ഊ††††††㰡䑏䍔奐䔠桴浬⁐啂䱉䌠∭⼯圳䌯⽄呄⁘䡔䵌‱⸰⁔牡湳楴楯湡氯⽅丢•桴瑰㨯⽷睷⹷㌮潲术呒⽸桴浬ㄯ䑔䐯硨瑭氱⵴牡湳楴楯湡氮摴搢㸍ਠ†††††‼桴浬慮朽≶椢㸠†ഊ††††††††㱨敡搾ഊ††††††††††㱭整愠湡浥㴢䅕呈佒∠楴敭灲潰㴢慵瑨潲∠捯湴敮琽≓灯牴猠㐴㈢ 㸍ਠ†††††††††‼浥瑡慭攽≡扳瑲慣琢⁣潮瑥湴㴢印潲瑳‴㐲∠⼾ഊ††††††††††㱭整愠湡浥㴢捯灹物杨琢⁣潮瑥湴㴢䍯灹物杨琠슩′〱㤠批⁓灯牴猠㐴㈢ 㸍ਠ†††††††††‼浥瑡慭攽≲潢潴猢⁣潮瑥湴㴢楮摥砬景汬潷Ɱ潯摰∠⼾ഊ††††††††††㱭整愠湡浥㴢䝯潧汥扯琢⁣潮瑥湴㴢楮摥砬景汬潷∠⼾ഊ††††††††††㱭整愠桴瑰ⵥ煵楶㴢堭啁ⵃ潭灡瑩扬攢⁣潮瑥湴㴢牥煵楲敳䅣瑩癥堽瑲略∠⼾ഊ††††††††††㱭整愠桴瑰ⵥ煵楶㴢䍯湴敮琭呹灥∠捯湴敮琽≴數琯桴浬㬠捨慲獥琽畴昭㠢 㸍ਠ†††††††††‼浥瑡⁨瑴瀭敱畩瘽≣潮瑥湴⵬慮杵慧攢⁩瑥浰牯瀽≩湌慮杵慧攢⁣潮瑥湴㴢敮∯㸍ਠ†††††††††‼浥瑡⁰牯灥牴礽≯机汯捡汥∠捯湴敮琽≥湟啓• 㸍ਠ†††††††††‼浥瑡⁰牯灥牴礽≯机獩瑥彮慭攢⁣潮瑥湴㴢印潲瑳‴㐲∠⼾ഊ††††††††††㱭整愠湡浥㴢癩敷灯牴∠捯湴敮琽≷楤瑨㵤敶楣攭睩摴栬⁩湩瑩慬⵳捡汥㴱⸰Ⱐ浡硩浵洭獣慬攽ㄮ〬⁵獥爭獣慬慢汥㵮漢 㸍ਠ†††††††††‼浥瑡⁨瑴瀭敱畩瘽≣潮瑥湴⵬慮杵慧攢⁣潮瑥湴㴢癩∠⼾ഊ††††††††††㱭整愠湡浥㴢䅕呈佒∠捯湴敮琽≓灯牴猠㐴㈢ 㸍ਠ†††††††††‼浥瑡慭攽≃佐奒䥇䡔∠捯湴敮琽≓灯牴猠㐴㈢ 㸍ਠ†††††††††‼浥瑡⁰牯灥牴礽≦戺慰灟楤∠捯湴敮琽∲㜷ㄲ〰㤰㈱㌰ㄱ∠⼾ഊ††††††††††㱭整愠湡浥㴢杯潧汥⵳楴攭癥物晩捡瑩潮∠捯湴敮琽∵歟戭楣桇癳䱑入剌睚㕋㍩潴奬桃䤱㡷䵧䴴㝖㝡ㅫ∠⼾ഊ††††††††††㱭整愠灲潰敲瑹㴢晢㩰慧敳∠捯湴敮琽∱〳㜹㜶ㄴ㐴㈹〸∠⼾ഊ††††††††††㱭整愠灲潰敲瑹㴢潧㩴祰攢⁣潮瑥湴㴢慲瑩捬攢 㸼浥瑡⁰牯灥牴礽≯机瑩瑬攢⁣潮瑥湴㴢卡甠盃뉮朠㈠嘠ⴠ䱥慧略㨠乨꽮朠瓃굮⁨槡뮇甠泡몡挠煵慮⁣桯⁴棡몧礠偡牫™ 㸼浥瑡⁰牯灥牴礽≯机畲氢⁣潮瑥湴㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯扯湧ⵤ愭癩整⵮慭⼳ㄳ⵳慵⵶潮札㈭瘭汥慧略⵮桵湧⵴楮⵨楥甭污挭煵慮ⵣ桯⵴桡礭灡牫ⵤㄹ㘶㜲⹨瑭氢 㸼浥瑡⁰牯灥牴礽≯机摥獣物灴楯渢⁣潮瑥湴㴢叡뮱⃡몣湨⁨우齮朠握뮧愠䍯癩搠ⴠㄹ⁶쎠⁶굮⃄酥渠쒑敯⁢쎡洠歨槡몿渠捨漠䡌嘠偡牫⁈慮朠卥漠盃ꀠ쒐呑䜠噩蝴⁎慭⁧띰桩腵棃댠歨쒃渮⁔畹桩쎪測棡뮯湧⁴쎭渠桩蝵ꅣⁱ畡渠쒑쎣⃄釡몿渠獡甠盃뉮朠㈠嘠ⴠ䱥慧略′〲〮∠⼾㱭整愠灲潰敲瑹㴢潧㩩浡来∠捯湴敮琽≨瑴灳㨯⽭敤楡⹳灯牴猴㐲⹣潭⽲敳楺敟ㄲ〰砶㈷⽦楬敳⽮敷猯㈰㈰⼰㌯ㄷ⽳慵⵶潮札㈭瘭⵬敡杵攭湨畮札瑩渭桩敵⵬慣⵱畡渭捨漭瑨慹⵰慲欭ㄲ〳㌳⹪灧∯㸼浥瑡⁰牯灥牴礽≡牴楣汥㩡畴桯爢⁣潮瑥湴㴢㄰㌷㤷㘱㐴㐲㤰㠢 㸼浥瑡⁰牯灥牴礽≡牴楣汥㩳散瑩潮∠捯湴敮琽≎敷猢 㸼浥瑡⁰牯灥牴礽≡牴楣汥㩴慧∠捯湴敮琽≐慲欠䡡湧⁓敯Ⱐ쒐呑䜠噩蝴⁎慭Ⱐ嘠ⴠ䱥慧略′〲〬⁖䰠坯牬搠䍵瀠㈰㈲∠⼾㱭整愠灲潰敲瑹㴢摡扬攺業慧攢⁣潮瑥湴㴢桴瑰猺⼯浥摩愮獰潲瑳㐴㈮捯洯牥獩穥張〰砳㈰⽦楬敳⽮敷猯㈰㈰⼰㌯ㄷ⽳慵⵶潮札㈭瘭⵬敡杵攭湨畮札瑩渭桩敵⵬慣⵱畡渭捨漭瑨慹⵰慲欭ㄲ〳㌳⹪灧∯㸼浥瑡⁰牯灥牴礽≤慢汥㩩瑥浟楤∠捯湴敮琽∱㤶㘷㈢⼾㱭整愠灲潰敲瑹㴢摡扬攺慵瑨潲∠捯湴敮琽≈濃ꁮ朠䅮栢⼾㱭整愠灲潰敲瑹㴢慲瑩捬攺獥捴楯渢⁣潮瑥湴㴢䋃鍎䜠쒐쎁⁖䧡뮆吠乁䴢⼾㱭整愠灲潰敲瑹㴢慲瑩捬攺灵扬楳桥摟瑩浥∠捯湴敮琽∲〲〭〳ⴱ㝔ㄳ㨳ㄺ〰⬰㜺〰∯㸼汩湫⁲敬㴢慭灨瑭氢⁨牥昽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⼳ㄳ⵳慵⵶潮札㈭瘭汥慧略⵮桵湧⵴楮⵨楥甭污挭煵慮ⵣ桯⵴桡礭灡牫ⵤㄹ㘶㜲⹡浰∾㱬楮欠牥氽≣慮潮楣慬∠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯扯湧ⵤ愭癩整⵮慭⼳ㄳ⵳慵⵶潮札㈭瘭汥慧略⵮桵湧⵴楮⵨楥甭污挭煵慮ⵣ桯⵴桡礭灡牫ⵤㄹ㘶㜲⹨瑭氢㸍ਠ†††††††‼獣物灴⁴祰攽≡灰汩捡瑩潮⽬搫橳潮∾ഊ††††††††笍ਠ†††††††††•䁣潮瑥硴∺•桴瑰猺⼯獣桥浡⹯牧∬‍ਠ†††††††††•䁴祰攢㨠≎敷獁牴楣汥∬‍ਠ†††††††††•浡楮䕮瑩瑹佦偡来∺⁻‍ਠ†††††††††††•䁴祰攢㨠≗敢偡来∬‍ਠ†††††††††††•䁩搢㨠≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽢潮札摡⵶楥琭湡洯㌱㌭獡甭癯湧ⴲ⵶⵬敡杵攭湨畮札瑩渭桩敵⵬慣⵱畡渭捨漭瑨慹⵰慲欭搱㤶㘷㈮桴浬∠ഊ††††††††††紬‍ਠ†††††††††•桥慤汩湥∺•卡甠揆ꅮ우愠瑲鵩ꅩ⁳쎡湧Ⱐ䡌嘠偡牫⁈慮札獥漠瑨鼠灨쎠漠湨뤠湨쎵洢Ⱐഊ††††††††††≩浡来∺⁻‍ਠ†††††††††††•䁴祰攢㨢䥭慧敏扪散琢Ⱐഊ††††††††††††≵牬∺≨瑴灳㨯⽭敤楡⹳灯牴猴㐲⹣潭⽲敳楺敟ㄲ〰砶㔰⽦楬敳⽮敷猯㈰㈰⼰㌯ㄷ⽳慵⵶潮札㈭瘭⵬敡杵攭湨畮札瑩渭桩敵⵬慣⵱畡渭捨漭瑨慹⵰慲欭ㄲ〳㌳⹪灧∬‍ਠ†††††††††††•睩摴栢㨱㈰〬‍ਠ†††††††††††•桥楧桴∺㘵〠ഊ††††††††††紬‍ਠ†††††††††•摡瑥偵扬楳桥搢㨠∲〲〭〳ⴱ㝔ㄳ㨳ㄺ〰⬰㜺〰∬‍ਠ†††††††††•摡瑥䵯摩晩敤∺•㈰㈰ⴰ㌭ㄷ吱㐺㈴㨳㘫〷㨰〢Ⰽਠ†††††††††•慵瑨潲∺⁻ഊ††††††††††††≀瑹灥∺•健牳潮∬ഊ††††††††††††≮慭攢㨠≂䱖⁑畡湧⁈畹∬ഊ††††††††††††≤敳捲楰瑩潮∺•囅ꤠ兵慮朠䡵礠⡳楮栠滄荭‱㤷㔩쎠饴⁢쎬湨痡몭渠癩쎪渠⡂䱖⤬棃ꀠ拃ꅯ柆냡뮝椠噩蝴⁎慭⸠䅮栠쒑우ꍣ⁢槡몿琠쒑뽮桩腵ⁱ畡⁶慩⁴狃눠杩쎡洠쒑酣⁣ꝡ쎪湨⁖呃㌢Ⰽਠ†††††††††††•橯扔楴汥∺•乨쎠⁢쎡漠ⴠ䋃걮栠汵굮⁶槃ꩮ∬ഊ††††††††††††≳慭敁猢㨠嬍ਠ†††††††††††††•桴瑰猺⼯睷眮晡捥扯潫⹣潭⽢汶煵慮杨畹∬ഊ††††††††††††††≨瑴灳㨯⽷睷⹹潵瑵扥⹣潭⽵獥爯扬癱畡湧桵礢Ⰽਠ†††††††††††††•桴瑰猺⼯癩⹷楫楰敤楡⹯牧⽷楫椯兵慮束䡵祟⡮栥䌳╁た戥䌳╁ㅯ⤢ഊ††††††††††††崍ਠ†††††††††⁽Ⱐഊ††††††††††≰畢汩獨敲∺⁻‍ਠ†††††††††††•䁴祰攢㨠≏牧慮楺慴楯渢Ⱐഊ††††††††††††≮慭攢㨠≓灯牴猠㐴㈢Ⱐഊ††††††††††††≬潧漢㨠笠ഊ††††††††††††††≀瑹灥∺•䥭慧敏扪散琢Ⱐഊ††††††††††††††≵牬∺•㰿㵗䕂彄位䅉丿㸯瑥浰污瑥猯摥晡畬琯瑨敭敳⽩浡来猯汯杯⹰湧∬‍ਠ†††††††††††††•睩摴栢㨱㠶㠬•桥楧桴∺㌷㌠ഊ††††††††††††素ഊ††††††††††紬‍ਠ†††††††††•摥獣物灴楯渢㨠≓넠ꍮ栠棆냡뮟湧⁣ꝡ⁃潶楤ⴱ㤠盃ꀠ盡몭渠쒑敮⃄酥漠拃ꅭ桩뽮⁣桯⁈䱖⁐慲欠䡡湧⁓敯⁶쎠⃄達兇⁖槡뮇琠乡洠柡몷瀠湨槡뮁甠歨쎳棄荮⸠呵礠湨槃ꩮⰠ湨꽮朠瓃굮⁨槡뮇甠泡몡挠煵慮⃄釃ꌠ쒑뽮⁳慵⁶쎲湧′⁖ⵌ敡杵攠㈰㈰⸢‍ਠ†††††††⁽ഊ††††††††㰯獣物灴㸍ਠ†††††††‼獣物灴⁴祰攽≡灰汩捡瑩潮⽬搫橳潮∾ഊ††††††††††††笍ਠ†††††††††††††•䁣潮瑥硴∺•桴瑰㨯⽳捨敭愮潲朢Ⰽਠ†††††††††††††•䁴祰攢㨠≂牥慤捲畭扌楳琢Ⰽਠ†††††††††††††•楴敭䱩獴䕬敭敮琢㨠嬍ਠ†††††††††††††††⁻ഊ††††††††††††††††††≀瑹灥∺•䱩獴䥴敭∬ഊ††††††††††††††††††≰潳楴楯渢㨠ㄬഊ††††††††††††††††††≮慭攢㨠≔牡湧⁣棡뮧∬ഊ††††††††††††††††††≩瑥洢㨠≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⼢ഊ††††††††††††††††紬ഊ††††††††††††††††笍ਠ†††††††††††††††††•䁴祰攢㨠≌楳瑉瑥洢Ⰽਠ†††††††††††††††††•灯獩瑩潮∺′Ⰽਠ†††††††††††††††††•湡浥∺•䋃鍎䜠쒐쎁⁖䧡뮆吠乁䴢Ⰽਠ†††††††††††††††††•楴敭∺•桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯扯湧ⵤ愭癩整⵮慭⼢ഊ††††††††††††††††紬ഊ††††††††††††††††笍ਠ†††††††††††††††††•䁴祰攢㨠≌楳瑉瑥洢Ⰽਠ†††††††††††††††††•灯獩瑩潮∺″Ⰽਠ†††††††††††††††††•湡浥∺•呩渠員뮩挢ഊ††††††††††††††††納ਠ†††††††††††††⁝ഊ††††††††††††納ਠ†††††††††‼⽳捲楰琾††††㱬楮欠牥氽≳瑹汥獨敥琢⁴祰攽≴數琯捳猢⁨牥昽∯汩戯數灬畳⽥硰汵献捳猿瘽〮㔮㘢 㸠†††††††††††‼瑩瑬放卡甠盃뉮朠㈠嘠ⴠ䱥慧略㨠乨꽮朠瓃굮⁨槡뮇甠泡몡挠煵慮⁣桯⁴棡몧礠偡牫ℼ⽴楴汥㸍ਠ†††††††††‼浥瑡慭攽≤敳捲楰瑩潮∠捯湴敮琽≓넠ꍮ栠棆냡뮟湧⁣ꝡ⁃潶楤‭‱㤠盃ꀠ盡몭渠쒑敮⃄酥漠拃ꅭ桩뽮⁣桯⁈䱖⁐慲欠䡡湧⁓敯⁶쎠⃄達兇⁖槡뮇琠乡洠柡몷瀠湨槡뮁甠歨쎳棄荮⸠呵礠湨槃ꩮⰠ湨꽮朠瓃굮⁨槡뮇甠泡몡挠煵慮⃄釃ꌠ쒑뽮⁳慵⁶쎲湧′⁖‭⁌敡杵攠㈰㈰⸢ 㸍ਠ†††††††††‼浥瑡慭攽≫敹睯牤猢⁣潮瑥湴㴢偡牫⁈慮朠卥漬⃄達兇⁖槡뮇琠乡洬⁖‭⁌敡杵攠㈰㈰Ⱐ噌⁗潲汤⁃異′〲㈢ 㸍ਠ†††††††††‼汩湫⁲敬㴢獨潲瑣畴⁩捯渢⁨牥昽∯晡癩捯渮灮朢⁴祰攽≩浡来⽸⵩捯渢㸍ਠ†††††††††‼汩湫⁲敬㴢獴祬敳桥整∠瑹灥㴢瑥硴⽣獳∠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯瑥浰污瑥猯㈰㈲⽴桥浥猯捳猯景湴猯景湴猭獴祬攮捳猢㸍ਠ†††††††††‼汩湫⁲敬㴢獴祬敳桥整∠瑹灥㴢瑥硴⽣獳∠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯瑥浰污瑥猯㈰㈲⽴桥浥猯捳猯浡楮⹣獳㽶㴱⸱⸹∾ഊ††††††††††㱬楮欠牥氽≳瑹汥獨敥琢⁴祰攽≴數琯捳猢⁨牥昽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽴敭灬慴敳⼲〲㈯瑨敭敳⽣獳⽣畳瑯洮捳猿瘽ㄮ〮㈢㸍ਠ†††††††††‼汩湫⁲敬㴢獴祬敳桥整∠瑹灥㴢瑥硴⽣獳∠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯瑥浰污瑥猯㈰㈲⽴桥浥猯捳猯獬楣欭瑨敭攮捳猢㸍ਠ†††††††††‼獣物灴⁴祰攽≴數琯橡癡獣物灴∠獲挽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽴敭灬慴敳⼲〲㈯瑨敭敳⽪猯橱略特ⴳ⸴⸱⹭楮⹪猢㸼⽳捲楰琾‍ਠ†††††††††‼獣物灴⁴祰攽≴數琯橡癡獣物灴∠獲挽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽴敭灬慴敳⼲〲㈯瑨敭敳⽪猯橱略特⹳捲潬汢慲⹪猢㸼⽳捲楰琾‍ਠ†††††††††‼獣物灴⁴祰攽≴數琯橡癡獣物灴∠獲挽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽴敭灬慴敳⼲〲㈯瑨敭敳⽪猯橱略特⹬慺礮浩渮橳∾㰯獣物灴㸠ഊ††††††††††㱳捲楰琠瑹灥㴢瑥硴⽪慶慳捲楰琢⁳牣㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯瑥浰污瑥猯㈰㈲⽴桥浥猯橳⽳汩捫⹭楮⹪猢㸼⽳捲楰琾‍ਠ†††††††††‼獣物灴⁴祰攽≴數琯橡癡獣物灴∠獲挽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽴敭灬慴敳⼲〲㈯瑨敭敳⽪猯浡楮⹪猢㸼⽳捲楰琾ഊ††††††††††㱳捲楰琠瑹灥㴢瑥硴⽪慶慳捲楰琢⁳牣㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯瑥浰污瑥猯㈰㈲⽴桥浥猯橳⽢慳攮橳∾㰯獣物灴㸍ਠ†††††††††‼ℭⴠ䝬潢慬⁳楴攠瑡朠⡧瑡朮橳⤠ⴠ䝯潧汥⁁湡汹瑩捳‭ⴾഊ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㱳捲楰琠慳祮挠獲挽≨瑴灳㨯⽷睷⹧潯杬整慧浡湡来爮捯洯杴慧⽪猿楤㵕䄭ㄵ㐰ㄳㄷ㠭ㄢ㸼⽳捲楰琾ഊ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㱳捲楰琾ഊ†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††睩湤潷⹤慴慌慹敲‽⁷楮摯眮摡瑡䱡祥爠籼⁛崻ഊ†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††晵湣瑩潮⁧瑡木⥻摡瑡䱡祥爮灵獨⡡牧畭敮瑳⤻納ਠ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⁧瑡木❪猧Ⱐ湥眠䑡瑥⠩⤻ഊ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ഊ†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††杴慧⠧捯湦楧✬‧啁ⴱ㔴〱㌱㜸ⴱ✩㬍ਠ†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††‼⽳捲楰琾ഊ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㱭整愠湡浥㴧摭捡⵳楴攭癥物晩捡瑩潮✠捯湴敮琽❡〵婓楴塖䡰瑕湖䕕䑆㍡唱坔湒婕吰㤰✠⼾ഊ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㱳捲楰琠獲挽≨瑴灳㨯⽣摮⹯湥獩杮慬⹣潭⽳摫猯佮敓楧湡汓䑋⹪猿瘽ㄢ⁡獹湣㴢∾㰯獣物灴㸍ਠ†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††‼獣物灴㸍ਠ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⁶慲⁏湥卩杮慬‽⁷楮摯眮佮敓楧湡氠籼⁛崻ഊ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††उ††佮敓楧湡氮灵獨⡦畮捴楯渨⤠笍ਠ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ठ††⁏湥卩杮慬⹩湩琨笍ਠ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ठ†††⁡灰䥤㨠∹㝢㕡㕥㐭挴ㅦⴴ慦挭㠴㈳ⴲ慡づ捥攷㘴挢Ⰽਠ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ठ†††⁡畴潒敳畢獣物扥㨠瑲略Ⰽਠ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ठ†††潴楦祂畴瑯渺⁻ഊ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††उ†††††敮慢汥㨠瑲略Ⰽਠ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ठ†††⁽Ⰽਠ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ठ††⁽⤻ഊ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††उ†††佮敓楧湡氮獨潷乡瑩癥偲潭灴⠩㬍ਠ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ठ†⁽⤻ഊ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰯獣物灴㸍ਠ†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††‼浥瑡慭攽❤浣愭獩瑥⵶敲楦楣慴楯渧⁣潮瑥湴㴧愰㕚卩瑘噈灴啮噅啄䘳慕ㅗ呮剚啔〹〧 㸍ਠ†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††‼ℭⴠ却慲琠䅬數愠䍥牴楦礠䩡癡獣物灴‭ⴾഊ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㱳捲楰琠瑹灥㴢瑥硴⽪慶慳捲楰琢㸍ਠ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 慴牫彯灴猠㴠笠慴牫彡捣琺≚楏獵ㅙㅍ渲ぉ漢Ⱐ摯浡楮㨢獰潲瑳㐴㈮捯洢Ɽ祮慭楣㨠瑲略紻ഊ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⡦畮捴楯渨⤠笠癡爠慳‽⁤潣畭敮琮捲敡瑥䕬敭敮琨❳捲楰琧⤻⁡献瑹灥‽‧瑥硴⽪慶慳捲楰琧㬠慳⹡獹湣‽⁴牵攻⁡献獲挠㴠≨瑴灳㨯⽣敲瑩晹⵪献慬數慭整物捳⹣潭⽡瑲欮橳∻⁶慲⁳‽⁤潣畭敮琮来瑅汥浥湴獂祔慧乡浥⠧獣物灴✩嬰崻献灡牥湴乯摥⹩湳敲瑂敦潲攨慳Ⱐ猩㬠紩⠩㬍ਠ†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††‼⽳捲楰琾ഊ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㱮潳捲楰琾㱩浧⁳牣㴢桴瑰猺⼯捥牴楦礮慬數慭整物捳⹣潭⽡瑲欮杩昿慣捯畮琽婩佳由失䵮㈰䥯∠獴祬攽≤楳灬慹㩮潮攢⁨敩杨琽∱∠睩摴栽∱∠慬琽∢ 㸼⽮潳捲楰琾ഊ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰡ⴭ⁅湤⁁汥硡⁃敲瑩晹⁊慶慳捲楰琠ⴭ㸠‍ਠ†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††‼浥瑡慭攽≧潯杬攭獩瑥⵶敲楦楣慴楯渢⁣潮瑥湴㴢㥊䥂䉸噶塲䈳卣牘䬳眴㡙䥹啥㑪档彗㍂䕃湌摂㝁夢 㸍ਠ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㱭整愠灲潰敲瑹㴢晢㩰慧敳∠捯湴敮琽∱ㄵ㔷㌳㄰㈷㈸㔴∠⼾ഊ††††††††††††ഊ††††††††††††ഊ††††††††††††††††††ഊ††††††††††††††††††††††㰡ⴭ⁁摳⁈敡摥爠ⴭ㸍ਠ†††††††††‼獣物灴⁤慴愭慤ⵣ汩敮琽≣愭灵戭㘰㌲㐷㔸〴㔶㘸㐴∠慳祮挠獲挽≨瑴灳㨯⽰慧敡搲⹧潯杬敳祮摩捡瑩潮⹣潭⽰慧敡搯橳⽡摳批杯潧汥⹪猢㸼⽳捲楰琾††††㰡ⴭ⁅湤⁁摳⁈敡摥爠ⴭ㸍ਠ†††††‍ਠ†††††‍ਠ†††††‍ਠ†††††††††‼ℭⴠ䭨쎴湧⁉䄬⁋棃둮朠䅍倠䝬潢慬⁳楴攠瑡朠⡧瑡朮橳⤠ⴠ䝯潧汥⁁湡汹瑩捳‭ⴾഊ††††††††††㱳捲楰琠慳祮挠獲挽≨瑴灳㨯⽷睷⹧潯杬整慧浡湡来爮捯洯杴慧⽪猿楤㵕䄭ㄵ㐰ㄳㄷ㠭㠢㸼⽳捲楰琾ഊ††††††††††㱳捲楰琾ഊ†††††††††††睩湤潷⹤慴慌慹敲‽⁷楮摯眮摡瑡䱡祥爠籼⁛崻ഊ†††††††††††晵湣瑩潮⁧瑡木⥻摡瑡䱡祥爮灵獨⡡牧畭敮瑳⤻納ਠ††††††††††⁧瑡木❪猧Ⱐ湥眠䑡瑥⠩⤻ഊ††††††ഊ†††††††††††杴慧⠧捯湦楧✬‧啁ⴱ㔴〱㌱㜸ⴸ✩㬍ਠ†††††††††‼⽳捲楰琾ഊ††††††ഊ††††††ഊ††††††ഊ††††††ഊ††††††††††††††††㰡ⴭ⁐䌠䝬潢慬⁳楴攠瑡朠⡧瑡朮橳⤠ⴠ䝯潧汥⁁湡汹瑩捳‭ⴾഊ††††††††††††㱳捲楰琠慳祮挠獲挽≨瑴灳㨯⽷睷⹧潯杬整慧浡湡来爮捯洯杴慧⽪猿楤㵕䄭ㄵ㐰ㄳㄷ㠭㐢㸼⽳捲楰琾ഊ††††††††††††㱳捲楰琾ഊ†††††††††††††睩湤潷⹤慴慌慹敲‽⁷楮摯眮摡瑡䱡祥爠籼⁛崻ഊ†††††††††††††晵湣瑩潮⁧瑡木⥻摡瑡䱡祥爮灵獨⡡牧畭敮瑳⤻納ਠ††††††††††††⁧瑡木❪猧Ⱐ湥眠䑡瑥⠩⤻ഊ††††††ഊ†††††††††††††杴慧⠧捯湦楧✬‧啁ⴱ㔴〱㌱㜸ⴴ✩㬍ਠ†††††††††††‼⽳捲楰琾ഊ††††††††††††††††††††㰡ⴭ⁐䌠䑥瑡楬猠䝬潢慬⁳楴攠瑡朠⡧瑡朮橳⤠ⴠ䝯潧汥⁁湡汹瑩捳‭ⴾഊ††††††††††††††㱳捲楰琠慳祮挠獲挽≨瑴灳㨯⽷睷⹧潯杬整慧浡湡来爮捯洯杴慧⽪猿楤㵕䄭ㄵ㐰ㄳㄷ㠭㘢㸼⽳捲楰琾ഊ††††††††††††††㱳捲楰琾ഊ†††††††††††††††睩湤潷⹤慴慌慹敲‽⁷楮摯眮摡瑡䱡祥爠籼⁛崻ഊ†††††††††††††††晵湣瑩潮⁧瑡木⥻摡瑡䱡祥爮灵獨⡡牧畭敮瑳⤻納ਠ††††††††††††††⁧瑡木❪猧Ⱐ湥眠䑡瑥⠩⤻ഊ††††††ഊ†††††††††††††††杴慧⠧捯湦楧✬‧啁ⴱ㔴〱㌱㜸ⴶ✩㬍ਠ†††††††††††††‼⽳捲楰琾ഊ††††††††††††††††ഊ††††††††㰯桥慤㸍ਠ†††††††‼扯摹㸍ਠ†††††††††‼摩瘠楤㴢晢⵲潯琢㸼⽤楶㸍ਠ†††††‼獣物灴⁡獹湣⁤敦敲⁣牯獳潲楧楮㴢慮潮祭潵猢⁳牣㴢桴瑰猺⼯捯湮散琮晡捥扯潫⹮整⽶楟噎⽳摫⹪猣硦扭氽ㄦ癥牳楯渽瘷⸰∠湯湣攽≅汄か癗䨢㸼⽳捲楰琾ഊ††††††㰡ⴭ⁂敧楮⁰潰異⁆䈠ⴭ㸍ਠ†††††‼獴祬放ഊ††††††††⍦扯砭扡捫杲潵湤⁻ഊ††††††††††摩獰污示潮攻ഊ††††††††††扡捫杲潵湤㨠牧扡⠰ⰰⰰⰰ⸸⤻ഊ††††††††††睩摴栺‱〰┻ഊ††††††††††桥楧桴㨠㄰〥㬍ਠ†††††††††⁰潳楴楯渺⁦楸敤㬍ਠ†††††††††⁴潰㨠〻ഊ††††††††††汥晴㨠〻ഊ††††††††††稭楮摥砺‹㤹㤹㤹㬍ਠ†††††††⁽ഊ††††††ഊ††††††††⍦扯砭捬潳攠笍ਠ†††††††††⁷楤瑨㨠㄰〥㬍ਠ†††††††††⁨敩杨琺‱〰┻ഊ††††††††納ਠ†††††‍ਠ†††††††‣晢潸ⵤ楳灬慹⁻ഊ††††††††††扡捫杲潵湤㨠⍥慥慥愻ഊ††††††††††扯牤敲㨠㕰砠獯汩搠癡爨ⴭ灲業慲礭捯汯爩㬍ਠ†††††††††⁷楤瑨㨠㌵ば砻ഊ††††††††††桥楧桴㨠㈳ば砻ഊ††††††††††灯獩瑩潮㨠慢獯汵瑥㬍ਠ†††††††††⁴潰㨠㌲┻ഊ††††††††††汥晴㨠㌷┻ഊ††††††††††⵷敢歩琭扯牤敲⵲慤極猺‵灸㬍ਠ†††††††††‭浯稭扯牤敲⵲慤極猺‵灸㬍ਠ†††††††††⁢潲摥爭牡摩畳㨠㕰砻ഊ††††††††納ਠ†††††‍ਠ†††††††⁀浥摩愠獣牥敮⁡湤
