数∽浩条⽥⵸捩湯㸢਍††††††††††氼湩敲㵬猢祴敬桳敥≴琠灹㵥琢硥⽴獣≳栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯浥汰瑡獥㈯㈰⼲桴浥獥振獳是湯獴是湯獴猭祴敬挮獳㸢਍††††††††††氼湩敲㵬猢祴敬桳敥≴琠灹㵥琢硥⽴獣≳栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯浥汰瑡獥㈯㈰⼲桴浥獥振獳洯楡⹮獣㽳㵶⸱⸱∹ാ †††††††††㰠楬歮爠汥∽瑳汹獥敨瑥•祴数∽整瑸振獳•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳獣⽳畣瑳浯挮獳瘿ㄽ〮㈮㸢਍††††††††††氼湩敲㵬猢祴敬桳敥≴琠灹㵥琢硥⽴獣≳栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯浥汰瑡獥㈯㈰⼲桴浥獥振獳猯楬正琭敨敭挮獳㸢਍††††††††††猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴猠捲∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳獪樯畱牥⵹⸳⸴⸱業⹮獪㸢⼼捳楲瑰‾਍††††††††††猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴猠捲∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳獪樯畱牥⹹捳潲汬慢⹲獪㸢⼼捳楲瑰‾਍††††††††††猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴猠捲∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳獪樯畱牥⹹慬祺洮湩樮≳㰾猯牣灩㹴ഠ †††††††††㰠捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰•牳㵣栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯浥汰瑡獥㈯㈰⼲桴浥獥樯⽳汳捩⹫業⹮獪㸢⼼捳楲瑰‾਍††††††††††猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴猠捲∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳獪洯楡⹮獪㸢⼼捳楲瑰ാ †††††††††㰠捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰•牳㵣栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯浥汰瑡獥㈯㈰⼲桴浥獥樯⽳慢敳樮≳㰾猯牣灩㹴਍††††††††††ℼⴭ䜠潬慢楳整琠条⠠瑧条樮⥳ⴠ䜠潯汧⁥湁污瑹捩⁳ⴭാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠捳楲瑰愠祳据猠捲∽瑨灴㩳⼯睷⹷潧杯敬慴浧湡条牥挮浯术慴⽧獪椿㵤䅕ㄭ㐵㄰ㄳ㠷ㄭ㸢⼼捳楲瑰ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠捳楲瑰ാ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††眠湩潤⹷慤慴慌敹⁲‽楷摮睯搮瑡䱡祡牥簠⁼嵛഻ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††映湵瑣潩瑧条⤨摻瑡䱡祡牥瀮獵⡨牡畧敭瑮⥳紻਍†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††瑧条✨獪Ⱗ渠睥䐠瑡⡥⤩഻ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ഠ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††朠慴⡧挧湯楦❧‬唧ⵁ㔱〴㌱㜱ⴸ✱㬩਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼捳楲瑰ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠敭慴渠浡㵥搧捭ⵡ楳整瘭牥晩捩瑡潩❮挠湯整瑮✽ち娵楓塴䡖瑰湕䕖䑕㍆啡圱湔婒呕㤰✰⼠ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠捳楲瑰猠捲∽瑨灴㩳⼯摣⹮湯獥杩慮⹬潣⽭摳獫伯敮楓湧污䑓⹋獪瘿ㄽ•獡湹㵣∢㰾猯牣灩㹴਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††猼牣灩㹴਍†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††慶⁲湏卥杩慮‽楷摮睯伮敮楓湧污簠⁼嵛഻ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ठ †传敮楓湧污瀮獵⡨畦据楴湯⤨笠਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††उ†††湏卥杩慮⹬湩瑩笨਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††उ††††灡䥰㩤∠㜹㕢㕡㑥挭ㄴⵦ愴捦㠭㈴ⴳ愲ち捥敥㘷挴Ⱒ਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††उ††††畡潴敒畳獢牣扩㩥琠畲ⱥ਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††उ††††潮楴祦畂瑴湯›ൻ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ठ ††††攠慮汢㩥琠畲ⱥ਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††उ††††ⱽ਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††उ†††⥽഻ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ठ ††传敮楓湧污献潨乷瑡癩健潲灭⡴㬩਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††उ††⥽഻ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠猯牣灩㹴਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††洼瑥⁡慮敭✽浤慣猭瑩ⵥ敶楲楦慣楴湯‧潣瑮湥㵴愧㔰博瑩噘灈啴噮啅䙄愳ㅕ呗剮啚ご〹‧㸯਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ℼⴭ匠慴瑲䄠敬慸䌠牥楴祦䨠癡獡牣灩⁴ⴭാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰㸢਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††慟牴彫灯獴㴠笠愠牴彫捡瑣∺楚獏ㅵㅙ湍〲潉Ⱒ搠浯楡㩮猢潰瑲㑳㈴挮浯Ⱒ祤慮業㩣琠畲絥഻ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⠠畦据楴湯⤨笠瘠牡愠⁳‽潤畣敭瑮挮敲瑡䕥敬敭瑮✨捳楲瑰⤧※獡琮灹⁥‽琧硥⽴慪慶捳楲瑰㬧愠⹳獡湹⁣‽牴敵※獡献捲㴠∠瑨灴㩳⼯散瑲晩⵹獪愮敬慸敭牴捩⹳潣⽭瑡歲樮≳※慶⁲⁳‽潤畣敭瑮朮瑥汅浥湥獴祂慔乧浡⡥猧牣灩❴嬩崰猻瀮牡湥乴摯⹥湩敳瑲敂潦敲愨ⱳ猠㬩素⠩㬩਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼捳楲瑰ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠潮捳楲瑰㰾浩⁧牳㵣栢瑴獰⼺振牥楴祦愮敬慸敭牴捩⹳潣⽭瑡歲朮晩愿捣畯瑮娽佩畳失䴱㉮䤰≯猠祴敬∽楤灳慬㩹潮敮•敨杩瑨∽∱眠摩桴∽∱愠瑬∽•㸯⼼潮捳楲瑰ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠ⴡ‭湅⁤汁硥⁡敃瑲晩⁹慊慶捳楲瑰ⴠ㸭†਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††洼瑥⁡慮敭∽潧杯敬猭瑩ⵥ敶楲楦慣楴湯•潣瑮湥㵴㤢䥊䉂噸塶䉲匳牣䭘眳㠴䥙啹㑥桪彣㍗䕂湃摌㝂奁•㸯਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠敭慴瀠潲数瑲㵹昢㩢慰敧≳挠湯整瑮∽ㄱ㔵㌷ㄳ㈰㈷㔸∴⼠ാ †††††††††††ഠ †††††††††††ഠ †††††††††††††††††ഠ †††††††††††††††††††††㰠ⴡ‭摁⁳效摡牥ⴠ㸭਍††††††††††猼牣灩⁴慤慴愭ⵤ汣敩瑮∽慣瀭扵㘭㌰㐲㔷〸㔴㘶㐸∴愠祳据猠捲∽瑨灴㩳⼯慰敧摡⸲潧杯敬祳摮捩瑡潩⹮潣⽭慰敧摡樯⽳摡扳杹潯汧⹥獪㸢⼼捳楲瑰‾†††㰠ⴡ‭湅⁤摁⁳效摡牥ⴠ㸭਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††††††ℼⴭ䬠써溴⁧䅉‬桋듃杮䄠偍䜠潬慢楳整琠条⠠瑧条樮⥳ⴠ䜠潯汧⁥湁污瑹捩⁳ⴭാ †††††††††㰠捳楲瑰愠祳据猠捲∽瑨灴㩳⼯睷⹷潧杯敬慴浧湡条牥挮浯术慴⽧獪椿㵤䅕ㄭ㐵㄰ㄳ㠷㠭㸢⼼捳楲瑰ാ †††††††††㰠捳楲瑰ാ ††††††††††眠湩潤⹷慤慴慌敹⁲‽楷摮睯搮瑡䱡祡牥簠⁼嵛഻ ††††††††††映湵瑣潩瑧条⤨摻瑡䱡祡牥瀮獵⡨牡畧敭瑮⥳紻਍†††††††††††瑧条✨獪Ⱗ渠睥䐠瑡⡥⤩഻ †††††ഠ ††††††††††朠慴⡧挧湯楦❧‬唧ⵁ㔱〴㌱㜱ⴸ✸㬩਍††††††††††⼼捳楲瑰ാ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††††††††††††㰠ⴡ‭䍐䜠潬慢楳整琠条⠠瑧条樮⥳ⴠ䜠潯汧⁥湁污瑹捩⁳ⴭാ †††††††††††㰠捳楲瑰愠祳据猠捲∽瑨灴㩳⼯睷⹷潧杯敬慴浧湡条牥挮浯术慴⽧獪椿㵤䅕ㄭ㐵㄰ㄳ㠷㐭㸢⼼捳楲瑰ാ †††††††††††㰠捳楲瑰ാ ††††††††††††眠湩潤⹷慤慴慌敹⁲‽楷摮睯搮瑡䱡祡牥簠⁼嵛഻ ††††††††††††映湵瑣潩瑧条⤨摻瑡䱡祡牥瀮獵⡨牡畧敭瑮⥳紻਍†††††††††††††瑧条✨獪Ⱗ渠睥䐠瑡⡥⤩഻ †††††ഠ ††††††††††††朠慴⡧挧湯楦❧‬唧ⵁ㔱〴㌱㜱ⴸ✴㬩਍††††††††††††⼼捳楲瑰ാ †††††††††††††††††††㰠ⴡ‭䍐䐠瑥楡獬䜠潬慢楳整琠条⠠瑧条樮⥳ⴠ䜠潯汧⁥湁污瑹捩⁳ⴭാ †††††††††††††㰠捳楲瑰愠祳据猠捲∽瑨灴㩳⼯睷⹷潧杯敬慴浧湡条牥挮浯术慴⽧獪椿㵤䅕ㄭ㐵㄰ㄳ㠷㘭㸢⼼捳楲瑰ാ †††††††††††††㰠捳楲瑰ാ ††††††††††††††眠湩潤⹷慤慴慌敹⁲‽楷摮睯搮瑡䱡祡牥簠⁼嵛഻ ††††††††††††††映湵瑣潩瑧条⤨摻瑡䱡祡牥瀮獵⡨牡畧敭瑮⥳紻਍†††††††††††††††瑧条✨獪Ⱗ渠睥䐠瑡⡥⤩഻ †††††ഠ ††††††††††††††朠慴⡧挧湯楦❧‬唧ⵁ㔱〴㌱㜱ⴸ✶㬩਍††††††††††††††⼼捳楲瑰ാ †††††††††††††††ഠ †††††††㰠栯慥㹤਍††††††††戼摯㹹਍††††††††††搼癩椠㵤昢ⵢ潲瑯㸢⼼楤㹶਍††††††猼牣灩⁴獡湹⁣敤敦⁲牣獯潳楲楧㵮愢潮祮潭獵•牳㵣栢瑴獰⼺振湯敮瑣昮捡扥潯⹫敮⽴楶噟⽎摳⹫獪砣扦汭ㄽ瘦牥楳湯瘽⸷∰渠湯散∽汅い癋䩗㸢⼼捳楲瑰ാ †††††㰠ⴡ‭敂楧潰異⁰䉆ⴠ㸭਍††††††猼祴敬ാ †††††††⌠扦硯戭捡杫潲湵⁤ൻ †††††††††搠獩汰祡›潮敮഻ †††††††††戠捡杫潲湵㩤爠执⡡ⰰⰰⰰ⸰⤸഻ †††††††††眠摩桴›〱┰഻ †††††††††栠楥桧㩴ㄠ〰㬥਍††††††††††潰楳楴湯›楦數㭤਍††††††††††潴㩰〠഻ †††††††††氠晥㩴〠഻ †††††††††稠椭摮硥›㤹㤹㤹㬹਍††††††††ൽ †††††ഠ †††††††⌠扦硯挭潬敳笠਍††††††††††楷瑤㩨ㄠ〰㬥਍††††††††††敨杩瑨›〱┰഻ †††††††素਍††††††਍††††††††昣潢⵸楤灳慬⁹ൻ †††††††††戠捡杫潲湵㩤⌠慥慥慥഻ †††††††††戠牯敤㩲㔠硰猠汯摩瘠牡⴨瀭楲慭祲挭汯牯㬩਍††††††††††楷瑤㩨㌠〵硰഻ †††††††††栠楥桧㩴㈠〳硰഻ †††††††††瀠獯瑩潩㩮愠獢汯瑵㭥਍††††††††††潴㩰㌠┲഻ †††††††††氠晥㩴㌠┷഻ †††††††††ⴠ敷止瑩戭牯敤⵲慲楤獵›瀵㭸਍††††††††††洭穯戭牯敤⵲慲楤獵›瀵㭸਍††††††††††潢摲牥爭摡畩㩳㔠硰഻ †††††††素਍††††††਍††††††††浀摥慩猠牣敥湡⁤洨硡眭摩桴›㘷瀸⥸ൻ †††††††††⌠扦硯搭獩汰祡笠਍††††††††††††敬瑦›慣捬㔨┰ⴠㄠ㔷硰㬩਍††††††††††ൽ †††††††素਍††††††਍††††††††昣潢⵸畢瑴湯笠਍††††††††††汦慯㩴爠杩瑨഻ †††††††††挠牵潳㩲瀠楯瑮牥഻ †††††††††瀠獯瑩潩㩮愠獢汯瑵㭥਍††††††††††楲桧㩴〠硰഻ †††††††††琠灯›瀰㭸਍††††††††††⵺湩敤㩸ㄠ഻ †††††††素਍††††††਍††††††††昣潢⵸畢瑴湯戺晥牯⁥ൻ †††††††††挠湯整瑮›䌢佌䕓㬢਍††††††††††慰摤湩㩧㔠硰㠠硰഻ †††††††††戠捡杫潲湵㩤⌠愳㜵㔹഻ †††††††††挠汯牯›攣敡敡㭡਍††††††††††潦瑮眭楥桧㩴戠汯㭤਍††††††††††潦瑮猭穩㩥ㄠ瀰㭸਍††††††††††潦瑮昭浡汩㩹✠慔潨慭㬧਍††††††††ൽ †††††ഠ †††††††⌠扦硯氭湩Ⱬ昣潢⵸楬歮愠瘮獩瑩摥⌬扦硯氭湩ⱡ昣潢⵸楬歮愠栺癯牥笠਍††††††††††潣潬㩲⌠慡慡慡഻ †††††††††映湯⵴楳敺›瀹㭸਍††††††††††整瑸搭捥牯瑡潩㩮渠湯㭥਍††††††††††整瑸愭楬湧›散瑮牥഻ †††††††††瀠摡楤杮›瀵㭸਍††††††††ൽ †††††㰠猯祴敬ാ †††††㰠捳楲瑰琠灹㵥琧硥⽴慪慶捳楲瑰㸧਍††††††††⼯ℼ䍛䅄䅔൛ †††††††樠畑牥⹹潣歯敩㴠映湵瑣潩欨祥‬慶畬ⱥ漠瑰潩獮
ൻ †††††††⼠ 敫⁹湡⁤瑡氠慥瑳瘠污敵朠癩湥‬敳⁴潣歯敩⸮മ †††††††椠⁦愨杲浵湥獴氮湥瑧⁨‾‱☦匠牴湩⡧慶畬⥥℠㴽∠潛橢捥⁴扏敪瑣≝
ൻ †††††††漠瑰潩獮㴠樠畑牥⹹硥整摮笨ⱽ漠瑰潩獮㬩਍††††††††晩⠠慶畬⁥㴽‽畮汬簠⁼慶畬⁥㴽‽湵敤楦敮⥤笠਍††††††††灯楴湯⹳硥楰敲⁳‽ㄭ഻ †††††††素਍††††††††晩⠠祴数景漠瑰潩獮攮灸物獥㴠㴽✠畮扭牥⤧笠਍††††††††慶⁲慤獹㴠漠瑰潩獮攮灸物獥‬⁴‽灯楴湯⹳硥楰敲⁳‽敮⁷慄整⤨഻ †††††††琠献瑥慄整琨朮瑥慄整⤨⬠搠祡⥳഻ †††††††素਍††††††††慶畬⁥‽瑓楲杮瘨污敵㬩਍††††††††敲畴湲⠠潤畣敭瑮挮潯楫⁥‽൛ †††††††攠据摯啥䥒潃灭湯湥⡴敫⥹‬㴧Ⱗ਍††††††††灯楴湯⹳慲⁷‿慶畬⁥›湥潣敤剕䍉浯潰敮瑮瘨污敵Ⱙ਍††††††††灯楴湯⹳硥楰敲⁳‿㬧攠灸物獥✽⬠漠瑰潩獮攮灸物獥琮啯䍔瑓楲杮⤨㨠✠Ⱗ⼠ 獵⁥硥楰敲⁳瑡牴扩瑵ⱥ洠硡愭敧椠⁳潮⁴畳灰牯整⁤祢䤠൅ †††††††漠瑰潩獮瀮瑡⁨‿㬧瀠瑡㵨‧‫灯楴湯⹳慰桴㨠✠Ⱗ਍††††††††灯楴湯⹳潤慭湩㼠✠※潤慭湩✽⬠漠瑰潩獮搮浯楡›✧ബ †††††††漠瑰潩獮献捥牵⁥‿㬧猠捥牵❥㨠✠ധ †††††††崠樮楯⡮✧⤩഻ †††††††素਍††††††††⼯欠祥愠摮瀠獯楳汢⁹灯楴湯⁳楧敶Ɱ朠瑥挠潯楫⹥⸮਍††††††††灯楴湯⁳‽慶畬⁥籼笠㭽਍††††††††慶⁲敲畳瑬‬敤潣敤㴠漠瑰潩獮爮睡㼠映湵瑣潩猨
⁻敲畴湲猠※⁽›敤潣敤剕䍉浯潰敮瑮഻ †††††††爠瑥牵爨獥汵⁴‽敮⁷敒䕧灸✨㼨帺㭼⤠‧‫湥潣敤剕䍉浯潰敮瑮欨祥
‫㴧嬨㭞⩝✩⸩硥捥搨捯浵湥⹴潣歯敩⤩㼠搠捥摯⡥敲畳瑬ㅛ⥝㨠渠汵㭬਍††††††††㭽਍††††††††⼯嵝ാ †††††㰠猯牣灩㹴਍††††††猼牣灩⁴祴数✽整瑸樯癡獡牣灩❴ാ †††††樠畑牥⡹潤畣敭瑮⸩敲摡⡹畦据楴湯␨笩਍†††††††晩␨挮潯楫⡥瀧灯灵晟捡扥潯彫潢❸
㴡✠敹❳笩਍†††††††††⠤⌧扦硯戭捡杫潲湵❤⸩敤慬⡹〵〰⸩慦敤湉✨敭楤浵⤧഻ ††††††††␠✨昣潢⵸畢瑴湯‬昣潢⵸汣獯❥⸩汣捩⡫畦据楴湯⤨ൻ †††††††††␠✨昣潢⵸慢正牧畯摮⤧献潴⡰⸩慦敤畏⡴洧摥畩❭㬩਍†††††††††⥽഻ †††††††素਍††††††††⸤潣歯敩✨潰異彰慦散潢歯扟硯Ⱗ✠敹❳‬⁻慰桴›⼧Ⱗ攠灸物獥›‷⥽഻ †††††素㬩਍††††††⼼捳楲瑰ാ †††††㰠楤⁶摩✽扦硯戭捡杫潲湵❤ാ ††††††㰠楤⁶摩✽扦硯挭潬敳㸧⼼楤㹶਍†††††††搼癩椠㵤昧潢⵸楤灳慬❹ാ †††††††㰠楤⁶摩✽扦硯戭瑵潴❮㰾搯癩ാ ††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ⵢ慰敧•慤慴栭敲㵦栢瑴獰⼺眯睷昮捡扥潯⹫潣⽭灓牯獴㐴挲浯ㄭ㄰㈹㌰㠲㘹〲㌹•慤慴琭扡㵳∢搠瑡ⵡ楷瑤㵨∢搠瑡ⵡ敨杩瑨∽•慤慴猭慭汬栭慥敤㵲昢污敳•慤慴愭慤瑰挭湯慴湩牥眭摩桴∽牴敵•慤慴栭摩ⵥ潣敶㵲昢污敳•慤慴猭潨⵷慦散楰敬∽牴敵㸢戼潬正畱瑯⁥楣整∽瑨灴㩳⼯睷⹷慦散潢歯挮浯匯潰瑲㑳㈴潣⵭〱㤱〲㈳㤸㈶㤰∳挠慬獳∽扦砭扦汭瀭牡敳椭湧牯≥㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷慦散潢歯挮浯匯潰瑲㑳㈴潣⵭〱㤱〲㈳㤸㈶㤰∳匾潰瑲㑳㈴⼼㹡⼼汢捯煫潵整㰾搯癩ാ ††††††㰠搯癩ാ †††††㰠搯癩ാ †††††㰠ⴡ‭湅⁤潰異⁰䉆ⴠ㸭††††格慥敤⁲汣獡㵳挢敬牡楦⁸敨摡牥浟楡≮ാ †††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢湯慴湩牥搠昭敬⁸汣慥晲硩㸢਍††††††††††搼癩挠慬獳∽ⵤ汦硥洠⵲畡潴㸢਍††††††††††††搼癩挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††搼癩ാ †††††††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽∯琠瑩敬∽灳牯獴㐴⸲潣≭挠慬獳∽潬潧浟楡≮ാ †††††††††††††††††††㰠浩⁧牳㵣栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯浥汰瑡獥㈯㈰⼲桴浥獥椯慭敧⽳潬潧浟楡⹮癳≧眠摩桴∽㐲∰栠楥桧㵴㐢∸愠瑬∽灳牯獴㐴⸲潣≭⼠ാ †††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳猢潨彷楴敭瑟灯渠湯彥扭㸢桔믡₩ꎺⱹ〠⼸〱㈯㈰㰲搯癩ാ †††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢⵬畡潴搠昭敬≸ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳椢潣彮潴彰楲桧⁴ⵤ汦硥愠楬湧椭整獭挭湥整≲ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳戢硯獟慥捲⁨潮敮浟≢ാ †††††††††††††††㰠潦浲洠瑥潨㵤瀢獯≴愠瑣潩㵮㼢潭㵤牡档癩♥捡㵴敳牡档•汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††㰠湩異⁴祴数∽整瑸•汰捡桥汯敤㵲丢궺⁰ꮻ欠써憳琠곃楫뫡涿⸠⸮•慮敭∽敳牡档•汣獡㵳琢瑸獟慥捲≨⼠ാ †††††††††††††††††㰠湩異⁴祴数∽畳浢瑩•汣獡㵳戢湴獟慥捲≨⼠ാ †††††††††††††††㰠是牯㹭਍††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††猼慰汣獡㵳渢湯彥扭㸢਍††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷昮捡扥潯⹫潣⽭灳牯獴㐴挲浯∯爠汥∽潮潦汬睯渠潯数敮≲琠牡敧㵴弢汢湡≫ാ †††††††††††††††††㰠浩⁧牳㵣栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯浥汰瑡獥㈯㈰⼲桴浥獥椯慭敧⽳扦献杶•敨杩瑨∽㔱•㸯ഠ †††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睴瑩整⹲潣⽭灓牯獴㐴挲浯•敲㵬渢景汯潬⁷潮灯湥牥•慴杲瑥∽扟慬歮㸢਍††††††††††††††††††椼杭猠捲∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳浩条獥琯⹷癳≧栠楥桧㵴ㄢ∵⼠ാ †††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷潹瑵扵⹥潣⽭档湡敮⽬䍕穇坂䩱䡃䕗浧䵍ㄶ㉘具䄶•敲㵬渢景汯潬⁷潮灯湥牥•慴杲瑥∽扟慬歮㸢਍††††††††††††††††††椼杭猠捲∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳浩条獥礯畴献杶•敨杩瑨∽㔱•㸯਍††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††⼼灳湡ാ †††††††††††††㰠畢瑴湯椠㵤戢湴•汣獡㵳洢牯彥敭畮洠㉬‰汢捯彫扭㸢਍††††††††††††††††猼慰㹮⼼灳湡ാ †††††††††††††††㰠灳湡㰾猯慰㹮਍††††††††††††††††猼慰㹮⼼灳湡ാ †††††††††††††㰠戯瑵潴㹮਍††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼楤㹶਍††††††††搼癩挠慬獳∽慣整潧祲瀭灯灵㸢਍††††††††††搼癩挠慬獳∽杢损瑡来牯⵹潰異≰ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢湯慴湩牥㸢਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽潢彸敳牡档戠潬正浟≢ാ †††††††††††††††㰠潦浲洠瑥潨㵤瀢獯≴愠瑣潩㵮㼢潭㵤牡档癩♥捡㵴敳牡档•汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††㰠湩異⁴祴数∽整瑸•汰捡桥汯敤㵲丢궺⁰ꮻ欠써憳琠곃楫뫡涿⸠⸮•慮敭∽敳牡档•汣獡㵳琢瑸獟慥捲≨⼠ാ †††††††††††††††††㰠湩異⁴祴数∽畳浢瑩•汣獡㵳戢湴獟慥捲≨⼠ാ †††††††††††††††㰠是牯㹭਍††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽潢⵲潴⁰瑭㔱洠ㅢ∵㰾搯癩ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳洠ㅢ∵ാ †††††††††††††††㰠⁡牨晥∽∯挠慬獳∽•楴汴㵥吢慲杮挠ꞻ猠潰瑲㑳㈴挮浯㸢牔湡⁧档믡㲧愯ാ †††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳洠ㅢ∵ാ †††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瘯氭慥畧⽥•楴汴㵥嘢䰭慥畧≥ാ †††††††††††††††††嘠䰭慥畧൥ †††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳洠ㅢ‵㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯愯晦挭灵渭⵵〲㈲∯琠瑩敬∽䙁⁆畃⁰꾻㈠㈰∲ാ †††††††††††††††††††䄠䙆䌠灵渠믡₯〲㈲††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡⁥扭㔱∠ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭ㅵⴹ潤杮渭浡愭∯琠瑩敬∽ㅕ‹郄듃杮丠浡쌠⊁ാ †††††††††††††††††††唠㤱쐠쎐溴⁧慎臃††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡⁥扭㔱∠ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭畣⵰ㅣ∯琠瑩敬∽썃為䌠∱ാ †††††††††††††††††††䌠뫃⁰ㅃ††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡⁥扭㔱∠ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭杮慯⵩慨杮愭桮∯琠瑩敬∽李ꆺ⁩ꆺ杮䄠桮㸢਍††††††††††††††††††††李ꆺ⁩ꆺ杮䄠桮††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡⁥扭㔱∠ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭桮湡搭湩⵨潢杮搭⽡•楴汴㵥丢겺⁎郄믡亊⁈썂亓⁇郄臃㸢਍††††††††††††††††††††䡎뫡京쐠誻䡎䈠鏃䝎쐠쎐₁†††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳洠ㅢ‵㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭•楴汴㵥䈢鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁㸢਍††††††††††††††††††††썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎⁍†††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳洠ㅢ‵㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯氯ⵡ楬慧∯琠瑩敬∽썔禢䈠湡丠慨㸢਍††††††††††††††††††††썔禢䈠湡丠慨††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡⁥扭㔱∠ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭慨⵵牴潵杮∯琠瑩敬∽겺⁕剔꿆믡亜≇ാ †††††††††††††††††††䠠뫡喬吠왒鲻䝎††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡⁥扭㔱∠ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭敳楲ⵥ⽡•楴汴㵥䈢돃杮쐠쎑₡鷃㸢਍††††††††††††††††††††썂溳⁧釄ꇃ쌠₝†††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳洠ㅢ‵㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯振畨敹⵮桮潵杮∯琠瑩敬∽䡃奕믡亂丠왈ꊻ䝎䈠鏃䝎쐠쎐⊁ാ †††††††††††††††††††䌠啈芻⁎䡎꿆믡亢⁇썂亓⁇郄臃††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡⁥扭㔱∠ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楬畧ⵥ⼱•楴汴㵥䈢돃杮쐠쎑₡桐ꇃ≰ാ †††††††††††††††††††䈠돃杮쐠쎑₡桐ꇃ⁰†††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳洠ㅢ‵㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯振灵挭⼲•楴汴㵥䌢뫃⁰㉃㸢਍††††††††††††††††††††썃為䌠′†††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳洠ㅢ‵㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯瘯摩潥∯琠瑩敬∽䥖䕄≏ാ †††††††††††††††††††嘠䑉佅††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡⁥扭㔱∠ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭桴ⵥ桴潡∯琠瑩敬∽䡔믡₂䡔佁㸢਍††††††††††††††††††††䡔믡₂䡔佁††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡⁥扭㔱∠ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ畤ⵣ畢摮獥楬慧∯琠瑩敬∽썂溳⁧釄ꇃ쐠ꦻ≣ാ †††††††††††††††††††䈠돃杮쐠쎑₡郄믡掩††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼楤㹶਍††††††⼼敨摡牥ാ †††††㰠楤⁶汣獡㵳昢硩獟牣汯≬ാ †††††††㰠敨摡牥挠慬獳∽敭畮浟楡≮ാ †††††††††㰠楤⁶汣獡㵳猢潨彷敭畮浟楡≮ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢湯慴湩牥㸢਍††††††††††††††渼癡挠慬獳∽ⵤ汦硥愠楬湧椭整獭挭湥整≲ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳渢癡损湥整≲ാ †††††††††††††††††㰠汵挠慬獳∽楬瑳浟湥彵慭湩搠昭敬⁸汦硥洭湥≵ാ †††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††††††††㰠⁡汣獡㵳∢栠敲㵦⼢•楴汴㵥吢慲杮挠ꞻ猠潰瑲㑳㈴挮浯㸢਍††††††††††††††††††††††††牔湡⁧档믡ට †††††††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦⼢⵶敬条敵∯琠瑩敬∽ⵖ敌条敵•汣獡㵳琢硥⵴灵数捲獡≥ാ †††††††††††††††††††††††嘠䰭慥畧൥ †††††††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳∢㸠਍††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯愯晦挭灵渭⵵〲㈲∯挠慬獳∽整瑸甭灰牥慣敳†∠ാ †††††††††††††††††††††††††䄠䙆䌠灵渠믡₯〲㈲††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††ഠ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳∢㸠਍††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯甯㤱搭湯ⵧ慮⵭⽡•汣獡㵳琢硥⵴灵数捲獡⁥†㸢਍††††††††††††††††††††††††††ㅕ‹郄듃杮丠浡쌠₁†††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ഠ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽•ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭畣⵰ㅣ∯挠慬獳∽整瑸甭灰牥慣敳†∠ാ †††††††††††††††††††††††††䌠뫃⁰ㅃ††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††ഠ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳∢㸠਍††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯港潧楡栭湡ⵧ湡⽨•汣獡㵳琢硥⵴灵数捲獡⁥†㸢਍††††††††††††††††††††††††††李ꆺ⁩ꆺ杮䄠桮††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††ഠ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳∢㸠਍††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯港慨⵮楤桮戭湯ⵧ慤∯挠慬獳∽整瑸甭灰牥慣敳†∠ാ †††††††††††††††††††††††††丠겺⁎郄믡亊⁈썂亓⁇郄臃††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††ഠ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳椢整彭楬瑳浟湥彵慭湩•ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡∯挠慬獳∽整瑸甭灰牥慣敳愠牲摟潲⁰∠ാ †††††††††††††††††††††††††䈠鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††甼汣獡㵳猢扵江獩彴敭畮浟楡≮ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬㰾⁡楴汴㵥匢䅅䜠浡獥•汣獡㵳∢栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯猯慥札浡獥∯匾䅅䜠浡獥⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬㰾⁡楴汴㵥䄢楳湡䌠灵•汣獡㵳∢栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯愯楳湡挭灵∯䄾楳湡䌠灵⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬㰾⁡楴汴㵥唢㌲䌠써疢쌠⊁挠慬獳∽•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭㉵ⴳ档畡愭∯唾㌲䌠써疢쌠㲁愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼㹩愼琠瑩敬∽ⵖ敌条敵㈠㈰∲挠慬獳∽•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭⵶敬条敵∯嘾䰭慥畧⁥〲㈲⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬㰾⁡楴汴㵥䄢䍆䌠灵•汣獡㵳∢栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯愯捦挭灵∯䄾䍆䌠灵⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠甯㹬਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††ഠ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳椢潣彮潭敲椠整彭楬瑳浟湥彵慭湩㸢਍††††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦樢癡獡牣灩㩴∻ാ †††††††††††††††††††††††††††㰠浩⁧牳㵣栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯浥汰瑡獥㈯㈰⼲桴浥獥椯慭敧⽳捩湯扟牡⹳癳≧愠瑬∽灓牯獴㐠㈴㸢਍††††††††††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††††††甼汣獡㵳猢扵江獩彴敭畮浟楡≮ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽•ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭慬氭杩⽡•汣獡㵳琢硥⵴灵数捲獡⁥†㸢਍††††††††††††††††††††††††††썔禢䈠湡丠慨††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††ഠ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳∢㸠਍††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯栯畡琭畲湯⽧•汣獡㵳琢硥⵴灵数捲獡⁥†㸢਍††††††††††††††††††††††††††겺⁕剔꿆믡亜⁇†††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ഠ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽•ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭敳楲ⵥ⽡•汣獡㵳琢硥⵴灵数捲獡⁥†㸢਍††††††††††††††††††††††††††썂溳⁧釄ꇃ쌠₝†††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ഠ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽•ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭档祵湥渭畨湯⽧•汣獡㵳琢硥⵴灵数捲獡⁥†㸢਍††††††††††††††††††††††††††䡃奕믡亂丠왈ꊻ䝎䈠鏃䝎쐠쎐₁†††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ഠ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽•ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楬畧ⵥ⼱•汣獡㵳琢硥⵴灵数捲獡⁥†㸢਍††††††††††††††††††††††††††썂溳⁧釄ꇃ倠써炡††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††ഠ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳∢㸠਍††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯振灵挭⼲•汣獡㵳琢硥⵴灵数捲獡⁥†㸢਍††††††††††††††††††††††††††썃為䌠′†††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ഠ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽•ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楶敤⽯•汣獡㵳琢硥⵴灵数捲獡⁥†㸢਍††††††††††††††††††††††††††䥖䕄⁏†††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ഠ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽•ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭桴ⵥ桴潡∯挠慬獳∽整瑸甭灰牥慣敳†∠ാ †††††††††††††††††††††††††吠芻吠䅈⁏†††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ഠ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽•ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ畤ⵣ畢摮獥楬慧∯挠慬獳∽整瑸甭灰牥慣敳†∠ാ †††††††††††††††††††††††††䈠돃杮쐠쎑₡郄믡掩††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††ഠ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††⼼汵ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††㰠港癡ാ †††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠栯慥敤㹲਍††††††⼼楤㹶਍††††††搼癩挠慬獳∽摡≶猠祴敬∽慭杲湩琭灯〺硰活牡楧⵮潢瑴浯〺硰∻㰾楤⁶汣獡㵳攢愠獤损湯整瑮•慤慴椭㵤㔢•瑳汹㵥∢㰾湩⁳汣獡㵳㤢㈸㥡㤴∶搠瑡ⵡ敫㵹㔢㉢搹昳ㅥ愱扥慦晣ㅣ攰㔰攷㜸ㄶ摤∹㰾椯獮㰾搯癩㰾楤⁶汣獡㵳攢愠獤损湯整瑮•慤慴椭㵤㔢•瑳汹㵥洢牡楧⵮潴㩰瀰㭸㸢⼼楤㹶⼼楤㹶਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††††††猼祴敬ാ †††††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩椠杭睻摩桴›〱┰※敨杩瑨›畡潴ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩瀠浻牡楧⵮潢瑴浯›〱硰※楬敮栭楥桧㩴㌠瀳絸਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡氮杩瑨扟硯笠潰楳楴湯›敲慬楴敶搻獩汰祡›湩楬敮戭潬正活牡楧⵮潢瑴浯›ㄭ瀴㭸ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩⸠楬桧彴潢㩸潨敶⁲献慨敲浉条⁥潻慰楣祴›㬱ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩⸠桳牡䥥慭敧笠灯捡瑩㩹〠瀻獯瑩潩㩮愠獢汯瑵㭥潢瑴浯›〱硰氻晥㩴ㄠ瀰㭸楤灳慬㩹椠汮湩ⵥ汢捯㭫ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩⸠桳牡䥥慭敧猠慰摻獩汰祡›湩楬敮戭潬正活牡楧⵮楲桧㩴㔠硰紻਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡渮瑯彥浩条獥晻湯⵴敷杩瑨渺牯慭㭬潣潬㩲㘣㘶昻湯⵴瑳汹㩥瑩污捩搻獩汰祡戺潬正戻捡杫潲湵㩤攣敥瀻摡楤杮ㄺ瀰㭸整瑸愭楬湧挺湥整絲਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡渮瑯彥浩条獥笠潣潬㩲⌠㘶‶椡灭牯慴瑮※潦瑮猭穩㩥ㄠ瀴⁸椡灭牯慴瑮※楬敮栭楥桧㩴ㄠ瀸⁸椡灭牯慴瑮※潦瑮猭祴敬渺牯慭㭬ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩⸠潮整楟慭敧⁳浻牡楧⵮潢瑴浯ㄺ瀵㭸ൽ †††††††⸠桴浵形敤慴汩摻獩汰祡戺潬正瀻獯瑩潩㩮敲慬楴敶挻牵潳㩲潰湩整絲਍††††††††搮瑡彥敮獷浻牡楧⵮潴㩰瀵絸਍††††††††献慨敲摟瑥楡楬杭⁻潰楳楴湯愺獢汯瑵㭥潢瑴浯ㄺ瀰㭸敬瑦ㄺ瀰㭸楤灳慬㩹潮敮ൽ †††††††⸠桳牡彥浩条⁥灻獯瑩潩㩮爠汥瑡癩㭥楤灳慬㩹椠汮湩ⵥ汢捯㭫ൽ †††††††⸠桳牡彥浩条㩥潨敶⁲献慨敲摟瑥楡楬杭笠楤灳慬㩹戠潬正稻椭摮硥›㤹紻਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡献慨敲晟楢杭灻摡楤杮㈺硰ㄠ瀰㭸楬敮栭楥桧㩴㐱硰℠浩潰瑲湡㭴慢正牧畯摮⌺戳㤵㠹挻汯牯⌺晦⁦椡灭牯慴瑮昻湯⵴慦業祬✺潲潢潴‧椡灭牯慴瑮昻湯⵴楳敺ㄺ瀲⁸椡灭牯慴瑮琻硥⵴牴湡晳牯㩭灵数捲獡㭥慭杲湩爭杩瑨㔺硰ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩⸠桳牡彥扦浩⁧昮筡潣潬㩲昣晦℠浩潰瑲湡㭴潦瑮渺牯慭潮浲污渠牯慭㐱硰ㄯ䘠湯䅴敷潳敭℠浩潰瑲湡㭴ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩⸠桳牡彥扦浩㩧潨敶筲慢正牧畯摮⌺㌲ㄴ㌸椡灭牯慴瑮挻汯牯⌺晦⁦椡灭牯慴瑮ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩⸠桳牡彥汧楥杭扻捡杫潲湵㩤搣㐱㌸‶椡灭牯慴瑮ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩⸠桳牡彥汧楥杭栺癯牥扻捡杫潲湵㩤戣㈹ㅡⅣ浩潰瑲湡㭴ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩⸠硥慰彮浩筧潣潬㩲昣晦戻捡杫潲湵㩤杲慢〨〬〬〬㘮㬩潰楳楴湯愺獢汯瑵㭥潴㩰㬰楲桧㩴㬰慰摤湩㩧〱硰眻摩桴㐺瀰㭸敨杩瑨㐺瀰㭸整瑸愭楬湧挺湥整㭲楤灳慬㩹潮敮ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩⸠硥慰彮浩⁧昮筡潣潬㩲攣敥昻湯㩴潮浲污渠牯慭潮浲污㈠瀰⽸‱潆瑮睁獥浯⁥椡灭牯慴瑮紻਍††††††††琮畨扭摟瑥楡㩬潨敶⁲献慨敲摟瑥楡楬杭⸬桴浵形敤慴汩栺癯牥⸠硥慰彮浩筧楤灳慬㩹汢捯椡灭牯慴瑮ൽ †††††††⸠楦彸浩彧㠲笰敨杩瑨›㠲瀰㭸扯敪瑣昭瑩›潣敶㭲ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩⌠楤䙶物瑳‬挣湯整瑮摟瑥楡搣癩慌瑳穻椭摮硥㤺㤹瀻獯瑩潩㩮爠汥瑡癩㭥ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩椠牦浡㩥潮⡴楛⩤∽浡≢⥝浻硡眭摩桴ㄺ〰㬥ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩⸠楶敤浯汣牗灡数Ⱳ⸠楶敤浯汣牗灡数⁲灻獯瑩潩㩮爠汥瑡癩㭥慰摤湩ⵧ潢瑴浯›㘵㈮┵瀻摡楤杮琭灯›㔲硰栻楥桧㩴〠紻਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡瘮摩潥捭坬慲灰牥椠牦浡ⱥ⸠楶敤浯汣牗灡数⁲晩慲敭笠潰楳楴湯›扡潳畬整琻灯›㬰敬瑦›㬰楷瑤㩨ㄠ〰㬥敨杩瑨›〱┰紻਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡筡潣潬㩲〣㜰晢㭦ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩戠‬挣湯整瑮摟瑥楡浥‬挣湯整瑮摟瑥楡潦瑮‬挣湯整瑮摟瑥楡Ⱪ⌠潣瑮湥彴敤慴汩氠Ⱪ⌠潣瑮湥彴敤慴汩瀠‬挣湯整瑮摟瑥楡灳湡‬挣湯整瑮摟瑥楡瑳潲杮ൻ †††††††††映湯⵴楳敺›㠱硰഻ †††††††††氠湩ⵥ敨杩瑨›⸱㬵਍††††††††ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩甠ⱬ⌠潣瑮湥彴敤慴汩漠筬਍††††††††††慰摤湩ⵧ敬瑦›〲硰഻ †††††††素਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡汵‬挣湯整瑮摟瑥楡汯⌬潣瑮湥彴敤慴汩氠筩਍††††††††††楬瑳猭祴敬›湩楳敤਍††††††††ൽ †††††††䀠敭楤⁡洨硡眭摩桴㜺㜶硰
ൻ †††††††††⸠硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ‷扻牯敤⵲潴㩰㌠硰猠汯摩⌠ぅぅぅ※慭杲湩琭灯›㈱硰※慭杲湩戭瑯潴㩭ㄠ瀲㭸ൽ †††††††††⸠硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強敬瑴牥笠潦瑮眭楥桧㩴渠牯慭㭬潢摲牥琭灯›瀳⁸潳楬⁤挣㈳㉣㭣楤灳慬㩹椠汮湩ⵥ汢捯㭫慭杲湩琭灯›㌭硰氻湩ⵥ敨杩瑨›㔳硰昻湯⵴慦業祬›牁慩㭬潦瑮猭穩㩥㈠瀱㭸慭杲湩戭瑯潴㩭㌠硰瀻摡楤杮›㬰ൽ †††††††††⸠硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強楴汴⁥瑻硥⵴敤潣慲楴湯›潮敮昻湯⵴慦業祬›牁慩㭬潦瑮猭穩㩥ㄠ瀷㭸楬敮栭楥桧㩴㈠瀲㭸慭杲湩›瀸⁸㬰楤灳慬㩹戠潬正昻湯⵴敷杩瑨›潢摬挻汯牯›㌣㌳紻਍††††††††††攮灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱瑟瑩敬栺癯牥笠整瑸搭捥牯瑡潩㩮甠摮牥楬敮紻਍††††††††††攮灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱灟潨潴笠楤灳慬㩹戠潬正紻਍††††††††††攮灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱灟潨潴椠杭笠慭⵸楷瑤㩨ㄠ〰㬥ൽ †††††††††⸠硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強敬瑦笠汦慯㩴氠晥㭴眠摩桴›㐱瀰㭸洠牡楧⵮楲桧㩴ㄠ瀲㭸ൽ †††††††††⸠硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強楲桧⁴晻潬瑡›楲桧㭴眠摩桴›㐱瀰㭸洠牡楧⵮敬瑦›㈱硰紻਍††††††††††攮灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱扟瑯潴摻獩汰祡›湩楬敮戭潬正眻摩桴›〱┰紻਍††††††††††攮灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱扟瑯潴攮灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱楟整晻潬瑡›敬瑦眻摩桴›㠴㬥慭杲湩爭杩瑨›┲漻敶晲潬㩷栠摩敤㭮潢摲牥›潮敮瀻摡楤杮›㬰洠牡楧⵮潢瑴浯›瀵㭸ൽ †††††††††⸠硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強潢瑴浯⸠硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強瑩浥渺桴挭楨摬㈨⭮⤱浻牡楧⵮楲桧㩴〠※慭杲湩氭晥㩴㈠紥਍††††††††††攮灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱扟瑯潴攮灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱楟整彭慬瑳笠慭杲湩爭杩瑨›㬰ൽ †††††††††⸠硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強潢瑴浯⸠硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強楴汴⁥晻湯⵴敷杩瑨›潮浲污※楬敮栭楥桧㩴㈠瀲㭸††敨杩瑨›㘵硰഻ †††††††††漠敶晲潬㩷栠摩敤㭮ൽ †††††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩映杩牵筥਍††††††††††††慭杲湩›‰ㄭ瀵⁸㔱硰椡灭牯慴瑮഻ †††††††††††琠硥⵴污杩㩮挠湥整㭲਍††††††††††††楷瑤㩨愠瑵൯ †††††††††素਍††††††††††挣湯整瑮摟瑥楡楦畧敲椠杭ൻ †††††††††††戠牯敤⵲慲楤獵›ര †††††††††素਍††††††††ൽ †††††㰠猯祴敬ാ †††††ഠ †††††ഠ †††††㰠慭湩挠慬獳∽慭湩损湯整瑮㸢਍††††††††搼癩挠慬獳∽潣瑮楡敮≲ാ †††††††††㰠敳瑣潩汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢汯㘷‰牭〲瀠㉴∰ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳戢敲摡损浵≰ാ †††††††††††††††㰠⁡牨晥∽∯琠瑩敬∽牔湡⁧档믡₧灓牯獴㐠㈴㸢牔湡⁧档믡㲧愯ാ †††††††††††††††††††††††††††㰠灳湡挠慬獳∽捩湯扟敲摡㸢⼼灳湡ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡∯挠慬獳∽捡楴敶•楴汴㵥䈢鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁㸢਍††††††††††††††††††††썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎⁍†††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††††††㰠灳湡挠慬獳∽捩湯扟敲摡㸢⼼灳湡ാ †††††††††††††††㰠灳湡挠慬獳∽㸢਍††††††††††††††††††楔ꦻൣ †††††††††††††††㰠猯慰㹮਍††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽牢慥彤敭畮损瑡⁥ⵤ汦硥洠㉢‰污杩⵮瑩浥⵳散瑮牥•瑳汹㵥搢獩汰祡›潮敮∻ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢⵲畡潴㸢਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽ⵤ汦硥愠楬湧椭整獭挭湥整≲ാ †††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡∯挠慬獳∽獦㠱映潢摬挠牬摥洠ㅲ∵琠瑩敬∽썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎≍㰾灳湡䈾鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁⼼灳湡㰾愯‾†††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢敬⵸湯⁥潮敮浟≢ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭敳ⵡ慧敭⽳•汣獡㵳琢硥⵴灵数捲獡⁥•楴汴㵥匢䅅䜠浡獥㸢਍††††††††††††††††††††††††††䕓⁁慇敭⁳†††††††††††††††††㰠愯‾਍††††††††††††††††††††††渦獢㭰渦獢㭰♼扮灳☻扮灳※†††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭㉵ⴳ档畡愭∯挠慬獳∽整瑸甭灰牥慣敳∠琠瑩敬∽㉕″桃ꋃ⁵臃㸢਍††††††††††††††††††††††††††㉕″桃ꋃ⁵臃††††††††††††††††††⼼㹡ഠ †††††††††††††††††††††☠扮灳☻扮灳簻渦獢㭰渦獢㭰††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯愯楳湡挭灵∯挠慬獳∽整瑸甭灰牥慣敳∠琠瑩敬∽獁慩畃≰ാ †††††††††††††††††††††††††䄠楳湡䌠灵††††††††††††††††††⼼㹡ഠ †††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢⵬畡潴㸢਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽桳睯獟扵敭畮㸢਍††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽潭敲㸢਍††††††††††††††††††††††戼瑵潴汣獡㵳洢牯ⵥ瑢≮堾浥琠써涪⼼畢瑴湯ാ †††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢牯ⵥ敭畮㸢਍††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽潭敲洭湥⵵慣敲≴ാ †††††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢牯ⵥ敭畮挭牡瑥漭瑵牥㸢⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽潭敲洭湥⵵慣敲⵴湩敮≲㰾搯癩ാ †††††††††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††††††㰠汵挠慬獳∽潭敲洭湥⵵瑩浥≳琠扡湩敤㵸ⴢ∱爠汯㵥洢湥≵愠楲ⵡ慬敢汬摥祢∽潭敲戭湴•牡慩栭摩敤㵮琢畲≥ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽潭敲洭湥⵵瑩浥㸢਍††††††††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯猯慥札浡獥∯挠慬獳∽•楴汴㵥匢䅅䜠浡獥㸢਍††††††††††††††††††††††††††††††††䕓⁁慇敭⁳†††††††††††††††††††††††㰠愯‾਍††††††††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽潭敲洭湥⵵瑩浥㸢਍††††††††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯甯㌲挭慨⵵⽡•汣獡㵳∢琠瑩敬∽㉕″桃ꋃ⁵臃㸢਍††††††††††††††††††††††††††††††††㉕″桃ꋃ⁵臃††††††††††††††††††††††††⼼㹡ഠ †††††††††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳洢牯ⵥ敭畮椭整≭ാ †††††††††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭獡慩⵮畣⽰•汣獡㵳∢琠瑩敬∽獁慩畃≰ാ †††††††††††††††††††††††††††††††䄠楳湡䌠灵††††††††††††††††††††††††⼼㹡ഠ †††††††††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳洢牯ⵥ敭畮椭整≭ാ †††††††††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭⵶敬条敵∯挠慬獳∽•楴汴㵥嘢䰭慥畧⁥〲㈲㸢਍††††††††††††††††††††††††††††††††ⵖ敌条敵㈠㈰′†††††††††††††††††††††††㰠愯‾਍††††††††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽潭敲洭湥⵵瑩浥㸢਍††††††††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯愯捦挭灵∯挠慬獳∽•楴汴㵥䄢䍆䌠灵㸢਍††††††††††††††††††††††††††††††††䙁⁃畃⁰†††††††††††††††††††††††㰠愯‾਍††††††††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠甯㹬਍††††††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽扭〴㸢਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽楴汴ⵥ敤慴汩㸢਍††††††††††††††††††格‱摩∽瑢彮硥彰摥瑩•慤慴椭㵤ㄢ㜹㤰∸ാ †††††††††††††††††††䜠ꎺ⁩쑖冐⁇ⵖ敌条敵㈠㈰‰潨ꏃ썶₴桴믡榝栠뫡溡瘠곃쐠ꆺ⁩讻档䌠癯摩ㄭ‹਍††††††††††††††††††⼼ㅨാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ′汣㤹洠ㅴ∵吾ꦻ戠ⱡ㌠⼱㌰㈯㈰‰㐱〺′䜨呍㜫㰩搯癩ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳戢牯琭灯洠㉴‰扭㔱㸢⼼楤㹶਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽牭愭瑵≯ാ †††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳搢昭敬⁸污杩⵮瑩浥⵳散瑮牥㸢਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽桴浵扢潬正琠畨扭〴㑸‰慲楤獵〱‰牭㔱㸢਍††††††††††††††††††††††††椼杭猠捲∽是癡捩湯瀮杮•污㵴䜢慩䰠湯≧⼠ാ †††††††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢敬⵸湯≥ാ †††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢潢摬㸢楇⁡潌杮⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㈱挠㥬∹䈾噔吠莻琠慨㱯搯癩ാ †††††††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢⵬畡潴㸢਍††††††††††††††††††††愼栠敲㵦∢挠慬獳∽捩湯獟慨敲摟瑥楡≬ാ †††††††††††††††††††††㰠癳⁧楷瑤㵨ㄢ∶栠楥桧㵴ㄢ∶瘠敩䉷硯∽‰‰㘱ㄠ∶映汩㵬渢湯≥砠汭獮∽瑨灴⼺眯睷眮⸳牯⽧〲〰猯杶㸢਍††††††††††††††††††††††††瀼瑡൨ †††††††††††††††††††††††††搠∽ㅍ⸲㔳㔱〠ㅃ⸳ㄸ㈵〠〮〸㜹‱㐱㤮㠹‶⸰㜷㔸㜶ㄠ⸵㐶㄰㈠㈮㜱㘳ㅃ⸶㜲㐵㌠㘮㌴‷㘱〮㤶‹⸵㈰㐶″㔱〮㜱″⸶㜱㐲䌸㌱㠮㘴″⸷㐴㌹″㈱㘮㌱‱⸸㘶㤳ㄠ⸱㐳㜸㤠㠮㜴㈳㥃㤮㐳㤷ㄠ⸱㘱㠷㜠㘮〸㘰ㄠ⸱ㄱ㤷㘠㌮㈲㐲㤠㠮㌰㈷㕃㠮㠴㜸㤠㌮㤴㐰㔠㜮㤹㐰㠠㜮㤱㔹㘠ㄮ㜹㜶㠠㈮㜷㌷㙃㔮〹㜰㜠㠮㜴㘹㜠㈮㐴㘰㜠㠮㤲㜲㜠㜮㘳㈱㠠㈮㐳㌱㡃㔮㐱㠶㠠㠮㔷㜶㤠㌮㔵㐵㠠㠮〵㔷ㄠ⸰㜰㠱㠠ㄮ〴䌷ㄱㄮㄶ‸⸷㘰ㄳ‶㈱㈮ㄵ‸⸵㜹㐹ㄠ⸳㈳㌹㐠㠮㤸䌴㌱㠮ㄲ‴⸴㤳㌷‵㌱㤮㐶‷⸳㤷㐹‱㌱㜮㔱‵⸳㔱㘱䌴㌱㐮㔸‱⸲㈵㜸‹㈱㤮㤹′⸲㤱㘸‷㈱㌮㔴′⸲㐱㠸䌵ㄱ㠮〴‷⸲〱㈵‵ㄱ㐮ㄱ㈠㈮㈹‱ㄱ〮㔵‹⸲㐶ㄷ䌳〱㐮㔴‵⸳㔲㔷″⸹㌸ㄵ″⸳㔸㐵‷⸹㌲㤰‷⸴㜴〲䌹⸹㘰〹′⸴㐶㈰‶⸸ㄹ㔹‴⸴㜶㐱㠠㘮㈸㔸㐠㘮㔱㔳㡃ㄮ㈷ㄱ㐠㐮〹㠷㜠㘮㠴㈹㐠㐮㠲㤴㜠ㄮ㠳㠱㐠㌮㘱㠳㝃〮㜰㠳㐠㈮ㄹ㘴㘠㠮㘲㔷㐠㈮㈲㔹㘠㜮㤸㠳㐠ㄮ㤲㈵㙃㜮㈵㄰㐠〮㘳㤰㘠㠮㔴㐴㌠㠮㔵㜴㘠㤮㈳㐶㌠㜮㠶㜲㝃㠮㌲㈳㈠㠮㔶㌱㠠㜮㐱ㄠ㤮㐷㔴㤠㘮㜱㌱ㄠ〮㌸㜷ㅃ⸰㐳㤵〠㌮㤷㐹‱ㄱ㈮〳″⸰㈰㤴㐱′㈱㌮ㄵ‵娰ഢ †††††††††††††††††††††††††映汩㵬∢਍††††††††††††††††††††††††㰾瀯瑡㹨਍††††††††††††††††††††††††瀼瑡൨ †††††††††††††††††††††††††搠∽㍍㘮㔲‵㔱㤮㘲䌲⸲㜱㈴‵㔱㠮㤳ㄠ〮㌰㠲ㄠ⸵㐱㐱〠㌮ㄶ㐷‴㌱㜮ㄲ䌳〭㈮㤷㤷‶㈱㈮㈸‵〭〮㠶㈰㈵ㄠ⸰㤸㔳〠㤮㜹㔰‵⸹㐷㈱䌲⸲㘱〸′⸸㜴㘰㌠㐮㄰㜲㜠㈮㤴ㄸ㐠㘮ㄷ㤸㘠〮㘶㠳㙃〮㤷㐵㐠㜮㠵㤳㠠㈮ㄷ㤹㐠㠮〲㠶㤠㘮㤷㐶㘠ㄮ㐳䌹〱ㄮ㘴‸⸶㜵㤰ㄠ⸰〲㠲㜠ㄮ㌹㔷㤠㠮㘱㜶㜠㘮㔳㠹㥃㐮㐲㜲㠠〮㠷′⸸㘷〴‴⸸ㄱ㔵‷⸸㜲㈸′⸷ㄷ㜰䌲⸷㜴㜴‴⸷㐰㈴‷⸶㐶㄰‱⸷㜰㐵‱⸵㤸㤸′⸷ㄸ㘶㑃㠮㔱㔱㠠㠮㐹㐱㌠㜮㜳ㄶ㤠㤮㔶㔴㈠㘮〶㠰ㄠ⸱㐰㈹㉃ㄮ㈹㌹ㄠ⸱㈵㘲㈠〮〳㤹ㄠ⸲㠰㈳㈠㈮㠴㤹ㄠ⸲㌷㤰㉃㐮㐵㌵ㄠ⸳㌳ㄵ㈠㠮〹㌵ㄠ⸳㠶㤳㌠㔮㌱㤳ㄠ⸳㠷㔳㑃〮㜶㌷ㄠ⸳㜸‷⸴㌵㠴‶㌱㘮㌸‹⸴㈹㈷‶㌱㈮ㄹ䌵⸵㌵㐱″㈱㘮㌹‵⸶㌱㘵ㄠ⸲㤰㘵㘠㜮㜲ㄳㄠ⸱㠴㈵㙃㤮〲‴ㄱ㈮㔸‹⸷㠰㔸‷ㄱ㈮㐵‸⸷㔳㌶‹ㄱ㌮㌲䌳⸷㔸㘴‸ㄱ㐮㐵‱⸸㜳㘱‴ㄱ㔮㌰‹⸸㜸ㄶ‶ㄱ㘮㤰䌸⸹〰㜰″ㄱ㘮㐳‷⸹㘱㤸ㄠ⸱〷㐹㤠㈮㠱㌷ㄠ⸱〸ㄹ㥃㈮㘵‱ㄱ㠮㜷‶⸹㘱㘲‷㈱〮㠵′⸹㜰㐵‷㈱ㄮ㔴䌴⸸㜱㌲″㌱〮ㄶ㜠㈮㈶㜹ㄠ⸳㜹㐰㘠㌮㜴㜳ㄠ⸴㜸㔳㕃㘮㠱㌶ㄠ⸵㜵ㄱ㐠㜮〴ㄴㄠ⸵〹㔷㌠㘮㔲‵㔱㤮㘲娲ഢ †††††††††††††††††††††††††映汩㵬∢਍††††††††††††††††††††††††㰾瀯瑡㹨਍††††††††††††††††††††††⼼癳㹧਍††††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷昮捡扥潯⹫潣⽭桳牡牥猯慨敲⹲桰㽰㵵瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯〱札慩⵩摶東瘭氭慥畧ⵥ〲〲栭慯⵮潶琭潨⵩慨⵮楶搭楡搭捩⵨潣楶ⵤ㤱搭㤱〷㠹栮浴≬爠汥∽潮潦汬睯渠潯数敮≲琠牡敧㵴弢汢湡≫挠慬獳∽捩湯獟慨敲摟瑥楡≬ാ †††††††††††††††††††††㰠癳⁧楷瑤㵨㠢•敨杩瑨∽㘱•楶睥潂㵸〢〠㠠ㄠ∶映汩㵬渢湯≥砠汭獮∽瑨灴⼺眯睷眮⸳牯⽧〲〰猯杶㸢਍††††††††††††††††††††††††瀼瑡൨ †††††††††††††††††††††††††搠∽㕍ㄮㄹ㜰ㄠ⸵㠹㜹㡖㜮㄰㌰㝈㔮㌴㈴㝌㤮〰㐷㔠㠮㔵㜶㕈ㄮㄹ㜰㑖〮ㄴ㐲㕃ㄮㄹ㜰㌠㈮㘱㤴㔠㐮㤰㌴㈠㘮㤵㤷㘠㔮〵㜸㈠㘮㤵㤷㡈ざㄮ㌱〴䌲⸷㐷㤱‴⸰㠰㐲㐷′⸶㠸㌸‴‰⸵㠸㠵‶䌰⸳㤷㔱‶‰⸲㘳㈲‸⸱㈳㤹㈠㌮㈶㠲㌠㜮㈶㤸㕖㠮㔵㜶え㡖㜮㄰㌰㉈㌮㈶㠲ㅖ䠶⸵㤱〱嘷㔱㤮㤸娷ഢ †††††††††††††††††††††††††映汩㵬∢਍††††††††††††††††††††††††㰾瀯瑡㹨਍††††††††††††††††††††††⼼癳㹧਍††††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††਍††††††††††††††††††††愼栠敲㵦∢挠慬獳∽捩湯獟慨敲摟瑥楡≬ാ †††††††††††††††††††††㰠癳⁧楷瑤㵨ㄢ∶栠楥桧㵴ㄢ∶瘠敩䉷硯∽‰‰㘱ㄠ∶映汩㵬渢湯≥砠汭獮∽瑨灴⼺眯睷眮⸳牯⽧〲〰猯杶㸢਍††††††††††††††††††††††††瀼瑡൨ †††††††††††††††††††††††††搠∽㝍㈮㜴㤰㜠㌮㌶㤱㙃㠮㜴㤱㜠㌮㠳㠵㘠㔮㜶㘲㜠㘮㘴′⸶㜵㌰‴⸸㔱㤹䌲⸶㜵㐶‹⸸ㄳ㠹‸⸶㈶㜸‸⸸㜴㘳‸⸶㈷ㄴ‵⸸㤵㠹䌱⸶㈹〱′⸸㘸㈱‸⸷㤲㌶‱⸸ㄹ㘶‵⸷㘵㠰‶⸸ㄷ㜹䌸⸷〶㤳″⸸㠶㤵‴⸷㐶㤳′⸸㐶㤵‵⸷㠶㠰″⸸㤵㠹䌱⸷㠸㠳‶⸸㈳㤲‵⸷㠸㠳‶⸷㘸㘷‸⸷㠶㠰″⸷㤵㤳㝃㔮㤷㈳㜠㐮㈵‴⸷ㄴ㌹‶⸷㘳㈶‷⸷㐲〷‹⸷㘳ㄳ娹ഢ †††††††††††††††††††††††††映汩㵬∢਍††††††††††††††††††††††††㰾瀯瑡㹨਍††††††††††††††††††††††††瀼瑡൨ †††††††††††††††††††††††††搠∽ㅍ⸱㔹ㄷ㜠㌮㌶䌴ㄱ㔮㌶″⸷㐳㠱‶ㄱ㈮㤸‵⸷㐶㈰‵ㄱ㈮㤸‵⸸㤰㔵䌳ㄱ㈮㌸‴⸸㜲〷′ㄱ㌮㔳‷⸸㔴㐵‴ㄱ㐮㘴‴⸸〶ㄳㅃ⸱㐶㐶㠠㠮㐶㜵ㄠ⸲㈰㜱㠠㤮㘱㜸ㄠ⸲㠲㈳㠠㜮〱㘷ㅃ⸲㈳ㄳ㠠㘮㌸㠰ㄠ⸲㔳‷⸸㐶ㄶ‶㈱㌮㜸‷⸸〶㈹䌵㈱㘮㠠㌮㈳㤳ㄠ⸲‶⸷㘸㠷‹㈱㌮〹‸⸷㤵〱䌴㈱㈮㤸″⸷㔴㘵‸㈱ㄮ㤲″⸷㘳㐶‷ㄱ㤮㜵‱⸷㘳㐳≚਍††††††††††††††††††††††††††楦汬∽ഢ †††††††††††††††††††††††㸠⼼慰桴ാ †††††††††††††††††††††††㰠慰桴਍††††††††††††††††††††††††††㵤䴢⸷㜸‵⸰〰㔱〰㐸㍃㘮㜱㠵ⴠ⸰㠰㔱㔵‸⸰㤰㐸㜳‵⸳㤲″‰⸷㔵㐰䌳⸰㄰㌲㐰‷⸹ㄷ〶‵⸰㘹㤸㐹ㄠ⸱㘷㤷㈠㘮㌲㜹ㄠ⸳㘱㔷ㅖ⸵㈴㐵㉃㘮㌲㜹ㄠ⸵〶㤶㈠㜮ㄷ㌶ㄠ⸵㔷㘴㈠㤮㌵㈱ㄠ⸵㔷㘴㍃〮㐱㔶ㄠ⸵㔷㘴㌠〮㘷㜱ㄠ⸵㌷ㄶ㌠ㄮ㠲㜴ㄠ⸵〷㐵㑌㤮㠵㤷ㄠ⸴㘵ㄴ㕃㠮〹㜸ㄠ⸴㈹㤰㘠㠮ㄸ‴㔱ㄮ㈰‴⸷㜸〸‸㔱〮㤹䌴㈱ㄮ㔳‵㔱ㄮ㈸‴㔱㘮㐵‶ㄱ㠮㜰‸㔱㜮㌵‱⸷㔵㔳ㅃ⸵㔶㘱㌠㈮㌹ㄠ⸲㌱㐲ⴠ⸰㠰㔱㔵‸⸷㜸‵⸰〰㔱〰㐸䵚⸵㐲㠴‷⸹㠵㜰㑃㘮㜵㈳㤠㔮㘸㔸㐠〮㤶㠷㤠㔮㌸㠷㌠㐮㈸㌲㤠㔮㌸㠷㍃㌮㤰㘹㤠㔮㌸㠷㌠ㄮ㌴㔸㤠㔮㤸㌹㈠㤮㐷㘶㤠㔮〸䌷⸲㘷㐲㤠㔮㠶㤳㈠㔮㘵″⸹㈵㌵″⸲㔴㜴‹⸹〳㤶䌲⸲㔳㈳‷⸹㠰㔸‱⸲㈴ㄷ㠠㠮ㄹ㐶㈠㔮㈶㔴㠠㜮㌱㈲㍃ㄮ㈲ㄳ㜠㤮㤹㔵㌠㘮㔸㔲㜠㈮㔸㠸㐠㈮㠴㤱㘠㔮㈷䌲⸴㠲〲″⸶㈵ㄹ‴⸴ㄳ㜲‹⸶㠴〶‷⸴㐳㘶″⸶㐴〶䌸⸴〳㜹′⸶㠳㔴‶⸴㘲㔰㘠㐮㈱㐲㐠㈮㐱㘳㘠㐮㤰㜱㍃㠮〲ㄶ㘠㐮㘰㤰㌠㐮㘲㘸㘠㐮㤰㜱㌠〮㌳ㄱ㘠㐮㘰㤰㉃㤮〴㈸㘠㐮㘰㤰㈠㠮ㄵㄶ㘠㌮㌹㤷㈠㜮㔶㠴㘠㌮㠷䌴⸲㔵㌹‸⸶㌳㈲‶⸲㌴㄰‸⸶㈱〳‸⸲㜴㌹‹⸵㈹〰䌵⸲ㄵ㈳″⸵㠷㘱″⸲㈶㤰㔠㘮㜶ㄸ㈠㜮㤵㌳㔠㘮㜳㔰㉃㠮㔴㘴㔠㘮㔱ㄵ㈠㤮㜳㐷㔠㘮㌰ㄲ㌠〮㘲㔹㔠㘮㌰ㄲ㍃㘮㈷㔹㔠㘮〰㌱㐠㌮㔲‱⸵〶㄰″⸴㜹〱‹⸵〶㈳䌱⸵㠰㤷‹⸵〶㄰″⸵㤱㜸″⸵ㄶ㔵‱⸵ㄳ㔲‵⸵㐶㈳㕃㔮㠵㐶㔠㜮㘲㘲㔠㘮㘶ㄳ㔠㤮㘵㜹㔠㔮㜶㜸㘠ㄮ㘹ㄹ㕃㐮ㄸ㐷㘠㐮㌰㄰㔠㌮㌴ㄳ㘠㔮ㄸ㌴㔠㈮㐰㠸㘠㜮㤵㔸㑃㜮㠲㠰㜠㌮㔶㘸㐠㈮ㄵ㜲㜠㤮㠶㤷㌠㜮㜷㐵㠠㔮㠶㐶㍃㜮㜳㔵㠠㘮㐱㠷㌠㜮〰㌶㠠㘮㐶㌠㘮㈴㤱㠠㜮㌴㠹㑃ㄮ㤸㔷㠠㜮㌴㠹㐠㜮㘰㐵㠠㜮〴‹⸵㈲㈰‶⸸㐷㤳䌸⸵〵㌶‵⸸㐷〷‶⸵㘶㈳″⸸㘸〷″⸵㤶㤳‹⸹㤰㜷䌴⸵㈷㜴‶⸹㠳㠳″⸵㔵㘸‴⸹㜵㘷′⸵㐲㠴‷⸹㠵㜰䵚⸸㐷㔵‶⸹㠱㠳䌷⸸㐷㔵‶⸹㜳㔱′⸸㈶㔲‱⸹㐵㜰‱⸸㐴〴‹⸹㤵〶䌸⸸㘲㘲㤠㘮㌶㘷㠠〮㘵㤴㤠㘮ㄱ㘴㜠㤮㘳㈵㤠㐮㐵㠵㝃㠮㔷㤠㌮㜷㜶㜠㠮〵㤳㤠㌮㈶㤲㜠㜮ㄶ㠱㤠㐮㌳㐰㝃㐮㠲㘹㤠㜮〰㜶㜠〮㘵㐷㤠㜮㤴㤸㘠㘮㌵㘷㤠㘮㜱ㄶ㙃〮㜰㘷㤠㐮㔰㘳㔠㜮〴㐱㠠㤮〰㜸㔠㘮㤶㠳㠠㈮㠸ㄷ㕃㔮㈹㠴㜠㘮㐲㔲㔠㠮㌱㘹㜠〮㔵㘱㘠㐮〱㐷㘠㜮㜰㔵㙃㤮㘰㄰㘠㐮㈱㐲㜠㐮㜰㈴㘠㐮㤳㌹㜠㠮㤵㈶㘠㠮㌳㠶㝃㤮㔴㔷㘠㜮㤱㘸㠠〮㠳㐰㘠㘮㔱㜲㠠ㄮ㔸㤶㘠㔮㜸㠵㡃㐮ㄷ㠷㘠㔮㤲㐱㠠㜮㈴㠴㘠㜮㌱ㄷ㠠㜮㔴㘵㜠〮㔰㐹㡃㜮㐵㠷㜠㜮ㄳ㈹㠠㜮ㄵㄷ㠠㐮㜵‹⸸㐷㔵‶⸹㠱㠳娷ㅍ⸰㔰‶⸹㐱㤶䌶〱〮㤵‱⸹〴㌵‶⸹㔸〶‵⸹㈶㘰‹⸹㤵㘷‶⸹㈶㠶䌴⸹㔵㔴‹⸹㈶㠶‴⸹〵㌵‷⸹㈶㜳‷⸹㘴㌲‱⸹ㄶ㐱䌶⸹㠲㠰‱⸹㘵㌵′⸹㐱㌲‸⸹㜳㔱′⸹㐱㌲‸⸹㐱㠳嘸⸶㔲㌵䌶⸹㐱㌲‸⸶㠰〳‹⸹㌱㌹‱⸵ㄹ㤶‸⸹㐱㌲‸⸵㐷㜷䌹⸹㐱㐵‶⸵㘴㠷‶⸹㈳㠳‸⸵㠲㌶‶⸹㤵㔴‸⸵㠲㌶䌶⸹㜸㐱‴⸵㠲㈳‹〱〮㘵㔠㐮㐶㠷ㄠ⸰㔰‶⸵㔷㤳䌴〱〮㤵‱⸶ㄳ㤹‶〱〮㘵㘠㠮㈹㌱ㄠ⸰㔰‶⸷㔴ㄸ䌴〱〮㘵㠠〮ㄲ㠰ㄠ⸰㘰㈲㠠㔮㐸㈰ㄠ⸰㔰‶⸹㐱㤶娶ㅍ⸲㘰㜴㤠㘮㈸ㄲㅃ⸱ㄱ㌷㤠㜮㜷㠵ㄠ⸰㘳㘳㤠〮㠸ㄵㄠ⸰㜳‹⸸㠱〱䌴〱㌮ㄵ″⸷㐲㠵‹〱㤮㌶‵⸶㐵㔷‹ㄱ㠮㜳‱⸶㈵㤲䌸㈱㜮㌶㘠㐮㔹″㌱㐮㤳‸⸷ㄱ㘶‹㌱㐮〷‶⸸㈰ㄴ䌶㌱㐮㔹′⸸㐹㤳″㈱㤮㈳′⸹㤵〶‸㈱〮㐶‷⸹㠶㈲娱ഢ †††††††††††††††††††††††††映汩㵬∢਍††††††††††††††††††††††††㰾瀯瑡㹨਍††††††††††††††††††††††⼼癳㹧਍††††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽潢⵲潴⁰瑭㔱洠㉢∰㰾搯癩ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳愢癤•瑳汹㵥洢牡楧⵮潴㩰瀰㭸慭杲湩戭瑯潴㩭瀰㭸㸢搼癩挠慬獳∽⁥摡彳潣瑮湥≴搠瑡ⵡ摩∽∶猠祴敬∽㸢椼獮挠慬獳∽㠹愲㐹㘹•慤慴欭祥∽晢捥昴㐲ㄲ㥤ㄶ挰㈲收挹㝢攴㘵戴㔱㸢⼼湩㹳⼼楤㹶⼼楤㹶††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽慳潰摟瑥楡≬ാ †††††††††††††††††㰠㉨匾畡挠馻⁣趻⁰牴믡掱琠祵뫡溿搠薻慲猠ꇃ杮渠祡朠꾻⁡釄뫡榡搠螻㌱쐠馻⁩썢溳⁧ⵖ敌条敵⠠䅈䱇欠써溴⁧桴浡搠믡⦱瘠ꃃ嘠䙐‬畱뾺⁴釄믡溋⁨潨ꏃ썶₴桴믡榝栠뫡溡嘠䰭慥畧⁥〲〲쐠쎑₣釄냆믡掣쐠욑憰爠⹡⼼㉨ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳愢癤•瑳汹㵥洢牡楧⵮潴㩰瀰㭸慭杲湩戭瑯潴㩭瀰㭸㸢⼼楤㹶††††††††††††††††††††搼癩椠㵤挢湯整瑮摟瑥楡≬挠慬獳∽扭〳㸢਍††††††††††††††††††搼癩椠㵤愢摢≦㰾㹰썖澠戠閻⁩썳溡⁧慮⁹渨썧禠㌠⼱⤳‬畢믡榕栠믡炍琠놻⁣畴뾺ꞻ⁡썣溴⁧祴挠믡ₕ桰뫡溧䈠돃杮쐠쎑₡档祵꫃杮楨믡炇嘠螻⁴慎嘨䙐
썣溹⁧釄뫡榡搠螻ꞻ⁡㌱쐠馻⁩썢溳⁧ⵖ敌条敵㈠㈰‰㰨⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楶㌯㈱戭畡搭捵渭楯挭畡挭浡栭条⵬桴浡札慩挭潵ⵣ潨⵰畣ⵡ灶ⵦㅤ㜹㜰⸴瑨汭•慴杲瑥∽扟慬歮•敲㵬渢潯数敮≲䠾䝁⁌桮뫡璥焠祵뫡璿欠써溴⁧桴浡搠믡㲱愯⤾쐠쎑₣楤믡溅爠⹡嘠믡榛琠곃桮栠곃桮挠菄杮琠뎺杮挠믡憧쐠ꆺ⁩讻档䌠癯摩ㄭ‹ꆺ⁩楖믡璇丠浡龻琠鶻⁩釄莻楨믡溇琠뫡榡‬楶믡掇琠믡ₕ档믡掩嘠䰭慥畧⁥牴믡₟ꆺ⁩썶澠渠썧禠ㄠ⼵‴썬₠桫듃杮欠ꎺ琠楨㰮瀯‾㰠㹰桃귃桮瘠곃瘠뫡禭‬慢閻挠ꦻ⁣楧뫡榣쐠쎑₣畱뾺⁴釄믡溋⁨붺挠覻琠楨쐠ꖺ⁵愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯瘯⽩⵶敬条敵∯琠牡敧㵴弢汢湡≫爠汥∽潮灯湥牥㸢ⵖ敌条敵㈠㈰㰰愯‾牴믡₟ꆺ⁩桫⁩讻档戠믡溇⁨釄ꏃ쐠욑ꎻ⁣楫믡涃猠썯璡‮썃採쐠馻⁩썢溳⁧앣溩⁧档놺杮嘠䰭慥畧⁥档믡₉썣₳桴믡₃楤믡溅爠⁡牴湯⁧釄膻⁵楫믡溇愠潴ꃃ桮뫡璥㰮瀯‾㰠楦畧敲挠慬獳∽硥买䕯楤≴㰾浩⁧牳㵣栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯是汩獥术慩潬杮㈯㈰⼰㌰㌯⼱ㄹ㘱㘳㘸㕟㘲ㄸ㈷ㄱ㠵㘷㈸㍟ㄳ㜳㌷㜰㐹㄰㔸〷㐲湟扟硨ⵡ㌱㔵樮杰•污㵴㤢ㄱ㌶㠶弶㈵㠶㜱ㄲ㔱㜸㠶弲㌳㌱㜷〳㤷〴㠱㜵㈰弴彮桢慸•楷瑤㵨㘢〶•敨杩瑨∽㐳∷渠浵敢㵲ㄢ•㸯†昼杩慣瑰潩㹮畂믡榕栠믡炍琠놻⁣畴뾺楤믡溅爠⁡썶澠猠ꇃ杮渠祡朠꾻⁡偖⁆썶₠釄뫡榡搠螻썣採쐠馻⁩썢溳㱧是杩慣瑰潩㹮†⼼楦畧敲‾㰠㹰ꃂ桃믡₧讻档䠠郄呑嘠䙐‬듃杮吠Ꞻ湁⁨썔₺档楢뫡璿›胢䒜薻楢뫡溿搠믡掋⁨桴祡쐠閻⁩ꮻ杮渠썧禠‬썮溪栠螻ꖺ⁴桫돃쐠莻쐠욑憰爠⁡馻⁴桰냆ꇆ杮쌠溡挠믡₥桴믡⺃䌠써溺⁧썴榴琠醻杮渠ꖺ⁴붺挠鶻搠薻楢뫡溿搠믡掋⁨釄믡₃畱뾺⁴釄믡溋⁨桰냆ꇆ杮쌠溡琠믡ₕ档믡掩琠썲溪挠ꇆ猠믡₟놻쐠鎻杮琠畨뫡溭挠믡憧쐠憑猠믡⺑吠潲杮琠鶻⁩楧湡琠믡榛‬偖⁆붺琠뾺⁰ꖻ⁣썢溠欠뫡₿潨뫡採⁨釄믡₃档ꦺ讻‬牴ꇃ桮琠왲鶻杮栠믡炣戠믡₋釄믡溙⁧桫⁩뾺⁴讻档쐠莻戠돃杮쐠쎑₡썣₳桴믡₃牴믡₟ꆺ⁩鮻桮뫡璥胢⺝⼼㹰⼼楤㹶搼癩椠㵤愢摢≥㰾楤⁶汣獡㵳愢癤•瑳汹㵥洢牡楧⵮潴㩰瀰㭸慭杲湩戭瑯潴㩭瀰㭸㸢搼癩挠慬獳∽⁥摡彳潣瑮湥≴搠瑡ⵡ摩∽㌱•瑳汹㵥∢㰾ⴡ‭敂楧慄汢⁥湉牁楴汣彥楷杤瑥⼠䘠牯椠煮極楲獥‬楶楳⁴瑨灴⼺搯扡敬椮ⴭ㰾楤⁶摩∽慤汢睥摩敧彴潪睢剑㜴•慤慴眭摩敧彴摩∽潪睢剑㜴㸢猼牣灩㹴昨湵瑣潩⡮ⱤⱡⱢⱬⱥ⥟笠਍††††††晩搨扛♝搦扛⹝⥱敲畴湲搻扛㵝畦据楴湯⤨⡻孤嵢焮搽扛⹝籱孼⥝瀮獵⡨牡畧敭瑮⥳㭽㵥⹡牣慥整汅浥湥⡴⥬഻ †††††攠愮祳据ㄽ攻挮慨獲瑥✽瑵ⵦ✸攻献捲✽⼯瑳瑡捩搮扡敬椮⽯楤瑳瀯畬楧⹮業⹮獪㬧਍††††††㵟⹡敧䕴敬敭瑮䉳呹条慎敭氨嬩崰弻瀮牡湥乴摯⹥湩敳瑲敂潦敲攨弬㬩਍††††††⥽眨湩潤ⱷ潤畣敭瑮✬慤汢❥✬捳楲瑰⤧഻ †††††搠扡敬✨敳却牥楶散Ⱗ✠灳牯獴㐴⸲潣❭㬩਍††††††慤汢⡥猧湥䱤杯湏散⤧഻ †††††搠扡敬✨敲摮牥楗杤瑥Ⱗ✠慤汢睥摩敧彴潪睢剑㜴⤧㰻猯牣灩㹴⼼楤㹶ℼⴭ䔠摮䤠䅮瑲捩敬睟摩敧⁴ 