਍††††††ℼ佄呃偙⁅瑨汭倠䉕䥌⁃ⴢ⼯㍗⽃䐯䑔堠呈䱍ㄠ〮吠慲獮瑩潩慮⽬䔯≎∠瑨灴⼺眯睷眮⸳牯⽧剔砯瑨汭⼱呄⽄桸浴ㅬ琭慲獮瑩潩慮⹬瑤≤ാ †††††㰠瑨汭氠湡㵧瘢≩‾†਍††††††††格慥㹤਍††††††††††洼瑥⁡慮敭∽啁䡔剏•瑩浥牰灯∽畡桴牯•潣瑮湥㵴匢潰瑲⁳㐴∲⼠ാ †††††††††㰠敭慴渠浡㵥愢獢牴捡≴挠湯整瑮∽灓牯獴㐠㈴•㸯਍††††††††††洼瑥⁡慮敭∽潣祰楲桧≴挠湯整瑮∽潃祰楲桧⁴꧂㈠㄰‹祢匠潰瑲⁳㐴∲⼠ാ †††††††††㰠敭慴渠浡㵥爢扯瑯≳挠湯整瑮∽湩敤ⱸ潦汬睯測潯灤•㸯਍††††††††††洼瑥⁡慮敭∽潇杯敬潢≴挠湯整瑮∽湩敤ⱸ潦汬睯•㸯਍††††††††††洼瑥⁡瑨灴攭畱癩∽ⵘ䅕䌭浯慰楴汢≥挠湯整瑮∽敲畱物獥捁楴敶㵘牴敵•㸯਍††††††††††洼瑥⁡瑨灴攭畱癩∽潃瑮湥⵴祔数•潣瑮湥㵴琢硥⽴瑨汭※档牡敳㵴瑵ⵦ∸⼠ാ †††††††††㰠敭慴栠瑴⵰煥極㵶挢湯整瑮氭湡畧条≥椠整灭潲㵰椢䱮湡畧条≥挠湯整瑮∽湥⼢ാ †††††††††㰠敭慴瀠潲数瑲㵹漢㩧潬慣敬•潣瑮湥㵴攢彮单∠⼠ാ †††††††††㰠敭慴瀠潲数瑲㵹漢㩧楳整湟浡≥挠湯整瑮∽灓牯獴㐠㈴•㸯਍††††††††††洼瑥⁡慮敭∽楶睥潰瑲•潣瑮湥㵴眢摩桴搽癥捩ⵥ楷瑤ⱨ椠楮楴污猭慣敬ㄽ〮‬慭楸畭⵭捳污㵥⸱ⰰ甠敳⵲捳污扡敬渽≯⼠ാ †††††††††㰠敭慴栠瑴⵰煥極㵶挢湯整瑮氭湡畧条≥挠湯整瑮∽楶•㸯਍††††††††††洼瑥⁡慮敭∽啁䡔剏•潣瑮湥㵴匢潰瑲⁳㐴∲⼠ാ †††††††††㰠敭慴渠浡㵥䌢偏剙䝉呈•潣瑮湥㵴匢潰瑲⁳㐴∲⼠ാ †††††††††㰠敭慴瀠潲数瑲㵹昢㩢灡彰摩•潣瑮湥㵴㈢㜷㈱〰〹ㄲ〳ㄱ•㸯਍††††††††††洼瑥⁡慮敭∽潧杯敬猭瑩ⵥ敶楲楦慣楴湯•潣瑮湥㵴㔢彫ⵢ捩䝨獶兌救䱒婷䬵椳瑯汙䍨ㅉ眸杍㑍嘷愷欱•㸯਍††††††††††洼瑥⁡牰灯牥祴∽扦瀺条獥•潣瑮湥㵴ㄢ㌰㤷㘷㐱㐴㤲㠰•㸯਍††††††††††洼瑥⁡牰灯牥祴∽杯琺灹≥挠湯整瑮∽牡楴汣≥⼠㰾敭慴瀠潲数瑲㵹漢㩧楴汴≥挠湯整瑮∽慓慂敹湲䴠湵捩⁨桧湥琠믡₋鮻⁩썢溳⁧釄ꇃ嘠螻⁴慎썭憹쐠ꆺ⁩讻档•㸯洼瑥⁡牰灯牥祴∽杯町汲•潣瑮湥㵴栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭ㄳⴰ慳ⵯ慢敹湲洭湵捩⵨桧湥琭⵩潶⵩潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡洭慵搭楡搭捩⵨ㅤ㠹㠵⸳瑨汭•㸯洼瑥⁡牰灯牥祴∽杯携獥牣灩楴湯•潣瑮湥㵴䐢맃䈠湵敤汳杩⁡썬₠楧뫡榣쐠ꖺ⁵釄뫡疧琠썩溪挠믡憧挠써疢쌠疂쐠욑ꎻ⁣牴믡₟ꆺ⁩桮냆杮吠潨慭⁳畍汬牥欠뎺杮쐠讻桮爠뫡溱⁧湡⁨ꮺꎺ桴뫡禥朠敨讻欠楨挠ꇃ⁣牴뫡溭쐠ꖺ⁵ꆺ⁩楖믡璇丠浡쐠욑ꎻ⁣釄돃楴뫡炿欠써溡朠ꎺ∮⼠㰾敭慴瀠潲数瑲㵹漢㩧浩条≥挠湯整瑮∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楦敬⽳楧污湯⽧〲〲〯⼶㐰洯汵敬⵲ㄱ㤲樮杰⼢㰾敭慴瀠潲数瑲㵹愢瑲捩敬愺瑵潨≲挠湯整瑮∽〱㜳㜹ㄶ㐴㈴〹∸⼠㰾敭慴瀠潲数瑲㵹愢瑲捩敬猺捥楴湯•潣瑮湥㵴丢睥≳⼠㰾敭慴瀠潲数瑲㵹愢瑲捩敬琺条•潣瑮湥㵴䈢祡牥畍楮档‬桔浯獡䴠汵敬Ⱳ䈠돃杮쐠쎑₡楖믡璇丠浡‬ⵖ敌条敵㈠㈰∰⼠㰾敭慴瀠潲数瑲㵹搢扡敬椺慭敧•潣瑮湥㵴栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥〵砰㈳⼰楦敬⽳敮獷㈯㈰⼰㘰〯⼴慳ⵯ慢敹湲洭湵捩⵨桧湥琭⵩潶⵩潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡洭慵搭楡搭捩⵨ㄱ㔳㈱樮杰⼢㰾敭慴瀠潲数瑲㵹搢扡敬椺整彭摩•潣瑮湥㵴ㄢ㠹㠵∳㸯洼瑥⁡牰灯牥祴∽慤汢㩥畡桴牯•潣瑮湥㵴匢潰瑲㑳㈴⼢㰾敭慴瀠潲数瑲㵹愢瑲捩敬猺捥楴湯•潣瑮湥㵴䈢鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁⼢㰾敭慴瀠潲数瑲㵹愢瑲捩敬瀺扵楬桳摥瑟浩≥挠湯整瑮∽〲〲〭ⴶ㐰ㅔ㨰〴〺⬰㜰〺∰㸯氼湩敲㵬愢灭瑨汭•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭ㄳⴰ慳ⵯ慢敹湲洭湵捩⵨桧湥琭⵩潶⵩潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡洭慵搭楡搭捩⵨ㅤ㠹㠵⸳浡≰㰾楬歮爠汥∽慣潮楮慣≬栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭ㄳⴰ慳ⵯ慢敹湲洭湵捩⵨桧湥琭⵩潶⵩潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡洭慵搭楡搭捩⵨ㅤ㠹㠵⸳瑨汭㸢਍††††††††猼牣灩⁴祴数∽灡汰捩瑡潩⽮摬樫潳≮ാ †††††††笠਍††††††††††䀢潣瑮硥≴›栢瑴獰⼺猯档浥⹡牯≧‬਍††††††††††䀢祴数㨢∠敎獷牁楴汣≥‬਍††††††††††洢楡䕮瑮瑩佹偦条≥›⁻਍††††††††††††䀢祴数㨢∠敗偢条≥‬਍††††††††††††䀢摩㨢∠瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯〱猭潡戭祡牥⵮畭楮档札敨⵮楴瘭楯戭湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⵭畭ⵡ慤⵩楤档搭㤱㔸㌸栮浴≬ഠ †††††††††素‬਍††††††††††栢慥汤湩≥›匢潡䈠祡牥畍楮档朠敨讻瘠믡榛戠돃杮쐠쎑₡楖믡璇丠浡洠맃⁡釄뫡榡搠믡掋≨‬਍††††††††††椢慭敧㨢笠ഠ †††††††††††∠瑀灹≥∺浉条佥橢捥≴‬਍††††††††††††產汲㨢栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㈱〰㙸〵是汩獥港睥⽳〲〲〯⼶㐰猯潡戭祡牥⵮畭楮档札敨⵮楴瘭楯戭湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⵭畭ⵡ慤⵩楤档ㄭ㌱ㄵ⸲灪≧‬਍††††††††††††眢摩桴㨢㈱〰‬਍††††††††††††栢楥桧≴㘺〵ഠ †††††††††素‬਍††††††††††搢瑡健扵楬桳摥㨢∠〲〲〭ⴶ㐰ㅔ㨰〴〺⬰㜰〺∰‬਍††††††††††搢瑡䵥摯晩敩≤›㈢㈰ⴰ㘰〭吴ㄱ㌺㨵㌱〫㨷〰Ⱒ਍††††††††††愢瑵潨≲›ൻ †††††††††††∠瑀灹≥›倢牥潳≮ബ †††††††††††∠慮敭㨢∠䱂⁖畑湡⁧畈≹ബ †††††††††††∠敤捳楲瑰潩≮›嘢꧅儠慵杮䠠祵⠠楳桮渠菄㤱㔷
썬₠馻⁴썢溬⁨畬뫡溭瘠썩溪⠠䱂⥖‬桮ꃃ戠ꇃ杮냆믡榝嘠螻⁴慎⹭䄠桮쐠욑ꎻ⁣楢뫡璿쐠뾺桮膻⁵畱⁡慶⁩牴닃朠썩涡쐠醻⁣ꞻ⁡썫溪⁨呖㍃Ⱒ਍††††††††††††樢扯楔汴≥›丢써₠썢澡ⴠ䈠곃桮氠궺楶꫃≮ബ †††††††††††∠慳敭獁㨢嬠਍††††††††††††††栢瑴獰⼺眯睷昮捡扥潯⹫潣⽭汢煶慵杮畨≹ബ †††††††††††††∠瑨灴㩳⼯睷⹷潹瑵扵⹥潣⽭獵牥戯癬畱湡桧祵Ⱒ਍††††††††††††††栢瑴獰⼺瘯⹩楷楫数楤⹡牯⽧楷楫儯慵杮䡟祵⡟桮䌥┳ぁ扟䌥┳ㅁ⥯ഢ †††††††††††崠਍††††††††††ⱽഠ †††††††††∠異汢獩敨≲›⁻਍††††††††††††䀢祴数㨢∠牏慧楮慺楴湯Ⱒഠ †††††††††††∠慮敭㨢∠灓牯獴㐠㈴Ⱒഠ †††††††††††∠潬潧㨢笠ഠ †††††††††††††∠瑀灹≥›䤢慭敧扏敪瑣Ⱒഠ †††††††††††††∠牵≬›㰢㴿䕗彂佄䅍义㸿琯浥汰瑡獥搯晥畡瑬琯敨敭⽳浩条獥氯杯⹯湰≧‬਍††††††††††††††眢摩桴㨢㠱㠶‬栢楥桧≴㌺㌷ഠ †††††††††††素ഠ †††††††††素‬਍††††††††††搢獥牣灩楴湯㨢∠썄₹畂摮獥楬慧氠ꃃ朠ꎺ⁩釄뫡疥쐠Ꞻ⁵楴꫃ꞻ⁡档ꋃ⁵苃⁵釄냆믡掣琠龻氠뫡榡渠왨溰⁧桔浯獡䴠汵敬⁲桫뫡溳⁧釄믡溋⁨놺杮愠桮瘠뫡溫挠뫡涣琠ꖺ⁹桧湥琠믡₋桫⁩썣採琠궺釄뫡疥琠뫡榡嘠螻⁴慎釄냆믡掣쐠쎑溳琠뾺⁰桫ꇃ楧뫡⺣•਍††††††††ൽ †††††††㰠猯牣灩㹴਍††††††††猼牣灩⁴祴数∽灡汰捩瑡潩⽮摬樫潳≮ാ †††††††††††笠਍††††††††††††††䀢潣瑮硥≴›栢瑴㩰⼯捳敨慭漮杲Ⱒ਍††††††††††††††䀢祴数㨢∠牂慥捤畲扭楌瑳Ⱒ਍††††††††††††††椢整䱭獩䕴敬敭瑮㨢嬠਍††††††††††††††††ൻ †††††††††††††††††∠瑀灹≥›䰢獩䥴整≭ബ †††††††††††††††††∠潰楳楴湯㨢ㄠബ †††††††††††††††††∠慮敭㨢∠牔湡⁧档믡⊧ബ †††††††††††††††††∠瑩浥㨢∠瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭ഢ †††††††††††††††素ബ †††††††††††††††笠਍††††††††††††††††††䀢祴数㨢∠楌瑳瑉浥Ⱒ਍††††††††††††††††††瀢獯瑩潩≮›ⰲ਍††††††††††††††††††渢浡≥›䈢鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁Ⱒ਍††††††††††††††††††椢整≭›栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭ഢ †††††††††††††††素ബ †††††††††††††††笠਍††††††††††††††††††䀢祴数㨢∠楌瑳瑉浥Ⱒ਍††††††††††††††††††瀢獯瑩潩≮›ⰳ਍††††††††††††††††††渢浡≥›吢湩吠믡掩ഢ †††††††††††††††素਍††††††††††††††൝ †††††††††††素਍††††††††††⼼捳楲瑰㰾楬歮爠汥∽畡桴牯•牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷楴瑫歯挮浯䀯楧污湯彧灳牯獴㐴㼲慬杮昽≲㸯††††氼湩敲㵬猢祴敬桳敥≴琠灹㵥琢硥⽴獣≳栠敲㵦⼢楬⽢硥汰獵支灸畬⹳獣㽳㵶⸰⸵∶⼠‾†††††††††††㰠楴汴㹥慓慂敹湲䴠湵捩⁨桧湥琠믡₋鮻⁩썢溳⁧釄ꇃ嘠螻⁴慎썭憹쐠ꆺ⁩讻档⼼楴汴㹥਍††††††††††洼瑥⁡慮敭∽敤捳楲瑰潩≮挠湯整瑮∽썄₹畂摮獥楬慧氠ꃃ朠ꎺ⁩釄뫡疥쐠Ꞻ⁵楴꫃ꞻ⁡档ꋃ⁵苃⁵釄냆믡掣琠龻氠뫡榡渠왨溰⁧桔浯獡䴠汵敬⁲桫뫡溳⁧釄믡溋⁨놺杮愠桮瘠뫡溫挠뫡涣琠ꖺ⁹桧湥琠믡₋桫⁩썣採琠궺釄뫡疥琠뫡榡嘠螻⁴慎釄냆믡掣쐠쎑溳琠뾺⁰桫ꇃ楧뫡⺣•㸯਍††††††††††洼瑥⁡慮敭∽敫睹牯獤•潣瑮湥㵴䈢祡牥畍楮档‬桔浯獡䴠汵敬Ⱳ䈠돃杮쐠쎑₡楖믡璇丠浡‬ⵖ敌条敵㈠㈰∰⼠ാ †††††††††㰠楬歮爠汥∽桳牯捴瑵椠潣≮栠敲㵦⼢慦楶潣⹮湰≧琠灹㵥椢慭敧砯椭潣≮ാ †††††††††㰠楬歮爠汥∽瑳汹獥敨瑥•祴数∽整瑸振獳•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳獣⽳潦瑮⽳潦瑮⵳瑳汹⹥獣≳ാ †††††††††㰠楬歮爠汥∽瑳汹獥敨瑥•祴数∽整瑸振獳•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳獣⽳慭湩挮獳瘿ㄽㄮ㤮㸢਍††††††††††氼湩敲㵬猢祴敬桳敥≴琠灹㵥琢硥⽴獣≳栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯浥汰瑡獥㈯㈰⼲桴浥獥振獳振獵潴⹭獣㽳㵶⸱⸰∲ാ †††††††††㰠楬歮爠汥∽瑳汹獥敨瑥•祴数∽整瑸振獳•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳獣⽳汳捩⵫桴浥⹥獣≳ാ †††††††††㰠捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰•牳㵣栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯浥汰瑡獥㈯㈰⼲桴浥獥樯⽳煪敵祲㌭㐮ㄮ洮湩樮≳㰾猯牣灩㹴ഠ †††††††††㰠捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰•牳㵣栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯浥汰瑡獥㈯㈰⼲桴浥獥樯⽳煪敵祲献牣汯扬牡樮≳㰾猯牣灩㹴ഠ †††††††††㰠捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰•牳㵣栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯浥汰瑡獥㈯㈰⼲桴浥獥樯⽳煪敵祲氮穡⹹業⹮獪㸢⼼捳楲瑰‾਍††††††††††猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴猠捲∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳獪猯楬正洮湩樮≳㰾猯牣灩㹴ഠ †††††††††㰠捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰•牳㵣栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯浥汰瑡獥㈯㈰⼲桴浥獥樯⽳慭湩樮≳㰾猯牣灩㹴਍††††††††††猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴猠捲∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳獪戯獡⹥獪㸢⼼捳楲瑰ാ †††††††††㰠ⴡ‭汇扯污猠瑩⁥慴⁧木慴⹧獪
‭潇杯敬䄠慮祬楴獣ⴠ㸭਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††猼牣灩⁴獡湹⁣牳㵣栢瑴獰⼺眯睷朮潯汧瑥条慭慮敧⹲潣⽭瑧条樯㽳摩唽ⵁ㔱〴㌱㜱ⴸ∱㰾猯牣灩㹴਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††猼牣灩㹴਍†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††楷摮睯搮瑡䱡祡牥㴠眠湩潤⹷慤慴慌敹⁲籼嬠㭝਍†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††畦据楴湯朠慴⡧笩慤慴慌敹⹲異桳愨杲浵湥獴㬩ൽ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††朠慴⡧樧❳‬敮⁷慄整⤨㬩਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††਍†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††瑧条✨潣普杩Ⱗ✠䅕ㄭ㐵㄰ㄳ㠷ㄭ⤧഻ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠猯牣灩㹴਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††洼瑥⁡慮敭✽浤慣猭瑩ⵥ敶楲楦慣楴湯‧潣瑮湥㵴愧㔰博瑩噘灈啴噮啅䙄愳ㅕ呗剮啚ご〹‧㸯਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††猼牣灩⁴牳㵣栢瑴獰⼺振湤漮敮楳湧污挮浯猯此⽳湏卥杩慮卬䭄樮㽳㵶∱愠祳据∽㸢⼼捳楲瑰ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠捳楲瑰ാ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††瘠牡传敮楓湧污㴠眠湩潤⹷湏卥杩慮籼嬠㭝਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††उ††湏卥杩慮⹬異桳昨湵瑣潩⡮
ൻ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ठ ††传敮楓湧污椮楮⡴ൻ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ठ †††愠灰摉›㤢户愵攵ⴴ㑣昱㐭晡ⵣ㐸㌲㈭慡攰散㝥㐶≣ബ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ठ †††愠瑵副獥扵捳楲敢›牴敵ബ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ठ †††渠瑯晩䉹瑵潴㩮笠਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††उ†††††湥扡敬›牴敵ബ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ठ †††素ബ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ठ ††素㬩਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††उ†††湏卥杩慮⹬桳睯慎楴敶牐浯瑰⤨഻ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ठ †素㬩਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼捳楲瑰ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠敭慴渠浡㵥搧捭ⵡ楳整瘭牥晩捩瑡潩❮挠湯整瑮✽ち娵楓塴䡖瑰湕䕖䑕㍆啡圱湔婒呕㤰✰⼠ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠ⴡ‭瑓牡⁴汁硥⁡敃瑲晩⁹慊慶捳楲瑰ⴠ㸭਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††张瑡歲潟瑰⁳‽⁻瑡歲慟捣㩴娢佩畳失䴱㉮䤰≯‬潤慭湩∺灳牯獴㐴⸲潣≭搬湹浡捩›牴敵㭽਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††昨湵瑣潩⡮
⁻慶⁲獡㴠搠捯浵湥⹴牣慥整汅浥湥⡴猧牣灩❴㬩愠⹳祴数㴠✠整瑸樯癡獡牣灩❴※獡愮祳据㴠琠畲㭥愠⹳牳⁣‽栢瑴獰⼺振牥楴祦樭⹳污硥浡瑥楲獣挮浯愯牴⹫獪㬢瘠牡猠㴠搠捯浵湥⹴敧䕴敬敭瑮䉳呹条慎敭✨捳楲瑰⤧せ㭝⹳慰敲瑮潎敤椮獮牥䉴晥牯⡥獡‬⥳※⥽⤨഻ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠猯牣灩㹴਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††渼獯牣灩㹴椼杭猠捲∽瑨灴㩳⼯散瑲晩⹹污硥浡瑥楲獣挮浯愯牴⹫楧㽦捡潣湵㵴楚獏ㅵㅙ湍〲潉•瑳汹㵥搢獩汰祡渺湯≥栠楥桧㵴ㄢ•楷瑤㵨ㄢ•污㵴∢⼠㰾港獯牣灩㹴਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ℼⴭ䔠摮䄠敬慸䌠牥楴祦䨠癡獡牣灩⁴ⴭ‾ഠ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠敭慴渠浡㵥朢潯汧ⵥ楳整瘭牥晩捩瑡潩≮挠湯整瑮∽䨹䉉硂癖牘㍂捓塲㍋㑷夸祉敕樴捨坟䈳䍅䱮䉤䄷≙⼠ാ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††洼瑥⁡牰灯牥祴∽扦瀺条獥•潣瑮湥㵴ㄢ㔱㜵㌳〱㜲㠲㐵•㸯਍††††††††††††਍††††††††††††਍††††††††††††††††††਍††††††††††††††††††††††ℼⴭ䄠獤䠠慥敤⁲ⴭാ †††††††††㰠捳楲瑰搠瑡ⵡ摡挭楬湥㵴挢ⵡ異ⵢ〶㈳㜴㠵㐰㘵㠶㐴•獡湹⁣牳㵣栢瑴獰⼺瀯条慥㉤朮潯汧獥湹楤慣楴湯挮浯瀯条慥⽤獪愯獤祢潧杯敬樮≳㰾猯牣灩㹴††††ℼⴭ䔠摮䄠獤䠠慥敤⁲ⴭാ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††††††㰠ⴡ‭桋듃杮䤠ⱁ䬠써溴⁧䵁⁐汇扯污猠瑩⁥慴⁧木慴⹧獪
‭潇杯敬䄠慮祬楴獣ⴠ㸭਍††††††††††猼牣灩⁴獡湹⁣牳㵣栢瑴獰⼺眯睷朮潯汧瑥条慭慮敧⹲潣⽭瑧条樯㽳摩唽ⵁ㔱〴㌱㜱ⴸ∸㰾猯牣灩㹴਍††††††††††猼牣灩㹴਍†††††††††††楷摮睯搮瑡䱡祡牥㴠眠湩潤⹷慤慴慌敹⁲籼嬠㭝਍†††††††††††畦据楴湯朠慴⡧笩慤慴慌敹⹲異桳愨杲浵湥獴㬩ൽ ††††††††††朠慴⡧樧❳‬敮⁷慄整⤨㬩਍††††††਍†††††††††††瑧条✨潣普杩Ⱗ✠䅕ㄭ㐵㄰ㄳ㠷㠭⤧഻ †††††††††㰠猯牣灩㹴਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††††††††††††ℼⴭ倠⁃汇扯污猠瑩⁥慴⁧木慴⹧獪
‭潇杯敬䄠慮祬楴獣ⴠ㸭਍††††††††††††猼牣灩⁴獡湹⁣牳㵣栢瑴獰⼺眯睷朮潯汧瑥条慭慮敧⹲潣⽭瑧条樯㽳摩唽ⵁ㔱〴㌱㜱ⴸ∴㰾猯牣灩㹴਍††††††††††††猼牣灩㹴਍†††††††††††††楷摮睯搮瑡䱡祡牥㴠眠湩潤⹷慤慴慌敹⁲籼嬠㭝਍†††††††††††††畦据楴湯朠慴⡧笩慤慴慌敹⹲異桳愨杲浵湥獴㬩ൽ ††††††††††††朠慴⡧樧❳‬敮⁷慄整⤨㬩਍††††††਍†††††††††††††瑧条✨潣普杩Ⱗ✠䅕ㄭ㐵㄰ㄳ㠷㐭⤧഻ †††††††††††㰠猯牣灩㹴਍††††††††††††††††††††ℼⴭ倠⁃敄慴汩⁳汇扯污猠瑩⁥慴⁧木慴⹧獪
‭潇杯敬䄠慮祬楴獣ⴠ㸭਍††††††††††††††猼牣灩⁴獡湹⁣牳㵣栢瑴獰⼺眯睷朮潯汧瑥条慭慮敧⹲潣⽭瑧条樯㽳摩唽ⵁ㔱〴㌱㜱ⴸ∶㰾猯牣灩㹴਍††††††††††††††猼牣灩㹴਍†††††††††††††††楷摮睯搮瑡䱡祡牥㴠眠湩潤⹷慤慴慌敹⁲籼嬠㭝਍†††††††††††††††畦据楴湯朠慴⡧笩慤慴慌敹⹲異桳愨杲浵湥獴㬩ൽ ††††††††††††††朠慴⡧樧❳‬敮⁷慄整⤨㬩਍††††††਍†††††††††††††††瑧条✨潣普杩Ⱗ✠䅕ㄭ㐵㄰ㄳ㠷㘭⤧഻ †††††††††††††㰠猯牣灩㹴਍††††††††††††††††਍††††††††⼼敨摡ാ †††††††㰠潢祤ാ †††††††††㰠楤⁶摩∽扦爭潯≴㰾搯癩ാ †††††㰠捳楲瑰愠祳据搠晥牥挠潲獳牯杩湩∽湡湯浹畯≳猠捲∽瑨灴㩳⼯潣湮捥⹴慦散潢歯渮瑥瘯彩乖猯此樮⍳晸浢㵬☱敶獲潩㵮㝶〮•潮据㵥䔢䑬䬰坶≊㰾猯牣灩㹴਍††††††ℼⴭ䈠来湩瀠灯灵䘠⁂ⴭാ †††††㰠瑳汹㹥਍††††††††昣潢⵸慢正牧畯摮笠਍††††††††††楤灳慬㩹渠湯㭥਍††††††††††慢正牧畯摮›杲慢〨〬〬〬㠮㬩਍††††††††††楷瑤㩨ㄠ〰㬥਍††††††††††敨杩瑨›〱┰഻ †††††††††瀠獯瑩潩㩮映硩摥഻ †††††††††琠灯›㬰਍††††††††††敬瑦›㬰਍††††††††††⵺湩敤㩸㤠㤹㤹㤹഻ †††††††素਍††††††਍††††††††昣潢⵸汣獯⁥ൻ †††††††††眠摩桴›〱┰഻ †††††††††栠楥桧㩴ㄠ〰㬥਍††††††††ൽ †††††ഠ †††††††⌠扦硯搭獩汰祡笠਍††††††††††慢正牧畯摮›攣敡敡㭡਍††††††††††潢摲牥›瀵⁸潳楬⁤慶⡲ⴭ牰浩牡⵹潣潬⥲഻ †††††††††眠摩桴›㔳瀰㭸਍††††††††††敨杩瑨›㌲瀰㭸਍††††††††††潰楳楴湯›扡潳畬整഻ †††††††††琠灯›㈳㬥਍††††††††††敬瑦›㜳㬥਍††††††††††眭扥楫⵴潢摲牥爭摡畩㩳㔠硰഻ †††††††††ⴠ潭⵺潢摲牥爭摡畩㩳㔠硰഻ †††††††††戠牯敤⵲慲楤獵›瀵㭸਍††††††††ൽ †††††ഠ †††††††䀠敭楤⁡捳敲湥愠摮⠠慭⵸楷瑤㩨㜠㠶硰笩਍††††††††††昣潢⵸楤灳慬⁹ൻ †††††††††††氠晥㩴挠污⡣〵‥‭㜱瀵⥸഻ †††††††††素਍††††††††ൽ †††††ഠ †††††††⌠扦硯戭瑵潴ൻ †††††††††映潬瑡›楲桧㭴਍††††††††††畣獲牯›潰湩整㭲਍††††††††††潰楳楴湯›扡潳畬整഻ †††††††††爠杩瑨›瀰㭸਍††††††††††潴㩰〠硰഻ †††††††††稠椭摮硥›㬱਍††††††††ൽ †††††ഠ †††††††⌠扦硯戭瑵潴㩮敢潦敲笠਍††††††††††潣瑮湥㩴∠䱃协≅഻ †††††††††瀠摡楤杮›瀵⁸瀸㭸਍††††††††††慢正牧畯摮›㌣㕡㤷㬵਍††††††††††潣潬㩲⌠慥慥慥഻ †††††††††映湯⵴敷杩瑨›潢摬഻ †††††††††映湯⵴楳敺›〱硰഻ †††††††††映湯⵴慦業祬›吧桡浯❡഻ †††††††素਍††††††਍††††††††昣潢⵸楬歮⌬扦硯氭湩⹡楶楳整Ɽ昣潢⵸楬歮愠⌬扦硯氭湩㩡潨敶⁲ൻ †††††††††挠汯牯›愣慡慡㭡਍††††††††††潦瑮猭穩㩥㤠硰഻ †††††††††琠硥⵴敤潣慲楴湯›潮敮഻ †††††††††琠硥⵴污杩㩮挠湥整㭲਍††††††††††慰摤湩㩧㔠硰഻ †††††††素਍††††††⼼瑳汹㹥਍††††††猼牣灩⁴祴数✽整瑸樯癡獡牣灩❴ാ †††††††⼠㰯嬡䑃呁孁਍††††††††兪敵祲挮潯楫⁥‽畦据楴湯⠠敫ⱹ瘠污敵‬灯楴湯⥳笠਍††††††††⼯欠祥愠摮愠⁴敬獡⁴慶畬⁥楧敶Ɱ猠瑥挠潯楫⹥⸮਍††††††††晩⠠牡畧敭瑮⹳敬杮桴㸠ㄠ☠…瑓楲杮瘨污敵
㴡‽嬢扯敪瑣传橢捥嵴⤢笠਍††††††††灯楴湯⁳‽兪敵祲攮瑸湥⡤絻‬灯楴湯⥳഻ †††††††椠⁦瘨污敵㴠㴽渠汵籼瘠污敵㴠㴽甠摮晥湩摥
ൻ †††††††漠瑰潩獮攮灸物獥㴠ⴠ㬱਍††††††††ൽ †††††††椠⁦琨灹潥⁦灯楴湯⹳硥楰敲⁳㴽‽渧浵敢❲
ൻ †††††††瘠牡搠祡⁳‽灯楴湯⹳硥楰敲ⱳ琠㴠漠瑰潩獮攮灸物獥㴠渠睥䐠瑡⡥㬩਍††††††††⹴敳䑴瑡⡥⹴敧䑴瑡⡥
‫慤獹㬩਍††††††††ൽ †††††††瘠污敵㴠匠牴湩⡧慶畬⥥഻ †††††††爠瑥牵搨捯浵湥⹴潣歯敩㴠嬠਍††††††††湥潣敤剕䍉浯潰敮瑮欨祥Ⱙ✠✽ബ †††††††漠瑰潩獮爮睡㼠瘠污敵㨠攠据摯啥䥒潃灭湯湥⡴慶畬⥥ബ †††††††漠瑰潩獮攮灸物獥㼠✠※硥楰敲㵳‧‫灯楴湯⹳硥楰敲⹳潴呕千牴湩⡧
›✧‬⼯甠敳攠灸物獥愠瑴楲畢整‬慭⵸条⁥獩渠瑯猠灵潰瑲摥戠⁹䕉਍††††††††灯楴湯⹳慰桴㼠✠※慰桴✽⬠漠瑰潩獮瀮瑡⁨›✧ബ †††††††漠瑰潩獮搮浯楡‿㬧搠浯楡㵮‧‫灯楴湯⹳潤慭湩㨠✠Ⱗ਍††††††††灯楴湯⹳敳畣敲㼠✠※敳畣敲‧›✧਍††††††††⹝潪湩✨⤧㬩਍††††††††ൽ †††††††⼠ 敫⁹湡⁤潰獳扩祬漠瑰潩獮朠癩湥‬敧⁴潣歯敩⸮മ †††††††漠瑰潩獮㴠瘠污敵簠⁼絻഻ †††††††瘠牡爠獥汵ⱴ搠捥摯⁥‽灯楴湯⹳慲⁷‿畦据楴湯⠠⥳笠爠瑥牵㭳素㨠搠捥摯啥䥒潃灭湯湥㭴਍††††††††敲畴湲⠠敲畳瑬㴠渠睥删来硅⡰⠧㨿籞※✩⬠攠据摯啥䥒潃灭湯湥⡴敫⥹⬠✠⠽幛崻⤪⤧攮數⡣潤畣敭瑮挮潯楫⥥
‿敤潣敤爨獥汵孴崱
›畮汬഻ †††††††素഻ †††††††⼠崯㹝਍††††††⼼捳楲瑰ാ †††††㰠捳楲瑰琠灹㵥琧硥⽴慪慶捳楲瑰㸧਍††††††兪敵祲搨捯浵湥⥴爮慥祤昨湵瑣潩⡮⤤ൻ ††††††椠⡦⸤潣歯敩✨潰異彰慦散潢歯扟硯⤧℠‽礧獥⤧ൻ ††††††††␠✨昣潢⵸慢正牧畯摮⤧搮汥祡㔨〰⤰昮摡䥥⡮洧摥畩❭㬩਍†††††††††⠤⌧扦硯戭瑵潴Ɱ⌠扦硯挭潬敳⤧挮楬正昨湵瑣潩⡮笩਍††††††††††⠤⌧扦硯戭捡杫潲湵❤⸩瑳灯⤨昮摡佥瑵✨敭楤浵⤧഻ ††††††††素㬩਍††††††††ൽ †††††††␠挮潯楫⡥瀧灯灵晟捡扥潯彫潢❸‬礧獥Ⱗ笠瀠瑡㩨✠✯‬硥楰敲㩳㜠素㬩਍††††††⥽഻ †††††㰠猯牣灩㹴਍††††††搼癩椠㵤昧潢⵸慢正牧畯摮㸧਍†††††††搼癩椠㵤昧潢⵸汣獯❥㰾搯癩ാ ††††††㰠楤⁶摩✽扦硯搭獩汰祡㸧਍††††††††搼癩椠㵤昧潢⵸畢瑴湯㸧⼼楤㹶਍†††††††搼癩挠慬獳∽扦瀭条≥搠瑡ⵡ牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷慦散潢歯挮浯匯潰瑲㑳㈴潣⵭〱㤱〲㈳㤸㈶㤰∳搠瑡ⵡ慴獢∽•慤慴眭摩桴∽•慤慴栭楥桧㵴∢搠瑡ⵡ浳污⵬敨摡牥∽慦獬≥搠瑡ⵡ摡灡⵴潣瑮楡敮⵲楷瑤㵨琢畲≥搠瑡ⵡ楨敤挭癯牥∽慦獬≥搠瑡ⵡ桳睯昭捡灥汩㵥琢畲≥㰾汢捯煫潵整挠瑩㵥栢瑴獰⼺眯睷昮捡扥潯⹫潣⽭灓牯獴㐴挲浯ㄭ㄰㈹㌰㠲㘹〲㌹•汣獡㵳昢ⵢ晸浢⵬慰獲ⵥ杩潮敲㸢愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷昮捡扥潯⹫潣⽭灓牯獴㐴挲浯ㄭ㄰㈹㌰㠲㘹〲㌹㸢灓牯獴㐴㰲愯㰾戯潬正畱瑯㹥⼼楤㹶਍†††††††⼼楤㹶਍††††††⼼楤㹶਍††††††ℼⴭ䔠摮瀠灯灵䘠⁂ⴭ‾†††㰠敨摡牥挠慬獳∽汣慥晲硩栠慥敤彲慭湩㸢਍††††††††搼癩挠慬獳∽潣瑮楡敮⁲ⵤ汦硥挠敬牡楦≸ാ †††††††††㰠楤⁶汣獡㵳搢昭敬⁸牭愭瑵≯ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††㰠楤㹶਍††††††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦⼢•楴汴㵥猢潰瑲㑳㈴挮浯•汣獡㵳氢杯彯慭湩㸢਍††††††††††††††††††††椼杭猠捲∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳浩条獥氯杯彯慭湩献杶•楷瑤㵨㈢〴•敨杩瑨∽㠴•污㵴猢潰瑲㑳㈴挮浯•㸯਍††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽桳睯瑟浩彥潴⁰潮敮浟≢吾ꦻ猠ꇃⱵ㈠⼳㤰㈯㈰㰲搯癩ാ †††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢⵬畡潴搠昭敬≸ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳椢潣彮潴彰楲桧⁴ⵤ汦硥愠楬湧椭整獭挭湥整≲ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳戢硯獟慥捲⁨潮敮浟≢ാ †††††††††††††††㰠潦浲洠瑥潨㵤瀢獯≴愠瑣潩㵮㼢潭㵤牡档癩♥捡㵴敳牡档•汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††㰠湩異⁴祴数∽整瑸•汰捡桥汯敤㵲丢궺⁰ꮻ欠써憳琠곃楫뫡涿⸠⸮•慮敭∽敳牡档•汣獡㵳琢瑸獟慥捲≨⼠ാ †††††††††††††††††㰠湩異⁴祴数∽畳浢瑩•汣獡㵳戢湴獟慥捲≨⼠ാ †††††††††††††††㰠是牯㹭਍††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††猼慰汣獡㵳渢湯彥扭㸢਍††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷昮捡扥潯⹫潣⽭灳牯獴㐴挲浯∯爠汥∽潮潦汬睯渠潯数敮≲琠牡敧㵴弢汢湡≫ാ †††††††††††††††††㰠浩⁧牳㵣栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯浥汰瑡獥㈯㈰⼲桴浥獥椯慭敧⽳扦献杶•敨杩瑨∽㔱•㸯ഠ †††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睴瑩整⹲潣⽭灓牯獴㐴挲浯•敲㵬渢景汯潬⁷潮灯湥牥•慴杲瑥∽扟慬歮㸢਍††††††††††††††††††椼杭猠捲∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳浩条獥琯⹷癳≧栠楥桧㵴ㄢ∵⼠ാ †††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷潹瑵扵⹥潣⽭档湡敮⽬䍕穇坂䩱䡃䕗浧䵍ㄶ㉘具䄶•敲㵬渢景汯潬⁷潮灯湥牥•慴杲瑥∽扟慬歮㸢਍††††††††††††††††††椼杭猠捲∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳浩条獥礯畴献杶•敨杩瑨∽㔱•㸯਍††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††⼼灳湡ാ †††††††††††††㰠畢瑴湯椠㵤戢湴•汣獡㵳洢牯彥敭畮洠㉬‰汢捯彫扭㸢਍††††††††††††††††猼慰㹮⼼灳湡ാ †††††††††††††††㰠灳湡㰾猯慰㹮਍††††††††††††††††猼慰㹮⼼灳湡ാ †††††††††††††㰠戯瑵潴㹮਍††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼楤㹶਍††††††††搼癩挠慬獳∽慣整潧祲瀭灯灵㸢਍††††††††††搼癩挠慬獳∽杢损瑡来牯⵹潰異≰ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢湯慴湩牥㸢਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽潢彸敳牡档戠潬正浟≢ാ †††††††††††††††㰠潦浲洠瑥潨㵤瀢獯≴愠瑣潩㵮㼢潭㵤牡档癩♥捡㵴敳牡档•汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††㰠湩異⁴祴数∽整瑸•汰捡桥汯敤㵲丢궺⁰ꮻ欠써憳琠곃楫뫡涿⸠⸮•慮敭∽敳牡档•汣獡㵳琢瑸獟慥捲≨⼠ാ †††††††††††††††††㰠湩異⁴祴数∽畳浢瑩•汣獡㵳戢湴獟慥捲≨⼠ാ †††††††††††††††㰠是牯㹭਍††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽潢⵲潴⁰瑭㔱洠ㅢ∵㰾搯癩ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳洠ㅢ∵ാ †††††††††††††††㰠⁡牨晥∽∯挠慬獳∽•楴汴㵥吢慲杮挠ꞻ猠潰瑲㑳㈴挮浯㸢牔湡⁧档믡㲧愯ാ †††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳洠ㅢ∵ാ †††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瘯氭慥畧⽥•楴汴㵥嘢䰭慥畧≥ാ †††††††††††††††††嘠䰭慥畧൥ †††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳洠ㅢ‵㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯愯晦挭灵渭⵵〲㈲∯琠瑩敬∽䙁⁆畃⁰꾻㈠㈰∲ാ †††††††††††††††††††䄠䙆䌠灵渠믡₯〲㈲††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡⁥扭㔱∠ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭ㅵⴹ潤杮渭浡愭∯琠瑩敬∽ㅕ‹郄듃杮丠浡쌠⊁ാ †††††††††††††††††††唠㤱쐠쎐溴⁧慎臃††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡⁥扭㔱∠ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭畣⵰ㅣ∯琠瑩敬∽썃為䌠∱ാ †††††††††††††††††††䌠뫃⁰ㅃ††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡⁥扭㔱∠ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭杮慯⵩慨杮愭桮∯琠瑩敬∽李ꆺ⁩ꆺ杮䄠桮㸢਍††††††††††††††††††††李ꆺ⁩ꆺ杮䄠桮††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡⁥扭㔱∠ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭桮湡搭湩⵨潢杮搭⽡•楴汴㵥丢겺⁎郄믡亊⁈썂亓⁇郄臃㸢਍††††††††††††††††††††䡎뫡京쐠誻䡎䈠鏃䝎쐠쎐₁†††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳洠ㅢ‵㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭•楴汴㵥䈢鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁㸢਍††††††††††††††††††††썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎⁍†††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳洠ㅢ‵㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯氯ⵡ楬慧∯琠瑩敬∽썔禢䈠湡丠慨㸢਍††††††††††††††††††††썔禢䈠湡丠慨††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡⁥扭㔱∠ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭慨⵵牴潵杮∯琠瑩敬∽겺⁕剔꿆믡亜≇ാ †††††††††††††††††††䠠뫡喬吠왒鲻䝎††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡⁥扭㔱∠ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭敳楲ⵥ⽡•楴汴㵥䈢돃杮쐠쎑₡鷃㸢਍††††††††††††††††††††썂溳⁧釄ꇃ쌠₝†††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳洠ㅢ‵㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯振畨敹⵮桮潵杮∯琠瑩敬∽䡃奕믡亂丠왈ꊻ䝎䈠鏃䝎쐠쎐⊁ാ †††††††††††††††††††䌠啈芻⁎䡎꿆믡亢⁇썂亓⁇郄臃††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡⁥扭㔱∠ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楬畧ⵥ⼱•楴汴㵥䈢돃杮쐠쎑₡桐ꇃ≰ാ †††††††††††††††††††䈠돃杮쐠쎑₡桐ꇃ⁰†††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳洠ㅢ‵㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯振灵挭⼲•楴汴㵥䌢뫃⁰㉃㸢਍††††††††††††††††††††썃為䌠′†††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳洠ㅢ‵㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯瘯摩潥∯琠瑩敬∽䥖䕄≏ാ †††††††††††††††††††嘠䑉佅††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡⁥扭㔱∠ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭桴ⵥ桴潡∯琠瑩敬∽䡔믡₂䡔佁㸢਍††††††††††††††††††††䡔믡₂䡔佁††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡⁥扭㔱∠ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ畤ⵣ畢摮獥楬慧∯琠瑩敬∽썂溳⁧釄ꇃ쐠ꦻ≣ാ †††††††††††††††††††䈠돃杮쐠쎑₡郄믡掩††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼楤㹶਍††††††⼼敨摡牥ാ †††††㰠楤⁶汣獡㵳昢硩獟牣汯≬ാ †††††††㰠敨摡牥挠慬獳∽敭畮浟楡≮ാ †††††††††㰠楤⁶汣獡㵳猢潨彷敭畮浟楡≮ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢湯慴湩牥㸢਍††††††††††††††渼癡挠慬獳∽ⵤ汦硥愠楬湧椭整獭挭湥整≲ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳渢癡损湥整≲ാ †††††††††††††††††㰠汵挠慬獳∽楬瑳浟湥彵慭湩搠昭敬⁸汦硥洭湥≵ാ †††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††††††††㰠⁡汣獡㵳∢栠敲㵦⼢•楴汴㵥吢慲杮挠ꞻ猠潰瑲㑳㈴挮浯㸢਍††††††††††††††††††††††††牔湡⁧档믡ට †††††††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦⼢⵶敬条敵∯琠瑩敬∽ⵖ敌条敵•汣獡㵳琢硥⵴灵数捲獡≥ാ †††††††††††††††††††††††嘠䰭慥畧൥ †††††††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳∢㸠਍††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯愯晦挭灵渭⵵〲㈲∯挠慬獳∽整瑸甭灰牥慣敳†∠ാ †††††††††††††††††††††††††䄠䙆䌠灵渠믡₯〲㈲††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††ഠ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳∢㸠਍††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯甯㤱搭湯ⵧ慮⵭⽡•汣獡㵳琢硥⵴灵数捲獡⁥†㸢਍††††††††††††††††††††††††††ㅕ‹郄듃杮丠浡쌠₁†††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ഠ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽•ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭畣⵰ㅣ∯挠慬獳∽整瑸甭灰牥慣敳†∠ാ †††††††††††††††††††††††††䌠뫃⁰ㅃ††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††ഠ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳∢㸠਍††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯港潧楡栭湡ⵧ湡⽨•汣獡㵳琢硥⵴灵数捲獡⁥†㸢਍††††††††††††††††††††††††††李ꆺ⁩ꆺ杮䄠桮††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††ഠ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳∢㸠਍††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯港慨⵮楤桮戭湯ⵧ慤∯挠慬獳∽整瑸甭灰牥慣敳†∠ാ †††††††††††††††††††††††††丠겺⁎郄믡亊⁈썂亓⁇郄臃††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††ഠ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳椢整彭楬瑳浟湥彵慭湩•ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡∯挠慬獳∽整瑸甭灰牥慣敳愠牲摟潲⁰∠ാ †††††††††††††††††††††††††䈠鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††甼汣獡㵳猢扵江獩彴敭畮浟楡≮ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬㰾⁡楴汴㵥匢䅅䜠浡獥•汣獡㵳∢栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯猯慥札浡獥∯匾䅅䜠浡獥⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬㰾⁡楴汴㵥䄢楳湡䌠灵•汣獡㵳∢栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯愯楳湡挭灵∯䄾楳湡䌠灵⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬㰾⁡楴汴㵥唢㌲䌠써疢쌠⊁挠慬獳∽•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭㉵ⴳ档畡愭∯唾㌲䌠써疢쌠㲁愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼㹩愼琠瑩敬∽ⵖ敌条敵㈠㈰∲挠慬獳∽•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭⵶敬条敵∯嘾䰭慥畧⁥〲㈲⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬㰾⁡楴汴㵥䄢䍆䌠灵•汣獡㵳∢栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯愯捦挭灵∯䄾䍆䌠灵⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠甯㹬਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††ഠ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳椢潣彮潭敲椠整彭楬瑳浟湥彵慭湩㸢਍††††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦樢癡獡牣灩㩴∻ാ †††††††††††††††††††††††††††㰠浩⁧牳㵣栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯浥汰瑡獥㈯㈰⼲桴浥獥椯慭敧⽳捩湯扟牡⹳癳≧愠瑬∽灓牯獴㐠㈴㸢਍††††††††††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††††††甼汣獡㵳猢扵江獩彴敭畮浟楡≮ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽•ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭慬氭杩⽡•汣獡㵳琢硥⵴灵数捲獡⁥†㸢਍††††††††††††††††††††††††††썔禢䈠湡丠慨††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††ഠ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳∢㸠਍††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯栯畡琭畲湯⽧•汣獡㵳琢硥⵴灵数捲獡⁥†㸢਍††††††††††††††††††††††††††겺⁕剔꿆믡亜⁇†††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ഠ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽•ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭敳楲ⵥ⽡•汣獡㵳琢硥⵴灵数捲獡⁥†㸢਍††††††††††††††††††††††††††썂溳⁧釄ꇃ쌠₝†††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ഠ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽•ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭档祵湥渭畨湯⽧•汣獡㵳琢硥⵴灵数捲獡⁥†㸢਍††††††††††††††††††††††††††䡃奕믡亂丠왈ꊻ䝎䈠鏃䝎쐠쎐₁†††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ഠ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽•ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楬畧ⵥ⼱•汣獡㵳琢硥⵴灵数捲獡⁥†㸢਍††††††††††††††††††††††††††썂溳⁧釄ꇃ倠써炡††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††ഠ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳∢㸠਍††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯振灵挭⼲•汣獡㵳琢硥⵴灵数捲獡⁥†㸢਍††††††††††††††††††††††††††썃為䌠′†††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ഠ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽•ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楶敤⽯•汣獡㵳琢硥⵴灵数捲獡⁥†㸢਍††††††††††††††††††††††††††䥖䕄⁏†††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ഠ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽•ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭桴ⵥ桴潡∯挠慬獳∽整瑸甭灰牥慣敳†∠ാ †††††††††††††††††††††††††吠芻吠䅈⁏†††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ഠ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽•ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ畤ⵣ畢摮獥楬慧∯挠慬獳∽整瑸甭灰牥慣敳†∠ാ †††††††††††††††††††††††††䈠돃杮쐠쎑₡郄믡掩††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††ഠ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††⼼汵ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††㰠港癡ാ †††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠栯慥敤㹲਍††††††⼼楤㹶਍††††††搼癩挠慬獳∽摡≶猠祴敬∽慭杲湩琭灯〺硰活牡楧⵮潢瑴浯〺硰∻㰾楤⁶汣獡㵳攢愠獤损湯整瑮•慤慴椭㵤㔢•瑳汹㵥∢㰾湩⁳汣獡㵳㤢㈸㥡㤴∶搠瑡ⵡ敫㵹㔢㉢搹昳ㅥ愱扥慦晣ㅣ攰㔰攷㜸ㄶ摤∹㰾椯獮㰾搯癩㰾楤⁶汣獡㵳攢愠獤损湯整瑮•慤慴椭㵤㔢•瑳汹㵥洢牡楧⵮潴㩰瀰㭸㸢⼼楤㹶⼼楤㹶਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††††††猼祴敬ാ †††††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩椠杭睻摩桴›〱┰※敨杩瑨›畡潴ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩瀠浻牡楧⵮潢瑴浯›〱硰※楬敮栭楥桧㩴㌠瀳絸਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡氮杩瑨扟硯笠潰楳楴湯›敲慬楴敶搻獩汰祡›湩楬敮戭潬正活牡楧⵮潢瑴浯›ㄭ瀴㭸ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩⸠楬桧彴潢㩸潨敶⁲献慨敲浉条⁥潻慰楣祴›㬱ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩⸠桳牡䥥慭敧笠灯捡瑩㩹〠瀻獯瑩潩㩮愠獢汯瑵㭥潢瑴浯›〱硰氻晥㩴ㄠ瀰㭸楤灳慬㩹椠汮湩ⵥ汢捯㭫ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩⸠桳牡䥥慭敧猠慰摻獩汰祡›湩楬敮戭潬正活牡楧⵮楲桧㩴㔠硰紻਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡渮瑯彥浩条獥晻湯⵴敷杩瑨渺牯慭㭬潣潬㩲㘣㘶昻湯⵴瑳汹㩥瑩污捩搻獩汰祡戺潬正戻捡杫潲湵㩤攣敥瀻摡楤杮ㄺ瀰㭸整瑸愭楬湧挺湥整絲਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡渮瑯彥浩条獥笠潣潬㩲⌠㘶‶椡灭牯慴瑮※潦瑮猭穩㩥ㄠ瀴⁸椡灭牯慴瑮※楬敮栭楥桧㩴ㄠ瀸⁸椡灭牯慴瑮※潦瑮猭祴敬渺牯慭㭬ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩⸠潮整楟慭敧⁳浻牡楧⵮潢瑴浯ㄺ瀵㭸ൽ †††††††⸠桴浵形敤慴汩摻獩汰祡戺潬正瀻獯瑩潩㩮敲慬楴敶挻牵潳㩲潰湩整絲਍††††††††搮瑡彥敮獷浻牡楧⵮潴㩰瀵絸਍††††††††献慨敲摟瑥楡楬杭⁻潰楳楴湯愺獢汯瑵㭥潢瑴浯ㄺ瀰㭸敬瑦ㄺ瀰㭸楤灳慬㩹潮敮ൽ †††††††⸠桳牡彥浩条⁥灻獯瑩潩㩮爠汥瑡癩㭥楤灳慬㩹椠汮湩ⵥ汢捯㭫ൽ †††††††⸠桳牡彥浩条㩥潨敶⁲献慨敲摟瑥楡楬杭笠楤灳慬㩹戠潬正稻椭摮硥›㤹紻਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡献慨敲晟楢杭灻摡楤杮㈺硰ㄠ瀰㭸楬敮栭楥桧㩴㐱硰℠浩潰瑲湡㭴慢正牧畯摮⌺戳㤵㠹挻汯牯⌺晦⁦椡灭牯慴瑮昻湯⵴慦業祬✺潲潢潴‧椡灭牯慴瑮昻湯⵴楳敺ㄺ瀲⁸椡灭牯慴瑮琻硥⵴牴湡晳牯㩭灵数捲獡㭥慭杲湩爭杩瑨㔺硰ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩⸠桳牡彥扦浩⁧昮筡潣潬㩲昣晦℠浩潰瑲湡㭴潦瑮渺牯慭潮浲污渠牯慭㐱硰ㄯ䘠湯䅴敷潳敭℠浩潰瑲湡㭴ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩⸠桳牡彥扦浩㩧潨敶筲慢正牧畯摮⌺㌲ㄴ㌸椡灭牯慴瑮挻汯牯⌺晦⁦椡灭牯慴瑮ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩⸠桳牡彥汧楥杭扻捡杫潲湵㩤搣㐱㌸‶椡灭牯慴瑮ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩⸠桳牡彥汧楥杭栺癯牥扻捡杫潲湵㩤戣㈹ㅡⅣ浩潰瑲湡㭴ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩⸠硥慰彮浩筧潣潬㩲昣晦戻捡杫潲湵㩤杲慢〨〬〬〬㘮㬩潰楳楴湯愺獢汯瑵㭥潴㩰㬰楲桧㩴㬰慰摤湩㩧〱硰眻摩桴㐺瀰㭸敨杩瑨㐺瀰㭸整瑸愭楬湧挺湥整㭲楤灳慬㩹潮敮ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩⸠硥慰彮浩⁧昮筡潣潬㩲攣敥昻湯㩴潮浲污渠牯慭潮浲污㈠瀰⽸‱潆瑮睁獥浯⁥椡灭牯慴瑮紻਍††††††††琮畨扭摟瑥楡㩬潨敶⁲献慨敲摟瑥楡楬杭⸬桴浵形敤慴汩栺癯牥⸠硥慰彮浩筧楤灳慬㩹汢捯椡灭牯慴瑮ൽ †††††††⸠楦彸浩彧㠲笰敨杩瑨›㠲瀰㭸扯敪瑣昭瑩›潣敶㭲ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩⌠楤䙶物瑳‬挣湯整瑮摟瑥楡搣癩慌瑳穻椭摮硥㤺㤹瀻獯瑩潩㩮爠汥瑡癩㭥ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩椠牦浡㩥潮⡴楛⩤∽浡≢⥝浻硡眭摩桴ㄺ〰㬥ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩⸠楶敤浯汣牗灡数Ⱳ⸠楶敤浯汣牗灡数⁲灻獯瑩潩㩮爠汥瑡癩㭥慰摤湩ⵧ潢瑴浯›㘵㈮┵瀻摡楤杮琭灯›㔲硰栻楥桧㩴〠紻਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡瘮摩潥捭坬慲灰牥椠牦浡ⱥ⸠楶敤浯汣牗灡数⁲晩慲敭笠潰楳楴湯›扡潳畬整琻灯›㬰敬瑦›㬰楷瑤㩨ㄠ〰㬥敨杩瑨›〱┰紻਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡筡潣潬㩲〣㜰晢㭦ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩戠‬挣湯整瑮摟瑥楡浥‬挣湯整瑮摟瑥楡潦瑮‬挣湯整瑮摟瑥楡Ⱪ⌠潣瑮湥彴敤慴汩氠Ⱪ⌠潣瑮湥彴敤慴汩瀠‬挣湯整瑮摟瑥楡灳湡‬挣湯整瑮摟瑥楡瑳潲杮ൻ †††††††††映湯⵴楳敺›㠱硰഻ †††††††††氠湩ⵥ敨杩瑨›⸱㬵਍††††††††ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩甠ⱬ⌠潣瑮湥彴敤慴汩漠筬਍††††††††††慰摤湩ⵧ敬瑦›〲硰഻ †††††††素਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡汵‬挣湯整瑮摟瑥楡汯⌬潣瑮湥彴敤慴汩氠筩਍††††††††††楬瑳猭祴敬›湩楳敤਍††††††††ൽ †††††††䀠敭楤⁡洨硡眭摩桴㜺㜶硰
ൻ †††††††††⸠硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ‷扻牯敤⵲潴㩰㌠硰猠汯摩⌠ぅぅぅ※慭杲湩琭灯›㈱硰※慭杲湩戭瑯潴㩭ㄠ瀲㭸ൽ †††††††††⸠硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強敬瑴牥笠潦瑮眭楥桧㩴渠牯慭㭬潢摲牥琭灯›瀳⁸潳楬⁤挣㈳㉣㭣楤灳慬㩹椠汮湩ⵥ汢捯㭫慭杲湩琭灯›㌭硰氻湩ⵥ敨杩瑨›㔳硰昻湯⵴慦業祬›牁慩㭬潦瑮猭穩㩥㈠瀱㭸慭杲湩戭瑯潴㩭㌠硰瀻摡楤杮›㬰ൽ †††††††††⸠硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強楴汴⁥瑻硥⵴敤潣慲楴湯›潮敮昻湯⵴慦業祬›牁慩㭬潦瑮猭穩㩥ㄠ瀷㭸楬敮栭楥桧㩴㈠瀲㭸慭杲湩›瀸⁸㬰楤灳慬㩹戠潬正昻湯⵴敷杩瑨›潢摬挻汯牯›㌣㌳紻਍††††††††††攮灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱瑟瑩敬栺癯牥笠整瑸搭捥牯瑡潩㩮甠摮牥楬敮紻਍††††††††††攮灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱灟潨潴笠楤灳慬㩹戠潬正紻਍††††††††††攮灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱灟潨潴椠杭笠慭⵸楷瑤㩨ㄠ〰㬥ൽ †††††††††⸠硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強敬瑦笠汦慯㩴氠晥㭴眠摩桴›㐱瀰㭸洠牡楧⵮楲桧㩴ㄠ瀲㭸ൽ †††††††††⸠硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強楲桧⁴晻潬瑡›楲桧㭴眠摩桴›㐱瀰㭸洠牡楧⵮敬瑦›㈱硰紻਍††††††††††攮灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱扟瑯潴摻獩汰祡›湩楬敮戭潬正眻摩桴›〱┰紻਍††††††††††攮灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱扟瑯潴攮灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱楟整晻潬瑡›敬瑦眻摩桴›㠴㬥慭杲湩爭杩瑨›┲漻敶晲潬㩷栠摩敤㭮潢摲牥›潮敮瀻摡楤杮›㬰洠牡楧⵮潢瑴浯›瀵㭸ൽ †††††††††⸠硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強潢瑴浯⸠硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強瑩浥渺桴挭楨摬㈨⭮⤱浻牡楧⵮楲桧㩴〠※慭杲湩氭晥㩴㈠紥਍††††††††††攮灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱扟瑯潴攮灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱楟整彭慬瑳笠慭杲湩爭杩瑨›㬰ൽ †††††††††⸠硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強潢瑴浯⸠硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強楴汴⁥晻湯⵴敷杩瑨›潮浲污※楬敮栭楥桧㩴㈠瀲㭸††敨杩瑨›㘵硰഻ †††††††††漠敶晲潬㩷栠摩敤㭮ൽ †††††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩映杩牵筥਍††††††††††††慭杲湩›‰ㄭ瀵⁸㔱硰椡灭牯慴瑮഻ †††††††††††琠硥⵴污杩㩮挠湥整㭲਍††††††††††††楷瑤㩨愠瑵൯ †††††††††素਍††††††††††挣湯整瑮摟瑥楡楦畧敲椠杭ൻ †††††††††††戠牯敤⵲慲楤獵›ര †††††††††素਍††††††††ൽ †††††㰠猯祴敬ാ †††††ഠ †††††ഠ †††††㰠慭湩挠慬獳∽慭湩损湯整瑮㸢਍††††††††搼癩挠慬獳∽潣瑮楡敮≲ാ †††††††††㰠敳瑣潩汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢汯㘷‰牭〲瀠㉴∰ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳戢敲摡损浵≰ാ †††††††††††††††㰠⁡牨晥∽∯琠瑩敬∽牔湡⁧档믡₧灓牯獴㐠㈴㸢牔湡⁧档믡㲧愯ാ †††††††††††††††††††††††††††㰠灳湡挠慬獳∽捩湯扟敲摡㸢⼼灳湡ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡∯挠慬獳∽捡楴敶•楴汴㵥䈢鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁㸢਍††††††††††††††††††††썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎⁍†††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††††††㰠灳湡挠慬獳∽捩湯扟敲摡㸢⼼灳湡ാ †††††††††††††††㰠灳湡挠慬獳∽㸢਍††††††††††††††††††楔ꦻൣ †††††††††††††††㰠猯慰㹮਍††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽牢慥彤敭畮损瑡⁥ⵤ汦硥洠㉢‰污杩⵮瑩浥⵳散瑮牥•瑳汹㵥搢獩汰祡›潮敮∻ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢⵲畡潴㸢਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽ⵤ汦硥愠楬湧椭整獭挭湥整≲ാ †††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡∯挠慬獳∽獦㠱映潢摬挠牬摥洠ㅲ∵琠瑩敬∽썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎≍㰾灳湡䈾鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁⼼灳湡㰾愯‾†††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢敬⵸湯⁥潮敮浟≢ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭敳ⵡ慧敭⽳•汣獡㵳琢硥⵴灵数捲獡⁥•楴汴㵥匢䅅䜠浡獥㸢਍††††††††††††††††††††††††††䕓⁁慇敭⁳†††††††††††††††††㰠愯‾਍††††††††††††††††††††††渦獢㭰渦獢㭰♼扮灳☻扮灳※†††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭㉵ⴳ档畡愭∯挠慬獳∽整瑸甭灰牥慣敳∠琠瑩敬∽㉕″桃ꋃ⁵臃㸢਍††††††††††††††††††††††††††㉕″桃ꋃ⁵臃††††††††††††††††††⼼㹡ഠ †††††††††††††††††††††☠扮灳☻扮灳簻渦獢㭰渦獢㭰††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯愯楳湡挭灵∯挠慬獳∽整瑸甭灰牥慣敳∠琠瑩敬∽獁慩畃≰ാ †††††††††††††††††††††††††䄠楳湡䌠灵††††††††††††††††††⼼㹡ഠ †††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢⵬畡潴㸢਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽桳睯獟扵敭畮㸢਍††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽潭敲㸢਍††††††††††††††††††††††戼瑵潴汣獡㵳洢牯ⵥ瑢≮堾浥琠써涪⼼畢瑴湯ാ †††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢牯ⵥ敭畮㸢਍††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽潭敲洭湥⵵慣敲≴ാ †††††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢牯ⵥ敭畮挭牡瑥漭瑵牥㸢⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽潭敲洭湥⵵慣敲⵴湩敮≲㰾搯癩ാ †††††††††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††††††㰠汵挠慬獳∽潭敲洭湥⵵瑩浥≳琠扡湩敤㵸ⴢ∱爠汯㵥洢湥≵愠楲ⵡ慬敢汬摥祢∽潭敲戭湴•牡慩栭摩敤㵮琢畲≥ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽潭敲洭湥⵵瑩浥㸢਍††††††††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯猯慥札浡獥∯挠慬獳∽•楴汴㵥匢䅅䜠浡獥㸢਍††††††††††††††††††††††††††††††††䕓⁁慇敭⁳†††††††††††††††††††††††㰠愯‾਍††††††††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽潭敲洭湥⵵瑩浥㸢਍††††††††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯甯㌲挭慨⵵⽡•汣獡㵳∢琠瑩敬∽㉕″桃ꋃ⁵臃㸢਍††††††††††††††††††††††††††††††††㉕″桃ꋃ⁵臃††††††††††††††††††††††††⼼㹡ഠ †††††††††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳洢牯ⵥ敭畮椭整≭ാ †††††††††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭獡慩⵮畣⽰•汣獡㵳∢琠瑩敬∽獁慩畃≰ാ †††††††††††††††††††††††††††††††䄠楳湡䌠灵††††††††††††††††††††††††⼼㹡ഠ †††††††††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳洢牯ⵥ敭畮椭整≭ാ †††††††††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭⵶敬条敵∯挠慬獳∽•楴汴㵥嘢䰭慥畧⁥〲㈲㸢਍††††††††††††††††††††††††††††††††ⵖ敌条敵㈠㈰′†††††††††††††††††††††††㰠愯‾਍††††††††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽潭敲洭湥⵵瑩浥㸢਍††††††††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯愯捦挭灵∯挠慬獳∽•楴汴㵥䄢䍆䌠灵㸢਍††††††††††††††††††††††††††††††††䙁⁃畃⁰†††††††††††††††††††††††㰠愯‾਍††††††††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠甯㹬਍††††††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽扭〴㸢਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽楴汴ⵥ敤慴汩㸢਍††††††††††††††††††格‱摩∽瑢彮硥彰摥瑩•慤慴椭㵤ㄢ㠹㠵∳ാ †††††††††††††††††††匠潡䈠祡牥畍楮档朠敨讻瘠믡榛戠돃杮쐠쎑₡楖믡璇丠浡洠맃⁡釄뫡榡搠믡掋⁨਍††††††††††††††††††⼼ㅨാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ′汣㤹洠ㅴ∵吾ꦻ渠菄Ɑ〠⼴㘰㈯㈰‰〱㐺‰䜨呍㜫㰩搯癩ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳戢牯琭灯洠㉴‰扭㔱㸢⼼楤㹶਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽牭愭瑵≯ാ †††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳搢昭敬⁸污杩⵮瑩浥⵳散瑮牥㸢਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽桴浵扢潬正琠畨扭〴㑸‰慲楤獵〱‰牭㔱㸢਍††††††††††††††††††††††††椼杭猠捲∽是癡捩湯瀮杮•污㵴䜢慩䰠湯≧⼠ാ †††††††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢敬⵸湯≥ാ †††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢潢摬㸢楇⁡潌杮⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㈱挠㥬∹䈾噔吠莻琠慨㱯搯癩ാ †††††††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢⵬畡潴㸢਍††††††††††††††††††††愼栠敲㵦∢挠慬獳∽捩湯獟慨敲摟瑥楡≬ാ †††††††††††††††††††††㰠癳⁧楷瑤㵨ㄢ∶栠楥桧㵴ㄢ∶瘠敩䉷硯∽‰‰㘱ㄠ∶映汩㵬渢湯≥砠汭獮∽瑨灴⼺眯睷眮⸳牯⽧〲〰猯杶㸢਍††††††††††††††††††††††††瀼瑡൨ †††††††††††††††††††††††††搠∽ㅍ⸲㔳㔱〠ㅃ⸳ㄸ㈵〠〮〸㜹‱㐱㤮㠹‶⸰㜷㔸㜶ㄠ⸵㐶㄰㈠㈮㜱㘳ㅃ⸶㜲㐵㌠㘮㌴‷㘱〮㤶‹⸵㈰㐶″㔱〮㜱″⸶㜱㐲䌸㌱㠮㘴″⸷㐴㌹″㈱㘮㌱‱⸸㘶㤳ㄠ⸱㐳㜸㤠㠮㜴㈳㥃㤮㐳㤷ㄠ⸱㘱㠷㜠㘮〸㘰ㄠ⸱ㄱ㤷㘠㌮㈲㐲㤠㠮㌰㈷㕃㠮㠴㜸㤠㌮㤴㐰㔠㜮㤹㐰㠠㜮㤱㔹㘠ㄮ㜹㜶㠠㈮㜷㌷㙃㔮〹㜰㜠㠮㜴㘹㜠㈮㐴㘰㜠㠮㤲㜲㜠㜮㘳㈱㠠㈮㐳㌱㡃㔮㐱㠶㠠㠮㔷㜶㤠㌮㔵㐵㠠㠮〵㔷ㄠ⸰㜰㠱㠠ㄮ〴䌷ㄱㄮㄶ‸⸷㘰ㄳ‶㈱㈮ㄵ‸⸵㜹㐹ㄠ⸳㈳㌹㐠㠮㤸䌴㌱㠮ㄲ‴⸴㤳㌷‵㌱㤮㐶‷⸳㤷㐹‱㌱㜮㔱‵⸳㔱㘱䌴㌱㐮㔸‱⸲㈵㜸‹㈱㤮㤹′⸲㤱㘸‷㈱㌮㔴′⸲㐱㠸䌵ㄱ㠮〴‷⸲〱㈵‵ㄱ㐮ㄱ㈠㈮㈹‱ㄱ〮㔵‹⸲㐶ㄷ䌳〱㐮㔴‵⸳㔲㔷″⸹㌸ㄵ″⸳㔸㐵‷⸹㌲㤰‷⸴㜴〲䌹⸹㘰〹′⸴㐶㈰‶⸸ㄹ㔹‴⸴㜶㐱㠠㘮㈸㔸㐠㘮㔱㔳㡃ㄮ㈷ㄱ㐠㐮〹㠷㜠㘮㠴㈹㐠㐮㠲㤴㜠ㄮ㠳㠱㐠㌮㘱㠳㝃〮㜰㠳㐠㈮ㄹ㘴㘠㠮㘲㔷㐠㈮㈲㔹㘠㜮㤸㠳㐠ㄮ㤲㈵㙃㜮㈵㄰㐠〮㘳㤰㘠㠮㔴㐴㌠㠮㔵㜴㘠㤮㈳㐶㌠㜮㠶㜲㝃㠮㌲㈳㈠㠮㔶㌱㠠㜮㐱ㄠ㤮㐷㔴㤠㘮㜱㌱ㄠ〮㌸㜷ㅃ⸰㐳㤵〠㌮㤷㐹‱ㄱ㈮〳″⸰㈰㤴㐱′㈱㌮ㄵ‵娰ഢ †††††††††††††††††††††††††映汩㵬∢਍††††††††††††††††††††††††㰾瀯瑡㹨਍††††††††††††††††††††††††瀼瑡൨ †††††††††††††††††††††††††搠∽㍍㘮㔲‵㔱㤮㘲䌲⸲㜱㈴‵㔱㠮㤳ㄠ〮㌰㠲ㄠ⸵㐱㐱〠㌮ㄶ㐷‴㌱㜮ㄲ䌳〭㈮㤷㤷‶㈱㈮㈸‵〭〮㠶㈰㈵ㄠ⸰㤸㔳〠㤮㜹㔰‵⸹㐷㈱䌲⸲㘱〸′⸸㜴㘰㌠㐮㄰㜲㜠㈮㤴ㄸ㐠㘮ㄷ㤸㘠〮㘶㠳㙃〮㤷㐵㐠㜮㠵㤳㠠㈮ㄷ㤹㐠㠮〲㠶㤠㘮㤷㐶㘠ㄮ㐳䌹〱ㄮ㘴‸⸶㜵㤰ㄠ⸰〲㠲㜠ㄮ㌹㔷㤠㠮㘱㜶㜠㘮㔳㠹㥃㐮㐲㜲㠠〮㠷′⸸㘷〴‴⸸ㄱ㔵‷⸸㜲㈸′⸷ㄷ㜰䌲⸷㜴㜴‴⸷㐰㈴‷⸶㐶㄰‱⸷㜰㐵‱⸵㤸㤸′⸷ㄸ㘶㑃㠮㔱㔱㠠㠮㐹㐱㌠㜮㜳ㄶ㤠㤮㔶㔴㈠㘮〶㠰ㄠ⸱㐰㈹㉃ㄮ㈹㌹ㄠ⸱㈵㘲㈠〮〳㤹ㄠ⸲㠰㈳㈠㈮㠴㤹ㄠ⸲㌷㤰㉃㐮㐵㌵ㄠ⸳㌳ㄵ㈠㠮〹㌵ㄠ⸳㠶㤳㌠㔮㌱㤳ㄠ⸳㠷㔳㑃〮㜶㌷ㄠ⸳㜸‷⸴㌵㠴‶㌱㘮㌸‹⸴㈹㈷‶㌱㈮ㄹ䌵⸵㌵㐱″㈱㘮㌹‵⸶㌱㘵ㄠ⸲㤰㘵㘠㜮㜲ㄳㄠ⸱㠴㈵㙃㤮〲‴ㄱ㈮㔸‹⸷㠰㔸‷ㄱ㈮㐵‸⸷㔳㌶‹ㄱ㌮㌲䌳⸷㔸㘴‸ㄱ㐮㐵‱⸸㜳㘱‴ㄱ㔮㌰‹⸸㜸ㄶ‶ㄱ㘮㤰䌸⸹〰㜰″ㄱ㘮㐳‷⸹㘱㤸ㄠ⸱〷㐹㤠㈮㠱㌷ㄠ⸱〸ㄹ㥃㈮㘵‱ㄱ㠮㜷‶⸹㘱㘲‷㈱〮㠵′⸹㜰㐵‷㈱ㄮ㔴䌴⸸㜱㌲″㌱〮ㄶ㜠㈮㈶㜹ㄠ⸳㜹㐰㘠㌮㜴㜳ㄠ⸴㜸㔳㕃㘮㠱㌶ㄠ⸵㜵ㄱ㐠㜮〴ㄴㄠ⸵〹㔷㌠㘮㔲‵㔱㤮㘲娲ഢ †††††††††††††††††††††††††映汩㵬∢਍††††††††††††††††††††††††㰾瀯瑡㹨਍††††††††††††††††††††††⼼癳㹧਍††††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷昮捡扥潯⹫潣⽭桳牡牥猯慨敲⹲桰㽰㵵瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯〱猭潡戭祡牥⵮畭楮档札敨⵮楴瘭楯戭湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⵭畭ⵡ慤⵩楤档搭㤱㔸㌸栮浴≬爠汥∽潮潦汬睯渠潯数敮≲琠牡敧㵴弢汢湡≫挠慬獳∽捩湯獟慨敲摟瑥楡≬ാ †††††††††††††††††††††㰠癳⁧楷瑤㵨㠢•敨杩瑨∽㘱•楶睥潂㵸〢〠㠠ㄠ∶映汩㵬渢湯≥砠汭獮∽瑨灴⼺眯睷眮⸳牯⽧〲〰猯杶㸢਍††††††††††††††††††††††††瀼瑡൨ †††††††††††††††††††††††††搠∽㕍ㄮㄹ㜰ㄠ⸵㠹㜹㡖㜮㄰㌰㝈㔮㌴㈴㝌㤮〰㐷㔠㠮㔵㜶㕈ㄮㄹ㜰㑖〮ㄴ㐲㕃ㄮㄹ㜰㌠㈮㘱㤴㔠㐮㤰㌴㈠㘮㤵㤷㘠㔮〵㜸㈠㘮㤵㤷㡈ざㄮ㌱〴䌲⸷㐷㤱‴⸰㠰㐲㐷′⸶㠸㌸‴‰⸵㠸㠵‶䌰⸳㤷㔱‶‰⸲㘳㈲‸⸱㈳㤹㈠㌮㈶㠲㌠㜮㈶㤸㕖㠮㔵㜶え㡖㜮㄰㌰㉈㌮㈶㠲ㅖ䠶⸵㤱〱嘷㔱㤮㤸娷ഢ †††††††††††††††††††††††††映汩㵬∢਍††††††††††††††††††††††††㰾瀯瑡㹨਍††††††††††††††††††††††⼼癳㹧਍††††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††਍††††††††††††††††††††愼栠敲㵦∢挠慬獳∽捩湯獟慨敲摟瑥楡≬ാ †††††††††††††††††††††㰠癳⁧楷瑤㵨ㄢ∶栠楥桧㵴ㄢ∶瘠敩䉷硯∽‰‰㘱ㄠ∶映汩㵬渢湯≥砠汭獮∽瑨灴⼺眯睷眮⸳牯⽧〲〰猯杶㸢਍††††††††††††††††††††††††瀼瑡൨ †††††††††††††††††††††††††搠∽㝍㈮㜴㤰㜠㌮㌶㤱㙃㠮㜴㤱㜠㌮㠳㠵㘠㔮㜶㘲㜠㘮㘴′⸶㜵㌰‴⸸㔱㤹䌲⸶㜵㐶‹⸸ㄳ㠹‸⸶㈶㜸‸⸸㜴㘳‸⸶㈷ㄴ‵⸸㤵㠹䌱⸶㈹〱′⸸㘸㈱‸⸷㤲㌶‱⸸ㄹ㘶‵⸷㘵㠰‶⸸ㄷ㜹䌸⸷〶㤳″⸸㠶㤵‴⸷㐶㤳′⸸㐶㤵‵⸷㠶㠰″⸸㤵㠹䌱⸷㠸㠳‶⸸㈳㤲‵⸷㠸㠳‶⸷㘸㘷‸⸷㠶㠰″⸷㤵㤳㝃㔮㤷㈳㜠㐮㈵‴⸷ㄴ㌹‶⸷㘳㈶‷⸷㐲〷‹⸷㘳ㄳ娹ഢ †††††††††††††††††††††††††映汩㵬∢਍††††††††††††††††††††††††㰾瀯瑡㹨਍††††††††††††††††††††††††瀼瑡൨ †††††††††††††††††††††††††搠∽ㅍ⸱㔹ㄷ㜠㌮㌶䌴ㄱ㔮㌶″⸷㐳㠱‶ㄱ㈮㤸‵⸷㐶㈰‵ㄱ㈮㤸‵⸸㤰㔵䌳ㄱ㈮㌸‴⸸㜲〷′ㄱ㌮㔳‷⸸㔴㐵‴ㄱ㐮㘴‴⸸〶ㄳㅃ⸱㐶㐶㠠㠮㐶㜵ㄠ⸲㈰㜱㠠㤮㘱㜸ㄠ⸲㠲㈳㠠㜮〱㘷ㅃ⸲㈳ㄳ㠠㘮㌸㠰ㄠ⸲㔳‷⸸㐶ㄶ‶㈱㌮㜸‷⸸〶㈹䌵㈱㘮㠠㌮㈳㤳ㄠ⸲‶⸷㘸㠷‹㈱㌮〹‸⸷㤵〱䌴㈱㈮㤸″⸷㔴㘵‸㈱ㄮ㤲″⸷㘳㐶‷ㄱ㤮㜵‱⸷㘳㐳≚਍††††††††††††††††††††††††††楦汬∽ഢ †††††††††††††††††††††††㸠⼼慰桴ാ †††††††††††††††††††††††㰠慰桴਍††††††††††††††††††††††††††㵤䴢⸷㜸‵⸰〰㔱〰㐸㍃㘮㜱㠵ⴠ⸰㠰㔱㔵‸⸰㤰㐸㜳‵⸳㤲″‰⸷㔵㐰䌳⸰㄰㌲㐰‷⸹ㄷ〶‵⸰㘹㤸㐹ㄠ⸱㘷㤷㈠㘮㌲㜹ㄠ⸳㘱㔷ㅖ⸵㈴㐵㉃㘮㌲㜹ㄠ⸵〶㤶㈠㜮ㄷ㌶ㄠ⸵㔷㘴㈠㤮㌵㈱ㄠ⸵㔷㘴㍃〮㐱㔶ㄠ⸵㔷㘴㌠〮㘷㜱ㄠ⸵㌷ㄶ㌠ㄮ㠲㜴ㄠ⸵〷㐵㑌㤮㠵㤷ㄠ⸴㘵ㄴ㕃㠮〹㜸ㄠ⸴㈹㤰㘠㠮ㄸ‴㔱ㄮ㈰‴⸷㜸〸‸㔱〮㤹䌴㈱ㄮ㔳‵㔱ㄮ㈸‴㔱㘮㐵‶ㄱ㠮㜰‸㔱㜮㌵‱⸷㔵㔳ㅃ⸵㔶㘱㌠㈮㌹ㄠ⸲㌱㐲ⴠ⸰㠰㔱㔵‸⸷㜸‵⸰〰㔱〰㐸䵚⸵㐲㠴‷⸹㠵㜰㑃㘮㜵㈳㤠㔮㘸㔸㐠〮㤶㠷㤠㔮㌸㠷㌠㐮㈸㌲㤠㔮㌸㠷㍃㌮㤰㘹㤠㔮㌸㠷㌠ㄮ㌴㔸㤠㔮㤸㌹㈠㤮㐷㘶㤠㔮〸䌷⸲㘷㐲㤠㔮㠶㤳㈠㔮㘵″⸹㈵㌵″⸲㔴㜴‹⸹〳㤶䌲⸲㔳㈳‷⸹㠰㔸‱⸲㈴ㄷ㠠㠮ㄹ㐶㈠㔮㈶㔴㠠㜮㌱㈲㍃ㄮ㈲ㄳ㜠㤮㤹㔵㌠㘮㔸㔲㜠㈮㔸㠸㐠㈮㠴㤱㘠㔮㈷䌲⸴㠲〲″⸶㈵ㄹ‴⸴ㄳ㜲‹⸶㠴〶‷⸴㐳㘶″⸶㐴〶䌸⸴〳㜹′⸶㠳㔴‶⸴㘲㔰㘠㐮㈱㐲㐠㈮㐱㘳㘠㐮㤰㜱㍃㠮〲ㄶ㘠㐮㘰㤰㌠㐮㘲㘸㘠㐮㤰㜱㌠〮㌳ㄱ㘠㐮㘰㤰㉃㤮〴㈸㘠㐮㘰㤰㈠㠮ㄵㄶ㘠㌮㌹㤷㈠㜮㔶㠴㘠㌮㠷䌴⸲㔵㌹‸⸶㌳㈲‶⸲㌴㄰‸⸶㈱〳‸⸲㜴㌹‹⸵㈹〰䌵⸲ㄵ㈳″⸵㠷㘱″⸲㈶㤰㔠㘮㜶ㄸ㈠㜮㤵㌳㔠㘮㜳㔰㉃㠮㔴㘴㔠㘮㔱ㄵ㈠㤮㜳㐷㔠㘮㌰ㄲ㌠〮㘲㔹㔠㘮㌰ㄲ㍃㘮㈷㔹㔠㘮〰㌱㐠㌮㔲‱⸵〶㄰″⸴㜹〱‹⸵〶㈳䌱⸵㠰㤷‹⸵〶㄰″⸵㤱㜸″⸵ㄶ㔵‱⸵ㄳ㔲‵⸵㐶㈳㕃㔮㠵㐶㔠㜮㘲㘲㔠㘮㘶ㄳ㔠㤮㘵㜹㔠㔮㜶㜸㘠ㄮ㘹ㄹ㕃㐮ㄸ㐷㘠㐮㌰㄰㔠㌮㌴ㄳ㘠㔮ㄸ㌴㔠㈮㐰㠸㘠㜮㤵㔸㑃㜮㠲㠰㜠㌮㔶㘸㐠㈮ㄵ㜲㜠㤮㠶㤷㌠㜮㜷㐵㠠㔮㠶㐶㍃㜮㜳㔵㠠㘮㐱㠷㌠㜮〰㌶㠠㘮㐶㌠㘮㈴㤱㠠㜮㌴㠹㑃ㄮ㤸㔷㠠㜮㌴㠹㐠㜮㘰㐵㠠㜮〴‹⸵㈲㈰‶⸸㐷㤳䌸⸵〵㌶‵⸸㐷〷‶⸵㘶㈳″⸸㘸〷″⸵㤶㤳‹⸹㤰㜷䌴⸵㈷㜴‶⸹㠳㠳″⸵㔵㘸‴⸹㜵㘷′⸵㐲㠴‷⸹㠵㜰䵚⸸㐷㔵‶⸹㠱㠳䌷⸸㐷㔵‶⸹㜳㔱′⸸㈶㔲‱⸹㐵㜰‱⸸㐴〴‹⸹㤵〶䌸⸸㘲㘲㤠㘮㌶㘷㠠〮㘵㤴㤠㘮ㄱ㘴㜠㤮㘳㈵㤠㐮㐵㠵㝃㠮㔷㤠㌮㜷㜶㜠㠮〵㤳㤠㌮㈶㤲㜠㜮ㄶ㠱㤠㐮㌳㐰㝃㐮㠲㘹㤠㜮〰㜶㜠〮㘵㐷㤠㜮㤴㤸㘠㘮㌵㘷㤠㘮㜱ㄶ㙃〮㜰㘷㤠㐮㔰㘳㔠㜮〴㐱㠠㤮〰㜸㔠㘮㤶㠳㠠㈮㠸ㄷ㕃㔮㈹㠴㜠㘮㐲㔲㔠㠮㌱㘹㜠〮㔵㘱㘠㐮〱㐷㘠㜮㜰㔵㙃㤮㘰㄰㘠㐮㈱㐲㜠㐮㜰㈴㘠㐮㤳㌹㜠㠮㤵㈶㘠㠮㌳㠶㝃㤮㔴㔷㘠㜮㤱㘸㠠〮㠳㐰㘠㘮㔱㜲㠠ㄮ㔸㤶㘠㔮㜸㠵㡃㐮ㄷ㠷㘠㔮㤲㐱㠠㜮㈴㠴㘠㜮㌱ㄷ㠠㜮㔴㘵㜠〮㔰㐹㡃㜮㐵㠷㜠㜮ㄳ㈹㠠㜮ㄵㄷ㠠㐮㜵‹⸸㐷㔵‶⸹㠱㠳娷ㅍ⸰㔰‶⸹㐱㤶䌶〱〮㤵‱⸹〴㌵‶⸹㔸〶‵⸹㈶㘰‹⸹㤵㘷‶⸹㈶㠶䌴⸹㔵㔴‹⸹㈶㠶‴⸹〵㌵‷⸹㈶㜳‷⸹㘴㌲‱⸹ㄶ㐱䌶⸹㠲㠰‱⸹㘵㌵′⸹㐱㌲‸⸹㜳㔱′⸹㐱㌲‸⸹㐱㠳嘸⸶㔲㌵䌶⸹㐱㌲‸⸶㠰〳‹⸹㌱㌹‱⸵ㄹ㤶‸⸹㐱㌲‸⸵㐷㜷䌹⸹㐱㐵‶⸵㘴㠷‶⸹㈳㠳‸⸵㠲㌶‶⸹㤵㔴‸⸵㠲㌶䌶⸹㜸㐱‴⸵㠲㈳‹〱〮㘵㔠㐮㐶㠷ㄠ⸰㔰‶⸵㔷㤳䌴〱〮㤵‱⸶ㄳ㤹‶〱〮㘵㘠㠮㈹㌱ㄠ⸰㔰‶⸷㔴ㄸ䌴〱〮㘵㠠〮ㄲ㠰ㄠ⸰㘰㈲㠠㔮㐸㈰ㄠ⸰㔰‶⸹㐱㤶娶ㅍ⸲㘰㜴㤠㘮㈸ㄲㅃ⸱ㄱ㌷㤠㜮㜷㠵ㄠ⸰㘳㘳㤠〮㠸ㄵㄠ⸰㜳‹⸸㠱〱䌴〱㌮ㄵ″⸷㐲㠵‹〱㤮㌶‵⸶㐵㔷‹ㄱ㠮㜳‱⸶㈵㤲䌸㈱㜮㌶㘠㐮㔹″㌱㐮㤳‸⸷ㄱ㘶‹㌱㐮〷‶⸸㈰ㄴ䌶㌱㐮㔹′⸸㐹㤳″㈱㤮㈳′⸹㤵〶‸㈱〮㐶‷⸹㠶㈲娱ഢ †††††††††††††††††††††††††映汩㵬∢਍††††††††††††††††††††††††㰾瀯瑡㹨਍††††††††††††††††††††††⼼癳㹧਍††††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽潢⵲潴⁰瑭㔱洠㉢∰㰾搯癩ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳愢癤•瑳汹㵥洢牡楧⵮潴㩰瀰㭸慭杲湩戭瑯潴㩭瀰㭸㸢搼癩挠慬獳∽⁥摡彳潣瑮湥≴搠瑡ⵡ摩∽∶猠祴敬∽㸢椼獮挠慬獳∽㠹愲㐹㘹•慤慴欭祥∽晢捥昴㐲ㄲ㥤ㄶ挰㈲收挹㝢攴㘵戴㔱㸢⼼湩㹳⼼楤㹶⼼楤㹶††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽慳潰摟瑥楡≬ാ †††††††††††††††††㰠㉨䐾맃䈠湵敤汳杩⁡썬₠楧뫡榣쐠ꖺ⁵釄뫡疧琠썩溪挠믡憧挠써疢쌠疂쐠욑ꎻ⁣牴믡₟ꆺ⁩桮냆杮吠潨慭⁳畍汬牥欠뎺杮쐠讻桮爠뫡溱⁧湡⁨ꮺꎺ桴뫡禥朠敨讻欠楨挠ꇃ⁣牴뫡溭쐠ꖺ⁵ꆺ⁩楖믡璇丠浡쐠욑ꎻ⁣釄돃楴뫡炿欠써溡朠ꎺ㰮栯㸲਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽摡≶猠祴敬∽慭杲湩琭灯〺硰活牡楧⵮潢瑴浯〺硰∻㰾搯癩‾†††††††††††††††††††㰠楤⁶摩∽潣瑮湥彴敤慴汩•汣獡㵳洢㍢∰ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶摩∽扡晤㸢瀼猠祴敬∽整瑸愭楬湧›番瑳晩㭹㸢畂摮獥楬慧氠ꃃ朠ꎺ⁩釄뫡疥氠믡溛쐠Ꞻ⁵楴꫃ꞻ⁡档ꋃ⁵苃⁵牴믡₟ꆺ⁩慳⁵釄뫡榡搠믡掋⁨潃楶ⵤ㤱‮썃溹⁧鮻⁩慂敹湲‬畍汬牥쐠쎑₣썣₳‴桴뫡溯⁧ꎻ⁩楬꫃楴뫡炿欠믡₃ꮻ渠썧禠栠뫡溡⁧釄뫡疥挠潡渠ꖺ⁴왮鮻⁣郄믡掩琠ꇃ⁩畸뫡璥‮썄₹궺ⱹ挠ꇃ⁣썭溠猠썴榠龻㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楶戯湯ⵧ慤搭捵戭湵敤汳杩⽡㸢畂摮獥楬慧⼼㹡瘠뫡溫搠薻慲琠潲杮琠곃桮琠ꆺ杮欠써溴⁧桫ꇃ楧뫡₣桮뫡涱쐠ꎺꎺ湡琠썯溠琠믡榑쐠憑瘠믡₁杮祵挠ꇆ戠맃杮瀠써璡搠믡掋⁨螻桮㰮瀯‾㰠⁰瑳汹㵥琢硥⵴污杩㩮樠獵楴祦∻䌾楨⁡뮺瘠믡榛戠ꇃ桔湡⁨楎꫃膻쐠榑믡疁渠ꃃⱹ挠써溢猠뫃⁴杮냆믡榝쐠ꦻ⁣档楢뫡璿›胢䶜믡榍琠ꦻ爠뫡璥欠써採猠鮻⁩牴냆믡掛쐠쎑禢‬썶€档뫃杮琠듃⁩桴냆믡溝⁧桴⁩釄뫡疥琠왲鮻⁣왨溡㜠⸰〰‰桫ꇃ楧뫡₣牴꫃썳溢䄠汬慩穮䄠敲慮琠써€慮⁹桫듃杮挠돃愠⹩嘠곃琠뾺‬档뫡溳⁧썣₳桰뫡溣ꦻ杮渠ꃃꮻ䌠郄⁖慳⁵썣採洠ꃃ菄ꮻ杮戠ꃃ桴뫡溯⁧ꞻ⁡档뫃杮琠듃≩㰮瀯‾㰠楦畧敲挠慬獳∽硥买䕯楤≴㰾浩⁧牳㵣栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯是汩獥术慩潬杮㈯㈰⼰㘰〯⼴畭汬牥ㄭ㈱⸹灪≧愠瑬∽畍汬牥•楷瑤㵨㘢〶•敨杩瑨∽㐳∷渠浵敢㵲ㄢ•㸯†昼杩慣瑰潩㹮畍汬牥朠敨讻瘠믡榛嘠螻⁴慎桫⁩釄ꏃ挠돃琠莻쐠쎑溳欠써溡朠ꎺ瘠ꃃ썳溢⼼楦捧灡楴湯‾㰠是杩牵㹥†瀼猠祴敬∽整瑸愭楬湧›番瑳晩㭹㸢丢潧ꃃ⁩慲‬畱⁹牴곃桮琠楨쐠ꖺ⁵앣溩⁧桴祡쐠閻⁩桮膻⹵䌠뫡疧琠ꞻ쐠뾺썳溢‬楫믡涃琠慲‬鎻⁩慲猠ꋃ썶₠牴믡溍⁧썴榠琠閻⁩썣榲琠楨쐠ꖺ⹵䌠돃洠믡璙挠써璺栠믡璥栠뫡溫⁧桮냆杮쐠쎑₳썬₠釄膻⁵Ꞻ桴뾺⁴釄믡₃釄뫡涣戠뫡澣愠潴ꃃꦻ⁣桫뮺胢⺝ꃂ⼼㹰†瀼猠祴敬∽整瑸愭楬湧›番瑳晩㭹㸢桋⁩楢뫡璿琠湩嘠螻⁴慎釄ꏃ挠돃琠莻쐠욑憰欠써溡朠ꎺ瘠ꃃ썳溢琠潲杮渠꾻杮琠궺釄뫡疥戠돃杮쐠쎑⺡丠썧榴猠潡挠믡憧䈠祡牥畍楮档琠믡₏慲渠ꆻ渠썧溠⁧썶₠桴ꇃ桰믡接‮楔믡溁쐠ꆺ桴馻⁣楢꫃档뫡₿慂敹湲搠ꃃ桮氠믡榝欠敨鮻⁩楖믡璇丠浡쐠鎻杮琠鶻⁩앣溩⁧썢禠琠믡₏놻朠敨讻瘠믡榛挠써溺⁧慴欠楨挠ꇃ⁣䱃⁂畬듃썣₳閻쐠馻杮瘠썩溪猠ꇃ⁴썣溡⁨ꖺ⁴档뫡炥琠潲杮琠鶻⁩釄莻讻档䌠癯摩ㄭ‹ꮺ釄湡⁧潨ꃃ桮栠ꃃ桮琠썲溪琠뾺朠鮻⹩⼼㹰⼼楤㹶搼癩椠㵤愢摢≥㰾楤⁶汣獡㵳愢癤•瑳汹㵥洢牡楧⵮潴㩰瀰㭸慭杲湩戭瑯潴㩭瀰㭸㸢搼癩挠慬獳∽⁥摡彳潣瑮湥≴搠瑡ⵡ摩∽㌱•瑳汹㵥∢㰾ⴡ‭敂楧慄汢⁥湉牁楴汣彥楷杤瑥⼠䘠牯椠煮極楲獥‬楶楳⁴瑨灴⼺搯扡敬椮ⴭ㰾楤⁶摩∽慤汢睥摩敧彴潪睢剑㜴•慤慴眭摩敧彴摩∽潪睢剑㜴㸢猼牣灩㹴昨湵瑣潩⡮ⱤⱡⱢⱬⱥ⥟笠਍††††††晩搨扛♝搦扛⹝⥱敲畴湲搻扛㵝畦据楴湯⤨⡻孤嵢焮搽扛⹝籱孼⥝瀮獵⡨牡畧敭瑮⥳㭽㵥⹡牣慥整汅浥湥⡴⥬഻ †††††攠愮祳据ㄽ攻挮慨獲瑥✽瑵ⵦ✸攻献捲✽⼯瑳瑡捩搮扡敬椮⽯楤瑳瀯畬楧⹮業⹮獪㬧਍††††††㵟⹡敧䕴敬敭瑮䉳呹条慎敭氨嬩崰弻瀮牡湥乴摯⹥湩敳瑲敂潦敲攨弬㬩਍††††††⥽眨湩潤ⱷ潤畣敭瑮✬慤汢❥✬捳楲瑰⤧഻ †††††搠扡敬✨敳却牥楶散Ⱗ✠灳牯獴㐴⸲潣❭㬩਍††††††慤汢⡥猧湥䱤杯湏散⤧഻ †††††搠扡敬✨敲摮牥楗杤瑥Ⱗ✠慤汢睥摩敧彴潪睢剑㜴⤧㰻猯牣灩㹴⼼楤㹶ℼⴭ䔠摮䤠䅮瑲捩敬睟摩敧⁴ 潆⁲湩畱物敩ⱳ瘠獩瑩栠瑴㩰⼯慤汢⹥潩ⴠ㸭਍††††††⼼楤㹶搼癩挠慬獳∽⁥摡彳潣瑮湥≴搠瑡ⵡ摩∽㌱•瑳汹㵥洢牡楧⵮潴㩰瀰㭸㸢椼獮挠慬獳∽㠹愲㐹㘹•慤慴欭祥∽愳㔸㜹昶㜶㌸㔶搹〸㜶昵㝣攸搱ㄴ捣㸢⼼湩㹳⼼楤㹶⼼楤㹶†搼癩挠慬獳∽硥买䕯楤⁴硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ‷硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強潢瑴浯㸢†搼癩㰾瑳潲杮挠慬獳∽硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強敬瑴牥攠灸摅瑩㸢썂榠氠썩溪焠慵㱮猯牴湯㹧⼼楤㹶†搼癩挠慬獳∽硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強瑩浥㸢愼挠慬獳∽硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強桰瑯≯琠瑩敬∽李ꆺ⁩楢桮䠠ꃃ丠믡榙䘠⁃畴썹溪戠믡ₑ瀧앨➩琠왲鮻⁣釄뫡榡挠楨뫡溿瘠믡榛쐠馻⁩썢溳⁧앣₩䅈䱇•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楶㌯㌱渭潧楡戭湩⵨慨渭楯昭ⵣ畴敹⵮潢瀭畨琭畲捯搭楡挭楨湥瘭楯搭楯戭湯ⵧ畣栭条⵬ㅤ㠹㜵⸹瑨汭•慴杲瑥∽扟慬歮•敲㵬渢潯数敮≲㰾浩⁧牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㜱破〱⼴楦敬⽳敮獷㈯㈰⼰㘰〯⼴杮慯⵩楢桮栭ⵡ潮⵩捦琭祵湥戭ⵯ桰⵵牴潵ⵣ慤⵩档敩⵮潶⵩潤⵩潢杮挭⵵慨汧ㄭ〰㈹⸳灪≧愠瑬∽李ꆺ⁩楢桮䠠ꃃ丠믡榙䘠⁃畴썹溪戠믡ₑ瀧앨➩琠왲鮻⁣釄뫡榡挠楨뫡溿瘠믡榛쐠馻⁩썢溳⁧앣₩䅈䱇•楷瑤㵨ㄢ㐷•敨杩瑨∽〱∴⼠㰾愯㰾⁡汣獡㵳攢灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱瑟瑩敬•楴汴㵥丢潧뫡榡戠湩⁨썈₠馻⁩䍆琠祵꫃醻✠桰꧅‧牴냆믡掛쐠ꆺ⁩档뾺鮻⁩釄믡榙戠돃杮挠꧅䠠䝁≌栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯瘯⽩ㄳⴳ杮慯⵩楢桮栭ⵡ潮⵩捦琭祵湥戭ⵯ桰⵵牴潵ⵣ慤⵩档敩⵮潶⵩潤⵩潢杮挭⵵慨汧搭㤱㔸㤷栮浴≬琠牡敧㵴弢汢湡≫爠汥∽潮灯湥牥㸢李ꆺ⁩楢桮䠠ꃃ丠믡榙䘠⁃畴썹溪戠믡ₑ瀢앨⊩琠왲鮻⁣釄뫡榡挠楨뫡溿瘠믡榛쐠馻⁩썢溳⁧앣₩䅈䱇⼼㹡⼼楤㹶†搼癩挠慬獳∽硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強瑩浥㸢愼挠慬獳∽硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強桰瑯≯琠瑩敬∽䙁⁆畃⁰썣₳杮祵挠ꇆ瀠ꎺ⁩썬涠쐠榑믡疁挠왨憰琠믡溫⁧썣₳썶€釄뫡榡搠믡掋⁨潃楶ⵤ㤱•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楶㌯〱愭晦挭灵挭ⵯ杮祵挭ⵯ桰楡氭浡搭敩⵵档慵琭湵ⵧ潣瘭⵩慤⵩楤档挭癯摩ㄭⴹㅤ㠹㜵⸵瑨汭•慴杲瑥∽扟慬歮•敲㵬渢潯数敮≲㰾浩⁧牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㜱破〱⼴楦敬⽳敮獷㈯㈰⼰㘰〯⼴晡ⵦ畣⵰潣渭畧⵹潣瀭慨⵩慬⵭楤略挭畨ⵡ畴杮挭ⵯ楶搭楡搭捩⵨潣楶ⵤ㤱〭〹ㄹ⸱湰≧愠瑬∽䙁⁆畃⁰썣₳杮祵挠ꇆ瀠ꎺ⁩썬涠쐠榑믡疁挠왨憰琠믡溫⁧썣₳썶€釄뫡榡搠믡掋⁨潃楶ⵤ㤱•楷瑤㵨ㄢ㐷•敨杩瑨∽〱∴⼠㰾愯㰾⁡汣獡㵳攢灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱瑟瑩敬•楴汴㵥䄢䙆䌠灵挠돃渠畧⁹왣₡桰뫡榣氠ꃃ釄膻⁵档냆⁡ꮻ杮挠돃瘠곃쐠ꆺ⁩讻档䌠癯摩ㄭ∹栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯瘯⽩ㄳⴰ晡ⵦ畣⵰潣渭畧⵹潣瀭慨⵩慬⵭楤略挭畨ⵡ畴杮挭ⵯ楶搭楡搭捩⵨潣楶ⵤ㤱搭㤱㔸㔷栮浴≬琠牡敧㵴弢汢湡≫爠汥∽潮灯湥牥㸢䙁⁆畃⁰썣₳杮祵挠ꇆ瀠ꎺ⁩썬涠쐠榑믡疁挠왨憰琠믡溫⁧썣₳썶€釄뫡榡搠믡掋⁨潃楶ⵤ㤱⼼㹡⼼楤㹶†搼癩挠慬獳∽硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強瑩浥㸢愼挠慬獳∽硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強桰瑯≯琠瑩敬∽Ꞻ⁵郄믡掩›䌧覻挠뫡溧䌠듃杮倠왨ꎻ杮栠뫡溡⁨桰뫃Ᵽ琠듃⁩붺挠潨龻氠뫡榡吠䡐䵃쐠뾺뾺⁴썭憹∧栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯瘯⽩ㄳⴰ慢⵵畤ⵣ档⵩慣⵮潣杮瀭畨湯ⵧ慨桮瀭畨ⵣ潴⵩敳挭潨漭氭楡琭桰浣搭㤱㔸ㄷ栮浴≬琠牡敧㵴弢汢湡≫爠汥∽潮灯湥牥㸢椼杭猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺ㅟ㐷ㅸ㐰是汩獥港睥⽳〲〲〯⼶㌰戯畡搭捵挭楨挭湡挭湯ⵧ桰潵杮栭湡⵨桰捵琭楯猭ⵥ档ⵯⵯ慬⵩灴捨⵭敤⵮敨⵴畭ⵡ㘱㌵㠴樮杰•污㵴䈢뫡疧쐠ꦻ㩣✠桃믡₉Ꞻ썃溴⁧桐냆믡溣⁧ꆺ桮瀠써掺‬썴榴猠뫡₽档믡₟ꆺ⁩偔䍈⁍釄뫡溿栠뫡璿洠맃❡•楷瑤㵨ㄢ㐷•敨杩瑨∽〱∴⼠㰾愯㰾⁡汣獡㵳攢灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱瑟瑩敬•楴汴㵥䈢뫡疧쐠ꦻ㩣✠桃믡₉Ꞻ썃溴⁧桐냆믡溣⁧ꆺ桮瀠써掺‬썴榴猠뫡₽档믡₟ꆺ⁩偔䍈⁍釄뫡溿栠뫡璿洠맃❡•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楶㌯〱戭畡搭捵挭楨挭湡挭湯ⵧ桰潵杮栭湡⵨桰捵琭楯猭ⵥ档ⵯⵯ慬⵩灴捨⵭ㅤ㠹㜵⸱瑨汭•慴杲瑥∽扟慬歮•敲㵬渢潯数敮≲䈾뫡疧쐠ꦻ㩣∠桃믡₉Ꞻ썃溴⁧桐냆믡溣⁧ꆺ桮瀠써掺‬썴榴猠뫡₽档믡₟ꆺ⁩偔䍈⁍釄뫡溿栠뫡璿洠맃≡⼼㹡⼼楤㹶†搼癩挠慬獳∽硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強瑩浥攠灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱楟整彭慬瑳㸢愼挠慬獳∽硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強桰瑯≯琠瑩敬∽匧ꇃ⁴桴믡₧써溠⁧썣溴❧氠꫃楴뫡溿⁧膻挠ꖺ桴냆ꇆ杮‬䱈⁖慐歲䠠湡⁧敓桴믡₟桰ꃃ桮뫡₹桮뗃≭栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯瘯⽩ㄳⴰ慳⵴桴⵵慨杮挭湯ⵧ敬⵮楴湥ⵧ敶挭慨⵮桴潵杮栭癬瀭牡⵫慨杮猭潥琭潨瀭慨ⵯ桮ⵥ桮浯搭㤱㔸〵栮浴≬琠牡敧㵴弢汢湡≫爠汥∽潮灯湥牥㸢椼杭猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺ㅟ㐷ㅸ㐰是汩獥港睥⽳〲〲〯⼶㌰猯瑡琭畨栭湡ⵧ潣杮氭湥琭敩杮瘭ⵥ档湡琭畨湯ⵧ汨⵶慰歲栭湡ⵧ敳ⵯ桴ⵯ桰潡渭敨渭潨⵭〱㄰㘴樮杰•污㵴✢썓璡琠ꞻ栠ꃃ杮挠듃杮‧썬溪琠뾺杮瘠믡₁档뫡溥琠왨우溡Ⱨ䠠噌倠牡慈杮匠潥琠龻瀠써澠渠릺渠써涵•楷瑤㵨ㄢ㐷•敨杩瑨∽〱∴⼠㰾愯㰾⁡汣獡㵳攢灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱瑟瑩敬•楴汴㵥✢썓璡琠ꞻ栠ꃃ杮挠듃杮‧썬溪琠뾺杮瘠믡₁档뫡溥琠왨우溡Ⱨ䠠噌倠牡慈杮匠潥琠龻瀠써澠渠릺渠써涵•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楶㌯〱猭瑡琭畨栭湡ⵧ潣杮氭湥琭敩杮瘭ⵥ档湡琭畨湯ⵧ汨⵶慰歲栭湡ⵧ敳ⵯ桴ⵯ桰潡渭敨渭潨⵭ㅤ㠹㔵⸰瑨汭•慴杲瑥∽扟慬歮•敲㵬渢潯数敮≲∾썓璡琠ꞻ栠ꃃ杮挠듃杮•썬溪琠뾺杮瘠믡₁档뫡溥琠왨우溡Ⱨ䠠噌倠牡慈杮匠潥琠龻瀠써澠渠릺渠써涵⼼㹡⼼楤㹶†⼼楤㹶†瀼猠祴敬∽整瑸愭楬湧›番瑳晩㭹㸢썖澠渠썧禠㔠㘯琠믡榛‬愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯瘯⽩⵶敬条敵∯嘾䰭慥畧⁥〲〲⼼㹡猠뫡₽档귃桮琠ꦻ⁣畱祡琠龻氠뫡榡猠畡焠썵溣⁧桴믡榝朠慩왨溡㈠琠써溡⁧ꆺ潨ꏃ썶€讻档䌠癯摩ㄭ⸹删뫡璥渠楨믡疁挠믡ₕ釄믡溙⁧楶꫃붺쐠욑ꎻ⁣썶澠猠ꋃ閻瘠꧅琠潲杮挠ꇃ⁣牴뫡溭쐠ꖺ⁵楤믡溅爠⁡썶澠挠醻⁩畴뫡溧渠ꃃ⹹⼼㹰††搼癩挠慬獳∽楶敤浯汣牗灡数≲㰾ⴡ䌭灯⁹…慐瑳摥映潲敍汃畯ⵤ㸭㰠晩慲敭猠捲∽瑨灴㩳⼯浥敢⹤楶敤捯潬摵琮灯椯牦浡⽥䥭䕧漷噇䥈•楷瑤㵨㔢〶•敨杩瑨∽㐳∵映慲敭潢摲牥∽∰猠牣汯楬杮∽潮•污潬晷汵獬牣敥㵮∢㰾椯牦浡㹥⼼楤㹶†瀼嘾䑉佅›畑湡⁧ꎺ⁩ꖻ⁴楳꫃⁵桰뫡涩猠畡瀠慨戠祡渠왧鶻⁩桮냆䤠牢桡浩癯捩⼼㹰⼼楤㹶††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽扭〳㸢਍††††††††††††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽扭〳㸢਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽浣⵴牡慥㸢਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽扦挭浯敭瑮≳搠瑡ⵡ牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭ㄳⴰ慳ⵯ慢敹湲洭湵捩⵨桧湥琭⵩潶⵩潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡洭慵搭楡搭捩⵨ㅤ㠹㠵⸳瑨汭•慤慴渭浵潰瑳㵳㔢•慤慴眭摩桴∽〱┰㸢⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽摡≶猠祴敬∽慭杲湩琭灯〺硰活牡楧⵮潢瑴浯〺硰∻㰾楤⁶汣獡㵳攢愠獤损湯整瑮•慤慴椭㵤ㄢ∴猠祴敬∽㸢椼獮挠慬獳∽㠹愲㐹㘹•慤慴欭祥∽晦愴扡㌶㠰㐴㥣〹㕢愶搰戸㌹挶㡦㘰㸢⼼湩㹳਍††††††猼牣灩⁴獡湹⁣牳㵣栢瑴獰⼺愯ㅪ㔵⸹湯楬敮戯㉡㠹て⸴獪㸢⼼捳楲瑰㰾搯癩㰾楤⁶汣獡㵳攢愠獤损湯整瑮•慤慴椭㵤ㄢ∴猠祴敬∽慭杲湩琭灯〺硰∻㰾ⴡ‭敂楧慄汢⁥潢瑴浯睟摩敧⁴ 潆⁲湩畱物敩ⱳ瘠獩瑩栠瑴㩰⼯慤汢⹥潩ⴠ㸭搼癩椠㵤搢扡敬楷杤瑥䝟歯㉺渴≘搠瑡ⵡ楷杤瑥楟㵤䜢歯㉺渴≘㰾捳楲瑰⠾畦据楴湯搨愬戬氬攬弬
ൻ †††††椠⡦孤嵢☦孤嵢焮爩瑥牵㭮孤嵢昽湵瑣潩⡮笩搨扛⹝㵱孤嵢焮籼嵛⸩異桳愨杲浵湥獴紩攻愽挮敲瑡䕥敬敭瑮氨㬩਍††††††⹥獡湹㵣㬱⹥档牡敳㵴甧晴㠭㬧⹥牳㵣⼧猯慴楴⹣慤汢⹥潩搯獩⽴汰杵湩洮湩樮❳഻ †††††张愽朮瑥汅浥湥獴祂慔乧浡⡥⥬せ㭝⹟慰敲瑮潎敤椮獮牥䉴晥牯⡥ⱥ⥟഻ †††††素⠩楷摮睯搬捯浵湥ⱴ搧扡敬Ⱗ猧牣灩❴㬩਍††††††慤汢⡥猧瑥敓癲捩❥‬猧潰瑲㑳㈴挮浯⤧഻ †††††搠扡敬✨敳摮潌佧据❥㬩਍††††††慤汢⡥爧湥敤坲摩敧❴‬搧扡敬楷杤瑥䝟歯㉺渴❘㬩⼼捳楲瑰㰾搯癩㰾ⴡ‭湅⁤潢瑴浯睟摩敧⁴ 潆⁲湩畱物敩ⱳ瘠獩瑩栠瑴㩰⼯慤汢⹥潩ⴠ㸭਍††††††⼼楤㹶⼼楤㹶††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽扭〳㸢਍††††††††††††††††††格″汣獡㵳琢瑩敬琭条≳吾䝁㱓栯㸳਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††††猼慰汣獡㵳戢湴戠湴琭条≳㰾⁡汣獡㵳∢栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯祡牥⵮畭楮档琭条∯䈾祡牥畍楮档⼼㹡⼼灳湡‾猼慰汣獡㵳戢湴戠湴琭条≳㰾⁡汣獡㵳∢栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯潨慭⵳畭汬牥琭条∯吾潨慭⁳畍汬牥⼼㹡⼼灳湡‾猼慰汣獡㵳戢湴戠湴琭条≳㰾⁡汣獡㵳∢栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⵭慴⽧㸢썂溳⁧釄ꇃ嘠螻⁴慎㱭愯㰾猯慰㹮㰠灳湡挠慬獳∽瑢瑢⵮慴獧㸢愼挠慬獳∽•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭⵶敬条敵㈭㈰ⴰ慴⽧㸢⵶敬条敵㈠㈰㰰愯㰾猯慰㹮††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽潢⵲潴⁰瑭㔲洠㉢∵㰾搯癩ാ †††††††††††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㑢∰ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢㉳‰扦汯⁤扭㔱琠瑩敬浟楡≮ാ †††††††††††††††††††††㰠㉨ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽慪慶捳楲瑰㬺•楴汴㵥쐢趻⁣桴꫃≭ാ †††††††††††††††††††††††††쐠趻⁣桴꫃൭ †††††††††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††㰠栯㸲਍††††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††甼汣獡㵳氢獩彴敮獷桟浯≥ാ †††††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ畱捯琭⽥ㄳⴲ楬档琭楨搭畡瘭湯ⵧ〳戭湵敤汳杩ⵡ〲㤱㈭㈰ⴰ楡挭湡搭潵ⵣ慢敹湲瘭ⵥ楤档搭㤱㔸㐸栮浴≬挠慬獳∽桴浵扢潬正琠畨扭㐲砰㜱∵琠瑩敬∽讻档琠楨쐠ꖺ⁵썶溲⁧〳䈠湵敤汳杩⁡〲㤱㈯㈰㨰䄠⁩ꎺ釄냆믡掣䈠祡牥膻쐠쎑掭㽨•㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㉟〴ㅸ㔷是汩獥港睥⽳〲〲〯⼶㐰氯捩⵨桴⵩慤⵵潶杮㌭ⴰ畢摮獥楬慧㈭㄰ⴹ〲〲愭⵩慣⵮畤捯戭祡牥⵮敶搭捩⵨ㄱ㜱㐳樮杰•楷瑤㵨㈢〴•敨杩瑨∽㜱∵愠瑬∽讻档琠楨쐠ꖺ⁵썶溲⁧〳䈠湵敤汳杩⁡〲㤱㈯㈰㨰䄠⁩ꎺ釄냆믡掣䈠祡牥膻쐠쎑掭㽨•㸯⼼㹡††††搼癩挠慬獳∽汭〲映敬⵸湯≥ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢敬牡楦≸ാ †††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ畱捯琭⽥•汣獡㵳戢彧慴彧敮獷映ㅳ′扭〱映≬琠瑩敬∽썂亓⁇郄臃儠邻⁃뺺㸢猼慰㹮썂亓⁇郄臃儠邻⁃뺺⼼灳湡㰾愯‾਍††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤焭潵ⵣ整㌯㈱氭捩⵨桴⵩慤⵵潶杮㌭ⴰ畢摮獥楬慧㈭㄰ⴹ〲〲愭⵩慣⵮畤捯戭祡牥⵮敶搭捩⵨ㅤ㠹㠵⸴瑨汭•汣獡㵳昢㉳′浦潢摬•楴汴㵥䰢믡掋⁨桴⁩釄뫡疥瘠닃杮㌠‰畂摮獥楬慧㈠㄰⼹〲〲›楁挠뫡溣쐠욑ꎻ⁣慂敹湲瘠믡₁釄귃档∿䰾믡掋⁨桴⁩釄뫡疥瘠닃杮㌠‰畂摮獥楬慧㈠㄰⼹〲〲›楁挠뫡溣쐠욑ꎻ⁣慂敹湲瘠믡₁釄귃档㰿愯‾†††††㰠楤⁶汣獡㵳猢灡彯桴浵形敮獷渠湯彥扭洠ㅴ∰ാ †††††††††††††䰠믡掋⁨桴⁩釄뫡疥瘠닃杮㌠‰畂摮獥楬慧㈠㄰⼹〲〲‬慂敹湲䴠湵捩⁨桰뫡榣氠ꃃ桫ꇃ档琠썲溪猠ꋃꞻ⁡敌敶歲獵湥猠뫡₽썬₠왣₡馻⁩釄믡₃潄瑲畭摮琠畨栠뫡点欠潨뫡溣⁧썣採⁨鮻⁩썈涹堠ꇃ牴湯⁧畣믡掙쐠疑⁡썶₴釄믡掋⹨††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††⼼楬㰾楬ാ †††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ畱捯琭⽥ㄳⴲ档慩琭祡戭牵物浡ㄭ渭浡砭慵⵮牴潵杮瘭湡氭瑯琭灯挭畡琭畨搭潵ⵣ敹⵵桴捩⵨慴⵩桴楡氭慥畧ⵥㅤ㠹㔵⸲瑨汭•汣獡㵳琢畨扭汢捯桴浵㉢〴ㅸ㔷•楴汴㵥䌢楨⁡慴⁹畂楲慲‱쑮涃‬畘ꋃ牔냆믡溝⁧ꮺ趻⁴潴⁰Ꞻ⁵桴믡₧釄냆믡掣礠꫃⁵桴귃档琠뫡榡吠慨⁩敌条敵•㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㉟〴ㅸ㔷是汩獥港睥⽳〲〲〯⼶㌰振楨ⵡ慴⵹畢楲慲⵭ⴱ慮⵭畸湡琭畲湯ⵧ慶⵮潬⵴潴⵰慣⵵桴⵵畤捯礭略琭楨档琭楡琭慨⵩敬条敵ㄭ〰㌲⸸灪≧眠摩桴∽㐲∰栠楥桧㵴ㄢ㔷•污㵴䌢楨⁡慴⁹畂楲慲‱쑮涃‬畘ꋃ牔냆믡溝⁧ꮺ趻⁴潴⁰Ꞻ⁵桴믡₧釄냆믡掣礠꫃⁵桴귃档琠뫡榡吠慨⁩敌条敵•㸯⼼㹡††††搼癩挠慬獳∽汭〲映敬⵸湯≥ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢敬牡楦≸ാ †††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ畱捯琭⽥•汣獡㵳戢彧慴彧敮獷映ㅳ′扭〱映≬琠瑩敬∽썂亓⁇郄臃儠邻⁃뺺㸢猼慰㹮썂亓⁇郄臃儠邻⁃뺺⼼灳湡㰾愯‾਍††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤焭潵ⵣ整㌯㈱挭楨ⵡ慴⵹畢楲慲⵭ⴱ慮⵭畸湡琭畲湯ⵧ慶⵮潬⵴潴⵰慣⵵桴⵵畤捯礭略琭楨档琭楡琭慨⵩敬条敵搭㤱㔸㈵栮浴≬挠慬獳∽獦㈲映扭汯≤琠瑩敬∽桃慩琠祡䈠牵物浡ㄠ渠菄Ɑ堠썵溢吠왲鶻杮瘠뫡溫氠믡璍琠灯挠뫡疧琠ꞻ쐠욑ꎻ⁣썹疪琠써掭⁨ꆺ⁩桔楡䰠慥畧≥䌾楨⁡慴⁹畂楲慲‱쑮涃‬畘ꋃ牔냆믡溝⁧ꮺ趻⁴潴⁰Ꞻ⁵桴믡₧釄냆믡掣礠꫃⁵桴귃档琠뫡榡吠慨⁩敌条敵⼼㹡††††††搼癩挠慬獳∽慳潰瑟畨扭湟睥⁳潮敮浟⁢瑭〱㸢਍††††††††††††††鮻⁩釄ꋃⱹ䰠냆ꇆ杮堠썵溢吠왲鶻杮쐠쎑₣釄냆믡掣戠ꇃ档귃吠써榡䰠湡砠냆믡溛⁧썴溪欠楨氠믡璍琠灯㐠渠潧뫡榡戠湩⁨郄듃杮丠浡쌠₁釄냆믡掣礠꫃⁵桴귃档渠ꖺ⁴ꆺ⁩桔楡䰠慥畧⹥††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††⼼楬㰾楬ാ †††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ畱捯琭⽥ㄳⴰ楦楬⵰杮祵湥琭敩⵰畴ⵣ潴ⵡ慳杮猭潬慶⵮楬敢敲ⵣ楴湥札湡栭湯琭楯挭慨灭潩獮氭慥畧ⵥㅤ㠹㐵⸸瑨汭•汣獡㵳琢畨扭汢捯桴浵㉢〴ㅸ㔷•楴汴㵥䘢汩灩丠畧薻楴뫡炿琠믡接琠믡憏猠ꇃ杮‬汓癯湡䰠扩牥捥琠뾺Ꞻ왨溡琠믡榛䌠慨灭潩獮䰠慥畧≥㸠椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㐲砰㜱⼵楦敬⽳敮獷㈯㈰⼰㘰〯⼳楦楬⵰杮祵湥琭敩⵰畴ⵣ潴ⵡ慳杮猭潬慶⵮楬敢敲ⵣ楴湥札湡栭湯琭楯挭慨灭潩獮氭慥畧ⵥ㤰㈱㜰樮杰•楷瑤㵨㈢〴•敨杩瑨∽㜱∵愠瑬∽楆楬⁰李祵믡溅琠뾺⁰ꖻ⁣辻⁡썳溡Ⱨ匠潬慶楌敢敲⁣楴뫡溿朠뫡溧栠ꇆ鮻⁩桃浡楰湯⁳敌条敵•㸯⼼㹡††††搼癩挠慬獳∽汭〲映敬⵸湯≥ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢敬牡楦≸ാ †††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ畱捯琭⽥•汣獡㵳戢彧慴彧敮獷映ㅳ′扭〱映≬琠瑩敬∽썂亓⁇郄臃儠邻⁃뺺㸢猼慰㹮썂亓⁇郄臃儠邻⁃뺺⼼灳湡㰾愯‾਍††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤焭潵ⵣ整㌯〱昭汩灩渭畧敹⵮楴灥琭捵琭慯猭湡ⵧ汳癯湡氭扩牥捥琭敩⵮慧⵮潨⵮潴⵩档浡楰湯⵳敬条敵搭㤱㔸㠴栮浴≬挠慬獳∽獦㈲映扭汯≤琠瑩敬∽楆楬⁰李祵믡溅琠뾺⁰ꖻ⁣辻⁡썳溡Ⱨ匠潬慶楌敢敲⁣楴뫡溿朠뫡溧栠ꇆ鮻⁩桃浡楰湯⁳敌条敵㸢楆楬⁰李祵믡溅琠뾺⁰ꖻ⁣辻⁡썳溡Ⱨ匠潬慶楌敢敲⁣楴뫡溿朠뫡溧栠ꇆ鮻⁩桃浡楰湯⁳敌条敵⼼㹡††††††搼癩挠慬獳∽慳潰瑟畨扭湟睥⁳潮敮浟⁢瑭〱㸢਍††††††††††††††牔湯⁧牴뫡溭쐠ꖺ⁵鮻⁩釄믡榑琠ꞻ挠뫡溡⁨牴湡⁨牴믡掱琠뾺⁰档뾺⁣썶₩桴浡搠믡₱桃浡楰湯⁳敌条敵䨠扡潬敮⁣牴꫃썳溢欠써採ⱨ䘠汩灩丠畧薻楴뫡炿琠믡接琠楨쐠ꖺ⁵뫡溥琠냆믡溣⁧楧뫃⁰釄믡榙渠써₠釄ꇃ桮戠뫡榡쐠醻⁩桰냆ꇆ杮瘠믡榛琠믡₉醻ㄠ〭‮†††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††㰠氯㹩氼㹩਍††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤焭潵ⵣ整㌯㈱搭楯戭湯ⵧ畣ⵡ湯ⵧ档⵵杮潵⵩楶瑥氭湡琭畨㈭氭敩⵮楴灥札慩桮瘭ⵥ畤甭晥ⵡ档浡楰湯⵳敬条敵搭㤱㔸㜴栮浴≬挠慬獳∽桴浵扢潬正琠畨扭㐲砰㜱∵琠瑩敬∽郄믡榙戠돃杮挠믡憧쌠溴⁧档믡₧杮냆믡榝嘠螻⁴Ꞻ桴믡₩′楬꫃楴뫡炿朠썩溠⁨썶₩놻唠䙅⁁桃浡楰湯⁳敌条敵•㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㉟〴ㅸ㔷是汩獥港睥⽳〲〲〯⼶㌰搯楯戭湯ⵧ畣ⵡ湯ⵧ档⵵杮潵⵩楶瑥氭湡琭畨㈭氭敩⵮楴灥札慩桮瘭ⵥ畤甭晥ⵡ档浡楰湯⵳敬条敵〭ㄹ㈳⸱灪≧眠摩桴∽㐲∰栠楥桧㵴ㄢ㔷•污㵴쐢馻⁩썢溳⁧ꞻ⁡듃杮挠ꞻ渠왧鶻⁩楖믡璇氠뫡溧琠ꦻ㈠氠썩溪琠뾺⁰楧ꃃ桮瘠꧃搠믡₱䕕䅆䌠慨灭潩獮䰠慥畧≥⼠㰾愯‾†††㰠楤⁶汣獡㵳洢㉬‰汦硥漭敮㸢਍††††††††††††搼癩挠慬獳∽汣慥晲硩㸢਍††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤焭潵ⵣ整∯挠慬獳∽杢瑟条湟睥⁳獦㈱洠ㅢ‰汦•楴汴㵥䈢鏃䝎쐠쎐₁啑믡䎐吠뫡⊾㰾灳湡䈾鏃䝎쐠쎐₁啑믡䎐吠뫡㲾猯慰㹮⼼㹡ഠ †††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ畱捯琭⽥ㄳⴲ潤⵩潢杮挭慵漭杮挭畨渭畧楯瘭敩⵴慬⵮桴⵵ⴲ楬湥琭敩⵰楧湡⵨敶搭⵵敵慦挭慨灭潩獮氭慥畧ⵥㅤ㠹㐵⸷瑨汭•汣獡㵳昢㉳′浦潢摬•楴汴㵥쐢馻⁩썢溳⁧ꞻ⁡듃杮挠ꞻ渠왧鶻⁩楖믡璇氠뫡溧琠ꦻ㈠氠썩溪琠뾺⁰楧ꃃ桮瘠꧃搠믡₱䕕䅆䌠慨灭潩獮䰠慥畧≥쐾馻⁩썢溳⁧ꞻ⁡듃杮挠ꞻ渠왧鶻⁩楖믡璇氠뫡溧琠ꦻ㈠氠썩溪琠뾺⁰楧ꃃ桮瘠꧃搠믡₱䕕䅆䌠慨灭潩獮䰠慥畧㱥愯‾†††††㰠楤⁶汣獡㵳猢灡彯桴浵形敮獷渠湯彥扭洠ㅴ∰ാ †††††††††††††䘠⁋慓慲敪潶挠믡憧搠慯桮渠써溢丠畧薻潈ꃃ⁩慎釄ꏃ挠써溭⁨桴믡掩瘠듃쐠讻档䈠獯楮⁡…效穲来癯湩⁡慳⁵桫⁩쑌䊐郄渠냆믡掛渠ꃃ⁹畱뾺⁴釄믡溋⁨뾺⁴桴뫃⁣썭憹朠ꎺ⁩慳⁵㈲瘠닃杮쐠ꖺ⹵††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††⼼楬‾†††††††††††††㰠甯㹬਍††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽摡≶猠祴敬∽慭杲湩琭灯〺硰活牡楧⵮潢瑴浯〺硰∻㰾楤⁶汣獡㵳攢愠獤损湯整瑮•慤慴椭㵤ㄢ∷猠祴敬∽㸢猼牣灩⁴獡湹⁣牳㵣栢瑴獰⼺瀯条慥㉤朮潯汧獥湹楤慣楴湯挮浯瀯条慥⽤獪愯獤祢潧杯敬樮≳㰾猯牣灩㹴਍††††††ℼⴭ匠潰瑲㐴弲䍐䑟瑥楡獬㍟ⴠ㸭਍††††††椼獮挠慬獳∽摡扳杹潯汧≥਍††††††††猠祴敬∽楤灳慬㩹湩楬敮戭潬正眻摩桴㌺〰硰栻楥桧㩴〶瀰≸਍††††††††搠瑡ⵡ摡挭楬湥㵴挢ⵡ異ⵢ〶㈳㜴㠵㐰㘵㠶㐴ഢ ††††††††慤慴愭ⵤ汳瑯∽㠳㜱ㄶㄳ㘶㸢⼼湩㹳਍††††††猼牣灩㹴਍††††††††⠠摡扳杹潯汧⁥‽楷摮睯愮獤祢潧杯敬簠⁼嵛⸩異桳笨⥽഻ †††††㰠猯牣灩㹴⼼楤㹶⼼楤㹶††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽楬敮扟≧㰾搯癩ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㑢∰ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢㉳‰扦汯⁤扭㔱琠瑩敬浟楡≮ാ †††††††††††††††††††††㰠㉨ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡∯琠瑩敬∽썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎≍ാ †††††††††††††††††††††††††吠湩挠맃杮挠畨썹溪洠믡接਍††††††††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††††⼼㉨ാ †††††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††㰠汵挠慬獳∽楬瑳湟睥彳潨敭㸢਍††††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴲ桴湡ⵧ敤猭湩慧潰敲栭癬瀭牡⵫慨杮猭潥氭灡琭捵搭潵ⵣ档祵湥札慩瘭⵩楧湯ⵧ桮⵵番杲湥欭潬灰搭㈲㔰㠶栮浴≬挠慬獳∽桴浵扢潬正琠畨扭㐲砰㜱∵琠瑩敬∽桔뫡溯⁧薻匠湩慧潰敲‬䱈⁖慐歲䠠湡⁧敓궺⁰ꦻ⁣釄냆믡掣挠畨썹溪朠慩瘠귃朠醻杮渠왨₰畊杲湥䬠潬灰•㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㉟〴ㅸ㔷是汩獥港睥⽳〲㈲〯⼹㈲琯慨杮搭ⵥ楳杮灡牯ⵥ汨⵶慰歲栭湡ⵧ敳ⵯ慬⵰畴ⵣ畤捯挭畨敹⵮楧ⵡ楶札潩杮渭畨樭牵敧⵮汫灯⵰㜱㤴ㄲ樮杰•楷瑤㵨㈢〴•敨杩瑨∽㜱∵愠瑬∽桔뫡溯⁧薻匠湩慧潰敲‬䱈⁖慐歲䠠湡⁧敓궺⁰ꦻ⁣釄냆믡掣挠畨썹溪朠慩瘠귃朠醻杮渠왨₰畊杲湥䬠潬灰•㸯⼼㹡††††搼癩挠慬獳∽汭〲映敬⵸湯≥ാ †††††††††††㰠㍨㸠愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴲ桴湡ⵧ敤猭湩慧潰敲栭癬瀭牡⵫慨杮猭潥氭灡琭捵搭潵ⵣ档祵湥札慩瘭⵩楧湯ⵧ桮⵵番杲湥欭潬灰搭㈲㔰㠶栮浴≬挠慬獳∽獦㈲映扭汯≤琠瑩敬∽桔뫡溯⁧薻匠湩慧潰敲‬䱈⁖慐歲䠠湡⁧敓궺⁰ꦻ⁣釄냆믡掣挠畨썹溪朠慩瘠귃朠醻杮渠왨₰畊杲湥䬠潬灰㸢桔뫡溯⁧薻匠湩慧潰敲‬䱈⁖慐歲䠠湡⁧敓궺⁰ꦻ⁣釄냆믡掣挠畨썹溪朠慩瘠귃朠醻杮渠왨₰畊杲湥䬠潬灰⼼㹡⼼㍨‾†††††㰠楤⁶汣獡㵳猢灡彯桴浵形敮獷渠湯彥扭洠ㅴ∰ാ †††††††††††††䜠鮻⁩档祵꫃썭溴戠ꃃ⁹辻猠믡₱뫡溥琠냆믡溣⁧膻氠믡榑挠왨榡挠믡憧䠠噌倠牡慈杮匠潥‬ꦻ⁡릺楧뫃⁰郄⁔楖믡璇丠浡✠왶ꎻ⁴桫돃‧ꆺ⁩䙁⁆畃⁰〲㈲‮†††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††㰠氯㹩氼㹩਍††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴸ當ⵡ桴湡ⵧ楳杮灡牯ⵥ汨⵶慰歲栭湡ⵧ敳ⵯ慢⵴杮ⵯ慢⵹慧⵰慳杮琭慨⵩數⵭牴湡搭牥祢搭㈲㔰㘶栮浴≬挠慬獳∽桴浵扢潬正琠畨扭㐲砰㜱∵琠瑩敬∽ꮻ⁡桴뫡溯⁧楓杮灡牯ⱥ䠠噌倠牡慈杮猭潥戠뫡璥渠鶻戠祡朠뫡炥猠湡⁧桔ꇃ⁩數牴뫡溭搠牥祢•㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㉟〴ㅸ㔷是汩獥港睥⽳〲㈲〯⼹㈲瘯慵琭慨杮猭湩慧潰敲栭癬瀭牡⵫慨杮猭潥戭瑡渭潧戭祡札灡猭湡ⵧ桴楡砭浥琭慲⵮敤扲⵹㜱㔲㠳樮杰•楷瑤㵨㈢〴•敨杩瑨∽㜱∵愠瑬∽ꮻ⁡桴뫡溯⁧楓杮灡牯ⱥ䠠噌倠牡慈杮猭潥戠뫡璥渠鶻戠祡朠뫡炥猠湡⁧桔ꇃ⁩數牴뫡溭搠牥祢•㸯⼼㹡††††搼癩挠慬獳∽汭〲映敬⵸湯≥ാ †††††††††††㰠㍨㸠愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴸ當ⵡ桴湡ⵧ楳杮灡牯ⵥ汨⵶慰歲栭湡ⵧ敳ⵯ慢⵴杮ⵯ慢⵹慧⵰慳杮琭慨⵩數⵭牴湡搭牥祢搭㈲㔰㘶栮浴≬挠慬獳∽獦㈲映扭汯≤琠瑩敬∽ꮻ⁡桴뫡溯⁧楓杮灡牯ⱥ䠠噌倠牡慈杮猭潥戠뫡璥渠鶻戠祡朠뫡炥猠湡⁧桔ꇃ⁩數牴뫡溭搠牥祢㸢ꮻ⁡桴뫡溯⁧楓杮灡牯ⱥ䠠噌倠牡慈杮猭潥戠뫡璥渠鶻戠祡朠뫡炥猠湡⁧桔ꇃ⁩數牴뫡溭搠牥祢⼼㹡⼼㍨‾†††††㰠楤⁶汣獡㵳猢灡彯桴浵形敮獷渠湯彥扭洠ㅴ∰ാ †††††††††††††䠠噌倠牡慈杮猭潥挠맃杮琠ꎻ氠뷃䄠桮쐠ꦻ⁣慢⁹ꖺ⁰慳杮吠써榡䰠湡搠믡₱桫ꇃ牴뫡溭쐠ꖺ⁵楧믡憯∠潖⁩档뾺≮瘠ꃃ䴠污祡楳⁡ꆺ⁩楋杮猧䌠灵‮†††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††㰠氯㹩氼㹩਍††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴸ桮⵭潮杮氭湯ⵧ潤⵩桴祡琭畨敹⵮牴潵杮渭潧楡挭潨甭〲瘭敩⵴慮⵭晶ⵦ桰湡甭杮戭瑡渭潧搭㈲㔰㔶栮浴≬挠慬獳∽桴浵扢潬正琠畨扭㐲砰㜱∵琠瑩敬∽䡎⁍썮溳⁧썬溲⁧釄닃⁩桴祡琠畨膻牴냆믡溟⁧杮ꆺ⁩档㉕‰楖믡璇丠浡‬䙖⁆桰뫡溣ꦻ杮戠뫡璥渠鶻•㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㉟〴ㅸ㔷是汩獥港睥⽳〲㈲〯⼹㈲港浨渭湯ⵧ潬杮搭楯琭慨⵹桴祵湥琭畲湯ⵧ杮慯⵩档ⵯ㉵ⴰ楶瑥渭浡瘭晦瀭慨⵮湵ⵧ慢⵴杮ⵯ㘱ㄴ㤰樮杰•楷瑤㵨㈢〴•敨杩瑨∽㜱∵愠瑬∽䡎⁍썮溳⁧썬溲⁧釄닃⁩桴祡琠畨膻牴냆믡溟⁧杮ꆺ⁩档㉕‰楖믡璇丠浡‬䙖⁆桰뫡溣ꦻ杮戠뫡璥渠鶻•㸯⼼㹡††††搼癩挠慬獳∽汭〲映敬⵸湯≥ാ †††††††††††㰠㍨㸠愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴸ桮⵭潮杮氭湯ⵧ潤⵩桴祡琭畨敹⵮牴潵杮渭潧楡挭潨甭〲瘭敩⵴慮⵭晶ⵦ桰湡甭杮戭瑡渭潧搭㈲㔰㔶栮浴≬挠慬獳∽獦㈲映扭汯≤琠瑩敬∽䡎⁍썮溳⁧썬溲⁧釄닃⁩桴祡琠畨膻牴냆믡溟⁧杮ꆺ⁩档㉕‰楖믡璇丠浡‬䙖⁆桰뫡溣ꦻ杮戠뫡璥渠鶻㸢䡎⁍썮溳⁧썬溲⁧釄닃⁩桴祡琠畨膻牴냆믡溟⁧杮ꆺ⁩档㉕‰楖믡璇丠浡‬䙖⁆桰뫡溣ꦻ杮戠뫡璥渠鶻⼼㹡⼼㍨‾†††††㰠楤⁶汣獡㵳猢灡彯桴浵形敮獷渠湯彥扭洠ㅴ∰ാ †††††††††††††匠畡瘠닃杮氠ꆺ⁩㉕‰档ꋃ⁵臃‬畱膻桃믡₧讻档嘠䙆吠Ꞻ畑믡掑吠ꖺꮻ⁡썬溪琠뾺杮瘠믡₁釄믡₁畸뫡璥琠慨⁹釄믡榕䈠䱈龻唠〲嘠螻⁴慎⹭††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††⼼楬㰾楬ാ †††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㠳搭⵴楶瑥渭浡挭畨ⵡ敬⵮楤桮搭湯ⵧ慮⵭ⵡ潨湡栭潡瘭⵩潣⵮ⴲ档潵杮渭慧⵩牢湵楥搭湯ⵧ楴潭⵲㉤〲㘵⸴瑨汭•汣獡㵳琢畨扭汢捯桴浵㉢〴ㅸ㔷•楴汴㵥쐢咐嘠螻⁴慎档냆⁡썬溪쐠覻桮쐠쎐溴⁧慎臃栠썯溠栠뫡澣瘠곃挠닃′档냆믡溛⁧杮뫡榡䈠畲敮Ⱪ쐠쎐溴⁧楔潭≲㸠椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㐲砰㜱⼵楦敬⽳敮獷㈯㈰⼲㤰㈯⼲瑤瘭敩⵴慮⵭档慵氭湥搭湩⵨潤杮渭浡愭栭慯⵮慨ⵯ楶挭湯㈭挭畨湯ⵧ杮楡戭畲敮⵩潤杮琭浩牯ㄭ㐵㈱⸶灪≧眠摩桴∽㐲∰栠楥桧㵴ㄢ㔷•污㵴쐢咐嘠螻⁴慎档냆⁡썬溪쐠覻桮쐠쎐溴⁧慎臃栠썯溠栠뫡澣瘠곃挠닃′档냆믡溛⁧杮뫡榡䈠畲敮Ⱪ쐠쎐溴⁧楔潭≲⼠㰾愯‾†††㰠楤⁶汣獡㵳洢㉬‰汦硥漭敮㸢਍††††††††††††格″㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㠳搭⵴楶瑥渭浡挭畨ⵡ敬⵮楤桮搭湯ⵧ慮⵭ⵡ潨湡栭潡瘭⵩潣⵮ⴲ档潵杮渭慧⵩牢湵楥搭湯ⵧ楴潭⵲㉤〲㘵⸴瑨汭•汣獡㵳昢㉳′浦潢摬•楴汴㵥쐢咐嘠螻⁴慎档냆⁡썬溪쐠覻桮쐠쎐溴⁧慎臃栠썯溠栠뫡澣瘠곃挠닃′档냆믡溛⁧杮뫡榡䈠畲敮Ⱪ쐠쎐溴⁧楔潭≲쐾咐嘠螻⁴慎档냆⁡썬溪쐠覻桮쐠쎐溴⁧慎臃栠썯溠栠뫡澣瘠곃挠닃′档냆믡溛⁧杮뫡榡䈠畲敮Ⱪ쐠쎐溴⁧楔潭㱲愯㰾栯㸳††††††搼癩挠慬獳∽慳潰瑟畨扭湟睥⁳潮敮浟⁢瑭〱㸢਍††††††††††††††慓⁵楓杮灡牯ⱥ쐠咐嘠螻⁴慎왤鮻⁩桴믡榝䠠噌倠牡慈杮猭潥瘠뫡溫挠닃慨⁩釄믡榑琠ꞻ渠믡憯挠뫡溧瘠냆믡璣焠慵쐠莻氠ꃃ썤禠戠뫡溣⁧桴ꃃ桮琠귃档挠믡憧洠곃桮‮†††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††㰠氯㹩††††††††††††††⼼汵ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳氢湩彥杢㸢⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦〲映潢摬洠ㅢ‵楴汴彥慭湩㸢਍††††††††††††††††††格㸲愼栠敲㵦樢癡獡牣灩㩴∻琠瑩敬∽楔閻⁩궺≴吾湩渠믡榕戠뫡璭⼼㹡⼼㉨ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳洢㍢∰ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㈳琭慨杮搭ⵥ楳杮灡牯ⵥ汨⵶慰歲栭湡ⵧ敳ⵯ慬⵰畴ⵣ畤捯挭畨敹⵮楧ⵡ楶札潩杮渭畨樭牵敧⵮汫灯⵰㉤〲㘵⸸瑨汭•汣獡㵳琢畨扭汢捯桴浵㝢〶㑸〵洠ㅢ∰琠瑩敬∽桔뫡溯⁧薻匠湩慧潰敲‬䱈⁖慐歲䠠湡⁧敓궺⁰ꦻ⁣釄냆믡掣挠畨썹溪朠慩瘠귃朠醻杮渠왨₰畊杲湥䬠潬灰•㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㑟〵㑸〵是汩獥港睥⽳〲㈲〯⼹㈲琯慨杮搭ⵥ楳杮灡牯ⵥ汨⵶慰歲栭湡ⵧ敳ⵯ慬⵰畴ⵣ畤捯挭畨敹⵮楧ⵡ楶札潩杮渭畨樭牵敧⵮汫灯⵰㜱㤴ㄲ樮杰•楷瑤㵨㐢〵•敨杩瑨∽㔴∰愠瑬∽桔뫡溯⁧薻匠湩慧潰敲‬䱈⁖慐歲䠠湡⁧敓궺⁰ꦻ⁣釄냆믡掣挠畨썹溪朠慩瘠귃朠醻杮渠왨₰畊杲湥䬠潬灰•㸯⼼㹡††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴲ桴湡ⵧ敤猭湩慧潰敲栭癬瀭牡⵫慨杮猭潥氭灡琭捵搭潵ⵣ档祵湥札慩瘭⵩楧湯ⵧ桮⵵番杲湥欭潬灰搭㈲㔰㠶栮浴≬挠慬獳∽獦〳琠硥⵴灵数捲獡⁥扦汯≤琠瑩敬∽桔뫡溯⁧薻匠湩慧潰敲‬䱈⁖慐歲䠠湡⁧敓궺⁰ꦻ⁣釄냆믡掣挠畨썹溪朠慩瘠귃朠醻杮渠왨₰畊杲湥䬠潬灰㸢桔뫡溯⁧薻匠湩慧潰敲‬䱈⁖慐歲䠠湡⁧敓궺⁰ꦻ⁣釄냆믡掣挠畨썹溪朠慩瘠귃朠醻杮渠왨₰畊杲湥䬠潬灰⼼㹡††††††††††††搼癩挠慬獳∽瑭〱㸢楇믡榛挠畨썹溪洠듃썢禠琠믡₏놻ꖺ왴ꎻ杮瘠믡₁醻⁩档ꇆ⁩ꞻ⁡䱈⁖慐歲䠠湡⁧敓Ɐ栠믡憩栠뫡溹朠썩為쐠咐嘠螻⁴慎瘧냆믡璣欠써➳琠뫡榡䄠䙆䌠灵㈠㈰⸲⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††††甼汣獡㵳氢獩彴敮獷桟浯⁥扭〴㸢਍††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴸ當ⵡ桴湡ⵧ楳杮灡牯ⵥ汨⵶慰歲栭湡ⵧ敳ⵯ慢⵴杮ⵯ慢⵹慧⵰慳杮琭慨⵩數⵭牴湡搭牥祢搭㈲㔰㘶栮浴≬挠慬獳∽桴浵扢潬正琠畨扭㐲砰㜱∵琠瑩敬∽ꮻ⁡桴뫡溯⁧楓杮灡牯ⱥ䠠噌倠牡慈杮猭潥戠뫡璥渠鶻戠祡朠뫡炥猠湡⁧桔ꇃ⁩數牴뫡溭搠牥祢•㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㉟〴ㅸ㔷是汩獥港睥⽳〲㈲〯⼹㈲瘯慵琭慨杮猭湩慧潰敲栭癬瀭牡⵫慨杮猭潥戭瑡渭潧戭祡札灡猭湡ⵧ桴楡砭浥琭慲⵮敤扲⵹㜱㔲㠳樮杰•楷瑤㵨㈢〴•敨杩瑨∽㜱∵愠瑬∽ꮻ⁡桴뫡溯⁧楓杮灡牯ⱥ䠠噌倠牡慈杮猭潥戠뫡璥渠鶻戠祡朠뫡炥猠湡⁧桔ꇃ⁩數牴뫡溭搠牥祢•㸯⼼㹡††††搼癩挠慬獳∽汭〲映敬⵸湯≥ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢敬牡楦≸ാ †††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡∯挠慬獳∽杢瑟条湟睥⁳獦㈱洠ㅢ‰汦•楴汴㵥䈢鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁㸢猼慰㹮썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎㱍猯慰㹮⼼㹡ഠ †††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㠳瘭慵琭慨杮猭湩慧潰敲栭癬瀭牡⵫慨杮猭潥戭瑡渭潧戭祡札灡猭湡ⵧ桴楡砭浥琭慲⵮敤扲⵹㉤〲㘵⸶瑨汭•汣獡㵳昢㉳′浦潢摬•楴汴㵥嘢믡憫琠꾺杮匠湩慧潰敲‬䱈⁖慐歲䠠湡ⵧ敳ꖺ⁴杮믡₝慢⁹ꖺ⁰慳杮吠써榡砠浥琠궺敤扲≹嘾믡憫琠꾺杮匠湩慧潰敲‬䱈⁖慐歲䠠湡ⵧ敳ꖺ⁴杮믡₝慢⁹ꖺ⁰慳杮吠써榡砠浥琠궺敤扲㱹愯‾†††††㰠楤⁶汣獡㵳猢灡彯桴浵形敮獷渠湯彥扭洠ㅴ∰ാ †††††††††††††䠠噌倠牡慈杮猭潥挠맃杮琠ꎻ氠뷃䄠桮쐠ꦻ⁣慢⁹ꖺ⁰慳杮吠써榡䰠湡搠믡₱桫ꇃ牴뫡溭쐠ꖺ⁵楧믡憯∠潖⁩档뾺≮瘠ꃃ䴠污祡楳⁡ꆺ⁩楋杮猧䌠灵‮†††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††㰠氯㹩氼㹩਍††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴸ桮⵭潮杮氭湯ⵧ潤⵩桴祡琭畨敹⵮牴潵杮渭潧楡挭潨甭〲瘭敩⵴慮⵭晶ⵦ桰湡甭杮戭瑡渭潧搭㈲㔰㔶栮浴≬挠慬獳∽桴浵扢潬正琠畨扭㐲砰㜱∵琠瑩敬∽䡎⁍썮溳⁧썬溲⁧釄닃⁩桴祡琠畨膻牴냆믡溟⁧杮ꆺ⁩档㉕‰楖믡璇丠浡‬䙖⁆桰뫡溣ꦻ杮戠뫡璥渠鶻•㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㉟〴ㅸ㔷是汩獥港睥⽳〲㈲〯⼹㈲港浨渭湯ⵧ潬杮搭楯琭慨⵹桴祵湥琭畲湯ⵧ杮慯⵩档ⵯ㉵ⴰ楶瑥渭浡瘭晦瀭慨⵮湵ⵧ慢⵴杮ⵯ㘱ㄴ㤰樮杰•楷瑤㵨㈢〴•敨杩瑨∽㜱∵愠瑬∽䡎⁍썮溳⁧썬溲⁧釄닃⁩桴祡琠畨膻牴냆믡溟⁧杮ꆺ⁩档㉕‰楖믡璇丠浡‬䙖⁆桰뫡溣ꦻ杮戠뫡璥渠鶻•㸯⼼㹡††††搼癩挠慬獳∽汭〲映敬⵸湯≥ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢敬牡楦≸ാ †††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡∯挠慬獳∽杢瑟条湟睥⁳獦㈱洠ㅢ‰汦•楴汴㵥䈢鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁㸢猼慰㹮썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎㱍猯慰㹮⼼㹡ഠ †††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㠳渭浨渭湯ⵧ潬杮搭楯琭慨⵹桴祵湥琭畲湯ⵧ杮慯⵩档ⵯ㉵ⴰ楶瑥渭浡瘭晦瀭慨⵮湵ⵧ慢⵴杮ⵯ㉤〲㘵⸵瑨汭•汣獡㵳昢㉳′浦潢摬•楴汴㵥丢䵈渠돃杮氠닃杮쐠쎑榲琠慨⁹桴祵믡溁琠왲龻杮渠潧뫡榡挠潨唠〲嘠螻⁴慎Ɑ嘠䙆瀠ꎺ믡溩⁧ꖺ⁴杮믡⊝举䵈渠돃杮氠닃杮쐠쎑榲琠慨⁹桴祵믡溁琠왲龻杮渠潧뫡榡挠潨唠〲嘠螻⁴慎Ɑ嘠䙆瀠ꎺ믡溩⁧ꖺ⁴杮믡㲝愯‾†††††㰠楤⁶汣獡㵳猢灡彯桴浵形敮獷渠湯彥扭洠ㅴ∰ാ †††††††††††††匠畡瘠닃杮氠ꆺ⁩㉕‰档ꋃ⁵臃‬畱膻桃믡₧讻档嘠䙆吠Ꞻ畑믡掑吠ꖺꮻ⁡썬溪琠뾺杮瘠믡₁釄믡₁畸뫡璥琠慨⁹釄믡榕䈠䱈龻唠〲嘠螻⁴慎⹭††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††⼼楬㰾楬ാ †††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㠳搭⵴楶瑥渭浡挭畨ⵡ敬⵮楤桮搭湯ⵧ慮⵭ⵡ潨湡栭潡瘭⵩潣⵮ⴲ档潵杮渭慧⵩牢湵楥搭湯ⵧ楴潭⵲㉤〲㘵⸴瑨汭•汣獡㵳琢畨扭汢捯桴浵㉢〴ㅸ㔷•楴汴㵥쐢咐嘠螻⁴慎档냆⁡썬溪쐠覻桮쐠쎐溴⁧慎臃栠썯溠栠뫡澣瘠곃挠닃′档냆믡溛⁧杮뫡榡䈠畲敮Ⱪ쐠쎐溴⁧楔潭≲㸠椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㐲砰㜱⼵楦敬⽳敮獷㈯㈰⼲㤰㈯⼲瑤瘭敩⵴慮⵭档慵氭湥搭湩⵨潤杮渭浡愭栭慯⵮慨ⵯ楶挭湯㈭挭畨湯ⵧ杮楡戭畲敮⵩潤杮琭浩牯ㄭ㐵㈱⸶灪≧眠摩桴∽㐲∰栠楥桧㵴ㄢ㔷•污㵴쐢咐嘠螻⁴慎档냆⁡썬溪쐠覻桮쐠쎐溴⁧慎臃栠썯溠栠뫡澣瘠곃挠닃′档냆믡溛⁧杮뫡榡䈠畲敮Ⱪ쐠쎐溴⁧楔潭≲⼠㰾愯‾†††㰠楤⁶汣獡㵳洢㉬‰汦硥漭敮㸢਍††††††††††††搼癩挠慬獳∽汣慥晲硩㸢਍††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭•汣獡㵳戢彧慴彧敮獷映ㅳ′扭〱映≬琠瑩敬∽썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎≍㰾灳湡䈾鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁⼼灳湡㰾愯‾਍††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴸ瑤瘭敩⵴慮⵭档慵氭湥搭湩⵨潤杮渭浡愭栭慯⵮慨ⵯ楶挭湯㈭挭畨湯ⵧ杮楡戭畲敮⵩潤杮琭浩牯搭㈲㔰㐶栮浴≬挠慬獳∽獦㈲映扭汯≤琠瑩敬∽郄⁔楖믡璇丠浡挠왨憰氠꫃釄믡溉⁨郄듃杮丠浡쌠₁潨ꃃꎺ썶€썣溲㈠挠왨鮻杮渠ꆺ⁩牂湵楥‬郄듃杮吠浩牯㸢郄⁔楖믡璇丠浡挠왨憰氠꫃釄믡溉⁨郄듃杮丠浡쌠₁潨ꃃꎺ썶€썣溲㈠挠왨鮻杮渠ꆺ⁩牂湵楥‬郄듃杮吠浩牯⼼㹡††††††搼癩挠慬獳∽慳潰瑟畨扭湟睥⁳潮敮浟⁢瑭〱㸢਍††††††††††††††慓⁵楓杮灡牯ⱥ쐠咐嘠螻⁴慎왤鮻⁩桴믡榝䠠噌倠牡慈杮猭潥瘠뫡溫挠닃慨⁩釄믡榑琠ꞻ渠믡憯挠뫡溧瘠냆믡璣焠慵쐠莻氠ꃃ썤禠戠뫡溣⁧桴ꃃ桮琠귃档挠믡憧洠곃桮‮†††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††㰠氯㹩氼㹩਍††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴸ牴祵湥琭潨杮椭摮湯獥慩洭捡搭⵵楶瑥渭浡琭慯⵮慤瘭楯搭楯渭潧楡琭灯ㄭ〰昭晩ⵡ桮湵ⵧ慶⵮慣⵮潨ⵣ潨搭㈲㔰㌶栮浴≬挠慬獳∽桴浵扢潬正琠畨扭㐲砰㜱∵琠瑩敬∽牔祵믡溁琠써溴⁧湉潤敮楳㩡✠랺⁣썤₹楖믡璇丠浡琠썯溠쐠쎑₡鮻⁩釄믡榙渠潧ꃃ⁩潔⁰〱‰䥆䅆渠왨溰⁧ꮺꞺ趻⁣趻∧㸠椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㐲砰㜱⼵楦敬⽳敮獷㈯㈰⼲㤰㈯⼲牴祵湥琭潨杮椭摮湯獥慩洭捡搭⵵楶瑥渭浡琭慯⵮慤瘭楯搭楯渭潧楡琭灯ㄭ〰昭晩ⵡ桮湵ⵧ慶⵮慣⵮潨ⵣ潨ㄭ㈴㌳⸰灪≧眠摩桴∽㐲∰栠楥桧㵴ㄢ㔷•污㵴吢畲膻桴듃杮䤠摮湯獥慩›䴧뫡掷搠맃嘠螻⁴慎潴ꃃ釄ꇃ瘠믡榛쐠馻⁩杮썯榠吠灯ㄠ〰䘠䙉⁁桮냆杮瘠뫡溫挠뫡溧栠믡掍栠믡➍•㸯⼼㹡††††搼癩挠慬獳∽汭〲映敬⵸湯≥ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢敬牡楦≸ാ †††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡∯挠慬獳∽杢瑟条湟睥⁳獦㈱洠ㅢ‰汦•楴汴㵥䈢鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁㸢猼慰㹮썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎㱍猯慰㹮⼼㹡ഠ †††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㠳琭畲敹⵮桴湯ⵧ湩潤敮楳ⵡ慭ⵣ畤瘭敩⵴慮⵭潴湡搭ⵡ潶⵩潤⵩杮慯⵩潴⵰〱ⴰ楦慦渭畨杮瘭湡挭湡栭捯栭ⵯ㉤〲㘵⸳瑨汭•汣獡㵳昢㉳′浦潢摬•楴汴㵥吢畲膻桴듃杮䤠摮湯獥慩›䴧뫡掷搠맃嘠螻⁴慎潴ꃃ釄ꇃ瘠믡榛쐠馻⁩杮썯榠吠灯ㄠ〰䘠䙉⁁桮냆杮瘠뫡溫挠뫡溧栠믡掍栠믡➍㸢牔祵믡溁琠써溴⁧湉潤敮楳㩡∠랺⁣썤₹楖믡璇丠浡琠썯溠쐠쎑₡鮻⁩釄믡榙渠潧ꃃ⁩潔⁰〱‰䥆䅆渠왨溰⁧ꮺꞺ趻⁣趻㰢愯‾†††††㰠楤⁶汣獡㵳猢灡彯桴浵形敮獷渠湯彥扭洠ㅴ∰ാ †††††††††††††䈠ꇃ档귃砠믡₩ꆺ釄뫡澣쐠쎑₣桰ꇃ⁴釄⁩桮膻⁵桴듃杮쐠榑믡炇焠慵牴믡溍⁧牴냆믡掛渠썧禠쐠咐䤠摮湯獥慩挠ꆺ牴ꇃ釄믡榙栠뫡溡⁧썢溳⁧ꆺ杮㠠‴桴뫡₿楧믡榛‮†††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††㰠氯㹩氼㹩਍††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴸ楳略戭潡渭潵ⵣ桰灡琭楨爭ⵡ桫湯ⵧ档⵩ⵯ慰⵵捦焭慵杮栭楡瘭湡瀭慨⵩杮楯搭⵵楢欭楨瘭ⵥ楶瑥渭浡搭㈲㔰ㄶ栮浴≬挠慬獳∽桴浵扢潬正琠畨扭㐲砰㜱∵琠瑩敬∽楓꫃⁵썢澡渠냆믡掛倠써炡›吧써€慲欠써溴⁧档믡₉믡₟慐⁵䍆‬畑湡⁧ꎺ⁩ꮺ桰뫡榣渠鎻⁩놻戠믡₋桫⁩膻嘠螻⁴慎❭•㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㉟〴ㅸ㔷是汩獥港睥⽳〲㈲〯⼹㈲猯敩⵵慢ⵯ畮捯瀭慨⵰桴⵩慲欭潨杮挭楨漭瀭畡昭ⵣ畱湡ⵧ慨⵩慶⵮桰楡渭潧⵩畤戭⵩桫⵩敶瘭敩⵴慮⵭ㄱ㌲㜵樮杰•楷瑤㵨㈢〴•敨杩瑨∽㜱∵愠瑬∽楓꫃⁵썢澡渠냆믡掛倠써炡›吧써€慲欠써溴⁧档믡₉믡₟慐⁵䍆‬畑湡⁧ꎺ⁩ꮺ桰뫡榣渠鎻⁩놻戠믡₋桫⁩膻嘠螻⁴慎❭•㸯⼼㹡††††搼癩挠慬獳∽汭〲映敬⵸湯≥ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢敬牡楦≸ാ †††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡∯挠慬獳∽杢瑟条湟睥⁳獦㈱洠ㅢ‰汦•楴汴㵥䈢鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁㸢猼慰㹮썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎㱍猯慰㹮⼼㹡ഠ †††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㠳猭敩⵵慢ⵯ畮捯瀭慨⵰桴⵩慲欭潨杮挭楨漭瀭畡昭ⵣ畱湡ⵧ慨⵩慶⵮桰楡渭潧⵩畤戭⵩桫⵩敶瘭敩⵴慮⵭㉤〲㘵⸱瑨汭•汣獡㵳昢㉳′浦潢摬•楴汴㵥匢썩疪戠ꇃ왮鮻⁣桐ꇃ㩰✠桔곃爠⁡桫듃杮挠覻龻倠畡䘠ⱃ儠慵杮䠠뫡榣瘠뫡溫瀠ꎺ⁩杮믡榓搠믡₱讻欠楨瘠믡₁楖믡璇丠浡∧匾썩疪戠ꇃ왮鮻⁣桐ꇃ㩰∠桔곃爠⁡桫듃杮挠覻龻倠畡䘠ⱃ儠慵杮䠠뫡榣瘠뫡溫瀠ꎺ⁩杮믡榓搠믡₱讻欠楨瘠믡₁楖믡璇丠浡㰢愯‾†††††㰠楤⁶汣獡㵳猢灡彯桴浵形敮獷渠湯彥扭洠ㅴ∰ാ †††††††††††††吠믡₝慍楌畧⁥′썤溠⁨놻焠慵썴涢쐠랺⁣楢믡璇쐠뾺썴溢戠湩⁨ꞻ⁡慐⁵䍆ⴠ丠畧薻畑湡⁧ꎺ⁩牴湯⁧杮ꃃ⁹湡⁨牴믡₟膻欠潨ꇃ⁣ꇃ郄⁔楖믡璇丠浡‮†††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††㰠氯㹩氼㹩਍††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴷ汨⵶慰歲栭湡ⵧ敳ⵯ瑤瘭敩⵴慮⵭桫湯ⵧ畭湯氭ⵯ慢⵩敮⵮慲⵴杮楡琭敨栭敩⵮桮敩⵵桴⵵㉤〲㘵⸰瑨汭•汣獡㵳琢畨扭汢捯桴浵㉢〴ㅸ㔷•楴汴㵥䠢噌倠牡慈杮匠潥›쐧咐嘠螻⁴慎桫듃杮洠醻馻戠ꃃ⁩썮溪爠뫡璥渠ꆺ⁩桴믡₃楨믡溇渠楨믡疁琠ꦻ∧㸠椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㐲砰㜱⼵楦敬⽳敮獷㈯㈰⼲㤰㈯⼲汨⵶慰歲栭湡ⵧ敳ⵯ瑤瘭敩⵴慮⵭桫湯ⵧ畭湯氭ⵯ慢⵩敮⵮慲⵴杮楡琭敨栭敩⵮桮敩⵵桴⵵〱㘴㜱樮杰•楷瑤㵨㈢〴•敨杩瑨∽㜱∵愠瑬∽䱈⁖慐歲䠠湡⁧敓㩯✠郄⁔楖믡璇丠浡欠써溴⁧畭믡溑氠믡ₙ썢榠渠꫃ꖺ⁴杮뫡榡琠莻栠螻桮膻⁵桴믡➩•㸯⼼㹡††††搼癩挠慬獳∽汭〲映敬⵸湯≥ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢敬牡楦≸ാ †††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡∯挠慬獳∽杢瑟条湟睥⁳獦㈱洠ㅢ‰汦•楴汴㵥䈢鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁㸢猼慰㹮썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎㱍猯慰㹮⼼㹡ഠ †††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㜳栭癬瀭牡⵫慨杮猭潥搭⵴楶瑥渭浡欭潨杮洭潵⵮潬戭楡渭湥爭瑡渭慧⵩桴ⵥ楨湥渭楨略琭畨搭㈲㔰〶栮浴≬挠慬獳∽獦㈲映扭汯≤琠瑩敬∽䱈⁖慐歲䠠湡⁧敓㩯✠郄⁔楖믡璇丠浡欠써溴⁧畭믡溑氠믡ₙ썢榠渠꫃ꖺ⁴杮뫡榡琠莻栠螻桮膻⁵桴믡➩㸢䱈⁖慐歲䠠湡⁧敓㩯∠郄⁔楖믡璇丠浡欠써溴⁧畭믡溑氠믡ₙ썢榠渠꫃ꖺ⁴杮뫡榡琠莻栠螻桮膻⁵桴믡⊩⼼㹡††††††搼癩挠慬獳∽慳潰瑟畨扭湟睥⁳潮敮浟⁢瑭〱㸢਍††††††††††††††䱈⁖慐歲䠠湡⁧敓桴믡憫渠궺郄⁔楖믡璇丠浡쐠쎑₣釄ꇃ∠楧뫡疥戠ꃃ≩琠潲杮琠궺桴뫡溯⁧ⴴ‰牴냆믡掛匠湩慧潰敲‮†††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††㰠氯㹩氼㹩਍††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴸ摣⵶潤杮渭浡愭搭⵴楶瑥渭浡欭潨杮洭湡⵨慬搭ⵯ潢杮搭ⵡ楳杮灡牯ⵥ畱ⵡ桴瑵氭極搭㈲㔰㘵栮浴≬挠慬獳∽桴浵扢潬正琠畨扭㐲砰㜱∵琠瑩敬∽쑃嚐쐠쎐溴⁧慎臃›쐧咐嘠螻⁴慎桫듃杮洠뫡溡ⱨ氠ꃃ搠썢溳⁧釄ꇃ匠湩慧潰敲焠썵₡桴믡璥氠맃❩•㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㉟〴ㅸ㔷是汩獥港睥⽳〲㈲〯⼹㈲振癤搭湯ⵧ慮⵭ⵡ瑤瘭敩⵴慮⵭桫湯ⵧ慭桮氭ⵡ潤戭湯ⵧ慤猭湩慧潰敲焭慵琭畨⵴畬⵩㤰ㄴ〵樮杰•楷瑤㵨㈢〴•敨杩瑨∽㜱∵愠瑬∽쑃嚐쐠쎐溴⁧慎臃›쐧咐嘠螻⁴慎桫듃杮洠뫡溡ⱨ氠ꃃ搠썢溳⁧釄ꇃ匠湩慧潰敲焠썵₡桴믡璥氠맃❩•㸯⼼㹡††††搼癩挠慬獳∽汭〲映敬⵸湯≥ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢敬牡楦≸ാ †††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡∯挠慬獳∽杢瑟条湟睥⁳獦㈱洠ㅢ‰汦•楴汴㵥䈢鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁㸢猼慰㹮썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎㱍猯慰㹮⼼㹡ഠ †††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㠳挭癤搭湯ⵧ慮⵭ⵡ瑤瘭敩⵴慮⵭桫湯ⵧ慭桮氭ⵡ潤戭湯ⵧ慤猭湩慧潰敲焭慵琭畨⵴畬⵩㉤〲㔵⸶瑨汭•汣獡㵳昢㉳′浦潢摬•楴汴㵥䌢郄⁖郄듃杮丠浡쌠㪁✠郄⁔楖믡璇丠浡欠써溴⁧ꆺ桮‬썬₠潤戠돃杮쐠쎑₡楓杮灡牯⁥畱ꇃ琠ꖻ⁴썬榹∧䌾郄⁖郄듃杮丠浡쌠㪁∠郄⁔楖믡璇丠浡欠써溴⁧ꆺ桮‬썬₠潤戠돃杮쐠쎑₡楓杮灡牯⁥畱ꇃ琠ꖻ⁴썬榹㰢愯‾†††††㰠楤⁶汣獡㵳猢灡彯桴浵形敮獷渠湯彥扭洠ㅴ∰ാ †††††††††††††吠궺楧潡栠믡疯朠꾻⁡郄⁔楖믡璇丠浡瘠ꃃ匠湩慧潰敲渠궺釄냆믡掣猠믡₱畱湡琠ꋃ鮻ꮻ渠왧鶻⁩써涢洠믡ₙ썢溳⁧釄ꇃ쐠쎐溴⁧慎臃‮†††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††㰠氯㹩††††††††††⼼汵ാ †††††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢汯〳‰瑰〲㸢਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽扭〲㸢਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽摡≶猠祴敬∽慭杲湩琭灯〺硰活牡楧⵮潢瑴浯〺硰∻㰾楤⁶汣獡㵳攢愠獤损湯整瑮•慤慴椭㵤ㄢ•瑳汹㵥∢‾†††††㰠捳楲瑰愠祳据猠捲∽瑨灴㩳⼯慰敧摡⸲潧杯敬祳摮捩瑡潩⹮潣⽭慰敧摡樯⽳摡扳杹潯汧⹥獪㸢⼼捳楲瑰ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠ⴡ‭灓牯彴䍐楲桧彴楦㍸〰㉸〵ⴠ㸭਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††椼獮挠慬獳∽摡扳杹潯汧≥਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††猠祴敬∽楤灳慬㩹湩楬敮戭潬正眻摩桴㌺〰硰栻楥桧㩴㔲瀰≸਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††搠瑡ⵡ摡挭楬湥㵴挢ⵡ異ⵢ〶㈳㜴㠵㐰㘵㠶㐴ഢ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††慤慴愭ⵤ汳瑯∽㔱㌳㠵〹㈰㸢⼼湩㹳਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††猼牣灩㹴਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⠠摡扳杹潯汧⁥‽楷摮睯愮獤祢潧杯敬簠⁼嵛⸩異桳笨⥽഻ †††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠猯牣灩㹴⼼楤㹶搼癩挠慬獳∽⁥摡彳潣瑮湥≴搠瑡ⵡ摩∽∱猠祴敬∽慭杲湩琭灯〺硰∻㰾ⴡ‭敂楧慄汢⁥䍐獟摩彥慢⁲ 潆⁲湩畱物敩ⱳ瘠獩瑩栠瑴㩰⼯慤汢⹥潩ⴠ㸭搼癩椠㵤搢扡敬楷杤瑥㍟䨷䵡杷≯搠瑡ⵡ楷杤瑥楟㵤㌢䨷䵡杷≯㰾捳楲瑰⠾畦据楴湯搨愬戬氬攬弬
ൻ †††††椠⡦孤嵢☦孤嵢焮爩瑥牵㭮孤嵢昽湵瑣潩⡮笩搨扛⹝㵱孤嵢焮籼嵛⸩異桳愨杲浵湥獴紩攻愽挮敲瑡䕥敬敭瑮氨㬩਍††††††⹥獡湹㵣㬱⹥档牡敳㵴甧晴㠭㬧⹥牳㵣⼧猯慴楴⹣慤汢⹥潩搯獩⽴汰杵湩洮湩樮❳഻ †††††张愽朮瑥汅浥湥獴祂慔乧浡⡥⥬せ㭝⹟慰敲瑮潎敤椮獮牥䉴晥牯⡥ⱥ⥟഻ †††††素⠩楷摮睯搬捯浵湥ⱴ搧扡敬Ⱗ猧牣灩❴㬩਍††††††慤汢⡥猧瑥敓癲捩❥‬猧潰瑲㑳㈴挮浯⤧഻ †††††搠扡敬✨敳摮潌佧据❥㬩਍††††††慤汢⡥爧湥敤坲摩敧❴‬搧扡敬楷杤瑥㍟䨷䵡杷❯㬩⼼捳楲瑰㰾搯癩㰾ⴡ‭湅⁤䍐獟摩彥慢⁲ 潆⁲湩畱物敩ⱳ瘠獩瑩栠瑴㩰⼯慤汢⹥潩ⴠ㸭਍††††††⼼楤㹶⼼楤㹶††††††††⼼楤㹶਍††††††उउ搼癩挠慬獳∽扭〲㸢਍††††††उउ††††††††††猼祴敬ാ †††††††††⸠汦硥ㄭ笠਍††††††††††††汦硥›ㄠ഻ †††††††††素਍††††††††††朮灡ㄭ‰ൻ †††††††††††朠灡›〱硰഻ †††††††††素਍††††††††††愮楬湧椭整獭挭湥整⁲ൻ †††††††††††愠楬湧椭整獭›散瑮牥഻ †††††††††素਍††††††††††琮畨扭渭浵敢⁲浩筧਍††††††††††††楷瑤㩨㠠瀰㭸਍††††††††††††敨杩瑨›〶硰഻ †††††††††素਍††††††††††琮畨扭渭浵敢⁲渮浵敢筲਍††††††††††††潣潬㩲⌠慡㭡਍††††††††††††潦瑮猭穩㩥㌠瀰㭸਍††††††††††††潦瑮眭楥桧㩴㜠〰഻ †††††††††††眠摩桴›㔲硰഻ †††††††††††琠硥⵴污杩㩮挠湥整㭲਍††††††††††ൽ †††††††㰠猯祴敬ാ †††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㉢∰ാ †††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢㉳‰扦汯⁤扭㔱琠瑩敬浟楡≮ാ †††††††††††㰠⁡牨晥∽慪慶捳楲瑰㬺㸢썎溳⁧牴湯⁧畴뫡溧⼼㹡਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††甼汣獡㵳氢獩彴楴汴≥ാ †††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬⁸慧⵰〱愠楬湧椭整獭挭湥整≲ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楬畧ⵥ⼱㌳ⴲ扭灡数氭楡琭敩⵰畴ⵣ慬⵭潬湡欭楨氭湥搭煴ⵧ桰灡渭畧⵹潣挭潡瀭慨⵩牴ⵡ楧ⵡ楶氭ⵯ档祵湥戭潡搭湯ⵧ㉤〲㈵⸱瑨汭•汣獡㵳琢畨扭渭浵敢⁲ⵤ汦硥愠楬湧椭整獭挭湥整⁲慧⵰〱•楴汴㵥䴢慢灰⁥ꆺ⁩楴뫡炿琠믡接✠썬涠氠ꆺ❮欠楨氠꫃郄兔⁇桐ꇃⱰ渠畧⁹왣₡慣桰뫡榣琠ꎺ朠썩₡썶€潬挠畨螻戧潡쐠鎻杮㼧•㰾灳湡挠慬獳∽畮扭牥㸢㰱猯慰㹮椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㈳砰㐲⼰楦敬⽳敮獷㈯㈰⼲㤰㈯⼰扭灡数氭楡琭敩⵰畴ⵣ慬⵭潬湡欭楨氭湥搭煴ⵧ桰灡渭畧⵹潣挭潡瀭慨⵩牴ⵡ楧ⵡ楶氭ⵯ档祵湥戭潡搭湯ⵧ㠰㜴㘵瀮杮•楷瑤㵨㌢〲•敨杩瑨∽㐲∰愠瑬∽才灡数氠뫡榡琠뾺⁰ꖻ⁣氧ꃃ潬뫡溡‧桫⁩썬溪쐠咐䝑倠써炡‬杮祵挠ꇆ挠潡瀠ꎺ⁩牴뫡₣楧ꇃ瘠곃氠档祵믡溇✠慢釄믡溓❧∿⼠㰾愯㰾㍨挠慬獳∽獦㐱映敬⵸∱㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楬畧ⵥ⼱㌳ⴲ扭灡数氭楡琭敩⵰畴ⵣ慬⵭潬湡欭楨氭湥搭煴ⵧ桰灡渭畧⵹潣挭潡瀭慨⵩牴ⵡ楧ⵡ楶氭ⵯ档祵湥戭潡搭湯ⵧ㉤〲㈵⸱瑨汭•汣獡㵳∢琠瑩敬∽才灡数氠뫡榡琠뾺⁰ꖻ⁣氧ꃃ潬뫡溡‧桫⁩썬溪쐠咐䝑倠써炡‬杮祵挠ꇆ挠潡瀠ꎺ⁩牴뫡₣楧ꇃ瘠곃氠档祵믡溇✠慢釄믡溓❧∿䴾慢灰⁥ꆺ⁩楴뫡炿琠믡接∠썬涠氠ꆺ≮欠楨氠꫃郄兔⁇桐ꇃⱰ渠畧⁹왣₡慣桰뫡榣琠ꎺ朠썩₡썶€潬挠畨螻戢潡쐠鎻杮㼢⼼㹡⼼㍨‾†††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥朠灡ㄭ‰污杩⵮瑩浥⵳散瑮牥㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯氯杩敵ㄭ㌯㈳搭湡⵨慳档琭楲略琭灡搭⵴桰灡焭癢琭潵杮氭楡瘭ⵡ桮ⵡ慴ⵯ慭⵵潴ⵣ慶杮洭瑡瘭慵戭ⵯ慣⵰牴ⵯ慬⵩㉤〲㜴⸵瑨汭•汣獡㵳琢畨扭渭浵敢⁲ⵤ汦硥愠楬湧椭整獭挭湥整⁲慧⵰〱•楴汴㵥䐢湡⁨썳採⁨牴螻⁵궺⁰郄⁔桐ꇃ㩰✠䉑⁖왴우溡⁧慬❩瘠ꃃ✠桮ꃃ琠뫡澡洠뫡疫琠돃❣瘠뫡溯⁧랺ⱴ✠當⁡趻挠뫡炡‧牴믡₟ꆺ≩㸠猼慰汣獡㵳渢浵敢≲㈾⼼灳湡㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㍟〲㉸〴是汩獥港睥⽳〲㈲〯⼹㘱搯湡⵨慳档琭楲略琭灡搭⵴桰灡焭癢琭潵杮氭楡瘭ⵡ桮ⵡ慴ⵯ慭⵵潴ⵣ慶杮洭瑡瘭慵戭ⵯ慣⵰牴ⵯ慬⵩㐱㔰㘵樮杰•楷瑤㵨㌢〲•敨杩瑨∽㐲∰愠瑬∽慄桮猠ꇃ档琠楲믡疇琠뫡炭쐠咐倠써炡›儧噂琠냆ꇆ杮氠楡‧썶₠渧써₠ꆺꮺ⁵썴掳‧꾺杮洠뫡璷‬瘧慵戠믡₍ꆺ❰琠龻氠뫡榡•㸯⼼㹡格″汣獡㵳昢ㅳ‴汦硥ㄭ㸢愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯氯杩敵ㄭ㌯㈳搭湡⵨慳档琭楲略琭灡搭⵴桰灡焭癢琭潵杮氭楡瘭ⵡ桮ⵡ慴ⵯ慭⵵潴ⵣ慶杮洭瑡瘭慵戭ⵯ慣⵰牴ⵯ慬⵩㉤〲㜴⸵瑨汭•汣獡㵳∢琠瑩敬∽慄桮猠ꇃ档琠楲믡疇琠뫡炭쐠咐倠써炡›儧噂琠냆ꇆ杮氠楡‧썶₠渧써₠ꆺꮺ⁵썴掳‧꾺杮洠뫡璷‬瘧慵戠믡₍ꆺ❰琠龻氠뫡榡㸢慄桮猠ꇃ档琠楲믡疇琠뫡炭쐠咐倠써炡›儢噂琠냆ꇆ杮氠楡•썶₠渢써₠ꆺꮺ⁵썴掳•꾺杮洠뫡璷‬瘢慵戠믡₍ꆺ≰琠龻氠뫡榡⼼㹡⼼㍨‾†††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥朠灡ㄭ‰污杩⵮瑩浥⵳散瑮牥㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴲ档⵵楴档洭慢灰ⵥ當ⵡ桴⵩慤⵵桴瑡瘭湯ⵧ當ⵡ潣栭湡⵨潤杮砭畡琭潲杮渭慧⵹敭獳⵩慶渭祥慭⵲潴ⵡ慳杮搭㈲㔰㈰栮浴≬挠慬獳∽桴浵ⵢ畮扭牥搠昭敬⁸污杩⵮瑩浥⵳散瑮牥朠灡ㄭ∰琠瑩敬∽䌧ꞻ琠믡掋❨䴠慢灰⁥ꮻ⁡桴⁩釄뫡疥琠ꖺ⁴趻杮‬ꮻ⁡썣₳써溠⁨釄믡溙⁧砧뫡疥‧牴湯⁧杮ꃃ⁹敍獳⁩썶₠敎浹牡琠믡憏猠ꇃ杮•㰾灳湡挠慬獳∽畮扭牥㸢㰳猯慰㹮椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㈳砰㐲⼰楦敬⽳敮獷㈯㈰⼲㤰ㄯ⼹档⵵楴档洭慢灰ⵥ當ⵡ桴⵩慤⵵桴瑡瘭湯ⵧ當ⵡ潣栭湡⵨潤杮砭畡琭潲杮渭慧⵹敭獳⵩慶渭祥慭⵲潴ⵡ慳杮〭㈸㔵⸱湰≧眠摩桴∽㈳∰栠楥桧㵴㈢〴•污㵴✢桃믡₧讻档‧才灡数瘠믡憫琠楨쐠ꖺ⁵桴뫡璥瘠믡溍Ⱨ瘠믡憫挠돃栠ꃃ桮쐠馻杮✠ꖺ❵琠潲杮渠썧禠䴠獥楳瘠ꃃ丠祥慭⁲辻⁡썳溡≧⼠㰾愯㰾㍨挠慬獳∽獦㐱映敬⵸∱㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㈳挭畨琭捩⵨扭灡数瘭慵琭楨搭畡琭慨⵴潶杮瘭慵挭ⵯ慨桮搭湯ⵧ慸⵵牴湯ⵧ杮祡洭獥楳瘭ⵡ敮浹牡琭慯猭湡ⵧ㉤〲〵⸲瑨汭•汣獡㵳∢琠瑩敬∽䌧ꞻ琠믡掋❨䴠慢灰⁥ꮻ⁡桴⁩釄뫡疥琠ꖺ⁴趻杮‬ꮻ⁡썣₳써溠⁨釄믡溙⁧砧뫡疥‧牴湯⁧杮ꃃ⁹敍獳⁩썶₠敎浹牡琠믡憏猠ꇃ杮㸢䌢ꞻ琠믡掋≨䴠慢灰⁥ꮻ⁡桴⁩釄뫡疥琠ꖺ⁴趻杮‬ꮻ⁡썣₳써溠⁨釄믡溙⁧砢뫡疥•牴湯⁧杮ꃃ⁹敍獳⁩썶₠敎浹牡琠믡憏猠ꇃ杮⼼㹡⼼㍨‾†††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥朠灡ㄭ‰污杩⵮瑩浥⵳散瑮牥㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴳ敫⵴畱ⵡ潶杮㈭甭〲挭慨⵵ⵡ桴楡氭湡洭祡洭湡琭潨瑡挭敨⵴桮ⵡ當ⵡ湤ⵡ慶⵮潣⵮畣ⵡ敨⵰楤琭敩⵰㉤〲㠴⸴瑨汭•汣獡㵳琢畨扭渭浵敢⁲ⵤ汦硥愠楬湧椭整獭挭湥整⁲慧⵰〱•楴汴㵥䬢뫡璿焠ꎺ瘠닃杮㈠唠〲挠써疢쌠㪁吠써榡䰠湡洠祡洠뫡溯✠桴썯璡挠뾺❴‬渧써₠當❡쐠亐⁁ꮺ썣溲挠믡憭栠뫡点쐠榑琠뾺≰㸠猼慰汣獡㵳渢浵敢≲㐾⼼灳湡㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㍟〲㉸〴是汩獥港睥⽳〲㈲〯⼹㜱欯瑥焭慵瘭湯ⵧⴲ㉵ⴰ档畡愭琭慨⵩慬⵮慭⵹慭⵮桴慯⵴档瑥渭慨瘭慵搭慮瘭湡挭湯挭慵栭灥搭⵩楴灥〭㔹㌴⸱湰≧眠摩桴∽㈳∰栠楥桧㵴㈢〴•污㵴䬢뫡璿焠ꎺ瘠닃杮㈠唠〲挠써疢쌠㪁吠써榡䰠湡洠祡洠뫡溯✠桴썯璡挠뾺❴‬渧써₠當❡쐠亐⁁ꮺ썣溲挠믡憭栠뫡点쐠榑琠뾺≰⼠㰾愯㰾㍨挠慬獳∽獦㐱映敬⵸∱㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㌳欭瑥焭慵瘭湯ⵧⴲ㉵ⴰ档畡愭琭慨⵩慬⵮慭⵹慭⵮桴慯⵴档瑥渭慨瘭慵搭慮瘭湡挭湯挭慵栭灥搭⵩楴灥搭㈲㐰㐸栮浴≬挠慬獳∽•楴汴㵥䬢뫡璿焠ꎺ瘠닃杮㈠唠〲挠써疢쌠㪁吠써榡䰠湡洠祡洠뫡溯✠桴썯璡挠뾺❴‬渧써₠當❡쐠亐⁁ꮺ썣溲挠믡憭栠뫡点쐠榑琠뾺≰䬾뫡璿焠ꎺ瘠닃杮㈠唠〲挠써疢쌠㪁吠써榡䰠湡洠祡洠뫡溯∠桴썯璡挠뾺≴‬渢써₠當≡쐠亐⁁ꮺ썣溲挠믡憭栠뫡点쐠榑琠뾺㱰愯㰾栯㸳††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬⁸慧⵰〱愠楬湧椭整獭挭湥整≲ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㠳挭癤洭潵⵮桴祡栭癬琭楡猭潡欭潨杮搭ⵥ汨⵶潧杮漭⵨祫湵搭湡搭瑡甭〲瘭敩⵴慮⵭㉤〲㈵⸰瑨汭•汣獡㵳琢畨扭渭浵敢⁲ⵤ汦硥愠楬湧椭整獭挭湥整⁲慧⵰〱•楴汴㵥䌢郄⁖畭믡溑琠慨⁹䱈㩖✠ꆺ⁩慳桫듃杮쐠莻䠠噌䜠湯⁧桏欭畹ꮺ꾺⁴㉕‰楖믡璇丠浡∧㸠猼慰汣獡㵳渢浵敢≲㔾⼼灳湡㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㍟〲㉸〴是汩獥港睥⽳〲㈲〯⼹〲振癤洭潵⵮桴祡栭癬琭楡猭潡欭潨杮搭ⵥ汨⵶潧杮漭⵨祫湵搭湡搭瑡甭〲瘭敩⵴慮⵭㠱㠴㘳樮杰•楷瑤㵨㌢〲•敨杩瑨∽㐲∰愠瑬∽쑃嚐洠醻桴祡䠠噌›吧뫡榡猠潡欠써溴⁧釄믡₃䱈⁖潇杮传⵨祫湵搠뫡溫搠뫡璯唠〲嘠螻⁴慎❭•㸯⼼㹡格″汣獡㵳昢ㅳ‴汦硥ㄭ㸢愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴸ摣⵶畭湯琭慨⵹汨⵶慴⵩慳ⵯ桫湯ⵧ敤栭癬札湯ⵧ桯欭畹⵮慤⵮慤⵴㉵ⴰ楶瑥渭浡搭㈲㔰〲栮浴≬挠慬獳∽•楴汴㵥䌢郄⁖畭믡溑琠慨⁹䱈㩖✠ꆺ⁩慳桫듃杮쐠莻䠠噌䜠湯⁧桏欭畹ꮺ꾺⁴㉕‰楖믡璇丠浡∧䌾郄⁖畭믡溑琠慨⁹䱈㩖∠ꆺ⁩慳桫듃杮쐠莻䠠噌䜠湯⁧桏欭畹ꮺ꾺⁴㉕‰楖믡璇丠浡㰢愯㰾栯㸳††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††㰠甯㹬਍††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽扭〲㸢਍††††††††††搼癩挠慬獳∽獦〲映潢摬洠ㅢ‵楴汴彥慭湩㸢਍††††††††††††愼栠敲㵦樢癡獡牣灩㩴∻ാ †††††††††††††吠湩洠믡榛渠ꖺ൴ †††††††††††㰠愯ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠汵挠慬獳∽楬瑳瑟瑩敬㸢਍††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴲ桴湡ⵧ敤猭湩慧潰敲栭癬瀭牡⵫慨杮猭潥氭灡琭捵搭潵ⵣ档祵湥札慩瘭⵩楧湯ⵧ桮⵵番杲湥欭潬灰搭㈲㔰㠶栮浴≬挠慬獳∽桴浵扢潬正琠畨扭〳砰〲‰扭〱•楴汴㵥吢꾺杮搠믡₅楓杮灡牯ⱥ䠠噌倠牡慈杮匠潥氠뫡炭琠믡掩쐠욑ꎻ⁣档祵꫃楧⁡썶₭楧믡溑⁧桮냆䨠牵敧汋灯≰㸠椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥〳砰〲⼰楦敬⽳敮獷㈯㈰⼲㤰㈯⼲桴湡ⵧ敤猭湩慧潰敲栭癬瀭牡⵫慨杮猭潥氭灡琭捵搭潵ⵣ档祵湥札慩瘭⵩楧湯ⵧ桮⵵番杲湥欭潬灰ㄭ㐷㈹⸱灪≧眠摩桴∽〳∰栠楥桧㵴㈢〰•污㵴吢꾺杮搠믡₅楓杮灡牯ⱥ䠠噌倠牡慈杮匠潥氠뫡炭琠믡掩쐠욑ꎻ⁣档祵꫃楧⁡썶₭楧믡溑⁧桮냆䨠牵敧汋灯≰⼠㰾愯㰾㍨挠慬獳∽扦汯⁤獦㘱㸢愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴲ桴湡ⵧ敤猭湩慧潰敲栭癬瀭牡⵫慨杮猭潥氭灡琭捵搭潵ⵣ档祵湥札慩瘭⵩楧湯ⵧ桮⵵番杲湥欭潬灰搭㈲㔰㠶栮浴≬挠慬獳∽•楴汴㵥吢꾺杮搠믡₅楓杮灡牯ⱥ䠠噌倠牡慈杮匠潥氠뫡炭琠믡掩쐠욑ꎻ⁣档祵꫃楧⁡썶₭楧믡溑⁧桮냆䨠牵敧汋灯≰吾꾺杮搠믡₅楓杮灡牯ⱥ䠠噌倠牡慈杮匠潥氠뫡炭琠믡掩쐠욑ꎻ⁣档祵꫃楧⁡썶₭楧믡溑⁧桮냆䨠牵敧汋灯㱰愯㰾栯㸳††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††㰠㍨挠慬獳∽浦潢摬映ㅳ∴㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭杮慯⵩慨杮愭桮㌯㈳爭湯污潤搭湡琭潲琭慨桮渭畧楯琭畨ⵡ慴⵩慭⵮瑵ⵤ牴ⵯ敶焭敵渭慨挭湵ⵧ楢洭慩洭楡洭瑯挭捡⵨潶礭搭㈲㔰㜶栮浴≬挠慬獳∽•楴汴㵥刢湯污潤搠뫡溧琠龻琠써溠⁨渧왧鶻⁩桴믡憫‧ꆺ⁩慍瑕Ɽ琠龻瘠믡₁畱꫃渠써₠앣溩⁧讻洠믡憉洠楡洠믡璙挠ꇃ档✠썶₴뷃∧刾湯污潤搠뫡溧琠龻琠써溠⁨渧왧鶻⁩桴믡憫‧ꆺ⁩慍瑕Ɽ琠龻瘠믡₁畱꫃渠써₠앣溩⁧讻洠믡憉洠楡洠믡璙挠ꇃ档✠썶₴뷃㰧愯㰾栯㸳††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††㰠㍨挠慬獳∽浦潢摬映ㅳ∴㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㠳瘭慵琭慨杮猭湩慧潰敲栭癬瀭牡⵫慨杮猭潥戭瑡渭潧戭祡札灡猭湡ⵧ桴楡砭浥琭慲⵮敤扲⵹㉤〲㘵⸶瑨汭•汣獡㵳∢琠瑩敬∽ꮻ⁡桴뫡溯⁧楓杮灡牯ⱥ䠠噌倠牡慈杮猭潥戠뫡璥渠鶻戠祡朠뫡炥猠湡⁧桔ꇃ⁩數牴뫡溭搠牥祢㸢ꮻ⁡桴뫡溯⁧楓杮灡牯ⱥ䠠噌倠牡慈杮猭潥戠뫡璥渠鶻戠祡朠뫡炥猠湡⁧桔ꇃ⁩數牴뫡溭搠牥祢⼼㹡⼼㍨‾†††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††格″汣獡㵳昢扭汯⁤獦㐱㸢愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴸ桮⵭潮杮氭湯ⵧ潤⵩桴祡琭畨敹⵮牴潵杮渭潧楡挭潨甭〲瘭敩⵴慮⵭晶ⵦ桰湡甭杮戭瑡渭潧搭㈲㔰㔶栮浴≬挠慬獳∽•楴汴㵥丢䵈渠돃杮氠닃杮쐠쎑榲琠慨⁹桴祵믡溁琠왲龻杮渠潧뫡榡挠潨唠〲嘠螻⁴慎Ɑ嘠䙆瀠ꎺ믡溩⁧ꖺ⁴杮믡⊝举䵈渠돃杮氠닃杮쐠쎑榲琠慨⁹桴祵믡溁琠왲龻杮渠潧뫡榡挠潨唠〲嘠螻⁴慎Ɑ嘠䙆瀠ꎺ믡溩⁧ꖺ⁴杮믡㲝愯㰾栯㸳††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††㰠㍨挠慬獳∽浦潢摬映ㅳ∴㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㠳搭⵴楶瑥渭浡挭畨ⵡ敬⵮楤桮搭湯ⵧ慮⵭ⵡ潨湡栭潡瘭⵩潣⵮ⴲ档潵杮渭慧⵩牢湵楥搭湯ⵧ楴潭⵲㉤〲㘵⸴瑨汭•汣獡㵳∢琠瑩敬∽郄⁔楖믡璇丠浡挠왨憰氠꫃釄믡溉⁨郄듃杮丠浡쌠₁潨ꃃꎺ썶€썣溲㈠挠왨鮻杮渠ꆺ⁩牂湵楥‬郄듃杮吠浩牯㸢郄⁔楖믡璇丠浡挠왨憰氠꫃釄믡溉⁨郄듃杮丠浡쌠₁潨ꃃꎺ썶€썣溲㈠挠왨鮻杮渠ꆺ⁩牂湵楥‬郄듃杮吠浩牯⼼㹡⼼㍨‾†††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††⼼汵ാ †††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳愢獤獟楴正⁹扭〲㸢਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽摡≶猠祴敬∽慭杲湩琭灯〺硰活牡楧⵮潢瑴浯㈺瀰㭸㸢搼癩挠慬獳∽⁥摡彳潣瑮湥≴搠瑡ⵡ摩∽∲猠祴敬∽㸢猼牣灩⁴獡湹⁣牳㵣栢瑴獰⼺瀯条慥㉤朮潯汧獥湹楤慣楴湯挮浯瀯条慥⽤獪愯獤祢潧杯敬樮≳㰾猯牣灩㹴਍††††††ℼⴭ匠潰瑲㐴弲〳砰〶弰楲桧㉴晟硩ⴠ㸭਍††††††椼獮挠慬獳∽摡扳杹潯汧≥਍††††††††猠祴敬∽楤灳慬㩹湩楬敮戭潬正眻摩桴㌺〰硰栻楥桧㩴〶瀰≸਍††††††††搠瑡ⵡ摡挭楬湥㵴挢ⵡ異ⵢ〶㈳㜴㠵㐰㘵㠶㐴ഢ ††††††††慤慴愭ⵤ汳瑯∽ㄴ㐷〲㌲㘹㸢⼼湩㹳਍††††††猼牣灩㹴਍††††††††⠠摡扳杹潯汧⁥‽楷摮睯愮獤祢潧杯敬簠⁼嵛⸩異桳笨⥽഻ †††††㰠猯牣灩㹴⼼楤㹶⼼楤㹶††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼敳瑣潩㹮਍††††††††⼼楤㹶਍††††††⼼慭湩ാ †††††ഠ †††††ഠ †††††㰠捳楲瑰ാ †††††††␠搨捯浵湥⥴爮慥祤昨湵瑣潩⡮
⁻†††ഠ †††††††††瘠牡椠㴠ㄠ഻ †††††††††␠✨挣湯整瑮摟瑥楡浩❧⸩慥档昨湵瑣潩⡮笩਍††††††††††††慶⁲椤杭㴠␠琨楨⥳഻ †††††††††††瘠牡映汩湥浡⁥‽椤杭愮瑴⡲猧捲⤧഻ †††††ഠ †††††††††††椠⡦⠤桴獩⸩瑡牴✨楴汴❥⤩渠瑯彥浩条⁥‽㰧灳湡挠慬獳∽潮整楟慭敧≳✾␫琨楨⥳愮瑴⡲琧瑩敬⤧✫⼼灳湡✾഻ †††††††††††攠獬⁥潮整楟慭敧㴠✠㬧਍††††††††††††⭩㬫਍††††††††††††⠤潮整楟慭敧⸩湩敳瑲晁整⡲⠤桴獩⤩഻ †††††††††素㬩਍††††††਍††††††††††⠤⌧潣瑮湥彴敤慴汩⸠楶敤浯汣牗灡数❲⸩慥档昨湵瑣潩⡮笩਍††††††††††††慶⁲牳彣晩慲敭㴠␠琨楨⥳挮楨摬敲⡮椧牦浡❥⸩瑡牴✨牳❣㬩਍††††††††††††晩ℨ牳彣晩慲敭
⠤桴獩⸩敲潭敶汃獡⡳瘧摩潥捭坬慲灰牥⤧഻ †††††††††素㬩਍††††††††⥽഻ †††††㰠猯牣灩㹴਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††††††昼潯整⁲汣獡㵳昢潯整彲慭湩㸢਍††††††††搼癩挠慬獳∽潣瑮楡敮≲ാ †††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢潯整彲潴≰ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳搢昭敬⁸楬瑳瑟潷湟睥≳ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢汯㔲数⁲扭㔱㸢਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡≥ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽∯琠瑩敬∽偓剏協㐴∲‾偓剏協㐴′⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††甼汣獡㵳洢湥彵敭畮扟瑯潴≭ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭敶猭潰瑲㑳㈴瀭⸴瑨汭•楴汴㵥嘢믡₁档뫃杮琠듃≩嘾믡₁档뫃杮琠듃㱩愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯氯敩⵮敨瘭楯挭畨杮琭楯瀭⸱瑨汭•楴汴㵥䰢썩溪栠믡⊇䰾썩溪栠믡㲇愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯振楨桮猭捡⵨慢ⵯ慭⵴㉰栮浴≬琠瑩敬∽桃귃桮猠ꇃ档戠뫡澣洠뫡璭㸢桃귃桮猠ꇃ档戠뫡澣洠뫡璭⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楤略欭潨湡猭⵵畤杮瀭⸳瑨汭•楴汴㵥쐢榐믡疁欠潨뫡溣猠믡₭ꖻ杮㸢郄膻⁵桫ꎺ궻搠믡溥㱧愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯港畧敹⵮慴ⵣ楢湥琭灡瀭⸶瑨汭•楴汴㵥丢畧썹溪琠뫡掯戠썩溪琠뫡炭㸢李祵꫃꾺⁣楢꫃궺㱰愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯祵湥搭湵ⵧ㕰栮浴≬琠瑩敬∽畔莻ꖻ杮㸢畔莻ꖻ杮⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††㰠甯㹬਍††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽潣㉬瀵牥洠ㅢ∵ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦⼢•楴汴㵥䰢噉卅佃䕒㸢䰠噉卅佃䕒㰠愯ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠汵挠慬獳∽敭畮浟湥彵潢瑴浯㸢਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦∢琠瑩敬∽讻档琠楨쐠ꖺ≵䰾믡掋⁨桴⁩釄뫡疥⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽•楴汴㵥䬢뫡璿焠ꎺ戠돃杮쐠쎑⊡䬾뫡璿焠ꎺ戠돃杮쐠쎑㲡愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦∢琠瑩敬∽ꎺ杮砠뫡炿栠뫡溡≧䈾뫡溣⁧뾺⁰ꆺ杮⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††㰠甯㹬਍††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽潣㉬瀵牥洠ㅢ∵ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦⼢•楴汴㵥䜢ꎺ⁩釄뫡疥渠믡榕戠뫡璭㸢䜠ꎺ⁩釄뫡疥渠믡榕戠뫡璭㰠愯ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠汵挠慬獳∽敭畮浟湥彵潢瑴浯㸢਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦∢琠瑩敬∽李ꆺ⁩ꆺ杮䄠桮㸢李ꆺ⁩ꆺ杮䄠桮⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽•楴汴㵥䌢뫃⁰ㅃ㸢썃為䌠㰱愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦∢琠瑩敬∽慌䰠杩≡䰾⁡楌慧⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽•楴汴㵥嘢䰠慥畧≥嘾䰠慥畧㱥愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦∢琠瑩敬∽楌畧⁥∱䰾杩敵ㄠ⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽•楴汴㵥䔢牵灯⁡敌条敵㸢畅潲慰䰠慥畧㱥愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††⼼汵ാ †††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢汯㔲数⁲扭㔱㸢਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡≥ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽∯琠瑩敬∽䱃≂‾䱃⁂⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††甼汣獡㵳洢湥彵敭畮扟瑯潴≭ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽•楴汴㵥䴢≕䴾㱕愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦∢琠瑩敬∽牁敳慮≬䄾獲湥污⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽•楴汴㵥䈢牡慣㸢慂捲㱡愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦∢琠瑩敬∽敒污䴠摡楲≤刾慥慍牤摩⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽•楴汴㵥䌢敨獬慥㸢桃汥敳㱡愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦∢琠瑩敬∽畊敶瑮獵㸢畊敶瑮獵⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽•楴汴㵥䈢祡牥畍楮档㸢慂敹湲䴠湵捩㱨愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦∢琠瑩敬∽卐≇倾䝓⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††ഠ †††††††††††††††㰠甯㹬਍††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††਍††††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††搼癩挠慬獳∽扭〳搠昭敬⁸污杩⵮瑩浥⵳散瑮牥㸢਍††††††††††††愼栠敲㵦⼢•汣獡㵳洢⵲畡潴氠杯彯潦瑯牥㸢਍††††††††††††††格㸴椼杭猠捲∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳浩条獥氯杯彯慭湩献杶•敨杩瑨∽〵•㸯⼼㑨ാ †††††††††††㰠愯ാ †††††ഠ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢⵬畡潴琠硥⵴楲桧⁴捩湯瑟灯牟杩瑨㸢਍††††††††††††††愼栠敲㵦⼢潣瑮捡⽴•楴汴㵥䰢썩溪栠믡₇灳牯獴㐴⸲潣≭挠慬獳∽扦汯≤䌾湯慴瑣⼼㹡ഠ †††††††††††††㰠⁡牨晥∽振楨桮猭捡⵨慢ⵯ慭⵴㉰栮浴≬琠瑩敬∽桃귃桮猠ꇃ档戠뫡澣洠뫡璭猠潰瑲㑳㈴挮浯•汣獡㵳昢潢摬㸢牐癩捡⁹潰楬祣⼼㹡਍††††††††††††††愼栠敲㵦⼢楤略欭潨湡猭⵵畤杮瀭⸴瑨汭•楴汴㵥쐢榐믡疁欠潨뫡溣猠믡₭ꖻ杮猠潰瑲㑳㈴挮浯•汣獡㵳昢潢摬㸢敔浲⁳景甠敳⼼㹡਍††††††††††††††猼慰汣獡㵳猢捯慩彬扭㸢਍††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷昮捡扥潯⹫潣⽭灳牯獴㐴挲浯∯爠汥∽潮潦汬睯渠潯数敮≲琠牡敧㵴弢汢湡≫ാ †††††††††††††††††㰠浩⁧牳㵣栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯浥汰瑡獥㈯㈰⼲桴浥獥椯慭敧⽳扦献杶•敨杩瑨∽㔱•㸯ഠ †††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睴瑩整⹲潣⽭灓牯獴㐴挲浯•敲㵬渢景汯潬⁷潮灯湥牥•慴杲瑥∽扟慬歮㸢਍††††††††††††††††††椼杭猠捲∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳浩条獥琯⹷癳≧栠楥桧㵴ㄢ∵⼠ാ †††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷潹瑵扵⹥潣⽭档湡敮⽬䍕穇坂䩱䡃䕗浧䵍ㄶ㉘具䄶•敲㵬渢景汯潬⁷潮灯湥牥•慴杲瑥∽扟慬歮㸢਍††††††††††††††††††椼杭猠捲∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳浩条獥礯畴献杶•敨杩瑨∽㔱•㸯਍††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††⼼灳湡ാ †††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††㰠搯癩ാ †††††㰠是潯整㹲਍††††††搼癩挠慬獳∽慢正琭灯㸢⼼楤㹶਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††††††猼牣灩㹴਍††††††††††††⠤畦据楴湯⤨笠਍††††††††††††††⠤⸧慬祺⤧䰮穡⡹㬩਍††††††††††††⥽഻ †††††††††㰠猯牣灩㹴਍††††††††††猼牣灩⁴牳㵣⼢楬⽢硥汰獵樯畱牥⹹睴湥祴睴湥祴樮≳琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰㸢⼼捳楲瑰ാ †††††††㰠捳楲瑰猠捲∽氯扩支灸畬⽳煪敵祲攮獸楬敤⹲獪瘿㌽•祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴㰾猯牣灩㹴਍††††††††猼牣灩⁴牳㵣⼢楬⽢硥汰獵支灸畬⹳敤⹶獪瘿〽㈮ㄮ•祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴㰾猯牣灩㹴††††††††††ℼⴭ䰠慯⁤慆散潢歯匠䭄映牯䨠癡卡牣灩⁴ⴭാ †††††††††††㰠楤⁶摩∽扦爭潯≴㰾搯癩ാ †††††††††††㰠捳楲瑰ാ ††††††††††††眠湩潤⹷扦獁湹䥣楮⁴‽畦据楴湯⤨笠਍††††††††††††††䉆椮楮⡴ൻ ††††††††††††††砠扦汭††††††›牴敵ബ ††††††††††††††瘠牥楳湯†††††›瘧⸳✲਍††††††††††††††⥽഻ ††††††††††††素഻ †††††ഠ ††††††††††††⠠畦据楴湯搨‬ⱳ椠⥤笠਍†††††††††††††慶⁲獪‬橦⁳‽⹤敧䕴敬敭瑮䉳呹条慎敭猨嬩崰഻ ††††††††††††椠⁦搨朮瑥汅浥湥䉴䥹⡤摩⤩爠瑥牵㭮਍†††††††††††††獪㴠搠挮敲瑡䕥敬敭瑮猨㬩樠⹳摩㴠椠㭤਍†††††††††††††獪献捲㴠✠瑨灴㩳⼯潣湮捥⹴慦散潢歯渮瑥瘯彩乖猯此砯扦汭挮獵潴敭捲慨⹴獪㬧਍†††††††††††††⼯樠⹳牳⁣‽栧瑴獰⼺振湯敮瑣昮捡扥潯⹫敮⽴楶噟⽎摳⹫獪砣扦汭ㄽ瘦牥楳湯瘽⸳☲灡䥰㵤ㄲ㜵㘱ㄷㄴ㘲㘱㔸愦瑵䱯杯灁䕰敶瑮㵳✱഻ ††††††††††††映獪瀮牡湥乴摯⹥湩敳瑲敂潦敲樨ⱳ映獪㬩਍††††††††††††⡽潤畣敭瑮‬猧牣灩❴‬昧捡扥潯⵫獪摳❫⤩㰻猯牣灩㹴਍††††††††††††猼牣灩⁴牳㵣栢瑴獰⼺愯楰⹳潧杯敬挮浯樯⽳汰瑡潦浲樮≳愠祳据搠晥牥笾慬杮›瘧❩㱽猯牣灩㹴਍††††††††††††††ℼⴭ䄠獤䘠潯整⁲ⴭാ †††††††††††††††㰠湩⁳汣獡㵳㤢㈸㥡㤴∶搠瑡ⵡ敫㵹〢㄰捡㉡慢㤵敢愲攸敦慣㠱づ搹㡦㈵∱㰾椯獮ാ †††††††††††㰠捳楲瑰愠祳据搠晥牥猠捲∽瑨灴㩳⼯橡㔱㤵漮汮湩⽥慢㤲昸㐰樮≳㰾猯牣灩㹴††††ℼⴭ䔠摮䄠獤䘠潯整⁲ⴭാ †††††††㰠戯摯㹹਍††††††††⼼瑨汭