浡砭睩摴栺‷㘸灸⥻ഊ††††††††††⍦扯砭摩獰污礠笍ਠ†††††††††††敦琺⁣慬挨㔰┠ⴠㄷ㕰砩㬍ਠ†††††††††⁽ഊ††††††††納ਠ†††††‍ਠ†††††††‣晢潸ⵢ畴瑯渠笍ਠ†††††††††⁦汯慴㨠物杨琻ഊ††††††††††捵牳潲㨠灯楮瑥爻ഊ††††††††††灯獩瑩潮㨠慢獯汵瑥㬍ਠ†††††††††⁲楧桴㨠ば砻ഊ††††††††††瑯瀺‰灸㬍ਠ†††††††††⁺⵩湤數㨠ㄻഊ††††††††納ਠ†††††‍ਠ†††††††‣晢潸ⵢ畴瑯渺扥景牥⁻ഊ††††††††††捯湴敮琺•䍌体䔢㬍ਠ†††††††††⁰慤摩湧㨠㕰砠㡰砻ഊ††††††††††扡捫杲潵湤㨠⌳愵㜹㔻ഊ††††††††††捯汯爺‣敡敡敡㬍ਠ†††††††††⁦潮琭睥楧桴㨠扯汤㬍ਠ†††††††††⁦潮琭獩穥㨠㄰灸㬍ਠ†††††††††⁦潮琭晡浩汹㨠❔慨潭愧㬍ਠ†††††††⁽ഊ††††††ഊ††††††††⍦扯砭汩湫Ⱓ晢潸⵬楮欠愮癩獩瑥搬⍦扯砭汩湫⁡Ⱓ晢潸⵬楮欠愺桯癥爠笍ਠ†††††††††⁣潬潲㨠⍡慡慡愻ഊ††††††††††景湴⵳楺攺‹灸㬍ਠ†††††††††⁴數琭摥捯牡瑩潮㨠湯湥㬍ਠ†††††††††⁴數琭慬楧渺⁣敮瑥爻ഊ††††††††††灡摤楮机‵灸㬍ਠ†††††††⁽ഊ††††††㰯獴祬放ഊ††††††㱳捲楰琠瑹灥㴧瑥硴⽪慶慳捲楰琧㸍ਠ††††††† ⼼⅛䍄䅔䅛ഊ††††††††橑略特⹣潯歩攠㴠晵湣瑩潮
步礬⁶慬略Ⱐ潰瑩潮猩⁻ഊ††††††††⼯敹⁡湤⁡琠汥慳琠癡汵攠杩癥測⁳整⁣潯歩攮⸮ഊ††††††††楦
慲杵浥湴献汥湧瑨‾‱…☠却物湧⡶慬略⤠ℽ㴠≛潢橥捴⁏扪散瑝∩⁻ഊ††††††††潰瑩潮猠㴠橑略特⹥硴敮搨筽Ⱐ潰瑩潮猩㬍ਠ†††††††⁩映⡶慬略‽㴽畬氠籼⁶慬略‽㴽⁵湤敦楮敤⤠笍ਠ†††††††灴楯湳⹥硰楲敳‽‭ㄻഊ††††††††納ਠ†††††††⁩映⡴祰敯映潰瑩潮献數灩牥猠㴽㴠❮畭扥爧⤠笍ਠ†††††††⁶慲⁤慹猠㴠潰瑩潮献數灩牥猬⁴‽灴楯湳⹥硰楲敳‽敷⁄慴攨⤻ഊ††††††††琮獥瑄慴攨琮来瑄慴攨⤠⬠摡祳⤻ഊ††††††††納ਠ†††††††⁶慬略‽⁓瑲楮木癡汵攩㬍ਠ†††††††⁲整畲渠⡤潣畭敮琮捯潫楥‽⁛ഊ††††††††敮捯摥啒䥃潭灯湥湴⡫敹⤬‧㴧Ⰽਠ†††††††灴楯湳⹲慷‿⁶慬略›⁥湣潤敕剉䍯浰潮敮琨癡汵攩Ⰽਠ†††††††灴楯湳⹥硰楲敳‿‧㬠數灩牥猽✠⬠潰瑩潮献數灩牥献瑯啔䍓瑲楮木⤠㨠✧Ⱐ⼯⁵獥⁥硰楲敳⁡瑴物扵瑥Ⱐ浡砭慧攠楳潴⁳異灯牴敤⁢礠䥅ഊ††††††††潰瑩潮献灡瑨‿‧㬠灡瑨㴧‫灴楯湳⹰慴栠㨠✧Ⰽਠ†††††††灴楯湳⹤潭慩渠㼠✻⁤潭慩渽✠⬠潰瑩潮献摯浡楮›‧✬ഊ††††††††潰瑩潮献獥捵牥‿‧㬠獥捵牥✠㨠✧ഊ††††††††崮橯楮⠧✩⤻ഊ††††††††納ਠ††††††† ⼠步礠慮搠灯獳楢汹灴楯湳⁧楶敮Ⱐ来琠捯潫楥⸮⸍ਠ†††††††灴楯湳‽⁶慬略⁼簠筽㬍ਠ†††††††⁶慲⁲敳畬琬⁤散潤攠㴠潰瑩潮献牡眠㼠晵湣瑩潮
猩⁻⁲整畲渠猻⁽›⁤散潤敕剉䍯浰潮敮琻ഊ††††††††牥瑵牮
牥獵汴‽敷⁒敧䕸瀨✨㼺幼㬠⤧‫⁥湣潤敕剉䍯浰潮敮琨步礩‫‧㴨孞㭝⨩✩⹥硥挨摯捵浥湴⹣潯歩攩⤠㼠摥捯摥⡲敳畬瑛ㅝ⤠㨠湵汬㬍ਠ†††††††⁽㬍ਠ††††††† ⽝崾ഊ††††††㰯獣物灴㸍ਠ†††††‼獣物灴⁴祰攽❴數琯橡癡獣物灴✾ഊ††††††橑略特⡤潣畭敮琩⹲敡摹⡦畮捴楯渨␩笍ਠ††††††⁩昨␮捯潫楥⠧灯灵灟晡捥扯潫形潸✩‡㴠❹敳✩笍ਠ††††††††․⠧⍦扯砭扡捫杲潵湤✩⹤敬慹⠵〰〩⹦慤敉渨❭敤極洧⤻ഊ†††††††††␨✣晢潸ⵢ畴瑯測‣晢潸ⵣ汯獥✩⹣汩捫⡦畮捴楯渨⥻ഊ††††††††††␨✣晢潸ⵢ慣歧牯畮搧⤮獴潰⠩⹦慤敏畴⠧浥摩畭✩㬍ਠ††††††††⁽⤻ഊ††††††††納ਠ†††††††․⹣潯歩攨❰潰異彦慣敢潯歟扯砧Ⱐ❹敳✬⁻⁰慴栺‧⼧Ⱐ數灩牥猺‷⁽⤻ഊ††††††紩㬍ਠ†††††‼⽳捲楰琾ഊ††††††㱤楶⁩搽❦扯砭扡捫杲潵湤✾ഊ†††††††㱤楶⁩搽❦扯砭捬潳攧㸼⽤楶㸍ਠ††††††‼摩瘠楤㴧晢潸ⵤ楳灬慹✾ഊ††††††††㱤楶⁩搽❦扯砭扵瑴潮✾㰯摩瘾ഊ†††††††㱤楶⁣污獳㴢晢⵰慧攢⁤慴愭桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮晡捥扯潫⹣潭⽓灯牴猴㐲捯洭㄰ㄹ㈰㌲㠹㘲〹㌢⁤慴愭瑡扳㴢∠摡瑡⵷楤瑨㴢∠摡瑡⵨敩杨琽∢⁤慴愭獭慬氭桥慤敲㴢晡汳攢⁤慴愭慤慰琭捯湴慩湥爭睩摴栽≴牵攢⁤慴愭桩摥ⵣ潶敲㴢晡汳攢⁤慴愭獨潷ⵦ慣数楬攽≴牵攢㸼扬潣歱畯瑥⁣楴攽≨瑴灳㨯⽷睷⹦慣敢潯欮捯洯印潲瑳㐴㉣潭ⴱ〱㤲〳㈸㤶㈰㤳∠捬慳猽≦戭硦扭氭灡牳攭楧湯牥∾㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹦慣敢潯欮捯洯印潲瑳㐴㉣潭ⴱ〱㤲〳㈸㤶㈰㤳∾印潲瑳㐴㈼⽡㸼⽢汯捫煵潴放㰯摩瘾ഊ†††††††㰯摩瘾ഊ††††††㰯摩瘾ഊ††††††㰡ⴭ⁅湤⁰潰異⁆䈠ⴭ㸠†††‼桥慤敲⁣污獳㴢捬敡牦楸⁨敡摥牟浡楮∾ഊ††††††††㱤楶⁣污獳㴢捯湴慩湥爠搭晬數⁣汥慲晩砢㸍ਠ†††††††††‼摩瘠捬慳猽≤ⵦ汥砠浲ⵡ畴漢㸍ਠ†††††††††††‼摩瘠捬慳猽≤ⵦ汥砢㸍ਠ†††††††††††††‼摩瘾ഊ††††††††††††††††††††††††††††㱡⁨牥昽∯∠瑩瑬攽≳灯牴猴㐲⹣潭∠捬慳猽≬潧潟浡楮∾ഊ††††††††††††††††††††㱩浧⁳牣㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯瑥浰污瑥猯㈰㈲⽴桥浥猯業慧敳⽬潧潟浡楮⹳癧∠睩摴栽∲㐰∠桥楧桴㴢㐸∠慬琽≳灯牴猴㐲⹣潭∠⼾ഊ††††††††††††††††††㰯愾ഊ††††††††††††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢獨潷彴業敟瑯瀠湯湥彭戢㹔棡뮩⁢愬‰㐯㄰⼲〲㈼⽤楶㸍ਠ†††††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††‼摩瘠捬慳猽≭氭慵瑯⁤ⵦ汥砢㸍ਠ†††††††††††‼摩瘠捬慳猽≩捯湟瑯灟物杨琠搭晬數⁡汩杮⵩瑥浳ⵣ敮瑥爢㸍ਠ†††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≢潸彳敡牣栠湯湥彭戢㸍ਠ†††††††††††††††‼景牭整桯搽≰潳琢⁡捴楯渽∿浯搽慲捨楶攦慣琽獥慲捨∠捬慳猽≤ⵦ汥砢㸍ਠ†††††††††††††††††‼楮灵琠瑹灥㴢瑥硴∠灬慣敨潬摥爽≎棡몭瀠瓡뮫棃덡⁴쎬洠歩뽭‮⸮∠湡浥㴢獥慲捨∠捬慳猽≴硴彳敡牣栢 㸍ਠ†††††††††††††††††‼楮灵琠瑹灥㴢獵扭楴∠捬慳猽≢瑮彳敡牣栢 㸍ਠ†††††††††††††††‼⽦潲派ഊ††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≮潮敟浢∾ഊ††††††††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹦慣敢潯欮捯洯獰潲瑳㐴㉣潭⼢⁲敬㴢湯景汬潷潯灥湥爢⁴慲来琽≟扬慮欢㸍ਠ†††††††††††††††††‼業朠獲挽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽴敭灬慴敳⼲〲㈯瑨敭敳⽩浡来猯晢⹳癧∠桥楧桴㴢ㄵ∠⼾‍ਠ†††††††††††††††‼⽡㸍ਠ†††††††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯瑷楴瑥爮捯洯印潲瑳㐴㉣潭∠牥氽≮潦潬汯眠湯潰敮敲∠瑡牧整㴢形污湫∾ഊ††††††††††††††††††㱩浧⁳牣㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯瑥浰污瑥猯㈰㈲⽴桥浥猯業慧敳⽴眮獶朢⁨敩杨琽∱㔢 㸍ਠ†††††††††††††††‼⽡㸍ਠ†††††††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮祯畴畢攮捯洯捨慮湥氯啃䝺䉗煊䍈坅杭䵍㘱堲睑㙁∠牥氽≮潦潬汯眠湯潰敮敲∠瑡牧整㴢形污湫∾ഊ††††††††††††††††††㱩浧⁳牣㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯瑥浰污瑥猯㈰㈲⽴桥浥猯業慧敳⽹瑵⹳癧∠桥楧桴㴢ㄵ∠⼾ഊ††††††††††††††††㰯愾ഊ††††††††††††††㰯獰慮㸍ਠ†††††††††††††‼扵瑴潮⁩搽≢瑮∠捬慳猽≭潲敟浥湵氲〠扬潣歟浢∾ഊ††††††††††††††††㱳灡渾㰯獰慮㸍ਠ†††††††††††††††‼獰慮㸼⽳灡渾ഊ††††††††††††††††㱳灡渾㰯獰慮㸍ਠ†††††††††††††‼⽢畴瑯渾ഊ††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††㱤楶⁣污獳㴢捡瑥杯特⵰潰異∾ഊ††††††††††㱤楶⁣污獳㴢执彣慴敧潲礭灯灵瀢㸍ਠ†††††††††††‼摩瘠捬慳猽≣潮瑡楮敲∾ഊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢扯硟獥慲捨⁢汯捫彭戢㸍ਠ†††††††††††††††‼景牭整桯搽≰潳琢⁡捴楯渽∿浯搽慲捨楶攦慣琽獥慲捨∠捬慳猽≤ⵦ汥砢㸍ਠ†††††††††††††††††‼楮灵琠瑹灥㴢瑥硴∠灬慣敨潬摥爽≎棡몭瀠瓡뮫棃덡⁴쎬洠歩뽭‮⸮∠湡浥㴢獥慲捨∠捬慳猽≴硴彳敡牣栢 㸍ਠ†††††††††††††††††‼楮灵琠瑹灥㴢獵扭楴∠捬慳猽≢瑮彳敡牣栢 㸍ਠ†††††††††††††††‼⽦潲派ഊ††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢扯爭瑯瀠浴ㄵ戱㔢㸼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≦猱㘠晢潬搠瑥硴⵵灰敲捡獥戱㔢㸍ਠ†††††††††††††††‼愠桲敦㴢⼢⁣污獳㴢∠瑩瑬攽≔牡湧⁣棡뮧⁳灯牴猴㐲⹣潭∾呲慮朠捨Ꜽ⽡㸍ਠ†††††††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≦猱㘠晢潬搠瑥硴⵵灰敲捡獥戱㔢㸍ਠ†††††††††††††††‼愠桲敦㴢⽶⵬敡杵支∠瑩瑬攽≖ⵌ敡杵攢㸍ਠ†††††††††††††††††⁖ⵌ敡杵攍ਠ†††††††††††††††‼⽡㸍ਠ†††††††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≦猱㘠晢潬搠瑥硴⵵灰敲捡獥戱㔠∾ഊ††††††††††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽡晦ⵣ異⵮甭㈰㈲⼢⁴楴汥㴢䅆䘠䍵瀠满뮯′〲㈢㸍ਠ†††††††††††††††††††⁁䙆⁃異꼠㈰㈲††††††††††††㰯愾ഊ††††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢晳ㄶ⁦扯汤⁴數琭異灥牣慳攠浢ㄵ•㸍ਠ†††††††††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯由㤭摯湧⵮慭ⵡ⼢⁴楴汥㴢唱㤠쒐쎴湧⁎慭⃃脢㸍ਠ†††††††††††††††††††⁕ㄹ⃄郃둮朠乡洠쎁††††††††††††㰯愾ഊ††††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢晳ㄶ⁦扯汤⁴數琭異灥牣慳攠浢ㄵ•㸍ਠ†††††††††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯捵瀭挱⼢⁴楴汥㴢䏃며⁃ㄢ㸍ਠ†††††††††††††††††††⁃쎺瀠䌱††††††††††††㰯愾ഊ††††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢晳ㄶ⁦扯汤⁴數琭異灥牣慳攠浢ㄵ•㸍ਠ†††††††††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯湧潡椭桡湧ⵡ湨⼢⁴楴汥㴢乧濡몡椠棡몡湧⁁湨∾ഊ††††††††††††††††††††乧濡몡椠棡몡湧⁁湨††††††††††††㰯愾ഊ††††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢晳ㄶ⁦扯汤⁴數琭異灥牣慳攠浢ㄵ•㸍ਠ†††††††††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯湨慮ⵤ楮栭扯湧ⵤ愯∠瑩瑬攽≎䣡몬丠쒐詎䠠䋃鍎䜠쒐쎁∾ഊ††††††††††††††††††††么걎⃄郡뮊么⁂쎓乇⃄郃脠†††††††††††‼⽡㸍ਠ†††††††††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≦猱㘠晢潬搠瑥硴⵵灰敲捡獥戱㔠∾ഊ††††††††††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽢潮札摡⵶楥琭湡洯∠瑩瑬攽≂쎓乇⃄郃脠噉虔⁎䅍∾ഊ††††††††††††††††††††䋃鍎䜠쒐쎁⁖䧡뮆吠乁䴠†††††††††††‼⽡㸍ਠ†††††††††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≦猱㘠晢潬搠瑥硴⵵灰敲捡獥戱㔠∾ഊ††††††††††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽬愭汩条⼢⁴楴汥㴢哃ꉹ⁂慮⁎桡∾ഊ††††††††††††††††††††哃ꉹ⁂慮⁎桡††††††††††††㰯愾ഊ††††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢晳ㄶ⁦扯汤⁴數琭異灥牣慳攠浢ㄵ•㸍ਠ†††††††††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯桡甭瑲畯湧⼢⁴楴汥㴢䣡몬唠呒욯鱎䜢㸍ਠ†††††††††††††††††††⁈걕⁔勆꿡뮜乇††††††††††††㰯愾ഊ††††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢晳ㄶ⁦扯汤⁴數琭異灥牣慳攠浢ㄵ•㸍ਠ†††††††††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯獥物攭愯∠瑩瑬攽≂쎳湧⃄釃ꄠ쎝∾ഊ††††††††††††††††††††䋃덮朠쒑쎡⃃鴠†††††††††††‼⽡㸍ਠ†††††††††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≦猱㘠晢潬搠瑥硴⵵灰敲捡獥戱㔠∾ഊ††††††††††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽣桵祥渭湨畯湧⼢⁴楴汥㴢䍈啙艎⁎䣆꿡뮢乇⁂쎓乇⃄郃脢㸍ਠ†††††††††††††††††††⁃䡕姡뮂丠么욯ꉎ䜠䋃鍎䜠쒐쎁††††††††††††㰯愾ഊ††††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢晳ㄶ⁦扯汤⁴數琭異灥牣慳攠浢ㄵ•㸍ਠ†††††††††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯汩杵攭ㄯ∠瑩瑬攽≂쎳湧⃄釃ꄠ偨쎡瀢㸍ਠ†††††††††††††††††††⁂쎳湧⃄釃ꄠ偨쎡瀠†††††††††††‼⽡㸍ਠ†††††††††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≦猱㘠晢潬搠瑥硴⵵灰敲捡獥戱㔠∾ഊ††††††††††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽣異ⵣ㈯∠瑩瑬攽≃쎺瀠䌲∾ഊ††††††††††††††††††††䏃며⁃㈠†††††††††††‼⽡㸍ਠ†††††††††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≦猱㘠晢潬搠瑥硴⵵灰敲捡獥戱㔠∾ഊ††††††††††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽶楤敯⼢⁴楴汥㴢噉䑅伢㸍ਠ†††††††††††††††††††⁖䥄䕏††††††††††††㰯愾ഊ††††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢晳ㄶ⁦扯汤⁴數琭異灥牣慳攠浢ㄵ•㸍ਠ†††††††††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯瑨攭瑨慯⼢⁴楴汥㴢呈舠呈䅏∾ഊ††††††††††††††††††††呈舠呈䅏††††††††††††㰯愾ഊ††††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢晳ㄶ⁦扯汤⁴數琭異灥牣慳攠浢ㄵ•㸍ਠ†††††††††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯扯湧ⵤ愭摵挭扵湤敳汩条⼢⁴楴汥㴢䋃덮朠쒑쎡⃄郡뮩挢㸍ਠ†††††††††††††††††††⁂쎳湧⃄釃ꄠ쒐ꥣ††††††††††††㰯愾ഊ††††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††㰯摩瘾ഊ††††††㰯桥慤敲㸍ਠ†††††‼摩瘠捬慳猽≦楸彳捲潬氢㸍ਠ†††††††‼桥慤敲⁣污獳㴢浥湵彭慩渢㸍ਠ†††††††††‼摩瘠捬慳猽≳桯睟浥湵彭慩渢㸍ਠ†††††††††††‼摩瘠捬慳猽≣潮瑡楮敲∾ഊ††††††††††††††㱮慶⁣污獳㴢搭晬數⁡汩杮⵩瑥浳ⵣ敮瑥爢㸍ਠ†††††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≮慶彣敮瑥爢㸍ਠ†††††††††††††††††‼畬⁣污獳㴢汩獴彭敮畟浡楮⁤ⵦ汥砠晬數⵭敮產㸍ਠ†††††††††††††††††††‼汩㸍ਠ†††††††††††††††††††††‼愠捬慳猽∢⁨牥昽∯∠瑩瑬攽≔牡湧⁣棡뮧⁳灯牴猴㐲⹣潭∾ഊ††††††††††††††††††††††††呲慮朠捨꜍ਠ†††††††††††††††††††††‼⽡㸍ਠ†††††††††††††††††††‼⽬椾ഊ††††††††††††††††††††㱬椾ഊ††††††††††††††††††††††㱡⁨牥昽∯瘭汥慧略⼢⁴楴汥㴢嘭䱥慧略∠捬慳猽≴數琭異灥牣慳攢㸍ਠ†††††††††††††††††††††††⁖ⵌ敡杵攍ਠ†††††††††††††††††††††‼⽡㸍ਠ†††††††††††††††††††‼⽬椾ഊ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㱬椠捬慳猽∢‾ഊ††††††††††††††††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽡晦ⵣ異⵮甭㈰㈲⼢⁣污獳㴢瑥硴⵵灰敲捡獥†•㸍ਠ†††††††††††††††††††††††††⁁䙆⁃異꼠㈰㈲††††††††††††††††††㰯愾ഊ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰯汩㸍ਠ†††††‍ਠ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ഊ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㱬椠捬慳猽∢‾ഊ††††††††††††††††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽵ㄹⵤ潮札湡洭愯∠捬慳猽≴數琭異灥牣慳攠†∾ഊ††††††††††††††††††††††††††唱㤠쒐쎴湧⁎慭⃃脠†††††††††††††††††‼⽡㸍ਠ†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††‼⽬椾ഊ††††††ഊ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††‍ਠ†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††‼汩⁣污獳㴢∠㸍ਠ†††††††††††††††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯捵瀭挱⼢⁣污獳㴢瑥硴⵵灰敲捡獥†•㸍ਠ†††††††††††††††††††††††††⁃쎺瀠䌱††††††††††††††††††㰯愾ഊ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰯汩㸍ਠ†††††‍ਠ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ഊ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㱬椠捬慳猽∢‾ഊ††††††††††††††††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽮杯慩⵨慮札慮栯∠捬慳猽≴數琭異灥牣慳攠†∾ഊ††††††††††††††††††††††††††乧濡몡椠棡몡湧⁁湨††††††††††††††††††㰯愾ഊ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰯汩㸍ਠ†††††‍ਠ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ഊ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㱬椠捬慳猽∢‾ഊ††††††††††††††††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽮桡渭摩湨ⵢ潮札摡⼢⁣污獳㴢瑥硴⵵灰敲捡獥†•㸍ਠ†††††††††††††††††††††††††⁎䣡몬丠쒐詎䠠䋃鍎䜠쒐쎁††††††††††††††††††㰯愾ഊ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰯汩㸍ਠ†††††‍ਠ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ഊ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㱬椠捬慳猽≩瑥浟汩獴彭敮畟浡楮∠㸍ਠ†††††††††††††††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯扯湧ⵤ愭癩整⵮慭⼢⁣污獳㴢瑥硴⵵灰敲捡獥⁡牲彤牯瀠•㸍ਠ†††††††††††††††††††††††††⁂쎓乇⃄郃脠噉虔⁎䅍††††††††††††††††††㰯愾ഊ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㱵氠捬慳猽≳畢彬楳瑟浥湵彭慩渢㸍ਠ†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††‼汩㸼愠瑩瑬攽≓䕁⁇慭敳∠捬慳猽∢⁨牥昽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽳敡ⵧ慭敳⼢㹓䕁⁇慭敳㰯愾㰯汩㸍ਠ†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††‼汩㸼愠瑩瑬攽≁獩慮⁃異∠捬慳猽∢⁨牥昽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽡獩慮ⵣ異⼢㹁獩慮⁃異㰯愾㰯汩㸍ਠ†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††‼汩㸼愠瑩瑬攽≕㈳⁃棃ꉵ⃃脢⁣污獳㴢∠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯甲㌭捨慵ⵡ⼢㹕㈳⁃棃ꉵ⃃脼⽡㸼⽬椾ഊ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㱬椾㱡⁴楴汥㴢嘭䱥慧略′〲㈢⁣污獳㴢∠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯瘭汥慧略⼢㹖ⵌ敡杵攠㈰㈲㰯愾㰯汩㸍ਠ†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††‼汩㸼愠瑩瑬攽≁䙃⁃異∠捬慳猽∢⁨牥昽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽡晣ⵣ異⼢㹁䙃⁃異㰯愾㰯汩㸍ਠ†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††‼⽵氾ഊ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰯汩㸍ਠ†††††‍ਠ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ഊ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㱬椠捬慳猽≩捯湟浯牥⁩瑥浟汩獴彭敮畟浡楮∾ഊ††††††††††††††††††††††††††㱡⁨牥昽≪慶慳捲楰琺㬢㸍ਠ†††††††††††††††††††††††††††‼業朠獲挽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽴敭灬慴敳⼲〲㈯瑨敭敳⽩浡来猯楣潮形慲献獶朢⁡汴㴢印潲瑳‴㐲∾ഊ††††††††††††††††††††††††††㰯愾ഊ††††††††††††††††††††††††㱵氠捬慳猽≳畢彬楳瑟浥湵彭慩渢㸍ਠ†††††††††††††††††††††††††††††††††††††‼汩⁣污獳㴢∠㸍ਠ†††††††††††††††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯污⵬楧愯∠捬慳猽≴數琭異灥牣慳攠†∾ഊ††††††††††††††††††††††††††哃ꉹ⁂慮⁎桡††††††††††††††††††㰯愾ഊ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰯汩㸍ਠ†††††‍ਠ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ഊ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㱬椠捬慳猽∢‾ഊ††††††††††††††††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽨慵⵴牵潮术∠捬慳猽≴數琭異灥牣慳攠†∾ഊ††††††††††††††††††††††††††䣡몬唠呒욯鱎䜠†††††††††††††††††‼⽡㸍ਠ†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††‼⽬椾ഊ††††††ഊ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††‍ਠ†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††‼汩⁣污獳㴢∠㸍ਠ†††††††††††††††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯獥物攭愯∠捬慳猽≴數琭異灥牣慳攠†∾ഊ††††††††††††††††††††††††††䋃덮朠쒑쎡⃃鴠†††††††††††††††††‼⽡㸍ਠ†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††‼⽬椾ഊ††††††ഊ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††‍ਠ†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††‼汩⁣污獳㴢∠㸍ਠ†††††††††††††††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯捨畹敮⵮桵潮术∠捬慳猽≴數琭異灥牣慳攠†∾ഊ††††††††††††††††††††††††††䍈啙艎⁎䣆꿡뮢乇⁂쎓乇⃄郃脠†††††††††††††††††‼⽡㸍ਠ†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††‼⽬椾ഊ††††††ഊ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††‍ਠ†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††‼汩⁣污獳㴢∠㸍ਠ†††††††††††††††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯汩杵攭ㄯ∠捬慳猽≴數琭異灥牣慳攠†∾ഊ††††††††††††††††††††††††††䋃덮朠쒑쎡⁐棃ꅰ††††††††††††††††††㰯愾ഊ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰯汩㸍ਠ†††††‍ਠ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ഊ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㱬椠捬慳猽∢‾ഊ††††††††††††††††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽣異ⵣ㈯∠捬慳猽≴數琭異灥牣慳攠†∾ഊ††††††††††††††††††††††††††䏃며⁃㈠†††††††††††††††††‼⽡㸍ਠ†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††‼⽬椾ഊ††††††ഊ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††‍ਠ†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††‼汩⁣污獳㴢∠㸍ਠ†††††††††††††††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯癩摥漯∠捬慳猽≴數琭異灥牣慳攠†∾ഊ††††††††††††††††††††††††††噉䑅传†††††††††††††††††‼⽡㸍ਠ†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††‼⽬椾ഊ††††††ഊ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††‍ਠ†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††‼汩⁣污獳㴢∠㸍ਠ†††††††††††††††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯瑨攭瑨慯⼢⁣污獳㴢瑥硴⵵灰敲捡獥†•㸍ਠ†††††††††††††††††††††††††⁔䣡뮂⁔䡁传†††††††††††††††††‼⽡㸍ਠ†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††‼⽬椾ഊ††††††ഊ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††‍ਠ†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††‼汩⁣污獳㴢∠㸍ਠ†††††††††††††††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯扯湧ⵤ愭摵挭扵湤敳汩条⼢⁣污獳㴢瑥硴⵵灰敲捡獥†•㸍ਠ†††††††††††††††††††††††††⁂쎳湧⃄釃ꄠ쒐ꥣ††††††††††††††††††㰯愾ഊ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰯汩㸍ਠ†††††‍ਠ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ഊ††††††††††††††††††††††††††††††††㰯畬㸍ਠ†††††††††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††‼⽮慶㸍ਠ†††††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††‼⽨敡摥爾ഊ††††††㰯摩瘾ഊ††††††㱤楶⁣污獳㴢慤瘢⁳瑹汥㴢浡牧楮⵴潰㨰灸㭭慲杩渭扯瑴潭㨰灸㬢㸼摩瘠捬慳猽≥⁡摳彣潮瑥湴∠摡瑡⵩搽∵∠獴祬攽∢㸼楮猠捬慳猽∹㠲愹㐹㘢⁤慴愭步礽∵戲㥤㍦攱ㅡ敢晡捦挱づ〵㝥㠷㘱摤㤢㸼⽩湳㸼⽤楶㸼摩瘠捬慳猽≥⁡摳彣潮瑥湴∠摡瑡⵩搽∵∠獴祬攽≭慲杩渭瑯瀺ば砻∾㰯摩瘾㰯摩瘾ഊ††††††ഊ††††††ഊ††††††ഊ††††††ഊ††††††ഊ††††††ഊ††††††ഊ††††††ഊ††††††ഊ††††††††††㱳瑹汥㸍ਠ†††††††††‣捯湴敮瑟摥瑡楬⁩浧筷楤瑨㨠㄰〥㬠桥楧桴㨠慵瑯納ਠ†††††††‣捯湴敮瑟摥瑡楬⁰筭慲杩渭扯瑴潭㨠㄰灸㬠汩湥⵨敩杨琺″㍰硽ഊ††††††††⍣潮瑥湴彤整慩氠⹬楧桴形潸⁻灯獩瑩潮㨠牥污瑩癥㭤楳灬慹㨠楮汩湥ⵢ汯捫㭭慲杩渭扯瑴潭㨠ⴱ㑰砻納ਠ†††††††‣捯湴敮瑟摥瑡楬‮汩杨瑟扯砺桯癥爠⹳桡牥䥭慧攠筯灡捩瑹㨠ㄻ納ਠ†††††††‣捯湴敮瑟摥瑡楬‮獨慲敉浡来⁻潰慣楴示‰㭰潳楴楯渺⁡扳潬畴攻扯瑴潭㨠㄰灸㭬敦琺‱ば砻摩獰污示⁩湬楮攭扬潣欻納ਠ†††††††‣捯湴敮瑟摥瑡楬‮獨慲敉浡来⁳灡渠筤楳灬慹㨠楮汩湥ⵢ汯捫㭭慲杩渭物杨琺‵灸㭽ഊ††††††††⍣潮瑥湴彤整慩氠⹮潴敟業慧敳筦潮琭睥楧桴㩮潲浡氻捯汯爺⌶㘶㭦潮琭獴祬攺楴慬楣㭤楳灬慹㩢汯捫㭢慣歧牯畮携⍥敥㭰慤摩湧㨱ば砻瑥硴ⵡ汩杮㩣敮瑥牽ഊ††††††††⍣潮瑥湴彤整慩氠⹮潴敟業慧敳⁻捯汯爺‣㘶㘠Ⅹ浰潲瑡湴㬠景湴⵳楺攺‱㑰砠Ⅹ浰潲瑡湴㬠汩湥⵨敩杨琺‱㡰砠Ⅹ浰潲瑡湴㬠景湴⵳瑹汥㩮潲浡氻納ਠ†††††††‣捯湴敮瑟摥瑡楬‮湯瑥彩浡来猠筭慲杩渭扯瑴潭㨱㕰砻納ਠ†††††††‮瑨畭扟摥瑡楬筤楳灬慹㩢汯捫㭰潳楴楯渺牥污瑩癥㭣畲獯爺灯楮瑥牽ഊ††††††††⹤慴敟湥睳筭慲杩渭瑯瀺㕰硽ഊ††††††††⹳桡牥彤整慩汩浧笠灯獩瑩潮㩡扳潬畴攻扯瑴潭㨱ば砻汥晴㨱ば砻摩獰污示湯湥納ਠ†††††††‮獨慲敟業慧攠筰潳楴楯渺⁲敬慴楶攻摩獰污示⁩湬楮攭扬潣欻納ਠ†††††††‮獨慲敟業慧攺桯癥爠⹳桡牥彤整慩汩浧⁻摩獰污示⁢汯捫㭺⵩湤數㨠㤹㭽ഊ††††††††⍣潮瑥湴彤整慩氠⹳桡牥彦扩浧筰慤摩湧㨲灸‱ば砻汩湥⵨敩杨琺ㄴ灸‡業灯牴慮琻扡捫杲潵湤㨣㍢㔹㤸㭣潬潲㨣晦映Ⅹ浰潲瑡湴㭦潮琭晡浩汹㨧牯扯瑯✠Ⅹ浰潲瑡湴㭦潮琭獩穥㨱㉰砠Ⅹ浰潲瑡湴㭴數琭瑲慮獦潲洺異灥牣慳攻浡牧楮⵲楧桴㨵灸納ਠ†††††††‣捯湴敮瑟摥瑡楬‮獨慲敟晢業朠⹦慻捯汯爺⍦晦‡業灯牴慮琻景湴㩮潲浡氠湯牭慬潲浡氠ㄴ灸⼱⁆潮瑁睥獯浥‡業灯牴慮琻納ਠ†††††††‣捯湴敮瑟摥瑡楬‮獨慲敟晢業机桯癥牻扡捫杲潵湤㨣㈳㐱㠳Ⅹ浰潲瑡湴㭣潬潲㨣晦映Ⅹ浰潲瑡湴納ਠ†††††††‣捯湴敮瑟摥瑡楬‮獨慲敟杬敩浧筢慣歧牯畮携⍤ㄴ㠳㘠Ⅹ浰潲瑡湴納ਠ†††††††‣捯湴敮瑟摥瑡楬‮獨慲敟杬敩浧㩨潶敲筢慣歧牯畮携⍢㤲愱挡業灯牴慮琻納ਠ†††††††‣捯湴敮瑟摥瑡楬‮數灡湟業杻捯汯爺⍦晦㭢慣歧牯畮携牧扡⠰ⰰⰰⰰ⸶⤻灯獩瑩潮㩡扳潬畴攻瑯瀺〻物杨琺〻灡摤楮机㄰灸㭷楤瑨㨴ば砻桥楧桴㨴ば砻瑥硴ⵡ汩杮㩣敮瑥爻摩獰污示湯湥納ਠ†††††††‣捯湴敮瑟摥瑡楬‮數灡湟業朠⹦慻捯汯爺⍥敥㭦潮琺湯牭慬潲浡氠湯牭慬′ば砯ㄠ䙯湴䅷敳潭攠Ⅹ浰潲瑡湴㭽ഊ††††††††⹴桵浢彤整慩氺桯癥爠⹳桡牥彤整慩汩浧Ⱞ瑨畭扟摥瑡楬㩨潶敲‮數灡湟業杻摩獰污示扬潣欠Ⅹ浰潲瑡湴納ਠ†††††††‮晩硟業束㈸ほ桥楧桴㨠㈸ば砻潢橥捴ⵦ楴㨠捯癥爻納ਠ†††††††‣捯湴敮瑟摥瑡楬‣摩癆楲獴Ⱐ⍣潮瑥湴彤整慩氠⍤楶䱡獴筺⵩湤數㨹㤹㭰潳楴楯渺⁲敬慴楶攻納ਠ†††††††‣捯湴敮瑟摥瑡楬⁩晲慭攺湯琨孩搪㴢慭戢崩筭慸⵷楤瑨㨱〰┻納ਠ†††††††‣捯湴敮瑟摥瑡楬‮癩摥潭捬坲慰灥爬‮癩摥潭捬坲慰灥爠筰潳楴楯渺⁲敬慴楶攻灡摤楮札扯瑴潭㨠㔶⸲㔥㭰慤摩湧⵴潰㨠㈵灸㭨敩杨琺‰㭽ഊ††††††††⍣潮瑥湴彤整慩氠⹶楤敯浣汗牡灰敲⁩晲慭攬‮癩摥潭捬坲慰灥爠楦牡浥⁻灯獩瑩潮㨠慢獯汵瑥㭴潰㨠〻汥晴㨠〻睩摴栺‱〰┻桥楧桴㨠㄰〥㭽ഊ††††††††⍣潮瑥湴彤整慩氠慻捯汯爺⌰〷扦昻納ਠ†††††††‣捯湴敮瑟摥瑡楬⁢Ⱐ⍣潮瑥湴彤整慩氠敭Ⱐ⍣潮瑥湴彤整慩氠景湴Ⱐ⍣潮瑥湴彤整慩氠椬‣捯湴敮瑟摥瑡楬椬‣捯湴敮瑟摥瑡楬⁰Ⱐ⍣潮瑥湴彤整慩氠獰慮Ⱐ⍣潮瑥湴彤整慩氠獴牯湧笍ਠ†††††††††⁦潮琭獩穥㨠ㄸ灸㬍ਠ†††††††††楮攭桥楧桴㨠ㄮ㔻ഊ††††††††納ਠ†††††††‣捯湴敮瑟摥瑡楬⁵氬‣捯湴敮瑟摥瑡楬汻ഊ††††††††††灡摤楮札汥晴㨠㈰灸㬍ਠ†††††††⁽ഊ††††††††⍣潮瑥湴彤整慩氠畬Ⱐ⍣潮瑥湴彤整慩氠潬Ⱓ捯湴敮瑟摥瑡楬楻ഊ††††††††††汩獴⵳瑹汥㨠楮獩摥ഊ††††††††納ਠ†††††††⁀浥摩愠⡭慸⵷楤瑨㨷㘷灸⤠笍ਠ†††††††††‮數灬畳彲敬慴敤弱㐰㐰㈲㈱㜠筢潲摥爭瑯瀺″灸⁳潬楤‣䔰䔰䔰㬠浡牧楮⵴潰㨠ㄲ灸㬠浡牧楮ⵢ潴瑯洺‱㉰砻納ਠ†††††††††‮數灬畳彲敬慴敤弱㐰㐰㈲㈱㝟汥瑴敲⁻景湴⵷敩杨琺潲浡氻扯牤敲⵴潰㨠㍰砠獯汩搠⍣㌲挲挻摩獰污示⁩湬楮攭扬潣欻浡牧楮⵴潰㨠ⴳ灸㭬楮攭桥楧桴㨠㌵灸㭦潮琭晡浩汹㨠䅲楡氻景湴⵳楺攺′ㅰ砻浡牧楮ⵢ潴瑯洺″灸㭰慤摩湧㨠〻納ਠ†††††††††‮數灬畳彲敬慴敤弱㐰㐰㈲㈱㝟瑩瑬攠筴數琭摥捯牡瑩潮㨠湯湥㭦潮琭晡浩汹㨠䅲楡氻景湴⵳楺攺‱㝰砻汩湥⵨敩杨琺′㉰砻浡牧楮㨠㡰砠〻摩獰污示⁢汯捫㭦潮琭睥楧桴㨠扯汤㭣潬潲㨠⌳㌳㭽ഊ††††††††††⹥硰汵獟牥污瑥摟ㄴ〴〲㈲ㄷ彴楴汥㩨潶敲⁻瑥硴ⵤ散潲慴楯渺⁵湤敲汩湥㭽ഊ††††††††††⹥硰汵獟牥污瑥摟ㄴ〴〲㈲ㄷ彰桯瑯⁻摩獰污示⁢汯捫㭽ഊ††††††††††⹥硰汵獟牥污瑥摟ㄴ〴〲㈲ㄷ彰桯瑯⁩浧⁻浡砭睩摴栺‱〰┻納ਠ†††††††††‮數灬畳彲敬慴敤弱㐰㐰㈲㈱㝟汥晴⁻晬潡琺敦琻⁷楤瑨㨠ㄴば砻慲杩渭物杨琺‱㉰砻納ਠ†††††††††‮數灬畳彲敬慴敤弱㐰㐰㈲㈱㝟物杨琠筦汯慴㨠物杨琻⁷楤瑨㨠ㄴば砻慲杩渭汥晴㨠ㄲ灸㭽ഊ††††††††††⹥硰汵獟牥污瑥摟ㄴ〴〲㈲ㄷ形潴瑯洠筤楳灬慹㨠楮汩湥ⵢ汯捫㭷楤瑨㨠㄰〥㭽ഊ††††††††††⹥硰汵獟牥污瑥摟ㄴ〴〲㈲ㄷ形潴瑯洠⹥硰汵獟牥污瑥摟ㄴ〴〲㈲ㄷ彩瑥洠筦汯慴㨠汥晴㭷楤瑨㨠㐸┻浡牧楮⵲楧桴㨠㈥㭯癥牦汯眺⁨楤摥渻扯牤敲㨠湯湥㭰慤摩湧㨠〻慲杩渭扯瑴潭㨠㕰砻納ਠ†††††††††‮數灬畳彲敬慴敤弱㐰㐰㈲㈱㝟扯瑴潭‮數灬畳彲敬慴敤弱㐰㐰㈲㈱㝟楴敭㩮瑨ⵣ桩汤⠲渫ㄩ筭慲杩渭物杨琺‰㬠浡牧楮⵬敦琺′╽ഊ††††††††††⹥硰汵獟牥污瑥摟ㄴ〴〲㈲ㄷ形潴瑯洠⹥硰汵獟牥污瑥摟ㄴ〴〲㈲ㄷ彩瑥浟污獴⁻浡牧楮⵲楧桴㨠〻納ਠ†††††††††‮數灬畳彲敬慴敤弱㐰㐰㈲㈱㝟扯瑴潭‮數灬畳彲敬慴敤弱㐰㐰㈲㈱㝟瑩瑬攠筦潮琭睥楧桴㨠湯牭慬㬠汩湥⵨敩杨琺′㉰砻††桥楧桴㨠㔶灸㬍ਠ†††††††††癥牦汯眺⁨楤摥渻納ਠ†††††††††‣捯湴敮瑟摥瑡楬⁦楧畲敻ഊ††††††††††††浡牧楮㨠〠ⴱ㕰砠ㄵ灸Ⅹ浰潲瑡湴㬍ਠ†††††††††††⁴數琭慬楧渺⁣敮瑥爻ഊ††††††††††††睩摴栺⁡畴漍ਠ†††††††††⁽ഊ††††††††††⍣潮瑥湴彤整慩氠晩杵牥⁩浧笍ਠ†††††††††††⁢潲摥爭牡摩畳㨠」ਠ†††††††††⁽ഊ††††††††納ਠ†††††‼⽳瑹汥㸍ਠ†††††‍ਠ†††††‍ਠ†††††‼浡楮⁣污獳㴢浡楮彣潮瑥湴∾ഊ††††††††㱤楶⁣污獳㴢捯湴慩湥爢㸍ਠ†††††††††‼獥捴楯渠捬慳猽≤ⵦ汥砢㸍ਠ†††††††††††‼摩瘠捬慳猽≣潬㜶〠浲㈰⁰琲〢㸍ਠ†††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≢牥慤彣畭瀢㸍ਠ†††††††††††††††‼愠桲敦㴢⼢⁴楴汥㴢呲慮朠捨꜠印潲瑳‴㐲∾呲慮朠捨Ꜽ⽡㸍ਠ†††††††††††††††††††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢楣潮形牥慤∾㰯獰慮㸍ਠ†††††††††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯扯湧ⵤ愭癩整⵮慭⼢⁣污獳㴢慣瑩癥∠瑩瑬攽≂쎓乇⃄郃脠噉虔⁎䅍∾ഊ††††††††††††††††††††䋃鍎䜠쒐쎁⁖䧡뮆吠乁䴠†††††††††††‼⽡㸍ਠ†††††††††††††††††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢楣潮形牥慤∾㰯獰慮㸍ਠ†††††††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢∾ഊ††††††††††††††††††呩渠瓡뮩挍ਠ†††††††††††††††‼⽳灡渾ഊ††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢扲敡摟浥湵彣慴攠搭晬數戲〠慬楧渭楴敭猭捥湴敲∠獴祬攽≤楳灬慹㨠湯湥㬢㸍ਠ†††††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≭爭慵瑯∾ഊ††††††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢搭晬數⁡汩杮⵩瑥浳ⵣ敮瑥爢㸍ਠ†††††††††††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯扯湧ⵤ愭癩整⵮慭⼢⁣污獳㴢晳ㄸ⁦扯汤⁣汲敤爱㔢⁴楴汥㴢䋃鍎䜠쒐쎁⁖䧡뮆吠乁䴢㸼獰慮㹂쎓乇⃄郃脠噉虔⁎䅍㰯獰慮㸼⽡㸠†††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≦汥砭潮攠湯湥彭戢㸍ਠ†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯獥愭条浥猯∠捬慳猽≴數琭異灥牣慳攠∠瑩瑬攽≓䕁⁇慭敳∾ഊ††††††††††††††††††††††††††卅䄠䝡浥猠†††††††††††††††††‼⽡㸠ഊ††††††††††††††††††††††♮扳瀻♮扳瀻簦湢獰㬦湢獰㬠†††††††††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯甲㌭捨慵ⵡ⼢⁣污獳㴢瑥硴⵵灰敲捡獥•⁴楴汥㴢唲㌠䍨쎢甠쎁∾ഊ††††††††††††††††††††††††††唲㌠䍨쎢甠쎁††††††††††††††††††㰯愾‍ਠ†††††††††††††††††††††…湢獰㬦湢獰㭼♮扳瀻♮扳瀻††††††††††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽡獩慮ⵣ異⼢⁣污獳㴢瑥硴⵵灰敲捡獥•⁴楴汥㴢䅳楡渠䍵瀢㸍ਠ†††††††††††††††††††††††††⁁獩慮⁃異††††††††††††††††††㰯愾‍ਠ†††††††††††††††††††††††††††††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≭氭慵瑯∾ഊ††††††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢獨潷彳畢浥湵∾ഊ††††††††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢浯牥∾ഊ††††††††††††††††††††††㱢畴瑯渠捬慳猽≭潲攭扴渢㹘敭⁴棃ꩭ㰯扵瑴潮㸍ਠ†††††††††††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≭潲攭浥湵∾ഊ††††††††††††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢浯牥⵭敮甭捡牥琢㸍ਠ†††††††††††††††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≭潲攭浥湵ⵣ慲整ⵯ畴敲∾㰯摩瘾ഊ††††††††††††††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢浯牥⵭敮甭捡牥琭楮湥爢㸼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††††††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††††††††††††‼畬⁣污獳㴢浯牥⵭敮甭楴敭猢⁴慢楮摥砽∭ㄢ⁲潬攽≭敮產⁡物愭污扥汬敤批㴢浯牥ⵢ瑮∠慲楡⵨楤摥渽≴牵攢㸍ਠ†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††‼汩⁣污獳㴢浯牥⵭敮甭楴敭∾ഊ††††††††††††††††††††††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽳敡ⵧ慭敳⼢⁣污獳㴢∠瑩瑬攽≓䕁⁇慭敳∾ഊ††††††††††††††††††††††††††††††††卅䄠䝡浥猠†††††††††††††††††††††††‼⽡㸠ഊ††††††††††††††††††††††††††††㰯汩㸍ਠ†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††‼汩⁣污獳㴢浯牥⵭敮甭楴敭∾ഊ††††††††††††††††††††††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽵㈳ⵣ桡甭愯∠捬慳猽∢⁴楴汥㴢唲㌠䍨쎢甠쎁∾ഊ††††††††††††††††††††††††††††††††唲㌠䍨쎢甠쎁††††††††††††††††††††††††㰯愾‍ਠ†††††††††††††††††††††††††††‼⽬椾ഊ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㱬椠捬慳猽≭潲攭浥湵⵩瑥洢㸍ਠ†††††††††††††††††††††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯慳楡渭捵瀯∠捬慳猽∢⁴楴汥㴢䅳楡渠䍵瀢㸍ਠ†††††††††††††††††††††††††††††††⁁獩慮⁃異††††††††††††††††††††††††㰯愾‍ਠ†††††††††††††††††††††††††††‼⽬椾ഊ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㱬椠捬慳猽≭潲攭浥湵⵩瑥洢㸍ਠ†††††††††††††††††††††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯瘭汥慧略⼢⁣污獳㴢∠瑩瑬攽≖ⵌ敡杵攠㈰㈲∾ഊ††††††††††††††††††††††††††††††††嘭䱥慧略′〲㈠†††††††††††††††††††††††‼⽡㸠ഊ††††††††††††††††††††††††††††㰯汩㸍ਠ†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††‼汩⁣污獳㴢浯牥⵭敮甭楴敭∾ഊ††††††††††††††††††††††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽡晣ⵣ異⼢⁣污獳㴢∠瑩瑬攽≁䙃⁃異∾ഊ††††††††††††††††††††††††††††††††䅆䌠䍵瀠†††††††††††††††††††††††‼⽡㸠ഊ††††††††††††††††††††††††††††㰯汩㸍ਠ†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††‼⽵氾ഊ††††††††††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢浢㐰∾ഊ††††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢瑩瑬攭摥瑡楬∾ഊ††††††††††††††††††㱨ㄠ楤㴢扴湟數灟敤楴∠摡瑡⵩搽∱㤶㘷㈢㸍ਠ†††††††††††††††††††⁓慵⁣욡渠淆끡⁴狡뮝椠泡몡椠珃ꅮ本⁈䱖⁐慲欠䡡湧⵳敯⁴棡뮟⁰棃ꁯ棡몹棃땭‍ਠ†††††††††††††††††‼⽨ㄾഊ††††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢晳ㄲ⁣氹㤠浴ㄵ∾周ꤠ扡Ⱐㄷ⼰㌯㈰㈰‱㌺㌱
䝍含㜩㰯摩瘾ഊ††††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢扯爭瑯瀠浴㈰戱㔢㸼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≤ⵦ汥砢㸍ਠ†††††††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≭爭慵瑯∾ഊ††††††††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢搭晬數⁡汩杮⵩瑥浳ⵣ敮瑥爢㸍ਠ†††††††††††††††††††††††††††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≴桵浢扬潣欠瑨畭戴へ㐰⁲慤極猱〰爱㔢㸍ਠ†††††††††††††††††††††††‼業朠獲挽∯晡癩捯渮灮朢⁡汴㴢䡯쎠湧⁁湨∠⼾ഊ††††††††††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢晬數ⵯ湥∾ഊ††††††††††††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢晢潬搢㹈濃ꁮ朠䅮格⽤楶㸍ਠ†††††††††††††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≦猱㈠捬㤹∾䉔嘠周茠瑨慯㰯摩瘾ഊ††††††††††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢浬ⵡ畴漢㸍ਠ†††††††††††††††††††‼愠桲敦㴢∠捬慳猽≩捯湟獨慲敟摥瑡楬∾ഊ††††††††††††††††††††††㱳癧⁷楤瑨㴢ㄶ∠桥楧桴㴢ㄶ∠癩敷䉯砽∰‰‱㘠ㄶ∠晩汬㴢湯湥∠硭汮猽≨瑴瀺⼯睷眮眳⹯牧⼲〰〯獶朢㸍ਠ†††††††††††††††††††††††‼灡瑨ഊ††††††††††††††††††††††††††搽≍ㄲ⸳㔱㔠ぃㄳ⸸ㄵ㈠〮〸〹㜱‱㐮㤹㠶‰⸷㜸㔶㜠ㄵ⸶㐰ㄠ㈮㈱㜳㙃ㄶ⸲㜵㐠㌮㘴㌷‱㘮〶㤹‵⸰㈶㐳‱㔮〱㜳‶⸱㜲㐸䌱㌮㠴㘳‷⸴㐹㌳‱㈮㘱㌱‸⸶㘳㤠ㄱ⸳㐸㜠㤮㠴㜳㉃㤮㤳㐷㤠ㄱ⸱㘷㠠㜮㘸〰㘠ㄱ⸱ㄷ㤠㘮㌲㈲㐠㤮㠰㌷㉃㔮㠴㠸㜠㤮㌴㤰㐠㔮㜹㤰㐠㠮㜱㤹㔠㘮ㄹ㜶㜠㠮㈷㜷㍃㘮㔹〰㜠㜮㠴㜹㘠㜮㈴㐰㘠㜮㠲㤲㜠㜮㜳㘱㈠㠮㈳㐱㍃㠮㔱㐶㠠㠮㠷㔶㜠㤮㌵㔵㐠㠮㠵〷㔠㄰⸰㜱㠠㠮ㄴ〷䌱ㄮㄶㄸ‷⸰㘳ㄶ‱㈮㈵ㄸ‵⸹㜹㐠ㄳ⸳㈹㌠㐮㠸㤴䌱㌮㠲ㄴ‴⸳㤷㌵‱㌮㤶㐷″⸷㤹㐱‱㌮㜱㔵″⸱㔱㘴䌱㌮㐸㔱′⸵㈸㜹‱㈮㤹㤲′⸱㤸㘷‱㈮㌴㔲′⸱㐸㠵䌱ㄮ㠴〷′⸱〵㈵‱ㄮ㐱ㄠ㈮㈹㈱‱ㄮ〵㔹′⸶㐷ㄳ䌱〮㐴㔵″⸲㔷㔳‹⸸㌵ㄳ″⸸㔵㐷‹⸲㌰㤷‴⸴㜲〹䌹⸰㘹〲‴⸶㐰㈶‸⸹ㄹ㔴‴⸶㜱㐠㠮㘸㈸㔠㐮㘱㔳㕃㠮ㄷ㈱ㄠ㐮㐹〷㠠㜮㘴㠹㈠㐮㐲㠴㤠㜮ㄳ㠱㠠㐮㌱㘳㡃㜮〰㜳㠠㐮㈹ㄴ㘠㘮㠲㘷㔠㐮㈲㈹㔠㘮㜸㤳㠠㐮ㄲ㤵㉃㘮㜵㈰ㄠ㐮〳㘰㤠㘮㠴㔴㐠㌮㠵㔴㜠㘮㤳㈶㐠㌮㜶㠲㝃㜮㠲㌳㈠㈮㠶㔱㌠㠮㜱㐠ㄮ㤷㐴㔠㤮㘱㜱㌠ㄮ〸㌷㝃㄰⸳㐵㤠〮㌷㤹㐱‱ㄮ㈳〳‰⸰㈴㤱㐲‱㈮㌵ㄵ‰娢ഊ††††††††††††††††††††††††††晩汬㴢∍ਠ†††††††††††††††††††††††‾㰯灡瑨㸍ਠ†††††††††††††††††††††††‼灡瑨ഊ††††††††††††††††††††††††††搽≍㌮㘲㔵‱㔮㤲㘲䌲⸱㜴㈵‱㔮㠳㤠ㄮ〰㌲㠠ㄵ⸱㐱㐠〮㌶ㄷ㐴‱㌮㜲ㄳ䌭〮㈷㤷㤶‱㈮㈸㈵‭〮〶㠰㈵㈠㄰⸸㤳㔠〮㤹㜰㔵‹⸷㐱㈲䌲⸱㘸〲‸⸴㜰㘠㌮㐰ㄲ㜠㜮㈴㤸ㄠ㐮㘷ㄸ㤠㘮〶㘳㡃㘮〷㤵㐠㐮㜵㠳㤠㠮㈷ㄹ㤠㐮㠲〶㠠㤮㘷㤶㐠㘮ㄳ㐹䌱〮ㄴ㘸‶⸵㜰㤠㄰⸲〲㠠㜮ㄹ㌷㔠㤮㠱㘶㜠㜮㘳㔹㡃㤮㐲㐲㜠㠮〷㠲‸⸷㘴〴‸⸱ㄵ㔷‸⸲㜸㈲‷⸷㄰㜲䌷⸴㜴㜴‷⸰㐴㈷‶⸶㐰ㄱ‷⸰㜵㐱‵⸸㤸㤲‷⸸ㄶ㙃㐮㠱㔱㔠㠮㠹㐱㐠㌮㜳㜶ㄠ㤮㤶㔴㔠㈮㘶〰㠠ㄱ⸰㐹㉃㈮ㄹ㈹㌠ㄱ⸵㈲㘠㈮〳〹㤠ㄲ⸰㠳㈠㈮㈴㠹㤠ㄲ⸷㌰㥃㈮㐵㐵㌠ㄳ⸳㌵ㄠ㈮㠹〵㌠ㄳ⸶㠳㤠㌮㔱㌳㤠ㄳ⸷㠳㕃㐮〶㜷㌠ㄳ⸸㜷‴⸵㌴㠶‱㌮㘸㌹‴⸹㈷㈶‱㌮㈹ㄵ䌵⸵㌱㐳‱㈮㘹㌵‶⸱㌵㘠ㄲ⸰㤵㘠㘮㜲㜳ㄠㄱ⸴㠵㉃㘮㤲〴‱ㄮ㈸㔹‷⸰㠸㔷‱ㄮ㈵㐸‷⸳㔶㌹‱ㄮ㌲㌳䌷⸸㔴㘸‱ㄮ㐵㐱‸⸳㜱㘴‱ㄮ㔰㌹‸⸸㜶ㄶ‱ㄮ㘰㤸䌹⸰〰㜳‱ㄮ㘳㐷‹⸱㘸㤠ㄱ⸷〹㐠㤮㈱㠷㌠ㄱ⸸〹ㅃ㤮㈵㘱‱ㄮ㠷㜶‹⸱㘲㘷‱㈮〵㠲‹⸰㜵㐷‱㈮ㄴ㔴䌸⸱㜲㌳‱㌮〶ㄠ㜮㈶㈹㜠ㄳ⸹㜰㐠㘮㌴㜳㜠ㄴ⸸㜳㕃㔮㘱㠶㌠ㄵ⸵㜱ㄠ㐮㜴〴ㄠㄵ⸹〷㔠㌮㘲㔵‱㔮㤲㘲娢ഊ††††††††††††††††††††††††††晩汬㴢∍ਠ†††††††††††††††††††††††‾㰯灡瑨㸍ਠ†††††††††††††††††††††‼⽳癧㸍ਠ†††††††††††††††††††‼⽡㸍ਠ†††††††††††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮晡捥扯潫⹣潭⽳桡牥爯獨慲敲⹰桰㽵㵨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽢潮札摡⵶楥琭湡洯㌱㌭獡甭癯湧ⴲ⵶⵬敡杵攭湨畮札瑩渭桩敵⵬慣⵱畡渭捨漭瑨慹⵰慲欭搱㤶㘷㈮桴浬∠牥氽≮潦潬汯眠湯潰敮敲∠瑡牧整㴢形污湫∠捬慳猽≩捯湟獨慲敟摥瑡楬∾ഊ††††††††††††††††††††††㱳癧⁷楤瑨㴢㠢⁨敩杨琽∱㘢⁶楥睂潸㴢〠〠㠠ㄶ∠晩汬㴢湯湥∠硭汮猽≨瑴瀺⼯睷眮眳⹯牧⼲〰〯獶朢㸍ਠ†††††††††††††††††††††††‼灡瑨ഊ††††††††††††††††††††††††††搽≍㔮ㄹ㄰㜠ㄵ⸹㠹㝖㠮㜰㄰㍈㜮㔴㌴㉌㜮㤰〷㐠㔮㠵㔶㝈㔮ㄹ㄰㝖㐮〴ㄲ㑃㔮ㄹ㄰㜠㌮㈱㘴㤠㔮㐰㤴㌠㈮㘵㤷㤠㘮㔵〸㜠㈮㘵㤷㥈㡖〮ㄱ㌴〲䌷⸷㐱㤴‰⸰㠲㐷㐲‶⸸㠸㌴‰‵⸸㠵㠶‰䌳⸷㤱㔶‰′⸳㘲㈸‱⸳㈹㤠㈮㌶㈲㠠㌮㜶㈸㥖㔮㠵㔶㝈ざ㠮㜰㄰㍈㈮㌶㈲㡖ㄶ䠵⸱㤱〷嘱㔮㤸㤷娢ഊ††††††††††††††††††††††††††晩汬㴢∍ਠ†††††††††††††††††††††††‾㰯灡瑨㸍ਠ†††††††††††††††††††††‼⽳癧㸍ਠ†††††††††††††††††††‼⽡㸍ਠ†††††‍ਠ†††††††††††††††††††‼愠桲敦㴢∠捬慳猽≩捯湟獨慲敟摥瑡楬∾ഊ††††††††††††††††††††††㱳癧⁷楤瑨㴢ㄶ∠桥楧桴㴢ㄶ∠癩敷䉯砽∰‰‱㘠ㄶ∠晩汬㴢湯湥∠硭汮猽≨瑴瀺⼯睷眮眳⹯牧⼲〰〯獶朢㸍ਠ†††††††††††††††††††††††‼灡瑨ഊ††††††††††††††††††††††††††搽≍㜮㈴㜰㤠㜮㌶㌱㥃㘮㠴㜱㤠㜮㌳㠵㠠㘮㔶㜲㘠㜮㘴㘲‶⸵㜰㌴‸⸱㔹㤲䌶⸵㜶㐹‸⸳ㄹ㠸‶⸶㈸㜸‸⸴㜳㘸‶⸷㈴ㄵ‸⸵㤹㠱䌶⸹㈱〲‸⸸㘱㈸‷⸲㤶㌱‸⸹ㄶ㘵‷⸵㘰㠶‸⸷ㄹ㜸䌷⸶〳㤳‸⸶㠵㤴‷⸶㐳㤲‸⸶㐵㤵‷⸶㠰㠳‸⸵㤹㠱䌷⸸㠳㠶‸⸳㈲㤵‷⸸㠳㠶‷⸸㘷㘸‷⸶㠰㠳‷⸵㤳㥃㜮㔷㤳㈠㜮㐵㈴‷⸴ㄹ㌶‷⸳㘶㈷‷⸲㐷〹‷⸳㘳ㄹ娢ഊ††††††††††††††††††††††††††晩汬㴢∍ਠ†††††††††††††††††††††††‾㰯灡瑨㸍ਠ†††††††††††††††††††††††‼灡瑨ഊ††††††††††††††††††††††††††搽≍ㄱ⸹㔷ㄠ㜮㌶㌴䌱ㄮ㔶㌳‷⸳㐱㠶‱ㄮ㈸㤵‷⸶㐰㈵‱ㄮ㈸㤵‸⸰㤵㔳䌱ㄮ㈸㌴‸⸲㜷〲‱ㄮ㌳㔷‸⸴㔵㐴‱ㄮ㐴㘴‸⸶〳ㅃㄱ⸶㐶㐠㠮㠶㐵㜠ㄲ⸰㈱㜠㠮㤱㘸㜠ㄲ⸲㠳㈠㠮㜱〷㙃ㄲ⸳㈳ㄠ㠮㘸㌰㠠ㄲ⸳㔷‸⸶㐶ㄶ‱㈮㌸㜷‸⸶〹㈵䌱㈮㘠㠮㌳㈳㤠ㄲ⸶‷⸸㘷㠹‱㈮㌹〸‷⸵㤱〴䌱㈮㈸㤳‷⸴㔵㘸‱㈮ㄲ㤳‷⸳㘶㐷‱ㄮ㤵㜱‷⸳㘳㑚∍ਠ†††††††††††††††††††††††††⁦楬氽∢ഊ††††††††††††††††††††††††㸼⽰慴栾ഊ††††††††††††††††††††††††㱰慴栍ਠ†††††††††††††††††††††††††⁤㴢䴷⸸㜵‰⸰〱㔰〸㑃㌮㘱㜵㠠ⴰ⸰㠱㔵㔸‰⸰㤸㐳㜵″⸲㤳‰‷⸵㔰㐳䌰⸰ㄲ㌰㐷‹⸷ㄶ〵‰⸹㘸㤹㐠ㄱ⸷㘷㤠㈮㘲㌹㜠ㄳ⸱㘷㕖ㄵ⸴㈵㑃㈮㘲㌹㜠ㄵ⸶〶㤠㈮㜷ㄶ㌠ㄵ⸷㔴㘠㈮㤵㌱㈠ㄵ⸷㔴㙃㌮〱㐶㔠ㄵ⸷㔴㘠㌮〷㘱㜠ㄵ⸷㌶ㄠ㌮ㄲ㠴㜠ㄵ⸷〵㑌㐮㤵㠷㤠ㄴ⸵㘴ㅃ㔮㠹〸㜠ㄴ⸹㈰㤠㘮㠸ㄴ‱㔮㄰㈴‷⸸㜸〸‱㔮〹㤴䌱㈮ㄳ㔵‱㔮ㄸ㈴‱㔮㘵㐶‱ㄮ㠰㜸‱㔮㜵㌱‷⸵㔳㕃ㄵ⸶㔱㘠㌮㈹㌠ㄲ⸱㌲㐠ⴰ⸰㠱㔵㔸‷⸸㜵‰⸰〱㔰〸㑚䴵⸲㐴㠷‹⸵㠰㝃㐮㘵㜳㈠㤮㔸㘸㔠㐮〶㤷㠠㤮㔸㌷㠠㌮㐸㈲㌠㤮㔸㌷㡃㌮㌰㤹㘠㤮㔸㌷㠠㌮ㄴ㌸㔠㤮㔸㤹㌠㈮㤷㐶㘠㤮㔸〷䌲⸷㘲㐠㤮㔶㠳㤠㈮㔵㘳‹⸵㈵㌳′⸴㔴㜹‹⸳〶㤲䌲⸳㔳㈷‹⸰㠸㔱′⸴㈷ㄠ㠮㠹ㄶ㐠㈮㔶㈴㔠㠮㜱㌲㉃㌮ㄲ㈳ㄠ㜮㤹㤵㔠㌮㘸㔲㔠㜮㈸㔸㠠㐮㈴㠱㤠㘮㔷㈲䌴⸲㠲〳‶⸵㈹ㄴ‴⸳ㄲ㜹‶⸴㠶〷‴⸳㐶㘳‶⸴㐶〸䌴⸳〹㜲‶⸳㠴㔶‴⸲㘰㔠㘮㐱㈲㐠㐮㈱㐳㘠㘮㐰㤱㝃㌮㠲〶ㄠ㘮㐰㘰㤠㌮㐲㘸㘠㘮㐰㤱㜠㌮〳㌱ㄠ㘮㐰㘰㥃㈮㤴〸㈠㘮㐰㘰㤠㈮㠵ㄶㄠ㘮㌹㌷㤠㈮㜶㔴㠠㘮㌷㠴䌲⸵㔹㌸‶⸳㌲㈶′⸴㌰ㄸ‶⸱㈳〸′⸴㜹㌹‵⸹㈰〵䌲⸵ㄳ㈳‵⸷㠱㘳′⸶㈰㤠㔮㘶㜸ㄠ㈮㜵㤳㌠㔮㘳㜰㕃㈮㠴㔴㘠㔮㘱㔵ㄠ㈮㤳㜷㐠㔮㘰㌲ㄠ㌮〲㘹㔠㔮㘰㌲ㅃ㌮㘷㈹㔠㔮㘰〱㌠㐮㌲㔱‵⸶〰ㄳ‴⸹㜱〹‵⸶〳㈱䌵⸰㠷㤹‵⸶〰ㄳ‵⸱㤸㜳‵⸶ㄵ㔱‵⸳ㄲ㔵‵⸶㐳㉃㔮㔵㠶㐠㔮㜲㘲㘠㔮㘶㘳ㄠ㔮㤵㘹㜠㔮㔶㜸㜠㘮ㄹ㘹ㅃ㔮㐸ㄷ㐠㘮㐰㌰ㄠ㔮㌴㌳ㄠ㘮㔸ㄴ㌠㔮㈰㐸㠠㘮㜵㤸㕃㐮㜲㠰㠠㜮㌶㔸㘠㐮㈵ㄲ㜠㜮㤶㠷㤠㌮㜷㜵㐠㠮㔶㠶㑃㌮㜳㜵㔠㠮㘱㐷㠠㌮㜰〶㌠㠮㘶㐠㌮㘴㈱㤠㠮㜴㌹㡃㐮ㄸ㤷㔠㠮㜴㌹㠠㐮㜰㘵㐠㠮㜴〹‵⸲㈰㈶‸⸷㐳㤸䌵⸵〶㌵‸⸷㐷〶‵⸶㘳㈳‸⸸㘷〳‵⸶㤳㤹‹⸰㤷㜴䌵⸷㈴㜶‹⸳㠳㠳‵⸵㔸㘴‹⸵㜷㘲‵⸲㐴㠷‹⸵㠰㝚䴸⸷㐵㔶‹⸱㠳㠷䌸⸷㐵㔶‹⸳㜱㔲‸⸶㈲㔱‹⸵㐰㜱‸⸴㐴〹‹⸵㤶〸䌸⸲㘲㘠㤮㘶㌷㘠㠮〵㘴㤠㤮㘱ㄴ㘠㜮㤳㘵㈠㤮㐵㐵㡃㜮㠷㔠㤮㌷㜶㜠㜮㠵〳㤠㤮㌶㈲㤠㜮㜶ㄱ㠠㤮㐳㌰㑃㜮㐲㠹㘠㤮㜰〶㜠㜮〵㘷㐠㤮㜴㤸㤠㘮㘵㌷㘠㤮㘱㜶ㅃ㘮〰㜷㘠㤮㐰㔳㘠㔮㜴〱㐠㠮㤰〸㜠㔮㘶㤳㠠㠮㈸㠷ㅃ㔮㔹㈴㠠㜮㘲㐲㔠㔮㠱㌹㘠㜮〵㔱㘠㘮㐱〷㐠㘮㜰㜵㕃㘮㤰㘰ㄠ㘮㐱㈲㐠㜮㐰㜴㈠㘮㐳㤹㌠㜮㠵㤶㈠㘮㠳㌶㡃㜮㤴㔷㔠㘮㜱㤸㘠㠮〳㠰㐠㘮㘱㔲㜠㠮ㄸ㔶㤠㘮㔸㜵㡃㠮㐷ㄷ㠠㘮㔲㤱㐠㠮㜴㈴㠠㘮㜱㌷ㄠ㠮㜴㔵㘠㜮〰㔹㑃㠮㜵㐷㠠㜮㜳ㄹ㈠㠮㜵ㄷㄠ㠮㐵㜹‸⸷㐵㔶‹⸱㠳㠷婍㄰⸰㔶‹⸱㐶㤶䌱〮〵㤱‹⸴〵㌶‹⸸㔶〵‹⸶㈰㘹‹⸵㤷㘶‹⸶㈶㠴䌹⸵㔴㔹‹⸶㈶㠴‹⸵〵㌷‹⸶㈳㜷‹⸴㘲㌱‹⸶ㄱ㐶䌹⸲㠰㠱‹⸵㘵㌲‹⸱㐲㌸‹⸳㜱㔲‹⸱㐲㌸‹⸱㐳㠸嘶⸲㔵㌶䌹⸱㐲㌸‶⸰㠳〹‹⸱㌹㌱‵⸹ㄶ㤸‹⸱㐲㌸‵⸷㐷㜹䌹⸱㐵㐶‵⸴㘷㠶‹⸳㈳㠸‵⸲㠶㌶‹⸵㤴㔸‵⸲㠶㌶䌹⸸㜱㐴‵⸲㠳㈹‱〮〵㘠㔮㐶㐷㠠㄰⸰㔶‵⸷㔳㤴䌱〮〵㤱‶⸳ㄹ㤶‱〮〵㘠㘮㠹㈱㌠㄰⸰㔶‷⸴㔸ㄴ䌱〮〵㘠㠮〲㄰㠠㄰⸰㘲㈠㠮㔸㐰㈠㄰⸰㔶‹⸱㐶㤶婍ㄲ⸰㘴㜠㤮㘸㈲ㅃㄱ⸱ㄷ㌠㤮㜷㜵㠠㄰⸳㘳㘠㤮〸㠵ㄠ㄰⸳㜹‸⸱㠱〴䌱〮㌵ㄳ‷⸲㐵㠹‱〮㤶㌵‶⸵㐷㔹‱ㄮ㠳㜱‶⸵㈲㤸䌱㈮㜶㌠㘮㐹㔳‱㌮㐳㤸‷⸱ㄶ㘹‱㌮㐷〶‸⸰㈴ㄶ䌱㌮㐹㔲‸⸹㐳㤳‱㈮㤳㈲‹⸵㤶〸‱㈮〶㐷‹⸶㠲㈱娢ഊ††††††††††††††††††††††††††晩汬㴢∍ਠ†††††††††††††††††††††††‾㰯灡瑨㸍ਠ†††††††††††††††††††††‼⽳癧㸍ਠ†††††††††††††††††††‼⽡㸍ਠ†††††††††††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≢潲⵴潰琱㔠浢㈰∾㰯摩瘾ഊ††††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢慤瘢⁳瑹汥㴢浡牧楮⵴潰㨰灸㭭慲杩渭扯瑴潭㨰灸㬢㸼摩瘠捬慳猽≥⁡摳彣潮瑥湴∠摡瑡⵩搽∶∠獴祬攽∢㸼楮猠捬慳猽∹㠲愹㐹㘢⁤慴愭步礽≢晥挴昲㐲ㅤ㤶㄰挲㈶改换㜴攵㘴戱㔢㸼⽩湳㸼⽤楶㸼⽤楶㸠†††††††††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≳慰潟摥瑡楬∾ഊ††††††††††††††††††㱨㈾叡뮱⃡몣湨⁨우齮朠握뮧愠䍯癩搭ㄹ⁶쎠⁶굮⃄酥渠쒑敯⁢쎡洠歨槡몿渠捨漠䡌嘠偡牫⁈慮朠卥漠盃ꀠ쒐呑䜠噩蝴⁎慭⁧띰桩腵棃댠歨쒃渮⁔畹桩쎪測棡뮯湧⁴쎭渠桩蝵ꅣⁱ畡渠쒑쎣⃄釡몿渠獡甠盃뉮朠㈠嘭䱥慧略′〲〮㰯栲㸍ਠ†††††††††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≡摶∠獴祬攽≭慲杩渭瑯瀺ば砻浡牧楮ⵢ潴瑯洺ば砻∾㰯摩瘾††††††††††††††††††††㱤楶⁩搽≣潮瑥湴彤整慩氢⁣污獳㴢浢㌰∾ഊ††††††††††††††††††㱤楶⁩搽≡扤昢㸼瀾㱳瑲潮朾卡甠揆ꅮ우愮⸮㰯獴牯湧㸼⽰㸠‼瀾周鵩⁧楡渠盡뮫愠煵愠泃ꀠ泃멣쎠⃄達兇⁖槡뮇琠乡洠揃륮朠瑨Ꝺ⁐慲欠쒑쎳渠湨굮ⁱ痃ꄠ湨槡뮁甠湨꽮朠瑩渠歨쎴湧⁶畩⸠쒐쎳쎠⁶굮⃄酥渠쒑敯⁢쎡洠湨꽮朠湧우鵩⁴狃눠揆끮朠握뮧愠쎴湧⸼⽰㸠‼瀾乨꽮朠揃ꅩ⁴쎪渠淃ꀠ么䴠盡몫渠柡뮍椠泃ꀠ湧우鵩⁨쎹湧⁔棆냡뮝湧⁃棃ꉵ槃ꩮ⁴ꕣ棡몭渠湨꽮朠瑩渠歨쎴湧⁶畩⸠쒐ꝵ⁴槃ꩮ쎠‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯癩⼳ㄲⵢ慣⵳椭獩湧慰潲攭祥甭捡甭摵礭浡湨⵮杨椭楴⵮桡琭㤭瑨慮札搱㤶㘰㘮桴浬∠瑡牧整㴢形污湫∠牥氽≮潯灥湥爢㹣棡몥渠瑨우욡湧⁣ꝡ⁄畹⁍ꅮ格⽡㸬⁣棡몥渠瑨우욡湧桩뽮⁣ꝵ⁴棡뮧쎠礠珡몽⁶꽮朠淡몷琠柡몧渠ㄠ滄荭⁶쎠⃄釆냆ꅮ朠湨槃ꩮ棃둮朠瑨茠揃륮朠쎴湧⁐慲欠捨楮栠灨ꕣ棡뮯湧ꕣ⁴槃ꩵ쒃洠湡礮㰯瀾†㱦楧畲攠捬慳猽≥硰乯䕤楴∾㱩浧⁳牣㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯晩汥猯桯慮条湨⼲〲〯〳⼱㜯扦昰㌴挵〸㤰昳捥慡㠱役敳爭ㄱ㔵⹪灧∠慬琽≄畹⁍慮栠捨慮⁴桵潮朢⁷楤瑨㴢㘶〢⁨敩杨琽∴㤵∠湵浢敲㴢ㄢ 㸠‼晩杣慰瑩潮㹃棡몥渠瑨우욡湧⁣ꝡ⁄畹⁍ꅮ栠泃ꀠ瓡뮕渠棡몡椠满몷湧脠捨漠瑨Ꝺ⁐慲欼⽦楧捡灴楯渾†㰯晩杵牥㸠‼瀾卡甠䑵礠䷡몡湨Ⱐ湧우鵩⁴愠灨ꍩ⁣棃굮栠歩뽮⁖쒃渠䣡몭甠쒑慵⃄釡뮛渠狡뮝椠珃ꉮ⃡뮟⁴狡뮝椠쎂甮⁃棃ꁮ朠瑲慩⁴狡못⃡몥礠擃뤠淡뮛椠㈰⁴痡뮕椠湨우湧쎠⁣쎡椠瓃ꩮ棃댠泃뉮朠瑨慹⁴棡몿⁣ꝡ⃃둮朠偡牫⸼⽰㸠‼瀾䭨쎴湧⁣棡뮉⁶굹Ⱐ棃ꁮ朠瑨꜠盡뮑渠泃ꀠ쒑槡뮃洠瓡뮱愠握뮧愠쎴湧⁴棡몧礠湧우鵩⁈쎠渠揃뉮•瑯慮朢⁨욡渠满뮯愠歨椠㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽶椯㌱〭獡甭摵礭浡湨ⵣ汢⵨愭湯椭湨慮⵴桥洭桵湧⵴楮⵶攭摩湨⵴牯湧ⵤㄹ㘵㌰⹨瑭氢⁴慲来琽≟扬慮欢⁲敬㴢湯潰敮敲∾쒐쎬湨⁔狡뮍湧⁴쎡椠灨쎡琠捨ꕮ⁴棆냆ꅮ朼⽡㸠盃ꀠ灨ꍩ⁣Ꝯ″⁴棃ꅮ朠쒑茠棡뮓椠灨ꕣ⸼⽰㸠‼瀾쒐槡뮃洠瓡뮱愠灨쎭愠獡甠棃ꁮ朠瑨꜠ꕹ쎠⃄郡몷湧⁖쒃渠䳃ꉭ⁣얩湧槃ꩮ⁴槡몿瀠柡몷瀠灨ꍩ棡뮯湧棃댠歨쒃渠瑲쎪渠쒑ꕴ⁔棃ꅩ⸠䭨쎴湧⁣棡뮉ꕴ⁳痡몥琠拡몯琠捨쎭湨Ⱐ囄荮⁌쎢洠揃뉮杨槡뮅洠湨槃ꩮ棃둮朠瑨茠瑨椠쒑ꕵ⁴牯湧⁨욡渠淡뮙琠瑨쎡湧⁶쎬⁢蝮栠擡뮋捨⁶쎠⁴棡몭洠捨쎭⁣쎲渠湨굮⁣棡몥渠瑨우욡湧⁴狃ꩮ⁳쎢渠瓡몭瀮㰯瀾†㱤楶⁣污獳㴢數灎潅摩琠數灬畳彲敬慴敤弱㐰㐰㈲㈱㜠數灬畳彲敬慴敤弱㐰㐰㈲㈱㝟扯瑴潭∾†㱤楶㸼獴牯湧⁣污獳㴢數灬畳彲敬慴敤弱㐰㐰㈲㈱㝟汥瑴敲⁥硰䕤楴∾䋃ꁩ槃ꩮⁱ畡渼⽳瑲潮朾㰯摩瘾†㱤楶⁣污獳㴢數灬畳彲敬慴敤弱㐰㐰㈲㈱㝟楴敭∾㱡⁣污獳㴢數灬畳彲敬慴敤弱㐰㐰㈲㈱㝟灨潴漢⁴楴汥㴢䟃鍃⁎䣃豎㨠쒐띮朠囄荮⁌쎢洠擡뮱⁢謠ⴠ䍨槃ꩵ⁴狃눠握뮧愠湧우鵩⁔棃ꅩ㼢⁨牥昽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽶椯㌱㌭杯挭湨楮ⵤ慮札癡渭污洭摵ⵢ椭捨楥甭瑲漭捵愭湧畯椭瑨慩ⵤㄹ㘳㤶⹨瑭氢⁴慲来琽≟扬慮欢⁲敬㴢湯潰敮敲∾㱩浧⁳牣㴢桴瑰猺⼯浥摩愮獰潲瑳㐴㈮捯洯牥獩穥弱㜴砱〴⽵灬潡搯桯慮条湨⼲〲〯〳⼰㔯杯挭湨楮ⵤ慮札癡渭污洭摵ⵢ椭捨楥甭瑲漭捵愭湧畯椭瑨慩ㄵ㠳㌸㔱㌴⹪灧∠慬琽≇쎓䌠么쎌为⃄郡몷湧⁖쒃渠䳃ꉭ⁤넠拡뮋‭⁃桩쎪甠瑲쎲⁣ꝡ柆냡뮝椠周쎡椿∠睩摴栽∱㜴∠桥楧桴㴢㄰㐢 㸼⽡㸼愠捬慳猽≥硰汵獟牥污瑥摟ㄴ〴〲㈲ㄷ彴楴汥∠瑩瑬攽≇쎓䌠么쎌为⃄郡몷湧⁖쒃渠䳃ꉭ⁤넠拡뮋‭⁃桩쎪甠瑲쎲⁣ꝡ柆냡뮝椠周쎡椿∠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯癩⼳ㄳⵧ潣⵮桩渭摡湧⵶慮⵬慭ⵤ甭扩ⵣ桩敵⵴牯ⵣ畡⵮杵潩⵴桡椭搱㤶㌹㘮桴浬∠瑡牧整㴢形污湫∠牥氽≮潯灥湥爢㹇쎓䌠么쎌为⃄郡몷湧⁖쒃渠䳃ꉭ⁤넠拡뮋‭⁃桩쎪甠瑲쎲⁣ꝡ柆냡뮝椠周쎡椿㰯愾㰯摩瘾†㱤楶⁣污獳㴢數灬畳彲敬慴敤弱㐰㐰㈲㈱㝟楴敭∾㱡⁣污獳㴢數灬畳彲敬慴敤弱㐰㐰㈲㈱㝟灨潴漢⁴楴汥㴢䋡뮑⁖쒃渠䣡몭町‧䭨椠䡌嘠滃덩ⁱ痃ꄠ湨慮栬⁣潮⁴쎴椠歨쎳杨攠盃ꀠ灨ꍩ⁣鄠泡몯洠淡뮛椠桩荵⃄釆냡뮣挧∠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯癩⼳㄰ⵢ漭癡渭桡甭瑩整⵬漭歨漭歨慮⵬潮⵮桡琭捵愭捯渭瑲慩⵴慩⵨敥牥湶敥渭搱㤶㔷㔮桴浬∠瑡牧整㴢形污湫∠牥氽≮潯灥湥爢㸼業朠獲挽≨瑴灳㨯⽭敤楡⹳灯牴猴㐲⹣潭⽲敳楺敟ㄷ㑸㄰㐯⽦楬敳⽮敷猯㈰㈰⼰㌯ㄳ⽢漭癡渭桡甭瑩整⵬漭歨漭歨慮⵬潮⵮桡琭捵愭捯渭瑲慩⵴慩⵨敥牥湶敥渭〹㌱㌸⹪灧∠慬琽≂鄠囄荮⁈굵㨠❋桩⁈䱖쎳椠煵쎡桡湨Ⱐ捯渠瓃둩棃댠湧桥⁶쎠⁰棡몣椠握뮑꽭魩⁨槡뮃甠쒑우ꍣ✢⁷楤瑨㴢ㄷ㐢⁨敩杨琽∱〴∠⼾㰯愾㱡⁣污獳㴢數灬畳彲敬慴敤弱㐰㐰㈲㈱㝟瑩瑬攢⁴楴汥㴢䋡뮑⁖쒃渠䣡몭町‧䭨椠䡌嘠滃덩ⁱ痃ꄠ湨慮栬⁣潮⁴쎴椠歨쎳杨攠盃ꀠ灨ꍩ⁣鄠泡몯洠淡뮛椠桩荵⃄釆냡뮣挧∠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯癩⼳㄰ⵢ漭癡渭桡甭瑩整⵬漭歨漭歨慮⵬潮⵮桡琭捵愭捯渭瑲慩⵴慩⵨敥牥湶敥渭搱㤶㔷㔮桴浬∠瑡牧整㴢形污湫∠牥氽≮潯灥湥爢㹂鄠囄荮⁈굵㨠❋桩⁈䱖쎳椠煵쎡桡湨Ⱐ捯渠瓃둩棃댠湧桥⁶쎠⁰棡몣椠握뮑꽭魩⁨槡뮃甠쒑우ꍣ✼⽡㸼⽤楶㸠‼摩瘠捬慳猽≥硰汵獟牥污瑥摟ㄴ〴〲㈲ㄷ彩瑥洢㸼愠捬慳猽≥硰汵獟牥污瑥摟ㄴ〴〲㈲ㄷ彰桯瑯∠瑩瑬攽≖䥄䕏㨠䙩汩瀠乧畹蕮⁧굩⁴棃둮朠쒑槡뮇瀠쎽杨쒩愠瓡뮛椠揃ꅣ⁃쒐嘠杩꽡⁤譣栠䍯癩搭ㄹ∠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯癩⼳ㄲ⵶楤敯ⵦ楬楰⵮杵祥渭杵椭瑨潮札摩数⵹⵮杨楡⵴潩ⵣ慣ⵣ摶ⵧ極愭摩捨ⵣ潶楤ⴱ㤭搱㤶㘷㐮桴浬∠瑡牧整㴢形污湫∠牥氽≮潯灥湥爢㸼業朠獲挽≨瑴灳㨯⽭敤楡⹳灯牴猴㐲⹣潭⽲敳楺敟ㄷ㑸㄰㐯⽦楬敳⽮敷猯㈰㈰⼰㌯ㄷ⽶楤敯ⵦ楬楰⵮杵祥渭杵椭瑨潮札摩数⵹⵮杨楡⵴潩ⵣ慣ⵣ摶ⵧ極愭摩捨ⵣ潶楤ⴱ㤭ㄱ㌵㌸⹪灧∠慬琽≖䥄䕏㨠䙩汩瀠乧畹蕮⁧굩⁴棃둮朠쒑槡뮇瀠쎽杨쒩愠瓡뮛椠揃ꅣ⁃쒐嘠杩꽡⁤譣栠䍯癩搭ㄹ∠睩摴栽∱㜴∠桥楧桴㴢㄰㐢 㸼⽡㸼愠捬慳猽≥硰汵獟牥污瑥摟ㄴ〴〲㈲ㄷ彴楴汥∠瑩瑬攽≖䥄䕏㨠䙩汩瀠乧畹蕮⁧굩⁴棃둮朠쒑槡뮇瀠쎽杨쒩愠瓡뮛椠揃ꅣ⁃쒐嘠杩꽡⁤譣栠䍯癩搭ㄹ∠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯癩⼳ㄲ⵶楤敯ⵦ楬楰⵮杵祥渭杵椭瑨潮札摩数⵹⵮杨楡⵴潩ⵣ慣ⵣ摶ⵧ極愭摩捨ⵣ潶楤ⴱ㤭搱㤶㘷㐮桴浬∠瑡牧整㴢形污湫∠牥氽≮潯灥湥爢㹖䥄䕏㨠䙩汩瀠乧畹蕮⁧굩⁴棃둮朠쒑槡뮇瀠쎽杨쒩愠瓡뮛椠揃ꅣ⁃쒐嘠杩꽡⁤譣栠䍯癩搭ㄹ㰯愾㰯摩瘾†㱤楶⁣污獳㴢數灬畳彲敬慴敤弱㐰㐰㈲㈱㝟楴敭⁥硰汵獟牥污瑥摟ㄴ〴〲㈲ㄷ彩瑥浟污獴∾㱡⁣污獳㴢數灬畳彲敬慴敤弱㐰㐰㈲㈱㝟灨潴漢⁴楴汥㴢쒐呑䜠噩蝴⁎慭⁧띰棃댠盃갠泡뮋捨⁴桩⃄釡몥甠䅆䘠卵穵歩⁃異′〲〢⁨牥昽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽶椯㌱㌭摴照⵶楥琭湡洭条瀭歨漭癩⵬楣栭瑨椭摡甭慦昭獵穵歩ⵣ異ⴲ〲〭搱㤶㘶㤮桴浬∠瑡牧整㴢形污湫∠牥氽≮潯灥湥爢㸼業朠獲挽≨瑴灳㨯⽭敤楡⹳灯牴猴㐲⹣潭⽲敳楺敟ㄷ㑸㄰㐯⽦楬敳⽮敷猯㈰㈰⼰㌯ㄷ⽤瑱札癩整⵮慭ⵧ慰⵫桯⵶椭汩捨⵴桩ⵤ慵ⵡ晦⵳畺畫椭捵瀭㈰㈰ⴱ〲㜲㐮橰朢⁡汴㴢쒐呑䜠噩蝴⁎慭⁧띰棃댠盃갠泡뮋捨⁴桩⃄釡몥甠䅆䘠卵穵歩⁃異′〲〢⁷楤瑨㴢ㄷ㐢⁨敩杨琽∱〴∠⼾㰯愾㱡⁣污獳㴢數灬畳彲敬慴敤弱㐰㐰㈲㈱㝟瑩瑬攢⁴楴汥㴢쒐呑䜠噩蝴⁎慭⁧띰棃댠盃갠泡뮋捨⁴桩⃄釡몥甠䅆䘠卵穵歩⁃異′〲〢⁨牥昽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽶椯㌱㌭摴照⵶楥琭湡洭条瀭歨漭癩⵬楣栭瑨椭摡甭慦昭獵穵歩ⵣ異ⴲ〲〭搱㤶㘶㤮桴浬∠瑡牧整㴢形污湫∠牥氽≮潯灥湥爢㻄達兇⁖槡뮇琠乡洠柡몷瀠歨쎳⁶쎬譣栠瑨椠쒑ꕵ⁁䙆⁓畺畫椠䍵瀠㈰㈰㰯愾㰯摩瘾†㰯摩瘾†㱰㸼獴牯湧㹔狡뮝椠泡몡椠珃ꅮ朮⸮㰯獴牯湧㸼⽰㸠‼瀾䣃ꁮ朠瑨꜠盡뮑渠쒑우ꍣ⁢槡몿琠쒑뽮쎠⃄酩荭⁴녡⁣ꝡ⁴棡몧礠偡牫Ⱐ拡뮟椠盡몭礠淃ꀠ湧우鵩⁴愠湧棄ꤠ쎴湧⁐慲欠珡몽棃댠泃뉮朠盆냡뮣琠煵愠握뮭愠ꍩ쎠礮⁎棆끮朠揃댠盡못⁖槡뮇琠乡洠泃ꀠ淡뮙琠淡몣湨⃄釡몥琠泃ꁮ栠盡뮛椠쎴湧⁴棡몧礠湧우鵩⁈쎠渠歨椠湨꽮朠瑩渠癵椠泡몡椠握뮩⁴棡몿⁸痡몥琠桩蝮⸠쒐ꝵ⁴槃ꩮ쎠慹꽮⁶脠泡뮋捨⁴桩⃄釡몥甠歨椠揃ꅣ⁴狡몭渠쒑ꕵ⁣ꝡ⃄達兇⁖槡뮇琠乡洠珡몽⃄釆냡뮣挠泃륩ꅩ⃄釡몿渠瑨쎡湧‱〠盃ꀠ瑨쎡湧‱ㄮ㰯瀾†㱦楧畲攠捬慳猽≥硰乯䕤楴∾㱩浧⁳牣㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯晩汥猯桯慮条湨⼲〲〯〳⼱㜯汯彴桯楟摩敭彶晦彫祟桯灟摯湧彶潩彨汶彰慲歟桡湧彳敯彤摤弱㔷〹ㄶㄸ㥟㔲㙟睩摴栶㘰桥楧桴㐹㕟ㄵ㜱㌰㤵㔹弱〳彷楤瑨㘶と敩杨琴㤵彮汢漭ㄱ㔸⹪灧∠慬琽≬潟瑨潩彤楥浟癦晟歹彨潰彤潮束癯楟桬癟灡牫彨慮束獥潟摤摟ㄵ㜰㤱㘱㠹張㈶彷楤瑨㘶と敩杨琴㤵弱㔷ㄳ〹㔵㥟㄰㍟睩摴栶㘰桥楧桴㐹㕟湬扯∠睩摴栽∶㘰∠桥楧桴㴢㐴㤢畭扥爽∲∠⼾†㱦楧捡灴楯渾乨우湧⁴棡몧礠偡牫⁶꭮⁣쎳⁴棡뮃鼠满뮥⁣우鵩‮⸮㰯晩杣慰瑩潮㸠‼⽦楧畲放†㱰㹎棆뀠盡몭礬杯ꅩ⁴狡뮫⁄畹⁍ꅮ栬棡뮯湧⁣쎡椠瓃ꩮ⁣쎲渠泡몡椠满몿甠歨쎴湧⁧띰⁴棃ꩭ⁶굮⃄酥渠滃ꁯ⁴棃갠珡몽⁣쎳⃄酩荭⁲욡椠灨潮朠쒑餠握뮱挠镮⸠쒐쎬湨⁔狡뮍湧⁳봠瑲鼠泡몡椠盃ꁯ⁴棃ꅮ朠㜬⁶쎠桯ꍮ朠瑨鵩⁧楡渠㐠瑨쎡湧쎠⁶ꭡ⃄釡몹瀠쒑茠握몧甠瑨꜠滃ꁹ⁨鍩⁰棡뮥挠瑨茠泡뮱挠揅ꥮ朠湨우ꕹꅩ⁰桯湧⃄釡뮙⃄釡뮃⁳땮⁳쎠湧⁣桩뽮⃄釡몥甮⁋棃둮朠捨褠盡몭礬棆끮朠瑩渠癵椠揃뉮⃄釡몿渠獡甠歨椠㈠盃뉮朠쒑ꕵ⃄釡몧甠瑩쎪渠握뮧愠嘠ⴠ䱥慧略′〲〠摩蕮⁲愮㰯瀾†㱰㸼敭㸼獴牯湧㸱⸠叡뮱⁨鍩⁳楮栠握뮧愠湨꽮朠瑲ꔠ握뮙琼⽳瑲潮朾㰯敭㸼⽰㸠‼瀾䏃댠瑨茠滃덩⃄釃ꉹ⁣棃굮栠泃ꀠ쒑槡뮁甠癵椠湨ꕴ쎠⁴棡몧礠偡牫棃걮⁴棡몥礠獡甠湨꽮朠柃갠쒑쎣⁤槡뮅渠牡⸠䣃ꁮ朠瑨꜠쒑慮朠柡몷瀠盡몥渠쒑脠湨우湧⃡뮟棡뮯湧⁴畹뽮⁣쎲渠泡몡椬⃄達兇⁖槡뮇琠乡洠珡몽⁣쎳⁴棡몭琠湨槡뮁甠湨꽮朠泡뮱愠捨赮⻂ꀼ⽰㸠‼瀾乨ꅣ⁴狆냡뮟湧⁎杵秡뮅渠呵ꕮ⁁湨⃄釃ꌠ瑲鼠泡몡椠盃ꀠ捨漠么䴠湨쎬渠瑨ꕹ⁨쎬湨⃡몣湨⁣ꝡ饴⁣ꝵ⁴棡뮧⃄酩腭⁴쒩湨Ⱐ捨꽮朠捨ꅣ⁶쎠槡뮃洠獯쎡琠瑲굮⃄釡몥甠瓡뮑琠쒑뽮⁴棡몿쎠漮⁎柆냡뮝椠瑡⁣얩湧⁴棡몥礠淡뮙琠㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽶椯㌱〭瑲畣⵴楥瀭獬湡⵶猭扥捡浥砭扩湨ⵤ畯湧ⵤㄹ㘶〹⹨瑭氢⁴慲来琽≟扬慮欢⁲敬㴢湯潰敮敲∾偨慮⁖쒃渠쒐ꥣ⁴狆냡뮟湧⁴棃ꁮ栠棆ꅮ㰯愾⁳慵桩군⁧楡⃄釃걮栮⁖꭮쎠饴⁖쒃渠쒐ꥣ桡湨棡몹測뤠瑨痡몭琠湨우湧⃄釃ꌠ泡몡湨쎹湧Ⱐ拃걮栠瓄ꥮ栠盃ꀠ捨쎭湨⁸쎡挠棆ꅮ⸼⽰㸼⽤楶㸼摩瘠楤㴢慢摥∾㱤楶⁣污獳㴢慤瘢⁳瑹汥㴢浡牧楮⵴潰㨰灸㭭慲杩渭扯瑴潭㨰灸㬢㸼摩瘠捬慳猽≥⁡摳彣潮瑥湴∠摡瑡⵩搽∱㌢⁳瑹汥㴢∾㰡ⴭ⁂敧楮⁄慢汥⁉湁牴楣汥彷楤来琠⼠䙯爠楮煵楲楥猬⁶楳楴⁨瑴瀺⼯摡扬攮楯‭ⴾ㱤楶⁩搽≤慢汥睩摧整彪潢睑刴㜢⁤慴愭睩摧整彩搽≪潢睑刴㜢㸼獣物灴㸨晵湣瑩潮⡤ⱡⱢⱬⱥⱟ⤠笍ਠ†††††⁩昨摛扝☦摛扝⹱⥲整畲渻摛扝㵦畮捴楯渨⥻⡤孢崮焽摛扝⹱籼孝⤮灵獨⡡牧畭敮瑳⥽㭥㵡⹣牥慴故汥浥湴⡬⤻ഊ††††††攮慳祮挽ㄻ攮捨慲獥琽❵瑦ⴸ✻攮獲挽✯⽳瑡瑩挮摡扬攮楯⽤楳琯灬畧楮⹭楮⹪猧㬍ਠ††††† 㵡⹧整䕬敭敮瑳䉹呡李慭攨氩嬰崻弮灡牥湴乯摥⹩湳敲瑂敦潲攨攬弩㬍ਠ†††††⁽⤨睩湤潷Ɽ潣畭敮琬❤慢汥✬❳捲楰琧⤻ഊ††††††摡扬攨❳整卥牶楣攧Ⱐ❳灯牴猴㐲⹣潭✩㬍ਠ†††††⁤慢汥⠧獥湤䱯杏湣攧⤻ഊ††††††摡扬攨❲敮摥牗楤来琧Ⱐ❤慢汥睩摧整彪潢睑刴㜧⤻㰯獣物灴㸼⽤楶㸼ℭⴠ䕮搠䥮䅲瑩捬敟睩摧整 ⁆潲⁩湱畩物敳Ⱐ癩獩琠桴瑰㨯⽤慢汥⹩漠ⴭ㸍ਠ†††††‼⽤楶㸼摩瘠捬慳猽≥⁡摳彣潮瑥湴∠摡瑡⵩搽∱㌢⁳瑹汥㴢浡牧楮⵴潰㨰灸㬢㸼楮猠捬慳猽∹㠲愹㐹㘢⁤慴愭步礽∳愸㔹㜶昶㜸㌶㔹搸〶㜵晣㜸攱搴ㅣ挢㸼⽩湳㸼⽤楶㸼⽤楶㸠‼晩杵牥⁣污獳㴢數灎潅摩琢㸼業朠獲挽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽦楬敳⽨潡湧慮栯㈰㈰⼰㌯ㄷ⽡搲ㅣ敡㈴㕤ぢ攸敥㝣ㅟ慱祲ⴱㄵ㤮橰朢⁡汴㴢慤㈱捥愲㐵搰扥㡥攷挱彡煹爢⁷楤瑨㴢㠲〢⁨敩杨琽∶ㄷ∠湵浢敲㴢㌢ 㸠‼晩杣慰瑩潮㹋桩⁖쒃渠쒐ꥣ⃄釃ꌠ瑲鼠泡몡椠淡몡湨봠⸮⸼⽦楧捡灴楯渾†㰯晩杵牥㸠‼瀾䷡뮙琠揃ꅩ⁴쎪渠瑲鼠泡몡椠揃뉮ꅮ栠淡몽⁨욡渠握몣쎠⁎杵秡뮅渠䏃둮朠偨우ꍮ朮⁔棡뮝椠杩慮⃡뮟⁣棃ꉵ⃃艵⁶魩⁡湨⁴畹⁴棡몥琠拡몡椠湨우湧⁣쎳⁶묠쒑쎣慮朠泡몡椠湨槡뮁甠珡뮱⁴桡礠쒑镩⁣桯⁣棃굮栠握몧甠瑨꜠湧우鵩⁎杨蜠䅮쎠礮⁔狃ꩮ⁳쎢渠握뮏⁖槡뮇琠乡洠泃멣쎠礠泃ꀠ淡뮙琠䏃둮朠偨우ꍮ朠盡뮛椠쒑쎴椠捨쎢渠浡⁴桵굴꽴쎩漠쒑Ꝺ⁵秡뮃渠捨畹荮⸠乨우湧棃둮朠揃뉮⃄釃댠湨꽮朠瓃걮栠桵酮朠≭쎺愠浡礢⁲우鵭⁲쎠꽡쎠⁴桡礠盃ꁯ⃄釃댠泃ꀠ湨꽮朠瓃걮栠桵酮朠磡뮭쎭⁧赮⁧쎠湧棆끮朠쒑Ꝺ⁴楮栠瓡몿⸼⽰㸠‼晩杵牥⁣污獳㴢數灎潅摩琢㸼業朠獲挽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽦楬敳⽨潡湧慮栯㈰㈰⼰㌯ㄷ⼱㄰た㐱戵敦㘰ⴵ㕢㐭㐸㍥ⴹ愸㐭摡昰㡣㤷挴㈸ⴱㄵ㤮橰朢⁡汴㴢ㄱ〰弴ㅂ㕅䘶〭㔵䈴ⴴ㠳䔭㥁㠴ⵄ䅆〸䌹㝃㐲㠢⁷楤瑨㴢㄰㈴∠桥楧桴㴢㘸㌢畭扥爽∴∠⼾†㱦楧捡灴楯渾䏃둮朠偨우ꍮ朠揅ꥮ朠쒑쎣⁴狆냡뮟湧⁴棃ꁮ栠棆ꅮ㰯晩杣慰瑩潮㸠‼⽦楧畲放†㱰㻡뮞‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯癩⼳㄰⵴牵挭瑩数⵶楥瑴敬⵶猭桡杬⵮潩ⵤ慮⵳慯⵨潩⵮杯ⵤㄹ㘶ㄷ⹨瑭氢⁴慲来琽≟扬慮欢⁲敬㴢湯潰敮敲∾瑲굮⃄釡몥甠杩꽡⁈䅇䰠癳⁖楥瑴敬㰯愾Ⱐ쎴湧⁐慲欠揅ꥮ朠쒑우ꍣ⁣棡뮩湧槡몿渠淡뮙琠瑲굮⃄釡몥甠淃ꍮ棃ꍮ⁶魩⁣棡몥琠泆냡뮣湧⁣桵秃ꩮ쎴渠握뮱挠捡漮⃄適腵⃄釃ꅮ朠捨쎺⃃봠쒑쎳쎠⁶槡뮇挠揃댠狡몥琠湨槡뮁甠瑨쎠湨⁶槃ꩮ⁣ꝡ⃄達兇⁴桩⃄釡몥甠鼠瑲굮⃄釡몥甠쒑쎳⸠䏃댠瑨茠毡뮃⁴魩棡뮯湧⁣쎡椠瓃ꩮ⁧ꅯ⁣饩棆뀠兵뼠乧赣⁈ꍩⰠ乧畹蕮⁔狡뮍湧⁈濃ꁮ本⁂쎹椠呩뽮⁄얩湧⁨慹⁴棡몭洠捨쎭쎠⁣쎡椠瓃ꩮ⁴狡못⁎杵秡뮅渠쒐ꥣ⁃桩뽮⸼⽰㸠‼瀾囄荮⁔桡湨Ⱐ囄荮⁔濃ꁮⰠ䣡뮓湧⁄畹⁣얩湧⁣桯⁴棡몥礠淡뮙琠珡뮱⁴狆냡뮟湧⁴棃ꁮ栠盆냡뮣琠拡몭挠歨椠쒑茠泡몡椠瓡몧洠ꍮ栠棆냡뮟湧⁣녣魮⁴ꅩ⁃䱂⸠仡몿甠湨꽮朠瑲ꔠ握뮙琠握뮩⁣棆ꅩ⁴棡몿쎠礬⁲쎵⁲쎠湧⃃둮朠偡牫⁳봠揃댠瑨茠瑨濡몣椠淃ꅩ⁨욡渠盃ꀠ拡뮛琠쒑椠湨槡뮁甠满뮗椠汯⸼⽰㸠‼摩瘠捬慳猽≥硰乯䕤楴⁥硰汵獟牥污瑥摟ㄴ〴〲㈲ㄷ⁥硰汵獟牥污瑥摟ㄴ〴〲㈲ㄷ形潴瑯洢㸠‼摩瘾㱳瑲潮朠捬慳猽≥硰汵獟牥污瑥摟ㄴ〴〲㈲ㄷ彬整瑥爠數灅摩琢㹂쎠椠汩쎪渠煵慮㰯獴牯湧㸼⽤楶㸠‼摩瘠捬慳猽≥硰汵獟牥污瑥摟ㄴ〴〲㈲ㄷ彩瑥洢㸼愠捬慳猽≥硰汵獟牥污瑥摟ㄴ〴〲㈲ㄷ彰桯瑯∠瑩瑬攽≖䥄䕏㨠䍨濃ꅮ朠盡뮛椠拃ꁮ⁴棡몯湧⁧桩⃡뮟⁧槃ꉹ⁴棡뮩‱㈠鼠嘭䱥慧略′〲〢⁨牥昽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽶椯㌱㌭癩摥漭摵琭摩敭ⴱⵣ桡洭湧潡椭扩湨⵶⵬敡杵攭杨椭扡渭獡甭ㄲⵧ楡礭搱㤶㘷ㄮ桴浬∠瑡牧整㴢形污湫∠牥氽≮潯灥湥爢㸼業朠獲挽≨瑴灳㨯⽭敤楡⹳灯牴猴㐲⹣潭⽲敳楺敟ㄷ㑸㄰㐯⽦楬敳⽮敷猯㈰㈰⼰㌯ㄷ⽶楤敯ⵤ畴ⵤ楥洭ㄭ捨慭⵮杯慩ⵢ楮栭瘭⵬敡杵攭杨椭扡渭獡甭ㄲⵧ楡礭㄰㌹〰⹪灧∠慬琽≖䥄䕏㨠䍨濃ꅮ朠盡뮛椠拃ꁮ⁴棡몯湧⁧桩⃡뮟⁧槃ꉹ⁴棡뮩‱㈠鼠嘭䱥慧略′〲〢⁷楤瑨㴢ㄷ㐢⁨敩杨琽∱〴∠⼾㰯愾㱡⁣污獳㴢數灬畳彲敬慴敤弱㐰㐰㈲㈱㝟瑩瑬攢⁴楴汥㴢噉䑅伺⁃桯쎡湧⁶魩⁢쎠渠瑨꽮朠杨椠鼠杩쎢礠瑨ꤠㄲ⃡뮟⁖ⵌ敡杵攠㈰㈰∠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯癩⼳ㄳ⵶楤敯ⵤ畴ⵤ楥洭ㄭ捨慭⵮杯慩ⵢ楮栭瘭汥慧略ⵧ桩ⵢ慮⵳慵ⴱ㈭杩慹ⵤㄹ㘶㜱⹨瑭氢⁴慲来琽≟扬慮欢⁲敬㴢湯潰敮敲∾噉䑅伺⁃桯쎡湧⁶魩⁢쎠渠瑨꽮朠杨椠鼠杩쎢礠瑨ꤠㄲ⃡뮟⁖ⵌ敡杵攠㈰㈰㰯愾㰯摩瘾†㱤楶⁣污獳㴢數灬畳彲敬慴敤弱㐰㐰㈲㈱㝟楴敭∾㱡⁣污獳㴢數灬畳彲敬慴敤弱㐰㐰㈲㈱㝟灨潴漢⁴楴汥㴢䍌䈠參ꁩ⁇쎲渠泃ꩮ⁴槡몿湧⁶脠瑨쎴湧⁴楮⁳꽰‧拃ꥮ⁤畹쎪渧⁶魩⁈䱖⁃慬楳瑯∠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯癩⼳㄰ⵣ汢⵳慩ⵧ潮⵬敮⵴楥湧⵶攭瑨潮札瑩渭獡瀭扥渭摵祥渭癯椭桬瘭捡汩獴漭搱㤶㘶㠮桴浬∠瑡牧整㴢形污湫∠牥氽≮潯灥湥爢㸼業朠獲挽≨瑴灳㨯⽭敤楡⹳灯牴猴㐲⹣潭⽲敳楺敟ㄷ㑸㄰㐯⽦楬敳⽮敷猯㈰㈰⼰㌯ㄷ⽣汢⵳慩ⵧ潮⵬敮⵴楥湧⵶攭瑨潮札瑩渭獡瀭扥渭摵祥渭癯椭桬瘭捡汩獴漭〹㔹㔰⹪灧∠慬琽≃䱂⁓쎠椠䟃뉮쎪渠瑩뽮朠盡뮁⁴棃둮朠瑩渠珡몯瀠❢쎩渠摵秃ꩮ✠盡뮛椠䡌嘠䍡汩獴漢⁷楤瑨㴢ㄷ㐢⁨敩杨琽∱〴∠⼾㰯愾㱡⁣污獳㴢數灬畳彲敬慴敤弱㐰㐰㈲㈱㝟瑩瑬攢⁴楴汥㴢䍌䈠參ꁩ⁇쎲渠泃ꩮ⁴槡몿湧⁶脠瑨쎴湧⁴楮⁳꽰‧拃ꥮ⁤畹쎪渧⁶魩⁈䱖⁃慬楳瑯∠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯癩⼳㄰ⵣ汢⵳慩ⵧ潮⵬敮⵴楥湧⵶攭瑨潮札瑩渭獡瀭扥渭摵祥渭癯椭桬瘭捡汩獴漭搱㤶㘶㠮桴浬∠瑡牧整㴢形污湫∠牥氽≮潯灥湥爢㹃䱂⁓쎠椠䟃뉮쎪渠瑩뽮朠盡뮁⁴棃둮朠瑩渠珡몯瀠≢쎩渠摵秃ꩮ∠盡뮛椠䡌嘠䍡汩獴漼⽡㸼⽤楶㸠‼摩瘠捬慳猽≥硰汵獟牥污瑥摟ㄴ〴〲㈲ㄷ彩瑥洢㸼愠捬慳猽≥硰汵獟牥污瑥摟ㄴ〴〲㈲ㄷ彰桯瑯∠瑩瑬攽≖䥄䕏㨠周Ꝺ⁐慲欠棆냡뮛湧⁤꭮⁲굡⁴慹Ⱐ毃ꩵ⁧赩″⁴狃눠揆끮朠瑨慭⁧楡⁴棡뮭⁴棃ꅣ栠捨酮朠䍯癩搭ㄹ∠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯癩⼳ㄲ⵶楤敯⵴桡礭灡牫⵨畯湧ⵤ慮⵲畡⵴慹⵫敵ⵧ潩ⴳ⵴牯ⵣ畮札瑨慭ⵧ楡⵴桵⵴桡捨ⵣ桯湧ⵣ潶楤ⴱ㤭搱㤶㘶㘮桴浬∠瑡牧整㴢形污湫∠牥氽≮潯灥湥爢㸼業朠獲挽≨瑴灳㨯⽭敤楡⹳灯牴猴㐲⹣潭⽲敳楺敟ㄷ㑸㄰㐯⽦楬敳⽮敷猯㈰㈰⼰㌯ㄷ⽶楤敯⵴桡礭灡牫⵨畯湧ⵤ慮⵲畡⵴慹⵫敵ⵧ潩ⴳ⵴牯ⵣ畮札瑨慭ⵧ楡⵴桵⵴桡捨ⵣ桯湧ⵣ潶楤ⴱ㤭〹㈹㌶⹪灧∠慬琽≖䥄䕏㨠周Ꝺ⁐慲欠棆냡뮛湧⁤꭮⁲굡⁴慹Ⱐ毃ꩵ⁧赩″⁴狃눠揆끮朠瑨慭⁧楡⁴棡뮭⁴棃ꅣ栠捨酮朠䍯癩搭ㄹ∠睩摴栽∱㜴∠桥楧桴㴢㄰㐢 㸼⽡㸼愠捬慳猽≥硰汵獟牥污瑥摟ㄴ〴〲㈲ㄷ彴楴汥∠瑩瑬攽≖䥄䕏㨠周Ꝺ⁐慲欠棆냡뮛湧⁤꭮⁲굡⁴慹Ⱐ毃ꩵ⁧赩″⁴狃눠揆끮朠瑨慭⁧楡⁴棡뮭⁴棃ꅣ栠捨酮朠䍯癩搭ㄹ∠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯癩⼳ㄲ⵶楤敯⵴桡礭灡牫⵨畯湧ⵤ慮⵲畡⵴慹⵫敵ⵧ潩ⴳ⵴牯ⵣ畮札瑨慭ⵧ楡⵴桵⵴桡捨ⵣ桯湧ⵣ潶楤ⴱ㤭搱㤶㘶㘮桴浬∠瑡牧整㴢形污湫∠牥氽≮潯灥湥爢㹖䥄䕏㨠周Ꝺ⁐慲欠棆냡뮛湧⁤꭮⁲굡⁴慹Ⱐ毃ꩵ⁧赩″⁴狃눠揆끮朠瑨慭⁧楡⁴棡뮭⁴棃ꅣ栠捨酮朠䍯癩搭ㄹ㰯愾㰯摩瘾†㱤楶⁣污獳㴢數灬畳彲敬慴敤弱㐰㐰㈲㈱㝟楴敭⁥硰汵獟牥污瑥摟ㄴ〴〲㈲ㄷ彩瑥浟污獴∾㱡⁣污獳㴢數灬畳彲敬慴敤弱㐰㐰㈲㈱㝟灨潴漢⁴楴汥㴢❓槃ꩵ⁤넠拡뮋✠握뮧愠䏃둮朠偨우ꍮ朠拡몥琠湧鴠쒑우ꍣ⁁䙃⁶楮栠摡湨∠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯癩⼳㄰⵳楥甭摵ⵢ椭捵愭捯湧⵰桵潮札扡琭湧漭摵潣ⵡ晣⵶楮栭摡湨ⵤㄹ㘶㘵⹨瑭氢⁴慲来琽≟扬慮欢⁲敬㴢湯潰敮敲∾㱩浧⁳牣㴢桴瑰猺⼯浥摩愮獰潲瑳㐴㈮捯洯牥獩穥弱㜴砱〴⼯晩汥猯湥睳⼲〲〯〳⼱㜯獩敵ⵤ甭扩ⵣ畡ⵣ潮札灨畯湧ⵢ慴⵮杯ⵤ畯挭慦挭癩湨ⵤ慮栭〹㈳㌲⹪灧∠慬琽∧卩쎪甠擡뮱⁢謧⁣ꝡ⁃쎴湧⁐棆냡뮣湧⁢ꕴ柡뮝⃄釆냡뮣挠䅆䌠癩湨⁤慮栢⁷楤瑨㴢ㄷ㐢⁨敩杨琽∱〴∠⼾㰯愾㱡⁣污獳㴢數灬畳彲敬慴敤弱㐰㐰㈲㈱㝟瑩瑬攢⁴楴汥㴢❓槃ꩵ⁤넠拡뮋✠握뮧愠䏃둮朠偨우ꍮ朠拡몥琠湧鴠쒑우ꍣ⁁䙃⁶楮栠摡湨∠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯癩⼳㄰⵳楥甭摵ⵢ椭捵愭捯湧⵰桵潮札扡琭湧漭摵潣ⵡ晣⵶楮栭摡湨ⵤㄹ㘶㘵⹨瑭氢⁴慲来琽≟扬慮欢⁲敬㴢湯潰敮敲∾≓槃ꩵ⁤넠拡뮋∠握뮧愠䏃둮朠偨우ꍮ朠拡몥琠湧鴠쒑우ꍣ⁁䙃⁶楮栠摡湨㰯愾㰯摩瘾†㰯摩瘾†㱰㸼敭㸼獴牯湧㸲⸠乨꽮朠灨쎡琠桩蝮⃄釡몧礠瑩腭쒃湧㰯獴牯湧㸼⽥派㰯瀾†㱰㹂쎪渠握몡湨⁳넠棡뮓椠獩湨⁣ꝡ棡뮯湧⁴狡뮥⁣饴Ⱐ쒑槡뮁甠淃ꀠ么䴠噩蝴⁎慭⁶畩⁨욡渠握몣⃄釃댠泃ꀠ瑨Ꝺ⁐慲欠珡몽⁣쎳桩腵⁨욡渠湨꽮朠珡뮱녡⁣棡뮍渠淡뮛椮⁓痡뮑琠煵쎣湧⁴棡뮝椠杩慮⁴棃ꁮ栠揃둮朠쒑쎣ⁱ畡Ⱐ쎴湧⁴棡몧礠湧우鵩⁈쎠渠汵쎴渠杩꼠捨漠淃걮栠淡뮙琠拡뮙桵湧⁶魩棡뮯湧⁣쎡椠瓃ꩮⁱ略渠瑨痡뮙挠ꕹ⸠쒐쎳쎠쎭⁤漠歨槃ꩮ⁣桯⁕㈳⁖槡뮇琠乡洠拡뮋⁢꽴⁢쎠椠盃ꀠ歨쎴湧⁣쎲渠瓡몡漠쒑우ꍣ⁢ꕴ柡뮝⁴ꅩ⁖䍋⁕㈳⁣棃ꉵ⃃脮㰯瀾†㱰㹖‭⁌敡杵攠歨齩⁴牡湨⃄釃ꌠ杩쎺瀠捨漠쎴湧⁐慲欠杩ꍩⁱ畹뽴⁶ꕮ⃄釡뮁쎠礮⁃쎡椠瓃ꩮ⃄釃ꅮ朠捨쎺⃃봠쒑ꝵ⁴槃ꩮ쎠⁔狡몧渠偨椠叆ꅮ⸠偨椠叆ꅮ棃둮朠灨ꍩ⁣쎡椠瓃ꩮꄠ淡몷琠盡뮛椠拃덮朠쒑쎡⁖槡뮇琠乡洠歨椠握몧甠瑨꜠滃ꁹ⁣얩湧⃄釃ꌠ揃댠瑨鵩⁧楡渠쒑쎳湧⁶慩⁴狃눠煵慮⁴狡뮍湧⁴牯湧⃄釡뮙椠棃걮栠唲㌠揅ꥮ朠湨우⃄達兇⁖槡뮇琠乡洠擆냡뮛椠瑨鵩⁈䱖⁈濃ꁮ朠囄荮⁐棃멣⸼⽰㸠‼晩杵牥⁣污獳㴢數灎潅摩琢㸼業朠獲挽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽦楬敳⽨潡湧慮栯㈰㈰⼰㌯ㄷ⽣潮束灨畯湧彦湨洭ㄲ〰⹪灧∠慬琽≣潮束灨畯湧彆么䴢⁷楤瑨㴢㤱㘢⁨敩杨琽∵ㄶ∠湵浢敲㴢㔢 㸠‼晩杣慰瑩潮㹐桩⁓욡渠握뮱挠毃갠쒃渠쎽⁶魩⁃쎴湧⁐棆냡뮣湧㰯晩杣慰瑩潮㸠‼⽦楧畲放†㱰㻡뮞⁧楡椠쒑濡몡渠쒑ꝵ쎹愠杩ꍩ′〲〬⁐桩⁓욡渠揃댠盡못⃄酡湧⁨鍩⁳楮栠拃ꩮ⁣ꅮ栠䏃둮朠偨우ꍮ朠歨椠拡뮙⃄釃둩쎠礠捨漠瑨ꕹ⁳넠쒃渠쎽⁨濃ꁮ⁨ꍯ⸠≒潮慬摯⁖槡뮇琠乡洢⁣얩湧⃄釃ꌠ歨쎴湧⁣쎲渠淃ꁵ쎨⁶쎠⁴桩⃄釡몥甠쒑욡渠杩ꍮ⁨槡뮇甠煵ꌠ棆ꅮ⁲ꕴ桩腵⸠乨쎣渠煵慮⁣桩뽮⁴桵굴⁴酴⁶쎠棡몣쒃湧⁴ꅯ⃄釡뮙琠扩뽮⁣얩湧쎠棡뮯湧⃄酩荭ꅮ栠握뮧愠握몧甠瑨꜠滃ꁹ⸠勃딠狃ꁮ朠歨椠兵慮朠䣡몣椬⁖쒃渠呯쎠渠쒑慮朠擡몧渠拡뮋⁢꽴⁢쎠椠瑨쎬녡⁣棡뮍渠偨椠叆ꅮ⃡뮟⁨쎠湨慮朠扩쎪渠揅ꥮ朠泃ꀠ淡뮙琠灨우욡湧⃃ꅮ棃둮朠瓡뮇⸼⽰㸠‼晩杵牥⁣污獳㴢數灎潅摩琢㸼業朠獲挽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽦楬敳⽨潡湧慮栯㈰㈰⼰㌯ㄷ⽸畡渭湡洭湧慹ⴱ㐭㌭浯椭ㄵ㠴㈶㈰㈳㜱㈸㤵㌸㘳㈴ⴱ㈰ㄮ橰朢⁡汴㴢硵慮⵮慭⵮条礭ㄴⴳ⵭潩ⴱ㔸㐲㘲〲㌷ㄲ㠹㔳㠶㌲㐢⁷楤瑨㴢㘴〢⁨敩杨琽∳㘰∠湵浢敲㴢㘢 㸠‼晩杣慰瑩潮㹘痃ꉮ⁎慭⃄釃ꌠ杨椠瓡뮛椠㔠拃ꁮ⁳慵″Ꝯ⁶쎠漠珃ꉮ⁴ꬠ杨뼠擡뮱⁢謼⽦楧捡灴楯渾†㰯晩杵牥㸠‼瀾卡甠歨椠䅮栠쒐ꥣ⁧槡몣椠湧棡뮇Ⱐ噩蝴⁎慭⃄釃ꌠ瓃걭⁴棡몥礠呩뽮⁌楮栠盃ꀠ쒐ꥣ⁃桩湨쎠′⁣쎡椠瓃ꩮ⁣쎳⁴棡뮃⁴桡礠瑨뼮⁔畹桩쎪測뽵棆뀠㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽶椯㌱〭捨畡⵴桥⵲愭癩敮⵨愭摵挭捨楮栭瑩数⵴畣ⵢ漭汯⵶潮札㈭瘭汥慧略ⵤㄹ㘵㤱⹨瑭氢⁴慲来琽≟扬慮欢⁲敬㴢湯潰敮敲∾쒐ꥣ⁃桩湨⁶ꭡ⁧띰⁰棡몣椠捨ꕮ⁴棆냆ꅮ朼⽡㸠瑨쎬⁔槡몿渠䱩湨棃둮朠灨ꍩ쎺挠滃ꁯ⁣얩湧⁣쎳⁰桯湧⃄釡뮙⁣慯棡몥琮⁔牯湧⁢酩⁣ꍮ栠ꕹⰠ淡뮙琠珃ꅴ⁴棡뮧⁸痡몥琠桩蝮⃄酥洠瓡뮛椠湨槡뮁甠拡몥琠湧鴠盃ꀠ棡뮩湧⁴棃먬⃄釃댠泃ꀠ㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽶椯㌱〭獩敵ⵤ甭扩ⵣ畡ⵣ潮札灨畯湧ⵢ慴⵮杯ⵤ畯挭慦挭癩湨ⵤ慮栭搱㤶㘶㔮桴浬∠瑡牧整㴢形污湫∠牥氽≮潯灥湥爢㹎杵秡뮅渠塵쎢渠乡洼⽡㸮⁔槡뮁渠쒑ꅯ⁣ꝡ⁔倠䣡뮓⁃棃괠䵩湨⃄釃ꌠ杨椠瓡뮛椠㔠拃ꁮ⁣棡뮉⁳慵⁨욡渠㤰⁰棃면⁴桩⃄釡몥甮⁃ꝵ⁴棡뮧쎠礠捨漠瑨ꕹ⁣쎡椠摵秃ꩮ⁣얩湧棆뀠湨꽮朠灨愠磡뮭쎭⁣桵ꥮ녣⁴牯湧⁶쎲湧⁣ꕭ⸠勡몥琠歨쎳⃄釡뮃⁘痃ꉮ⁎慭⁣쎳⁣욡⁨饩⁴ꅩ⃄達兇棆끮朠满몿甠硵ꕴ⁨槡뮇渠盡뮛椠淡뮙琠癡椠瑲쎲⁤넠拡뮋Ⱐ揃ꅩ⁴쎪渠滃ꁹ⁨濃ꁮ⁴濃ꁮ⁣쎳⁴棡뮃慮朠瓡뮛椠湨槡뮁甠毃갠盡뮍湧⸼⽰㸠‼瀾囡뮛椠湨꽮朠瓃굮⁨槡뮇甠癵椠瓡뮫⁖‭⁌敡杵攠㈰㈰Ⱐ么䴠噩蝴⁎慭⁣얩湧棆뀠䡌嘠偡牫⁈慮朠卥漠珡몽⁢魴⃄酩⁰棡몧渠滃ꁯ革漠쒑茠瓡뮱⁴楮⁨우魮朠瓡뮛椠㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽶椯㌱㈭摴⵶楥琭湡洭汵椭瑨潩ⵧ楡渭桯椭煵慮ⵣ桵慮ⵢ椭捨漭㈭浵挭瑩敵⵬潮⵴牯湧⵮慭ⴲ〲〭搱㤶㘵㈮桴浬∠瑡牧整㴢形污湫∠牥氽≮潯灥湥爢㹮棡뮯湧ꕣ⁴槃ꩵ魮⁣ꝡ쎹愠杩ꍩ㰯愾⸼⽰㸼⽤楶㸠†††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≭戳〢㸍ਠ†††††††††††††††††††††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≭戳〢㸍ਠ†††††††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≣浴ⵡ牥愢㸍ਠ†††††††††††††††††††††††††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≦戭捯浭敮瑳∠摡瑡⵨牥昽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⼳ㄳ⵳慵⵶潮札㈭瘭汥慧略⵮桵湧⵴楮⵨楥甭污挭煵慮ⵣ桯⵴桡礭灡牫ⵤㄹ㘶㜲⹨瑭氢⁤慴愭湵浰潳瑳㴢㔢⁤慴愭睩摴栽∱〰┢㸼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††††††††††††††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≡摶∠獴祬攽≭慲杩渭瑯瀺ば砻浡牧楮ⵢ潴瑯洺ば砻∾㱤楶⁣污獳㴢攠慤獟捯湴敮琢⁤慴愭楤㴢ㄴ∠獴祬攽∢㸼楮猠捬慳猽∹㠲愹㐹㘢⁤慴愭步礽≦昴慡戶㌰㠴㑣㤹ぢ㔶愰搸戹㌶捦㠰㘢㸼⽩湳㸍ਠ†††††‼獣物灴⁡獹湣⁳牣㴢桴瑰猺⼯慪ㄵ㔹⹯湬楮支扡㈹㡦〴⹪猢㸼⽳捲楰琾㰯摩瘾㱤楶⁣污獳㴢攠慤獟捯湴敮琢⁤慴愭楤㴢ㄴ∠獴祬攽≭慲杩渭瑯瀺ば砻∾㰡ⴭ⁂敧楮⁄慢汥⁢潴瑯浟睩摧整 ⁆潲⁩湱畩物敳Ⱐ癩獩琠桴瑰㨯⽤慢汥⹩漠ⴭ㸼摩瘠楤㴢摡扬敷楤来瑟䝯歺㈴湘∠摡瑡⵷楤来瑟楤㴢䝯歺㈴湘∾㱳捲楰琾⡦畮捴楯渨搬愬戬氬攬弩⁻ഊ††††††楦⡤孢崦♤孢崮焩牥瑵牮㭤孢崽晵湣瑩潮⠩笨摛扝⹱㵤孢崮煼籛崩⹰畳栨慲杵浥湴猩紻攽愮捲敡瑥䕬敭敮琨氩㬍ਠ†††††⁥⹡獹湣㴱㭥⹣桡牳整㴧畴昭㠧㭥⹳牣㴧⼯獴慴楣⹤慢汥⹩漯摩獴⽰汵杩渮浩渮橳✻ഊ††††††弽愮来瑅汥浥湴獂祔慧乡浥⡬⥛そ㭟⹰慲敮瑎潤攮楮獥牴䉥景牥⡥ⱟ⤻ഊ††††††紩⡷楮摯眬摯捵浥湴Ⱗ摡扬攧Ⱗ獣物灴✩㬍ਠ†††††⁤慢汥⠧獥瑓敲癩捥✬‧獰潲瑳㐴㈮捯洧⤻ഊ††††††摡扬攨❳敮摌潧佮捥✩㬍ਠ†††††⁤慢汥⠧牥湤敲坩摧整✬‧摡扬敷楤来瑟䝯歺㈴湘✩㬼⽳捲楰琾㰯摩瘾㰡ⴭ⁅湤⁢潴瑯浟睩摧整 ⁆潲⁩湱畩物敳Ⱐ癩獩琠桴瑰㨯⽤慢汥⹩漠ⴭ㸍ਠ†††††‼⽤楶㸼⽤楶㸠†††††††††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≭戳〢㸍ਠ†††††††††††††††††‼栳⁣污獳㴢瑩瑬攭瑡杳∾呁䝓㰯栳㸍ਠ†††††††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≤ⵦ汥砢㸍ਠ†††††††††††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢扴渠扴渭瑡杳∾㱡⁣污獳㴢∠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯灡牫⵨慮札獥漭瑡术∾灡牫⁨慮朠獥漼⽡㸼⽳灡渾‼獰慮⁣污獳㴢扴渠扴渭瑡杳∾㱡⁣污獳㴢∠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯摴照⵶楥琭湡洭瑡术∾쒐呑䜠噩蝴⁎慭㰯愾㰯獰慮㸠㱳灡渠捬慳猽≢瑮⁢瑮⵴慧猢㸼愠捬慳猽∢⁨牥昽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽶ⴭ汥慧略ⴲ〲〭瑡术∾嘠ⴠ䱥慧略′〲〼⽡㸼⽳灡渾‼獰慮⁣污獳㴢扴渠扴渭瑡杳∾㱡⁣污獳㴢∠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯癬⵷潲汤ⵣ異ⴲ〲㈭瑡术∾噌⁗潲汤⁃異′〲㈼⽡㸼⽳灡渾††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢扯爭瑯瀠浴㈵戲㔢㸼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††††††††††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≭戴〢㸍ਠ†††††††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≤ⵦ汥砢㸍ਠ†††††††††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≦猲〠晢潬搠浢ㄵ⁴楴汥彭慩渢㸍ਠ†††††††††††††††††††††‼栲㸍ਠ†††††††††††††††††††††††‼愠桲敦㴢橡癡獣物灴㨻∠瑩瑬攽⋄郡뮍挠瑨쎪洢㸍ਠ†††††††††††††††††††††††††⃄郡뮍挠瑨쎪洍ਠ†††††††††††††††††††††††‼⽡㸍ਠ†††††††††††††††††††††‼⽨㈾ഊ††††††††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††††††††††㱵氠捬慳猽≬楳瑟湥睳彨潭攢㸍ਠ†††††††††††††††††††††‼汩㸍ਠ†††††††‼慲瑩捬攠捬慳猽≤ⵦ汥砢㸍ਠ†††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯扯湧ⵤ愭癩整⵮慭⼳ㄳⵤ瑱札癩整⵮慭ⵧ慰⵫桯⵶椭汩捨⵴桩ⵤ慵ⵡ晦⵳畺畫椭捵瀭㈰㈰ⵤㄹ㘶㘹⹨瑭氢⁣污獳㴢瑨畭扢汯捫⁴桵浢㈴へㄷ㔢⁴楴汥㴢쒐呑䜠噩蝴⁎慭⁧띰棃댠盃갠泡뮋捨⁴桩⃄釡몥甠䅆䘠卵穵歩⁃異′〲〢‾㱩浧⁣污獳㴢∠獲挽≨瑴灳㨯⽭敤楡⹳灯牴猴㐲⹣潭⽲敳楺敟㈴へㄷ㔯晩汥猯湥睳⼲〲〯〳⼱㜯摴照⵶楥琭湡洭条瀭歨漭癩⵬楣栭瑨椭摡甭慦昭獵穵歩ⵣ異ⴲ〲〭㄰㈷㈴⹪灧∠睩摴栽∲㐰∠桥楧桴㴢ㄷ㔢⁡汴㴢쒐呑䜠噩蝴⁎慭⁧띰棃댠盃갠泡뮋捨⁴桩⃄釡몥甠䅆䘠卵穵歩⁃異′〲〢 㸼⽡㸠†††‼摩瘠捬慳猽≭氲〠晬數ⵯ湥∾ഊ††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢捬敡牦楸∾ഊ††††††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽢潮札摡⵶楥琭湡洯∠捬慳猽≢束瑡束湥睳⁦猱㈠浢㄰⁦氢⁴楴汥㴢䋃鍎䜠쒐쎁⁖䧡뮆吠乁䴢㸼獰慮㹂쎓乇⃄郃脠噉虔⁎䅍㰯獰慮㸼⽡㸠ഊ††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽢潮札摡⵶楥琭湡洯㌱㌭摴照⵶楥琭湡洭条瀭歨漭癩⵬楣栭瑨椭摡甭慦昭獵穵歩ⵣ異ⴲ〲〭搱㤶㘶㤮桴浬∠捬慳猽≦猲㈠晭扯汤∠瑩瑬攽⋄達兇⁖槡뮇琠乡洠柡몷瀠歨쎳⁶쎬譣栠瑨椠쒑ꕵ⁁䙆⁓畺畫椠䍵瀠㈰㈰∾쒐呑䜠噩蝴⁎慭⁧띰棃댠盃갠泡뮋捨⁴桩⃄釡몥甠䅆䘠卵穵歩⁃異′〲〼⽡㸠†††††‼摩瘠捬慳猽≳慰潟瑨畭扟湥睳潮敟浢琱〢㸍ਠ†††††††††††††⁔桥漠瑨쎴湧⁢쎡漠淡뮛椠쒑쎢礠握뮧愠䳄遂쒐⃄過쎁Ⱐ䅆䘠卵穵歩⁃異′〲〠揃댠瑨茠摩蕮⁲愠珡뮛洠棆ꅮ⁤넠歩뽮⸠仡몿甠湨우⃄酩腵⃄釃댠磡몣礠牡Ⱐ瑨Ꝺ⁴狃눠䡌嘠偡牫⁈慮朠卥漠珡몽⁧띰棃둮朠쎭琠湨꽮朠歨쎳棄荮††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††㰯慲瑩捬放ഊ††††††㰯汩㸼汩㸍ਠ†††††††‼慲瑩捬攠捬慳猽≤ⵦ汥砢㸍ਠ†††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯扯湧ⵤ愭癩整⵮慭⼳㄰⵱畡湧⵨慩ⵣ慮ⵣ潴⵭潣ⵤ慮札湨漭獡甭瑲慮ⵤ慵⵶潩⵴桡渭煵慮札湩湨ⵤㄹ㘶㘱⹨瑭氢⁣污獳㴢瑨畭扢汯捫⁴桵浢㈴へㄷ㔢⁴楴汥㴢兵慮朠䣡몣椠揃ꅮ⁣饴酣⁴牯湧욡⃡뮟⁴痡뮕椠㈲∠㸼業朠捬慳猽∢⁳牣㴢桴瑰猺⼯浥摩愮獰潲瑳㐴㈮捯洯牥獩穥弲㐰砱㜵⽦楬敳⽮敷猯㈰㈰⼰㌯ㄷ⽱畡湧⵨慩ⵣ慮ⵣ潴⵭潣ⵤ慮札湨漭獡甭瑲慮ⵤ慵⵶潩⵴桡渭煵慮札湩湨ⴰ㠴㔳㐮橰朢⁷楤瑨㴢㈴〢⁨敩杨琽∱㜵∠慬琽≑畡湧⁈ꍩ⁣쎡渠握뮙琠淡뮑挠瑲潮朠淆ꄠ鼠瑵镩′㈢ 㸼⽡㸠†††‼摩瘠捬慳猽≭氲〠晬數ⵯ湥∾ഊ††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢捬敡牦楸∾ഊ††††††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽢潮札摡⵶楥琭湡洯∠捬慳猽≢束瑡束湥睳⁦猱㈠浢㄰⁦氢⁴楴汥㴢䋃鍎䜠쒐쎁⁖䧡뮆吠乁䴢㸼獰慮㹂쎓乇⃄郃脠噉虔⁎䅍㰯獰慮㸼⽡㸠ഊ††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽢潮札摡⵶楥琭湡洯㌱〭煵慮札桡椭捡渭捯琭浯挭摡湧⵮桯⵳慵⵴牡渭摡甭癯椭瑨慮⵱畡湧⵮楮栭搱㤶㘶ㄮ桴浬∠捬慳猽≦猲㈠晭扯汤∠瑩瑬攽≑畡湧⁈ꍩ⁣쎡渠握뮙琠淡뮑挠瑲潮朠淆ꄠ鼠瑵镩′㈢㹑畡湧⁈ꍩ⁣쎡渠握뮙琠淡뮑挠瑲潮朠淆ꄠ鼠瑵镩′㈼⽡㸠†††††‼摩瘠捬慳猽≳慰潟瑨畭扟湥睳潮敟浢琱〢㸍ਠ†††††††††††††⁄쎹棃둮朠瑨茠杩쎺瀠䍌䈠䣃ꀠ仡뮙椠瑨濃ꅴ棡뮏椠淡뮙琠瑲굮⁴桵愠瑲쎪渠珃ꉮ⁃ꥭ⁐棡몣棆끮朠兵慮朠䣡몣椠盡몫渠쒑ꅴ⁣饴酣⃄釃ꅮ朠湨鬠鼠瑲굮⃄釡몥甠盡뮛椠周慮⁑痡몣湧⁎楮栮††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††㰯慲瑩捬放ഊ††††††㰯汩㸼汩㸍ਠ†††††††‼慲瑩捬攠捬慳猽≤ⵦ汥砢㸍ਠ†††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯扯湧ⵤ愭癩整⵮慭⼳ㄳ⵶⵬敡杵攭㈰㈰ⵤ愭摥渭汵挭污琭摯ⵡ捨⵴桯湧⵴物ⵣ畡ⵢ慵⵨楥渭搱㤶㘶〮桴浬∠捬慳猽≴桵浢扬潣欠瑨畭戲㐰砱㜵∠瑩瑬攽≖ⵌ敡杵攠㈰㈰㨠쒐쎣⃄釡몿渠泃멣굴⃄釡뮕‧쎡捨⁴棡뮑湧⁴狡뮋✠握뮧愠拡몧甠䡩荮㼢‾㱩浧⁣污獳㴢∠獲挽≨瑴灳㨯⽭敤楡⹳灯牴猴㐲⹣潭⽲敳楺敟㈴へㄷ㔯晩汥猯湥睳⼲〲〯〳⼱㘯瘭⵬敡杵攭㈰㈰ⵤ愭摥渭汵挭污琭摯ⵡ捨⵴桯湧⵴物ⵣ畡ⵢ慵⵨楥渭ㄸ㐰㐰⹪灧∠睩摴栽∲㐰∠桥楧桴㴢ㄷ㔢⁡汴㴢嘭䱥慧略′〲〺⃄郃ꌠ쒑뽮쎺挠泡몭琠쒑锠⟃ꅣ栠瑨酮朠瑲謧⁣ꝡ⁢ꝵ⁈槡뮃渿∠⼾㰯愾††††㱤楶⁣污獳㴢浬㈰⁦汥砭潮攢㸍ਠ†††††††††††‼摩瘠捬慳猽≣汥慲晩砢㸍ਠ†††††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯扯湧ⵤ愭癩整⵮慭⼢⁣污獳㴢执彴慧彮敷猠晳ㄲ戱〠晬∠瑩瑬攽≂쎓乇⃄郃脠噉虔⁎䅍∾㱳灡渾䋃鍎䜠쒐쎁⁖䧡뮆吠乁䴼⽳灡渾㰯愾‍ਠ†††††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯扯湧ⵤ愭癩整⵮慭⼳ㄳ⵶⵬敡杵攭㈰㈰ⵤ愭摥渭汵挭污琭摯ⵡ捨⵴桯湧⵴物ⵣ畡ⵢ慵⵨楥渭搱㤶㘶〮桴浬∠捬慳猽≦猲㈠晭扯汤∠瑩瑬攽≖ⵌ敡杵攠㈰㈰㨠쒐쎣⃄釡몿渠泃멣굴⃄釡뮕‧쎡捨⁴棡뮑湧⁴狡뮋✠握뮧愠拡몧甠䡩荮㼢㹖ⵌ敡杵攠㈰㈰㨠쒐쎣⃄釡몿渠泃멣굴⃄釡뮕‧쎡捨⁴棡뮑湧⁴狡뮋✠握뮧愠拡몧甠䡩荮㼼⽡㸠†††††‼摩瘠捬慳猽≳慰潟瑨畭扟湥睳潮敟浢琱〢㸍ਠ†††††††††††††⁃쎡捨⃄釃ꉹ‱쒃洬⁢ꝵ⃄郡뮩挠쒑쎣⁣쎳棡뮯湧⁰棃ꅴ柃둮⁧쎢礠珡뮑挠盡뮁⁳넠瑨酮朠瑲謠握뮧愠拡몧甠䡩荮⸠偨ꍩ⁣棄荮朠淃륡⁧槡몣椠㈰㈰⁳봠泃ꀠ擡몥甠捨ꕭ⁨뽴⁣桯⃃ꅣ栠瑨酮朠瑲謠ꕹ⁶쎠⁣棡뮩湧楮栠珡뮱⁴牯湧⁳ꅣ栠握뮧愠拡몧甠䡩荮㼠†††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††‼⽡牴楣汥㸍ਠ†††††‼⽬椾㱬椾ഊ††††††††㱡牴楣汥⁣污獳㴢搭晬數∾ഊ††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽢潮札摡⵶楥琭湡洯㌱㌭瑵慮ⵡ湨ⵣ桵湧⵴潩⵳攭捨潩⵨慹⵨潮⵮桯⵳甭摯慮⵫整⵶愭歹⵬畡琭搱㤶㘴ㄮ桴浬∠捬慳猽≴桵浢扬潣欠瑨畭戲㐰砱㜵∠瑩瑬攽≈䅇䰠桯쎠″ⴳⰠ呵ꕮ⁁湨쎳椠泡뮝椠歨槃ꩭ⁴酮桩뽮⁡椠揅ꥮ朠满뮃⁰棡뮥挢‾㱩浧⁣污獳㴢∠獲挽≨瑴灳㨯⽭敤楡⹳灯牴猴㐲⹣潭⽲敳楺敟㈴へㄷ㔯晩汥猯湥睳⼲〲〯〳⼱㘯瑵慮ⵡ湨ⵣ桵湧⵴潩⵳攭捨潩⵨慹⵨潮⵮桯⵳甭摯慮⵫整⵶愭歹⵬畡琭〹㐳㌶⹪灧∠睩摴栽∲㐰∠桥楧桴㴢ㄷ㔢⁡汴㴢䡁䝌⁨濃ꀠ㌭㌬⁔痡몥渠䅮栠滃덩鵩桩쎪洠瓡뮑渠歨槡몿渠慩⁣얩湧茠灨ꕣ∠⼾㰯愾††††㱤楶⁣污獳㴢浬㈰⁦汥砭潮攢㸍ਠ†††††††††††‼摩瘠捬慳猽≣汥慲晩砢㸍ਠ†††††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯扯湧ⵤ愭癩整⵮慭⼢⁣污獳㴢执彴慧彮敷猠晳ㄲ戱〠晬∠瑩瑬攽≂쎓乇⃄郃脠噉虔⁎䅍∾㱳灡渾䋃鍎䜠쒐쎁⁖䧡뮆吠乁䴼⽳灡渾㰯愾‍ਠ†††††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯扯湧ⵤ愭癩整⵮慭⼳ㄳ⵴畡渭慮栭捨畮札瑯椭獥ⵣ桯椭桡礭桯渭湨漭獵ⵤ潡渭步琭癡⵫礭汵慴ⵤㄹ㘶㐱⹨瑭氢⁣污獳㴢晳㈲⁦浢潬搢⁴楴汥㴢䡁䝌⁨濃ꀠ㌭㌬⁔痡몥渠䅮栠滃덩鵩桩쎪洠瓡뮑渠歨槡몿渠慩⁣얩湧茠灨ꕣ∾䡁䝌⁨濃ꀠ㌭㌬⁔痡몥渠䅮栠滃덩鵩桩쎪洠瓡뮑渠歨槡몿渠慩⁣얩湧茠灨ꕣ㰯愾††††††㱤楶⁣污獳㴢獡灯彴桵浢彮敷猠湯湥彭戠浴㄰∾ഊ††††††††††††††䍨漠瑨ꕹ⃄釆냡뮣挠狃딠癡椠瑲쎲⁣ꝡ楮栠瑲潮朠淃ꁵ⃃ꅯ⁈䅇䰠湨우湧⁴槡뮁渠盡뮇⁔痡몥渠䅮栠쒑쎣⁣쎳棡뮯湧⁰棃ꅴ⁢槡뮃甠쒑국⁣棡몥琠≎棃됢Ⱐ歨槡몿渠湨槡뮁甠湧우鵩⁣ꍭ⁴棡몥礠秃ꩵⁱ痃봠慮栠棆ꅮ⸠†††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††‼⽡牴楣汥㸍ਠ†††††‼⽬椾††††††††††††††㰯畬㸍ਠ†††††††††††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≡摶∠獴祬攽≭慲杩渭瑯瀺ば砻浡牧楮ⵢ潴瑯洺ば砻∾㱤楶⁣污獳㴢攠慤獟捯湴敮琢⁤慴愭楤㴢ㄷ∠獴祬攽∢㸼獣物灴⁡獹湣⁳牣㴢桴瑰猺⼯灡来慤㈮杯潧汥獹湤楣慴楯渮捯洯灡来慤⽪猯慤獢祧潯杬攮橳∾㰯獣物灴㸍ਠ†††††‼ℭⴠ印潲琴㐲彐䍟䑥瑡楬獟㌠ⴭ㸍ਠ†††††‼楮猠捬慳猽≡摳批杯潧汥∍ਠ††††††††獴祬攽≤楳灬慹㩩湬楮攭扬潣欻睩摴栺㌰ば砻桥楧桴㨶〰灸∍ਠ††††††††摡瑡ⵡ搭捬楥湴㴢捡⵰畢ⴶ〳㈴㜵㠰㐵㘶㠴㐢ഊ††††††††⁤慴愭慤⵳汯琽∳㠱㜶ㄳㄶ㘢㸼⽩湳㸍ਠ†††††‼獣物灴㸍ਠ††††††††⡡摳批杯潧汥‽⁷楮摯眮慤獢祧潯杬攠籼⁛崩⹰畳栨筽⤻ഊ††††††㰯獣物灴㸼⽤楶㸼⽤楶㸠†††††††††††††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≬楮敟执∾㰯摩瘾ഊ††††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢浢㐰∾ഊ††††††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢搭晬數∾ഊ††††††††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢晳㈰⁦扯汤戱㔠瑩瑬敟浡楮∾ഊ††††††††††††††††††††††㱨㈾ഊ††††††††††††††††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽢潮札摡⵶楥琭湡洯∠瑩瑬攽≂쎓乇⃄郃脠噉虔⁎䅍∾ഊ††††††††††††††††††††††††††呩渠揃륮朠捨畹쎪渠淡뮥挍ਠ†††††††††††††††††††††††‼⽡㸍ਠ†††††††††††††††††††††‼⽨㈾ഊ††††††††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††††††††††㱵氠捬慳猽≬楳瑟湥睳彨潭攢㸍ਠ†††††††††††††††††††††‼汩㸍ਠ†††††††‼慲瑩捬攠捬慳猽≤ⵦ汥砢㸍ਠ†††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯扯湧ⵤ愭癩整⵮慭⼳㌸ⵣ桯渭瑨慩⵬慮⵬愭摩愭摩敭⵴慰⵨畡渭污漭扡琭湧漭歨楥渭摡椭摩敮⵮畯挭扡渭潭⵳慵ⵤ㈲〶ㄴ⹨瑭氢⁣污獳㴢瑨畭扢汯捫⁴桵浢㈴へㄷ㔢⁴楴汥㴢䍨赮⁔棃ꅩ⁌慮쎠⃄釡뮋愠쒑槡뮃洠瓡몭瀠桵ꕮⰠ䳃ꁯ⁢ꕴ柡뮝桩뽮⃄釡몡椠摩蝮우魣⁢ꅮ‧쎴洠珡몧甧∠㸼業朠捬慳猽∢⁳牣㴢桴瑰猺⼯浥摩愮獰潲瑳㐴㈮捯洯牥獩穥弲㐰砱㜵⽦楬敳⽮敷猯㈰㈲⼰㤯㈶⽣桯渭瑨慩⵬慮⵬愭摩愭摩敭⵴慰⵨畡渭污漭扡琭湧漭歨楥渭摡椭摩敮⵮畯挭扡渭潭⵳慵ⴱㄳ㠳〮橰朢⁷楤瑨㴢㈴〢⁨敩杨琽∱㜵∠慬琽≃棡뮍渠周쎡椠䱡渠泃ꀠ쒑譡⃄酩荭⁴군⁨痡몥測⁌쎠漠拡몥琠湧鴠歨槡몿渠쒑ꅩ⁤槡뮇渠滆냡뮛挠拡몡渠⟃둭⁳ꝵ✢ 㸼⽡㸠†††‼摩瘠捬慳猽≭氲〠晬數ⵯ湥∾ഊ††††††††††††㱨㌠㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯扯湧ⵤ愭癩整⵮慭⼳㌸ⵣ桯渭瑨慩⵬慮⵬愭摩愭摩敭⵴慰⵨畡渭污漭扡琭湧漭歨楥渭摡椭摩敮⵮畯挭扡渭潭⵳慵ⵤ㈲〶ㄴ⹨瑭氢⁣污獳㴢晳㈲⁦浢潬搢⁴楴汥㴢䍨赮⁔棃ꅩ⁌慮쎠⃄釡뮋愠쒑槡뮃洠瓡몭瀠桵ꕮⰠ䳃ꁯ⁢ꕴ柡뮝桩뽮⃄釡몡椠摩蝮우魣⁢ꅮ‧쎴洠珡몧甧∾䍨赮⁔棃ꅩ⁌慮쎠⃄釡뮋愠쒑槡뮃洠瓡몭瀠桵ꕮⰠ䳃ꁯ⁢ꕴ柡뮝桩뽮⃄釡몡椠摩蝮우魣⁢ꅮ•쎴洠珡몧產㰯愾㰯栳㸠†††††‼摩瘠捬慳猽≳慰潟瑨畭扟湥睳潮敟浢琱〢㸍ਠ†††††††††††††⁕ㄷ⁌쎠漠盡뮫愠揃댠瑨꽮朠泡뮣椠쒑Ꝺ⁢ꕴ柡뮝⁴狆냡뮛挠쒑ꅩ⁤槡뮇渠拃덮朠쒑쎡⁔棃ꅩ⁌慮⁴狆냡뮛挠瑨腭⁖쎲湧濡몡椠唱㜠捨쎢甠쎁′〲㌮††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††㰯慲瑩捬放ഊ††††††㰯汩㸼汩㸍ਠ†††††††‼慲瑩捬攠捬慳猽≤ⵦ汥砢㸍ਠ†††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯扯湧ⵤ愭癩整⵮慭⼳㌲ⵧ極瀭楮摯湥獩愭瑨慮札獯挭摯椭瑵湧ⵧ楥漭獡甭捨漭癩整⵮慭⵨汶⵳桩渭瑡攭祯湧⵳慰ⵤ畯挭摥渭摡瀭桡甭桩湨ⵤ㈲〶ㄱ⹨瑭氢⁣污獳㴢瑨畭扢汯捫⁴桵浢㈴へㄷ㔢⁴楴汥㴢䝩쎺瀠䥮摯湥獩愠瑨꽮朠珡뮑挠쒑饩⁴꭮朠杩敯⁳ꝵ⁣桯⁖槡뮇琠乡洬⁈䱖⁓桩渠呡攠奯湧⁳꽰⃄釆냡뮣挠⟄釡뮁渠쒑쎡瀧⁨굵⁨쒩湨∠㸼業朠捬慳猽∢⁳牣㴢桴瑰猺⼯浥摩愮獰潲瑳㐴㈮捯洯牥獩穥弲㐰砱㜵⽦楬敳⽮敷猯㈰㈲⼰㤯㈶⽧極瀭楮摯湥獩愭瑨慮札獯挭摯椭瑵湧ⵧ楥漭獡甭捨漭癩整⵮慭⵨汶⵳桩渭瑡攭祯湧⵳慰ⵤ畯挭摥渭摡瀭桡甭桩湨ⴱ〱㜱㠮灮朢⁷楤瑨㴢㈴〢⁨敩杨琽∱㜵∠慬琽≇槃며⁉湤潮敳楡⁴棡몯湧⁳酣⃄釡뮙椠瓡뮫湧⁧楥漠珡몧甠捨漠噩蝴⁎慭Ⱐ䡌嘠卨楮⁔慥⁙潮朠珡몯瀠쒑우ꍣ‧쒑腮⃄釃ꅰ✠棡몭甠棄ꥮ栢 㸼⽡㸠†††‼摩瘠捬慳猽≭氲〠晬數ⵯ湥∾ഊ††††††††††††㱨㌠㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯扯湧ⵤ愭癩整⵮慭⼳㌲ⵧ極瀭楮摯湥獩愭瑨慮札獯挭摯椭瑵湧ⵧ楥漭獡甭捨漭癩整⵮慭⵨汶⵳桩渭瑡攭祯湧⵳慰ⵤ畯挭摥渭摡瀭桡甭桩湨ⵤ㈲〶ㄱ⹨瑭氢⁣污獳㴢晳㈲⁦浢潬搢⁴楴汥㴢䝩쎺瀠䥮摯湥獩愠瑨꽮朠珡뮑挠쒑饩⁴꭮朠杩敯⁳ꝵ⁣桯⁖槡뮇琠乡洬⁈䱖⁓桩渠呡攠奯湧⁳꽰⃄釆냡뮣挠⟄釡뮁渠쒑쎡瀧⁨굵⁨쒩湨∾䝩쎺瀠䥮摯湥獩愠瑨꽮朠珡뮑挠쒑饩⁴꭮朠杩敯⁳ꝵ⁣桯⁖槡뮇琠乡洬⁈䱖⁓桩渠呡攠奯湧⁳꽰⃄釆냡뮣挠⟄釡뮁渠쒑쎡瀧⁨굵⁨쒩湨㰯愾㰯栳㸠†††††‼摩瘠捬慳猽≳慰潟瑨畭扟湥睳潮敟浢琱〢㸍ਠ†††††††††††††⁓慵桩⁧槃며⁣桯⁢쎳湧⃄釃ꄠ䥮摯湥獩愠揃댠珡뮱⁴槡몿渠拡뮙魮⁴棡뮝椠杩慮⁧Ꝯ⃄釃ꉹⰠ䡌嘠卨楮⁔慥⁙潮朠쒑慮朠狡몥琠쒑우ꍣ쎲湧⁣棡뮧⁴譣栠䳄遂쒐우魣쎠礠盃ꀠ湧우鵩⁨쎢洠淡뮙⸠†††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††‼⽡牴楣汥㸍ਠ†††††‼⽬椾㱬椾ഊ††††††††㱡牴楣汥⁣污獳㴢搭晬數∾ഊ††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽢潮札摡⵶楥琭湡洯㌳㜭扸栭晩晡⵭潩⵮桡琭摴⵩湤潮敳楡⵮桡渭浵愭摩敭⵴桵潮札条瀭摯椭癩整⵮慭ⵤ㈲〶〹⹨瑭氢⁣污獳㴢瑨畭扢汯捫⁴桵浢㈴へㄷ㔢⁴楴汥㴢䉘䠠䙉䙁魩棡몥琺⃄達⁉湤潮敳楡棡몭渠❭우愠쒑槡뮃洠瑨우齮朧Ⱐ柡몥瀠쒑쎴椠噩蝴⁎慭∠㸼業朠捬慳猽∢⁳牣㴢桴瑰猺⼯浥摩愮獰潲瑳㐴㈮捯洯牥獩穥弲㐰砱㜵⽦楬敳⽮敷猯㈰㈲⼰㤯㈶⽢硨ⵦ楦愭浯椭湨慴ⵤ琭楮摯湥獩愭湨慮⵭畡ⵤ楥洭瑨畯湧ⵧ慰ⵤ潩⵶楥琭湡洭㄰ㄶ㔰⹪灧∠睩摴栽∲㐰∠桥楧桴㴢ㄷ㔢⁡汴㴢䉘䠠䙉䙁魩棡몥琺⃄達⁉湤潮敳楡棡몭渠❭우愠쒑槡뮃洠瑨우齮朧Ⱐ柡몥瀠쒑쎴椠噩蝴⁎慭∠⼾㰯愾††††㱤楶⁣污獳㴢浬㈰⁦汥砭潮攢㸍ਠ†††††††††††‼栳‾㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽢潮札摡⵶楥琭湡洯㌳㜭扸栭晩晡⵭潩⵮桡琭摴⵩湤潮敳楡⵮桡渭浵愭摩敭⵴桵潮札条瀭摯椭癩整⵮慭ⵤ㈲〶〹⹨瑭氢⁣污獳㴢晳㈲⁦浢潬搢⁴楴汥㴢䉘䠠䙉䙁魩棡몥琺⃄達⁉湤潮敳楡棡몭渠❭우愠쒑槡뮃洠瑨우齮朧Ⱐ柡몥瀠쒑쎴椠噩蝴⁎慭∾䉘䠠䙉䙁魩棡몥琺⃄達⁉湤潮敳楡棡몭渠≭우愠쒑槡뮃洠瑨우齮朢Ⱐ柡몥瀠쒑쎴椠噩蝴⁎慭㰯愾㰯栳㸠†††††‼摩瘠捬慳猽≳慰潟瑨畭扟湥睳潮敟浢琱〢㸍ਠ†††††††††††††⃄達⁉湤潮敳楡⃄釆냡뮣挠握뮙湧⁳鄠쒑槡뮃洠쒑쎡湧茠獡甠歨椠杩쎠湨⁣桩뽮⁴棡몯湧⁧쎢礠珡뮑挠瑲우魣⃄釡뮑椠瑨꜠䍵牡捡漠瑲潮朠瑲굮⁧楡漠棡뮯甠淡뮛椠쒑쎢礮††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††㰯慲瑩捬放ഊ††††††㰯汩㸼汩㸍ਠ†††††††‼慲瑩捬攠捬慳猽≤ⵦ汥砢㸍ਠ†††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯扯湧ⵤ愭癩整⵮慭⼳㌸⵨愭摯椭瑨甭桯渭㜱ⵢ慣⵩湤潮敳楡⵴甭瑩渭摡ⵤ敮⵬畣ⵤ攭瑨慣栭瑨畣ⵤ潩⵴畹敮ⵣ畡⵳楥甭獡漭浥獳椭搲㈰㘰㠮桴浬∠捬慳猽≴桵浢扬潣欠瑨畭戲㐰砱㜵∠瑩瑬攽≈ꄠ쒑酩⁴棡뮧⁨욡渠㜱⁢굣Ⱐ䥮摯湥獩愠瓡뮱⁴楮⃄釃ꌠ쒑뽮쎺挠쒑茠瑨쎡捨⁴棡뮩挠쒑饩⁴畹荮⁣ꝡ⁳槃ꩵ⁳慯⁍敳獩∠㸼業朠捬慳猽∢⁳牣㴢桴瑰猺⼯浥摩愮獰潲瑳㐴㈮捯洯牥獩穥弲㐰砱㜵⽦楬敳⽮敷猯㈰㈲⼰㤯㈶⽨愭摯椭瑨甭桯渭㜱ⵢ慣⵩湤潮敳楡⵴甭瑩渭捯ⵤ甭歨愭湡湧ⵤ攭瑨慣栭瑨畣ⵤ潩⵴畹敮ⵣ畡⵳楥甭獡漭浥獳椭㄰ㄶㄹ⹪灧∠睩摴栽∲㐰∠桥楧桴㴢ㄷ㔢⁡汴㴢䣡몡⃄釡뮑椠瑨꜠棆ꅮ‷ㄠ拡몭挬⁉湤潮敳楡⁴넠瑩渠쒑쎣⃄釡몿渠泃멣⃄釡뮃⁴棃ꅣ栠瑨ꥣ⃄釡뮙椠瑵秡뮃渠握뮧愠獩쎪甠獡漠䵥獳椢 㸼⽡㸠†††‼摩瘠捬慳猽≭氲〠晬數ⵯ湥∾ഊ††††††††††††㱨㌠㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯扯湧ⵤ愭癩整⵮慭⼳㌸⵨愭摯椭瑨甭桯渭㜱ⵢ慣⵩湤潮敳楡⵴甭瑩渭摡ⵤ敮⵬畣ⵤ攭瑨慣栭瑨畣ⵤ潩⵴畹敮ⵣ畡⵳楥甭獡漭浥獳椭搲㈰㘰㠮桴浬∠捬慳猽≦猲㈠晭扯汤∠瑩瑬攽≈ꄠ쒑酩⁴棡뮧⁨욡渠㜱⁢굣Ⱐ䥮摯湥獩愠瓡뮱⁴楮⃄釃ꌠ쒑뽮쎺挠쒑茠瑨쎡捨⁴棡뮩挠쒑饩⁴畹荮⁣ꝡ⁳槃ꩵ⁳慯⁍敳獩∾䣡몡⃄釡뮑椠瑨꜠棆ꅮ‷ㄠ拡몭挬⁉湤潮敳楡⁴넠瑩渠쒑쎣⃄釡몿渠泃멣⃄釡뮃⁴棃ꅣ栠瑨ꥣ⃄釡뮙椠瑵秡뮃渠握뮧愠獩쎪甠獡漠䵥獳椼⽡㸼⽨㌾††††††㱤楶⁣污獳㴢獡灯彴桵浢彮敷猠湯湥彭戠浴㄰∾ഊ††††††††††††††卡甠歨椠捨ꥮ朠歩뽮⁉湤潮敳楡⁨ꄠ䍵牡捡漬饴⁴牡湧⁴棃둮朠瑩渠握뮧愠磡뮩⁶ꅮ⃄釡몣漠淡몡湨⁢ꅯ⁣桯⁲녮朠쒑饩棃ꀠ⁣쎳⃄釡뮧棡몣쒃湧⃄釡뮃⁴棃ꅣ栠瑨ꥣ⁴畹荮⁁牧敮瑩湡⸠†††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††‼⽡牴楣汥㸍ਠ†††††‼⽬椾††††††††††††††㰯畬㸍ਠ†††††††††††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≬楮敟执∾㰯摩瘾ഊ††††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††††††††††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢晳㈰⁦扯汤戱㔠瑩瑬敟浡楮∾ഊ††††††††††††††††††㱨㈾㱡⁨牥昽≪慶慳捲楰琺㬢⁴楴汥㴢呩渠满뮕椠拡몭琢㹔楮镩⁢굴㰯愾㰯栲㸍ਠ†††††††††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††††††††††††††‼慲瑩捬攠捬慳猽≭戳〢㸍ਠ†††††††††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯扯湧ⵤ愭癩整⵮慭⼳㌸ⵣ桯渭瑨慩⵬慮⵬愭摩愭摩敭⵴慰⵨畡渭污漭扡琭湧漭歨楥渭摡椭摩敮⵮畯挭扡渭潭⵳慵ⵤ㈲〶ㄴ⹨瑭氢⁣污獳㴢瑨畭扢汯捫⁴桵浢㜶へ㐵〠浢㄰∠瑩瑬攽≃棡뮍渠周쎡椠䱡渠泃ꀠ쒑譡⃄酩荭⁴군⁨痡몥測⁌쎠漠拡몥琠湧鴠歨槡몿渠쒑ꅩ⁤槡뮇渠滆냡뮛挠拡몡渠⟃둭⁳ꝵ✢‾㱩浧⁣污獳㴢∠獲挽≨瑴灳㨯⽭敤楡⹳灯牴猴㐲⹣潭⽲敳楺敟㐵へ㐵〯晩汥猯湥睳⼲〲㈯〹⼲㘯捨潮⵴桡椭污渭污ⵤ楡ⵤ楥洭瑡瀭桵慮⵬慯ⵢ慴⵮杯⵫桩敮ⵤ慩ⵤ楥渭湵潣ⵢ慮ⵯ洭獡甭ㄱ㌸㌰⹪灧∠睩摴栽∴㔰∠桥楧桴㴢㐵〢⁡汴㴢䍨赮⁔棃ꅩ⁌慮쎠⃄釡뮋愠쒑槡뮃洠瓡몭瀠桵ꕮⰠ䳃ꁯ⁢ꕴ柡뮝桩뽮⃄釡몡椠摩蝮우魣⁢ꅮ‧쎴洠珡몧甧∠⼾㰯愾††††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽢潮札摡⵶楥琭湡洯㌳㠭捨潮⵴桡椭污渭污ⵤ楡ⵤ楥洭瑡瀭桵慮⵬慯ⵢ慴⵮杯⵫桩敮ⵤ慩ⵤ楥渭湵潣ⵢ慮ⵯ洭獡甭搲㈰㘱㐮桴浬∠捬慳猽≦猳〠瑥硴⵵灰敲捡獥⁦扯汤∠瑩瑬攽≃棡뮍渠周쎡椠䱡渠泃ꀠ쒑譡⃄酩荭⁴군⁨痡몥測⁌쎠漠拡몥琠湧鴠歨槡몿渠쒑ꅩ⁤槡뮇渠滆냡뮛挠拡몡渠⟃둭⁳ꝵ✢㹃棡뮍渠周쎡椠䱡渠泃ꀠ쒑譡⃄酩荭⁴군⁨痡몥測⁌쎠漠拡몥琠湧鴠歨槡몿渠쒑ꅩ⁤槡뮇渠滆냡뮛挠拡몡渠⋃둭⁳ꝵ∼⽡㸠†††††††††††‼摩瘠捬慳猽≭琱〢㹕ㄷ⁌쎠漠盡뮫愠揃댠瑨꽮朠泡뮣椠쒑Ꝺ⁢ꕴ柡뮝⁴狆냡뮛挠쒑ꅩ⁤槡뮇渠拃덮朠쒑쎡⁔棃ꅩ⁌慮⁴狆냡뮛挠瑨腭⁖쎲湧濡몡椠唱㜠捨쎢甠쎁′〲㌮㰯摩瘾ഊ††††††††††††††††㰯慲瑩捬放ഊ††††††††††††††††㱵氠捬慳猽≬楳瑟湥睳彨潭攠浢㐰∾ഊ††††††††††††††††††㱬椾ഊ††††††††㱡牴楣汥⁣污獳㴢搭晬數∾ഊ††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽢潮札摡⵶楥琭湡洯㌳㈭杩異⵩湤潮敳楡⵴桡湧⵳潣ⵤ潩⵴畮札杩敯⵳慵ⵣ桯⵶楥琭湡洭桬瘭獨楮⵴慥⵹潮札獡瀭摵潣ⵤ敮ⵤ慰⵨慵⵨楮栭搲㈰㘱ㄮ桴浬∠捬慳猽≴桵浢扬潣欠瑨畭戲㐰砱㜵∠瑩瑬攽≇槃며⁉湤潮敳楡⁴棡몯湧⁳酣⃄釡뮙椠瓡뮫湧⁧楥漠珡몧甠捨漠噩蝴⁎慭Ⱐ䡌嘠卨楮⁔慥⁙潮朠珡몯瀠쒑우ꍣ‧쒑腮⃄釃ꅰ✠棡몭甠棄ꥮ栢‾㱩浧⁣污獳㴢∠獲挽≨瑴灳㨯⽭敤楡⹳灯牴猴㐲⹣潭⽲敳楺敟㈴へㄷ㔯晩汥猯湥睳⼲〲㈯〹⼲㘯杩異⵩湤潮敳楡⵴桡湧⵳潣ⵤ潩⵴畮札杩敯⵳慵ⵣ桯⵶楥琭湡洭桬瘭獨楮⵴慥⵹潮札獡瀭摵潣ⵤ敮ⵤ慰⵨慵⵨楮栭㄰ㄷㄸ⹰湧∠睩摴栽∲㐰∠桥楧桴㴢ㄷ㔢⁡汴㴢䝩쎺瀠䥮摯湥獩愠瑨꽮朠珡뮑挠쒑饩⁴꭮朠杩敯⁳ꝵ⁣桯⁖槡뮇琠乡洬⁈䱖⁓桩渠呡攠奯湧⁳꽰⃄釆냡뮣挠⟄釡뮁渠쒑쎡瀧⁨굵⁨쒩湨∠⼾㰯愾††††㱤楶⁣污獳㴢浬㈰⁦汥砭潮攢㸍ਠ†††††††††††‼摩瘠捬慳猽≣汥慲晩砢㸍ਠ†††††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯扯湧ⵤ愭癩整⵮慭⼢⁣污獳㴢执彴慧彮敷猠晳ㄲ戱〠晬∠瑩瑬攽≂쎓乇⃄郃脠噉虔⁎䅍∾㱳灡渾䋃鍎䜠쒐쎁⁖䧡뮆吠乁䴼⽳灡渾㰯愾‍ਠ†††††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯扯湧ⵤ愭癩整⵮慭⼳㌲ⵧ極瀭楮摯湥獩愭瑨慮札獯挭摯椭瑵湧ⵧ楥漭獡甭捨漭癩整⵮慭⵨汶⵳桩渭瑡攭祯湧⵳慰ⵤ畯挭摥渭摡瀭桡甭桩湨ⵤ㈲〶ㄱ⹨瑭氢⁣污獳㴢晳㈲⁦浢潬搢⁴楴汥㴢䝩쎺瀠䥮摯湥獩愠瑨꽮朠珡뮑挠쒑饩⁴꭮朠杩敯⁳ꝵ⁣桯⁖槡뮇琠乡洬⁈䱖⁓桩渠呡攠奯湧⁳꽰⃄釆냡뮣挠⟄釡뮁渠쒑쎡瀧⁨굵⁨쒩湨∾䝩쎺瀠䥮摯湥獩愠瑨꽮朠珡뮑挠쒑饩⁴꭮朠杩敯⁳ꝵ⁣桯⁖槡뮇琠乡洬⁈䱖⁓桩渠呡攠奯湧⁳꽰⃄釆냡뮣挠⟄釡뮁渠쒑쎡瀧⁨굵⁨쒩湨㰯愾††††††㱤楶⁣污獳㴢獡灯彴桵浢彮敷猠湯湥彭戠浴㄰∾ഊ††††††††††††††卡甠歨椠杩쎺瀠捨漠拃덮朠쒑쎡⁉湤潮敳楡⁣쎳⁳넠瑩뽮⁢餠泡뮛渠瑨鵩⁧楡渠柡몧渠쒑쎢礬⁈䱖⁓桩渠呡攠奯湧⃄酡湧⁲ꕴ⃄釆냡뮣挠泃뉮朠捨꜠瓡뮋捨⁌쒐䋄造滆냡뮛挠滃ꁹ⁶쎠柆냡뮝椠棃ꉭ餮††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††㰯慲瑩捬放ഊ††††††㰯汩㸼汩㸍ਠ†††††††‼慲瑩捬攠捬慳猽≤ⵦ汥砢㸍ਠ†††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯扯湧ⵤ愭癩整⵮慭⼳㌸⵨愭摯椭瑨甭桯渭㜱ⵢ慣⵩湤潮敳楡⵴甭瑩渭摡ⵤ敮⵬畣ⵤ攭瑨慣栭瑨畣ⵤ潩⵴畹敮ⵣ畡⵳楥甭獡漭浥獳椭搲㈰㘰㠮桴浬∠捬慳猽≴桵浢扬潣欠瑨畭戲㐰砱㜵∠瑩瑬攽≈ꄠ쒑酩⁴棡뮧⁨욡渠㜱⁢굣Ⱐ䥮摯湥獩愠瓡뮱⁴楮⃄釃ꌠ쒑뽮쎺挠쒑茠瑨쎡捨⁴棡뮩挠쒑饩⁴畹荮⁣ꝡ⁳槃ꩵ⁳慯⁍敳獩∠㸼業朠捬慳猽∢⁳牣㴢桴瑰猺⼯浥摩愮獰潲瑳㐴㈮捯洯牥獩穥弲㐰砱㜵⽦楬敳⽮敷猯㈰㈲⼰㤯㈶⽨愭摯椭瑨甭桯渭㜱ⵢ慣⵩湤潮敳楡⵴甭瑩渭捯ⵤ甭歨愭湡湧ⵤ攭瑨慣栭瑨畣ⵤ潩⵴畹敮ⵣ畡⵳楥甭獡漭浥獳椭㄰ㄶㄹ⹪灧∠睩摴栽∲㐰∠桥楧桴㴢ㄷ㔢⁡汴㴢䣡몡⃄釡뮑椠瑨꜠棆ꅮ‷ㄠ拡몭挬⁉湤潮敳楡⁴넠瑩渠쒑쎣⃄釡몿渠泃멣⃄釡뮃⁴棃ꅣ栠瑨ꥣ⃄釡뮙椠瑵秡뮃渠握뮧愠獩쎪甠獡漠䵥獳椢 㸼⽡㸠†††‼摩瘠捬慳猽≭氲〠晬數ⵯ湥∾ഊ††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢捬敡牦楸∾ഊ††††††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽢潮札摡⵶楥琭湡洯∠捬慳猽≢束瑡束湥睳⁦猱㈠浢㄰⁦氢⁴楴汥㴢䋃鍎䜠쒐쎁⁖䧡뮆吠乁䴢㸼獰慮㹂쎓乇⃄郃脠噉虔⁎䅍㰯獰慮㸼⽡㸠ഊ††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽢潮札摡⵶楥琭湡洯㌳㠭桡ⵤ潩⵴桵⵨潮ⴷㄭ扡挭楮摯湥獩愭瑵⵴楮ⵤ愭摥渭汵挭摥⵴桡捨⵴桵挭摯椭瑵祥渭捵愭獩敵⵳慯⵭敳獩ⵤ㈲〶〸⹨瑭氢⁣污獳㴢晳㈲⁦浢潬搢⁴楴汥㴢䣡몡⃄釡뮑椠瑨꜠棆ꅮ‷ㄠ拡몭挬⁉湤潮敳楡⁴넠瑩渠쒑쎣⃄釡몿渠泃멣⃄釡뮃⁴棃ꅣ栠瑨ꥣ⃄釡뮙椠瑵秡뮃渠握뮧愠獩쎪甠獡漠䵥獳椢㹈ꄠ쒑酩⁴棡뮧⁨욡渠㜱⁢굣Ⱐ䥮摯湥獩愠瓡뮱⁴楮⃄釃ꌠ쒑뽮쎺挠쒑茠瑨쎡捨⁴棡뮩挠쒑饩⁴畹荮⁣ꝡ⁳槃ꩵ⁳慯⁍敳獩㰯愾††††††㱤楶⁣污獳㴢獡灯彴桵浢彮敷猠湯湥彭戠浴㄰∾ഊ††††††††††††††卡甠歨椠捨ꥮ朠歩뽮⁉湤潮敳楡⁨ꄠ䍵牡捡漬饴⁴牡湧⁴棃둮朠瑩渠握뮧愠磡뮩⁶ꅮ⃄釡몣漠淡몡湨⁢ꅯ⁣桯⁲녮朠쒑饩棃ꀠ⁣쎳⃄釡뮧棡몣쒃湧⃄釡뮃⁴棃ꅣ栠瑨ꥣ⁴畹荮⁁牧敮瑩湡⸠†††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††‼⽡牴楣汥㸍ਠ†††††‼⽬椾㱬椾ഊ††††††††㱡牴楣汥⁣污獳㴢搭晬數∾ഊ††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽢潮札摡⵶楥琭湡洯㌳㜭扸栭晩晡⵭潩⵮桡琭摴⵩湤潮敳楡⵮桡渭浵愭摩敭⵴桵潮札条瀭摯椭癩整⵮慭ⵤ㈲〶〹⹨瑭氢⁣污獳㴢瑨畭扢汯捫⁴桵浢㈴へㄷ㔢⁴楴汥㴢䉘䠠䙉䙁魩棡몥琺⃄達⁉湤潮敳楡棡몭渠❭우愠쒑槡뮃洠瑨우齮朧Ⱐ柡몥瀠쒑쎴椠噩蝴⁎慭∠㸼業朠捬慳猽∢⁳牣㴢桴瑰猺⼯浥摩愮獰潲瑳㐴㈮捯洯牥獩穥弲㐰砱㜵⽦楬敳⽮敷猯㈰㈲⼰㤯㈶⽢硨ⵦ楦愭浯椭湨慴ⵤ琭楮摯湥獩愭湨慮⵭畡ⵤ楥洭瑨畯湧ⵧ慰ⵤ潩⵶楥琭湡洭㄰ㄶ㔰⹪灧∠睩摴栽∲㐰∠桥楧桴㴢ㄷ㔢⁡汴㴢䉘䠠䙉䙁魩棡몥琺⃄達⁉湤潮敳楡棡몭渠❭우愠쒑槡뮃洠瑨우齮朧Ⱐ柡몥瀠쒑쎴椠噩蝴⁎慭∠⼾㰯愾††††㱤楶⁣污獳㴢浬㈰⁦汥砭潮攢㸍ਠ†††††††††††‼摩瘠捬慳猽≣汥慲晩砢㸍ਠ†††††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯扯湧ⵤ愭癩整⵮慭⼢⁣污獳㴢执彴慧彮敷猠晳ㄲ戱〠晬∠瑩瑬攽≂쎓乇⃄郃脠噉虔⁎䅍∾㱳灡渾䋃鍎䜠쒐쎁⁖䧡뮆吠乁䴼⽳灡渾㰯愾‍ਠ†††††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯扯湧ⵤ愭癩整⵮慭⼳㌷ⵢ硨ⵦ楦愭浯椭湨慴ⵤ琭楮摯湥獩愭湨慮⵭畡ⵤ楥洭瑨畯湧ⵧ慰ⵤ潩⵶楥琭湡洭搲㈰㘰㤮桴浬∠捬慳猽≦猲㈠晭扯汤∠瑩瑬攽≂塈⁆䥆䄠淡뮛椠湨ꕴ㨠쒐吠䥮摯湥獩愠湨굮‧淆끡⃄酩荭⁴棆냡뮟湧✬⁧ꕰ⃄釃둩⁖槡뮇琠乡洢㹂塈⁆䥆䄠淡뮛椠湨ꕴ㨠쒐吠䥮摯湥獩愠湨굮•淆끡⃄酩荭⁴棆냡뮟湧∬⁧ꕰ⃄釃둩⁖槡뮇琠乡洼⽡㸠†††††‼摩瘠捬慳猽≳慰潟瑨畭扟湥睳潮敟浢琱〢㸍ਠ†††††††††††††⃄達⁉湤潮敳楡⃄釆냡뮣挠握뮙湧⁳鄠쒑槡뮃洠쒑쎡湧茠獡甠歨椠杩쎠湨⁣桩뽮⁴棡몯湧⁧쎢礠珡뮑挠瑲우魣⃄釡뮑椠瑨꜠䍵牡捡漠瑲潮朠瑲굮⁧楡漠棡뮯甠淡뮛椠쒑쎢礮††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††㰯慲瑩捬放ഊ††††††㰯汩㸼汩㸍ਠ†††††††‼慲瑩捬攠捬慳猽≤ⵦ汥砢㸍ਠ†††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯扯湧ⵤ愭癩整⵮慭⼳㌷ⵢ慯⵨慮ⵧ潩⵹⵴桡椭污渭捡渭桯挭桯椭摩敵⵬慭⵮敮⵴桡湨ⵣ潮札捵愭扯湧ⵤ愭癩整⵮慭ⵤ㈲〶〳⹨瑭氢⁣污獳㴢瑨畭扢汯捫⁴桵浢㈴へㄷ㔢⁴楴汥㴢䋃ꅯ⁈쎠渠柡뮣椠쎽⁔棃ꅩ⁌慮⁣Ꝯ⁨赣⁨轩‧쒑槡뮁甠泃ꁭ쎪渠瑨쎠湨⁣쎴湧✠握뮧愠拃덮朠쒑쎡⁖槡뮇琠乡洢‾㱩浧⁣污獳㴢∠獲挽≨瑴灳㨯⽭敤楡⹳灯牴猴㐲⹣潭⽲敳楺敟㈴へㄷ㔯晩汥猯湥睳⼲〲㈯〹⼲㘯扡漭桡渭杯椭礭瑨慩⵬慮ⵣ慮⵨潣⵨潩ⵤ楥甭污洭湥渭瑨慮栭捯湧ⵣ畡ⵢ潮札摡⵶楥琭湡洭〷㔲㔹⹪灧∠睩摴栽∲㐰∠桥楧桴㴢ㄷ㔢⁡汴㴢䋃ꅯ⁈쎠渠柡뮣椠쎽⁔棃ꅩ⁌慮⁣Ꝯ⁨赣⁨轩‧쒑槡뮁甠泃ꁭ쎪渠瑨쎠湨⁣쎴湧✠握뮧愠拃덮朠쒑쎡⁖槡뮇琠乡洢 㸼⽡㸠†††‼摩瘠捬慳猽≭氲〠晬數ⵯ湥∾ഊ††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢捬敡牦楸∾ഊ††††††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽢潮札摡⵶楥琭湡洯∠捬慳猽≢束瑡束湥睳⁦猱㈠浢㄰⁦氢⁴楴汥㴢䋃鍎䜠쒐쎁⁖䧡뮆吠乁䴢㸼獰慮㹂쎓乇⃄郃脠噉虔⁎䅍㰯獰慮㸼⽡㸠ഊ††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽢潮札摡⵶楥琭湡洯㌳㜭扡漭桡渭杯椭礭瑨慩⵬慮ⵣ慮⵨潣⵨潩ⵤ楥甭污洭湥渭瑨慮栭捯湧ⵣ畡ⵢ潮札摡⵶楥琭湡洭搲㈰㘰㌮桴浬∠捬慳猽≦猲㈠晭扯汤∠瑩瑬攽≂쎡漠䣃ꁮ⁧ꍩ⃃봠周쎡椠䱡渠握몧渠棡뮍挠棡뮏椠⟄酩腵쎠洠滃ꩮ⁴棃ꁮ栠揃둮朧⁣ꝡ⁢쎳湧⃄釃ꄠ噩蝴⁎慭∾䋃ꅯ⁈쎠渠柡뮣椠쎽⁔棃ꅩ⁌慮⁣Ꝯ⁨赣⁨轩•쒑槡뮁甠泃ꁭ쎪渠瑨쎠湨⁣쎴湧∠握뮧愠拃덮朠쒑쎡⁖槡뮇琠乡洼⽡㸠†††††‼摩瘠捬慳猽≳慰潟瑨畭扟湥睳潮敟浢琱〢㸍ਠ†††††††††††††⁓慵⁴棃ꁮ栠瓃굣栠歨쎴湧潮朠浵酮⁴ꅩ⁋楮朧猠䍵瀬⃄達⁔棃ꅩ⁌慮⃄釆냡뮣挠瑲畹腮⁴棃둮朠䣃ꁮ⁑痡뮑挠柡뮣椠쎽⁶脠癩蝣⁨赣⁨轩⁴桥漠淃될棃걮栠握뮧愠拃덮朠쒑쎡⁖槡뮇琠乡洮††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††㰯慲瑩捬放ഊ††††††㰯汩㸼汩㸍ਠ†††††††‼慲瑩捬攠捬慳猽≤ⵦ汥砢㸍ਠ†††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯扯湧ⵤ愭癩整⵮慭⼳㌸⵨汶⵴畹敮ⵡ渭摯ⵤ畡⵶楥琭湡洭汥渭瑡渭浡礭硡湨⵴楥洭湡湧ⵢ潮札摡⵴桵潣⵨慮札湨慴⵮桩ⵣ桡甭愭搲㈰㘰〮桴浬∠捬慳猽≴桵浢扬潣欠瑨畭戲㐰砱㜵∠瑩瑬攽≈䱖⁴畹荮⃡몤渠쒐餠쒑우愠噩蝴⁎慭쎪渠瓡몭渠淃ꉹ⁸慮栺‧呩腭쒃湧⁢쎳湧⃄釃ꄠ瑨痡뮙挠棃ꁮ朠湨ꕴ棃갠捨쎢甠쎁✢‾㱩浧⁣污獳㴢∠獲挽≨瑴灳㨯⽭敤楡⹳灯牴猴㐲⹣潭⽲敳楺敟㈴へㄷ㔯晩汥猯湥睳⼲〲㈯〹⼲㔯桬瘭瑵祥渭慮ⵤ漭摵愭癩整⵮慭⵬敮⵴慮⵭慹⵸慮栭瑩敭⵮慮札扯湧ⵤ愭瑨畯挭桡湧⵮桡琭湨椭捨慵ⵡⴱ㔵㠴㈮橰朢⁷楤瑨㴢㈴〢⁨敩杨琽∱㜵∠慬琽≈䱖⁴畹荮⃡몤渠쒐餠쒑우愠噩蝴⁎慭쎪渠瓡몭渠淃ꉹ⁸慮栺‧呩腭쒃湧⁢쎳湧⃄釃ꄠ瑨痡뮙挠棃ꁮ朠湨ꕴ棃갠捨쎢甠쎁✢ 㸼⽡㸠†††‼摩瘠捬慳猽≭氲〠晬數ⵯ湥∾ഊ††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢捬敡牦楸∾ഊ††††††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽢潮札摡⵶楥琭湡洯∠捬慳猽≢束瑡束湥睳⁦猱㈠浢㄰⁦氢⁴楴汥㴢䋃鍎䜠쒐쎁⁖䧡뮆吠乁䴢㸼獰慮㹂쎓乇⃄郃脠噉虔⁎䅍㰯獰慮㸼⽡㸠ഊ††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽢潮札摡⵶楥琭湡洯㌳㠭桬瘭瑵祥渭慮ⵤ漭摵愭癩整⵮慭⵬敮⵴慮⵭慹⵸慮栭瑩敭⵮慮札扯湧ⵤ愭瑨畯挭桡湧⵮桡琭湨椭捨慵ⵡⵤ㈲〶〰⹨瑭氢⁣污獳㴢晳㈲⁦浢潬搢⁴楴汥㴢䡌嘠瑵秡뮃渠ꑮ⃄郡뮙⃄釆끡⁖槡뮇琠乡洠泃ꩮ⁴굮쎢礠硡湨㨠❔槡뮁洠滄荮朠拃덮朠쒑쎡⁴桵饣⁨쎠湧棡몥琠湨쎬⁣棃ꉵ⃃脧∾䡌嘠瑵秡뮃渠ꑮ⃄郡뮙⃄釆끡⁖槡뮇琠乡洠泃ꩮ⁴굮쎢礠硡湨㨠≔槡뮁洠滄荮朠拃덮朠쒑쎡⁴桵饣⁨쎠湧棡몥琠湨쎬⁣棃ꉵ⃃脢㰯愾††††††㱤楶⁣污獳㴢獡灯彴桵浢彮敷猠湯湥彭戠浴㄰∾ഊ††††††††††††††呲우魣⁴狡몭渠쒑ꕵⁱ畹뽴⃄釡뮋湨⁣棡뮩挠盃될쒑譣栠䏃며⁔慭⁈쎹湧Ⱐ䡌嘠瑵秡뮃渠ꑮ⃄郡뮙⁤쎠湨桩腵鵩⁣쎳⁣쎡湨⁣桯⁣棡뮧棃ꀠ噩蝴⁎慭⸠†††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††‼⽡牴楣汥㸍ਠ†††††‼⽬椾㱬椾ഊ††††††††㱡牴楣汥⁣污獳㴢搭晬數∾ഊ††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽢潮札摡⵶楥琭湡洯㌳㠭汩捨⵴桩ⵤ慵ⵢ潮札摡⵨潭⵮慹ⴲ㔭㤭湧慹⵴桡椭污渭湧慭⵮杵椭瑲慮栭桡湧ⴳⵯⵧ楡椭瑵⵴漭捨畣ⵤ㈲〵㤹⹨瑭氢⁣污獳㴢瑨畭扢汯捫⁴桵浢㈴へㄷ㔢⁴楴汥㴢䳡뮋捨⁴桩⃄釡몥甠拃덮朠쒑쎡⁨쎴洠湡礠㈵⼹㨠乧쎠礠周쎡椠䱡渠湧국柃륩⁴牡湨⁨ꅮ朠㌠鼠杩ꍩ⁴넠瓡뮕⁣棡뮩挢‾㱩浧⁣污獳㴢∠獲挽≨瑴灳㨯⽭敤楡⹳灯牴猴㐲⹣潭⽲敳楺敟㈴へㄷ㔯晩汥猯湥睳⼲〲㈯〹⼲㐯汩捨⵴桩ⵤ慵ⵢ潮札摡⵨潭⵮慹ⴲ㔭㤭湧慹⵴桡椭污渭湧慭⵮杵椭瑲慮栭桡湧ⴳⵯⵧ楡椭瑵⵴漭捨畣ⴲ㌵㈱㔮橰朢⁷楤瑨㴢㈴〢⁨敩杨琽∱㜵∠慬琽≌譣栠瑨椠쒑ꕵ⁢쎳湧⃄釃ꄠ棃둭慹′㔯㤺⁎柃ꁹ⁔棃ꅩ⁌慮柡몭洠湧쎹椠瑲慮栠棡몡湧″⃡뮟⁧槡몣椠瓡뮱⁴锠捨ꥣ∠⼾㰯愾††††㱤楶⁣污獳㴢浬㈰⁦汥砭潮攢㸍ਠ†††††††††††‼摩瘠捬慳猽≣汥慲晩砢㸍ਠ†††††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯扯湧ⵤ愭癩整⵮慭⼢⁣污獳㴢执彴慧彮敷猠晳ㄲ戱〠晬∠瑩瑬攽≂쎓乇⃄郃脠噉虔⁎䅍∾㱳灡渾䋃鍎䜠쒐쎁⁖䧡뮆吠乁䴼⽳灡渾㰯愾‍ਠ†††††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯扯湧ⵤ愭癩整⵮慭⼳㌸⵬楣栭瑨椭摡甭扯湧ⵤ愭桯洭湡礭㈵ⴹ⵮条礭瑨慩⵬慮⵮条洭湧畩⵴牡湨⵨慮札㌭漭杩慩⵴甭瑯ⵣ桵挭搲㈰㔹㤮桴浬∠捬慳猽≦猲㈠晭扯汤∠瑩瑬攽≌譣栠瑨椠쒑ꕵ⁢쎳湧⃄釃ꄠ棃둭慹′㔯㤺⁎柃ꁹ⁔棃ꅩ⁌慮柡몭洠湧쎹椠瑲慮栠棡몡湧″⃡뮟⁧槡몣椠瓡뮱⁴锠捨ꥣ∾䳡뮋捨⁴桩⃄釡몥甠拃덮朠쒑쎡⁨쎴洠湡礠㈵⼹㨠乧쎠礠周쎡椠䱡渠湧국柃륩⁴牡湨⁨ꅮ朠㌠鼠杩ꍩ⁴넠瓡뮕⁣棡뮩挼⽡㸠†††††‼摩瘠捬慳猽≳慰潟瑨畭扟湥睳潮敟浢琱〢㸍ਠ†††††††††††††⁌譣栠瑨椠쒑ꕵ⁢쎳湧⃄釃ꄠ棃둭慹′㔯㤬⃄達⁔棃ꅩ⁌慮⁳봠拆냡뮛挠盃ꁯ⁴狡몭渠瑲慮栠棡몡湧″⃡뮟⁋楮朧猠䍵瀠盡뮛椠呲楮楤慤…⁔潢慧漮††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††㰯慲瑩捬放ഊ††††††㰯汩㸼汩㸍ਠ†††††††‼慲瑩捬攠捬慳猽≤ⵦ汥砢㸍ਠ†††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯扯湧ⵤ愭癩整⵮慭⼳㌸⵶慮⵫桩⵬敮⵮桵ⵤ楥甭条瀭杩漭摴⵩湤潮敳楡⵮杯慮ⵣ畯湧⵨愭杵挭摯椭瑨甭桡湧ⴸ㐭晩晡ⵤ㈲〵㤸⹨瑭氢⁣污獳㴢瑨畭扢汯捫⁴桵浢㈴へㄷ㔢⁴楴汥㴢囡몭渠歨쎭쎪渠湨우‧摩腵⁧띰⁧槃댧Ⱐ쒐吠䥮摯湥獩愠湧潡渠揆냡뮝湧⁨ꄠ柡뮥挠쒑酩⁴棡뮧⁨ꅮ朠㠴⁆䥆䄢‾㱩浧⁣污獳㴢∠獲挽≨瑴灳㨯⽭敤楡⹳灯牴猴㐲⹣潭⽲敳楺敟㈴へㄷ㔯晩汥猯湥睳⼲〲㈯〹⼲㐯癡渭歨椭汥渭湨甭摩敵ⵧ慰ⵧ楯ⵤ琭楮摯湥獩愭湧潡渭捵潮札桡ⵧ畣ⵤ潩⵴桵⵨慮札㠴ⵦ楦愭㈳ㄵ〰⹪灧∠睩摴栽∲㐰∠桥楧桴㴢ㄷ㔢⁡汴㴢囡몭渠歨쎭쎪渠湨우‧摩腵⁧띰⁧槃댧Ⱐ쒐吠䥮摯湥獩愠湧潡渠揆냡뮝湧⁨ꄠ柡뮥挠쒑酩⁴棡뮧⁨ꅮ朠㠴⁆䥆䄢 㸼⽡㸠†††‼摩瘠捬慳猽≭氲〠晬數ⵯ湥∾ഊ††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢捬敡牦楸∾ഊ††††††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽢潮札摡⵶楥琭湡洯∠捬慳猽≢束瑡束湥睳⁦猱㈠浢㄰⁦氢⁴楴汥㴢䋃鍎䜠쒐쎁⁖䧡뮆吠乁䴢㸼獰慮㹂쎓乇⃄郃脠噉虔⁎䅍㰯獰慮㸼⽡㸠ഊ††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽢潮札摡⵶楥琭湡洯㌳㠭癡渭歨椭汥渭湨甭摩敵ⵧ慰ⵧ楯ⵤ琭楮摯湥獩愭湧潡渭捵潮札桡ⵧ畣ⵤ潩⵴桵⵨慮札㠴ⵦ楦愭搲㈰㔹㠮桴浬∠捬慳猽≦猲㈠晭扯汤∠瑩瑬攽≖굮棃괠泃ꩮ棆뀠❤槡뮁甠柡몷瀠杩쎳✬⃄達⁉湤潮敳楡杯慮⁣우鵮朠棡몡⁧ꕣ⃄釡뮑椠瑨꜠棡몡湧‸㐠䙉䙁∾囡몭渠歨쎭쎪渠湨우•摩腵⁧띰⁧槃댢Ⱐ쒐吠䥮摯湥獩愠湧潡渠揆냡뮝湧⁨ꄠ柡뮥挠쒑酩⁴棡뮧⁨ꅮ朠㠴⁆䥆䄼⽡㸠†††††‼摩瘠捬慳猽≳慰潟瑨畭扟湥睳潮敟浢琱〢㸍ਠ†††††††††††††⁔牯湧⁴狡몭渠杩慯⁨꽵⁴酩′㐯㤬⃄達⁉湤潮敳楡⃄釃ꌠ揃댠捵饣⁲우ꍴ⃄酵镩⁴뜠珡뮑杯ꅮꕣ⃄釡뮃⁧槃ꁮ栠捨槡몿渠瑨꽮朠㌭㈠瑲우魣⁃畲慣慯⸠†††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††‼⽡牴楣汥㸍ਠ†††††‼⽬椾††††††††††㰯畬㸍ਠ†††††††††††††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††††‼摩瘠捬慳猽≣潬㌰〠灴㈰∾ഊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢浢㈰∾ഊ††††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢慤瘢⁳瑹汥㴢浡牧楮⵴潰㨰灸㭭慲杩渭扯瑴潭㨰灸㬢㸼摩瘠捬慳猽≥⁡摳彣潮瑥湴∠摡瑡⵩搽∱∠獴祬攽∢㸠†††††‼獣物灴⁡獹湣⁳牣㴢桴瑰猺⼯灡来慤㈮杯潧汥獹湤楣慴楯渮捯洯灡来慤⽪猯慤獢祧潯杬攮橳∾㰯獣物灴㸍ਠ†††††††††††††††††††††††††††††††††††‼ℭⴠ印潲瑟偃物杨瑟晩砳〰砲㔰‭ⴾഊ††††††††††††††††††††††††††††††††††††㱩湳⁣污獳㴢慤獢祧潯杬攢ഊ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⁳瑹汥㴢摩獰污示楮汩湥ⵢ汯捫㭷楤瑨㨳〰灸㭨敩杨琺㈵ば砢ഊ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⁤慴愭慤ⵣ汩敮琽≣愭灵戭㘰㌲㐷㔸〴㔶㘸㐴∍ਠ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††摡瑡ⵡ搭獬潴㴢ㄵ㌳㔸㤰〲∾㰯楮猾ഊ††††††††††††††††††††††††††††††††††††㱳捲楰琾ഊ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††