潆⁲湩畱物敩ⱳ瘠獩瑩栠瑴㩰⼯慤汢⹥潩ⴠ㸭਍††††††⼼楤㹶搼癩挠慬獳∽⁥摡彳潣瑮湥≴搠瑡ⵡ摩∽㌱•瑳汹㵥洢牡楧⵮潴㩰瀰㭸㸢椼獮挠慬獳∽㠹愲㐹㘹•慤慴欭祥∽愳㔸㜹昶㜶㌸㔶搹〸㜶昵㝣攸搱ㄴ捣㸢⼼湩㹳⼼楤㹶⼼楤㹶†搼癩挠慬獳∽硥买䕯楤⁴硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ‷硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強潢瑴浯㸢†搼癩㰾瑳潲杮挠慬獳∽硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強敬瑴牥攠灸摅瑩㸢썂榠氠썩溪焠慵㱮猯牴湯㹧⼼楤㹶†搼癩挠慬獳∽硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強瑩浥㸢愼挠慬獳∽硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強桰瑯≯琠瑩敬∽뾺⁰鮻䅈䱇›䌧써溺⁧썴榴挠왨憰琠귃桮琠믡榛挠畨螻楧뫡涣氠냆ꇆ杮挠뫡疧琠ꞻ∧栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯瘯⽩ㄳⴰ敳⵰潬⵮慨汧挭畨杮琭楯挭畨ⵡ楴桮琭楯挭畨敹⵮楧浡氭潵杮挭畡琭畨搭㤱〷㠸栮浴≬琠牡敧㵴弢汢湡≫爠汥∽潮灯湥牥㸢椼杭猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺ㅟ㐷ㅸ㐰⼯楦敬⽳敮獷㈯㈰⼰㌰㌯⼱敳⵰潬⵮慨汧挭畨杮琭楯挭畨ⵡ楴桮琭楯挭畨敹⵮楧浡氭潵杮挭畡琭畨〭㌹〴⸲灪≧愠瑬∽뾺⁰鮻䅈䱇›䌧써溺⁧썴榴挠왨憰琠귃桮琠믡榛挠畨螻楧뫡涣氠냆ꇆ杮挠뫡疧琠ꞻ∧眠摩桴∽㜱∴栠楥桧㵴ㄢ㐰•㸯⼼㹡愼挠慬獳∽硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強楴汴≥琠瑩敬∽뾺⁰鮻䅈䱇›䌧써溺⁧썴榴挠왨憰琠귃桮琠믡榛挠畨螻楧뫡涣氠냆ꇆ杮挠뫡疧琠ꞻ∧栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯瘯⽩ㄳⴰ敳⵰潬⵮慨汧挭畨杮琭楯挭畨ⵡ楴桮琭楯挭畨敹⵮楧浡氭潵杮挭畡琭畨搭㤱〷㠸栮浴≬琠牡敧㵴弢汢湡≫爠汥∽潮灯湥牥㸢뾺⁰鮻䅈䱇›䌢써溺⁧썴榴挠왨憰琠귃桮琠믡榛挠畨螻楧뫡涣氠냆ꇆ杮挠뫡疧琠ꞻ㰢愯㰾搯癩‾㰠楤⁶汣獡㵳攢灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱楟整≭㰾⁡汣獡㵳攢灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱灟潨潴•楴汴㵥丢왧鶻⁩桔ꇃ⁩畴杮琠湩猠潡戠믡₱釄뫡溿嘠䰭慥畧⁥档믡₉釄믡₃氧믡榣搠믡溥❧•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楶㌯〱琭畨ⵣ畨琭湩搭湯猭潡搭⵴桴楡氭湡猭灡搭湥瘭氭慥畧ⵥ潶⵩楧ⵡ桫湵ⵧㅤ㜹㠰⸴瑨汭•慴杲瑥∽扟慬歮•敲㵬渢潯数敮≲㰾浩⁧牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㜱破〱⼴是汩獥港睥⽳〲〲〯⼳ㄳ琯畨ⵣ畨琭湩搭湯猭潡搭⵴桴楡氭湡猭灡搭湥瘭氭慥畧ⵥ潶⵩楧ⵡ桫湵ⵧ㠰㐴㐲樮杰•污㵴丢왧鶻⁩桔ꇃ⁩畴杮琠湩猠潡戠믡₱釄뫡溿嘠䰭慥畧⁥档믡₉釄믡₃氧믡榣搠믡溥❧•楷瑤㵨ㄢ㐷•敨杩瑨∽〱∴⼠㰾愯㰾⁡汣獡㵳攢灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱瑟瑩敬•楴汴㵥丢왧鶻⁩桔ꇃ⁩畴杮琠湩猠潡戠믡₱釄뫡溿嘠䰭慥畧⁥档믡₉釄믡₃氧믡榣搠믡溥❧•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楶㌯〱琭畨ⵣ畨琭湩搭湯猭潡搭⵴桴楡氭湡猭灡搭湥瘭氭慥畧ⵥ潶⵩楧ⵡ桫湵ⵧㅤ㜹㠰⸴瑨汭•慴杲瑥∽扟慬歮•敲㵬渢潯数敮≲举왧鶻⁩桔ꇃ⁩畴杮琠湩猠潡戠믡₱釄뫡溿嘠䰭慥畧⁥档믡₉釄믡₃氧믡榣搠믡溥❧⼼㹡⼼楤㹶†搼癩挠慬獳∽硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強瑩浥㸢愼挠慬獳∽硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強桰瑯≯琠瑩敬∽썓溢嘠湩⁨畢믡掙瀠ꎺ⁩ꎺ⁩ꆺⱯ匠乌⁁썴溭⁨왭ꎻ썳溢✠써溠⁧썸涳∧栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯瘯⽩ㄳⴰ慳⵮楶桮戭潵ⵣ桰楡挭楡琭潡猭湬ⵡ楴桮洭潵⵮慳⵮慨杮砭浯搭㤱〷㔷栮浴≬琠牡敧㵴弢汢湡≫爠汥∽潮灯湥牥㸢椼杭猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺ㅟ㐷ㅸ㐰⼯楦敬⽳敮獷㈯㈰⼰㌰㌯⼰慳⵮楶桮戭潵ⵣ桰楡挭楡琭潡猭湬ⵡ楴桮洭潵⵮慳⵮慨杮砭浯ㄭ〶㈸⸳灪≧愠瑬∽썓溢嘠湩⁨畢믡掙瀠ꎺ⁩ꎺ⁩ꆺⱯ匠乌⁁썴溭⁨왭ꎻ썳溢✠써溠⁧썸涳∧眠摩桴∽㜱∴栠楥桧㵴ㄢ㐰•㸯⼼㹡愼挠慬獳∽硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強楴汴≥琠瑩敬∽썓溢嘠湩⁨畢믡掙瀠ꎺ⁩ꎺ⁩ꆺⱯ匠乌⁁썴溭⁨왭ꎻ썳溢✠써溠⁧썸涳∧栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯瘯⽩ㄳⴰ慳⵮楶桮戭潵ⵣ桰楡挭楡琭潡猭湬ⵡ楴桮洭潵⵮慳⵮慨杮砭浯搭㤱〷㔷栮浴≬琠牡敧㵴弢汢湡≫爠汥∽潮灯湥牥㸢썓溢嘠湩⁨畢믡掙瀠ꎺ⁩ꎺ⁩ꆺⱯ匠乌⁁썴溭⁨왭ꎻ썳溢✠써溠⁧썸涳㰧愯㰾搯癩‾㰠楤⁶汣獡㵳攢灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱楟整硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強瑩浥江獡≴㰾⁡汣獡㵳攢灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱灟潨潴•楴汴㵥䈢뫡疧쐠ꦻ⁣閻⁩썣疡‬ꖺ䅈䱇琠慨楧⁡畣믡掙栠믡炍挠믡憧嘠䙐•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楶㌯㈱戭畡搭捵渭楯挭畡挭浡栭条⵬桴浡札慩挭潵ⵣ潨⵰畣ⵡ灶ⵦㅤ㜹㜰⸴瑨汭•慴杲瑥∽扟慬歮•敲㵬渢潯数敮≲㰾浩⁧牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㜱破〱⼴是汩獥港睥⽳〲〲〯⼳〳戯畡搭捵渭楯挭畡挭浡栭条⵬桴浡札慩挭潵ⵣ潨⵰畣ⵡ灶ⵦ㘱㠰ㄱ樮杰•污㵴䈢뫡疧쐠ꦻ⁣閻⁩썣疡‬ꖺ䅈䱇琠慨楧⁡畣믡掙栠믡炍挠믡憧嘠䙐•楷瑤㵨ㄢ㐷•敨杩瑨∽〱∴⼠㰾愯㰾⁡汣獡㵳攢灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱瑟瑩敬•楴汴㵥䈢뫡疧쐠ꦻ⁣閻⁩썣疡‬ꖺ䅈䱇琠慨楧⁡畣믡掙栠믡炍挠믡憧嘠䙐•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楶㌯㈱戭畡搭捵渭楯挭畡挭浡栭条⵬桴浡札慩挭潵ⵣ潨⵰畣ⵡ灶ⵦㅤ㜹㜰⸴瑨汭•慴杲瑥∽扟慬歮•敲㵬渢潯数敮≲䈾뫡疧쐠ꦻ⁣閻⁩썣疡‬ꖺ䅈䱇琠慨楧⁡畣믡掙栠믡炍挠믡憧嘠䙐⼼㹡⼼楤㹶†⼼楤㹶†瀼举潧ꃃ⁩慲‬牴湯⁧畢믡榕栠믡炍猠ꇃ杮渠祡‬앣溩⁧釄ꏃ挠돃琠써涪㈠䌠䉌쐠鎻杮琠畨뫡溭瘠믡榛瘠螻⁣桴⁩釄뫡疥琠뫡炭琠畲杮氠ꃃ吠䡐䵃瘠ꃃ䌠䉌匠ꃃ⁩썇溲‮썎溢⁧閻杮猠믡ₑ釄믡榙쐠鎻杮쌠₽桰냆ꇆ杮瀠써炡琠楨쐠ꖺ⁵ꆺ⁩業믡溁䈠뫡掯氠꫃‸釄믡榙‬慢鎻㩭䠠ꃃ丠믡榙‬楖瑥整ⱬ䠠ꃃ吠꧄桮‬䱓䅎‬桔湡⁨潈ꇃ‬桔湡儠ꎺ杮丠湩ⱨ吠䡐䵃瘠ꃃ匠ꃃ⁩썇溲‮썂溪挠뫡溡⁨釄돃‬馻⁴醻䌠䉌渠왨₰䱓䅎‬畑뫡溣⁧慎썮疪焠慵釄莻썣₳桴믡₃桴⁩釄뫡疥欠써溴⁧썣₳釄믡榙砠醻杮栠뫡溡⹧⼼㹰†搼癩挠慬獳∽楶敤浯汣牗灡数≲㰾ⴡ䌭灯⁹…慐瑳摥映潲敍汃畯ⵤ㸭㰠晩慲敭猠捲∽瑨灴㩳⼯浥敢⹤楶敤捯潬摵琮灯椯牦浡⽥䕴啢兙㌱䔱•楷瑤㵨㔢〶•敨杩瑨∽㐳∵映慲敭潢摲牥∽∰猠牣汯楬杮∽潮•污潬晷汵獬牣敥㵮∢㰾椯牦浡㹥⼼楤㹶†瀼嘾䑉佅›桎믡溯⁧썴溬⁨畨믡溑⁧ꆺ놻⁣楢뫡溿嘠䰭慥畧⁥桴ꃃ桮嘠뗃䰠慥畧㱥瀯㰾搯癩‾†††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㍢∰ാ †††††††††††††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㍢∰ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢瑭愭敲≡ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ⵢ潣浭湥獴•慤慴栭敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯㌯〱札慩⵩摶東瘭氭慥畧ⵥ〲〲栭慯⵮潶琭潨⵩慨⵮楶搭楡搭捩⵨潣楶ⵤ㤱搭㤱〷㠹栮浴≬搠瑡ⵡ畮灭獯獴∽∵搠瑡ⵡ楷瑤㵨ㄢ〰∥㰾搯癩ാ †††††††††††††††††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳愢癤•瑳汹㵥洢牡楧⵮潴㩰瀰㭸慭杲湩戭瑯潴㩭瀰㭸㸢搼癩挠慬獳∽⁥摡彳潣瑮湥≴搠瑡ⵡ摩∽㐱•瑳汹㵥∢㰾湩⁳汣獡㵳㤢㈸㥡㤴∶搠瑡ⵡ敫㵹昢㑦慡㙢〳㐸挴㤹戰㘵ち㡤㥢㘳晣〸∶㰾椯獮ാ †††††㰠捳楲瑰愠祳据猠捲∽瑨灴㩳⼯橡㔱㤵漮汮湩⽥慢㤲昸㐰樮≳㰾猯牣灩㹴⼼楤㹶搼癩挠慬獳∽⁥摡彳潣瑮湥≴搠瑡ⵡ摩∽㐱•瑳汹㵥洢牡楧⵮潴㩰瀰㭸㸢ℼⴭ䈠来湩䐠扡敬戠瑯潴彭楷杤瑥⼠䘠牯椠煮極楲獥‬楶楳⁴瑨灴⼺搯扡敬椮ⴭ㰾楤⁶摩∽慤汢睥摩敧彴潇穫㐲塮•慤慴眭摩敧彴摩∽潇穫㐲塮㸢猼牣灩㹴昨湵瑣潩⡮ⱤⱡⱢⱬⱥ⥟笠਍††††††晩搨扛♝搦扛⹝⥱敲畴湲搻扛㵝畦据楴湯⤨⡻孤嵢焮搽扛⹝籱孼⥝瀮獵⡨牡畧敭瑮⥳㭽㵥⹡牣慥整汅浥湥⡴⥬഻ †††††攠愮祳据ㄽ攻挮慨獲瑥✽瑵ⵦ✸攻献捲✽⼯瑳瑡捩搮扡敬椮⽯楤瑳瀯畬楧⹮業⹮獪㬧਍††††††㵟⹡敧䕴敬敭瑮䉳呹条慎敭氨嬩崰弻瀮牡湥乴摯⹥湩敳瑲敂潦敲攨弬㬩਍††††††⥽眨湩潤ⱷ潤畣敭瑮✬慤汢❥✬捳楲瑰⤧഻ †††††搠扡敬✨敳却牥楶散Ⱗ✠灳牯獴㐴⸲潣❭㬩਍††††††慤汢⡥猧湥䱤杯湏散⤧഻ †††††搠扡敬✨敲摮牥楗杤瑥Ⱗ✠慤汢睥摩敧彴潇穫㐲塮⤧㰻猯牣灩㹴⼼楤㹶ℼⴭ䔠摮戠瑯潴彭楷杤瑥⼠䘠牯椠煮極楲獥‬楶楳⁴瑨灴⼺搯扡敬椮ⴭാ †††††㰠搯癩㰾搯癩‾†††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㍢∰ാ †††††††††††††††††㰠㍨挠慬獳∽楴汴ⵥ慴獧㸢䅔升⼼㍨ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††††㰠灳湡挠慬獳∽瑢瑢⵮慴獧㸢愼挠慬獳∽•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潣楶ⵤ㤱琭条∯䌾癯摩ㄭ㰹愯㰾猯慰㹮㰠灳湡挠慬獳∽瑢瑢⵮慴獧㸢愼挠慬獳∽•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭灶ⵦ慴⽧㸢偖㱆愯㰾猯慰㹮㰠灳湡挠慬獳∽瑢瑢⵮慴獧㸢愼挠慬獳∽•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭⵶敬条敵㈭㈰ⴰ慴⽧㸢⵶敬条敵㈠㈰㰰愯㰾猯慰㹮㰠灳湡挠慬獳∽瑢瑢⵮慴獧㸢愼挠慬獳∽•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭⵶敬条敵栭慯⵮慴⽧㸢ⵖ敌条敵栠썯溣⼼㹡⼼灳湡‾†††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳戢牯琭灯洠㉴‵扭㔲㸢⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽扭〴㸢਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦〲映潢摬洠ㅢ‵楴汴彥慭湩㸢਍††††††††††††††††††††††格㸲਍††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦樢癡獡牣灩㩴∻琠瑩敬∽郄믡掍琠써涪㸢਍††††††††††††††††††††††††††郄믡掍琠써涪਍††††††††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††††⼼㉨ാ †††††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††㰠汵挠慬獳∽楬瑳湟睥彳潨敭㸢਍††††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤焭潵ⵣ整㌯㌱挭楲瑳慩潮爭湯污潤欭潨杮挭湯氭ⵡ潳㜭栭祡渭慨⵴桴ⵥ楧楯搭㤱〷㘸栮浴≬挠慬獳∽桴浵扢潬正琠畨扭㐲砰㜱∵琠瑩敬∽牃獩楴湡潒慮摬桫듃杮挠닃썬₠醻㜠栠祡渠ꖺ⁴桴뫡₿楧믡榛∡㸠椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㐲砰㜱⼵楦敬⽳潨湡慧桮㈯㈰⼰㌰㌯⼱歳獹潰瑲⵳牣獩楴湡ⵯ潲慮摬彯㤴〳〶ⴶ㤰〳樮杰•楷瑤㵨㈢〴•敨杩瑨∽㜱∵愠瑬∽牃獩楴湡潒慮摬桫듃杮挠닃썬₠醻㜠栠祡渠ꖺ⁴桴뫡₿楧믡榛∡⼠㰾愯‾†††㰠楤⁶汣獡㵳洢㉬‰汦硥漭敮㸢਍††††††††††††搼癩挠慬獳∽汣慥晲硩㸢਍††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤焭潵ⵣ整∯挠慬獳∽杢瑟条湟睥⁳獦㈱洠ㅢ‰汦•楴汴㵥䈢鏃䝎쐠쎐₁啑믡䎐吠뫡⊾㰾灳湡䈾鏃䝎쐠쎐₁啑믡䎐吠뫡㲾猯慰㹮⼼㹡ഠ †††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ畱捯琭⽥ㄳⴳ牣獩楴湡ⵯ潲慮摬ⵯ桫湯ⵧ潣⵮慬猭ⵯⴷ慨⵹桮瑡琭敨札潩⵩ㅤ㜹㠰⸶瑨汭•汣獡㵳昢㉳′浦潢摬•楴汴㵥䌢楲瑳慩潮删湯污潤欠써溴⁧썣溲氠ꃃ猠믡ₑ‷慨⁹桮뫡璥琠뾺朠鮻Ⅹ㸢牃獩楴湡潒慮摬桫듃杮挠닃썬₠醻㜠栠祡渠ꖺ⁴桴뫡₿楧믡榛㰡愯‾†††††㰠楤⁶汣獡㵳猢灡彯桴浵形敮獷渠湯彥扭洠ㅴ∰ാ †††††††††††††䴠믡榛쐠쎑禢‬档祵꫃牴湡⁧釄ꇃ桮朠썩₡Ꞻ⁵桴믡₧桗獯潣敲⁤釄ꏃ氠믡憱挠趻慲渠꾻杮挠뫡疧琠ꞻ砠ꖺ⁴꾺⁣桮뫡璥龻猠믡ₑꇃꞻ⁡趻‮썖₠桴뫡璭戠뫡璥渠鶻欠楨删湯污潤欠써溴⁧썣溲氠ꃃ猠믡ₑ‷慨⁹桮뫡璥琠뾺朠鮻⹩††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††⼼楬㰾楬ാ †††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭杮慯⵩慨杮愭桮㌯㈱渭潧楡栭湡ⵧ湡⵨敳氭ⵡ楧楡搭畡琭潲氭楡搭畡琭敩⵮楧慵挭湯戭潡挭癯摩ㄭⴹㅤ㜹㠰⸵瑨汭•汣獡㵳琢畨扭汢捯桴浵㉢〴ㅸ㔷•楴汴㵥丢潧뫡榡䠠뫡溡⁧湁⁨붺氠ꃃ朠ꎺ⁩釄뫡疥琠龻氠뫡榡쐠Ꞻ⁵楴꫃楧믡憯挠ꇆ썢澣䌠癯摩ㄭ㼹•㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㉟〴ㅸ㔷是汩獥港睥⽳〲〲〯⼳ㄳ港潧楡栭湡ⵧ湡⵨敳氭ⵡ楧楡搭畡琭潲氭楡搭畡琭敩⵮楧慵挭湯戭潡挭癯摩ㄭⴹ㠰㠵〱樮杰•楷瑤㵨㈢〴•敨杩瑨∽㜱∵愠瑬∽李ꆺ⁩ꆺ杮䄠桮猠뫡₽썬₠楧뫡榣쐠ꖺ⁵牴믡₟ꆺ⁩釄뫡疧琠썩溪朠꾻⁡왣溡戠ꏃ潃楶ⵤ㤱∿⼠㰾愯‾†††㰠楤⁶汣獡㵳洢㉬‰汦硥漭敮㸢਍††††††††††††搼癩挠慬獳∽汣慥晲硩㸢਍††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯港潧楡栭湡ⵧ湡⽨•汣獡㵳戢彧慴彧敮獷映ㅳ′扭〱映≬琠瑩敬∽李ꆺ⁩ꆺ杮䄠桮㸢猼慰㹮李ꆺ⁩ꆺ杮䄠桮⼼灳湡㰾愯‾਍††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯港潧楡栭湡ⵧ湡⽨ㄳⴲ杮慯⵩慨杮愭桮猭ⵥ慬札慩⵩慤⵵牴ⵯ慬⵩慤⵵楴湥札畩ⵡ潣⵮慢ⵯ潣楶ⵤ㤱搭㤱〷㔸栮浴≬挠慬獳∽獦㈲映扭汯≤琠瑩敬∽李ꆺ⁩ꆺ杮䄠桮猠뫡₽썬₠楧뫡榣쐠ꖺ⁵牴믡₟ꆺ⁩釄뫡疧琠썩溪朠꾻⁡왣溡戠ꏃ潃楶ⵤ㤱∿举潧뫡榡䠠뫡溡⁧湁⁨붺氠ꃃ朠ꎺ⁩釄뫡疥琠龻氠뫡榡쐠Ꞻ⁵楴꫃楧믡憯挠ꇆ썢澣䌠癯摩ㄭ㼹⼼㹡††††††搼癩挠慬獳∽慳潰瑟畨扭湟睥⁳潮敮浟⁢瑭〱㸢਍††††††††††††††桔潥쐠膻砠ꖺ⁴ꞻ⁡呂⁃李ꆺ⁩ꆺ杮䄠桮‬楧뫡榣쐠ꖺ⁵붺琠龻氠뫡榡瘠ꃃ杮ꃃ⁹⼲‵썶₠뾺⁴桴뫃⁣썶澠渠썧禠ㄠ⼲⸷儠祵뫡璿쐠讻桮挠醻⁩썣溹⁧붺쐠욑ꎻ⁣釄냆⁡慲龻挠馻⁣趻⁰杮ꃃ⁹⼳‴꾺⁰鮻⹩††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††⼼楬㰾楬ാ †††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ畱捯琭⽥ㄳⴳ潲慮摬ⵯ潧⵩敭獳⵩牴ⵡ潬扩湡ⵧ慨桮搭湯ⵧ敤⵰畭ⵡ潣楶ⵤ㤱搭㤱〷㌸栮浴≬挠慬獳∽桴浵扢潬正琠畨扭㐲砰㜱∵琠瑩敬∽刧湯污潤朠믡榍‬敍獳⁩牴뫡₣鶻❩戠뫡溱⁧써溠⁨釄믡溙⁧釄뫡点洠맃⁡潃楶ⵤ㤱•㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㉟〴ㅸ㔷是汩獥港睥⽳〲〲〯⼳ㄳ爯湯污潤札楯洭獥楳琭慲氭楯慢杮栭湡⵨潤杮搭灥洭慵挭癯摩ㄭⴹ㠰ㄴ〰樮杰•楷瑤㵨㈢〴•敨杩瑨∽㜱∵愠瑬∽刧湯污潤朠믡榍‬敍獳⁩牴뫡₣鶻❩戠뫡溱⁧써溠⁨釄믡溙⁧釄뫡点洠맃⁡潃楶ⵤ㤱•㸯⼼㹡††††搼癩挠慬獳∽汭〲映敬⵸湯≥ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢敬牡楦≸ാ †††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ畱捯琭⽥•汣獡㵳戢彧慴彧敮獷映ㅳ′扭〱映≬琠瑩敬∽썂亓⁇郄臃儠邻⁃뺺㸢猼慰㹮썂亓⁇郄臃儠邻⁃뺺⼼灳湡㰾愯‾਍††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤焭潵ⵣ整㌯㌱爭湯污潤札楯洭獥楳琭慲氭楯慢杮栭湡⵨潤杮搭灥洭慵挭癯摩ㄭⴹㅤ㜹㠰⸳瑨汭•汣獡㵳昢㉳′浦潢摬•楴汴㵥✢潒慮摬趻Ⱪ䴠獥楳琠ꎺ氠믡榝‧놺杮栠ꃃ桮쐠馻杮쐠릺⁰썭憹䌠癯摩ㄭ∹∾潒慮摬趻Ⱪ䴠獥楳琠ꎺ氠믡榝•놺杮栠ꃃ桮쐠馻杮쐠릺⁰썭憹䌠癯摩ㄭ㰹愯‾†††††㰠楤⁶汣獡㵳猢灡彯桴浵形敮獷渠湯彥扭洠ㅴ∰ാ †††††††††††††匠畡欠楨挠ꇃ⁣杮듃⁩慳畊敶瑮獵挠ꖺ⁰桮뫡溭朠ꎺ왬우溡⁧썶€潃楶ⵤ㤱‬敍獳⁩썣溹⁧썣採渠썧榴猠潡挠믡憧䈠牡散潬慮挠꧅杮쐠쎑₣档귃桮琠ꦻ⁣桴듃杮戠ꇃ楧뫡涣氠냆ꇆ杮쐠莻栠믡ₗ牴믡₣䱃⹂††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††⼼楬㰾楬ാ †††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ畱捯琭⽥ㄳⴲ楳略挭ⵯ敭摮獥琭敩⵴潬挭楨琭敩⵴慤ⵣ楢瑥札畩⵰慭⵮瑵ⵤ档敩⵵潭琭慨桮挭湯ⵧ潲慮摬ⵯㅤ㜹㜰⸸瑨汭•汣獡㵳琢畨扭汢捯桴浵㉢〴ㅸ㔷•楴汴㵥匢썩疪挠닃䴠湥敤⁳楴뫡璿氠믡ₙ档⁩楴뫡璿쐠랺⁣楢믡璇朠썩為䴠湡唠摴挠楨꫃⁵馻琠써溠⁨썣溴⁧潒慮摬≯㸠椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㐲砰㜱⼵楦敬⽳楶瑥癮㈯㈰⼰㌰㌯⼰潲慮ⴴ㘶㔲ㄭ㠵㔵㠴㌲ⴹ㜱〲樮杰•楷瑤㵨㈢〴•敨杩瑨∽㜱∵愠瑬∽楓꫃⁵썣₲敍摮獥琠뾺⁴馻挠楨琠뾺⁴釄뫡掷戠螻⁴楧뫃⁰慍瑕⁤档썩疪洠믡ₙ桴ꃃ桮挠듃杮删湯污潤•㸯⼼㹡††††搼癩挠慬獳∽汭〲映敬⵸湯≥ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢敬牡楦≸ാ †††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ畱捯琭⽥•汣獡㵳戢彧慴彧敮獷映ㅳ′扭〱映≬琠瑩敬∽썂亓⁇郄臃儠邻⁃뺺㸢猼慰㹮썂亓⁇郄臃儠邻⁃뺺⼼灳湡㰾愯‾਍††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤焭潵ⵣ整㌯㈱猭敩⵵潣洭湥敤⵳楴瑥氭ⵯ档⵩楴瑥搭捡戭敩⵴楧灵洭湡甭摴挭楨略洭ⵯ桴湡⵨潣杮爭湯污潤搭㤱〷㠷栮浴≬挠慬獳∽獦㈲映扭汯≤琠瑩敬∽楓꫃⁵썣₲敍摮獥琠뾺⁴馻挠楨琠뾺⁴釄뫡掷戠螻⁴楧뫃⁰慍瑕⁤档썩疪洠믡ₙ桴ꃃ桮挠듃杮删湯污潤㸢楓꫃⁵썣₲敍摮獥琠뾺⁴馻挠楨琠뾺⁴釄뫡掷戠螻⁴楧뫃⁰慍瑕⁤档썩疪洠믡ₙ桴ꃃ桮挠듃杮删湯污潤⼼㹡††††††搼癩挠慬獳∽慳潰瑟畨扭湟睥⁳潮敮浟⁢瑭〱㸢਍††††††††††††††跃⁴楡戠뾺⁴놺杮‬뾺⁵桫듃杮渠鶻栠ꃃ桮쐠馻杮쐠쒑掃戠螻⁴ꞻ⁡楓⁲汁硥䘠牥畧潳Ɱ䌠楲瑳慩潮删湯污潤挠돃琠莻쐠쎑₣궺⁰뾺楌敶灲潯潨뫡掷䄠獲湥污琠慨⁹썶€釄뫡疧焠썵溢挠潨䴠湡唠摴‮†††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††㰠氯㹩††††††††††††††⼼汵ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳愢癤•瑳汹㵥洢牡楧⵮潴㩰瀰㭸慭杲湩戭瑯潴㩭瀰㭸㸢搼癩挠慬獳∽⁥摡彳潣瑮湥≴搠瑡ⵡ摩∽㜱•瑳汹㵥∢㰾捳楲瑰愠祳据猠捲∽瑨灴㩳⼯慰敧摡⸲潧杯敬祳摮捩瑡潩⹮潣⽭慰敧摡樯⽳摡扳杹潯汧⹥獪㸢⼼捳楲瑰ാ †††††㰠ⴡ‭灓牯㑴㈴偟彃敄慴汩彳″ⴭാ †††††㰠湩⁳汣獡㵳愢獤祢潧杯敬ഢ ††††††††瑳汹㵥搢獩汰祡椺汮湩ⵥ汢捯㭫楷瑤㩨〳瀰㭸敨杩瑨㘺〰硰ഢ ††††††††慤慴愭ⵤ汣敩瑮∽慣瀭扵㘭㌰㐲㔷〸㔴㘶㐸∴਍††††††††搠瑡ⵡ摡猭潬㵴㌢ㄸ㘷㌱㘱∶㰾椯獮ാ †††††㰠捳楲瑰ാ ††††††††愨獤祢潧杯敬㴠眠湩潤⹷摡扳杹潯汧⁥籼嬠⥝瀮獵⡨絻㬩਍††††††⼼捳楲瑰㰾搯癩㰾搯癩‾†††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳氢湩彥杢㸢⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽扭〴㸢਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦〲映潢摬洠ㅢ‵楴汴彥慭湩㸢਍††††††††††††††††††††††格㸲਍††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭•楴汴㵥䈢鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁㸢਍††††††††††††††††††††††††††楔썣溹⁧档祵꫃ꖻൣ †††††††††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††㰠栯㸲਍††††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††甼汣獡㵳氢獩彴敮獷桟浯≥ാ †††††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㜳栭癬渭畧敹⵮畱捯琭慵⵮ㅵⴷ楶瑥渭浡欭潨杮猭ⵯ桴楡氭湡搭㈲㠰㜲栮浴≬挠慬獳∽桴浵扢潬正琠畨扭㐲砰㜱∵琠瑩敬∽䱈⁖李祵믡溅儠醻⁣畔뫡溥›唧㜱嘠螻⁴慎桫듃杮猠믡₣桔ꇃ⁩慌❮•㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㉟〴ㅸ㔷是汩獥港睥⽳〲㈲ㄯ⼰㜰栯癬渭畧敹⵮畱捯琭慵⵮ㅵⴷ楶瑥渭浡欭潨杮猭ⵯ桴楡氭湡㈭㌳〰⸹湰≧眠摩桴∽㐲∰栠楥桧㵴ㄢ㔷•污㵴䠢噌丠畧薻畑믡掑吠ꖺ㩮✠ㅕ‷楖믡璇丠浡欠써溴⁧ꎻ吠써榡䰠湡∧⼠㰾愯‾†††㰠楤⁶汣獡㵳洢㉬‰汦硥漭敮㸢਍††††††††††††格″㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㜳栭癬渭畧敹⵮畱捯琭慵⵮ㅵⴷ楶瑥渭浡欭潨杮猭ⵯ桴楡氭湡搭㈲㠰㜲栮浴≬挠慬獳∽獦㈲映扭汯≤琠瑩敬∽䱈⁖李祵믡溅儠醻⁣畔뫡溥›唧㜱嘠螻⁴慎桫듃杮猠믡₣桔ꇃ⁩慌❮㸢䱈⁖李祵믡溅儠醻⁣畔뫡溥›唢㜱嘠螻⁴慎桫듃杮猠믡₣桔ꇃ⁩慌≮⼼㹡⼼㍨‾†††††㰠楤⁶汣獡㵳猢灡彯桴浵形敮獷渠湯彥扭洠ㅴ∰ാ †††††††††††††䠠噌挠믡憧唠㜱嘠螻⁴慎‭李祵믡溅儠醻⁣畔뫡溥戠ꃃ⁹辻猠믡₱놻琠湩琠왲鮻⁣牴뫡溭쐠ꖺ⁵畱뾺⁴釄믡溋⁨鮻⁩桔ꇃ⁩慌ꆺ⁩썶溲⁧潬뫡榡唠㜱挠써疢쌠₁〲㌲‮†††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††㰠氯㹩氼㹩਍††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴷ畡搭ⵡ牴湥猭湡搭㈲㠰㔲栮浴≬挠慬獳∽桴浵扢潬正琠畨扭㐲砰㜱∵琠瑩敬∽뫡疨쐠ꎺ琠썲溪猠ꋃⱮ栠楡挠뫡疩琠ꞻ朠ꎺ⁩ꆺ杮㌠渠궺ꇃ桰뫡璡琠써掭⁨釄ꇃ杮琠믡₫䙖≆㸠椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㐲砰㜱⼵楦敬⽳敮獷㈯㈰⼲〱〯⼷畡搭ⵡ牴湥猭湡栭楡挭畡琭畨札慩⵩慨杮㌭渭慨⵮湡瀭慨⵴桴捩⵨慤杮琭⵵晶ⵦ㈲㘲ㄴ樮杰•楷瑤㵨㈢〴•敨杩瑨∽㜱∵愠瑬∽뫡疨쐠ꎺ琠썲溪猠ꋃⱮ栠楡挠뫡疩琠ꞻ朠ꎺ⁩ꆺ杮㌠渠궺ꇃ桰뫡璡琠써掭⁨釄ꇃ杮琠믡₫䙖≆⼠㰾愯‾†††㰠楤⁶汣獡㵳洢㉬‰汦硥漭敮㸢਍††††††††††††格″㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㜳愭⵵慤琭敲⵮慳⵮㉤〲㈸⸵瑨汭•汣獡㵳昢㉳′浦潢摬•楴汴㵥ꢺ⁵釄뫡₣牴꫃썳溢‬慨⁩ꦺ⁵桴믡₧楧뫡榣栠뫡溡⁧″桮뫡溭쌠溡瀠ꆺ⁴桴귃档쐠쎑溡⁧ꮻ嘠䙆㸢뫡疨쐠ꎺ琠썲溪猠ꋃⱮ栠楡挠뫡疩琠ꞻ朠ꎺ⁩ꆺ杮㌠渠궺ꇃ桰뫡璡琠써掭⁨釄ꇃ杮琠믡₫䙖㱆愯㰾栯㸳††††††搼癩挠慬獳∽慳潰瑟畨扭湟睥⁳潮敮浟⁢瑭〱㸢਍††††††††††††††慓⁵놻挠믡ₑ썸₴썸璡琠潲杮琠궺釄뫡疥欠慨⁩ꆺ⁣楧뫡榣戠돃杮쐠쎑₡ꆺ杮㌠焠醻⁣楧⁡〲㈲‬慨⁩Ꞻ⁵桴믡₧李祵믡溅儠醻⁣郄뫡榡⠠썔禢丠湩⥨瘠ꃃ䰠ꋃ楇⁡郄믡掩⠠趻⁣楶믡溇丠瑵晩潯⥤쐠쎑₣桰뫡榣渠궺ꇃ桰뫡璡琠써掭⁨釄ꇃ杮琠믡₫䙖⹆††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††⼼楬㰾楬ാ †††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㠳戭桸戭湡ⵧⵦ潶杮氭慯⵩ㅵⴷ档畡愭搭㈲㠰㐲栮浴≬挠慬獳∽桴浵扢潬正琠畨扭㐲砰㜱∵琠瑩敬∽塂⁈ꎺ杮䘠瘠닃杮氠ꆺ⁩ㅕ‷档ꋃ⁵臃›ㅕ‷楖믡璇丠浡朠꾻瘠믡溯⁧杮듃⁩釄뫡疧‬桔ꇃ⁩慌爧믡疇爠ꏃ‧桴潥猠畡•㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㉟〴ㅸ㔷是汩獥港睥⽳〲㈲ㄯ⼰㜰戯桸戭湡ⵧⵦ潶杮氭慯⵩ㅵⴷ档畡愭㈭㐰㔷⸴灪≧眠摩桴∽㐲∰栠楥桧㵴ㄢ㔷•污㵴䈢䡘戠뫡溣⁧⁆썶溲⁧潬뫡榡唠㜱挠써疢쌠㪁唠㜱嘠螻⁴慎楧믡₯꾻杮渠썧榴쐠ꞺⱵ吠써榡䰠湡✠螻⁵썲➣琠敨慳≵⼠㰾愯‾†††㰠楤⁶汣獡㵳洢㉬‰汦硥漭敮㸢਍††††††††††††格″㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㠳戭桸戭湡ⵧⵦ潶杮氭慯⵩ㅵⴷ档畡愭搭㈲㠰㐲栮浴≬挠慬獳∽獦㈲映扭汯≤琠瑩敬∽塂⁈ꎺ杮䘠瘠닃杮氠ꆺ⁩ㅕ‷档ꋃ⁵臃›ㅕ‷楖믡璇丠浡朠꾻瘠믡溯⁧杮듃⁩釄뫡疧‬桔ꇃ⁩慌爧믡疇爠ꏃ‧桴潥猠畡㸢塂⁈ꎺ杮䘠瘠닃杮氠ꆺ⁩ㅕ‷档ꋃ⁵臃›ㅕ‷楖믡璇丠浡朠꾻瘠믡溯⁧杮듃⁩釄뫡疧‬桔ꇃ⁩慌爢믡疇爠ꏃ•桴潥猠畡⼼㹡⼼㍨‾†††††㰠楤⁶汣獡㵳猢灡彯桴浵形敮獷渠湯彥扭洠ㅴ∰ാ †††††††††††††丠썧榴쐠Ꞻ⁵ꎺ杮䘠瘠닃杮氠ꆺ⁩ㅕ‷档ꋃ⁵臃欠써溴⁧釄믡榕挠ꞻ猠畡氠냆믡璣琠궺桴믡₩′桫⁩ㅕ‷楖믡璇丠浡琠뾺⁰ꖻ⁣釄뫡榡琠꾺杮瘠믡榛栠螻⁵醻琠믡璑‮†††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††㰠氯㹩氼㹩਍††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴸ汶甭㜱挭慨⵵ⵡ慬ⵯ慭慬獹慩琭潡搭慩挭慨⵮牴潵ⵣ慣ⵣ湯ⵧ潬⵮慣灭捵楨ⵡ桴慵琭ⵯ㉤〲㈸⸱瑨汭•汣獡㵳琢畨扭汢捯桴浵㉢〴ㅸ㔷•楴汴㵥嘢⁌ㅕ‷档ꋃ⁵臃›썌澠‬慍慬獹慩琠뫡澡쐠讻⁡档뫡溥琠왲鮻⁣썣採쌠溴⁧鮻Ɱ䌠浡異档慩琠畨⁡潴•㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㉟〴ㅸ㔷是汩獥港睥⽳〲㈲ㄯ⼰㜰瘯⵬ㅵⴷ档畡愭氭潡洭污祡楳ⵡ慴ⵯ楤ⵡ档湡琭畲捯挭捡漭杮氭湯挭浡異档慩琭畨ⵡ潴ㄭㄹ㌵⸹灪≧眠摩桴∽㐲∰栠楥桧㵴ㄢ㔷•污㵴嘢⁌ㅕ‷档ꋃ⁵臃›썌澠‬慍慬獹慩琠뫡澡쐠讻⁡档뫡溥琠왲鮻⁣썣採쌠溴⁧鮻Ɱ䌠浡異档慩琠畨⁡潴•㸯⼼㹡††††搼癩挠慬獳∽汭〲映敬⵸湯≥ാ †††††††††††㰠㍨㸠愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴸ汶甭㜱挭慨⵵ⵡ慬ⵯ慭慬獹慩琭潡搭慩挭慨⵮牴潵ⵣ慣ⵣ湯ⵧ潬⵮慣灭捵楨ⵡ桴慵琭ⵯ㉤〲㈸⸱瑨汭•汣獡㵳昢㉳′浦潢摬•楴汴㵥嘢⁌ㅕ‷档ꋃ⁵臃›썌澠‬慍慬獹慩琠뫡澡쐠讻⁡档뫡溥琠왲鮻⁣썣採쌠溴⁧鮻Ɱ䌠浡異档慩琠畨⁡潴㸢䱖唠㜱挠써疢쌠㪁䰠ꃃⱯ䴠污祡楳⁡ꆺ釄믡憋挠ꖺ牴냆믡掛挠ꇃ⁣듃杮氠믡溛‬慃灭捵楨⁡桴慵琠㱯愯㰾栯㸳††††††搼癩挠慬獳∽慳潰瑟畨扭湟睥⁳潮敮浟⁢瑭〱㸢਍††††††††††††††왌ꎻ⁴牴뫡溭㈠瘠닃杮氠ꆺ⁩ㅕ‷档ꋃ⁵臃挠ꦻ杮欠뾺桮膻⁵ꖺ⁴杮믡₝ꮻ挠ꇃ⁣釄뫡榡搠螻郄듃杮丠浡쌠ⲁ渠ꖺ⁴썬₠釄뫡榡琠꾺杮挠믡憧䴠污祡楳⁡썶₠썌澠‮†††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††㰠氯㹩††††††††††††††⼼汵ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳氢湩彥杢㸢⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦〲映潢摬洠ㅢ‵楴汴彥慭湩㸢਍††††††††††††††††††格㸲愼栠敲㵦樢癡獡牣灩㩴∻琠瑩敬∽楔閻⁩궺≴吾湩渠믡榕戠뫡璭⼼㹡⼼㉨ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳洢㍢∰ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㜳栭癬渭畧敹⵮畱捯琭慵⵮ㅵⴷ楶瑥渭浡欭潨杮猭ⵯ桴楡氭湡搭㈲㠰㜲栮浴≬挠慬獳∽桴浵扢潬正琠畨扭㘷砰㔴‰扭〱•楴汴㵥䠢噌丠畧薻畑믡掑吠ꖺ㩮✠ㅕ‷楖믡璇丠浡欠써溴⁧ꎻ吠써榡䰠湡∧㸠椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㔴砰㔴⼰楦敬⽳敮獷㈯㈰⼲〱〯⼷汨⵶杮祵湥焭潵ⵣ畴湡甭㜱瘭敩⵴慮⵭桫湯ⵧ潳琭慨⵩慬⵮㌲〳㤰瀮杮•楷瑤㵨㐢〵•敨杩瑨∽㔴∰愠瑬∽䱈⁖李祵믡溅儠醻⁣畔뫡溥›唧㜱嘠螻⁴慎桫듃杮猠믡₣桔ꇃ⁩慌❮•㸯⼼㹡††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴷ汨⵶杮祵湥焭潵ⵣ畴湡甭㜱瘭敩⵴慮⵭桫湯ⵧ潳琭慨⵩慬⵮㉤〲㈸⸷瑨汭•汣獡㵳昢㍳‰整瑸甭灰牥慣敳映潢摬•楴汴㵥䠢噌丠畧薻畑믡掑吠ꖺ㩮✠ㅕ‷楖믡璇丠浡欠써溴⁧ꎻ吠써榡䰠湡∧䠾噌丠畧薻畑믡掑吠ꖺ㩮∠ㅕ‷楖믡璇丠浡欠써溴⁧ꎻ吠써榡䰠湡㰢愯‾†††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢ㅴ∰䠾噌挠믡憧唠㜱嘠螻⁴慎‭李祵믡溅儠醻⁣畔뫡溥戠ꃃ⁹辻猠믡₱놻琠湩琠왲鮻⁣牴뫡溭쐠ꖺ⁵畱뾺⁴釄믡溋⁨鮻⁩桔ꇃ⁩慌ꆺ⁩썶溲⁧潬뫡榡唠㜱挠써疢쌠₁〲㌲㰮搯癩ാ †††††††††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††††㰠汵挠慬獳∽楬瑳湟睥彳潨敭洠㑢∰ാ †††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㜳愭⵵慤琭敲⵮慳⵮㉤〲㈸⸵瑨汭•汣獡㵳琢畨扭汢捯桴浵㉢〴ㅸ㔷•楴汴㵥ꢺ⁵釄뫡₣牴꫃썳溢‬慨⁩ꦺ⁵桴믡₧楧뫡榣栠뫡溡⁧″桮뫡溭쌠溡瀠ꆺ⁴桴귃档쐠쎑溡⁧ꮻ嘠䙆•㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㉟〴ㅸ㔷是汩獥港睥⽳〲㈲ㄯ⼰㜰愯⵵慤琭敲⵮慳⵮慨⵩慣⵵桴⵵楧楡栭湡ⵧⴳ桮湡愭⵮桰瑡琭楨档搭湡ⵧ畴瘭晦㈭㈲㐶⸱灪≧眠摩桴∽㐲∰栠楥桧㵴ㄢ㔷•污㵴ꢺ⁵釄뫡₣牴꫃썳溢‬慨⁩ꦺ⁵桴믡₧楧뫡榣栠뫡溡⁧″桮뫡溭쌠溡瀠ꆺ⁴桴귃档쐠쎑溡⁧ꮻ嘠䙆•㸯⼼㹡††††搼癩挠慬獳∽汭〲映敬⵸湯≥ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢敬牡楦≸ാ †††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡∯挠慬獳∽杢瑟条湟睥⁳獦㈱洠ㅢ‰汦•楴汴㵥䈢鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁㸢猼慰㹮썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎㱍猯慰㹮⼼㹡ഠ †††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㜳愭⵵慤琭敲⵮慳⵮㉤〲㈸⸵瑨汭•汣獡㵳昢㉳′浦潢摬•楴汴㵥ꢺ⁵釄뫡₣牴꫃썳溢‬慨⁩ꦺ⁵桴믡₧楧뫡榣栠뫡溡⁧″桮뫡溭쌠溡瀠ꆺ⁴桴귃档쐠쎑溡⁧ꮻ嘠䙆㸢뫡疨쐠ꎺ琠썲溪猠ꋃⱮ栠楡挠뫡疩琠ꞻ朠ꎺ⁩ꆺ杮㌠渠궺ꇃ桰뫡璡琠써掭⁨釄ꇃ杮琠믡₫䙖㱆愯‾†††††㰠楤⁶汣獡㵳猢灡彯桴浵形敮獷渠湯彥扭洠ㅴ∰ാ †††††††††††††匠畡猠믡₱醻砠듃砠ꇃ⁴牴湯⁧牴뫡溭쐠ꖺ⁵桫楡洠뫡採朠ꎺ⁩썢溳⁧釄ꇃ栠뫡溡⁧″畱믡掑朠慩㈠㈰ⰲ栠楡挠뫡疧琠ꞻ丠畧薻畑믡掑쐠ꆺ⁩吨ꋃ⁹楎桮
썶₠썌涢䜠慩쐠ꦻ⁣䠨믡掍瘠螻畎楴潦摯
釄ꏃ瀠ꎺ⁩桮뫡溭쌠溡瀠ꆺ⁴桴귃档쐠쎑溡⁧ꮻ嘠䙆‮†††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††㰠氯㹩氼㹩਍††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴷㅵⴷ楶瑥渭浡瘭⵳ㅵⴷ敮慰⵬㉤〲ㄸ⸹瑨汭•汣獡㵳琢畨扭汢捯桴浵㉢〴ㅸ㔷•楴汴㵥䐢믡榙✠왣溡洠냆❡戠ꃃ桴뫡溯⁧썶澠氠냆믡榛丠灥污‬ㅕ‷楖믡璇丠浡琠믡₱楴杮써溪⁨档뾺桔ꇃ⁩慌≮㸠椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㐲砰㜱⼵楦敬⽳敮獷㈯㈰⼲〱〯⼷ㅵⴷ楶瑥渭浡瘭⵳ㅵⴷ敮慰⵬ㄲㄱ㈱瀮杮•楷瑤㵨㈢〴•敨杩瑨∽㜱∵愠瑬∽馻⁩挧ꇆ왭憰‧썢溠琠꾺杮瘠ꃃ왬鮻⁩敎慰ⱬ唠㜱嘠螻⁴慎놻琠湩渠桧꫃桮挠楨뫡溿吠써榡䰠湡•㸯⼼㹡††††搼癩挠慬獳∽汭〲映敬⵸湯≥ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢敬牡楦≸ാ †††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡∯挠慬獳∽杢瑟条湟睥⁳獦㈱洠ㅢ‰汦•楴汴㵥䈢鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁㸢猼慰㹮썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎㱍猯慰㹮⼼㹡ഠ †††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㜳甭㜱瘭敩⵴慮⵭獶甭㜱渭灥污搭㈲㠰㤱栮浴≬挠慬獳∽獦㈲映扭汯≤琠瑩敬∽馻⁩挧ꇆ왭憰‧썢溠琠꾺杮瘠ꃃ왬鮻⁩敎慰ⱬ唠㜱嘠螻⁴慎놻琠湩渠桧꫃桮挠楨뫡溿吠써榡䰠湡㸢馻⁩挢ꇆ왭憰•썢溠琠꾺杮瘠ꃃ왬鮻⁩敎慰ⱬ唠㜱嘠螻⁴慎놻琠湩渠桧꫃桮挠楨뫡溿吠써榡䰠湡⼼㹡††††††搼癩挠慬獳∽慳潰瑟畨扭湟睥⁳潮敮浟⁢瑭〱㸢਍††††††††††††††ㅕ‷楖믡璇丠浡瘠믡憫朠썩溠⁨档뾺桴뫡溯⁧ⴵ‰牴냆믡掛丠灥污琠뫡榡氠냆믡璣琠궺桴믡₩′ꎺ杮䘠瘠닃杮氠ꆺ⁩ㅵ‷档ꋃ⁵臃㈠㈰ⰳ焠慵쐠쎑₳楴뫡炿琠믡接砠ꋃ⁹档뫡掯渠썧榴쐠Ꞻ⁵ꎺ杮쐠ꖺ⹵††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††⼼楬㰾楬ാ †††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㠳戭桸戭湡ⵧⵦ潶杮氭慯⵩ㅵⴷ档畡愭搭㈲㠰㐲栮浴≬挠慬獳∽桴浵扢潬正琠畨扭㐲砰㜱∵琠瑩敬∽塂⁈ꎺ杮䘠瘠닃杮氠ꆺ⁩ㅕ‷档ꋃ⁵臃›ㅕ‷楖믡璇丠浡朠꾻瘠믡溯⁧杮듃⁩釄뫡疧‬桔ꇃ⁩慌爧믡疇爠ꏃ‧桴潥猠畡•㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㉟〴ㅸ㔷是汩獥港睥⽳〲㈲ㄯ⼰㜰戯桸戭湡ⵧⵦ潶杮氭慯⵩ㅵⴷ档畡愭㈭㐰㔷⸴灪≧眠摩桴∽㐲∰栠楥桧㵴ㄢ㔷•污㵴䈢䡘戠뫡溣⁧⁆썶溲⁧潬뫡榡唠㜱挠써疢쌠㪁唠㜱嘠螻⁴慎楧믡₯꾻杮渠썧榴쐠ꞺⱵ吠써榡䰠湡✠螻⁵썲➣琠敨慳≵⼠㰾愯‾†††㰠楤⁶汣獡㵳洢㉬‰汦硥漭敮㸢਍††††††††††††搼癩挠慬獳∽汣慥晲硩㸢਍††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭•汣獡㵳戢彧慴彧敮獷映ㅳ′扭〱映≬琠瑩敬∽썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎≍㰾灳湡䈾鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁⼼灳湡㰾愯‾਍††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴸ硢⵨慢杮昭瘭湯ⵧ潬楡甭㜱挭慨⵵ⵡ㉤〲㈸⸴瑨汭•汣獡㵳昢㉳′浦潢摬•楴汴㵥䈢䡘戠뫡溣⁧⁆썶溲⁧潬뫡榡唠㜱挠써疢쌠㪁唠㜱嘠螻⁴慎楧믡₯꾻杮渠썧榴쐠ꞺⱵ吠써榡䰠湡✠螻⁵썲➣琠敨慳≵䈾䡘戠뫡溣⁧⁆썶溲⁧潬뫡榡唠㜱挠써疢쌠㪁唠㜱嘠螻⁴慎楧믡₯꾻杮渠썧榴쐠ꞺⱵ吠써榡䰠湡∠螻⁵썲⊣琠敨慳㱵愯‾†††††㰠楤⁶汣獡㵳猢灡彯桴浵形敮獷渠湯彥扭洠ㅴ∰ാ †††††††††††††丠썧榴쐠Ꞻ⁵ꎺ杮䘠瘠닃杮氠ꆺ⁩ㅕ‷档ꋃ⁵臃欠써溴⁧釄믡榕挠ꞻ猠畡氠냆믡璣琠궺桴믡₩′桫⁩ㅕ‷楖믡璇丠浡琠뾺⁰ꖻ⁣釄뫡榡琠꾺杮瘠믡榛栠螻⁵醻琠믡璑‮†††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††㰠氯㹩氼㹩਍††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭ㄳⴰ桰ⵯ潴杮琭畨欭⵹獰楳氭湥琭敩杮昭晩ⵡ慤挭ⵯ桰湡焭祵瑥挭潨椭摮湯獥慩猭畡瘭⵵桴浡欭捩⵨㉤〲ㄸ⸸瑨汭•汣獡㵳琢畨扭汢捯桴浵㉢〴ㅸ㔷•楴汴㵥倢써₳閻杮琠왨₰썫₽卐䥓氠꫃楴뫡溿Ⱨ䘠䙉⁁釄ꏃ挠돃瀠써溡焠祵뫡璿挠潨䤠摮湯獥慩猠畡瘠믡₥桴뫡涣欠믡掋㽨•㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㉟〴ㅸ㔷是汩獥港睥⽳〲㈲ㄯ⼰㜰瀯潨琭湯ⵧ桴⵵祫瀭獳⵩敬⵮楴湥ⵧ楦慦搭ⵡ潣瀭慨⵮畱敹⵴档ⵯ湩潤敮楳ⵡ慳⵵當琭慨⵭楫档ㄭ㈷㐷⸰灪≧眠摩桴∽㐲∰栠楥桧㵴ㄢ㔷•污㵴倢써₳閻杮琠왨₰썫₽卐䥓氠꫃楴뫡溿Ⱨ䘠䙉⁁釄ꏃ挠돃瀠써溡焠祵뫡璿挠潨䤠摮湯獥慩猠畡瘠믡₥桴뫡涣欠믡掋㽨•㸯⼼㹡††††搼癩挠慬獳∽汭〲映敬⵸湯≥ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢敬牡楦≸ാ †††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡∯挠慬獳∽杢瑟条湟睥⁳獦㈱洠ㅢ‰汦•楴汴㵥䈢鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁㸢猼慰㹮썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎㱍猯慰㹮⼼㹡ഠ †††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯〱瀭潨琭湯ⵧ桴⵵祫瀭獳⵩敬⵮楴湥ⵧ楦慦搭ⵡ潣瀭慨⵮畱敹⵴档ⵯ湩潤敮楳ⵡ慳⵵當琭慨⵭楫档搭㈲㠰㠱栮浴≬挠慬獳∽獦㈲映扭汯≤琠瑩敬∽桐돃琠믡溕⁧桴냆欠뷃倠卓⁉썬溪琠뾺杮‬䥆䅆쐠쎑₣썣₳桰ꇃ畱뾺⁴档湉潤敮楳⁡慳⁵ꖻ琠ꎺ讻档∿倾써₳閻杮琠왨₰썫₽卐䥓氠꫃楴뫡溿Ⱨ䘠䙉⁁釄ꏃ挠돃瀠써溡焠祵뫡璿挠潨䤠摮湯獥慩猠畡瘠믡₥桴뫡涣欠믡掋㽨⼼㹡††††††搼癩挠慬獳∽慳潰瑟畨扭湟睥⁳潮敮浟⁢瑭〱㸢਍††††††††††††††鮻⁩釄ꋃⱹ瀠써₳閻杮琠왨₰썫₽楬꫃釄썯溠戠돃杮쐠쎑₡湉潤敮楳⁡釄ꏃ挠돃渠꾻杮琠뾺⁴馻爠뫡溱⁧䥆䅆欠써溴⁧ꇃ⁰ꖻ杮쌠溡琠ꮻ杮瀠ꆺ⁴档썢溳⁧釄ꇃ渠냆믡掛渠ꃃ⹹††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††⼼楬㰾楬ാ †††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㠳瘭⵬ㅵⴷ档畡愭氭潡洭污祡楳ⵡ慴ⵯ楤ⵡ档湡琭畲捯挭捡漭杮氭湯挭浡異档慩琭畨ⵡ潴搭㈲㠰ㄲ栮浴≬挠慬獳∽桴浵扢潬正琠畨扭㐲砰㜱∵琠瑩敬∽䱖唠㜱挠써疢쌠㪁䰠ꃃⱯ䴠污祡楳⁡ꆺ釄믡憋挠ꖺ牴냆믡掛挠ꇃ⁣듃杮氠믡溛‬慃灭捵楨⁡桴慵琠≯㸠椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㐲砰㜱⼵楦敬⽳敮獷㈯㈰⼲〱〯⼷汶甭㜱挭慨⵵ⵡ慬ⵯ慭慬獹慩琭潡搭慩挭慨⵮牴潵ⵣ慣ⵣ湯ⵧ潬⵮慣灭捵楨ⵡ桴慵琭ⵯ㤱㔱㤳樮杰•楷瑤㵨㈢〴•敨杩瑨∽㜱∵愠瑬∽䱖唠㜱挠써疢쌠㪁䰠ꃃⱯ䴠污祡楳⁡ꆺ釄믡憋挠ꖺ牴냆믡掛挠ꇃ⁣듃杮氠믡溛‬慃灭捵楨⁡桴慵琠≯⼠㰾愯‾†††㰠楤⁶汣獡㵳洢㉬‰汦硥漭敮㸢਍††††††††††††搼癩挠慬獳∽汣慥晲硩㸢਍††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭•汣獡㵳戢彧慴彧敮獷映ㅳ′扭〱映≬琠瑩敬∽썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎≍㰾灳湡䈾鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁⼼灳湡㰾愯‾਍††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴸ汶甭㜱挭慨⵵ⵡ慬ⵯ慭慬獹慩琭潡搭慩挭慨⵮牴潵ⵣ慣ⵣ湯ⵧ潬⵮慣灭捵楨ⵡ桴慵琭ⵯ㉤〲㈸⸱瑨汭•汣獡㵳昢㉳′浦潢摬•楴汴㵥嘢⁌ㅕ‷档ꋃ⁵臃›썌澠‬慍慬獹慩琠뫡澡쐠讻⁡档뫡溥琠왲鮻⁣썣採쌠溴⁧鮻Ɱ䌠浡異档慩琠畨⁡潴㸢䱖唠㜱挠써疢쌠㪁䰠ꃃⱯ䴠污祡楳⁡ꆺ釄믡憋挠ꖺ牴냆믡掛挠ꇃ⁣듃杮氠믡溛‬慃灭捵楨⁡桴慵琠㱯愯‾†††††㰠楤⁶汣獡㵳猢灡彯桴浵形敮獷渠湯彥扭洠ㅴ∰ാ †††††††††††††䰠냆믡璣琠궺′썶溲⁧潬뫡榡唠㜱挠써疢쌠₁档믡溩⁧楫뫡溿渠楨믡疁戠뫡璥渠鶻琠믡₫썣採쐠ꆺ⁩楤믡溇쐠쎐溴⁧慎臃‬桮뫡璥氠ꃃ쐠ꆺ⁩桴뫡溯⁧ꞻ⁡慍慬獹慩瘠ꃃ䰠ꃃ⹯††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††⼼楬㰾楬ാ †††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㠳戭楡琭潵杮挭慵瘭敩⵴慮⵭桫敩⵮ㅵⴷ桴楡氭湡挭慨ⵯ慤ⵯ㉤〲ㄸ⸶瑨汭•汣獡㵳琢畨扭汢捯桴浵㉢〴ㅸ㔷•楴汴㵥䈢뫡榡琠냆믡溛⁧ꞻ⁡楖믡璇丠浡欠楨뫡溿唠㜱吠써榡䰠湡挠慨釄뫡澣‬嘧楯挠楨뫡溿‧桫듃杮洠뫡溡⁨桮냆氠믡榝쐠鎻≮㸠椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㐲砰㜱⼵楦敬⽳敮獷㈯㈰⼲〱〯⼷慢⵩畴湯ⵧ畣ⵡ楶瑥渭浡欭楨湥甭㜱琭慨⵩慬⵮档潡搭潡瘭楯挭楨湥欭潨杮洭湡⵨桮⵵潬⵩潤⵮㜱㌵㤳樮杰•楷瑤㵨㈢〴•敨杩瑨∽㜱∵愠瑬∽ꆺ⁩왴鮻杮挠믡憧嘠螻⁴慎桫뾺ㅕ‷桔ꇃ⁩慌档潡쐠ꎺⱯ✠潖⁩档뾺❮欠써溴⁧ꆺ桮渠왨₰鶻⁩釄믡溓•㸯⼼㹡††††搼癩挠慬獳∽汭〲映敬⵸湯≥ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢敬牡楦≸ാ †††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡∯挠慬獳∽杢瑟条湟睥⁳獦㈱洠ㅢ‰汦•楴汴㵥䈢鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁㸢猼慰㹮썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎㱍猯慰㹮⼼㹡ഠ †††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㠳戭楡琭潵杮挭慵瘭敩⵴慮⵭桫敩⵮ㅵⴷ桴楡氭湡挭慨ⵯ慤ⵯ㉤〲ㄸ⸶瑨汭•汣獡㵳昢㉳′浦潢摬•楴汴㵥䈢뫡榡琠냆믡溛⁧ꞻ⁡楖믡璇丠浡欠楨뫡溿唠㜱吠써榡䰠湡挠慨釄뫡澣‬嘧楯挠楨뫡溿‧桫듃杮洠뫡溡⁨桮냆氠믡榝쐠鎻≮䈾뫡榡琠냆믡溛⁧ꞻ⁡楖믡璇丠浡欠楨뫡溿唠㜱吠써榡䰠湡挠慨釄뫡澣‬嘢楯挠楨뫡溿•桫듃杮洠뫡溡⁨桮냆氠믡榝쐠鎻㱮愯‾†††††㰠楤⁶汣獡㵳猢灡彯桴浵形敮獷渠湯彥扭洠ㅴ∰ാ †††††††††††††吠뫡榡氠냆믡璣琠궺′ꎺ杮䘠瘠닃杮氠ꆺ⁩ㅕ‷档ꋃ⁵臃‬ㅕ‷桔ꇃ⁩慌楧ꃃ桮挠楨뫡溿琠꾺杮㌠ㄭ琠왲鮻⁣ㅕ‷郄ꃃ⁩꾺⁣牔湵⁧潈⹡††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††⼼楬㰾楬ാ †††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯〱瘭晰搭慵爭ⵡ慣⵵牴ⵡ潬⵩敶瘭敩ⵣ慴杮猭ⵯ畬湯ⵧ杮慯⵩楢桮挭潨瘭氭慥畧ⵥ㉤〲ㄸ⸵瑨汭•汣獡㵳琢畨扭汢捯桴浵㉢〴ㅸ㔷•楴汴㵥嘢䙐쐠욑憰爠⁡썣疢琠ꎺ氠믡榝瘠믡₁楶믡掇琠菄杮猠믡ₑ왬ꎻ杮渠潧뫡榡戠湩⁨档ⵖ敌条敵•㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㉟〴ㅸ㔷是汩獥港睥⽳〲㈲ㄯ⼰㜰瘯晰搭慵爭ⵡ慣⵵牴ⵡ潬⵩敶瘭敩ⵣ慴杮猭ⵯ畬湯ⵧ杮慯⵩楢桮挭潨瘭氭慥畧ⵥ㔱㈴㈰樮杰•楷瑤㵨㈢〴•敨杩瑨∽㜱∵愠瑬∽偖⁆釄냆⁡慲挠ꋃ⁵牴뫡₣鶻⁩膻瘠螻⁣쑴溃⁧醻氠냆믡溣⁧杮ꆺ⁩楢桮挠潨嘠䰭慥畧≥⼠㰾愯‾†††㰠楤⁶汣獡㵳洢㉬‰汦硥漭敮㸢਍††††††††††††搼癩挠慬獳∽汣慥晲硩㸢਍††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭•汣獡㵳戢彧慴彧敮獷映ㅳ′扭〱映≬琠瑩敬∽썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎≍㰾灳湡䈾鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁⼼灳湡㰾愯‾਍††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭ㄳⴰ灶ⵦ畤ⵡ慲挭畡琭慲氭楯瘭ⵥ楶捥琭湡ⵧ潳氭潵杮渭潧楡戭湩⵨档ⵯ⵶敬条敵搭㈲㠰㔱栮浴≬挠慬獳∽獦㈲映扭汯≤琠瑩敬∽偖⁆釄냆⁡慲挠ꋃ⁵牴뫡₣鶻⁩膻瘠螻⁣쑴溃⁧醻氠냆믡溣⁧杮ꆺ⁩楢桮挠潨嘠䰭慥畧≥嘾䙐쐠욑憰爠⁡썣疢琠ꎺ氠믡榝瘠믡₁楶믡掇琠菄杮猠믡ₑ왬ꎻ杮渠潧뫡榡戠湩⁨档ⵖ敌条敵⼼㹡††††††搼癩挠慬獳∽慳潰瑟畨扭湟睥⁳潮敮浟⁢瑭〱㸢਍††††††††††††††慓⁵桮膻⁵楴釄믡溓瘠믡₁楶믡掇嘠䰭慥畧⁥〲㌲猠뫡₽쑴溃⁧桴꫃醻氠냆믡溣⁧杮ꆺ⁩楢桮‬釄뫡榡搠螻偖⁆썬溪琠뾺杮欠뎺杮쐠讻桮渠꾻杮琠써溴⁧楴썮禠氠ꃃ猠楡猠믡₱桴뫡璭‮†††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††㰠氯㹩††††††††††⼼汵ാ †††††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢汯〳‰瑰〲㸢਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽扭〲㸢਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽摡≶猠祴敬∽慭杲湩琭灯〺硰活牡楧⵮潢瑴浯〺硰∻㰾楤⁶汣獡㵳攢愠獤损湯整瑮•慤慴椭㵤ㄢ•瑳汹㵥∢‾†††††㰠捳楲瑰愠祳据猠捲∽瑨灴㩳⼯慰敧摡⸲潧杯敬祳摮捩瑡潩⹮潣⽭慰敧摡樯⽳摡扳杹潯汧⹥獪㸢⼼捳楲瑰ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠ⴡ‭灓牯彴䍐楲桧彴楦㍸〰㉸〵ⴠ㸭਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††椼獮挠慬獳∽摡扳杹潯汧≥਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††猠祴敬∽楤灳慬㩹湩楬敮戭潬正眻摩桴㌺〰硰栻楥桧㩴㔲瀰≸਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††搠瑡ⵡ摡挭楬湥㵴挢ⵡ異ⵢ〶㈳㜴㠵㐰㘵㠶㐴ഢ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††慤慴愭ⵤ汳瑯∽㔱㌳㠵〹㈰㸢⼼湩㹳਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††猼牣灩㹴਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⠠摡扳杹潯汧⁥‽楷摮睯愮獤祢潧杯敬簠⁼嵛⸩異桳笨⥽഻ †††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠猯牣灩㹴⼼楤㹶搼癩挠慬獳∽⁥摡彳潣瑮湥≴搠瑡ⵡ摩∽∱猠祴敬∽慭杲湩琭灯〺硰∻㰾ⴡ‭敂楧慄汢⁥䍐獟摩彥慢⁲ 潆⁲湩畱物敩ⱳ瘠獩瑩栠瑴㩰⼯慤汢⹥潩ⴠ㸭搼癩椠㵤搢扡敬楷杤瑥㍟䨷䵡杷≯搠瑡ⵡ楷杤瑥楟㵤㌢䨷䵡杷≯㰾捳楲瑰⠾畦据楴湯搨愬戬氬攬弬
ൻ †††††椠⡦孤嵢☦孤嵢焮爩瑥牵㭮孤嵢昽湵瑣潩⡮笩搨扛⹝㵱孤嵢焮籼嵛⸩異桳愨杲浵湥獴紩攻愽挮敲瑡䕥敬敭瑮氨㬩਍††††††⹥獡湹㵣㬱⹥档牡敳㵴甧晴㠭㬧⹥牳㵣⼧猯慴楴⹣慤汢⹥潩搯獩⽴汰杵湩洮湩樮❳഻ †††††张愽朮瑥汅浥湥獴祂慔乧浡⡥⥬せ㭝⹟慰敲瑮潎敤椮獮牥䉴晥牯⡥ⱥ⥟഻ †††††素⠩楷摮睯搬捯浵湥ⱴ搧扡敬Ⱗ猧牣灩❴㬩਍††††††慤汢⡥猧瑥敓癲捩❥‬猧潰瑲㑳㈴挮浯⤧഻ †††††搠扡敬✨敳摮潌佧据❥㬩਍††††††慤汢⡥爧湥敤坲摩敧❴‬搧扡敬楷杤瑥㍟䨷䵡杷❯㬩⼼捳楲瑰㰾搯癩㰾ⴡ‭湅⁤䍐獟摩彥慢⁲ 潆⁲湩畱物敩ⱳ瘠獩瑩栠瑴㩰⼯慤汢⹥潩ⴠ㸭਍††††††⼼楤㹶⼼楤㹶††††††††⼼楤㹶਍††††††उउ搼癩挠慬獳∽扭〲㸢਍††††††उउ††††††††††猼祴敬ാ †††††††††⸠汦硥ㄭ笠਍††††††††††††汦硥›ㄠ഻ †††††††††素਍††††††††††朮灡ㄭ‰ൻ †††††††††††朠灡›〱硰഻ †††††††††素਍††††††††††愮楬湧椭整獭挭湥整⁲ൻ †††††††††††愠楬湧椭整獭›散瑮牥഻ †††††††††素਍††††††††††琮畨扭渭浵敢⁲浩筧਍††††††††††††楷瑤㩨㠠瀰㭸਍††††††††††††敨杩瑨›〶硰഻ †††††††††素਍††††††††††琮畨扭渭浵敢⁲渮浵敢筲਍††††††††††††潣潬㩲⌠慡㭡਍††††††††††††潦瑮猭穩㩥㌠瀰㭸਍††††††††††††潦瑮眭楥桧㩴㜠〰഻ †††††††††††眠摩桴›㔲硰഻ †††††††††††琠硥⵴污杩㩮挠湥整㭲਍††††††††††ൽ †††††††㰠猯祴敬ാ †††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㉢∰ാ †††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢㉳‰扦汯⁤扭㔱琠瑩敬浟楡≮ാ †††††††††††㰠⁡牨晥∽慪慶捳楲瑰㬺㸢썎溳⁧牴湯⁧畴뫡溧⼼㹡਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††甼汣獡㵳氢獩彴楴汴≥ാ †††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬⁸慧⵰〱愠楬湧椭整獭挭湥整≲ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㠳砭捡搭湩⵨ⴴ慣⵰畴欭瑥瘭正昭瑵慳⵬档畡愭氭捩⵨畳札楯琭湥搭湯ⵧ慮⵭ⵡ㉤〲〷⸰瑨汭•汣獡㵳琢畨扭渭浵敢⁲ⵤ汦硥愠楬湧椭整獭挭湥整⁲慧⵰〱•楴汴㵥堢ꇃ⁣釄믡溋⁨‴랺⁰ꦻ欠뫡璿嘠䭃䘠瑵慳档ꋃ⁵臃›讻档猠믡₭趻⁩썴溪쐠쎐溴⁧慎臃•㰾灳湡挠慬獳∽畮扭牥㸢㰱猯慰㹮椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㈳砰㐲⼰楦敬⽳敮獷㈯㈰⼲〱〯⼳慸ⵣ楤桮㐭挭灡琭⵵敫⵴捶⵫畦獴污挭慨⵵ⵡ楬档猭⵵潧⵩整⵮潤杮渭浡愭〭㐶㌸⸱灪≧眠摩桴∽㈳∰栠楥桧㵴㈢〴•污㵴堢ꇃ⁣釄믡溋⁨‴랺⁰ꦻ欠뫡璿嘠䭃䘠瑵慳档ꋃ⁵臃›讻档猠믡₭趻⁩썴溪쐠쎐溴⁧慎臃•㸯⼼㹡格″汣獡㵳昢ㅳ‴汦硥ㄭ㸢愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴸ慸ⵣ楤桮㐭挭灡琭⵵敫⵴捶⵫畦獴污挭慨⵵ⵡ楬档猭⵵潧⵩整⵮潤杮渭浡愭搭㈲㜰〰栮浴≬挠慬獳∽•楴汴㵥堢ꇃ⁣釄믡溋⁨‴랺⁰ꦻ欠뫡璿嘠䭃䘠瑵慳档ꋃ⁵臃›讻档猠믡₭趻⁩썴溪쐠쎐溴⁧慎臃㸢썘採쐠讻桮㐠挠뫡炷吠믡₩뾺⁴䍖⁋畆獴污挠써疢쌠㪁䰠믡掋⁨궻朠믡榍琠꫃郄듃杮丠浡쌠㲁愯㰾栯㸳††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬⁸慧⵰〱愠楬湧椭整獭挭湥整≲ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㠳戭桸瘭正昭瑵慳⵬档畡愭搭⵴楶瑥渭浡搭畡戭湡ⵧ桮湵ⵧ桴楡氭湡洭楯氭ⵡ潤⵩慳杮挭慵搭⵩楴灥渭慨⵴㉤〲㠶⸴瑨汭•汣獡㵳琢畨扭渭浵敢⁲ⵤ汦硥愠楬湧椭整獭挭湥整⁲慧⵰〱•楴汴㵥䈢䡘嘠䭃䘠瑵慳档ꋃ⁵臃›郄⁔楖믡璇丠浡쐠Ꞻ⁵ꎺ杮渠왨溰⁧桔ꇃ⁩慌鮻⁩썬₠釄믡榙猠ꇃ杮挠믡憭쐠榑琠뾺⁰桮뫡璥•㰾灳湡挠慬獳∽畮扭牥㸢㰲猯慰㹮椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㈳砰㐲⼰楦敬⽳敮獷㈯㈰⼲〱〯⼱硢⵨捶⵫畦獴污挭慨⵵ⵡ瑤瘭敩⵴慮⵭慤⵵慢杮渭畨杮琭慨⵩慬⵮潭⵩慬搭楯猭湡ⵧ畣ⵡ楤琭敩⵰桮瑡ㄭ〰〲⸷灪≧眠摩桴∽㈳∰栠楥桧㵴㈢〴•污㵴䈢䡘嘠䭃䘠瑵慳档ꋃ⁵臃›郄⁔楖믡璇丠浡쐠Ꞻ⁵ꎺ杮渠왨溰⁧桔ꇃ⁩慌鮻⁩썬₠釄믡榙猠ꇃ杮挠믡憭쐠榑琠뾺⁰桮뫡璥•㸯⼼㹡格″汣獡㵳昢ㅳ‴汦硥ㄭ㸢愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴸ硢⵨捶⵫畦獴污挭慨⵵ⵡ瑤瘭敩⵴慮⵭慤⵵慢杮渭畨杮琭慨⵩慬⵮潭⵩慬搭楯猭湡ⵧ畣ⵡ楤琭敩⵰桮瑡搭㈲㘰㐸栮浴≬挠慬獳∽•楴汴㵥䈢䡘嘠䭃䘠瑵慳档ꋃ⁵臃›郄⁔楖믡璇丠浡쐠Ꞻ⁵ꎺ杮渠왨溰⁧桔ꇃ⁩慌鮻⁩썬₠釄믡榙猠ꇃ杮挠믡憭쐠榑琠뾺⁰桮뫡璥㸢塂⁈䍖⁋畆獴污挠써疢쌠㪁쐠咐嘠螻⁴慎釄뫡疧戠뫡溣⁧桮냆杮吠써榡䰠湡洠믡榛氠ꃃ쐠馻⁩썳溡⁧궻⁡釄⁩楴뫡炿渠ꖺ㱴愯㰾栯㸳††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬⁸慧⵰〱愠楬湧椭整獭挭湥整≲ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㠳甭㜱椭摮湯獥慩琭湵ⵧ潨湡⵨ⵯ楧楡甭㜱挭慨⵵ⵡ畨⵹楤瑥搭楯琭畨瘭楯琭⵹潳搭浡欭潨杮琭潵杮搭㈲㜰㜲栮浴≬挠慬獳∽桴浵ⵢ畮扭牥搠昭敬⁸污杩⵮瑩浥⵳散瑮牥朠灡ㄭ∰琠瑩敬∽ㅕ‷湉潤敮楳⁡畴杮栠썯溠⁨믡₟楧뫡榣唠㜱挠써疢쌠ⲁ栠믡禧搠螻⁴釄믡榑琠ꞻ瘠믡榛琠믡₷醻쐠궺桫듃杮琠냆믡溟≧㸠猼慰汣獡㵳渢浵敢≲㌾⼼灳湡㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㍟〲㉸〴是汩獥港睥⽳〲㈲ㄯ⼰㐰甯㜱椭摮湯獥慩琭湵ⵧ潨湡⵨ⵯ楧楡甭㜱挭慨⵵ⵡ畨⵹楤瑥搭楯琭畨瘭楯琭⵹潳搭浡欭潨杮琭潵杮〭㐷〸⸸灪≧眠摩桴∽㈳∰栠楥桧㵴㈢〴•污㵴唢㜱䤠摮湯獥慩琠湵⁧潨ꃃ桮龻朠ꎺ⁩ㅕ‷档ꋃ⁵臃‬ꞻ⁹楤믡璇쐠醻⁩桴믡₧鮻⁩랻猠믡ₑ釄뫡涭欠써溴⁧왴龻杮•㸯⼼㹡格″汣獡㵳昢ㅳ‴汦硥ㄭ㸢愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴸㅵⴷ湩潤敮楳ⵡ畴杮栭慯桮漭札慩⵩ㅵⴷ档畡愭栭祵搭敩⵴潤⵩桴⵵潶⵩祴猭ⵯ慤⵭桫湯ⵧ畴湯ⵧ㉤〲㈷⸷瑨汭•汣獡㵳∢琠瑩敬∽ㅕ‷湉潤敮楳⁡畴杮栠썯溠⁨믡₟楧뫡榣唠㜱挠써疢쌠ⲁ栠믡禧搠螻⁴釄믡榑琠ꞻ瘠믡榛琠믡₷醻쐠궺桫듃杮琠냆믡溟≧唾㜱䤠摮湯獥慩琠湵⁧潨ꃃ桮龻朠ꎺ⁩ㅕ‷档ꋃ⁵臃‬ꞻ⁹楤믡璇쐠醻⁩桴믡₧鮻⁩랻猠믡ₑ釄뫡涭欠써溴⁧왴龻杮⼼㹡⼼㍨‾†††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥朠灡ㄭ‰污杩⵮瑩浥⵳散瑮牥㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯栯畡琭畲湯⽧㌳ⴲ畢捯氭極ㄭ〰渭浡挭潨戭湯ⵧ慤渭慧渭略挭畨敹⵮慳杮愭捦搭㈲㘰㈸栮浴≬挠慬獳∽桴浵ⵢ畮扭牥搠昭敬⁸污杩⵮瑩浥⵳散瑮牥朠灡ㄭ∰琠瑩敬∽桃믡₧讻档唠䙅㩁✠썂溳⁧釄ꇃ丠慧猠뫡₽썣₳왢鮻⁣썬榹ㄠ〰渠菄뾺⁵썤涡挠畨莻慳杮䰠郄쑂ₐ档ꋃ⁵臃∧㸠猼慰汣獡㵳渢浵敢≲㐾⼼灳湡㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㍟〲㉸〴是汩獥港睥⽳〲㈲ㄯ⼰㄰戯潵ⵣ畬⵩〱ⴰ慮⵭档ⵯ潢杮搭ⵡ杮ⵡ敮⵵档祵湥猭湡ⵧ晡ⵣ㜰㜲㤱瀮杮•楷瑤㵨㌢〲•敨杩瑨∽㐲∰愠瑬∽桃믡₧讻档唠䙅㩁✠썂溳⁧釄ꇃ丠慧猠뫡₽썣₳왢鮻⁣썬榹ㄠ〰渠菄뾺⁵썤涡挠畨莻慳杮䰠郄쑂ₐ档ꋃ⁵臃∧⼠㰾愯㰾㍨挠慬獳∽獦㐱映敬⵸∱㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭慨⵵牴潵杮㌯㈳戭潵ⵣ畬⵩〱ⴰ慮⵭档ⵯ潢杮搭ⵡ杮ⵡ敮⵵档祵湥猭湡ⵧ晡ⵣ㉤〲㠶⸲瑨汭•汣獡㵳∢琠瑩敬∽桃믡₧讻档唠䙅㩁✠썂溳⁧釄ꇃ丠慧猠뫡₽썣₳왢鮻⁣썬榹ㄠ〰渠菄뾺⁵썤涡挠畨莻慳杮䰠郄쑂ₐ档ꋃ⁵臃∧䌾ꞻ琠믡掋⁨䕕䅆›䈢돃杮쐠쎑₡李⁡붺挠돃戠냆믡掛氠맃⁩〱‰쑮涃渠뫡疿搠ꇃ档祵믡溃猠湡⁧쑌䊐郄挠써疢쌠⊁⼼㹡⼼㍨‾†††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥朠灡ㄭ‰污杩⵮瑩浥⵳散瑮牥㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯氯杩敵ㄭ㌯㈳栭癬挭牨獩潴桰ⵥ慧瑬敩⵲档⵩牴捩⵨扭灡数瘭⵩桰湡渭湡漭搭⵴桰灡搭㈲㘰㤸栮浴≬挠慬獳∽桴浵ⵢ畮扭牥搠昭敬⁸污杩⵮瑩浥⵳散瑮牥朠灡ㄭ∰琠瑩敬∽䱈⁖卐⁇썶₠才灡数✠釄뫡疥瘠뗃洠믡涓‧썣溴⁧桫楡‬꾺⁰썣₳써溬⁨桰뫡璡琠써掭⁨釄ꇃ杮搠ꃃ桮挠潨✠桰돃挠ꞻ琠믡掋❨∿㸠猼慰汣獡㵳渢浵敢≲㔾⼼灳湡㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㍟〲㉸〴是汩獥港睥⽳〲㈲ㄯ⼰㄰栯癬瀭杳爭ⵡ慴⵹慤⵹潤挭畡愭⵭扭灡数渭慨⵮楨桮瀭慨⵴慤⵵楴湥洭慵渭祡ㄭ㐸㔵⸰湰≧眠摩桴∽㈳∰栠楥桧㵴㈢〴•污㵴䠢噌倠䝓瘠ꃃ䴠慢灰⁥쐧ꖺ⁵썶₵鎻❭挠듃杮欠慨Ⱪ猠뫡炯挠돃栠곃桮瀠ꆺ⁴桴귃档쐠쎑溡⁧썤溠⁨档瀧써₳档믡₧讻档㼧•㸯⼼㹡格″汣獡㵳昢ㅳ‴汦硥ㄭ㸢愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯氯杩敵ㄭ㌯㈳栭癬挭牨獩潴桰ⵥ慧瑬敩⵲档⵩牴捩⵨扭灡数瘭⵩桰湡渭湡漭搭⵴桰灡搭㈲㘰㤸栮浴≬挠慬獳∽•楴汴㵥䠢噌倠䝓瘠ꃃ䴠慢灰⁥쐧ꖺ⁵썶₵鎻❭挠듃杮欠慨Ⱪ猠뫡炯挠돃栠곃桮瀠ꆺ⁴桴귃档쐠쎑溡⁧썤溠⁨档瀧써₳档믡₧讻档㼧㸢䱈⁖卐⁇썶₠才灡数∠釄뫡疥瘠뗃洠믡涓•썣溴⁧桫楡‬꾺⁰썣₳써溬⁨桰뫡璡琠써掭⁨釄ꇃ杮搠ꃃ桮挠潨∠桰돃挠ꞻ琠믡掋≨㰿愯㰾栯㸳††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††㰠甯㹬਍††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽扭〲㸢਍††††††††††搼癩挠慬獳∽獦〲映潢摬洠ㅢ‵楴汴彥慭湩㸢਍††††††††††††愼栠敲㵦樢癡獡牣灩㩴∻ാ †††††††††††††吠湩洠믡榛渠ꖺ൴ †††††††††††㰠愯ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠汵挠慬獳∽楬瑳瑟瑩敬㸢਍††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴷ汨⵶杮祵湥焭潵ⵣ畴湡甭㜱瘭敩⵴慮⵭桫湯ⵧ潳琭慨⵩慬⵮㉤〲㈸⸷瑨汭•汣獡㵳琢畨扭汢捯桴浵㍢〰㉸〰洠ㅢ∰琠瑩敬∽䱈⁖李祵믡溅儠醻⁣畔뫡溥›唧㜱嘠螻⁴慎桫듃杮猠믡₣桔ꇃ⁩慌❮•㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㍟〰㉸〰是汩獥港睥⽳〲㈲ㄯ⼰㜰栯癬渭畧敹⵮畱捯琭慵⵮ㅵⴷ楶瑥渭浡欭潨杮猭ⵯ桴楡氭湡㈭㌳〰⸹湰≧眠摩桴∽〳∰栠楥桧㵴㈢〰•污㵴䠢噌丠畧薻畑믡掑吠ꖺ㩮✠ㅕ‷楖믡璇丠浡欠써溴⁧ꎻ吠써榡䰠湡∧⼠㰾愯㰾㍨挠慬獳∽扦汯⁤獦㘱㸢愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴷ汨⵶杮祵湥焭潵ⵣ畴湡甭㜱瘭敩⵴慮⵭桫湯ⵧ潳琭慨⵩慬⵮㉤〲㈸⸷瑨汭•汣獡㵳∢琠瑩敬∽䱈⁖李祵믡溅儠醻⁣畔뫡溥›唧㜱嘠螻⁴慎桫듃杮猠믡₣桔ꇃ⁩慌❮㸢䱈⁖李祵믡溅儠醻⁣畔뫡溥›唢㜱嘠螻⁴慎桫듃杮猠믡₣桔ꇃ⁩慌≮⼼㹡⼼㍨‾†††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††格″汣獡㵳昢扭汯⁤獦㐱㸢愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯氯ⵡ楬慧㌯㈳戭湥敺慭札慩栭湡栭灯搭湯ⵧ潶⵩敲污洭摡楲ⵤ㉤〲㈸⸶瑨汭•汣獡㵳∢琠瑩敬∽敂穮浥⁡썶₠敒污䴠摡楲⁤썴涬쐠욑ꎻ⁣楴뫡溿⁧썮榳挠畨杮焠慵牴믡溍⁧膻琠냆ꇆ杮氠楡㸢敂穮浥⁡썶₠敒污䴠摡楲⁤썴涬쐠욑ꎻ⁣楴뫡溿⁧썮榳挠畨杮焠慵牴믡溍⁧膻琠냆ꇆ杮氠楡⼼㹡⼼㍨‾†††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††格″汣獡㵳昢扭汯⁤獦㐱㸢愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴷ畡搭ⵡ牴湥猭湡搭㈲㠰㔲栮浴≬挠慬獳∽•楴汴㵥ꢺ⁵釄뫡₣牴꫃썳溢‬慨⁩ꦺ⁵桴믡₧楧뫡榣栠뫡溡⁧″桮뫡溭쌠溡瀠ꆺ⁴桴귃档쐠쎑溡⁧ꮻ嘠䙆㸢뫡疨쐠ꎺ琠썲溪猠ꋃⱮ栠楡挠뫡疩琠ꞻ朠ꎺ⁩ꆺ杮㌠渠궺ꇃ桰뫡璡琠써掭⁨釄ꇃ杮琠믡₫䙖㱆愯㰾栯㸳††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††㰠㍨挠慬獳∽浦潢摬映ㅳ∴㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㜳甭㜱瘭敩⵴慮⵭獶甭㜱渭灥污搭㈲㠰㤱栮浴≬挠慬獳∽•楴汴㵥䐢믡榙✠왣溡洠냆❡戠ꃃ桴뫡溯⁧썶澠氠냆믡榛丠灥污‬ㅕ‷楖믡璇丠浡琠믡₱楴杮써溪⁨档뾺桔ꇃ⁩慌≮䐾믡榙∠왣溡洠냆≡戠ꃃ桴뫡溯⁧썶澠氠냆믡榛丠灥污‬ㅕ‷楖믡璇丠浡琠믡₱楴杮써溪⁨档뾺桔ꇃ⁩慌㱮愯㰾栯㸳††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††㰠㍨挠慬獳∽浦潢摬映ㅳ∴㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㠳戭桸戭湡ⵧⵦ潶杮氭慯⵩ㅵⴷ档畡愭搭㈲㠰㐲栮浴≬挠慬獳∽•楴汴㵥䈢䡘戠뫡溣⁧⁆썶溲⁧潬뫡榡唠㜱挠써疢쌠㪁唠㜱嘠螻⁴慎楧믡₯꾻杮渠썧榴쐠ꞺⱵ吠써榡䰠湡✠螻⁵썲➣琠敨慳≵䈾䡘戠뫡溣⁧⁆썶溲⁧潬뫡榡唠㜱挠써疢쌠㪁唠㜱嘠螻⁴慎楧믡₯꾻杮渠썧榴쐠ꞺⱵ吠써榡䰠湡∠螻⁵썲⊣琠敨慳㱵愯㰾栯㸳††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††㰠甯㹬਍††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽摡彳瑳捩祫洠㉢∰ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳愢癤•瑳汹㵥洢牡楧⵮潴㩰瀰㭸慭杲湩戭瑯潴㩭〲硰∻㰾楤⁶汣獡㵳攢愠獤损湯整瑮•慤慴椭㵤㈢•瑳汹㵥∢㰾捳楲瑰愠祳据猠捲∽瑨灴㩳⼯慰敧摡⸲潧杯敬祳摮捩瑡潩⹮潣⽭慰敧摡樯⽳摡扳杹潯汧⹥獪㸢⼼捳楲瑰ാ †††††㰠ⴡ‭灓牯㑴㈴㍟〰㙸〰牟杩瑨弲楦⁸ⴭാ †††††㰠湩⁳汣獡㵳愢獤祢潧杯敬ഢ ††††††††瑳汹㵥搢獩汰祡椺汮湩ⵥ汢捯㭫楷瑤㩨〳瀰㭸敨杩瑨㘺〰硰ഢ ††††††††慤慴愭ⵤ汣敩瑮∽慣瀭扵㘭㌰㐲㔷〸㔴㘶㐸∴਍††††††††搠瑡ⵡ摡猭潬㵴㐢㜱㈴㈰㤳∶㰾椯獮ാ †††††㰠捳楲瑰ാ ††††††††愨獤祢潧杯敬㴠眠湩潤⹷摡扳杹潯汧⁥籼嬠⥝瀮獵⡨絻㬩਍††††††⼼捳楲瑰㰾搯癩㰾搯癩‾†††††††㰠搯癩ാ †††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠猯捥楴湯ാ †††††††㰠搯癩ാ †††††㰠洯楡㹮਍††††††਍††††††਍††††††猼牣灩㹴਍††††††††⠤潤畣敭瑮⸩敲摡⡹畦据楴湯⤨笠††††਍††††††††††慶⁲⁩‽㬱਍††††††††††⠤⌧潣瑮湥彴敤慴汩椠杭⤧攮捡⡨畦据楴湯⤨ൻ †††††††††††瘠牡␠浩⁧‽⠤桴獩㬩਍††††††††††††慶⁲楦敬慮敭㴠␠浩⹧瑡牴✨牳❣㬩਍††††††਍††††††††††††晩␨琨楨⥳愮瑴⡲琧瑩敬⤧
潮整楟慭敧㴠✠猼慰汣獡㵳渢瑯彥浩条獥㸢⬧⠤桴獩⸩瑡牴✨楴汴❥⬩㰧猯慰㹮㬧਍††††††††††††汥敳渠瑯彥浩条⁥‽✧഻ †††††††††††椠⬫഻ †††††††††††␠渨瑯彥浩条⥥椮獮牥䅴瑦牥␨琨楨⥳㬩਍††††††††††⥽഻ †††††ഠ †††††††††␠✨挣湯整瑮摟瑥楡瘮摩潥捭坬慲灰牥⤧攮捡⡨畦据楴湯⤨ൻ †††††††††††瘠牡猠捲楟牦浡⁥‽⠤桴獩⸩档汩牤湥✨晩慲敭⤧愮瑴⡲猧捲⤧഻ †††††††††††椠⡦猡捲楟牦浡⥥␠琨楨⥳爮浥癯䍥慬獳✨楶敤浯汣牗灡数❲㬩਍††††††††††⥽഻ †††††††素㬩਍††††††⼼捳楲瑰ാ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††††㰠捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰•牳㵣⼢汰獵癟敩獷ㄮ㜹㤰⸸獪•㰾猯牣灩㹴਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††††††昼潯整⁲汣獡㵳昢潯整彲慭湩㸢਍††††††††搼癩挠慬獳∽潣瑮楡敮≲ാ †††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢潯整彲潴≰ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳搢昭敬⁸楬瑳瑟潷湟睥≳ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢汯㔲数⁲扭㔱㸢਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡≥ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽∯琠瑩敬∽偓剏協㐴∲‾偓剏協㐴′⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††甼汣獡㵳洢湥彵敭畮扟瑯潴≭ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭敶猭潰瑲㑳㈴瀭⸴瑨汭•楴汴㵥嘢믡₁档뫃杮琠듃≩嘾믡₁档뫃杮琠듃㱩愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯氯敩⵮敨瘭楯挭畨杮琭楯瀭⸱瑨汭•楴汴㵥䰢썩溪栠믡⊇䰾썩溪栠믡㲇愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯振楨桮猭捡⵨慢ⵯ慭⵴㉰栮浴≬琠瑩敬∽桃귃桮猠ꇃ档戠뫡澣洠뫡璭㸢桃귃桮猠ꇃ档戠뫡澣洠뫡璭⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楤略欭潨湡猭⵵畤杮瀭⸳瑨汭•楴汴㵥쐢榐믡疁欠潨뫡溣猠믡₭ꖻ杮㸢郄膻⁵桫ꎺ궻搠믡溥㱧愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯港畧敹⵮慴ⵣ楢湥琭灡瀭⸶瑨汭•楴汴㵥丢畧썹溪琠뫡掯戠썩溪琠뫡炭㸢李祵꫃꾺⁣楢꫃궺㱰愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯祵湥搭湵ⵧ㕰栮浴≬琠瑩敬∽畔莻ꖻ杮㸢畔莻ꖻ杮⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††㰠甯㹬਍††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽潣㉬瀵牥洠ㅢ∵ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦⼢•楴汴㵥䰢噉卅佃䕒㸢䰠噉卅佃䕒㰠愯ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠汵挠慬獳∽敭畮浟湥彵潢瑴浯㸢਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦∢琠瑩敬∽讻档琠楨쐠ꖺ≵䰾믡掋⁨桴⁩釄뫡疥⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽•楴汴㵥䬢뫡璿焠ꎺ戠돃杮쐠쎑⊡䬾뫡璿焠ꎺ戠돃杮쐠쎑㲡愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦∢琠瑩敬∽ꎺ杮砠뫡炿栠뫡溡≧䈾뫡溣⁧뾺⁰ꆺ杮⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††㰠甯㹬਍††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽潣㉬瀵牥洠ㅢ∵ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦⼢•楴汴㵥䜢ꎺ⁩釄뫡疥渠믡榕戠뫡璭㸢䜠ꎺ⁩釄뫡疥渠믡榕戠뫡璭㰠愯ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠汵挠慬獳∽敭畮浟湥彵潢瑴浯㸢਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦∢琠瑩敬∽李ꆺ⁩ꆺ杮䄠桮㸢李ꆺ⁩ꆺ杮䄠桮⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽•楴汴㵥䌢뫃⁰ㅃ㸢썃為䌠㰱愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦∢琠瑩敬∽慌䰠杩≡䰾⁡楌慧⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽•楴汴㵥嘢䰠慥畧≥嘾䰠慥畧㱥愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦∢琠瑩敬∽楌畧⁥∱䰾杩敵ㄠ⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽•楴汴㵥䔢牵灯⁡敌条敵㸢畅潲慰䰠慥畧㱥愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††⼼汵ാ †††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢汯㔲数⁲扭㔱㸢਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡≥ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽∯琠瑩敬∽䱃≂‾䱃⁂⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††甼汣獡㵳洢湥彵敭畮扟瑯潴≭ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽•楴汴㵥䴢≕䴾㱕愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦∢琠瑩敬∽牁敳慮≬䄾獲湥污⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽•楴汴㵥䈢牡慣㸢慂捲㱡愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦∢琠瑩敬∽敒污䴠摡楲≤刾慥慍牤摩⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽•楴汴㵥䌢敨獬慥㸢桃汥敳㱡愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦∢琠瑩敬∽畊敶瑮獵㸢畊敶瑮獵⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽•楴汴㵥䈢祡牥畍楮档㸢慂敹湲䴠湵捩㱨愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦∢琠瑩敬∽卐≇倾䝓⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††ഠ †††††††††††††††㰠甯㹬਍††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††਍††††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††搼癩挠慬獳∽扭〳搠昭敬⁸污杩⵮瑩浥⵳散瑮牥㸢਍††††††††††††愼栠敲㵦⼢•汣獡㵳洢⵲畡潴氠杯彯潦瑯牥㸢਍††††††††††††††格㸴椼杭猠捲∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳浩条獥氯杯彯慭湩献杶•敨杩瑨∽〵•㸯⼼㑨ാ †††††††††††㰠愯ാ †††††ഠ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢⵬畡潴琠硥⵴楲桧⁴捩湯瑟灯牟杩瑨㸢਍††††††††††††††愼栠敲㵦⼢潣瑮捡⽴•楴汴㵥䰢썩溪栠믡₇灳牯獴㐴⸲潣≭挠慬獳∽扦汯≤䌾湯慴瑣⼼㹡ഠ †††††††††††††㰠⁡牨晥∽振楨桮猭捡⵨慢ⵯ慭⵴㉰栮浴≬琠瑩敬∽桃귃桮猠ꇃ档戠뫡澣洠뫡璭猠潰瑲㑳㈴挮浯•汣獡㵳昢潢摬㸢牐癩捡⁹潰楬祣⼼㹡਍††††††††††††††愼栠敲㵦⼢楤略欭潨湡猭⵵畤杮瀭⸴瑨汭•楴汴㵥쐢榐믡疁欠潨뫡溣猠믡₭ꖻ杮猠潰瑲㑳㈴挮浯•汣獡㵳昢潢摬㸢敔浲⁳景甠敳⼼㹡਍††††††††††††††猼慰汣獡㵳猢捯慩彬扭㸢਍††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷昮捡扥潯⹫潣⽭灳牯獴㐴挲浯∯爠汥∽潮潦汬睯渠潯数敮≲琠牡敧㵴弢汢湡≫ാ †††††††††††††††††㰠浩⁧牳㵣栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯浥汰瑡獥㈯㈰⼲桴浥獥椯慭敧⽳扦献杶•敨杩瑨∽㔱•㸯ഠ †††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睴瑩整⹲潣⽭灓牯獴㐴挲浯•敲㵬渢景汯潬⁷潮灯湥牥•慴杲瑥∽扟慬歮㸢਍††††††††††††††††††椼杭猠捲∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳浩条獥琯⹷癳≧栠楥桧㵴ㄢ∵⼠ാ †††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷潹瑵扵⹥潣⽭档湡敮⽬䍕穇坂䩱䡃䕗浧䵍ㄶ㉘具䄶•敲㵬渢景汯潬⁷潮灯湥牥•慴杲瑥∽扟慬歮㸢਍††††††††††††††††††椼杭猠捲∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳浩条獥礯畴献杶•敨杩瑨∽㔱•㸯਍††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††⼼灳湡ാ †††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††㰠搯癩ാ †††††㰠是潯整㹲਍††††††搼癩挠慬獳∽慢正琭灯㸢⼼楤㹶਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††††††猼牣灩㹴਍††††††††††††⠤畦据楴湯⤨笠਍††††††††††††††⠤⸧慬祺⤧䰮穡⡹㬩਍††††††††††††⥽഻ †††††††††㰠猯牣灩㹴਍††††††††††猼牣灩⁴牳㵣⼢楬⽢硥汰獵樯畱牥⹹睴湥祴睴湥祴樮≳琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰㸢⼼捳楲瑰ാ †††††††㰠捳楲瑰猠捲∽氯扩支灸畬⽳煪敵祲攮獸楬敤⹲獪瘿㌽•祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴㰾猯牣灩㹴਍††††††††猼牣灩⁴牳㵣⼢楬⽢硥汰獵支灸畬⹳敤⹶獪瘿〽㈮ㄮ•祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴㰾猯牣灩㹴††††††††††ℼⴭ䰠慯⁤慆散潢歯匠䭄映牯䨠癡卡牣灩⁴ⴭാ †††††††††††㰠楤⁶摩∽扦爭潯≴㰾搯癩ാ †††††††††††㰠捳楲瑰ാ ††††††††††††眠湩潤⹷扦獁湹䥣楮⁴‽畦据楴湯⤨笠਍††††††††††††††䉆椮楮⡴ൻ ††††††††††††††砠扦汭††††††›牴敵ബ ††††††††††††††瘠牥楳湯†††††›瘧⸳✲਍††††††††††††††⥽഻ ††††††††††††素഻ †††††ഠ ††††††††††††⠠畦据楴湯搨‬ⱳ椠⥤笠਍†††††††††††††慶⁲獪‬橦⁳‽⹤敧䕴敬敭瑮䉳呹条慎敭猨嬩崰഻ ††††††††††††椠⁦搨朮瑥汅浥湥䉴䥹⡤摩⤩爠瑥牵㭮਍†††††††††††††獪㴠搠挮敲瑡䕥敬敭瑮猨㬩樠⹳摩㴠椠㭤਍†††††††††††††獪献捲㴠✠瑨灴㩳⼯潣湮捥⹴慦散潢歯渮瑥瘯彩乖猯此砯扦汭挮獵潴敭捲慨⹴獪㬧਍†††††††††††††⼯樠⹳牳⁣‽栧瑴獰⼺振湯敮瑣昮捡扥潯⹫敮⽴楶噟⽎摳⹫獪砣扦汭ㄽ瘦牥楳湯瘽⸳☲灡䥰㵤ㄲ㜵㘱ㄷㄴ㘲㘱㔸愦瑵䱯杯灁䕰敶瑮㵳✱഻ ††††††††††††映獪瀮牡湥乴摯⹥湩敳瑲敂潦敲樨ⱳ映獪㬩਍††††††††††††⡽潤畣敭瑮‬猧牣灩❴‬昧捡扥潯⵫獪摳❫⤩㰻猯牣灩㹴਍††††††††††††猼牣灩⁴牳㵣栢瑴獰⼺愯楰⹳潧杯敬挮浯樯⽳汰瑡潦浲樮≳愠祳据搠晥牥笾慬杮›瘧❩㱽猯牣灩㹴਍††††††††††††††ℼⴭ䄠獤䘠潯整⁲ⴭാ †††††††††††††††㰠湩⁳汣獡㵳㤢㈸㥡㤴∶搠瑡ⵡ敫㵹〢㄰捡㉡慢㤵敢愲攸敦慣㠱づ搹㡦㈵∱㰾椯獮ാ †††††††††††㰠捳楲瑰愠祳据搠晥牥猠捲∽瑨灴㩳⼯橡㔱㤵漮汮湩⽥慢㤲昸㐰樮≳㰾猯牣灩㹴††††ℼⴭ䔠摮䄠獤䘠潯整⁲ⴭാ †††††††㰠戯摯㹹਍††††††††⼼瑨汭