慤獢祧潯杬攠㴠睩湤潷⹡摳批杯潧汥⁼簠孝⤮灵獨⡻紩㬍ਠ†††††††††††††††††††††††††††††††††††‼⽳捲楰琾㰯摩瘾㱤楶⁣污獳㴢攠慤獟捯湴敮琢⁤慴愭楤㴢ㄢ⁳瑹汥㴢浡牧楮⵴潰㨰灸㬢㸼ℭⴠ䉥杩渠䑡扬攠偃彳楤敟扡爠⼠䙯爠楮煵楲楥猬⁶楳楴⁨瑴瀺⼯摡扬攮楯‭ⴾ㱤楶⁩搽≤慢汥睩摧整弳㝊慍睧漢⁤慴愭睩摧整彩搽∳㝊慍睧漢㸼獣物灴㸨晵湣瑩潮⡤ⱡⱢⱬⱥⱟ⤠笍ਠ†††††⁩昨摛扝☦摛扝⹱⥲整畲渻摛扝㵦畮捴楯渨⥻⡤孢崮焽摛扝⹱籼孝⤮灵獨⡡牧畭敮瑳⥽㭥㵡⹣牥慴故汥浥湴⡬⤻ഊ††††††攮慳祮挽ㄻ攮捨慲獥琽❵瑦ⴸ✻攮獲挽✯⽳瑡瑩挮摡扬攮楯⽤楳琯灬畧楮⹭楮⹪猧㬍ਠ††††† 㵡⹧整䕬敭敮瑳䉹呡李慭攨氩嬰崻弮灡牥湴乯摥⹩湳敲瑂敦潲攨攬弩㬍ਠ†††††⁽⤨睩湤潷Ɽ潣畭敮琬❤慢汥✬❳捲楰琧⤻ഊ††††††摡扬攨❳整卥牶楣攧Ⱐ❳灯牴猴㐲⹣潭✩㬍ਠ†††††⁤慢汥⠧獥湤䱯杏湣攧⤻ഊ††††††摡扬攨❲敮摥牗楤来琧Ⱐ❤慢汥睩摧整弳㝊慍睧漧⤻㰯獣物灴㸼⽤楶㸼ℭⴠ䕮搠偃彳楤敟扡爠⼠䙯爠楮煵楲楥猬⁶楳楴⁨瑴瀺⼯摡扬攮楯‭ⴾഊ††††††㰯摩瘾㰯摩瘾††††††††㰯摩瘾ഊ††††††उउ㱤楶⁣污獳㴢浢㈰∾ഊ††††††उउ††††††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢浢㈰∾ഊ††††††††††㱤楶⁣污獳㴢晳㈰⁦扯汤戱㔠瑩瑬敟浡楮∾ഊ††††††††††††㱡⁨牥昽≪慶慳捲楰琺㬢㸍ਠ†††††††††††††⁔楮魩棡몥琍ਠ†††††††††††‼⽡㸍ਠ†††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††‼畬⁣污獳㴢汩獴彴楴汥∾ഊ††††††††††††††††††††㱬椾ഊ††††††††††††††††㱡牴楣汥⁣污獳㴢搭晬數∾ഊ††††††††††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽨慵⵴牵潮术㌳㈭歨漭瑩渭捡甭瑨甭瑨慮栭捯湧⵮桡琭汩捨⵳甭瑩整⵬漭瑵湧⵸漭硡琭癯椭牯湡汤漭漭汥⵴牡漭杩慩⵱扶ⵤ㈲〶ㄶ⹨瑭氢⁣污獳㴢瑨畭扢汯捫⁴桵浢㌰へ㈰〠浢㄰∠瑩瑬攽≋棃댠瑩渺⁃ꝵ⁴棡뮧‧瑨쎠湨⁣쎴湧棡몥琠泡뮋捨⁳괧⁴槡몿琠泡뮙⁴꭮朠磃될磃ꅴ⁶魩⁒潮慬摯⃡뮟蔠瑲慯⁧槡몣椠兂嘢‾㱩浧⁣污獳㴢∠獲挽≨瑴灳㨯⽭敤楡⹳灯牴猴㐲⹣潭⽲敳楺敟㌰へ㈰〯晩汥猯湥睳⼲〲㈯〹⼲㘯歨漭瑩渭捡甭瑨甭瑨慮栭捯湧⵮桡琭汩捨⵳甭瑩整⵬漭瑵湧⵸漭硡琭癯椭牯湡汤漭漭汥⵴牡漭杩慩⵱扶ⴱ㌵㠱ㄮ灮朢⁷楤瑨㴢㌰〢⁨敩杨琽∲〰∠慬琽≋棃댠瑩渺⁃ꝵ⁴棡뮧‧瑨쎠湨⁣쎴湧棡몥琠泡뮋捨⁳괧⁴槡몿琠泡뮙⁴꭮朠磃될磃ꅴ⁶魩⁒潮慬摯⃡뮟蔠瑲慯⁧槡몣椠兂嘢 㸼⽡㸼栳⁣污獳㴢晢潬搠晳ㄶ∾㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽨慵⵴牵潮术㌳㈭歨漭瑩渭捡甭瑨甭瑨慮栭捯湧⵮桡琭汩捨⵳甭瑩整⵬漭瑵湧⵸漭硡琭癯椭牯湡汤漭漭汥⵴牡漭杩慩⵱扶ⵤ㈲〶ㄶ⹨瑭氢⁣污獳㴢∠瑩瑬攽≋棃댠瑩渺⁃ꝵ⁴棡뮧‧瑨쎠湨⁣쎴湧棡몥琠泡뮋捨⁳괧⁴槡몿琠泡뮙⁴꭮朠磃될磃ꅴ⁶魩⁒潮慬摯⃡뮟蔠瑲慯⁧槡몣椠兂嘢㹋棃댠瑩渺⁃ꝵ⁴棡뮧‧瑨쎠湨⁣쎴湧棡몥琠泡뮋捨⁳괧⁴槡몿琠泡뮙⁴꭮朠磃될磃ꅴ⁶魩⁒潮慬摯⃡뮟蔠瑲慯⁧槡몣椠兂嘼⽡㸼⽨㌾††††††††††㰯慲瑩捬放ഊ††††††††††††††㰯汩㸍ਠ†††††††††††††††††††‼汩㸍ਠ†††††††††††††††‼慲瑩捬攠捬慳猽≤ⵦ汥砢㸍ਠ†††††††††††††††††‼栳⁣污獳㴢晭扯汤⁦猱㐢㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯扯湧ⵤ愭癩整⵮慭⼳㌸ⵣ桯渭瑨慩⵬慮⵬愭摩愭摩敭⵴慰⵨畡渭污漭扡琭湧漭歨楥渭摡椭摩敮⵮畯挭扡渭潭⵳慵ⵤ㈲〶ㄴ⹨瑭氢⁣污獳㴢∠瑩瑬攽≃棡뮍渠周쎡椠䱡渠泃ꀠ쒑譡⃄酩荭⁴군⁨痡몥測⁌쎠漠拡몥琠湧鴠歨槡몿渠쒑ꅩ⁤槡뮇渠滆냡뮛挠拡몡渠⟃둭⁳ꝵ✢㹃棡뮍渠周쎡椠䱡渠泃ꀠ쒑譡⃄酩荭⁴군⁨痡몥測⁌쎠漠拡몥琠湧鴠歨槡몿渠쒑ꅩ⁤槡뮇渠滆냡뮛挠拡몡渠⋃둭⁳ꝵ∼⽡㸼⽨㌾††††††††††㰯慲瑩捬放ഊ††††††††††††††㰯汩㸍ਠ†††††††††††††††††††‼汩㸍ਠ†††††††††††††††‼慲瑩捬攠捬慳猽≤ⵦ汥砢㸍ਠ†††††††††††††††††‼栳⁣污獳㴢晭扯汤⁦猱㐢㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯污⵬楧愯㌳㈭扩ⵤ潮⵬愭獡湧⵭礭摵潮札杩愭瑩敮⵶攭瑲甭硵慴⵳慣⵮桡琭瑨慰⵫礭獥牧楯ⵢ畳煵整猭捨楮栭瑨畣⵬敮⵴楥湧ⵤ㈲〶ㄵ⹨瑭氢⁣污獳㴢∠瑩瑬攽≂謠쒑鍮쎠⁳慮朠䷡뮹‧擆냡뮡湧⁧槃ꀧⰠ瑩腮⁶蜠瑲ꔠ硵ꕴ⁳꽣棡몥琠瑨군뜠卥牧楯⁂畳煵整猠捨쎭湨⁴棡뮩挠泃ꩮ⁴槡몿湧∾䋡뮋⃄釡뮓渠泃ꀠ獡湧⁍뤠≤우ꅮ朠杩쎠∬⁴槡뮁渠盡뮇⁴狡뮥⁸痡몥琠珡몯挠湨ꕴ⁴棡몭瀠毡뮷⁓敲杩漠䉵獱略瑳⁣棃굮栠瑨ꥣ쎪渠瑩뽮朼⽡㸼⽨㌾††††††††††㰯慲瑩捬放ഊ††††††††††††††㰯汩㸍ਠ†††††††††††††††††††‼汩㸍ਠ†††††††††††††††‼慲瑩捬攠捬慳猽≤ⵦ汥砢㸍ਠ†††††††††††††††††‼栳⁣污獳㴢晭扯汤⁦猱㐢㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯瑨攭瑨慯⼳㌲ⵣ慭灵捨楡ⵤ畡⵬畡琭牵湧⵶慯⵳敡ⵧ慭敳ⴳ㈭歨楥渭獥瀭汯渭瑨攭瑨慯⵰桩汩灰楮敳⵮条漭湧慮ⵤ㈲〶ㄳ⹨瑭氢⁣污獳㴢∠瑩瑬攽≃慭灵捨楡⃄釆끡‧汵굴⁲꭮朧⁶쎠漠卅䄠䝡浥猠㌲桩뽮‧珡몿瀠泡뮛渧⁴棡뮃⁴桡漠偨楬楰灩湥猠湧慯柃ꅮ㨠❈贠泃ꀠ捨꜠湨쎠쎪渠瓡뮱⁴ꅯꍩ⁴棡몿⁣桯쎬湨✢㹃慭灵捨楡⃄釆끡•汵굴⁲꭮朢⁶쎠漠卅䄠䝡浥猠㌲桩뽮•珡몿瀠泡뮛渢⁴棡뮃⁴桡漠偨楬楰灩湥猠湧慯柃ꅮ㨠≈贠泃ꀠ捨꜠湨쎠쎪渠瓡뮱⁴ꅯꍩ⁴棡몿⁣桯쎬湨∼⽡㸼⽨㌾††††††††††㰯慲瑩捬放ഊ††††††††††††††㰯汩㸍ਠ†††††††††††††††††††‼汩㸍ਠ†††††††††††††††‼慲瑩捬攠捬慳猽≤ⵦ汥砢㸍ਠ†††††††††††††††††‼栳⁣污獳㴢晭扯汤⁦猱㐢㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯汩杵攭ㄯ㌳㈭浥獳椭瑯椭摡⵬慹⵬慩⵰桯湧ⵤ漭癡ⵡ牧敮瑩湡ⵣ畮札獡渭獡湧⵴桡捨⵴桵挭浯椭摯椭瑨甭瑡椭睯牬搭捵瀭搲㈰㘱㈮桴浬∠捬慳猽∢⁴楴汥㴢䵥獳椺‧哃둩⃄釃ꌠ泡몥礠泡몡椠灨潮朠쒑餠盃ꀠ䅲来湴楮愠揅ꥮ朠珡몵渠珃ꁮ朠瑨쎡捨⁴棡뮩挠淡뮍椠쒑酩⁴棡뮧⁴ꅩ⁗潲汤⁃異✢㹍敳獩㨠≔쎴椠쒑쎣ꕹꅩ⁰桯湧⃄釡뮙⁶쎠⁁牧敮瑩湡⁣얩湧⁳땮⁳쎠湧⁴棃ꅣ栠瑨ꥣ赩⃄釡뮑椠瑨꜠瓡몡椠坯牬搠䍵瀢㰯愾㰯栳㸠†††††††††‼⽡牴楣汥㸍ਠ†††††††††††††‼⽬椾ഊ††††††††††††††††㰯畬㸍ਠ†††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≡摳彳瑩捫礠浢㈰∾ഊ††††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢慤瘢⁳瑹汥㴢浡牧楮⵴潰㨰灸㭭慲杩渭扯瑴潭㨲ば砻∾㱤楶⁣污獳㴢攠慤獟捯湴敮琢⁤慴愭楤㴢㈢⁳瑹汥㴢∾㱳捲楰琠慳祮挠獲挽≨瑴灳㨯⽰慧敡搲⹧潯杬敳祮摩捡瑩潮⹣潭⽰慧敡搯橳⽡摳批杯潧汥⹪猢㸼⽳捲楰琾ഊ††††††㰡ⴭ⁓灯牴㐴㉟㌰へ㘰た物杨琲彦楸‭ⴾഊ††††††㱩湳⁣污獳㴢慤獢祧潯杬攢ഊ††††††††⁳瑹汥㴢摩獰污示楮汩湥ⵢ汯捫㭷楤瑨㨳〰灸㭨敩杨琺㘰ば砢ഊ††††††††⁤慴愭慤ⵣ汩敮琽≣愭灵戭㘰㌲㐷㔸〴㔶㘸㐴∍ਠ††††††††摡瑡ⵡ搭獬潴㴢㐱㜴㈰㈳㤶∾㰯楮猾ഊ††††††㱳捲楰琾ഊ††††††††
慤獢祧潯杬攠㴠睩湤潷⹡摳批杯潧汥⁼簠孝⤮灵獨⡻紩㬍ਠ†††††‼⽳捲楰琾㰯摩瘾㰯摩瘾††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††㰯獥捴楯渾ഊ††††††††㰯摩瘾ഊ††††††㰯浡楮㸍ਠ†††††‍ਠ†††††‍ਠ†††††‼獣物灴㸍ਠ†††††††․⡤潣畭敮琩⹲敡摹⡦畮捴楯渨⤠笠†††‍ਠ†††††††††⁶慲⁩‽‱㬍ਠ†††††††††․⠧⍣潮瑥湴彤整慩氠業朧⤮敡捨⡦畮捴楯渨⥻ഊ††††††††††††癡爠⑩浧‽․⡴桩猩㬍ਠ†††††††††††⁶慲⁦楬敮慭攠㴠⑩浧⹡瑴爨❳牣✩㬍ਠ†††††‍ਠ†††††††††††⁩昨␨瑨楳⤮慴瑲⠧瑩瑬攧⤩潴敟業慧攠㴠✼獰慮⁣污獳㴢湯瑥彩浡来猢㸧⬤⡴桩猩⹡瑴爨❴楴汥✩⬧㰯獰慮㸧㬍ਠ†††††††††††⁥汳攠湯瑥彩浡来‽‧✻ഊ††††††††††††椫⬻ഊ††††††††††††␨湯瑥彩浡来⤮楮獥牴䅦瑥爨␨瑨楳⤩㬍ਠ†††††††††⁽⤻ഊ††††††ഊ††††††††††␨✣捯湴敮瑟摥瑡楬‮癩摥潭捬坲慰灥爧⤮敡捨⡦畮捴楯渨⥻ഊ††††††††††††癡爠獲损楦牡浥‽․⡴桩猩⹣桩汤牥渨❩晲慭攧⤮慴瑲⠧獲挧⤻ഊ††††††††††††楦⠡獲损楦牡浥⤠␨瑨楳⤮牥浯癥䍬慳猨❶楤敯浣汗牡灰敲✩㬍ਠ†††††††††⁽⤻ഊ††††††††紩㬍ਠ†††††‼⽳捲楰琾ഊ††††††ഊ††††††ഊ††††††ഊ††††††††㱳捲楰琠瑹灥㴢瑥硴⽪慶慳捲楰琢⁳牣㴢⽰汵獟癩敷献ㄹ㘶㜲⹪猢‾㰯獣物灴㸍ਠ†††††‍ਠ†††††‍ਠ†††††‍ਠ†††††‍ਠ†††††‍ਠ†††††‍ਠ†††††‍ਠ†††††‍ਠ†††††‍ਠ†††††‍ਠ†††††‍ਠ†††††‍ਠ†††††‍ਠ†††††‍ਠ†††††‍ਠ†††††‍ਠ†††††‍ਠ†††††††††‼景潴敲⁣污獳㴢景潴敲彭慩渢㸍ਠ†††††††‼摩瘠捬慳猽≣潮瑡楮敲∾ഊ††††††††††㱤楶⁣污獳㴢景潴敲彴潰∾ഊ††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢搭晬數楳瑟瑷潟湥睳∾ഊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢捯氲㕰敲戱㔢㸍ਠ†††††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≦猱㘠晢潬搠瑥硴⵵灰敲捡獥∾ഊ††††††††††††††††††㱡⁨牥昽∯∠瑩瑬攽≓偏剔匴㐲∾⁓偏剔匴㐲‼⽡㸍ਠ†††††††††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††††‼畬⁣污獳㴢浥湵彭敮畟扯瑴潭∾ഊ††††††††††††††††††㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽶攭獰潲瑳㐴㈭瀴⹨瑭氢⁴楴汥㴢囡뮁⁣棃멮朠瓃둩∾囡뮁⁣棃멮朠瓃둩㰯愾㰯汩㸍ਠ†††††††††††††††††‼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯汩敮⵨攭癯椭捨畮札瑯椭瀱⹨瑭氢⁴楴汥㴢䱩쎪渠棡뮇∾䱩쎪渠棡뮇㰯愾㰯汩㸍ਠ†††††††††††††††††‼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯捨楮栭獡捨ⵢ慯⵭慴⵰㈮桴浬∠瑩瑬攽≃棃굮栠珃ꅣ栠拡몣漠淡몭琢㹃棃굮栠珃ꅣ栠拡몣漠淡몭琼⽡㸼⽬椾ഊ††††††††††††††††††㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽤楥甭歨潡渭獵ⵤ畮札瀳⹨瑭氢⁴楴汥㴢쒐槡뮁甠歨濡몣渠珡뮭⁤ꕮ朢㻄適腵桯ꍮ⁳괠擡뮥湧㰯愾㰯汩㸍ਠ†††††††††††††††††‼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯湧畹敮⵴慣ⵢ楥渭瑡瀭瀶⹨瑭氢⁴楴汥㴢乧畹쎪渠瓡몯挠扩쎪渠瓡몭瀢㹎杵秃ꩮ⁴꽣⁢槃ꩮ⁴군㰯愾㰯汩㸍ਠ†††††††††††††††††‼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯瑵祥渭摵湧⵰㔮桴浬∠瑩瑬攽≔畹荮⁤ꕮ朢㹔畹荮⁤ꕮ朼⽡㸼⽬椾ഊ††††††††††††††††㰯畬㸍ਠ†††††††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††‍ਠ†††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≣潬㈵灥爠浢ㄵ∾ഊ††††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢晳ㄶ⁦扯汤⁴數琭異灥牣慳攢㸍ਠ†††††††††††††††††‼愠桲敦㴢⼢⁴楴汥㴢䱉噅千佒䔢㸠䱉噅千佒䔠㰯愾ഊ††††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††††††㱵氠捬慳猽≭敮畟浥湵形潴瑯洢㸍ਠ†††††††††††††††††‼汩㸼愠桲敦㴢∠瑩瑬攽≌譣栠瑨椠쒑ꕵ∾䳡뮋捨⁴桩⃄釡몥甼⽡㸼⽬椾ഊ††††††††††††††††††㱬椾㱡⁨牥昽∢⁴楴汥㴢䯡몿琠煵ꌠ拃덮朠쒑쎡∾䯡몿琠煵ꌠ拃덮朠쒑쎡㰯愾㰯汩㸍ਠ†††††††††††††††††‼汩㸼愠桲敦㴢∠瑩瑬攽≂ꍮ朠磡몿瀠棡몡湧∾䋡몣湧⁸뽰⁨ꅮ朼⽡㸼⽬椾ഊ††††††††††††††††㰯畬㸍ਠ†††††††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††‍ਠ†††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≣潬㈵灥爠浢ㄵ∾ഊ††††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢晳ㄶ⁦扯汤⁴數琭異灥牣慳攢㸍ਠ†††††††††††††††††‼愠桲敦㴢⼢⁴楴汥㴢䝩ꍩ⃄釡몥甠满뮕椠拡몭琢㸠䝩ꍩ⃄釡몥甠满뮕椠拡몭琠㰯愾ഊ††††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††††††㱵氠捬慳猽≭敮畟浥湵形潴瑯洢㸍ਠ†††††††††††††††††‼汩㸼愠桲敦㴢∠瑩瑬攽≎杯ꅩ⁨ꅮ朠䅮栢㹎杯ꅩ⁨ꅮ朠䅮格⽡㸼⽬椾ഊ††††††††††††††††††㱬椾㱡⁨牥昽∢⁴楴汥㴢䏃며⁃ㄢ㹃쎺瀠䌱㰯愾㰯汩㸍ਠ†††††††††††††††††‼汩㸼愠桲敦㴢∠瑩瑬攽≌愠䱩条∾䱡⁌楧愼⽡㸼⽬椾ഊ††††††††††††††††††㱬椾㱡⁨牥昽∢⁴楴汥㴢嘠䱥慧略∾嘠䱥慧略㰯愾㰯汩㸍ਠ†††††††††††††††††‼汩㸼愠桲敦㴢∠瑩瑬攽≌楧略‱∾䱩杵攠ㄼ⽡㸼⽬椾ഊ††††††††††††††††††㱬椾㱡⁨牥昽∢⁴楴汥㴢䕵牯灡⁌敡杵攢㹅畲潰愠䱥慧略㰯愾㰯汩㸍ਠ†††††††††††††††‼⽵氾ഊ††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢捯氲㕰敲戱㔢㸍ਠ†††††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≦猱㘠晢潬搠瑥硴⵵灰敲捡獥∾ഊ††††††††††††††††††㱡⁨牥昽∯∠瑩瑬攽≃䱂∾⁃䱂‼⽡㸍ਠ†††††††††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††††‼畬⁣污獳㴢浥湵彭敮畟扯瑴潭∾ഊ††††††††††††††††††㱬椾㱡⁨牥昽∢⁴楴汥㴢䵕∾䵕㰯愾㰯汩㸍ਠ†††††††††††††††††‼汩㸼愠桲敦㴢∠瑩瑬攽≁牳敮慬∾䅲獥湡氼⽡㸼⽬椾ഊ††††††††††††††††††㱬椾㱡⁨牥昽∢⁴楴汥㴢䉡牣愢㹂慲捡㰯愾㰯汩㸍ਠ†††††††††††††††††‼汩㸼愠桲敦㴢∠瑩瑬攽≒敡氠䵡摲楤∾剥慬⁍慤物搼⽡㸼⽬椾ഊ††††††††††††††††††㱬椾㱡⁨牥昽∢⁴楴汥㴢䍨敬獥愢㹃桥汳敡㰯愾㰯汩㸍ਠ†††††††††††††††††‼汩㸼愠桲敦㴢∠瑩瑬攽≊當敮瑵猢㹊當敮瑵猼⽡㸼⽬椾ഊ††††††††††††††††††㱬椾㱡⁨牥昽∢⁴楴汥㴢䉡祥牮⁍畮楣栢㹂慹敲渠䵵湩捨㰯愾㰯汩㸍ਠ†††††††††††††††††‼汩㸼愠桲敦㴢∠瑩瑬攽≐升∾偓䜼⽡㸼⽬椾ഊ††††††††††††††††††ഊ††††††††††††††††㰯畬㸍ਠ†††††††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††‍ਠ†††††††††††††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††‼摩瘠捬慳猽≭戳〠搭晬數⁡汩杮⵩瑥浳ⵣ敮瑥爢㸍ਠ†††††††††††‼愠桲敦㴢⼢⁣污獳㴢浲ⵡ畴漠汯杯彦潯瑥爢㸍ਠ†††††††††††††‼栴㸼業朠獲挽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽴敭灬慴敳⼲〲㈯瑨敭敳⽩浡来猯汯杯彭慩渮獶朢⁨敩杨琽∵〢 㸼⽨㐾ഊ††††††††††††㰯愾ഊ††††††ഊ††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢浬ⵡ畴漠瑥硴⵲楧桴⁩捯湟瑯灟物杨琢㸍ਠ†††††††††††††‼愠桲敦㴢⽣潮瑡捴⼢⁴楴汥㴢䱩쎪渠棡뮇⁳灯牴猴㐲⹣潭∠捬慳猽≦扯汤∾䍯湴慣琼⽡㸠ഊ††††††††††††††㱡⁨牥昽∯捨楮栭獡捨ⵢ慯⵭慴⵰㈮桴浬∠瑩瑬攽≃棃굮栠珃ꅣ栠拡몣漠淡몭琠獰潲瑳㐴㈮捯洢⁣污獳㴢晢潬搢㹐物癡捹⁰潬楣礼⽡㸍ਠ†††††††††††††‼愠桲敦㴢⽤楥甭歨潡渭獵ⵤ畮札瀴⹨瑭氢⁴楴汥㴢쒐槡뮁甠歨濡몣渠珡뮭⁤ꕮ朠獰潲瑳㐴㈮捯洢⁣污獳㴢晢潬搢㹔敲浳映畳攼⽡㸍ਠ†††††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢獯捩慬彭戢㸍ਠ†††††††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮晡捥扯潫⹣潭⽳灯牴猴㐲捯洯∠牥氽≮潦潬汯眠湯潰敮敲∠瑡牧整㴢形污湫∾ഊ††††††††††††††††††㱩浧⁳牣㴢桴瑰猺⼯獰潲瑳㐴㈮捯洯瑥浰污瑥猯㈰㈲⽴桥浥猯業慧敳⽦戮獶朢⁨敩杨琽∱㔢 㸠ഊ††††††††††††††††㰯愾ഊ††††††††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽴睩瑴敲⹣潭⽓灯牴猴㐲捯洢⁲敬㴢湯景汬潷潯灥湥爢⁴慲来琽≟扬慮欢㸍ਠ†††††††††††††††††‼業朠獲挽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽴敭灬慴敳⼲〲㈯瑨敭敳⽩浡来猯瑷⹳癧∠桥楧桴㴢ㄵ∠⼾ഊ††††††††††††††††㰯愾ഊ††††††††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹹潵瑵扥⹣潭⽣桡湮敬⽕䍇穂坱䩃䡗䕧浍䴶ㅘ㉷儶䄢⁲敬㴢湯景汬潷潯灥湥爢⁴慲来琽≟扬慮欢㸍ਠ†††††††††††††††††‼業朠獲挽≨瑴灳㨯⽳灯牴猴㐲⹣潭⽴敭灬慴敳⼲〲㈯瑨敭敳⽩浡来猯祴甮獶朢⁨敩杨琽∱㔢 㸍ਠ†††††††††††††††‼⽡㸍ਠ†††††††††††††‼⽳灡渾ഊ††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††㰯景潴敲㸍ਠ†††††‼摩瘠捬慳猽≢慣欭瑯瀢㸼⽤楶㸍ਠ†††††‍ਠ†††††‍ਠ†††††‍ਠ†††††††††‼獣物灴㸍ਠ†††††††††††․⡦畮捴楯渨⤠笍ਠ†††††††††††††․⠧⹬慺礧⤮䱡穹⠩㬍ਠ†††††††††††⁽⤻ഊ††††††††††㰯獣物灴㸍ਠ†††††††††‼獣物灴⁳牣㴢⽬楢⽥硰汵猯橱略特⹴睥湴祴睥湴礮橳∠瑹灥㴢瑥硴⽪慶慳捲楰琢㸼⽳捲楰琾ഊ††††††††㱳捲楰琠獲挽∯汩戯數灬畳⽪煵敲礮數獬楤敲⹪猿瘽㌢⁴祰攽≴數琯橡癡獣物灴∾㰯獣物灴㸍ਠ†††††††‼獣物灴⁳牣㴢⽬楢⽥硰汵猯數灬畳⹤敶⹪猿瘽〮㈮ㄢ⁴祰攽≴數琯橡癡獣物灴∾㰯獣物灴㸠†††††††††‼ℭⴠ䱯慤⁆慣敢潯欠卄䬠景爠䩡癡卣物灴‭ⴾഊ††††††††††††㱤楶⁩搽≦戭牯潴∾㰯摩瘾ഊ††††††††††††㱳捲楰琾ഊ†††††††††††††睩湤潷⹦扁獹湣䥮楴‽⁦畮捴楯渨⤠笍ਠ†††††††††††††⁆䈮楮楴⡻ഊ†††††††††††††††硦扭氠†††††›⁴牵攬ഊ†††††††††††††††癥牳楯渠††††›‧瘳⸲✍ਠ†††††††††††††⁽⤻ഊ†††††††††††††紻ഊ††††††ഊ†††††††††††††⡦畮捴楯渨搬⁳Ⱐ楤⤠笍ਠ††††††††††††⁶慲猬⁦橳‽⁤⹧整䕬敭敮瑳䉹呡李慭攨猩嬰崻ഊ†††††††††††††楦
搮来瑅汥浥湴䉹䥤⡩搩⤠牥瑵牮㬍ਠ††††††††††††猠㴠搮捲敡瑥䕬敭敮琨猩㬠橳⹩搠㴠楤㬍ਠ††††††††††††献獲挠㴠❨瑴灳㨯⽣潮湥捴⹦慣敢潯欮湥琯癩彖丯獤欯硦扭氮捵獴潭敲捨慴⹪猧㬍ਠ†††††††††††† ⼠橳⹳牣‽‧桴瑰猺⼯捯湮散琮晡捥扯潫⹮整⽶楟噎⽳摫⹪猣硦扭氽ㄦ癥牳楯渽瘳⸲♡灰䥤㴲ㄵ㜱㘷ㄴㄲ㘱㘸㔦慵瑯䱯杁灰䕶敮瑳㴱✻ഊ†††††††††††††晪献灡牥湴乯摥⹩湳敲瑂敦潲攨橳Ⱐ晪猩㬍ਠ†††††††††††⁽⡤潣畭敮琬‧獣物灴✬‧晡捥扯潫⵪獳摫✩⤻㰯獣物灴㸍ਠ†††††††††††‼獣物灴⁳牣㴢桴瑰猺⼯慰楳⹧潯杬攮捯洯橳⽰污瑦潲洮橳∠慳祮挠摥晥爾筬慮机‧癩❽㰯獣物灴㸍ਠ†††††††††††††‼ℭⴠ䅤猠䙯潴敲‭ⴾഊ††††††††††††††††㱩湳⁣污獳㴢㤸㉡㤴㤶∠摡瑡⵫敹㴢〰ㅡ捡㉢愵㥢攲愸敦散愱㡥〹摦㠵㈱∾㰯楮猾ഊ††††††††††††㱳捲楰琠慳祮挠摥晥爠獲挽≨瑴灳㨯⽡樱㔵㤮潮汩湥⽢愲㤸昰㐮橳∾㰯獣物灴㸠†††‼ℭⴠ䕮搠䅤猠䙯潴敲‭ⴾഊ††††††††㰯扯摹㸍ਠ†††††††‼⽨瑭氾