਍††††††ℼ佄呃偙⁅瑨汭倠䉕䥌⁃ⴢ⼯㍗⽃䐯䑔堠呈䱍ㄠ〮吠慲獮瑩潩慮⽬䔯≎∠瑨灴⼺眯睷眮⸳牯⽧剔砯瑨汭⼱呄⽄桸浴ㅬ琭慲獮瑩潩慮⹬瑤≤ാ †††††㰠瑨汭氠湡㵧瘢≩‾†਍††††††††格慥㹤਍††††††††††洼瑥⁡慮敭∽啁䡔剏•瑩浥牰灯∽畡桴牯•潣瑮湥㵴匢潰瑲⁳㐴∲⼠ാ †††††††††㰠敭慴渠浡㵥愢獢牴捡≴挠湯整瑮∽灓牯獴㐠㈴•㸯਍††††††††††洼瑥⁡慮敭∽潣祰楲桧≴挠湯整瑮∽潃祰楲桧⁴꧂㈠㄰‹祢匠潰瑲⁳㐴∲⼠ാ †††††††††㰠敭慴渠浡㵥爢扯瑯≳挠湯整瑮∽湩敤ⱸ潦汬睯測潯灤•㸯਍††††††††††洼瑥⁡慮敭∽潇杯敬潢≴挠湯整瑮∽湩敤ⱸ潦汬睯•㸯਍††††††††††洼瑥⁡瑨灴攭畱癩∽ⵘ䅕䌭浯慰楴汢≥挠湯整瑮∽敲畱物獥捁楴敶㵘牴敵•㸯਍††††††††††洼瑥⁡瑨灴攭畱癩∽潃瑮湥⵴祔数•潣瑮湥㵴琢硥⽴瑨汭※档牡敳㵴瑵ⵦ∸⼠ാ †††††††††㰠敭慴栠瑴⵰煥極㵶挢湯整瑮氭湡畧条≥椠整灭潲㵰椢䱮湡畧条≥挠湯整瑮∽湥⼢ാ †††††††††㰠敭慴瀠潲数瑲㵹漢㩧潬慣敬•潣瑮湥㵴攢彮单∠⼠ാ †††††††††㰠敭慴瀠潲数瑲㵹漢㩧楳整湟浡≥挠湯整瑮∽灓牯獴㐠㈴•㸯਍††††††††††洼瑥⁡慮敭∽楶睥潰瑲•潣瑮湥㵴眢摩桴搽癥捩ⵥ楷瑤ⱨ椠楮楴污猭慣敬ㄽ〮‬慭楸畭⵭捳污㵥⸱ⰰ甠敳⵲捳污扡敬渽≯⼠ാ †††††††††㰠敭慴栠瑴⵰煥極㵶挢湯整瑮氭湡畧条≥挠湯整瑮∽楶•㸯਍††††††††††洼瑥⁡慮敭∽啁䡔剏•潣瑮湥㵴匢潰瑲⁳㐴∲⼠ാ †††††††††㰠敭慴渠浡㵥䌢偏剙䝉呈•潣瑮湥㵴匢潰瑲⁳㐴∲⼠ാ †††††††††㰠敭慴瀠潲数瑲㵹昢㩢灡彰摩•潣瑮湥㵴㈢㜷㈱〰〹ㄲ〳ㄱ•㸯਍††††††††††洼瑥⁡慮敭∽潧杯敬猭瑩ⵥ敶楲楦慣楴湯•潣瑮湥㵴㔢彫ⵢ捩䝨獶兌救䱒婷䬵椳瑯汙䍨ㅉ眸杍㑍嘷愷欱•㸯਍††††††††††洼瑥⁡牰灯牥祴∽扦瀺条獥•潣瑮湥㵴ㄢ㌰㤷㘷㐱㐴㤲㠰•㸯਍††††††††††洼瑥⁡牰灯牥祴∽杯琺灹≥挠湯整瑮∽牡楴汣≥⼠㰾敭慴瀠潲数瑲㵹漢㩧楴汴≥挠湯整瑮∽䱈⁖慐歲‬畑뫡₿ꎺ⁩牴믡₟桴ꃃ桮渠뫡溡渠써溢挠믡憧琠썲澠氠냆⁵桰뫡溣挠뫡涣‬讻쐠鎻釄뫡榡쐠쎑₣畱⁡釄믡榝•㸯洼瑥⁡牰灯牥祴∽杯町汲•潣瑮湥㵴栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㈳ⴲ汨⵶慰歲栭湡ⵧ敳ⵯ畱ⵥ杮捯栭楡琭潲琭慨桮渭湡渭慨⵮畣ⵡ牴潡氭畵瀭慨⵮慣⵭㉤㔰㤸⸳瑨汭•㸯洼瑥⁡牰灯牥祴∽杯携獥牣灩楴湯•潣瑮湥㵴䠢螻慮⁹牴꫃ꆺ杮砠ꏃ栠믡榙쐠憑杮氠湡琠畲膻鮻⁩醻⁣釄믡ₙ档돃杮洠뫡璷琠썲澠氠냆⁵썶₴썣溹⁧桰뫡溣挠뫡涣‬ꖻ⁣釄귃档氠듃⁩썫澩猠믡₱档뫃쌠⺽䴠ꃃ龻쐠쎑禢‬ꆺ桮ꋃ讻氠믡榣搠믡溥⁧썬₠䱈⁖慐歲䠠湡ⵧ敳썶₠畴莻桴믡₧畑뫡₿李믡掍䠠뫡榣∮⼠㰾敭慴瀠潲数瑲㵹漢㩧浩条≥挠湯整瑮∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楦敬⽳業桮桴⽵〲ㄲ〯⼱㘰港潧ⵣ慨⵩楴湥搭湵ⵧ畤捯瘭敩瑴汥搭畡琭⵵档慵琭湵ⵧ潣㈭挭灯⵹㘱㤳樮杰⼢㰾敭慴瀠潲数瑲㵹愢瑲捩敬愺瑵潨≲挠湯整瑮∽〱㜳㜹ㄶ㐴㈴〹∸⼠㰾敭慴瀠潲数瑲㵹愢瑲捩敬猺捥楴湯•潣瑮湥㵴丢睥≳⼠㰾敭慴瀠潲数瑲㵹愢瑲捩敬琺条•潣瑮湥㵴䠢噌倠牡慈杮猭潥‬畑뫡₿李믡掍䠠뫡榣‬썢溳⁧釄ꇃ嘠螻⁴慎Ɑ栠뫡疭琠왲鶻杮戠돃杮쐠쎑ⲡ쐠咐乖•㸯洼瑥⁡牰灯牥祴∽慤汢㩥浩条≥挠湯整瑮∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㕟〰㍸〲是汩獥洯湩瑨畨㈯㈰⼱㄰〯⼶杮捯栭楡琭敩⵮畤杮搭潵ⵣ楶瑥整⵬慤⵵畴挭畨ⵡ畴杮挭ⵯⴲ潣祰ㄭ㌶⸹灪≧㸯洼瑥⁡牰灯牥祴∽慤汢㩥瑩浥楟≤挠湯整瑮∽〲㠵㌹⼢㰾敭慴瀠潲数瑲㵹搢扡敬愺瑵潨≲挠湯整瑮∽灓牯獴㐴∲㸯洼瑥⁡牰灯牥祴∽牡楴汣㩥敳瑣潩≮挠湯整瑮∽썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎≍㸯洼瑥⁡牰灯牥祴∽牡楴汣㩥異汢獩敨彤楴敭•潣瑮湥㵴㈢㈰ⴱ㄰〭吶㘱㐺㨰〰〫㨷〰⼢㰾楬歮爠汥∽浡桰浴≬栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯㌯㈲栭癬瀭牡⵫慨杮猭潥焭敵渭潧ⵣ慨⵩牴ⵯ桴湡⵨慮⵮桮湡挭慵琭慲ⵯ畬⵵桰湡挭浡搭〲㠵㌹愮灭㸢氼湩敲㵬挢湡湯捩污•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㈲栭癬瀭牡⵫慨杮猭潥焭敵渭潧ⵣ慨⵩牴ⵯ桴湡⵨慮⵮桮湡挭慵琭慲ⵯ畬⵵桰湡挭浡搭〲㠵㌹栮浴≬ാ †††††††㰠捳楲瑰琠灹㵥愢灰楬慣楴湯氯⭤獪湯㸢਍††††††††ൻ †††††††††∠捀湯整瑸㨢∠瑨灴㩳⼯捳敨慭漮杲Ⱒഠ †††††††††∠瑀灹≥›丢睥䅳瑲捩敬Ⱒഠ †††††††††∠慭湩湅楴祴晏慐敧㨢笠ഠ †††††††††††∠瑀灹≥›圢扥慐敧Ⱒഠ †††††††††††∠楀≤›栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㈳ⴲ汨⵶慰歲栭湡ⵧ敳ⵯ畱ⵥ杮捯栭楡琭潲琭慨桮渭湡渭慨⵮畣ⵡ牴潡氭畵瀭慨⵮慣⵭㉤㔰㤸⸳瑨汭•਍††††††††††ⱽഠ †††††††††∠敨摡楬敮㨢∠䱈⁖慐歲䠠湡ⵧ敳Ɐ儠뾺丠趻⁣ꎺ⁩牴믡₟桴ꃃ桮渠뫡溡渠써溢挠믡憧琠썲澠氠냆⁵桰뫡溣挠뫡涣Ⱒഠ †††††††††∠浩条≥›⁻਍††††††††††††䀢祴数㨢䤢慭敧扏敪瑣Ⱒഠ †††††††††††∠牵≬∺瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺ㅟ〲砰㔶⼰楦敬⽳業桮桴⽵〲ㄲ〯⼱㘰港潧ⵣ慨⵩楴湥搭湵ⵧ畤捯瘭敩瑴汥搭畡琭⵵档慵琭湵ⵧ潣㈭挭灯⵹㘱㤳樮杰Ⱒഠ †††††††††††∠楷瑤≨ㄺ〲ⰰഠ †††††††††††∠敨杩瑨㨢㔶‰਍††††††††††ⱽഠ †††††††††∠慤整畐汢獩敨≤›㈢㈰ⴱ㄰〭吶㘱㐺㨰〰〫㨷〰Ⱒഠ †††††††††∠慤整潍楤楦摥㨢∠〲ㄲ〭ⴱ㜰ㅔ㨱㌰㐺⬹㜰〺∰ബ †††††††††∠畡桴牯㨢笠਍††††††††††††䀢祴数㨢∠敐獲湯Ⱒ਍††††††††††††渢浡≥›䈢噌儠慵杮䠠祵Ⱒ਍††††††††††††搢獥牣灩楴湯㨢∠앖₩畑湡⁧畈⁹猨湩⁨쑮涃ㄠ㜹⤵氠ꃃ洠믡璙戠곃桮氠궺楶꫃䈨噌Ⱙ渠써₠썢澡渠왧鶻⁩楖믡璇丠浡‮湁⁨釄냆믡掣戠뾺⁴釄뫡溿渠楨믡疁焠慵瘠楡琠썲₲楧ꇃ釄믡掑挠믡憧欠꫃桮嘠䍔∳ബ †††††††††††∠潪呢瑩敬㨢∠桎ꃃ戠ꇃ‭썂溬⁨畬뫡溭瘠썩溪Ⱒ਍††††††††††††猢浡䅥≳›൛ †††††††††††††∠瑨灴㩳⼯睷⹷慦散潢歯挮浯戯癬畱湡桧祵Ⱒ਍††††††††††††††栢瑴獰⼺眯睷礮畯畴敢挮浯甯敳⽲汢煶慵杮畨≹ബ †††††††††††††∠瑨灴㩳⼯楶眮歩灩摥慩漮杲眯歩⽩畑湡彧畈役渨╨㍃䄥弰╢㍃䄥漱∩਍††††††††††††൝ †††††††††素‬਍††††††††††瀢扵楬桳牥㨢笠ഠ †††††††††††∠瑀灹≥›伢杲湡穩瑡潩≮‬਍††††††††††††渢浡≥›匢潰瑲⁳㐴∲‬਍††††††††††††氢杯≯›⁻਍††††††††††††††䀢祴数㨢∠浉条佥橢捥≴‬਍††††††††††††††產汲㨢∠㼼圽䉅䑟䵏䥁㽎⼾整灭慬整⽳敤慦汵⽴桴浥獥椯慭敧⽳潬潧瀮杮Ⱒഠ †††††††††††††∠楷瑤≨ㄺ㘸ⰸ∠敨杩瑨㨢㜳″਍††††††††††††⁽਍††††††††††ⱽഠ †††††††††∠敤捳楲瑰潩≮›䠢螻慮⁹牴꫃ꆺ杮砠ꏃ栠믡榙쐠憑杮氠湡琠畲膻鮻⁩醻⁣釄믡ₙ档돃杮洠뫡璷琠썲澠氠냆⁵썶₴썣溹⁧桰뫡溣挠뫡涣‬ꖻ⁣釄귃档氠듃⁩썫澩猠믡₱档뫃쌠⺽䴠ꃃ龻쐠쎑禢‬ꆺ桮ꋃ讻氠믡榣搠믡溥⁧썬₠䱈⁖慐歲䠠湡ⵧ敳썶₠畴莻桴믡₧畑뫡₿李믡掍䠠뫡榣∮ഠ †††††††素਍††††††††⼼捳楲瑰ാ †††††††㰠捳楲瑰琠灹㵥愢灰楬慣楴湯氯⭤獪湯㸢਍††††††††††††ൻ †††††††††††††∠捀湯整瑸㨢∠瑨灴⼺猯档浥⹡牯≧ബ †††††††††††††∠瑀灹≥›䈢敲摡牣浵䱢獩≴ബ †††††††††††††∠瑩浥楌瑳汅浥湥≴›൛ †††††††††††††††笠਍††††††††††††††††††䀢祴数㨢∠楌瑳瑉浥Ⱒ਍††††††††††††††††††瀢獯瑩潩≮›ⰱ਍††††††††††††††††††渢浡≥›吢慲杮挠ꞻⰢ਍††††††††††††††††††椢整≭›栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯∯਍††††††††††††††††ⱽ਍††††††††††††††††ൻ †††††††††††††††††∠瑀灹≥›䰢獩䥴整≭ബ †††††††††††††††††∠潰楳楴湯㨢㈠ബ †††††††††††††††††∠慮敭㨢∠썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎≍ബ †††††††††††††††††∠瑩浥㨢∠瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡∯਍††††††††††††††††ⱽ਍††††††††††††††††ൻ †††††††††††††††††∠瑀灹≥›䰢獩䥴整≭ബ †††††††††††††††††∠潰楳楴湯㨢㌠ബ †††††††††††††††††∠慮敭㨢∠楔ꦻ≣਍††††††††††††††††ൽ †††††††††††††崠਍††††††††††††ൽ †††††††††㰠猯牣灩㹴††††氼湩敲㵬猢祴敬桳敥≴琠灹㵥琢硥⽴獣≳栠敲㵦⼢楬⽢硥汰獵支灸畬⹳獣㽳㵶⸰⸵∶⼠‾†††††††††††††††㰠楴汴㹥䱈⁖慐歲䠠湡ⵧ敳Ɐ儠뾺丠趻⁣ꎺ⁩牴믡₟桴ꃃ桮渠뫡溡渠써溢挠믡憧琠썲澠氠냆⁵桰뫡溣挠뫡涣⼼楴汴㹥਍††††††††††洼瑥⁡慮敭∽敤捳楲瑰潩≮挠湯整瑮∽楈믡溇渠祡琠썲溪洠뫡溡⁧썸₣馻⁩釄湡⁧慬牴祵믡溁瘠믡榛琠믡掑쐠馻挠써溳⁧랺⁴牴ꃃ왬疰瘠듃挠맃杮瀠ꎺꎺⱭ洠믡接쐠쎑掭⁨썬榴欠꧃놻挠써₺뷃‮썍₠믡₟釄ꋃⱹ渠뫡溡渠써溢戠믡₋ꎻ⁩ꖻ杮氠ꃃ䠠噌倠牡慈杮猭潥瘠ꃃ琠祵믡溃琠ꞻ儠뾺丠趻⁣ꎺ⹩•㸯਍††††††††††洼瑥⁡慮敭∽敫睹牯獤•潣瑮湥㵴䠢噌倠牡慈杮猭潥‬畑뫡₿李믡掍䠠뫡榣‬썢溳⁧釄ꇃ嘠螻⁴慎Ɑ栠뫡疭琠왲鶻杮戠돃杮쐠쎑ⲡ쐠咐乖•㸯਍††††††††††氼湩敲㵬猢潨瑲畣⁴捩湯•牨晥∽是癡捩湯瀮杮•祴数∽浩条⽥⵸捩湯㸢਍††††††††††氼湩敲㵬猢祴敬桳敥≴琠灹㵥琢硥⽴獣≳栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯浥汰瑡獥㈯㈰⼲桴浥獥振獳是湯獴是湯獴猭祴敬挮獳㸢਍††††††††††氼湩敲㵬猢祴敬桳敥≴琠灹㵥琢硥⽴獣≳栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯浥汰瑡獥㈯㈰⼲桴浥獥振獳洯楡⹮獣㽳㵶⸱⸲∰ാ †††††††††㰠楬歮爠汥∽瑳汹獥敨瑥•祴数∽整瑸振獳•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳獣⽳畣瑳浯挮獳瘿ㄽ〮㈮㸢਍††††††††††氼湩敲㵬猢祴敬桳敥≴琠灹㵥琢硥⽴獣≳栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯浥汰瑡獥㈯㈰⼲桴浥獥振獳猯楬正琭敨敭挮獳㸢਍††††††††††猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴猠捲∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳獪樯畱牥⵹⸳⸴⸱業⹮獪㸢⼼捳楲瑰‾਍††††††††††猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴猠捲∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳獪樯畱牥⹹捳潲汬慢⹲獪㸢⼼捳楲瑰‾਍††††††††††猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴猠捲∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳獪樯畱牥⹹慬祺洮湩樮≳㰾猯牣灩㹴ഠ †††††††††㰠捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰•牳㵣栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯浥汰瑡獥㈯㈰⼲桴浥獥樯⽳汳捩⹫業⹮獪㸢⼼捳楲瑰‾਍††††††††††猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴猠捲∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳獪洯楡⹮獪瘿ㄽ㈮〮㸢⼼捳楲瑰ാ †††††††††㰠捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰•牳㵣栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯浥汰瑡獥㈯㈰⼲桴浥獥樯⽳慢敳樮≳㰾猯牣灩㹴਍††††††††††ℼⴭ䜠潬慢楳整琠条⠠瑧条樮⥳ⴠ䜠潯汧⁥湁污瑹捩⁳ⴭാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠捳楲瑰愠祳据猠捲∽瑨灴㩳⼯睷⹷潧杯敬慴浧湡条牥挮浯术慴⽧獪椿㵤䅕ㄭ㐵㄰ㄳ㠷ㄭ㸢⼼捳楲瑰ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠捳楲瑰ാ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††眠湩潤⹷慤慴慌敹⁲‽楷摮睯搮瑡䱡祡牥簠⁼嵛഻ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††映湵瑣潩瑧条⤨摻瑡䱡祡牥瀮獵⡨牡畧敭瑮⥳紻਍†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††瑧条✨獪Ⱗ渠睥䐠瑡⡥⤩഻ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ഠ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††朠慴⡧挧湯楦❧‬唧ⵁ㔱〴㌱㜱ⴸ✱㬩਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼捳楲瑰ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠敭慴渠浡㵥搧捭ⵡ楳整瘭牥晩捩瑡潩❮挠湯整瑮✽ち娵楓塴䡖瑰湕䕖䑕㍆啡圱湔婒呕㤰✰⼠ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠捳楲瑰猠捲∽瑨灴㩳⼯摣⹮湯獥杩慮⹬潣⽭摳獫伯敮楓湧污䑓⹋獪瘿ㄽ•獡湹㵣∢㰾猯牣灩㹴਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††猼牣灩㹴਍†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††慶⁲湏卥杩慮‽楷摮睯伮敮楓湧污簠⁼嵛഻ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ठ †传敮楓湧污瀮獵⡨畦据楴湯⤨笠਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††उ†††湏卥杩慮⹬湩瑩笨਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††उ††††灡䥰㩤∠㜹㕢㕡㑥挭ㄴⵦ愴捦㠭㈴ⴳ愲ち捥敥㘷挴Ⱒ਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††उ††††畡潴敒畳獢牣扩㩥琠畲ⱥ਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††उ††††潮楴祦畂瑴湯›ൻ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ठ ††††攠慮汢㩥琠畲ⱥ਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††उ††††ⱽ਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††उ†††⥽഻ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ठ ††传敮楓湧污献潨乷瑡癩健潲灭⡴㬩਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††उ††⥽഻ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠猯牣灩㹴਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††洼瑥⁡慮敭✽浤慣猭瑩ⵥ敶楲楦慣楴湯‧潣瑮湥㵴愧㔰博瑩噘灈啴噮啅䙄愳ㅕ呗剮啚ご〹‧㸯਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ℼⴭ匠慴瑲䄠敬慸䌠牥楴祦䨠癡獡牣灩⁴ⴭാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰㸢਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††慟牴彫灯獴㴠笠愠牴彫捡瑣∺楚獏ㅵㅙ湍〲潉Ⱒ搠浯楡㩮猢潰瑲㑳㈴挮浯Ⱒ祤慮業㩣琠畲絥഻ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⠠畦据楴湯⤨笠瘠牡愠⁳‽潤畣敭瑮挮敲瑡䕥敬敭瑮✨捳楲瑰⤧※獡琮灹⁥‽琧硥⽴慪慶捳楲瑰㬧愠⹳獡湹⁣‽牴敵※獡献捲㴠∠瑨灴㩳⼯散瑲晩⵹獪愮敬慸敭牴捩⹳潣⽭瑡歲樮≳※慶⁲⁳‽潤畣敭瑮朮瑥汅浥湥獴祂慔乧浡⡥猧牣灩❴嬩崰猻瀮牡湥乴摯⹥湩敳瑲敂潦敲愨ⱳ猠㬩素⠩㬩਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼捳楲瑰ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠潮捳楲瑰㰾浩⁧牳㵣栢瑴獰⼺振牥楴祦愮敬慸敭牴捩⹳潣⽭瑡歲朮晩愿捣畯瑮娽佩畳失䴱㉮䤰≯猠祴敬∽楤灳慬㩹潮敮•敨杩瑨∽∱眠摩桴∽∱愠瑬∽•㸯⼼潮捳楲瑰ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠ⴡ‭湅⁤汁硥⁡敃瑲晩⁹慊慶捳楲瑰ⴠ㸭†਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††洼瑥⁡慮敭∽潧杯敬猭瑩ⵥ敶楲楦慣楴湯•潣瑮湥㵴㤢䥊䉂噸塶䉲匳牣䭘眳㠴䥙啹㑥桪彣㍗䕂湃摌㝂奁•㸯਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠敭慴瀠潲数瑲㵹昢㩢慰敧≳挠湯整瑮∽ㄱ㔵㌷ㄳ㈰㈷㔸∴⼠ാ †††††††††††ഠ †††††††††††ഠ †††††††††††††††††ഠ †††††††††††††††††††††㰠ⴡ‭摁⁳效摡牥ⴠ㸭਍††††††††††猼牣灩⁴慤慴愭ⵤ汣敩瑮∽慣瀭扵㘭㌰㐲㔷〸㔴㘶㐸∴愠祳据猠捲∽瑨灴㩳⼯慰敧摡⸲潧杯敬祳摮捩瑡潩⹮潣⽭慰敧摡樯⽳摡扳杹潯汧⹥獪㸢⼼捳楲瑰‾†††㰠ⴡ‭湅⁤摁⁳效摡牥ⴠ㸭਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††††††ℼⴭ䬠써溴⁧䅉‬桋듃杮䄠偍䜠潬慢楳整琠条⠠瑧条樮⥳ⴠ䜠潯汧⁥湁污瑹捩⁳ⴭാ †††††††††㰠捳楲瑰愠祳据猠捲∽瑨灴㩳⼯睷⹷潧杯敬慴浧湡条牥挮浯术慴⽧獪椿㵤䅕ㄭ㐵㄰ㄳ㠷㠭㸢⼼捳楲瑰ാ †††††††††㰠捳楲瑰ാ ††††††††††眠湩潤⹷慤慴慌敹⁲‽楷摮睯搮瑡䱡祡牥簠⁼嵛഻ ††††††††††映湵瑣潩瑧条⤨摻瑡䱡祡牥瀮獵⡨牡畧敭瑮⥳紻਍†††††††††††瑧条✨獪Ⱗ渠睥䐠瑡⡥⤩഻ †††††ഠ ††††††††††朠慴⡧挧湯楦❧‬唧ⵁ㔱〴㌱㜱ⴸ✸㬩਍††††††††††⼼捳楲瑰ാ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††††††††††††㰠ⴡ‭䍐䜠潬慢楳整琠条⠠瑧条樮⥳ⴠ䜠潯汧⁥湁污瑹捩⁳ⴭാ †††††††††††㰠捳楲瑰愠祳据猠捲∽瑨灴㩳⼯睷⹷潧杯敬慴浧湡条牥挮浯术慴⽧獪椿㵤䅕ㄭ㐵㄰ㄳ㠷㐭㸢⼼捳楲瑰ാ †††††††††††㰠捳楲瑰ാ ††††††††††††眠湩潤⹷慤慴慌敹⁲‽楷摮睯搮瑡䱡祡牥簠⁼嵛഻ ††††††††††††映湵瑣潩瑧条⤨摻瑡䱡祡牥瀮獵⡨牡畧敭瑮⥳紻਍†††††††††††††瑧条✨獪Ⱗ渠睥䐠瑡⡥⤩഻ †††††ഠ ††††††††††††朠慴⡧挧湯楦❧‬唧ⵁ㔱〴㌱㜱ⴸ✴㬩਍††††††††††††⼼捳楲瑰ാ †††††††††††††††††††㰠ⴡ‭䍐䐠瑥楡獬䜠潬慢楳整琠条⠠瑧条樮⥳ⴠ䜠潯汧⁥湁污瑹捩⁳ⴭാ †††††††††††††㰠捳楲瑰愠祳据猠捲∽瑨灴㩳⼯睷⹷潧杯敬慴浧湡条牥挮浯术慴⽧獪椿㵤䅕ㄭ㐵㄰ㄳ㠷㘭㸢⼼捳楲瑰ാ †††††††††††††㰠捳楲瑰ാ ††††††††††††††眠湩潤⹷慤慴慌敹⁲‽楷摮睯搮瑡䱡祡牥簠⁼嵛഻ ††††††††††††††映湵瑣潩瑧条⤨摻瑡䱡祡牥瀮獵⡨牡畧敭瑮⥳紻਍†††††††††††††††瑧条✨獪Ⱗ渠睥䐠瑡⡥⤩഻ †††††ഠ ††††††††††††††朠慴⡧挧湯楦❧‬唧ⵁ㔱〴㌱㜱ⴸ✶㬩਍††††††††††††††⼼捳楲瑰ാ †††††††††††††††ഠ †††††††㰠栯慥㹤਍††††††††戼摯㹹਍††††††††††搼癩椠㵤昢ⵢ潲瑯㸢⼼楤㹶਍††††††猼牣灩⁴獡湹⁣敤敦⁲牣獯潳楲楧㵮愢潮祮潭獵•牳㵣栢瑴獰⼺振湯敮瑣昮捡扥潯⹫敮⽴楶噟⽎摳⹫獪砣扦汭ㄽ瘦牥楳湯瘽⸷∰渠湯散∽汅い癋䩗㸢⼼捳楲瑰ാ †††††㰠ⴡ‭敂楧潰異⁰䉆ⴠ㸭਍††††††猼祴敬ാ †††††††⌠扦硯戭捡杫潲湵⁤ൻ †††††††††搠獩汰祡›潮敮഻ †††††††††戠捡杫潲湵㩤爠执⡡ⰰⰰⰰ⸰⤸഻ †††††††††眠摩桴›〱┰഻ †††††††††栠楥桧㩴ㄠ〰㬥਍††††††††††潰楳楴湯›楦數㭤਍††††††††††潴㩰〠഻ †††††††††氠晥㩴〠഻ †††††††††稠椭摮硥›㤹㤹㤹㬹਍††††††††ൽ †††††ഠ †††††††⌠扦硯挭潬敳笠਍††††††††††楷瑤㩨ㄠ〰㬥਍††††††††††敨杩瑨›〱┰഻ †††††††素਍††††††਍††††††††昣潢⵸楤灳慬⁹ൻ †††††††††戠捡杫潲湵㩤⌠慥慥慥഻ †††††††††戠牯敤㩲㔠硰猠汯摩瘠牡⴨瀭楲慭祲挭汯牯㬩਍††††††††††楷瑤㩨㌠〵硰഻ †††††††††栠楥桧㩴㈠〳硰഻ †††††††††瀠獯瑩潩㩮愠獢汯瑵㭥਍††††††††††潴㩰㌠┲഻ †††††††††氠晥㩴㌠┷഻ †††††††††ⴠ敷止瑩戭牯敤⵲慲楤獵›瀵㭸਍††††††††††洭穯戭牯敤⵲慲楤獵›瀵㭸਍††††††††††潢摲牥爭摡畩㩳㔠硰഻ †††††††素਍††††††਍††††††††浀摥慩猠牣敥湡⁤洨硡眭摩桴›㘷瀸⥸ൻ †††††††††⌠扦硯搭獩汰祡笠਍††††††††††††敬瑦›慣捬㔨┰ⴠㄠ㔷硰㬩਍††††††††††ൽ †††††††素਍††††††਍††††††††昣潢⵸畢瑴湯笠਍††††††††††汦慯㩴爠杩瑨഻ †††††††††挠牵潳㩲瀠楯瑮牥഻ †††††††††瀠獯瑩潩㩮愠獢汯瑵㭥਍††††††††††楲桧㩴〠硰഻ †††††††††琠灯›瀰㭸਍††††††††††⵺湩敤㩸ㄠ഻ †††††††素਍††††††਍††††††††昣潢⵸畢瑴湯戺晥牯⁥ൻ †††††††††挠湯整瑮›䌢佌䕓㬢਍††††††††††慰摤湩㩧㔠硰㠠硰഻ †††††††††戠捡杫潲湵㩤⌠愳㜵㔹഻ †††††††††挠汯牯›攣敡敡㭡਍††††††††††潦瑮眭楥桧㩴戠汯㭤਍††††††††††潦瑮猭穩㩥ㄠ瀰㭸਍††††††††††潦瑮昭浡汩㩹✠慔潨慭㬧਍††††††††ൽ †††††ഠ †††††††⌠扦硯氭湩Ⱬ昣潢⵸楬歮愠瘮獩瑩摥⌬扦硯氭湩ⱡ昣潢⵸楬歮愠栺癯牥笠਍††††††††††潣潬㩲⌠慡慡慡഻ †††††††††映湯⵴楳敺›瀹㭸਍††††††††††整瑸搭捥牯瑡潩㩮渠湯㭥਍††††††††††整瑸愭楬湧›散瑮牥഻ †††††††††瀠摡楤杮›瀵㭸਍††††††††ൽ †††††㰠猯祴敬ാ †††††㰠捳楲瑰琠灹㵥琧硥⽴慪慶捳楲瑰㸧਍††††††††⼯ℼ䍛䅄䅔൛ †††††††樠畑牥⹹潣歯敩㴠映湵瑣潩欨祥‬慶畬ⱥ漠瑰潩獮
ൻ †††††††⼠ 敫⁹湡⁤瑡氠慥瑳瘠污敵朠癩湥‬敳⁴潣歯敩⸮മ †††††††椠⁦愨杲浵湥獴氮湥瑧⁨‾‱☦匠牴湩⡧慶畬⥥℠㴽∠潛橢捥⁴扏敪瑣≝
ൻ †††††††漠瑰潩獮㴠樠畑牥⹹硥整摮笨ⱽ漠瑰潩獮㬩਍††††††††晩⠠慶畬⁥㴽‽畮汬簠⁼慶畬⁥㴽‽湵敤楦敮⥤笠਍††††††††灯楴湯⹳硥楰敲⁳‽ㄭ഻ †††††††素਍††††††††晩⠠祴数景漠瑰潩獮攮灸物獥㴠㴽✠畮扭牥⤧笠਍††††††††慶⁲慤獹㴠漠瑰潩獮攮灸物獥‬⁴‽灯楴湯⹳硥楰敲⁳‽敮⁷慄整⤨഻ †††††††琠献瑥慄整琨朮瑥慄整⤨⬠搠祡⥳഻ †††††††素਍††††††††慶畬⁥‽瑓楲杮瘨污敵㬩਍††††††††敲畴湲⠠潤畣敭瑮挮潯楫⁥‽൛ †††††††攠据摯啥䥒潃灭湯湥⡴敫⥹‬㴧Ⱗ਍††††††††灯楴湯⹳慲⁷‿慶畬⁥›湥潣敤剕䍉浯潰敮瑮瘨污敵Ⱙ਍††††††††灯楴湯⹳硥楰敲⁳‿㬧攠灸物獥✽⬠漠瑰潩獮攮灸物獥琮啯䍔瑓楲杮⤨㨠✠Ⱗ⼠ 獵⁥硥楰敲⁳瑡牴扩瑵ⱥ洠硡愭敧椠⁳潮⁴畳灰牯整⁤祢䤠൅ †††††††漠瑰潩獮瀮瑡⁨‿㬧瀠瑡㵨‧‫灯楴湯⹳慰桴㨠✠Ⱗ਍††††††††灯楴湯⹳潤慭湩㼠✠※潤慭湩✽⬠漠瑰潩獮搮浯楡›✧ബ †††††††漠瑰潩獮献捥牵⁥‿㬧猠捥牵❥㨠✠ധ †††††††崠樮楯⡮✧⤩഻ †††††††素਍††††††††⼯欠祥愠摮瀠獯楳汢⁹灯楴湯⁳楧敶Ɱ朠瑥挠潯楫⹥⸮਍††††††††灯楴湯⁳‽慶畬⁥籼笠㭽਍††††††††慶⁲敲畳瑬‬敤潣敤㴠漠瑰潩獮爮睡㼠映湵瑣潩猨
⁻敲畴湲猠※⁽›敤潣敤剕䍉浯潰敮瑮഻ †††††††爠瑥牵爨獥汵⁴‽敮⁷敒䕧灸✨㼨帺㭼⤠‧‫湥潣敤剕䍉浯潰敮瑮欨祥
‫㴧嬨㭞⩝✩⸩硥捥搨捯浵湥⹴潣歯敩⤩㼠搠捥摯⡥敲畳瑬ㅛ⥝㨠渠汵㭬਍††††††††㭽਍††††††††⼯嵝ാ †††††㰠猯牣灩㹴਍††††††猼牣灩⁴祴数✽整瑸樯癡獡牣灩❴ാ †††††樠畑牥⡹潤畣敭瑮⸩敲摡⡹畦据楴湯␨笩਍†††††††晩␨挮潯楫⡥瀧灯灵晟捡扥潯彫潢❸
㴡✠敹❳笩਍†††††††††⠤⌧扦硯戭捡杫潲湵❤⸩敤慬⡹〵〰⸩慦敤湉✨敭楤浵⤧഻ ††††††††␠✨昣潢⵸畢瑴湯‬昣潢⵸汣獯❥⸩汣捩⡫畦据楴湯⤨ൻ †††††††††␠✨昣潢⵸慢正牧畯摮⤧献潴⡰⸩慦敤畏⡴洧摥畩❭㬩਍†††††††††⥽഻ †††††††素਍††††††††⸤潣歯敩✨潰異彰慦散潢歯扟硯Ⱗ✠敹❳‬⁻慰桴›⼧Ⱗ攠灸物獥›‷⥽഻ †††††素㬩਍††††††⼼捳楲瑰ാ †††††㰠楤⁶摩✽扦硯戭捡杫潲湵❤ാ ††††††㰠楤⁶摩✽扦硯挭潬敳㸧⼼楤㹶਍†††††††搼癩椠㵤昧潢⵸楤灳慬❹ാ †††††††㰠楤⁶摩✽扦硯戭瑵潴❮㰾搯癩ാ ††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ⵢ慰敧•慤慴栭敲㵦栢瑴獰⼺眯睷昮捡扥潯⹫潣⽭灓牯獴㐴挲浯ㄭ㄰㈹㌰㠲㘹〲㌹•慤慴琭扡㵳∢搠瑡ⵡ楷瑤㵨∢搠瑡ⵡ敨杩瑨∽•慤慴猭慭汬栭慥敤㵲昢污敳•慤慴愭慤瑰挭湯慴湩牥眭摩桴∽牴敵•慤慴栭摩ⵥ潣敶㵲昢污敳•慤慴猭潨⵷慦散楰敬∽牴敵㸢戼潬正畱瑯⁥楣整∽瑨灴㩳⼯睷⹷慦散潢歯挮浯匯潰瑲㑳㈴潣⵭〱㤱〲㈳㤸㈶㤰∳挠慬獳∽扦砭扦汭瀭牡敳椭湧牯≥㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷慦散潢歯挮浯匯潰瑲㑳㈴潣⵭〱㤱〲㈳㤸㈶㤰∳匾潰瑲㑳㈴⼼㹡⼼汢捯煫潵整㰾搯癩ാ ††††††㰠搯癩ാ †††††㰠搯癩ാ †††††㰠ⴡ‭湅⁤潰異⁰䉆ⴠ㸭††††格慥敤⁲汣獡㵳挢敬牡楦⁸敨摡牥浟楡≮ാ †††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢湯慴湩牥搠昭敬⁸汣慥晲硩㸢਍††††††††††搼癩挠慬獳∽ⵤ汦硥洠⵲畡潴㸢਍††††††††††††搼癩挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††搼癩ാ †††††††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽∯琠瑩敬∽灳牯獴㐴⸲潣≭挠慬獳∽潬潧浟楡≮ാ †††††††††††††††††††㰠浩⁧牳㵣栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯浥汰瑡獥㈯㈰⼲桴浥獥椯慭敧⽳潬潧浟楡⹮癳≧眠摩桴∽㐲∰栠楥桧㵴㐢∸愠瑬∽灳牯獴㐴⸲潣≭⼠ാ †††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳猢潨彷楴敭瑟灯渠湯彥扭㸢桃믡₧桮뫡璭‬㜲ㄯ⼱〲㈲⼼楤㹶਍††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††搼癩挠慬獳∽汭愭瑵ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††搼癩挠慬獳∽捩湯瑟灯牟杩瑨搠昭敬⁸污杩⵮瑩浥⵳散瑮牥㸢਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽潢彸敳牡档渠湯彥扭㸢਍††††††††††††††††昼牯敭桴摯∽潰瑳•捡楴湯∽洿摯愽捲楨敶愦瑣猽慥捲≨挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††椼灮瑵琠灹㵥琢硥≴瀠慬散潨摬牥∽桎뫡炭琠믡₫桫돃⁡썴涬欠뾺⸮∮渠浡㵥猢慥捲≨挠慬獳∽硴彴敳牡档•㸯਍††††††††††††††††††椼灮瑵琠灹㵥猢扵業≴挠慬獳∽瑢彮敳牡档•㸯਍††††††††††††††††⼼潦浲ാ †††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††㰠灳湡挠慬獳∽潮敮浟≢ാ †††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷慦散潢歯挮浯猯潰瑲㑳㈴潣⽭•敲㵬渢景汯潬⁷潮灯湥牥•慴杲瑥∽扟慬歮㸢਍††††††††††††††††††椼杭猠捲∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳浩条獥是⹢癳≧栠楥桧㵴ㄢ∵⼠‾਍††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺琯楷瑴牥挮浯匯潰瑲㑳㈴潣≭爠汥∽潮潦汬睯渠潯数敮≲琠牡敧㵴弢汢湡≫ാ †††††††††††††††††㰠浩⁧牳㵣栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯浥汰瑡獥㈯㈰⼲桴浥獥椯慭敧⽳睴献杶•敨杩瑨∽㔱•㸯਍††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷礮畯畴敢挮浯振慨湮汥唯䝃䉺煗䍊坈杅䵭㙍報眲㙑≁爠汥∽潮潦汬睯渠潯数敮≲琠牡敧㵴弢汢湡≫ാ †††††††††††††††††㰠浩⁧牳㵣栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯浥汰瑡獥㈯㈰⼲桴浥獥椯慭敧⽳瑹⹵癳≧栠楥桧㵴ㄢ∵⼠ാ †††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††㰠猯慰㹮਍††††††††††††††戼瑵潴摩∽瑢≮挠慬獳∽潭敲浟湥⁵汭〲戠潬正浟≢ാ †††††††††††††††㰠灳湡㰾猯慰㹮਍††††††††††††††††猼慰㹮⼼灳湡ാ †††††††††††††††㰠灳湡㰾猯慰㹮਍††††††††††††††⼼畢瑴湯ാ †††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢瑡来牯⵹潰異≰ാ †††††††††㰠楤⁶汣獡㵳戢彧慣整潧祲瀭灯灵㸢਍††††††††††††搼癩挠慬獳∽潣瑮楡敮≲ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳戢硯獟慥捲⁨汢捯彫扭㸢਍††††††††††††††††昼牯敭桴摯∽潰瑳•捡楴湯∽洿摯愽捲楨敶愦瑣猽慥捲≨挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††椼灮瑵琠灹㵥琢硥≴瀠慬散潨摬牥∽桎뫡炭琠믡₫桫돃⁡썴涬欠뾺⸮∮渠浡㵥猢慥捲≨挠慬獳∽硴彴敳牡档•㸯਍††††††††††††††††††椼灮瑵琠灹㵥猢扵業≴挠慬獳∽瑢彮敳牡档•㸯਍††††††††††††††††⼼潦浲ാ †††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳戢牯琭灯洠ㅴ‵扭㔱㸢⼼楤㹶਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡⁥扭㔱㸢਍††††††††††††††††愼栠敲㵦⼢•汣獡㵳∢琠瑩敬∽牔湡⁧档믡₧灳牯獴㐴⸲潣≭吾慲杮挠ꞻ⼼㹡਍††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡⁥扭㔱㸢਍††††††††††††††††愼栠敲㵦⼢⵶敬条敵∯琠瑩敬∽ⵖ敌条敵㸢਍††††††††††††††††††ⵖ敌条敵਍††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡⁥扭㔱∠ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰•楴汴㵥圢牯摬䌠灵㈠㈰∲ാ †††††††††††††††††††圠牯摬䌠灵㈠㈰′†††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳洠ㅢ‵㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯振灵挭⼱•楴汴㵥䌢뫃⁰ㅃ㸢਍††††††††††††††††††††썃為䌠‱†††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳洠ㅢ‵㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯港潧楡栭湡ⵧ湡⽨•楴汴㵥丢潧뫡榡栠뫡溡⁧湁≨ാ †††††††††††††††††††丠潧뫡榡栠뫡溡⁧湁⁨†††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳洠ㅢ‵㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭•楴汴㵥䈢鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁㸢਍††††††††††††††††††††썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎⁍†††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳洠ㅢ‵㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯港慨⵮楤桮戭湯ⵧ慤∯琠瑩敬∽䡎뫡京쐠誻䡎䈠鏃䝎쐠쎐⊁ാ †††††††††††††††††††丠겺⁎郄믡亊⁈썂亓⁇郄臃††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡⁥扭㔱∠ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭慬氭杩⽡•楴汴㵥吢ꋃ⁹慂桎≡ാ †††††††††††††††††††吠ꋃ⁹慂桎⁡†††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳洠ㅢ‵㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯猯牥敩愭∯琠瑩敬∽썂溳⁧釄ꇃ쌠⊝ാ †††††††††††††††††††䈠돃杮쐠쎑₡鷃††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡⁥扭㔱∠ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭慨⵵牴潵杮∯琠瑩敬∽겺⁕剔꿆믡亜≇ാ †††††††††††††††††††䠠뫡喬吠왒鲻䝎††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡⁥扭㔱∠ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭档祵湥渭畨湯⽧•楴汴㵥䌢啈芻⁎䡎꿆믡亢⁇썂亓⁇郄臃㸢਍††††††††††††††††††††䡃奕믡亂丠왈ꊻ䝎䈠鏃䝎쐠쎐₁†††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳洠ㅢ‵㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯氯杩敵ㄭ∯琠瑩敬∽썂溳⁧釄ꇃ倠써炡㸢਍††††††††††††††††††††썂溳⁧釄ꇃ倠써炡††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡⁥扭㔱∠ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭畣⵰㉣∯琠瑩敬∽썃為䌠∲ാ †††††††††††††††††††䌠뫃⁰㉃††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡⁥扭㔱∠ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楶敤⽯•楴汴㵥嘢䑉佅㸢਍††††††††††††††††††††䥖䕄⁏†††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳洠ㅢ‵㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯敨琭慨⽯•楴汴㵥吢芻吠䅈≏ാ †††††††††††††††††††吠芻吠䅈⁏†††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳洠ㅢ‵㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤搭捵戭湵敤汳杩⽡•楴汴㵥䈢돃杮쐠쎑₡郄믡掩㸢਍††††††††††††††††††††썂溳⁧釄ꇃ쐠ꦻ⁣†††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠搯癩ാ †††††㰠栯慥敤㹲਍††††††搼癩挠慬獳∽楦彸捳潲汬㸢਍††††††††格慥敤⁲汣獡㵳洢湥彵慭湩㸢਍††††††††††搼癩挠慬獳∽桳睯浟湥彵慭湩㸢਍††††††††††††搼癩挠慬獳∽潣瑮楡敮≲ാ †††††††††††††㰠慮⁶汣獡㵳搢昭敬⁸污杩⵮瑩浥⵳散瑮牥㸢਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽慮彶散瑮牥㸢਍††††††††††††††††††甼汣獡㵳氢獩彴敭畮浟楡ⵤ汦硥映敬⵸敭畮㸢਍††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††††††††愼挠慬獳∽•牨晥∽∯琠瑩敬∽牔湡⁧档믡₧灳牯獴㐴⸲潣≭ാ †††††††††††††††††††††††吠慲杮挠ꞻ਍††††††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瘯氭慥畧⽥•楴汴㵥嘢䰭慥畧≥挠慬獳∽整瑸甭灰牥慣敳㸢਍††††††††††††††††††††††††ⵖ敌条敵਍††††††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽•ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰•汣獡㵳琢硥⵴灵数捲獡⁥†㸢਍††††††††††††††††††††††††††潗汲⁤畃⁰〲㈲††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††ഠ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳∢㸠਍††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯振灵挭⼱•汣獡㵳琢硥⵴灵数捲獡⁥†㸢਍††††††††††††††††††††††††††썃為䌠‱†††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ഠ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽•ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭杮慯⵩慨杮愭桮∯挠慬獳∽整瑸甭灰牥慣敳†∠ാ †††††††††††††††††††††††††丠潧뫡榡栠뫡溡⁧湁⁨†††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ഠ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽瑩浥江獩彴敭畮浟楡≮㸠਍††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭•汣獡㵳琢硥⵴灵数捲獡⁥牡彲牤灯†㸢਍††††††††††††††††††††††††††썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎⁍†††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠汵挠慬獳∽畳形楬瑳浟湥彵慭湩㸢਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼㹩愼琠瑩敬∽䕓⁁慇敭≳挠慬獳∽•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭敳ⵡ慧敭⽳㸢䕓⁁慇敭㱳愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼㹩愼琠瑩敬∽獁慩畃≰挠慬獳∽•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭獡慩⵮畣⽰㸢獁慩畃㱰愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼㹩愼琠瑩敬∽㉕″桃ꋃ⁵臃•汣獡㵳∢栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯甯㌲挭慨⵵⽡㸢㉕″桃ꋃ⁵臃⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬㰾⁡楴汴㵥嘢䰭慥畧⁥〲㈲•汣獡㵳∢栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯瘯氭慥畧⽥㸢ⵖ敌条敵㈠㈰㰲愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼㹩愼琠瑩敬∽䙁⁃畃≰挠慬獳∽•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭晡ⵣ畣⽰㸢䙁⁃畃㱰愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼汵ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ഠ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽•ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭桮湡搭湩⵨潢杮搭⽡•汣獡㵳琢硥⵴灵数捲獡⁥†㸢਍††††††††††††††††††††††††††䡎뫡京쐠誻䡎䈠鏃䝎쐠쎐₁†††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ഠ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽•ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭慬氭杩⽡•汣獡㵳琢硥⵴灵数捲獡⁥†㸢਍††††††††††††††††††††††††††썔禢䈠湡丠慨††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††ഠ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳椢潣彮潭敲椠整彭楬瑳浟湥彵慭湩㸢਍††††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦樢癡獡牣灩㩴∻ാ †††††††††††††††††††††††††††㰠浩⁧牳㵣栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯浥汰瑡獥㈯㈰⼲桴浥獥椯慭敧⽳捩湯扟牡⹳癳≧愠瑬∽灓牯獴㐠㈴㸢਍††††††††††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††††††甼汣獡㵳猢扵江獩彴敭畮浟楡≮ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽•ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭敳楲ⵥ⽡•汣獡㵳琢硥⵴灵数捲獡⁥†㸢਍††††††††††††††††††††††††††썂溳⁧釄ꇃ쌠₝†††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ഠ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽•ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭慨⵵牴潵杮∯挠慬獳∽整瑸甭灰牥慣敳†∠ാ †††††††††††††††††††††††††䠠뫡喬吠왒鲻䝎††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††ഠ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳∢㸠਍††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯振畨敹⵮桮潵杮∯挠慬獳∽整瑸甭灰牥慣敳†∠ാ †††††††††††††††††††††††††䌠啈芻⁎䡎꿆믡亢⁇썂亓⁇郄臃††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††ഠ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳∢㸠਍††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯氯杩敵ㄭ∯挠慬獳∽整瑸甭灰牥慣敳†∠ാ †††††††††††††††††††††††††䈠돃杮쐠쎑₡桐ꇃ⁰†††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ഠ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽•ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭畣⵰㉣∯挠慬獳∽整瑸甭灰牥慣敳†∠ാ †††††††††††††††††††††††††䌠뫃⁰㉃††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††ഠ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳∢㸠਍††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯瘯摩潥∯挠慬獳∽整瑸甭灰牥慣敳†∠ാ †††††††††††††††††††††††††嘠䑉佅††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††ഠ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳∢㸠਍††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯敨琭慨⽯•汣獡㵳琢硥⵴灵数捲獡⁥†㸢਍††††††††††††††††††††††††††䡔믡₂䡔佁††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††ഠ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳∢㸠਍††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤搭捵戭湵敤汳杩⽡•汣獡㵳琢硥⵴灵数捲獡⁥†㸢਍††††††††††††††††††††††††††썂溳⁧釄ꇃ쐠ꦻ⁣†††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ഠ †††††††††††††††††††††††††††††††㰠甯㹬਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††⼼慮㹶਍††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼敨摡牥ാ †††††㰠搯癩ാ †††††㰠楤⁶汣獡㵳愢癤•瑳汹㵥洢牡楧⵮潴㩰瀰㭸慭杲湩戭瑯潴㩭瀰㭸㸢搼癩挠慬獳∽⁥摡彳潣瑮湥≴搠瑡ⵡ摩∽∵猠祴敬∽㸢椼獮挠慬獳∽㠹愲㐹㘹•慤慴欭祥∽戵㤲㍤敦ㄱ敡晢捡捦〱づ㜵㡥㘷搱㥤㸢⼼湩㹳⼼楤㹶搼癩挠慬獳∽⁥摡彳潣瑮湥≴搠瑡ⵡ摩∽∵猠祴敬∽慭杲湩琭灯〺硰∻㰾搯癩㰾搯癩ാ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††ഠ †††††††††㰠瑳汹㹥਍††††††††††挣湯整瑮摟瑥楡浩筧楷瑤㩨ㄠ〰㬥栠楥桧㩴愠瑵絯਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡筰慭杲湩戭瑯潴㩭ㄠ瀰㭸氠湩ⵥ敨杩瑨›㌳硰ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩⸠楬桧彴潢⁸灻獯瑩潩㩮爠汥瑡癩㭥楤灳慬㩹椠汮湩ⵥ汢捯㭫慭杲湩戭瑯潴㩭ⴠ㐱硰紻਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡氮杩瑨扟硯栺癯牥⸠桳牡䥥慭敧笠灯捡瑩㩹ㄠ紻਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡献慨敲浉条⁥潻慰楣祴›㬰潰楳楴湯›扡潳畬整戻瑯潴㩭ㄠ瀰㭸敬瑦›〱硰搻獩汰祡›湩楬敮戭潬正紻਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡献慨敲浉条⁥灳湡笠楤灳慬㩹椠汮湩ⵥ汢捯㭫慭杲湩爭杩瑨›瀵㭸ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩⸠潮整楟慭敧筳潦瑮眭楥桧㩴潮浲污挻汯牯⌺㘶㬶潦瑮猭祴敬椺慴楬㭣楤灳慬㩹汢捯㭫慢正牧畯摮⌺敥㭥慰摤湩㩧〱硰琻硥⵴污杩㩮散瑮牥ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩⸠潮整楟慭敧⁳捻汯牯›㘣㘶℠浩潰瑲湡㭴映湯⵴楳敺›㐱硰℠浩潰瑲湡㭴氠湩ⵥ敨杩瑨›㠱硰℠浩潰瑲湡㭴映湯⵴瑳汹㩥潮浲污紻਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡渮瑯彥浩条獥笠慭杲湩戭瑯潴㩭㔱硰紻਍††††††††琮畨扭摟瑥楡筬楤灳慬㩹汢捯㭫潰楳楴湯爺汥瑡癩㭥畣獲牯瀺楯瑮牥ൽ †††††††⸠慤整湟睥筳慭杲湩琭灯㔺硰ൽ †††††††⸠桳牡彥敤慴汩浩筧瀠獯瑩潩㩮扡潳畬整戻瑯潴㩭〱硰氻晥㩴〱硰搻獩汰祡渺湯絥਍††††††††献慨敲楟慭敧笠潰楳楴湯›敲慬楴敶搻獩汰祡›湩楬敮戭潬正紻਍††††††††献慨敲楟慭敧栺癯牥⸠桳牡彥敤慴汩浩⁧摻獩汰祡›汢捯㭫⵺湩敤㩸㤠㬹ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩⸠桳牡彥扦浩筧慰摤湩㩧瀲⁸〱硰氻湩ⵥ敨杩瑨ㄺ瀴⁸椡灭牯慴瑮戻捡杫潲湵㩤㌣㕢㤹㬸潣潬㩲昣晦℠浩潰瑲湡㭴潦瑮昭浡汩㩹爧扯瑯❯℠浩潰瑲湡㭴潦瑮猭穩㩥㈱硰℠浩潰瑲湡㭴整瑸琭慲獮潦浲町灰牥慣敳活牡楧⵮楲桧㩴瀵絸਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡献慨敲晟楢杭⸠慦捻汯牯⌺晦⁦椡灭牯慴瑮昻湯㩴潮浲污渠牯慭潮浲污ㄠ瀴⽸‱潆瑮睁獥浯⁥椡灭牯慴瑮紻਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡献慨敲晟楢杭栺癯牥扻捡杫潲湵㩤㈣㐳㠱ℳ浩潰瑲湡㭴潣潬㩲昣晦℠浩潰瑲湡絴਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡献慨敲束敬浩筧慢正牧畯摮⌺ㅤ㠴㘳℠浩潰瑲湡絴਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡献慨敲束敬浩㩧潨敶筲慢正牧畯摮⌺㥢愲挱椡灭牯慴瑮紻਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡攮灸湡楟杭捻汯牯⌺晦㭦慢正牧畯摮爺执⡡ⰰⰰⰰ⸰⤶瀻獯瑩潩㩮扡潳畬整琻灯〺爻杩瑨〺瀻摡楤杮ㄺ瀰㭸楷瑤㩨〴硰栻楥桧㩴〴硰琻硥⵴污杩㩮散瑮牥搻獩汰祡渺湯絥਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡攮灸湡楟杭⸠慦捻汯牯⌺敥㭥潦瑮渺牯慭潮浲污渠牯慭〲硰ㄯ䘠湯䅴敷潳敭℠浩潰瑲湡㭴ൽ †††††††⸠桴浵形敤慴汩栺癯牥⸠桳牡彥敤慴汩浩Ⱨ琮畨扭摟瑥楡㩬潨敶⁲攮灸湡楟杭摻獩汰祡戺潬正℠浩潰瑲湡絴਍††††††††昮硩楟杭㉟〸桻楥桧㩴㈠〸硰漻橢捥⵴楦㩴挠癯牥紻਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡搣癩楆獲ⱴ⌠潣瑮湥彴敤慴汩⌠楤䱶獡筴⵺湩敤㩸㤹㬹潰楳楴湯›敲慬楴敶紻਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡晩慲敭渺瑯嬨摩㴪愢扭崢笩慭⵸楷瑤㩨〱┰紻਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡瘮摩潥捭坬慲灰牥‬瘮摩潥捭坬慲灰牥笠潰楳楴湯›敲慬楴敶瀻摡楤杮戭瑯潴㩭㔠⸶㔲㬥慰摤湩ⵧ潴㩰㈠瀵㭸敨杩瑨›㬰ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩⸠楶敤浯汣牗灡数⁲晩慲敭‬瘮摩潥捭坬慲灰牥椠牦浡⁥灻獯瑩潩㩮愠獢汯瑵㭥潴㩰〠氻晥㩴〠眻摩桴›〱┰栻楥桧㩴ㄠ〰㬥ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩愠捻汯牯⌺〰户晦紻਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡Ɫ⌠潣瑮湥彴敤慴汩攠Ɑ⌠潣瑮湥彴敤慴汩映湯ⱴ⌠潣瑮湥彴敤慴汩椠‬挣湯整瑮摟瑥楡楬‬挣湯整瑮摟瑥楡Ɒ⌠潣瑮湥彴敤慴汩猠慰Ɱ⌠潣瑮湥彴敤慴汩猠牴湯筧਍††††††††††潦瑮猭穩㩥ㄠ瀸㭸਍††††††††††楬敮栭楥桧㩴ㄠ㔮഻ †††††††素਍††††††††挣湯整瑮摟瑥楡汵‬挣湯整瑮摟瑥楡汯ൻ †††††††††瀠摡楤杮氭晥㩴㈠瀰㭸਍††††††††ൽ †††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩甠ⱬ⌠潣瑮湥彴敤慴汩漠ⱬ挣湯整瑮摟瑥楡楬ൻ †††††††††氠獩⵴瑳汹㩥椠獮摩൥ †††††††素਍††††††††浀摥慩⠠慭⵸楷瑤㩨㘷瀷⥸笠਍††††††††††攮灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱笠潢摲牥琭灯›瀳⁸潳楬⁤䔣䔰䔰㬰洠牡楧⵮潴㩰ㄠ瀲㭸洠牡楧⵮潢瑴浯›㈱硰紻਍††††††††††攮灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱江瑥整⁲晻湯⵴敷杩瑨›潮浲污戻牯敤⵲潴㩰㌠硰猠汯摩⌠㍣挲挲搻獩汰祡›湩楬敮戭潬正活牡楧⵮潴㩰ⴠ瀳㭸楬敮栭楥桧㩴㌠瀵㭸潦瑮昭浡汩㩹䄠楲污昻湯⵴楳敺›ㄲ硰活牡楧⵮潢瑴浯›瀳㭸慰摤湩㩧〠紻਍††††††††††攮灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱瑟瑩敬笠整瑸搭捥牯瑡潩㩮渠湯㭥潦瑮昭浡汩㩹䄠楲污昻湯⵴楳敺›㜱硰氻湩ⵥ敨杩瑨›㈲硰活牡楧㩮㠠硰〠搻獩汰祡›汢捯㭫潦瑮眭楥桧㩴戠汯㭤潣潬㩲⌠㌳㬳ൽ †††††††††⸠硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強楴汴㩥潨敶⁲瑻硥⵴敤潣慲楴湯›湵敤汲湩㭥ൽ †††††††††⸠硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強桰瑯摻獩汰祡›汢捯㭫ൽ †††††††††⸠硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強桰瑯浩⁧浻硡眭摩桴›〱┰紻਍††††††††††攮灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱江晥⁴晻潬瑡›敬瑦※楷瑤㩨ㄠ〴硰※慭杲湩爭杩瑨›㈱硰紻਍††††††††††攮灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱牟杩瑨笠汦慯㩴爠杩瑨※楷瑤㩨ㄠ〴硰※慭杲湩氭晥㩴ㄠ瀲㭸ൽ †††††††††⸠硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強潢瑴浯笠楤灳慬㩹椠汮湩ⵥ汢捯㭫楷瑤㩨ㄠ〰㬥ൽ †††††††††⸠硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強潢瑴浯⸠硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強瑩浥笠汦慯㩴氠晥㭴楷瑤㩨㐠┸活牡楧⵮楲桧㩴㈠㬥癯牥汦睯›楨摤湥戻牯敤㩲渠湯㭥慰摤湩㩧〠※慭杲湩戭瑯潴㩭㔠硰紻਍††††††††††攮灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱扟瑯潴攮灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱楟整㩭瑮⵨档汩⡤渲ㄫ笩慭杲湩爭杩瑨›㬰洠牡楧⵮敬瑦›┲ൽ †††††††††⸠硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強潢瑴浯⸠硥汰獵牟汥瑡摥ㅟ〴〴㈲ㄲ強瑩浥江獡⁴浻牡楧⵮楲桧㩴〠紻਍††††††††††攮灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱扟瑯潴攮灸畬彳敲慬整彤㐱㐰㈰㈲㜱瑟瑩敬笠潦瑮眭楥桧㩴渠牯慭㭬氠湩ⵥ敨杩瑨›㈲硰※†栠楥桧㩴㔠瀶㭸਍††††††††††癯牥汦睯›楨摤湥紻਍††††††††††挣湯整瑮摟瑥楡楦畧敲ൻ †††††††††††洠牡楧㩮〠ⴠ㔱硰ㄠ瀵ⅸ浩潰瑲湡㭴਍††††††††††††整瑸愭楬湧›散瑮牥഻ †††††††††††眠摩桴›畡潴਍††††††††††ൽ †††††††††⌠潣瑮湥彴敤慴汩映杩牵⁥浩筧਍††††††††††††潢摲牥爭摡畩㩳〠਍††††††††††ൽ †††††††素਍††††††⼼瑳汹㹥਍††††††਍††††††਍††††††洼楡汣獡㵳洢楡彮潣瑮湥≴ാ †††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢湯慴湩牥㸢਍††††††††††猼捥楴湯挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††搼癩挠慬獳∽潣㝬〶洠㉲‰瑰〲㸢਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽牢慥彤畣灭㸢਍††††††††††††††††愼栠敲㵦⼢•楴汴㵥吢慲杮挠ꞻ匠潰瑲⁳㐴∲吾慲杮挠ꞻ⼼㹡਍††††††††††††††††††††††††††††猼慰汣獡㵳椢潣彮牢慥≤㰾猯慰㹮਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭•汣獡㵳愢瑣癩≥琠瑩敬∽썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎≍ാ †††††††††††††††††††䈠鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††††††††猼慰汣獡㵳椢潣彮牢慥≤㰾猯慰㹮਍††††††††††††††††猼慰汣獡㵳∢ാ †††††††††††††††††吠湩琠믡掩਍††††††††††††††††⼼灳湡ാ †††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳戢敲摡浟湥彵慣整搠昭敬⁸扭〲愠楬湧椭整獭挭湥整≲猠祴敬∽楤灳慬㩹渠湯㭥㸢਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽牭愭瑵≯ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳搢昭敬⁸污杩⵮瑩浥⵳散瑮牥㸢਍††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭•汣獡㵳昢ㅳ‸扦汯⁤汣敲⁤牭㔱•楴汴㵥䈢鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁㸢猼慰㹮썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎㱍猯慰㹮⼼㹡††††††††††††††搼癩挠慬獳∽汦硥漭敮渠湯彥扭㸢਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯猯慥札浡獥∯挠慬獳∽整瑸甭灰牥慣敳∠琠瑩敬∽䕓⁁慇敭≳ാ †††††††††††††††††††††††††匠䅅䜠浡獥††††††††††††††††††⼼㹡ഠ †††††††††††††††††††††☠扮灳☻扮灳簻渦獢㭰渦獢㭰††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯甯㌲挭慨⵵⽡•汣獡㵳琢硥⵴灵数捲獡⁥•楴汴㵥唢㌲䌠써疢쌠⊁ാ †††††††††††††††††††††††††唠㌲䌠써疢쌠₁†††††††††††††††††㰠愯‾਍††††††††††††††††††††††渦獢㭰渦獢㭰♼扮灳☻扮灳※†††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭獡慩⵮畣⽰•汣獡㵳琢硥⵴灵数捲獡⁥•楴汴㵥䄢楳湡䌠灵㸢਍††††††††††††††††††††††††††獁慩畃⁰†††††††††††††††††㰠愯‾਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽汭愭瑵≯ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳猢潨彷畳浢湥≵ാ †††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢牯≥ാ †††††††††††††††††††††㰠畢瑴湯挠慬獳∽潭敲戭湴㸢敘桴꫃㱭戯瑵潴㹮਍††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽潭敲洭湥≵ാ †††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢牯ⵥ敭畮挭牡瑥㸢਍††††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽潭敲洭湥⵵慣敲⵴畯整≲㰾搯癩ാ †††††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢牯ⵥ敭畮挭牡瑥椭湮牥㸢⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††甼汣獡㵳洢牯ⵥ敭畮椭整獭•慴楢摮硥∽ㄭ•潲敬∽敭畮•牡慩氭扡汥敬扤㵹洢牯ⵥ瑢≮愠楲ⵡ楨摤湥∽牴敵㸢਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳洢牯ⵥ敭畮椭整≭ാ †††††††††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭敳ⵡ慧敭⽳•汣獡㵳∢琠瑩敬∽䕓⁁慇敭≳ാ †††††††††††††††††††††††††††††††匠䅅䜠浡獥††††††††††††††††††††††††⼼㹡ഠ †††††††††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳洢牯ⵥ敭畮椭整≭ാ †††††††††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭㉵ⴳ档畡愭∯挠慬獳∽•楴汴㵥唢㌲䌠써疢쌠⊁ാ †††††††††††††††††††††††††††††††唠㌲䌠써疢쌠₁†††††††††††††††††††††††㰠愯‾਍††††††††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽潭敲洭湥⵵瑩浥㸢਍††††††††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯愯楳湡挭灵∯挠慬獳∽•楴汴㵥䄢楳湡䌠灵㸢਍††††††††††††††††††††††††††††††††獁慩畃⁰†††††††††††††††††††††††㰠愯‾਍††††††††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽潭敲洭湥⵵瑩浥㸢਍††††††††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯瘯氭慥畧⽥•汣獡㵳∢琠瑩敬∽ⵖ敌条敵㈠㈰∲ാ †††††††††††††††††††††††††††††††嘠䰭慥畧⁥〲㈲††††††††††††††††††††††††⼼㹡ഠ †††††††††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳洢牯ⵥ敭畮椭整≭ാ †††††††††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭晡ⵣ畣⽰•汣獡㵳∢琠瑩敬∽䙁⁃畃≰ാ †††††††††††††††††††††††††††††††䄠䍆䌠灵††††††††††††††††††††††††⼼㹡ഠ †††††††††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼汵ാ †††††††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㑢∰ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳琢瑩敬搭瑥楡≬ാ †††††††††††††††††㰠ㅨ椠㵤戢湴敟灸敟楤≴搠瑡ⵡ摩∽〲㠵㌹㸢਍††††††††††††††††††††䱈⁖慐歲䠠湡ⵧ敳Ɐ儠뾺丠趻⁣ꎺ⁩牴믡₟桴ꃃ桮渠뫡溡渠써溢挠믡憧琠썲澠氠냆⁵桰뫡溣挠뫡涣ഠ †††††††††††††††††㰠栯㸱਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㈱挠㥬‹瑭㔱㸢桔믡₩왴Ⲱ〠⼶㄰㈯㈰‱㘱㐺‰䜨呍㜫㰩搯癩ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳戢牯琭灯洠㉴‰扭㔱㸢⼼楤㹶਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽牭愭瑵≯ാ †††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳搢昭敬⁸污杩⵮瑩浥⵳散瑮牥㸢਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽桴浵扢潬正琠畨扭〴㑸‰慲楤獵〱‰牭㔱㸢਍††††††††††††††††††††††††椼杭猠捲∽是癡捩湯瀮杮•污㵴䰢湵≡⼠ാ †††††††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢敬⵸湯≥ാ †††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢潢摬㸢界慮⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㈱挠㥬∹䈾噔吠莻琠慨㱯搯癩ാ †††††††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢⵬畡潴㸢਍††††††††††††††††††††愼栠敲㵦∢挠慬獳∽捩湯獟慨敲摟瑥楡≬ാ †††††††††††††††††††††㰠癳⁧楷瑤㵨ㄢ∶栠楥桧㵴ㄢ∶瘠敩䉷硯∽‰‰㘱ㄠ∶映汩㵬渢湯≥砠汭獮∽瑨灴⼺眯睷眮⸳牯⽧〲〰猯杶㸢਍††††††††††††††††††††††††瀼瑡൨ †††††††††††††††††††††††††搠∽ㅍ⸲㔳㔱〠ㅃ⸳ㄸ㈵〠〮〸㜹‱㐱㤮㠹‶⸰㜷㔸㜶ㄠ⸵㐶㄰㈠㈮㜱㘳ㅃ⸶㜲㐵㌠㘮㌴‷㘱〮㤶‹⸵㈰㐶″㔱〮㜱″⸶㜱㐲䌸㌱㠮㘴″⸷㐴㌹″㈱㘮㌱‱⸸㘶㤳ㄠ⸱㐳㜸㤠㠮㜴㈳㥃㤮㐳㤷ㄠ⸱㘱㠷㜠㘮〸㘰ㄠ⸱ㄱ㤷㘠㌮㈲㐲㤠㠮㌰㈷㕃㠮㠴㜸㤠㌮㤴㐰㔠㜮㤹㐰㠠㜮㤱㔹㘠ㄮ㜹㜶㠠㈮㜷㌷㙃㔮〹㜰㜠㠮㜴㘹㜠㈮㐴㘰㜠㠮㤲㜲㜠㜮㘳㈱㠠㈮㐳㌱㡃㔮㐱㠶㠠㠮㔷㜶㤠㌮㔵㐵㠠㠮〵㔷ㄠ⸰㜰㠱㠠ㄮ〴䌷ㄱㄮㄶ‸⸷㘰ㄳ‶㈱㈮ㄵ‸⸵㜹㐹ㄠ⸳㈳㌹㐠㠮㤸䌴㌱㠮ㄲ‴⸴㤳㌷‵㌱㤮㐶‷⸳㤷㐹‱㌱㜮㔱‵⸳㔱㘱䌴㌱㐮㔸‱⸲㈵㜸‹㈱㤮㤹′⸲㤱㘸‷㈱㌮㔴′⸲㐱㠸䌵ㄱ㠮〴‷⸲〱㈵‵ㄱ㐮ㄱ㈠㈮㈹‱ㄱ〮㔵‹⸲㐶ㄷ䌳〱㐮㔴‵⸳㔲㔷″⸹㌸ㄵ″⸳㔸㐵‷⸹㌲㤰‷⸴㜴〲䌹⸹㘰〹′⸴㐶㈰‶⸸ㄹ㔹‴⸴㜶㐱㠠㘮㈸㔸㐠㘮㔱㔳㡃ㄮ㈷ㄱ㐠㐮〹㠷㜠㘮㠴㈹㐠㐮㠲㤴㜠ㄮ㠳㠱㐠㌮㘱㠳㝃〮㜰㠳㐠㈮ㄹ㘴㘠㠮㘲㔷㐠㈮㈲㔹㘠㜮㤸㠳㐠ㄮ㤲㈵㙃㜮㈵㄰㐠〮㘳㤰㘠㠮㔴㐴㌠㠮㔵㜴㘠㤮㈳㐶㌠㜮㠶㜲㝃㠮㌲㈳㈠㠮㔶㌱㠠㜮㐱ㄠ㤮㐷㔴㤠㘮㜱㌱ㄠ〮㌸㜷ㅃ⸰㐳㤵〠㌮㤷㐹‱ㄱ㈮〳″⸰㈰㤴㐱′㈱㌮ㄵ‵娰ഢ †††††††††††††††††††††††††映汩㵬∢਍††††††††††††††††††††††††㰾瀯瑡㹨਍††††††††††††††††††††††††瀼瑡൨ †††††††††††††††††††††††††搠∽㍍㘮㔲‵㔱㤮㘲䌲⸲㜱㈴‵㔱㠮㤳ㄠ〮㌰㠲ㄠ⸵㐱㐱〠㌮ㄶ㐷‴㌱㜮ㄲ䌳〭㈮㤷㤷‶㈱㈮㈸‵〭〮㠶㈰㈵ㄠ⸰㤸㔳〠㤮㜹㔰‵⸹㐷㈱䌲⸲㘱〸′⸸㜴㘰㌠㐮㄰㜲㜠㈮㤴ㄸ㐠㘮ㄷ㤸㘠〮㘶㠳㙃〮㤷㐵㐠㜮㠵㤳㠠㈮ㄷ㤹㐠㠮〲㠶㤠㘮㤷㐶㘠ㄮ㐳䌹〱ㄮ㘴‸⸶㜵㤰ㄠ⸰〲㠲㜠ㄮ㌹㔷㤠㠮㘱㜶㜠㘮㔳㠹㥃㐮㐲㜲㠠〮㠷′⸸㘷〴‴⸸ㄱ㔵‷⸸㜲㈸′⸷ㄷ㜰䌲⸷㜴㜴‴⸷㐰㈴‷⸶㐶㄰‱⸷㜰㐵‱⸵㤸㤸′⸷ㄸ㘶㑃㠮㔱㔱㠠㠮㐹㐱㌠㜮㜳ㄶ㤠㤮㔶㔴㈠㘮〶㠰ㄠ⸱㐰㈹㉃ㄮ㈹㌹ㄠ⸱㈵㘲㈠〮〳㤹ㄠ⸲㠰㈳㈠㈮㠴㤹ㄠ⸲㌷㤰㉃㐮㐵㌵ㄠ⸳㌳ㄵ㈠㠮〹㌵ㄠ⸳㠶㤳㌠㔮㌱㤳ㄠ⸳㠷㔳㑃〮㜶㌷ㄠ⸳㜸‷⸴㌵㠴‶㌱㘮㌸‹⸴㈹㈷‶㌱㈮ㄹ䌵⸵㌵㐱″㈱㘮㌹‵⸶㌱㘵ㄠ⸲㤰㘵㘠㜮㜲ㄳㄠ⸱㠴㈵㙃㤮〲‴ㄱ㈮㔸‹⸷㠰㔸‷ㄱ㈮㐵‸⸷㔳㌶‹ㄱ㌮㌲䌳⸷㔸㘴‸ㄱ㐮㐵‱⸸㜳㘱‴ㄱ㔮㌰‹⸸㜸ㄶ‶ㄱ㘮㤰䌸⸹〰㜰″ㄱ㘮㐳‷⸹㘱㤸ㄠ⸱〷㐹㤠㈮㠱㌷ㄠ⸱〸ㄹ㥃㈮㘵‱ㄱ㠮㜷‶⸹㘱㘲‷㈱〮㠵′⸹㜰㐵‷㈱ㄮ㔴䌴⸸㜱㌲″㌱〮ㄶ㜠㈮㈶㜹ㄠ⸳㜹㐰㘠㌮㜴㜳ㄠ⸴㜸㔳㕃㘮㠱㌶ㄠ⸵㜵ㄱ㐠㜮〴ㄴㄠ⸵〹㔷㌠㘮㔲‵㔱㤮㘲娲ഢ †††††††††††††††††††††††††映汩㵬∢਍††††††††††††††††††††††††㰾瀯瑡㹨਍††††††††††††††††††††††⼼癳㹧਍††††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷昮捡扥潯⹫潣⽭桳牡牥猯慨敲⹲桰㽰㵵瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㈲栭癬瀭牡⵫慨杮猭潥焭敵渭潧ⵣ慨⵩牴ⵯ桴湡⵨慮⵮桮湡挭慵琭慲ⵯ畬⵵桰湡挭浡搭〲㠵㌹栮浴≬爠汥∽潮潦汬睯渠潯数敮≲琠牡敧㵴弢汢湡≫挠慬獳∽捩湯獟慨敲摟瑥楡≬ാ †††††††††††††††††††††㰠癳⁧楷瑤㵨㠢•敨杩瑨∽㘱•楶睥潂㵸〢〠㠠ㄠ∶映汩㵬渢湯≥砠汭獮∽瑨灴⼺眯睷眮⸳牯⽧〲〰猯杶㸢਍††††††††††††††††††††††††瀼瑡൨ †††††††††††††††††††††††††搠∽㕍ㄮㄹ㜰ㄠ⸵㠹㜹㡖㜮㄰㌰㝈㔮㌴㈴㝌㤮〰㐷㔠㠮㔵㜶㕈ㄮㄹ㜰㑖〮ㄴ㐲㕃ㄮㄹ㜰㌠㈮㘱㤴㔠㐮㤰㌴㈠㘮㤵㤷㘠㔮〵㜸㈠㘮㤵㤷㡈ざㄮ㌱〴䌲⸷㐷㤱‴⸰㠰㐲㐷′⸶㠸㌸‴‰⸵㠸㠵‶䌰⸳㤷㔱‶‰⸲㘳㈲‸⸱㈳㤹㈠㌮㈶㠲㌠㜮㈶㤸㕖㠮㔵㜶え㡖㜮㄰㌰㉈㌮㈶㠲ㅖ䠶⸵㤱〱嘷㔱㤮㤸娷ഢ †††††††††††††††††††††††††映汩㵬∢਍††††††††††††††††††††††††㰾瀯瑡㹨਍††††††††††††††††††††††⼼癳㹧਍††††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††਍††††††††††††††††††††愼栠敲㵦∢挠慬獳∽捩湯獟慨敲摟瑥楡≬ാ †††††††††††††††††††††㰠癳⁧楷瑤㵨ㄢ∶栠楥桧㵴ㄢ∶瘠敩䉷硯∽‰‰㘱ㄠ∶映汩㵬渢湯≥砠汭獮∽瑨灴⼺眯睷眮⸳牯⽧〲〰猯杶㸢਍††††††††††††††††††††††††瀼瑡൨ †††††††††††††††††††††††††搠∽㝍㈮㜴㤰㜠㌮㌶㤱㙃㠮㜴㤱㜠㌮㠳㠵㘠㔮㜶㘲㜠㘮㘴′⸶㜵㌰‴⸸㔱㤹䌲⸶㜵㐶‹⸸ㄳ㠹‸⸶㈶㜸‸⸸㜴㘳‸⸶㈷ㄴ‵⸸㤵㠹䌱⸶㈹〱′⸸㘸㈱‸⸷㤲㌶‱⸸ㄹ㘶‵⸷㘵㠰‶⸸ㄷ㜹䌸⸷〶㤳″⸸㠶㤵‴⸷㐶㤳′⸸㐶㤵‵⸷㠶㠰″⸸㤵㠹䌱⸷㠸㠳‶⸸㈳㤲‵⸷㠸㠳‶⸷㘸㘷‸⸷㠶㠰″⸷㤵㤳㝃㔮㤷㈳㜠㐮㈵‴⸷ㄴ㌹‶⸷㘳㈶‷⸷㐲〷‹⸷㘳ㄳ娹ഢ †††††††††††††††††††††††††映汩㵬∢਍††††††††††††††††††††††††㰾瀯瑡㹨਍††††††††††††††††††††††††瀼瑡൨ †††††††††††††††††††††††††搠∽ㅍ⸱㔹ㄷ㜠㌮㌶䌴ㄱ㔮㌶″⸷㐳㠱‶ㄱ㈮㤸‵⸷㐶㈰‵ㄱ㈮㤸‵⸸㤰㔵䌳ㄱ㈮㌸‴⸸㜲〷′ㄱ㌮㔳‷⸸㔴㐵‴ㄱ㐮㘴‴⸸〶ㄳㅃ⸱㐶㐶㠠㠮㐶㜵ㄠ⸲㈰㜱㠠㤮㘱㜸ㄠ⸲㠲㈳㠠㜮〱㘷ㅃ⸲㈳ㄳ㠠㘮㌸㠰ㄠ⸲㔳‷⸸㐶ㄶ‶㈱㌮㜸‷⸸〶㈹䌵㈱㘮㠠㌮㈳㤳ㄠ⸲‶⸷㘸㠷‹㈱㌮〹‸⸷㤵〱䌴㈱㈮㤸″⸷㔴㘵‸㈱ㄮ㤲″⸷㘳㐶‷ㄱ㤮㜵‱⸷㘳㐳≚਍††††††††††††††††††††††††††楦汬∽ഢ †††††††††††††††††††††††㸠⼼慰桴ാ †††††††††††††††††††††††㰠慰桴਍††††††††††††††††††††††††††㵤䴢⸷㜸‵⸰〰㔱〰㐸㍃㘮㜱㠵ⴠ⸰㠰㔱㔵‸⸰㤰㐸㜳‵⸳㤲″‰⸷㔵㐰䌳⸰㄰㌲㐰‷⸹ㄷ〶‵⸰㘹㤸㐹ㄠ⸱㘷㤷㈠㘮㌲㜹ㄠ⸳㘱㔷ㅖ⸵㈴㐵㉃㘮㌲㜹ㄠ⸵〶㤶㈠㜮ㄷ㌶ㄠ⸵㔷㘴㈠㤮㌵㈱ㄠ⸵㔷㘴㍃〮㐱㔶ㄠ⸵㔷㘴㌠〮㘷㜱ㄠ⸵㌷ㄶ㌠ㄮ㠲㜴ㄠ⸵〷㐵㑌㤮㠵㤷ㄠ⸴㘵ㄴ㕃㠮〹㜸ㄠ⸴㈹㤰㘠㠮ㄸ‴㔱ㄮ㈰‴⸷㜸〸‸㔱〮㤹䌴㈱ㄮ㔳‵㔱ㄮ㈸‴㔱㘮㐵‶ㄱ㠮㜰‸㔱㜮㌵‱⸷㔵㔳ㅃ⸵㔶㘱㌠㈮㌹ㄠ⸲㌱㐲ⴠ⸰㠰㔱㔵‸⸷㜸‵⸰〰㔱〰㐸䵚⸵㐲㠴‷⸹㠵㜰㑃㘮㜵㈳㤠㔮㘸㔸㐠〮㤶㠷㤠㔮㌸㠷㌠㐮㈸㌲㤠㔮㌸㠷㍃㌮㤰㘹㤠㔮㌸㠷㌠ㄮ㌴㔸㤠㔮㤸㌹㈠㤮㐷㘶㤠㔮〸䌷⸲㘷㐲㤠㔮㠶㤳㈠㔮㘵″⸹㈵㌵″⸲㔴㜴‹⸹〳㤶䌲⸲㔳㈳‷⸹㠰㔸‱⸲㈴ㄷ㠠㠮ㄹ㐶㈠㔮㈶㔴㠠㜮㌱㈲㍃ㄮ㈲ㄳ㜠㤮㤹㔵㌠㘮㔸㔲㜠㈮㔸㠸㐠㈮㠴㤱㘠㔮㈷䌲⸴㠲〲″⸶㈵ㄹ‴⸴ㄳ㜲‹⸶㠴〶‷⸴㐳㘶″⸶㐴〶䌸⸴〳㜹′⸶㠳㔴‶⸴㘲㔰㘠㐮㈱㐲㐠㈮㐱㘳㘠㐮㤰㜱㍃㠮〲ㄶ㘠㐮㘰㤰㌠㐮㘲㘸㘠㐮㤰㜱㌠〮㌳ㄱ㘠㐮㘰㤰㉃㤮〴㈸㘠㐮㘰㤰㈠㠮ㄵㄶ㘠㌮㌹㤷㈠㜮㔶㠴㘠㌮㠷䌴⸲㔵㌹‸⸶㌳㈲‶⸲㌴㄰‸⸶㈱〳‸⸲㜴㌹‹⸵㈹〰䌵⸲ㄵ㈳″⸵㠷㘱″⸲㈶㤰㔠㘮㜶ㄸ㈠㜮㤵㌳㔠㘮㜳㔰㉃㠮㔴㘴㔠㘮㔱ㄵ㈠㤮㜳㐷㔠㘮㌰ㄲ㌠〮㘲㔹㔠㘮㌰ㄲ㍃㘮㈷㔹㔠㘮〰㌱㐠㌮㔲‱⸵〶㄰″⸴㜹〱‹⸵〶㈳䌱⸵㠰㤷‹⸵〶㄰″⸵㤱㜸″⸵ㄶ㔵‱⸵ㄳ㔲‵⸵㐶㈳㕃㔮㠵㐶㔠㜮㘲㘲㔠㘮㘶ㄳ㔠㤮㘵㜹㔠㔮㜶㜸㘠ㄮ㘹ㄹ㕃㐮ㄸ㐷㘠㐮㌰㄰㔠㌮㌴ㄳ㘠㔮ㄸ㌴㔠㈮㐰㠸㘠㜮㤵㔸㑃㜮㠲㠰㜠㌮㔶㘸㐠㈮ㄵ㜲㜠㤮㠶㤷㌠㜮㜷㐵㠠㔮㠶㐶㍃㜮㜳㔵㠠㘮㐱㠷㌠㜮〰㌶㠠㘮㐶㌠㘮㈴㤱㠠㜮㌴㠹㑃ㄮ㤸㔷㠠㜮㌴㠹㐠㜮㘰㐵㠠㜮〴‹⸵㈲㈰‶⸸㐷㤳䌸⸵〵㌶‵⸸㐷〷‶⸵㘶㈳″⸸㘸〷″⸵㤶㤳‹⸹㤰㜷䌴⸵㈷㜴‶⸹㠳㠳″⸵㔵㘸‴⸹㜵㘷′⸵㐲㠴‷⸹㠵㜰䵚⸸㐷㔵‶⸹㠱㠳䌷⸸㐷㔵‶⸹㜳㔱′⸸㈶㔲‱⸹㐵㜰‱⸸㐴〴‹⸹㤵〶䌸⸸㘲㘲㤠㘮㌶㘷㠠〮㘵㤴㤠㘮ㄱ㘴㜠㤮㘳㈵㤠㐮㐵㠵㝃㠮㔷㤠㌮㜷㜶㜠㠮〵㤳㤠㌮㈶㤲㜠㜮ㄶ㠱㤠㐮㌳㐰㝃㐮㠲㘹㤠㜮〰㜶㜠〮㘵㐷㤠㜮㤴㤸㘠㘮㌵㘷㤠㘮㜱ㄶ㙃〮㜰㘷㤠㐮㔰㘳㔠㜮〴㐱㠠㤮〰㜸㔠㘮㤶㠳㠠㈮㠸ㄷ㕃㔮㈹㠴㜠㘮㐲㔲㔠㠮㌱㘹㜠〮㔵㘱㘠㐮〱㐷㘠㜮㜰㔵㙃㤮㘰㄰㘠㐮㈱㐲㜠㐮㜰㈴㘠㐮㤳㌹㜠㠮㤵㈶㘠㠮㌳㠶㝃㤮㔴㔷㘠㜮㤱㘸㠠〮㠳㐰㘠㘮㔱㜲㠠ㄮ㔸㤶㘠㔮㜸㠵㡃㐮ㄷ㠷㘠㔮㤲㐱㠠㜮㈴㠴㘠㜮㌱ㄷ㠠㜮㔴㘵㜠〮㔰㐹㡃㜮㐵㠷㜠㜮ㄳ㈹㠠㜮ㄵㄷ㠠㐮㜵‹⸸㐷㔵‶⸹㠱㠳娷ㅍ⸰㔰‶⸹㐱㤶䌶〱〮㤵‱⸹〴㌵‶⸹㔸〶‵⸹㈶㘰‹⸹㤵㘷‶⸹㈶㠶䌴⸹㔵㔴‹⸹㈶㠶‴⸹〵㌵‷⸹㈶㜳‷⸹㘴㌲‱⸹ㄶ㐱䌶⸹㠲㠰‱⸹㘵㌵′⸹㐱㌲‸⸹㜳㔱′⸹㐱㌲‸⸹㐱㠳嘸⸶㔲㌵䌶⸹㐱㌲‸⸶㠰〳‹⸹㌱㌹‱⸵ㄹ㤶‸⸹㐱㌲‸⸵㐷㜷䌹⸹㐱㐵‶⸵㘴㠷‶⸹㈳㠳‸⸵㠲㌶‶⸹㤵㔴‸⸵㠲㌶䌶⸹㜸㐱‴⸵㠲㈳‹〱〮㘵㔠㐮㐶㠷ㄠ⸰㔰‶⸵㔷㤳䌴〱〮㤵‱⸶ㄳ㤹‶〱〮㘵㘠㠮㈹㌱ㄠ⸰㔰‶⸷㔴ㄸ䌴〱〮㘵㠠〮ㄲ㠰ㄠ⸰㘰㈲㠠㔮㐸㈰ㄠ⸰㔰‶⸹㐱㤶娶ㅍ⸲㘰㜴㤠㘮㈸ㄲㅃ⸱ㄱ㌷㤠㜮㜷㠵ㄠ⸰㘳㘳㤠〮㠸ㄵㄠ⸰㜳‹⸸㠱〱䌴〱㌮ㄵ″⸷㐲㠵‹〱㤮㌶‵⸶㐵㔷‹ㄱ㠮㜳‱⸶㈵㤲䌸㈱㜮㌶㘠㐮㔹″㌱㐮㤳‸⸷ㄱ㘶‹㌱㐮〷‶⸸㈰ㄴ䌶㌱㐮㔹′⸸㐹㤳″㈱㤮㈳′⸹㤵〶‸㈱〮㐶‷⸹㠶㈲娱ഢ †††††††††††††††††††††††††映汩㵬∢਍††††††††††††††††††††††††㰾瀯瑡㹨਍††††††††††††††††††††††⼼癳㹧਍††††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽潢⵲潴⁰瑭㔱洠㉢∰㰾搯癩ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳愢癤•瑳汹㵥洢牡楧⵮潴㩰瀰㭸慭杲湩戭瑯潴㩭瀰㭸㸢搼癩挠慬獳∽⁥摡彳潣瑮湥≴搠瑡ⵡ摩∽∶猠祴敬∽㸢椼獮挠慬獳∽㠹愲㐹㘹•慤慴欭祥∽晢捥昴㐲ㄲ㥤ㄶ挰㈲收挹㝢攴㘵戴㔱㸢⼼湩㹳⼼楤㹶⼼楤㹶††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽慳潰摟瑥楡≬ാ †††††††††††††††††㰠㉨䠾螻慮⁹牴꫃ꆺ杮砠ꏃ栠믡榙쐠憑杮氠湡琠畲膻鮻⁩醻⁣釄믡ₙ档돃杮洠뫡璷琠썲澠氠냆⁵썶₴썣溹⁧桰뫡溣挠뫡涣‬ꖻ⁣釄귃档氠듃⁩썫澩猠믡₱档뫃쌠⺽䴠ꃃ龻쐠쎑禢‬ꆺ桮ꋃ讻氠믡榣搠믡溥⁧썬₠䱈⁖慐歲䠠湡ⵧ敳썶₠畴莻桴믡₧畑뫡₿李믡掍䠠뫡榣㰮栯㸲਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽摡≶猠祴敬∽慭杲湩琭灯〺硰活牡楧⵮潢瑴浯〺硰∻㰾搯癩‾†††††††††††††††††††㰠楤⁶摩∽潣瑮湥彴敤慴汩•汣獡㵳洢㍢∰ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶摩∽扡晤㸢瀼吾敨釄돃‬牴꫃ꆺ杮砠ꏃ栠믡榙쐠욑ꎻ⁣桮膻⁵杮냆믡榝嘠螻⁴慎궻搠믡溥⁧楨믡溇渠祡氠ꃃ吠歩吠歯洠믡榛쐠쎑禢쐠쎑₣썣₳馻⁴醻琠ꃃ⁩桫ꎺꆺ慤桮挠뫡疧琠ꞻ渠믡榕琠뾺杮瘠ꃃ瀠써璡琠ꇃ桮믡溯⁧桴듃杮琠湩猠楡氠믡掇⹨丠믡榙搠湵⁧釄냆믡掣쐠쒑溃⁧ꎺ⁩썬₠桮믡溯⁧杮냆믡榝挠돃搠湡⁨楴뫡溿⁧牴湯⁧膻썢溳⁧釄ꇃ嘠螻⁴慎畱⁡釄믡榝㰮瀯‾㰠㹰桎믡溯⁧썢榠쐠쒑溃⁧桮냆瘠뫡禭爠뫡璥渠慨桮挠써溳⁧桴⁵써璺쐠욑ꎻ⁣놻焠慵썴涢‬档뫃쌠₽ꞻ⁡釄듃杮쐠ꎺ杮냆믡榝搠맃杮洠뫡溡⁧썸₣馻⹩丠楨믡疁渠왧鶻⁩桴뫡涭挠써₭썣溲琠湩瘠ꃃ桮믡溯⁧썢榠쐠쒑溃⁧썮禠瘠ꃃ戠곃桮氠궺桮믡溯⁧鶻⁩楴뫡掿琠왨우溡⁧왤鮻⁩썢榠瘠뾺⹴吠궺档귃‬桮膻⁵杮냆믡榝栠慯杮洠湡⁧썣溲挠楨⁡뮺爠믡溙⁧桫뫡炯氠꫃썣採琠慲杮洠뫡溡⁧썸₣馻⁩桫ꇃ⁣桮냆䘠捡扥潯Ⱬ䤠獮慴牧浡쐠莻欠莻档믡溩⁧놻琠궺⹴⼼㹰†昼杩牵⁥汣獡㵳攢灸潎摅瑩㸢椼杭猠捲∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楦敬⽳業桮桴⽵〲ㄲ〯⼱㘰ㄯ㌳㌵〴㌹㉟㌷㐷㐳㐲㠹㈵㠳弴㘸㠷㜵㈶㜲㌶㈴㜱㤲弲⵮㘱㤱瀮杮•污㵴ㄢ㌳㌵〴㌹㉟㌷㐷㐳㐲㠹㈵㠳•楷瑤㵨產摮晥湩摥•敨杩瑨∽湵敤楦敮≤渠浵敢㵲ㄢ•㸯†昼杩慣瑰潩㹮馻⁴썢榠쐠쒑溃⁧ꎺ⁩桴듃杮琠湩儠뾺丠趻⁣ꎺ⁩畱⁡釄믡榝瘠곃琠楡渠뫡溡朠慩桴듃杮⼼楦捧灡楴湯‾㰠是杩牵㹥†昼杩牵⁥汣獡㵳攢灸潎摅瑩㸢椼杭猠捲∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楦敬⽳業桮桴⽵〲ㄲ〯⼱㘰ㄯ㐳㌰㐳㤲㍟〶㌲㐳㜴㔶〳㤲弶㐴㜸㐸㌸㜴㌳㈵㠱㜶張⵮㘱㤱樮杰•污㵴ㄢ㐳㌰㐳㤲㍟〶㌲㐳㜴㔶〳㤲•楷瑤㵨產摮晥湩摥•敨杩瑨∽湵敤楦敮≤渠浵敢㵲㈢•㸯†昼杩慣瑰潩㹮썔榠欠潨뫡溣洠뫡澡搠湡⁨郄썯溠嘠菄궺⁵釄菄杮琠湩䠠噌倠牡畱⁡釄믡榝쐠馻⁴杮믡璙⼼楦捧灡楴湯‾㰠是杩牵㹥†瀼举꾻杮欠뫡₻釄믡溩⁧慳⁵畴杮琠湩朠ꎺ쐠쎑₣ꎻ⁩ꖻ杮쐠뾺놻渠믡榕琠뾺杮挠믡憧䠠噌琠왲龻杮쐠咐嘠螻⁴慎‭慐歲䠠湡ⵧ敳썶₠牴湵⁧螻琠祵믡溃嘠螻⁴慎‭畑뫡₿李믡掍䠠뫡榣渠놺썣疢欠꧃놻挠써₺뷃‬쑴溃⁧왬ꎻ⁴桴潥搠뗃⁩牴꫃牴湡⹧⼼㹰⼼楤㹶搼癩椠㵤愢摢≥㰾楤⁶汣獡㵳愢癤•瑳汹㵥洢牡楧⵮潴㩰瀰㭸慭杲湩戭瑯潴㩭瀰㭸㸢搼癩挠慬獳∽⁥摡彳潣瑮湥≴搠瑡ⵡ摩∽㌱•瑳汹㵥∢㰾ⴡ‭敂楧慄汢⁥湉牁楴汣彥楷杤瑥⼠䘠牯椠煮極楲獥‬楶楳⁴瑨灴⼺搯扡敬椮ⴭ㰾楤⁶摩∽慤汢睥摩敧彴潪睢剑㜴•慤慴眭摩敧彴摩∽潪睢剑㜴㸢猼牣灩㹴昨湵瑣潩⡮ⱤⱡⱢⱬⱥ⥟笠਍††††††晩搨扛♝搦扛⹝⥱敲畴湲搻扛㵝畦据楴湯⤨⡻孤嵢焮搽扛⹝籱孼⥝瀮獵⡨牡畧敭瑮⥳㭽㵥⹡牣慥整汅浥湥⡴⥬഻ †††††攠愮祳据ㄽ攻挮慨獲瑥✽瑵ⵦ✸攻献捲✽⼯瑳瑡捩搮扡敬椮⽯楤瑳瀯畬楧⹮業⹮獪㬧਍††††††㵟⹡敧䕴敬敭瑮䉳呹条慎敭氨嬩崰弻瀮牡湥乴摯⹥湩敳瑲敂潦敲攨弬㬩਍††††††⥽眨湩潤ⱷ潤畣敭瑮✬慤汢❥✬捳楲瑰⤧഻ †††††搠扡敬✨敳却牥楶散Ⱗ✠灳牯獴㐴⸲潣❭㬩਍††††††慤汢⡥猧湥䱤杯湏散⤧഻ †††††搠扡敬✨敲摮牥楗杤瑥Ⱗ✠慤汢睥摩敧彴潪睢剑㜴⤧㰻猯牣灩㹴⼼楤㹶ℼⴭ䔠摮䤠䅮瑲捩敬睟摩敧⁴ 潆⁲湩畱物敩ⱳ瘠獩瑩栠瑴㩰⼯慤汢⹥潩ⴠ㸭਍††††††⼼楤㹶搼癩挠慬獳∽⁥摡彳潣瑮湥≴搠瑡ⵡ摩∽㌱•瑳汹㵥洢牡楧⵮潴㩰瀰㭸㸢椼獮挠慬獳∽㠹愲㐹㘹•慤慴欭祥∽愳㔸㜹昶㜶㌸㔶搹〸㜶昵㝣攸搱ㄴ捣㸢⼼湩㹳⼼楤㹶⼼楤㹶†瀼举慧⁹慳⁵桫⁩桴뫡禥琠湩渠ꃃ⁹畸뫡璥栠螻Ɱ瘠믡₣ꞻ⁡牴湵⁧螻儠뾺丠趻⁣ꎺ⁩썬₠완우溡⁧桔뎻倠왨우溡⁧ꦻ⁣썸掺‬釄菄杮琠뫡榣琠썲溪琠慲杮挠ꇃ渠써溢›㰢瑳潲杮䴾믡榍渠왧鶻⁩釄맃⁡ꇃ⁣ꮻ⁡桴듃⹩쐠ꮻ杮洠湡⁧ꦻ⁣桫뮺渠왧鶻⁩桫ꇃ⁣慲氠ꃃ牴닃쐠쎑憹⸢⼼瑳潲杮㰾瀯‾㰠㹰李祡欠楨砠ꇃ⁣釄믡溋⁨桴믡掱栠냆瘠믡₥楶믡掇‬桰뫡溧氠믡溛渠왧鶻⁩썤溹⁧釄믡疁琠믡₏慲戠믡掩砠뫃⁣썶₠桰뫡溣쐠醻⁩桮믡溯⁧썢榠瘠뾺⁴桰뫡溣挠뫡涣‬档馻⁣ꎻ⁩ꮻ挠ꇃ渠써溢琠믡ₕ档믡掩숮㲠瀯‾㰠㹰慈⁹杮祡琠潲杮猠ꇃ杮渠祡渠썧禠㘠ㄯ‬牴꫃ꆺ杮砠ꏃ栠믡榙琠썲溠氠湡瘠믡₥楶믡掇洠믡璙琠趻杮琠ꃃ⁩믡₟썂溬⁨완우溡⁧讻쐠쎑涢挠뾺琮挠꧅杮欠楨뫡溿氠ꃃ杮琠뫃⁣Ꞻ⁵楖믡璇丠浡洠믡璙瀠敨궺⁹썳溳⹧吠祵渠楨꫃Ɱ渠慧⁹慳⁵釄돃欠楨挠듃杮愠覻桮䈠곃桮䐠냆ꇆ杮瘠ꃃ畣믡掙쐠榑믡疁琠慲瘠ꃃ砠ꇃ⁣桮뫡溭欠써溴⁧썣₳ꇃꆺ杮渠ꃃꎺ⁹慲琠썲溪쐠讻⁡썢溠琠潲杮琠鶻⁩楧湡琠썲溪㰮瀯‾㰠㹰潄琠써溴⁧楴档냆⁡釄냆믡掣欠莻档믡溩⁧ꦺ桴뫡溭‬桮膻⁵牴湡⁧牴祵믡溁琠써溴Ⱨ戠ꇃ档귃쐠쎑₣馻⁩썶溠⁧釄菄杮琠湩‮馻⁴鶻戠ꇃ釄믡憋瀠왨우溡⁧釄ꏃ瀠ꎺ⁩썬涠朠ꎺ⁩牴곃桮瘠믡榛琠믡溉⁨潤쐠쒑溃⁧ꎺ⁩桴듃杮琠湩猠楡猠믡₱桴뫡璭㰮瀯‾㰠楤⁶汣獡㵳瘢摩潥捭坬慲灰牥㸢ℼⴭ潃祰☠倠獡整⁤牦浯䴠䍥潬摵ⴭ‾椼牦浡⁥牳㵣栢瑴獰⼺支扭摥瘮摩潥汣畯⹤潴⽰晩慲敭唯摭歰䍦䍑≗眠摩桴∽㘵∰栠楥桧㵴㌢㔴•牦浡扥牯敤㵲〢•捳潲汬湩㵧渢≯愠汬睯畦汬捳敲湥∽㸢⼼晩慲敭㰾搯癩㰾搯癩‾†††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㍢∰ാ †††††††††††††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㍢∰ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢瑭愭敲≡ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ⵢ潣浭湥獴•慤慴栭敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯㌯㈲栭癬瀭牡⵫慨杮猭潥焭敵渭潧ⵣ慨⵩牴ⵯ桴湡⵨慮⵮桮湡挭慵琭慲ⵯ畬⵵桰湡挭浡搭〲㠵㌹栮浴≬搠瑡ⵡ畮灭獯獴∽∵搠瑡ⵡ楷瑤㵨ㄢ〰∥㰾搯癩ാ †††††††††††††††††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳愢癤•瑳汹㵥洢牡楧⵮潴㩰瀰㭸慭杲湩戭瑯潴㩭瀰㭸㸢搼癩挠慬獳∽⁥摡彳潣瑮湥≴搠瑡ⵡ摩∽㐱•瑳汹㵥∢㰾湩⁳汣獡㵳㤢㈸㥡㤴∶搠瑡ⵡ敫㵹昢㑦慡㙢〳㐸挴㤹戰㘵ち㡤㥢㘳晣〸∶㰾椯獮ാ †††††㰠捳楲瑰愠祳据猠捲∽瑨灴㩳⼯橡㔱㤵漮汮湩⽥慢㤲昸㐰樮≳㰾猯牣灩㹴⼼楤㹶搼癩挠慬獳∽⁥摡彳潣瑮湥≴搠瑡ⵡ摩∽㐱•瑳汹㵥洢牡楧⵮潴㩰瀰㭸㸢ℼⴭ䈠来湩䐠扡敬戠瑯潴彭楷杤瑥⼠䘠牯椠煮極楲獥‬楶楳⁴瑨灴⼺搯扡敬椮ⴭ㰾楤⁶摩∽慤汢睥摩敧彴潇穫㐲塮•慤慴眭摩敧彴摩∽潇穫㐲塮㸢猼牣灩㹴昨湵瑣潩⡮ⱤⱡⱢⱬⱥ⥟笠਍††††††晩搨扛♝搦扛⹝⥱敲畴湲搻扛㵝畦据楴湯⤨⡻孤嵢焮搽扛⹝籱孼⥝瀮獵⡨牡畧敭瑮⥳㭽㵥⹡牣慥整汅浥湥⡴⥬഻ †††††攠愮祳据ㄽ攻挮慨獲瑥✽瑵ⵦ✸攻献捲✽⼯瑳瑡捩搮扡敬椮⽯楤瑳瀯畬楧⹮業⹮獪㬧਍††††††㵟⹡敧䕴敬敭瑮䉳呹条慎敭氨嬩崰弻瀮牡湥乴摯⹥湩敳瑲敂潦敲攨弬㬩਍††††††⥽眨湩潤ⱷ潤畣敭瑮✬慤汢❥✬捳楲瑰⤧഻ †††††搠扡敬✨敳却牥楶散Ⱗ✠灳牯獴㐴⸲潣❭㬩਍††††††慤汢⡥猧湥䱤杯湏散⤧഻ †††††搠扡敬✨敲摮牥楗杤瑥Ⱗ✠慤汢睥摩敧彴潇穫㐲塮⤧㰻猯牣灩㹴⼼楤㹶ℼⴭ䔠摮戠瑯潴彭楷杤瑥⼠䘠牯椠煮極楲獥‬楶楳⁴瑨灴⼺搯扡敬椮ⴭാ †††††㰠搯癩㰾搯癩‾†††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㍢∰ാ †††††††††††††††††㰠㍨挠慬獳∽楴汴ⵥ慴獧㸢䅔升⼼㍨ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††††㰠灳湡挠慬獳∽瑢瑢⵮慴獧㸢愼挠慬獳∽•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭汨⵶慰歲栭湡ⵧ敳ⵯ慴⽧㸢䱈⁖慐歲䠠湡ⵧ敳㱯愯㰾猯慰㹮㰠灳湡挠慬獳∽瑢瑢⵮慴獧㸢愼挠慬獳∽•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭畱ⵥ杮捯栭楡琭条∯儾뾺丠趻⁣ꎺ㱩愯㰾猯慰㹮㰠灳湡挠慬獳∽瑢瑢⵮慴獧㸢愼挠慬獳∽•牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡琭条∯䈾돃杮쐠쎑₡楖믡璇丠浡⼼㹡⼼灳湡‾猼慰汣獡㵳戢湴戠湴琭条≳㰾⁡汣獡㵳∢栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯栯畡琭畲湯ⵧ潢杮搭ⵡ慴⽧㸢궺⁵牴냆믡溝⁧썢溳⁧釄ꇃ⼼㹡⼼灳湡‾猼慰汣獡㵳戢湴戠湴琭条≳㰾⁡汣獡㵳∢栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯搯癴⵮慴⽧㸢郄噔㱎愯㰾猯慰㹮††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽潢⵲潴⁰瑭㔲洠㉢∵㰾搯癩ാ †††††††††††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㑢∰ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢㉳‰扦汯⁤扭㔱琠瑩敬浟楡≮ാ †††††††††††††††††††††㰠㉨ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽慪慶捳楲瑰㬺•楴汴㵥쐢趻⁣桴꫃≭ാ †††††††††††††††††††††††††쐠趻⁣桴꫃൭ †††††††††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††㰠栯㸲਍††††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††甼汣獡㵳氢獩彴敮獷桟浯≥ാ †††††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㔲猭敩⵵潣琭慨⵩慬⵮潣杮瀭畨湯ⵧ畱湡ⵧ慨⵩潣⵩桴潵杮琭慨⵩敬条敵挭楨挭ⵯ桴敩⵴㉤㔰㠸⸸瑨汭•汣獡㵳琢畨扭汢捯桴浵㉢〴ㅸ㔷•楴汴㵥匢썩疪挠닃吠써榡䰠湡›䌧듃杮倠왨ꎻ杮‬畑湡⁧ꎺ⁩潣⁩桴냆믡溝⁧桔楡䰠慥畧⁥档믡₉썣₳桴螻❴•㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㉟〴ㅸ㔷是汩獥欯敩汵㥹⼶〲ㄲ〯⼱㘰振湯ⵧ桰潵杮琭慨⵩㌱㔵樮杰•楷瑤㵨㈢〴•敨杩瑨∽㜱∵愠瑬∽楓꫃⁵썣₲桔ꇃ⁩慌㩮✠썃溴⁧桐냆믡溣Ⱨ儠慵杮䠠뫡榣挠楯琠왨鶻杮吠慨⁩敌条敵挠覻挠돃琠楨믡璇∧⼠㰾愯‾†††㰠楤⁶汣獡㵳洢㉬‰汦硥漭敮㸢਍††††††††††††搼癩挠慬獳∽汣慥晲硩㸢਍††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭•汣獡㵳戢彧慴彧敮獷映ㅳ′扭〱映≬琠瑩敬∽썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎≍㰾灳湡䈾鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁⼼灳湡㰾愯‾਍††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㈳ⴵ楳略挭ⵯ桴楡氭湡挭湯ⵧ桰潵杮焭慵杮栭楡挭楯琭畨湯ⵧ桴楡氭慥畧ⵥ档⵩潣琭楨瑥搭〲㠵㠸栮浴≬挠慬獳∽獦㈲映扭汯≤琠瑩敬∽楓꫃⁵썣₲桔ꇃ⁩慌㩮✠썃溴⁧桐냆믡溣Ⱨ儠慵杮䠠뫡榣挠楯琠왨鶻杮吠慨⁩敌条敵挠覻挠돃琠楨믡璇∧匾썩疪挠닃吠써榡䰠湡›䌢듃杮倠왨ꎻ杮‬畑湡⁧ꎺ⁩潣⁩桴냆믡溝⁧桔楡䰠慥畧⁥档믡₉썣₳桴螻≴⼼㹡††††††搼癩挠慬獳∽慳潰瑟畨扭湟睥⁳潮敮浟⁢瑭〱㸢਍††††††††††††††桃祵꫃楧⁡썭榴朠鮻⁩桔ꇃ⁩慌釄ꏃ挠覻爠⁡慳⁩Ꞻꞻ⁡썃溴⁧桐냆믡溣⁧썶₠畑湡⁧ꎺ⁩桫⁩慨⁩Ꞻ⁵桴믡₧썮禠琠믡₫档믡榑氠믡榝洠믡榝挠畨莻慳杮吠慨⁩敌条敵瘠ꃃ栠냆믡溛⁧釄뫡溿渠꾻杮渠냆믡掛瀠써璡琠楲믡溃‮†††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††㰠氯㹩氼㹩਍††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㈳ⴲ楫瑡獩歡栭慵猭ⵥ楢湥搭浡琭敲渭慨戭畡搭捵瘭潵⵮慴⵭桴ⵥ楧楯搭〲㠵㜸栮浴≬挠慬獳∽桴浵扢潬正琠畨扭㐲砰㜱∵琠瑩敬∽畑꫃釄⁩桴뫡璥戠뫡榡渠菄외憰‬楋瑡獩歡栠믡憩猠뫡₽楧뫃⁰쐧쎑涡琠뮺‧ꞻ⁡Ꞻ⁵郄믡掩瘠냆ꇆꞺ桴뫡₿楧믡榛•㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㉟〴ㅸ㔷是汩獥洯湩瑨畨㈯㈰⼱㄰〯⼶杮捯栭楡琭敩⵮畤杮搭潵ⵣ楶瑥整⵬慤⵵畴挭畨ⵡ畴杮挭ⵯⴲ潣祰㈭㈱⸸灪≧眠摩桴∽㐲∰栠楥桧㵴ㄢ㔷•污㵴儢썵溪쐠榑琠ꖺ⁴ꆺ⁩쑮涃砠냆ⱡ䬠慩楴慳ꦻ⁡붺朠썩為✠釄ꇃ牴뫡➻挠믡憧戠뫡疧쐠ꦻ⁣왶우溡琠뫡涧琠뾺朠鮻≩⼠㰾愯‾†††㰠楤⁶汣獡㵳洢㉬‰汦硥漭敮㸢਍††††††††††††搼癩挠慬獳∽汣慥晲硩㸢਍††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭•汣獡㵳戢彧慴彧敮獷映ㅳ′扭〱映≬琠瑩敬∽썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎≍㰾灳湡䈾鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁⼼灳湡㰾愯‾਍††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㈳ⴲ楫瑡獩歡栭慵猭ⵥ楢湥搭浡琭敲渭慨戭畡搭捵瘭潵⵮慴⵭桴ⵥ楧楯搭〲㠵㜸栮浴≬挠慬獳∽獦㈲映扭汯≤琠瑩敬∽畑꫃釄⁩桴뫡璥戠뫡榡渠菄외憰‬楋瑡獩歡栠믡憩猠뫡₽楧뫃⁰쐧쎑涡琠뮺‧ꞻ⁡Ꞻ⁵郄믡掩瘠냆ꇆꞺ桴뫡₿楧믡榛㸢畑꫃釄⁩桴뫡璥戠뫡榡渠菄외憰‬楋瑡獩歡栠믡憩猠뫡₽楧뫃⁰쐧쎑涡琠뮺‧ꞻ⁡Ꞻ⁵郄믡掩瘠냆ꇆꞺ桴뫡₿楧믡榛⼼㹡††††††搼癩挠慬獳∽慳潰瑟畨扭湟睥⁳潮敮浟⁢瑭〱㸢਍††††††††††††††鮻⁩楶믡掇쐠욑ꎻ⁣Ꞻ⁵郄믡掩琠湩琠냆믡溟⁧牴潡焠祵믡溁搠뫡溫搠뫡璯氠믡憩䌠듃杮倠왨ꎻ杮‬畔뫡溥䄠桮⸬⸮瘠믡₋档뾺왬ꎻ⁣楧⁡桔ꇃ⁩慌釄ꏃ琠뾺⁴馻洠믡接琠썩疪琠鮻牴湯⁧Ꞻ牴믡₟ꆺ⁩썮禠‮†††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††㰠氯㹩氼㹩਍††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㈳ⴳ汢⵶畱湡ⵧ畴杮砭慵⵮牴潵杮挭ⵯ潭⵴楤浥礭略欭潨杮琭敨欭慨ⵣ桰捵搭〲㠵㘸栮浴≬挠慬獳∽桴浵扢潬正琠畨扭㐲砰㜱∵琠瑩敬∽桔⁩釄뫡疥琠楨뫡疿栠螻⁵畱뫡ⲣ堠썵溢吠왲鶻杮戠믡₋档믡₉慲쐠榑믡涃礠뫡疿挠믡ₑ꾻Ⱶ爠뫡璥欠써₳桫뫡掯瀠ꖻ≣㸠椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㐲砰㜱⼵楦敬⽳畤杹潩⽩〲ㄲ〯⼱㘰㈯穟湩彧弲ㄭ㈴⸴灪≧眠摩桴∽㐲∰栠楥桧㵴ㄢ㔷•污㵴吢楨쐠ꖺ⁵桴뾺⁵楨믡疇焠ꎺ‬畘ꋃ牔냆믡溝⁧讻挠覻爠⁡釄莻뾺⁵醻栠믡疯‬ꖺ⁴桫돃欠꾺⁣桰믡接•㸯⼼㹡††††搼癩挠慬獳∽汭〲映敬⵸湯≥ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢敬牡楦≸ാ †††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡∯挠慬獳∽杢瑟条湟睥⁳獦㈱洠ㅢ‰汦•楴汴㵥䈢鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁㸢猼慰㹮썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎㱍猯慰㹮⼼㹡ഠ †††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㌲戭癬焭慵杮琭湵ⵧ畸湡琭畲湯ⵧ潣洭瑯搭敩⵭敹⵵桫湯ⵧ桴ⵥ桫捡瀭畨ⵣ㉤㔰㠸⸶瑨汭•汣獡㵳昢㉳′浦潢摬•楴汴㵥吢楨쐠ꖺ⁵桴뾺⁵楨믡疇焠ꎺ‬畘ꋃ牔냆믡溝⁧讻挠覻爠⁡釄莻뾺⁵醻栠믡疯‬ꖺ⁴桫돃欠꾺⁣桰믡接㸢桔⁩釄뫡疥琠楨뫡疿栠螻⁵畱뫡ⲣ堠썵溢吠왲鶻杮戠믡₋档믡₉慲쐠榑믡涃礠뫡疿挠믡ₑ꾻Ⱶ爠뫡璥欠써₳桫뫡掯瀠ꖻ㱣愯‾†††††㰠楤⁶汣獡㵳猢灡彯桴浵形敮獷渠湯彥扭洠ㅴ∰ാ †††††††††††††吠潲杮戠ꃃ⁩桰믡溏⁧ꖺ鮻⁩釄ꋃⱹ䈠噌儠慵杮吠맃杮쐠쎑₣档믡₉慲洠믡璙쐠榑믡涃礠뫡疿洠ꃃ堠썵溢吠왲鶻杮爠뫡璥欠써₳釄믡₃ꎺ⁩桴螻⹮††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††⼼楬㰾楬ാ †††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㔲栭条⵬桴湡ⵧ牴湡渭浨琭慨⵩慬⵮慶⵮档ⵥ楫瑡獩歵瘭ⵡ慨汧搭ⵡ桮⵵楧楡栭湡ⵧⴳ桴楡氭慥畧ⵥ㉤㔰㠸⸵瑨汭•汣獡㵳琢畨扭汢捯桴浵㉢〴ㅸ㔷•楴汴㵥䠢䝁⁌桴뫡溯⁧牴뫡溭‬䡎⁍桔ꇃ⁩慌ꮺ档꫃栠믡掍琠썲₲楋瑡獩歵쐠쎑₡桮냆朠ꎺ⁩ꆺ杮㌠吠慨⁩敌条敵•㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㉟〴ㅸ㔷是汩獥欯敩汵㥹⼶〲ㄲ〯⼱㘰琯畲ⵣ楴灥栭条⵬獶欭慨桮栭慯挭楨湥琭慨杮搭畡琭祡瘭楯欭慩楴慳⵫ㄱ㜱㜰ㄭ挭灯⵹ㄱ㐲樮杰•楷瑤㵨㈢〴•敨杩瑨∽㜱∵愠瑬∽䅈䱇琠꾺杮琠궺Ɱ丠䵈吠써榡䰠湡瘠뫡溫挠써₪趻⁣牴닃䬠慩楴畳釄ꇃ渠왨₰楧뫡榣栠뫡溡⁧″桔楡䰠慥畧≥⼠㰾愯‾†††㰠楤⁶汣獡㵳洢㉬‰汦硥漭敮㸢਍††††††††††††搼癩挠慬獳∽汣慥晲硩㸢਍††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭•汣獡㵳戢彧慴彧敮獷映ㅳ′扭〱映≬琠瑩敬∽썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎≍㰾灳湡䈾鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁⼼灳湡㰾愯‾਍††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㈳ⴵ慨汧琭慨杮琭慲⵮桮⵭桴楡氭湡瘭湡挭敨欭慩楴畳⵫慶栭条⵬慤渭畨札慩⵩慨杮㌭琭慨⵩敬条敵搭〲㠵㔸栮浴≬挠慬獳∽獦㈲映扭汯≤琠瑩敬∽䅈䱇琠꾺杮琠궺Ɱ丠䵈吠써榡䰠湡瘠뫡溫挠써₪趻⁣牴닃䬠慩楴畳釄ꇃ渠왨₰楧뫡榣栠뫡溡⁧″桔楡䰠慥畧≥䠾䝁⁌桴뫡溯⁧牴뫡溭‬䡎⁍桔ꇃ⁩慌ꮺ档꫃栠믡掍琠썲₲楋瑡獩歵쐠쎑₡桮냆朠ꎺ⁩ꆺ杮㌠吠慨⁩敌条敵⼼㹡††††††搼癩挠慬獳∽慳潰瑟畨扭湟睥⁳潮敮浟⁢瑭〱㸢਍††††††††††††††䡎⁍桔ꇃ⁩慌釄ꏃ挠돃渠꾻杮戠곃桮氠궺牴ꇃ⁩档膻⁵慳⁵桫⁩數牴뫡溭쐠ꖺ⁵楧믡憯쐠馻⁩썢溳⁧ꞻ⁡楋瑡獩歵瘠ꃃ䬠써溡⁨潈ꃃ琠潲杮欠畨듃桫믡ₕ牴뫡溭쐠ꖺ⁵牴湡⁨ꆺ杮㌠䌠뫃⁰桔썩溪䰠湯⁧〲〲‮†††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††㰠氯㹩††††††††††††††⼼汵ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳愢癤•瑳汹㵥洢牡楧⵮潴㩰瀰㭸慭杲湩戭瑯潴㩭瀰㭸㸢搼癩挠慬獳∽⁥摡彳潣瑮湥≴搠瑡ⵡ摩∽㜱•瑳汹㵥∢㰾捳楲瑰愠祳据猠捲∽瑨灴㩳⼯慰敧摡⸲潧杯敬祳摮捩瑡潩⹮潣⽭慰敧摡樯⽳摡扳杹潯汧⹥獪㸢⼼捳楲瑰ാ †††††㰠ⴡ‭灓牯㑴㈴偟彃敄慴汩彳″ⴭാ †††††㰠湩⁳汣獡㵳愢獤祢潧杯敬ഢ ††††††††瑳汹㵥搢獩汰祡椺汮湩ⵥ汢捯㭫楷瑤㩨〳瀰㭸敨杩瑨㘺〰硰ഢ ††††††††慤慴愭ⵤ汣敩瑮∽慣瀭扵㘭㌰㐲㔷〸㔴㘶㐸∴਍††††††††搠瑡ⵡ摡猭潬㵴㌢ㄸ㘷㌱㘱∶㰾椯獮ാ †††††㰠捳楲瑰ാ ††††††††愨獤祢潧杯敬㴠眠湩潤⹷摡扳杹潯汧⁥籼嬠⥝瀮獵⡨絻㬩਍††††††⼼捳楲瑰㰾搯癩㰾搯癩‾†††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳氢湩彥杢㸢⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽扭〴㸢਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦〲映潢摬洠ㅢ‵楴汴彥慭湩㸢਍††††††††††††††††††††††格㸲਍††††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭•楴汴㵥䈢鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁㸢਍††††††††††††††††††††††††††楔썣溹⁧档祵꫃ꖻൣ †††††††††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††††㰠栯㸲਍††††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††甼汣獡㵳氢獩彴敮獷桟浯≥ാ †††††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㠳甭〲椭摮湯獥慩欭敨⵰慬⵩档祵湥琭灡栭慵⵮档畡愭⵵慢杮挭畨楯琭慲⵮桴浡戭楡搭㈲㤱㤴栮浴≬挠慬獳∽桴浵扢潬正琠畨扭㐲砰㜱∵琠瑩敬∽䬧뫡₻楧潥猠뫡疧‧档㉕‰楖믡璇丠浡欠써炩氠뫡榡挠畨뾺궺⁰畨뫡溥挠써疢쌠疂戠뫡溱⁧档鞻⁩牴뫡溭琠ꎺꆺ≩㸠椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㐲砰㜱⼵楦敬⽳敮獷㈯㈰⼲ㄱ㈯⼴㉵ⴰ湩潤敮楳ⵡ桫灥氭楡挭畨敹⵮慴⵰畨湡挭慨⵵畡戭湡ⵧ档潵⵩牴湡琭慨⵭慢⵩㜱㌳㈰樮杰•楷瑤㵨㈢〴•敨杩瑨∽㜱∵愠瑬∽䬧뫡₻楧潥猠뫡疧‧档㉕‰楖믡璇丠浡欠써炩氠뫡榡挠畨뾺궺⁰畨뫡溥挠써疢쌠疂戠뫡溱⁧档鞻⁩牴뫡溭琠ꎺꆺ≩⼠㰾愯‾†††㰠楤⁶汣獡㵳洢㉬‰汦硥漭敮㸢਍††††††††††††格″㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㠳甭〲椭摮湯獥慩欭敨⵰慬⵩档祵湥琭灡栭慵⵮档畡愭⵵慢杮挭畨楯琭慲⵮桴浡戭楡搭㈲㤱㤴栮浴≬挠慬獳∽獦㈲映扭汯≤琠瑩敬∽䬧뫡₻楧潥猠뫡疧‧档㉕‰楖믡璇丠浡欠써炩氠뫡榡挠畨뾺궺⁰畨뫡溥挠써疢쌠疂戠뫡溱⁧档鞻⁩牴뫡溭琠ꎺꆺ≩∾뮺朠敩Ꞻ≵挠潨唠〲嘠螻⁴慎桫꧃⁰ꆺ⁩档祵뫡溿琠뫡炭栠ꖺ档ꋃ⁵苃⁵놺杮挠畨믡榗琠궺桴뫡涣戠뫡榡⼼㹡⼼㍨‾†††††㰠楤⁶汣獡㵳猢灡彯桴浵形敮獷渠湯彥扭洠ㅴ∰ാ †††††††††††††唠〲䤠摮湯獥慩쐠쎑₣뾺⁴桴뫃⁣档祵뫡溿琠뫡炭栠ꖺꆺ⁩档ꋃ⁵苃⁵ꞻ⁡썭溬⁨놺杮挠畨믡榗琠궺楧潡栠믡疯瘠믡榛欠뫡璿焠ꎺ欠써溴⁧釄냆믡掣渠왨₰뷃‮†††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††㰠氯㹩氼㹩਍††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴷ汨⵶慰歲栭湡ⵧ敳ⵯ楴瑥氭ⵯ畭ⵣ楴略挭慵搭⵴楶瑥渭浡搭㈲㤱㜴栮浴≬挠慬獳∽桴浵扢潬正琠畨扭㐲砰㜱∵琠瑩敬∽桃뫡涡琠썲溡䐠牯浴湵Ɽ䠠噌倠牡慈杮匠潥琠慨趻杮쐠莻쐠咐嘠螻⁴慎楨믡溇琠놻⁣써憳✠ꖻ⁣楴꫃⁵썫炩∧㸠椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㐲砰㜱⼵楦敬⽳敮獷㈯㈰⼲ㄱ㈯⼴档浡挭慨⵮潤瑲畭摮栭癬瀭牡⵫慨杮猭潥琭慨⵭潶杮搭ⵥ瑤瘭敩⵴慮⵭楨湥琭畨ⵣ潨ⵡ畭ⵣ楴略欭灥ㄭㄶ㐴⸴灪≧眠摩桴∽㐲∰栠楥桧㵴ㄢ㔷•污㵴䌢ꆺ牴ꇃ潄瑲畭摮‬䱈⁖慐歲䠠湡⁧敓桴浡瘠믡溍⁧釄믡₃郄⁔楖믡璇丠浡栠螻桴믡掱栠돃⁡洧믡接琠썩疪欠꧃❰•㸯⼼㹡††††搼癩挠慬獳∽汭〲映敬⵸湯≥ാ †††††††††††㰠㍨㸠愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴷ汨⵶慰歲栭湡ⵧ敳ⵯ楴瑥氭ⵯ畭ⵣ楴略挭慵搭⵴楶瑥渭浡搭㈲㤱㜴栮浴≬挠慬獳∽獦㈲映扭汯≤琠瑩敬∽桃뫡涡琠썲溡䐠牯浴湵Ɽ䠠噌倠牡慈杮匠潥琠慨趻杮쐠莻쐠咐嘠螻⁴慎楨믡溇琠놻⁣써憳✠ꖻ⁣楴꫃⁵썫炩∧䌾ꆺ牴ꇃ潄瑲畭摮‬䱈⁖慐歲䠠湡⁧敓桴浡瘠믡溍⁧釄믡₃郄⁔楖믡璇丠浡栠螻桴믡掱栠돃⁡洢믡接琠썩疪欠꧃≰⼼㹡⼼㍨‾†††††㰠楤⁶汣獡㵳猢灡彯桴浵形敮獷渠湯彥扭洠ㅴ∰ാ †††††††††††††䴠믡榛쐠쎑禢‬䱈⁖慐歲䠠湡⁧敓釄ꏃ挠돃渠꾻杮挠楨⁡뮺쐠쎑溡⁧档뫃쌠₽牴냆믡掛挠馻⁣档뫡涡琠썲溡朠꾻⁡郄⁔楖믡璇丠浡瘠ꃃ䌠䉌䐠牯浴湵⹤††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††⼼楬㰾楬ാ †††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㈳栭癬瀭牡⵫慨杮猭潥挭楨爭ⵡ楤浥瘭敩⵴慮⵭桫湯ⵧ慢ⵯ楧ⵯ慢杮椭摮湯獥慩搭㈲㤱㌱栮浴≬挠慬獳∽桴浵扢潬正琠畨扭㐲砰㜱∵琠瑩敬∽桔뫡禧倠牡潬渠ꆺ⁩膻䤠摮湯獥慩瘠ꃃ䴠污祡楳ⱡ挠覻爠⁡馻⁴釄莻썭₠楖믡璇丠浡✠桫듃杮戠潡朠鶻猠ꇃ桮戠뫡溱❧•㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㉟〴ㅸ㔷是汩獥琯敩獮湡⽧〲㈲ㄯ⼱㌲愯捦畟㉟弳档浡楰湯桳灩㉟㈰弰潰瑳ⵟ㘱㤶〱㘱㔴㜴ⴸ㘱㔲樮杰•楷瑤㵨㈢〴•敨杩瑨∽㜱∵愠瑬∽桔뫡禧倠牡潬渠ꆺ⁩膻䤠摮湯獥慩瘠ꃃ䴠污祡楳ⱡ挠覻爠⁡馻⁴釄莻썭₠楖믡璇丠浡✠桫듃杮戠潡朠鶻猠ꇃ桮戠뫡溱❧•㸯⼼㹡††††搼癩挠慬獳∽汭〲映敬⵸湯≥ാ †††††††††††㰠㍨㸠愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴲ汨⵶慰歲栭湡ⵧ敳ⵯ档⵩慲搭敩⵭楶瑥渭浡欭潨杮戭潡札潩戭湡ⵧ湩潤敮楳ⵡ㉤ㄲㄹ⸳瑨汭•汣獡㵳昢㉳′浦潢摬•楴汴㵥吢Ꞻ⁹慐歲氠杮뫡榡瘠믡₁湉潤敮楳⁡썶₠慍慬獹慩‬档믡₉慲洠믡璙쐠榑믡涃洠ꃃ嘠螻⁴慎欧써溴⁧慢楧믡₝썳溡⁨놺杮∧吾Ꞻ⁹慐歲氠杮뫡榡瘠믡₁湉潤敮楳⁡썶₠慍慬獹慩‬档믡₉慲洠믡璙쐠榑믡涃洠ꃃ嘠螻⁴慎欧써溴⁧慢楧믡₝썳溡⁨놺杮㰧愯㰾栯㸳††††††搼癩挠慬獳∽慳潰瑟畨扭湟睥⁳潮敮浟⁢瑭〱㸢਍††††††††††††††牔냆믡掛琠膻䙁⁆畃⁰〲㈲‬䱈⁖慐歲䠠湡⁧敓釄ꏃ挠돃渠꾻杮瀠써璡戠莻⁵ꖺ⁴釄ꇃ杮挠써₺뷃瘠믡₁郄⁔楖믡璇丠浡挠꧅杮渠왨₰썣採쐠醻⁩桴믡₧鮻桫ꇃ⹣††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††⼼楬㰾楬ാ †††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㜳栭癬瀭牡⵫慨杮猭潥瘭敩⵴慮⵭桫ⵯ畤眭牯摬挭灵渭略欭潨杮挭ⵯ敨琭潨杮搭㈲㠱㔸栮浴≬挠慬獳∽桴浵扢潬正琠畨扭㐲砰㜱∵琠瑩敬∽桔뫡禧倠牡㩫✠썂溳⁧釄ꇃ嘠螻⁴慎썭₠桫듃杮挠돃栠믡₇桴믡溑Ⱨ圠牯摬䌠灵㈠㌰‰档믡₉썭榣氠ꃃ朠ꖺ⁣왭₡桴듃❩•㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㉟〴ㅸ㔷是汩獥港睥⽳〲㈲ㄯ⼱㈲琯慨⵹慰歲戭湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⵭慭欭潨杮挭ⵯ敨琭潨杮眭牯摬挭灵㈭㌰ⴰ档⵩慭⵩慬札慩ⵣ潭琭潨⵩㠱㜴㌴樮杰•楷瑤㵨㈢〴•敨杩瑨∽㜱∵愠瑬∽桔뫡禧倠牡㩫✠썂溳⁧釄ꇃ嘠螻⁴慎썭₠桫듃杮挠돃栠믡₇桴믡溑Ⱨ圠牯摬䌠灵㈠㌰‰档믡₉썭榣氠ꃃ朠ꖺ⁣왭₡桴듃❩•㸯⼼㹡††††搼癩挠慬獳∽汭〲映敬⵸湯≥ാ †††††††††††㰠㍨㸠愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴷ汨⵶慰歲栭湡ⵧ敳ⵯ楶瑥渭浡欭潨搭⵵潷汲ⵤ畣⵰敮⵵桫湯ⵧ潣栭ⵥ桴湯ⵧ㉤ㄲ㠸⸵瑨汭•汣獡㵳昢㉳′浦潢摬•楴汴㵥吢Ꞻ⁹慐歲›䈧돃杮쐠쎑₡楖믡璇丠浡洠ꃃ欠써溴⁧썣₳螻琠醻杮‬潗汲⁤畃⁰〲〳挠覻洠ꏃ⁩썬₠楧뫡接洠ꇆ琠써榴∧吾Ꞻ⁹慐歲›䈢돃杮쐠쎑₡楖믡璇丠浡洠ꃃ欠써溴⁧썣₳螻琠醻杮‬潗汲⁤畃⁰〲〳挠覻洠ꏃ⁩썬₠楧뫡接洠ꇆ琠써榴㰢愯㰾栯㸳††††††搼癩挠慬獳∽慳潰瑟畨扭湟睥⁳潮敮浟⁢瑭〱㸢਍††††††††††††††䱈⁖慐歲䠠湡⁧敓档놺杮戠돃杮쐠쎑₡楖믡璇丠浡挠뫡溧瀠ꎺ⁩썣₳螻琠醻杮挠랺⁴档뫡₽뾺⁵畭믡溑쐠ꆺ⁴釄냆믡掣朠ꖺ⁣왭₡놻圠牯摬䌠灵㈠㌰⸰††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††⼼楬‾†††††††††††††㰠甯㹬਍††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽楬敮扟≧㰾搯癩ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢㉳‰扦汯⁤扭㔱琠瑩敬浟楡≮ാ †††††††††††††††††㰠㉨㰾⁡牨晥∽慪慶捳楲瑰㬺•楴汴㵥吢湩渠믡榕戠뫡璭㸢楔閻⁩궺㱴愯㰾栯㸲਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽扭〳㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴸ㉵ⴰ湩潤敮楳ⵡ桫灥氭楡挭畨敹⵮慴⵰畨湡挭慨⵵畡戭湡ⵧ档潵⵩牴湡琭慨⵭慢⵩㉤ㄲ㐹⸹瑨汭•汣獡㵳琢畨扭汢捯桴浵㝢〶㑸〵洠ㅢ∰琠瑩敬∽䬧뫡₻楧潥猠뫡疧‧档㉕‰楖믡璇丠浡欠써炩氠뫡榡挠畨뾺궺⁰畨뫡溥挠써疢쌠疂戠뫡溱⁧档鞻⁩牴뫡溭琠ꎺꆺ≩㸠椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㔴砰㔴⼰楦敬⽳敮獷㈯㈰⼲ㄱ㈯⼴㉵ⴰ湩潤敮楳ⵡ桫灥氭楡挭畨敹⵮慴⵰畨湡挭慨⵵畡戭湡ⵧ档潵⵩牴湡琭慨⵭慢⵩㜱㌳㈰樮杰•楷瑤㵨㐢〵•敨杩瑨∽㔴∰愠瑬∽䬧뫡₻楧潥猠뫡疧‧档㉕‰楖믡璇丠浡欠써炩氠뫡榡挠畨뾺궺⁰畨뫡溥挠써疢쌠疂戠뫡溱⁧档鞻⁩牴뫡溭琠ꎺꆺ≩⼠㰾愯‾†††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㠳甭〲椭摮湯獥慩欭敨⵰慬⵩档祵湥琭灡栭慵⵮档畡愭⵵慢杮挭畨楯琭慲⵮桴浡戭楡搭㈲㤱㤴栮浴≬挠慬獳∽獦〳琠硥⵴灵数捲獡⁥扦汯≤琠瑩敬∽䬧뫡₻楧潥猠뫡疧‧档㉕‰楖믡璇丠浡欠써炩氠뫡榡挠畨뾺궺⁰畨뫡溥挠써疢쌠疂戠뫡溱⁧档鞻⁩牴뫡溭琠ꎺꆺ≩∾뮺朠敩Ꞻ≵挠潨唠〲嘠螻⁴慎桫꧃⁰ꆺ⁩档祵뫡溿琠뫡炭栠ꖺ档ꋃ⁵苃⁵놺杮挠畨믡榗琠궺桴뫡涣戠뫡榡⼼㹡††††††††††††搼癩挠慬獳∽瑭〱㸢㉕‰湉潤敮楳⁡釄ꏃ欠뫡璿琠써掺挠畨뾺궺⁰畨뫡溥琠뫡榡挠써疢쌠疂挠믡憧洠곃桮戠뫡溱⁧档鞻⁩牴뫡溭朠慩꾻⁵鮻⁩뾺⁴畱뫡₣桫듃杮쐠욑ꎻ⁣桮냆쌠⺽⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††††甼汣獡㵳氢獩彴敮獷桟浯⁥扭〴㸢਍††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴷ汨⵶慰歲栭湡ⵧ敳ⵯ楴瑥氭ⵯ畭ⵣ楴略挭慵搭⵴楶瑥渭浡搭㈲㤱㜴栮浴≬挠慬獳∽桴浵扢潬正琠畨扭㐲砰㜱∵琠瑩敬∽桃뫡涡琠썲溡䐠牯浴湵Ɽ䠠噌倠牡慈杮匠潥琠慨趻杮쐠莻쐠咐嘠螻⁴慎楨믡溇琠놻⁣써憳✠ꖻ⁣楴꫃⁵썫炩∧㸠椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㐲砰㜱⼵楦敬⽳敮獷㈯㈰⼲ㄱ㈯⼴档浡挭慨⵮潤瑲畭摮栭癬瀭牡⵫慨杮猭潥琭慨⵭潶杮搭ⵥ瑤瘭敩⵴慮⵭楨湥琭畨ⵣ潨ⵡ畭ⵣ楴略欭灥ㄭㄶ㐴⸴灪≧眠摩桴∽㐲∰栠楥桧㵴ㄢ㔷•污㵴䌢ꆺ牴ꇃ潄瑲畭摮‬䱈⁖慐歲䠠湡⁧敓桴浡瘠믡溍⁧釄믡₃郄⁔楖믡璇丠浡栠螻桴믡掱栠돃⁡洧믡接琠썩疪欠꧃❰•㸯⼼㹡††††搼癩挠慬獳∽汭〲映敬⵸湯≥ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢敬牡楦≸ാ †††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡∯挠慬獳∽杢瑟条湟睥⁳獦㈱洠ㅢ‰汦•楴汴㵥䈢鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁㸢猼慰㹮썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎㱍猯慰㹮⼼㹡ഠ †††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㜳栭癬瀭牡⵫慨杮猭潥琭敩⵴潬洭捵琭敩⵵畣ⵡ瑤瘭敩⵴慮⵭㉤ㄲ㐹⸷瑨汭•汣獡㵳昢㉳′浦潢摬•楴汴㵥䌢ꆺ牴ꇃ潄瑲畭摮‬䱈⁖慐歲䠠湡⁧敓桴浡瘠믡溍⁧釄믡₃郄⁔楖믡璇丠浡栠螻桴믡掱栠돃⁡洧믡接琠썩疪欠꧃❰㸢桃뫡涡琠썲溡䐠牯浴湵Ɽ䠠噌倠牡慈杮匠潥琠慨趻杮쐠莻쐠咐嘠螻⁴慎楨믡溇琠놻⁣써憳∠ꖻ⁣楴꫃⁵썫炩㰢愯‾†††††㰠楤⁶汣獡㵳猢灡彯桴浵形敮獷渠湯彥扭洠ㅴ∰ാ †††††††††††††䴠믡榛쐠쎑禢‬䱈⁖慐歲䠠湡⁧敓釄ꏃ挠돃渠꾻杮挠楨⁡뮺쐠쎑溡⁧档뫃쌠₽牴냆믡掛挠馻⁣档뫡涡琠썲溡朠꾻⁡郄⁔楖믡璇丠浡瘠ꃃ䌠䉌䐠牯浴湵⹤††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††⼼楬㰾楬ാ †††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㈳栭癬瀭牡⵫慨杮猭潥挭楨爭ⵡ楤浥瘭敩⵴慮⵭桫湯ⵧ慢ⵯ楧ⵯ慢杮椭摮湯獥慩搭㈲㤱㌱栮浴≬挠慬獳∽桴浵扢潬正琠畨扭㐲砰㜱∵琠瑩敬∽桔뫡禧倠牡潬渠ꆺ⁩膻䤠摮湯獥慩瘠ꃃ䴠污祡楳ⱡ挠覻爠⁡馻⁴釄莻썭₠楖믡璇丠浡✠桫듃杮戠潡朠鶻猠ꇃ桮戠뫡溱❧•㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㉟〴ㅸ㔷是汩獥琯敩獮湡⽧〲㈲ㄯ⼱㌲愯捦畟㉟弳档浡楰湯桳灩㉟㈰弰潰瑳ⵟ㘱㤶〱㘱㔴㜴ⴸ㘱㔲樮杰•楷瑤㵨㈢〴•敨杩瑨∽㜱∵愠瑬∽桔뫡禧倠牡潬渠ꆺ⁩膻䤠摮湯獥慩瘠ꃃ䴠污祡楳ⱡ挠覻爠⁡馻⁴釄莻썭₠楖믡璇丠浡✠桫듃杮戠潡朠鶻猠ꇃ桮戠뫡溱❧•㸯⼼㹡††††搼癩挠慬獳∽汭〲映敬⵸湯≥ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢敬牡楦≸ാ †††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡∯挠慬獳∽杢瑟条湟睥⁳獦㈱洠ㅢ‰汦•楴汴㵥䈢鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁㸢猼慰㹮썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎㱍猯慰㹮⼼㹡ഠ †††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㈳栭癬瀭牡⵫慨杮猭潥挭楨爭ⵡ楤浥瘭敩⵴慮⵭桫湯ⵧ慢ⵯ楧ⵯ慢杮椭摮湯獥慩搭㈲㤱㌱栮浴≬挠慬獳∽獦㈲映扭汯≤琠瑩敬∽桔뫡禧倠牡潬渠ꆺ⁩膻䤠摮湯獥慩瘠ꃃ䴠污祡楳ⱡ挠覻爠⁡馻⁴釄莻썭₠楖믡璇丠浡✠桫듃杮戠潡朠鶻猠ꇃ桮戠뫡溱❧㸢桔뫡禧倠牡潬渠ꆺ⁩膻䤠摮湯獥慩瘠ꃃ䴠污祡楳ⱡ挠覻爠⁡馻⁴釄莻썭₠楖믡璇丠浡✠桫듃杮戠潡朠鶻猠ꇃ桮戠뫡溱❧⼼㹡††††††搼癩挠慬獳∽慳潰瑟畨扭湟睥⁳潮敮浟⁢瑭〱㸢਍††††††††††††††牔냆믡掛琠膻䙁⁆畃⁰〲㈲‬䱈⁖慐歲䠠湡⁧敓釄ꏃ挠돃渠꾻杮瀠써璡戠莻⁵ꖺ⁴釄ꇃ杮挠써₺뷃瘠믡₁郄⁔楖믡璇丠浡挠꧅杮渠왨₰썣採쐠醻⁩桴믡₧鮻桫ꇃ⹣††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††⼼楬㰾楬ാ †††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㜳栭癬瀭牡⵫慨杮猭潥瘭敩⵴慮⵭桫ⵯ畤眭牯摬挭灵渭略欭潨杮挭ⵯ敨琭潨杮搭㈲㠱㔸栮浴≬挠慬獳∽桴浵扢潬正琠畨扭㐲砰㜱∵琠瑩敬∽桔뫡禧倠牡㩫✠썂溳⁧釄ꇃ嘠螻⁴慎썭₠桫듃杮挠돃栠믡₇桴믡溑Ⱨ圠牯摬䌠灵㈠㌰‰档믡₉썭榣氠ꃃ朠ꖺ⁣왭₡桴듃❩•㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㉟〴ㅸ㔷是汩獥港睥⽳〲㈲ㄯ⼱㈲琯慨⵹慰歲戭湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⵭慭欭潨杮挭ⵯ敨琭潨杮眭牯摬挭灵㈭㌰ⴰ档⵩慭⵩慬札慩ⵣ潭琭潨⵩㠱㜴㌴樮杰•楷瑤㵨㈢〴•敨杩瑨∽㜱∵愠瑬∽桔뫡禧倠牡㩫✠썂溳⁧釄ꇃ嘠螻⁴慎썭₠桫듃杮挠돃栠믡₇桴믡溑Ⱨ圠牯摬䌠灵㈠㌰‰档믡₉썭榣氠ꃃ朠ꖺ⁣왭₡桴듃❩•㸯⼼㹡††††搼癩挠慬獳∽汭〲映敬⵸湯≥ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢敬牡楦≸ാ †††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡∯挠慬獳∽杢瑟条湟睥⁳獦㈱洠ㅢ‰汦•楴汴㵥䈢鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁㸢猼慰㹮썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎㱍猯慰㹮⼼㹡ഠ †††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㜳栭癬瀭牡⵫慨杮猭潥瘭敩⵴慮⵭桫ⵯ畤眭牯摬挭灵渭略欭潨杮挭ⵯ敨琭潨杮搭㈲㠱㔸栮浴≬挠慬獳∽獦㈲映扭汯≤琠瑩敬∽桔뫡禧倠牡㩫✠썂溳⁧釄ꇃ嘠螻⁴慎썭₠桫듃杮挠돃栠믡₇桴믡溑Ⱨ圠牯摬䌠灵㈠㌰‰档믡₉썭榣氠ꃃ朠ꖺ⁣왭₡桴듃❩㸢桔뫡禧倠牡㩫∠썂溳⁧釄ꇃ嘠螻⁴慎썭₠桫듃杮挠돃栠믡₇桴믡溑Ⱨ圠牯摬䌠灵㈠㌰‰档믡₉썭榣氠ꃃ朠ꖺ⁣왭₡桴듃≩⼼㹡††††††搼癩挠慬獳∽慳潰瑟畨扭湟睥⁳潮敮浟⁢瑭〱㸢਍††††††††††††††䱈⁖慐歲䠠湡⁧敓档놺杮戠돃杮쐠쎑₡楖믡璇丠浡挠뫡溧瀠ꎺ⁩썣₳螻琠醻杮挠랺⁴档뫡₽뾺⁵畭믡溑쐠ꆺ⁴釄냆믡掣朠ꖺ⁣왭₡놻圠牯摬䌠灵㈠㌰⸰††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††⼼楬㰾楬ാ †††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㠳爭楯栭条⵬慶⵮潴湡猭ⵥ牴ⵯ桴湡⵨慣⵵桴⵵慤⵴楧ⵡ桮瑡氭捩⵨畳瘭氭慥畧ⵥ㉤ㄲ㠸⸳瑨汭•汣獡㵳琢畨扭汢捯桴浵㉢〴ㅸ㔷•楴汴㵥丢鏃䝎›鶻⁩䅈䱇‬쑖溃吠썯溠猠뫡₽牴믡₟桴ꃃ桮挠뫡疧琠ꞻ쐠꾺⁴楧ꇃ渠ꖺ⁴讻档猠믡₭楧뫡榣焠醻⁣馻≩㸠椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㐲砰㜱⼵楦敬⽳敮獷㈯㈰⼲ㄱ㈯⼲潲⵩慨汧瘭湡琭慯⵮敳琭潲琭慨桮挭畡琭畨搭瑡札慩渭慨⵴楬档猭⵵楧楡焭潵ⵣ潮⵩㔱㠴〰樮杰•楷瑤㵨㈢〴•敨杩瑨∽㜱∵愠瑬∽썎亓㩇删믡榝䠠䝁ⱌ嘠菄潔ꃃ붺琠龻琠써溠⁨Ꞻ⁵桴믡₧釄뫡璯朠썩₡桮뫡璥氠믡掋⁨궻朠ꎺ⁩畱믡掑渠믡榙•㸯⼼㹡††††搼癩挠慬獳∽汭〲映敬⵸湯≥ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢敬牡楦≸ാ †††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡∯挠慬獳∽杢瑟条湟睥⁳獦㈱洠ㅢ‰汦•楴汴㵥䈢鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁㸢猼慰㹮썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎㱍猯慰㹮⼼㹡ഠ †††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㠳爭楯栭条⵬慶⵮潴湡猭ⵥ牴ⵯ桴湡⵨慣⵵桴⵵慤⵴楧ⵡ桮瑡氭捩⵨畳瘭氭慥畧ⵥ㉤ㄲ㠸⸳瑨汭•汣獡㵳昢㉳′浦潢摬•楴汴㵥丢鏃䝎›鶻⁩䅈䱇‬쑖溃吠썯溠猠뫡₽牴믡₟桴ꃃ桮挠뫡疧琠ꞻ쐠꾺⁴楧ꇃ渠ꖺ⁴讻档猠믡₭楧뫡榣焠醻⁣馻≩举鏃䝎›鶻⁩䅈䱇‬쑖溃吠썯溠猠뫡₽牴믡₟桴ꃃ桮挠뫡疧琠ꞻ쐠꾺⁴楧ꇃ渠ꖺ⁴讻档猠믡₭楧뫡榣焠醻⁣馻㱩愯‾†††††㰠楤⁶汣獡㵳猢灡彯桴浵形敮獷渠湯彥扭洠ㅴ∰ാ †††††††††††††丠뫡疿挠楨⁡慴⁹䅈䱇‬桮膻⁵桫뫡₣쑮溃⁧쑖溃吠썯溠猠뫡₽釄뫡璷戠뫃⁴썫₽썶澠戠뫡溣栠믡炣쐠鎻杮琠뾺欠믡₷鮻⁩‱牴湯⁧″朢ꏃ渠써₠楧ꃃ≵嘠䰭慥畧⹥††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††⼼楬㰾楬ാ †††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㠳焭慵杮栭楡氭ⵯ敨⵮潶⵩牴湡挭畡搭湩⵨慣ⵯ桮瑡琭⵵桫⵩桫慯ⵣ潡瀭畡昭ⵣ㉤ㄲ㜸⸷瑨汭•汣獡㵳琢畨扭汢捯桴浵㉢〴ㅸ㔷•楴汴㵥嘢믡₁桴浡搠믡₱䙁⁆畃Ɒ儠慵杮䠠뫡榣氠믡₡릺鮻⁩牴뫡溭挠뫡疧쐠覻桮挠潡渠ꖺ⁴ꮻ欠楨欠潨ꇃ⁣ꇃ慐⁵䍆•㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㉟〴ㅸ㔷是汩獥港睥⽳〲㈲ㄯ⼱㈲瘯ⵥ桴浡搭⵵晡ⵦ畣⵰畱湡ⵧ慨⵩潬栭湥瘭楯琭慲⵮慣⵵楤桮挭潡渭慨⵴畴欭楨欭潨捡愭ⵯ慰⵵捦ㄭ㌱㔳⸸灪≧眠摩桴∽㐲∰栠楥桧㵴ㄢ㔷•污㵴嘢믡₁桴浡搠믡₱䙁⁆畃Ɒ儠慵杮䠠뫡榣氠믡₡릺鮻⁩牴뫡溭挠뫡疧쐠覻桮挠潡渠ꖺ⁴ꮻ欠楨欠潨ꇃ⁣ꇃ慐⁵䍆•㸯⼼㹡††††搼癩挠慬獳∽汭〲映敬⵸湯≥ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢敬牡楦≸ാ †††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡∯挠慬獳∽杢瑟条湟睥⁳獦㈱洠ㅢ‰汦•楴汴㵥䈢鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁㸢猼慰㹮썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎㱍猯慰㹮⼼㹡ഠ †††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㠳焭慵杮栭楡氭ⵯ敨⵮潶⵩牴湡挭畡搭湩⵨慣ⵯ桮瑡琭⵵桫⵩桫慯ⵣ潡瀭畡昭ⵣ㉤ㄲ㜸⸷瑨汭•汣獡㵳昢㉳′浦潢摬•楴汴㵥嘢믡₁桴浡搠믡₱䙁⁆畃Ɒ儠慵杮䠠뫡榣氠믡₡릺鮻⁩牴뫡溭挠뫡疧쐠覻桮挠潡渠ꖺ⁴ꮻ欠楨欠潨ꇃ⁣ꇃ慐⁵䍆㸢膻琠慨놻䄠䙆䌠灵‬畑湡⁧ꎺ⁩ꆻ栠뫡溹瘠믡榛琠궺Ꞻ⁵釄믡溉⁨慣桮뫡璥琠믡₫桫⁩桫썯採쌠澡倠畡䘠㱃愯‾†††††㰠楤⁶汣獡㵳猢灡彯桴浵形敮獷渠湯彥扭洠ㅴ∰ാ †††††††††††††儠慵杮䠠뫡榣猠뫡₽辻氠믡₡牴뫡溭쐠ꖺ⁵랺⁰潍瑮数汬敩⁲믡₟썶溲⁧⼱㈳䌠뫃⁰畑믡掑朠慩倠써炡猠畡欠楨焠祵뫡璿쐠讻桮瘠믡₁桴浡搠믡₱䙁⁆畃⹰††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††⼼楬㰾楬ാ †††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㜳栭癬瀭牡⵫慨杮猭潥搭ⵡ畭湯挭楨ⵡ慴⵹瑤瘭敩⵴慮⵭畴氭畡搭㈲㠱㔷栮浴≬挠慬獳∽桴浵扢潬正琠畨扭㐲砰㜱∵琠瑩敬∽䱈⁖慐歲䠠湡⁧敓㩯✠썔榴쐠쎑₣畱뾺⁴釄믡溋⁨杮믡溫⁧ꮺ꾺⁴郄⁔楖믡璇丠浡琠믡₫馻⁴쑮涃琠왲鮻⁣鎻❩•㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㉟〴ㅸ㔷是汩獥港睥⽳〲㈲ㄯ⼱㈲栯癬瀭牡⵫慨杮猭潥琭楯搭ⵡ畱敹⵴楤桮渭畧杮搭湡搭瑡搭⵴楶瑥渭浡琭⵵潭⵴慮⵭牴潵ⵣ潲⵩〱㐴㌰樮杰•楷瑤㵨㈢〴•敨杩瑨∽㜱∵愠瑬∽䱈⁖慐歲䠠湡⁧敓㩯✠썔榴쐠쎑₣畱뾺⁴釄믡溋⁨杮믡溫⁧ꮺ꾺⁴郄⁔楖믡璇丠浡琠믡₫馻⁴쑮涃琠왲鮻⁣鎻❩•㸯⼼㹡††††搼癩挠慬獳∽汭〲映敬⵸湯≥ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢敬牡楦≸ാ †††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡∯挠慬獳∽杢瑟条湟睥⁳獦㈱洠ㅢ‰汦•楴汴㵥䈢鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁㸢猼慰㹮썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎㱍猯慰㹮⼼㹡ഠ †††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㜳栭癬瀭牡⵫慨杮猭潥搭ⵡ畭湯挭楨ⵡ慴⵹瑤瘭敩⵴慮⵭畴氭畡搭㈲㠱㔷栮浴≬挠慬獳∽獦㈲映扭汯≤琠瑩敬∽䱈⁖慐歲䠠湡⁧敓㩯✠썔榴쐠쎑₣畱뾺⁴釄믡溋⁨杮믡溫⁧ꮺ꾺⁴郄⁔楖믡璇丠浡琠믡₫馻⁴쑮涃琠왲鮻⁣鎻❩㸢䱈⁖慐歲䠠湡⁧敓㩯∠썔榴쐠쎑₣畱뾺⁴釄믡溋⁨杮믡溫⁧ꮺ꾺⁴郄⁔楖믡璇丠浡琠믡₫馻⁴쑮涃琠왲鮻⁣鎻≩⼼㹡††††††搼癩挠慬獳∽慳潰瑟畨扭湟睥⁳潮敮浟⁢瑭〱㸢਍††††††††††††††ꆺ⁩畢믡榕栠믡炍戠ꇃ썳溡⁧㈲ㄯⰱ䠠噌倠牡慈杮匠潥瘠믡憫挠돃渠꾻杮挠楨⁡뮺쐠쎑溡⁧档뫃쌠₽膻焠祵뫡璿쐠讻桮挠楨⁡慴⁹썢溳⁧釄ꇃ嘠螻⁴慎⹭††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††⼼楬㰾楬ാ †††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㠳栭癬瀭牡⵫慨杮猭潥搭⵴楶瑥渭浡猭ⵥ桫湯ⵧ桴祡搭楯挭楨湥琭畨瑡渭楨略琭楡愭晦挭灵搭㈲㠱㐷栮浴≬挠慬獳∽桴浵扢潬正琠畨扭㐲砰㜱∵琠瑩敬∽䱈⁖慐歲䠠湡⁧敓㩯✠郄⁔楖믡璇丠浡猠뫡₽桫듃杮琠慨⁹釄믡榕挠楨뫡溿琠畨뫡璭渠楨믡疁琠뫡榡䄠䙆䌠灵∧㸠椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㐲砰㜱⼵楦敬⽳楬桮档⽩〲㈲ㄯ⼱㈲瀯牡⵫㜲〳ㄭ㘶〹㘸〵ⴸ〱〳樮杰•楷瑤㵨㈢〴•敨杩瑨∽㜱∵愠瑬∽䱈⁖慐歲䠠湡⁧敓㩯✠郄⁔楖믡璇丠浡猠뫡₽桫듃杮琠慨⁹釄믡榕挠楨뫡溿琠畨뫡璭渠楨믡疁琠뫡榡䄠䙆䌠灵∧⼠㰾愯‾†††㰠楤⁶汣獡㵳洢㉬‰汦硥漭敮㸢਍††††††††††††搼癩挠慬獳∽汣慥晲硩㸢਍††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭•汣獡㵳戢彧慴彧敮獷映ㅳ′扭〱映≬琠瑩敬∽썂亓⁇郄臃嘠蚻⁔䅎≍㰾灳湡䈾鏃䝎쐠쎐₁䥖믡咆丠䵁⼼灳湡㰾愯‾਍††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴸ汨⵶慰歲栭湡ⵧ敳ⵯ瑤瘭敩⵴慮⵭敳欭潨杮琭慨⵹潤⵩档敩⵮桴慵⵴桮敩⵵慴⵩晡ⵦ畣⵰㉤ㄲ㜸⸴瑨汭•汣獡㵳昢㉳′浦潢摬•楴汴㵥䠢噌倠牡慈杮匠潥›쐧咐嘠螻⁴慎붺欠써溴⁧桴祡쐠閻⁩档뾺桴궺⁴桮膻⁵ꆺ⁩䙁⁆畃❰㸢䱈⁖慐歲䠠湡⁧敓㩯∠郄⁔楖믡璇丠浡猠뫡₽桫듃杮琠慨⁹釄믡榕挠楨뫡溿琠畨뫡璭渠楨믡疁琠뫡榡䄠䙆䌠灵㰢愯‾†††††㰠楤⁶汣獡㵳猢灡彯桴浵形敮獷渠湯彥扭洠ㅴ∰ാ †††††††††††††䠠噌倠牡慈杮匠潥쐠쎑₣썣₳桮믡溯⁧档慩猠뫡₻畱湡琠趻杮瘠믡榛琠畲膻桴듃杮瘠믡₁뾺栠ꆺ档挠믡憧쐠咐嘠螻⁴慎牴냆믡掛琠膻䙁⁆畃⹰††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††⼼楬‾†††††††††㰠甯㹬਍††††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††搼癩挠慬獳∽潣㍬〰瀠㉴∰ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㉢∰ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳愢癤•瑳汹㵥洢牡楧⵮潴㩰瀰㭸慭杲湩戭瑯潴㩭瀰㭸㸢搼癩挠慬獳∽⁥摡彳潣瑮湥≴搠瑡ⵡ摩∽∱猠祴敬∽㸢††††††猼牣灩⁴獡湹⁣牳㵣栢瑴獰⼺瀯条慥㉤朮潯汧獥湹楤慣楴湯挮浯瀯条慥⽤獪愯獤祢潧杯敬樮≳㰾猯牣灩㹴਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††ℼⴭ匠潰瑲偟牃杩瑨晟硩〳砰㔲‰ⴭാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠湩⁳汣獡㵳愢獤祢潧杯敬ഢ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††瑳汹㵥搢獩汰祡椺汮湩ⵥ汢捯㭫楷瑤㩨〳瀰㭸敨杩瑨㈺〵硰ഢ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††慤慴愭ⵤ汣敩瑮∽慣瀭扵㘭㌰㐲㔷〸㔴㘶㐸∴਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††搠瑡ⵡ摡猭潬㵴ㄢ㌵㔳㤸〰∲㰾椯獮ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠捳楲瑰ാ ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††愨獤祢潧杯敬㴠眠湩潤⹷摡扳杹潯汧⁥籼嬠⥝瀮獵⡨絻㬩਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼捳楲瑰㰾搯癩㰾搯癩‾†††††††㰠搯癩ാ †††††ठउ㰉楤⁶汣獡㵳洢㉢∰ാ †††††††ठउ †††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠ⴡ‭潂⁸瑳汹⁥‹ⴭാ †††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㉢∰ാ †††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢㉳‰扦汯⁤扭㔱琠瑩敬浟楡≮ാ †††††††††††㰠⁡牨晥∽慪慶捳楲瑰㬺㸢鮻⁩桮뫡璥⼼㹡਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††搼癩挠慬獳∽捳潲汬慢⵲湩敮⁲楬瑳摟瑯㸢਍††††††††††††甼㹬਍††††††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵㌯㈳栭杩汨杩瑨⵳慢氭湡㈭〭猭畡楤愭慲楢ⵡ潷汲ⵤ畣⵰〲㈲搭㈲〲ㄱ栮浴≬挠慬獳∽扦汯⁤獦㠱•楴汴㵥䠢杩汨杩瑨⁳慂䰠湡㈠〭匠畡楤䄠慲楢㩡✠郄뫡榡戠ꃃ杮琠꾺杮‧畱ꇃ欠湩⁨杮楨믡涇欠楨뫡溿✠桃浩옠溰⁧慸桮‧듃궺≮䠾杩汨杩瑨⁳慂䰠湡㈠〭匠畡楤䄠慲楢㩡∠郄뫡榡戠ꃃ杮琠꾺杮•畱ꇃ欠湩⁨杮楨믡涇欠楨뫡溿∠桃浩옠溰⁧慸桮•듃궺㱮⁩汣獡㵳攢灸⵩楶敤≯㰾椯㰾愯‾†††††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㕴㸢′楧믡₝牴냆믡掛ⴠ㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰•汣獡㵳挢潬慲杮⁥扦汯≤ാ †††††††††††††††††††圠牯摬䌠灵㈠㈰′†††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵㌯㈳栭祵搭敩⵴慳摵⵩牡扡慩氭睥湡潤獷楫氭湡搭畡札楨戭湡琭楡眭牯摬挭灵搭㈲〲〱栮浴≬挠慬獳∽扦汯⁤獦㠱•楴汴㵥䠢믡禧搠螻⁴渧膻놻栠ꃃ档ꋃ⁵臃‧慓摵⁩牁扡慩‬敌慷摮睯歳⁩썣₳썢溠琠꾺杮쐠Ꞻ⁵楴꫃ꆺ⁩썳溢挠왨榡圠牯摬䌠灵㸢ꞻ⁹楤믡璇✠楮믡涁琠믡₱써澠挠써疢쌠➁匠畡楤䄠慲楢ⱡ䰠睥湡潤獷楫挠돃戠ꃃ桴뫡溯⁧釄뫡疧琠썩溪琠뫡榡猠ꋃ档ꇆ⁩潗汲⁤畃㱰愯‾†††††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㕴㸢′楧믡₝牴냆믡掛ⴠ㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰•汣獡㵳挢潬慲杮⁥扦汯≤ാ †††††††††††††††††††圠牯摬䌠灵㈠㈰′†††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵㌯㈳欭瑥焭慵戭ⵡ慬⵮ⴲⴰ慳摵⵩牡扡慩搭㈲〲㤰栮浴≬挠慬獳∽扦汯⁤獦㠱•楴汴㵥䬢뫡璿焠ꎺ䈠⁡慌ⴲ‰慓摵⁩牁扡慩›牔뫡溭琠畨⁡畱ꇃ쐠쎑溡⁧楴뫡掿‬ꎺ挠써疢쌠₁ꮺ썣₳畱膻놻栠ꃃ≯䬾뫡璿焠ꎺ䈠⁡慌ⴲ‰慓摵⁩牁扡慩›牔뫡溭琠畨⁡畱ꇃ쐠쎑溡⁧楴뫡掿‬ꎺ挠써疢쌠₁ꮺ썣₳畱膻놻栠ꃃ㱯愯‾†††††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㕴㸢″楧믡₝牴냆믡掛ⴠ㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰•汣獡㵳挢潬慲杮⁥扦汯≤ാ †††††††††††††††††††圠牯摬䌠灵㈠㈰′†††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵㌯㈳欭瑥焭慵琭湵獩慩〭ㄭ愭獵牴污慩搭㈲〲㠰栮浴≬挠慬獳∽扦汯⁤獦㠱•楴汴㵥䬢뫡璿焠ꎺ吠湵獩慩〠ㄭ䄠獵牴污慩›丧꾻杮挠써₺態杮牡潯‧楴뫡炿琠믡接朠썩為挠써疢쌠₁醻⁩썤榠洠뫡採⁨桴菄杮栠慯㸢뾺⁴畱뫡₣畔楮楳⁡ⴰ‱畁瑳慲楬㩡✠桎믡溯⁧档뫃䬠湡慧潲❯琠뾺⁰ꖻ⁣楧뫃⁰档ꋃ⁵臃渠믡榑搠ꃃ⁩ꆺ档琠쑨溃⁧潨㱡愯‾†††††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㕴㸢‵楧믡₝牴냆믡掛ⴠ㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰•汣獡㵳挢潬慲杮⁥扦汯≤ാ †††††††††††††††††††圠牯摬䌠灵㈠㈰′†††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵㌯㈳琭畲ⵣ楴灥眭牯摬挭灵㈭㈰ⴲ慢氭湡瘭⵳慳摵⵩牡扡慩㈭ⴶㄱ㈭㈰ⴲ㉤㈲〰⸷瑨汭•汣獡㵳昢潢摬映ㅳ∸琠瑩敬∽牔믡掱琠뾺⁰慂䰠湡瘠⁳慓摵⁩牁扡慩‬〲と‰써涴渠祡㈠⼶ㄱ›桃믡₝왣溡쐠讻⁡档뫡溥琠뾺⁰桴潥㸢牔믡掱琠뾺⁰慂䰠湡瘠⁳慓摵⁩牁扡慩‬〲と‰써涴渠祡㈠⼶ㄱ›桃믡₝왣溡쐠讻⁡档뫡溥琠뾺⁰桴潥⼼㹡††††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽瑭∵㜾朠鶻琠왲鮻⁣‭愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵∯挠慬獳∽汣牯湡敧映潢摬㸢਍††††††††††††††††††††潗汲⁤畃⁰〲㈲††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰㌳ⴲ瑤琭祡戭湡渭慨搭湡ⵧ灡搭湵ⵧ潣杮渭桧ⵥ慲⵴桮敩⵵慴⵩潷汲ⵤ畣⵰㉤㈲〰⸶瑨汭•汣獡㵳昢潢摬映ㅳ∸琠瑩敬∽䱈⁖界獩䔠牮煩敵琠뾺⁴馻쐠咐吠ꋃ⁹慂桎⁡釄湡⁧ꇃ⁰ꖻ杮挠듃杮渠桧믡₇ꖺ⁴桮膻⁵ꆺ⁩潗汲⁤畃≰䠾噌䰠極⁳湅楲畱⁥楴뫡璿氠믡ₙ郄⁔썔禢䈠湡丠慨쐠憑杮쌠炡搠믡溥⁧썣溴⁧杮螻爠뫡璥渠楨믡疁琠뫡榡圠牯摬䌠灵⼼㹡††††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽瑭∵㤾朠鶻琠왲鮻⁣‭愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵∯挠慬獳∽汣牯湡敧映潢摬㸢਍††††††††††††††††††††潗汲⁤畃⁰〲㈲††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰㌳ⴷ慣⵵桴⵵ⵡ慲⵰數甭⵴桰⵵桮湡瘭敩ⵣ桮湡爭汯獬爭祯散搭㈲〲㐰栮浴≬挠慬獳∽扦汯⁤獦㠱•楴汴㵥䌢뫡疧琠ꞻꊺ删뫡炭堠꫃쌠璚欠뎺杮쐠讻桮瘠믡₥桮뫡溭删汯獬刭祯散氠ꃃ✠鶻Ⱗ挠覻洠醻醻杮栠뾺썶€釄뫡璥渠냆믡掛㸢Ꞻ⁵桴믡₧뫡₢궺⁰썘₪髃⁴桫뫡溳⁧釄믡溋⁨ꖻ渠궺潒汬⵳潒捹⁥썬₠栢믡⊝‬档믡₉畭믡溑挠믡溑⁧楨뫡溿瘠곃쐠ꖺ⁴왮鮻㱣愯‾†††††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㕴㸢〱朠鶻琠왲鮻⁣‭愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵∯挠慬獳∽汣牯湡敧映潢摬㸢਍††††††††††††††††††††潗汲⁤畃⁰〲㈲††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰㌳ⴲ摣⵶湡⵨桫湥洭条極敲琭畨挭慨ⵣ桮⵵慭摬湩⵩潣杮栭祡渭畨洭獥楳渭祥慭⵲㉤㈲〰⸵瑨汭•汣獡㵳昢潢摬映ㅳ∸琠瑩敬∽쑃嚐쐠咐䄠桮戠뫡璥渠鶻欠敨杮믡榣䴠条極敲琠ꞻ挠꾺⁣桮냆䴠污楤楮‬썣溴⁧慨⁹桮냆䴠獥楳‬敎浹牡㸢쑃嚐쐠咐䄠桮戠뫡璥渠鶻欠敨杮믡榣䴠条極敲琠ꞻ挠꾺⁣桮냆䴠污楤楮‬썣溴⁧慨⁹桮냆䴠獥楳‬敎浹牡⼼㹡††††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽瑭∵ㄾ‰楧믡₝牴냆믡掛ⴠ㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰•汣獡㵳挢潬慲杮⁥扦汯≤ാ †††††††††††††††††††圠牯摬䌠灵㈠㈰′†††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵㌯㠳焭瑡牡琭祵湥戭ⵯ档⵩畭湯琭灡琭畲杮挭潨愭楳湡挭灵搭㈲〲㌰栮浴≬挠慬獳∽扦汯⁤獦㠱•楴汴㵥吢龻琠써溠⁨档믡₧桮ꃃ琠믡₇桮뫡璥氠믡掋⁨궻圠牯摬䌠灵‬慑慴⁲畴썹溪戠믡ₑ档믡₉畭믡溑琠뫡炭琠畲杮挠潨䄠楳湡䌠灵㸢牔믡₟桴ꃃ桮挠ꞻ渠써₠螻渠ꖺ⁴讻档猠믡₭潗汲⁤畃Ɒ儠瑡牡琠祵꫃醻挠覻洠醻궺⁰牴湵⁧档獁慩畃㱰愯‾†††††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㕴㸢〱朠鶻琠왲鮻⁣‭愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵∯挠慬獳∽汣牯湡敧映潢摬㸢਍††††††††††††††††††††潗汲⁤畃⁰〲㈲††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰㌳ⴲ楤戭潡欭敩⵵物湡氭湩⵨慤ⵣ桮敩⵭慬⵩數戭捯琭敨⵰慲搭潵杮搭ⵥ湡洭湵ⵧ㉤㈲〰⸲瑨汭•汣獡㵳昢潢摬映ㅳ∸琠瑩敬∽쐧榐戠ꏃ❯欠莻⁵牉湡›썌溭⁨釄뫡掷渠楨믡涇氠ꇃ⁩ꎺ砠⁥趻⁣桴꧃⁰慲쐠욑鶻杮挠믡₩杮믡₡桮냆瘠믡憫朠ꎺ⁩桰돃杮쐠ꖺ⁴왮鮻≣∾郄⁩썢澣•楫믡疃䤠慲㩮䰠귃桮쐠랺⁣桮螻썬榡挠뫡₣數戠믡掍琠써炩爠⁡釄냆믡溝⁧ꦻ渠ꆻ渠왨₰ꮻ⁡楧뫡榣瀠써溳⁧釄뫡璥渠냆믡掛⼼㹡††††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽瑭∵ㄾ″楧믡₝牴냆믡掛ⴠ㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰•汣獡㵳挢潬慲杮⁥扦汯≤ാ †††††††††††††††††††圠牯摬䌠灵㈠㈰′†††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵㌯㜲挭畵琭畨洭湯椭敫⵲慣楳汬獡搭⵵潤湡琭慲⵮慤⵵潢搭潡渭慨瘭ⵡ牵杵慵⵹潤⵩畴敹⵮牵杵慵⵹楬略挭ⵯ當瑯愭⵩潢搭潡渭慨搭㈲〲㄰栮浴≬挠慬獳∽扦汯⁤獦㠱•楴汴㵥䌢믡疱琠ꞻ洠듃歉牥䌠獡汩慬⁳놻쐠澑ꇃ牴뫡溭쐠ꖺ⁵鎻쐠쎐澠丠慨瘠ꃃ唠畲畧祡‮郄믡榙琠祵믡溃唠畲畧祡氠螻⁵썣₳瘧냆믡璣ꎺ❩䈠믡ₓ郄ꃃ桎㽡㸢놻⁵桴믡₧썭溴䤠敫⁲慃楳汬獡搠믡₱釄썯溡琠궺釄뫡疥䈠믡ₓ郄ꃃ桎⁡썶₠牕杵慵⹹쐠馻⁩畴莻牕杵慵⁹楬믡疇挠돃∠왶ꎻ⁴뫡榣•鎻쐠쎐澠丠慨㰿愯‾†††††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㕴㸢㐱朠鶻琠왲鮻⁣‭愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵∯挠慬獳∽汣牯湡敧映潢摬㸢਍††††††††††††††††††††潗汲⁤畃⁰〲㈲††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭桮湡搭湩⵨潢杮搭⽡㈳ⴷ敢扲瑡癯渭慨⵮楤桮戭ⵯ慤ⵯ桮ⵡ牵杵慵⵹楬略爭湯污潤挭ⵯ潴ⵡ慳杮搭ⵥ桰捵琭畨甭畲畧祡猭畡眭牯摬挭灵㈭㄰ⴸ㉤㈲〰⸰瑨汭•汣獡㵳昢潢摬映ㅳ∸琠瑩敬∽敂扲瑡癯渠궺釄믡溋⁨鎻쐠쎐澠丠慨☠唠畲畧祡‬楬믡疇删湯污潤挠돃琠믡憏猠ꇃ杮쐠莻瀠ꖻ⁣桴맃唠畲畧祡猠畡圠牯摬䌠灵㈠㄰㼸㸢敂扲瑡癯渠궺釄믡溋⁨鎻쐠쎐澠丠慨☠唠畲畧祡‬楬믡疇删湯污潤挠돃琠믡憏猠ꇃ杮쐠莻瀠ꖻ⁣桴맃唠畲畧祡猠畡圠牯摬䌠灵㈠㄰㼸⼼㹡††††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽瑭∵ㄾ‴楧믡₝牴냆믡掛ⴠ㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭桮湡搭湩⵨潢杮搭⽡•汣獡㵳挢潬慲杮⁥扦汯≤ാ †††††††††††††††††††丠겺⁎郄믡亊⁈썂亓⁇郄臃††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰㌳ⴸ慬⵰楳略欭⵹畬ⵣ潲慮摬ⵯ楢渭桧⵩畤杮琭畨捯琭湡ⵧ畬ⵣ慬⵹慲琭⵵畱湡氭瑯搭㈲㤱㤹栮浴≬挠慬獳∽扦汯⁤獦㠱•楴汴㵥䰢뫡炭猠썩疪欠믡₷ꖻⱣ删湯污潤戠믡₋杮楨搠맃杮琠畨믡掑琠菄杮氠믡掱⸮‮ꖺ⁹慲琠믡₫畱뫡溧氠돃≴䰾뫡炭猠썩疪欠믡₷ꖻⱣ删湯污潤戠믡₋杮楨搠맃杮琠畨믡掑琠菄杮氠믡掱⸮‮ꖺ⁹慲琠믡₫畱뫡溧氠돃㱴愯‾†††††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㕴㸢㐱朠鶻琠왲鮻⁣‭愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵∯挠慬獳∽汣牯湡敧映潢摬㸢਍††††††††††††††††††††潗汲⁤畃⁰〲㈲††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰㌳ⴲ汨⵶潳瑵杨瑡ⵥ慶⵮畴敹⵮潢愭桮搭ⵡ档楯琭瑯搭⵵潨ⵡ慢ⵣ桮潵ⵣ祭搭㈲㤱㠹栮浴≬挠慬獳∽扦汯⁤獦㠱•楴汴㵥䠢닃⁡ꆺ⁣桮냆믡掣䴠믡ⲹ䠠噌쐠咐䄠桮洠뫡溡⁨業믡溇㩧✠桃뫃杮琠듃⁩釄ꏃ欠莻潳ꇃ⁴牴뫡溭쐠ꖺⱵ䴠条極敲挠뫡涧戠돃杮爠뫡璥閻❮㸢썈憲戠뫡採渠왨ꎻ⁣릻‬䱈⁖郄⁔湁⁨ꆺ桮洠螻杮›䌧써溺⁧썴榴쐠쎑₣楫믡涃猠썯璡琠궺釄뫡疥‬慍畧物⁥Ꞻ썢溳⁧ꖺ⁴믡溕㰧愯‾†††††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㕴㸢㐱朠鶻琠왲鮻⁣‭愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵∯挠慬獳∽汣牯湡敧映潢摬㸢਍††††††††††††††††††††潗汲⁤畃⁰〲㈲††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰㌳ⴷ慨牲⵹慫敮氭⵹楧楡瘭ⵥ牴湡栭慯洭⵹㉤ㄲ㤹⸶瑨汭•汣獡㵳昢潢摬映ㅳ∸琠瑩敬∽썈憲戠뫡璥氠믡掱䴠믡ⲹ䠠牡祲䬠湡⁥썬₽楧뫡榣›쐧咐䄠桮쐠쎑疢琠莻栠믡禧搠螻⁴趻⁩釄믡榑琠ꞻ琠뫡榡圠牯摬䌠灵㈠㈰✲㸢썈憲戠뫡璥氠믡掱䴠믡ⲹ䠠牡祲䬠湡⁥썬₽楧뫡榣›쐢咐䄠桮쐠쎑疢琠莻栠믡禧搠螻⁴趻⁩釄믡榑琠ꞻ琠뫡榡圠牯摬䌠灵㈠㈰∲⼼㹡††††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽瑭∵ㄾ‵楧믡₝牴냆믡掛ⴠ㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰•汣獡㵳挢潬慲杮⁥扦汯≤ാ †††††††††††††††††††圠牯摬䌠灵㈠㈰′†††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵㌯㈳氭湡ⵧ桰⵩慣渭極琭敩⵮汨⵶慱慴⵲潮⵩桴瑡瘭ⵥ畭ⵣ楴略琭楡眭牯摬挭灵搭㈲㤱㜹栮浴≬挠慬獳∽扦汯⁤獦㠱•楴汴㵥䌢楨挠뫡₣썮榺琠膻档믡₉釄믡₃釄ꇃ㌠琠궺썶溲⁧ꎺ杮‬䱈⁖慑慴⁲釄畡쐠鮻썮榳琠궺⁴膻洠믡接琠썩疪琠뫡榡圠牯摬䌠灵㸢桃⁩ꎺ渠뫃⁩楴믡溁挠覻쐠莻쐠쎑₡″牴뫡溭瘠닃杮戠뫡溣Ⱨ䠠噌儠瑡牡쐠憑⁵釄믡溛渠돃⁩桴뫡璭瘠믡₁ꖻ⁣楴꫃⁵ꆺ⁩潗汲⁤畃㱰愯‾†††††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㕴㸢㔱朠鶻琠왲鮻⁣‭愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵∯挠慬獳∽汣牯湡敧映潢摬㸢਍††††††††††††††††††††潗汲⁤畃⁰〲㈲††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭桴ⵥ桴潡㌯㜳氭捩⵨桴⵩慤⵵潢杮搭ⵡ潨⵭慮⵹㘲ㄭⴱ㉤ㄲ㤹⸵瑨汭•汣獡㵳昢潢摬映ㅳ∸琠瑩敬∽讻档琠楨쐠ꖺ⁵썢溳⁧釄ꇃ栠듃慮⁹㈨⼶ㄱ㨩䰠ꆺ⁴牴뫡溭✠楳꫃⁵楫桮쐠榑믡溃‧ꆺ⁩潗汲⁤畃⁰〲㈲㸢讻档琠楨쐠ꖺ⁵썢溳⁧釄ꇃ栠듃慮⁹㈨⼶ㄱ㨩䰠ꆺ⁴牴뫡溭∠楳꫃⁵楫桮쐠榑믡溃•ꆺ⁩潗汲⁤畃⁰〲㈲⼼㹡††††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽瑭∵ㄾ‷楧믡₝牴냆믡掛ⴠ㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭桴ⵥ桴潡∯挠慬獳∽汣牯湡敧映潢摬㸢਍††††††††††††††††††††䡔믡₂䡔佁††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰㌳ⴷ楦慦搭畡搭畡瘭楯挭楨捥搭湯ⵧ潨欭畨杮挭慵栭牡祲欭湡ⵥ㉤ㄲ㤹⸴瑨汭•汣獡㵳昢潢摬映ㅳ∸琠瑩敬∽ꖻ戠菄杮쐠馻⁩牴냆믡溟⁧郄⁔郄믡掩挠왨憰渠畧듃Ⱪ䘠䙉⁁ꆺ⁩쐧憑⁵釄뫡疧‧鮻⁩档뾺⁣釄믡溓⁧鎻쐠꾺⁴釄믡₏ꞻ⁡慈牲⁹態敮㸢ꖻ戠菄杮쐠馻⁩牴냆믡溟⁧郄⁔郄믡掩挠왨憰渠畧듃Ⱪ䘠䙉⁁ꆺ⁩쐢憑⁵釄뫡疧•鮻⁩档뾺⁣釄믡溓⁧鎻쐠꾺⁴釄믡₏ꞻ⁡慈牲⁹態敮⼼㹡††††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽瑭∵ㄾ‷楧믡₝牴냆믡掛ⴠ㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰•汣獡㵳挢潬慲杮⁥扦汯≤ാ †††††††††††††††††††圠牯摬䌠灵㈠㈰′†††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵㌯㜳欭瑥焭慵眭牯摬挭灵搭⵴湡⵨慤渭畨洭ⵯ杮⵵慨氭湡㤭ⴹ楤琭敩⵰㉤ㄲ㤹⸳瑨汭•汣獡㵳昢潢摬映ㅳ∸琠瑩敬∽뾺⁴畱뫡₣潗汲⁤畃⁰〲㈲›郄⁔湁⁨釄ꇃ渠왨₰洧ꇆ渠ꞻⰧ䠠ꃃ䰠湡㤠┹쐠榑琠뾺⁰慳⁵桫⁩써璺挠뾺≴䬾뫡璿焠ꎺ圠牯摬䌠灵㈠㈰㨲쐠咐䄠桮쐠쎑₡桮냆∠왭₡杮믡⊧‬썈₠慌㤹‥釄⁩楴뫡炿猠畡欠楨栠뫃⁴档뫡璿⼼㹡††††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽瑭∵ㄾ‸楧믡₝牴냆믡掛ⴠ㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰•汣獡㵳挢潬慲杮⁥扦汯≤ാ †††††††††††††††††††圠牯摬䌠灵㈠㈰′†††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵㌯㜳札牡瑥⵨慢敬琭慨⵴潶杮猭畡琭慲⵮桴慵椭慲⵮㉤ㄲ㤹⸲瑨汭•汣獡㵳昢潢摬映ㅳ∸琠瑩敬∽慇敲桴䈠污⁥桴뫡璥瘠믡溍⁧馻⁴썣溹⁧慳⁵牴뫡溭琠畨⁡붺戠ꃃ杮琠왲鮻⁣牉湡㸢慇敲桴䈠污⁥桴뫡璥瘠믡溍⁧馻⁴썣溹⁧慳⁵牴뫡溭琠畨⁡붺戠ꃃ杮琠왲鮻⁣牉湡⼼㹡††††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽瑭∵㈾渠썧禠琠왲鮻⁣‭愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵∯挠慬獳∽汣牯湡敧映潢摬㸢਍††††††††††††††††††††潗汲⁤畃⁰〲㈲††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楬ാ ††††††††††††††਍††††††††††††⼼汵ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㉢∰ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳愢癤•瑳汹㵥洢牡楧⵮潴㩰瀰㭸慭杲湩戭瑯潴㩭瀰㭸㸢搼癩挠慬獳∽⁥摡彳潣瑮湥≴搠瑡ⵡ摩∽㤱•瑳汹㵥∢㰾ⴡ‭敂楧慄汢⁥䍐獟摩彥慢⁲ 潆⁲湩畱物敩ⱳ瘠獩瑩栠瑴㩰⼯慤汢⹥潩ⴠ㸭搼癩椠㵤搢扡敬楷杤瑥㍟䨷䵡杷≯搠瑡ⵡ楷杤瑥楟㵤㌢䨷䵡杷≯㰾捳楲瑰⠾畦据楴湯搨愬戬氬攬弬
ൻ †††††椠⡦孤嵢☦孤嵢焮爩瑥牵㭮孤嵢昽湵瑣潩⡮笩搨扛⹝㵱孤嵢焮籼嵛⸩異桳愨杲浵湥獴紩攻愽挮敲瑡䕥敬敭瑮氨㬩਍††††††⹥獡湹㵣㬱⹥档牡敳㵴甧晴㠭㬧⹥牳㵣⼧猯慴楴⹣慤汢⹥潩搯獩⽴汰杵湩洮湩樮❳഻ †††††张愽朮瑥汅浥湥獴祂慔乧浡⡥⥬せ㭝⹟慰敲瑮潎敤椮獮牥䉴晥牯⡥ⱥ⥟഻ †††††素⠩楷摮睯搬捯浵湥ⱴ搧扡敬Ⱗ猧牣灩❴㬩਍††††††慤汢⡥猧瑥敓癲捩❥‬猧潰瑲㑳㈴挮浯⤧഻ †††††搠扡敬✨敳摮潌佧据❥㬩਍††††††慤汢⡥爧湥敤坲摩敧❴‬搧扡敬楷杤瑥㍟䨷䵡杷❯㬩⼼捳楲瑰㰾搯癩㰾ⴡ‭湅⁤䍐獟摩彥慢⁲ 潆⁲湩畱物敩ⱳ瘠獩瑩栠瑴㩰⼯慤汢⹥潩ⴠ㸭਍††††††⼼楤㹶⼼楤㹶††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††猼祴敬ാ †††††††††⸠汦硥ㄭ笠਍††††††††††††汦硥›ㄠ഻ †††††††††素਍††††††††††朮灡ㄭ‰ൻ †††††††††††朠灡›〱硰഻ †††††††††素਍††††††††††愮楬湧椭整獭挭湥整⁲ൻ †††††††††††愠楬湧椭整獭›散瑮牥഻ †††††††††素਍††††††††††琮畨扭渭浵敢⁲浩筧਍††††††††††††楷瑤㩨㠠瀰㭸਍††††††††††††敨杩瑨›〶硰഻ †††††††††素਍††††††††††琮畨扭渭浵敢⁲渮浵敢筲਍††††††††††††潣潬㩲⌠慡㭡਍††††††††††††潦瑮猭穩㩥㌠瀰㭸਍††††††††††††潦瑮眭楥桧㩴㜠〰഻ †††††††††††眠摩桴›㔲硰഻ †††††††††††琠硥⵴污杩㩮挠湥整㭲਍††††††††††ൽ †††††††㰠猯祴敬ാ †††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㉢∰ാ †††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢㉳‰扦汯⁤扭㔱琠瑩敬浟楡≮ാ †††††††††††㰠⁡牨晥∽慪慶捳楲瑰㬺㸢썎溳⁧牴湯⁧畴뫡溧⼼㹡਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††甼汣獡㵳氢獩彴楴汴≥ാ †††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬⁸慧⵰〱愠楬湧椭整獭挭湥整≲ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭杮慯⵩慨杮愭桮㌯㈳戭⵩慭⵮瑵ⵤ桴湡⵨祬栭灯搭湯ⵧ潳⵭潲慮摬ⵯ慬⵰畴ⵣ潣栭灯搭湯ⵧ潭⵩潶⵩慨杮搭湯ⵧ潨搭㈲㤱㔰栮浴≬挠慬獳∽桴浵ⵢ畮扭牥搠昭敬⁸污杩⵮瑩浥⵳散瑮牥朠灡ㄭ∰琠瑩敬∽鶻⁩慍瑕Ɽ删湯污潤挠써溭⁨桴믡掩挠듃杮戠믡ₑꎺꎻ⁰釄믡溓⁧鮻⁩楳꫃⁵桫믡溧⁧鮻⁩⸮‮써溣⁧釄믡溓⁧鎻挠潡挠뫡炥•㰾灳湡挠慬獳∽畮扭牥㸢㰱猯慰㹮椼杭挠慬獳∽•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩献潰瑲㑳㈴挮浯爯獥穩彥㈳砰㐲⼰楦敬⽳敮獷㈯㈰⼲ㄱ㈯⼳楢洭湡甭摴琭慨桮氭⵹潨⵰潤杮猭浯爭湯污潤氭灡琭捵挭ⵯ潨⵰潤杮洭楯瘭楯栭湡ⵧ潤杮栭ⵯㄱㄱ㄰瀮杮•楷瑤㵨㌢〲•敨杩瑨∽㐲∰愠瑬∽鶻⁩慍瑕Ɽ删湯污潤挠써溭⁨桴믡掩挠듃杮戠믡ₑꎺꎻ⁰釄믡溓⁧鮻⁩楳꫃⁵桫믡溧⁧鮻⁩⸮‮써溣⁧釄믡溓⁧鎻挠潡挠뫡炥•㸯⼼㹡格″汣獡㵳昢ㅳ‴汦硥ㄭ㸢愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯港潧楡栭湡ⵧ湡⽨㌳ⴲ楢洭湡甭摴琭慨桮氭⵹潨⵰潤杮猭浯爭湯污潤氭灡琭捵挭ⵯ潨⵰潤杮洭楯瘭楯栭湡ⵧ潤杮栭ⵯ㉤ㄲ〹⸵瑨汭•汣獡㵳∢琠瑩敬∽鶻⁩慍瑕Ɽ删湯污潤挠써溭⁨桴믡掩挠듃杮戠믡ₑꎺꎻ⁰釄믡溓⁧鮻⁩楳꫃⁵桫믡溧⁧鮻⁩⸮‮써溣⁧釄믡溓⁧鎻挠潡挠뫡炥㸢鶻⁩慍瑕Ɽ删湯污潤挠써溭⁨桴믡掩挠듃杮戠믡ₑꎺꎻ⁰釄믡溓⁧鮻⁩楳꫃⁵桫믡溧⁧鮻⁩⸮‮써溣⁧釄믡溓⁧鎻挠潡挠뫡炥⼼㹡⼼㍨‾†††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥朠灡ㄭ‰污杩⵮瑩浥⵳散瑮牥㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯栯畡琭畲湯⽧㌳ⴲ档⵵楴档昭晩ⵡ桫潡欭慨⵴畭湯琭楲略琭敩⵮潤杮礭琭ⵯ档捵眭牯摬挭灵搭㈲㠱㘷栮浴≬挠慬獳∽桴浵ⵢ畮扭牥搠昭敬⁸污杩⵮瑩浥⵳散瑮牥朠灡ㄭ∰琠瑩敬∽桃믡₧讻档䘠䙉㩁✠썔榴猠뫡溵猠ꃃ杮쐠뾺牔膻⁵楔꫃〱‰Ꞻ釄믡₃桴祵뫡璿瀠ꖻ⁣趻琠믡ₕ档믡掩圠牯摬䌠灵∧㸠猼慰汣獡㵳渢浵敢≲㈾⼼灳湡㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㍟〲㉸〴是汩獥琯敩獮湡⽧〲㈲ㄯ⼱㈲〯〰㌭㜲㙣㉣㠭㠲ⴶㄱ㐲樮杰•楷瑤㵨㌢〲•敨杩瑨∽㐲∰愠瑬∽桃믡₧讻档䘠䙉㩁✠썔榴猠뫡溵猠ꃃ杮쐠뾺牔膻⁵楔꫃〱‰Ꞻ釄믡₃桴祵뫡璿瀠ꖻ⁣趻琠믡ₕ档믡掩圠牯摬䌠灵∧⼠㰾愯㰾㍨挠慬獳∽獦㐱映敬⵸∱㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭慨⵵牴潵杮㌯㈳挭畨琭捩⵨楦慦欭慨ⵯ桫瑡洭潵⵮牴敩⵵楴湥搭湯ⵧ⵹潴挭畨ⵣ潷汲ⵤ畣⵰㉤ㄲ㜸⸶瑨汭•汣獡㵳∢琠瑩敬∽桃믡₧讻档䘠䙉㩁✠썔榴猠뫡溵猠ꃃ杮쐠뾺牔膻⁵楔꫃〱‰Ꞻ釄믡₃桴祵뫡璿瀠ꖻ⁣趻琠믡ₕ档믡掩圠牯摬䌠灵∧䌾ꞻ琠믡掋⁨䥆䅆›吢듃⁩떺썳溠⁧釄뫡溿吠楲믡疁吠썩溪ㄠ〰氠뫡溧쐠莻琠畨뾺⁴桰믡接栠믡₍閻挠ꦻ⁣潗汲⁤畃≰⼼㹡⼼㍨‾†††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥朠灡ㄭ‰污杩⵮瑩浥⵳散瑮牥㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵㌯㈳焭敵渭潧ⵣ慨⵩档⵩慲搭敩⵭档湵ⵧ畣ⵡ楶瑥渭浡瘭ⵡ牡敧瑮湩ⵡ牴潵ⵣ慳摵⵩牡扡慩搭㈲㤱㄰栮浴≬挠慬獳∽桴浵ⵢ畮扭牥搠昭敬⁸污杩⵮瑩浥⵳散瑮牥朠灡ㄭ∰琠瑩敬∽畑뫡₿李믡掍䠠뫡榣挠覻爠⁡釄莻档湵⁧牴湯⁧桴뫡璥戠뫡榡挠믡憧嘠螻⁴慎썶₠牁敧瑮湩⁡牴냆믡掛匠畡楤䄠慲楢≡㸠猼慰汣獡㵳渢浵敢≲㌾⼼灳湡㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㍟〲㉸〴是汩獥港睥⽳〲㈲ㄯ⼱㌲焯敵渭潧ⵣ慨⵩档⵩慲搭敩⵭档湵ⵧ畣ⵡ楶瑥渭浡瘭ⵡ牡敧瑮湩ⵡ牴潵ⵣ慳摵⵩牡扡慩ㄭ㄰㐴⸵湰≧眠摩桴∽㈳∰栠楥桧㵴㈢〴•污㵴儢뾺丠趻⁣ꎺ⁩档믡₉慲쐠榑믡涃挠畨杮琠潲杮琠ꖺ⁴ꆺ⁩ꞻ⁡楖믡璇丠浡瘠ꃃ䄠杲湥楴慮琠왲鮻⁣慓摵⁩牁扡慩•㸯⼼㹡格″汣獡㵳昢ㅳ‴汦硥ㄭ㸢愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵㌯㈳焭敵渭潧ⵣ慨⵩档⵩慲搭敩⵭档湵ⵧ畣ⵡ楶瑥渭浡瘭ⵡ牡敧瑮湩ⵡ牴潵ⵣ慳摵⵩牡扡慩搭㈲㤱㄰栮浴≬挠慬獳∽•楴汴㵥儢뾺丠趻⁣ꎺ⁩档믡₉慲쐠榑믡涃挠畨杮琠潲杮琠ꖺ⁴ꆺ⁩ꞻ⁡楖믡璇丠浡瘠ꃃ䄠杲湥楴慮琠왲鮻⁣慓摵⁩牁扡慩㸢畑뫡₿李믡掍䠠뫡榣挠覻爠⁡釄莻档湵⁧牴湯⁧桴뫡璥戠뫡榡挠믡憧嘠螻⁴慎썶₠牁敧瑮湩⁡牴냆믡掛匠畡楤䄠慲楢㱡愯㰾栯㸳††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬⁸慧⵰〱愠楬湧椭整獭挭湥整≲ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰㌳ⴲ汨⵶牡敧瑮湩ⵡ慳摵⵩牡扡慩搭ⵡ潬⵩畤杮瘭牡搭ⵥ桴湡ⵧ档湵ⵧ潴⵩㉤ㄲ㤸⸰瑨汭•汣獡㵳琢畨扭渭浵敢⁲ⵤ汦硥愠楬湧椭整獭挭湥整⁲慧⵰〱•楴汴㵥䠢噌䄠杲湥楴慮戠ꃃ杮栠썯溠㩧✠慓摵⁩牁扡慩焠썵₡桴듃杮洠湩ⱨ栠믡₍ꎻ⁩ꖻ杮嘠剁쐠莻琠꾺杮挠써溺⁧썴榴∧㸠猼慰汣獡㵳渢浵敢≲㐾⼼灳湡㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㍟〲㉸〴是汩獥琯敩獮湡⽧〲㈲ㄯ⼱㈲栯癬愭杲湥楴慮㈭㐭㘸ⴸ㌲㜵樮杰•楷瑤㵨㌢〲•敨杩瑨∽㐲∰愠瑬∽䱈⁖牁敧瑮湩⁡썢溠⁧潨ꃃ杮›匧畡楤䄠慲楢⁡畱ꇃ琠써溴⁧業桮‬趻氠믡榣搠믡溥⁧䅖⁒釄믡₃桴뫡溯⁧档뫃杮琠듃❩•㸯⼼㹡格″汣獡㵳昢ㅳ‴汦硥ㄭ㸢愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵㌯㈳栭癬愭杲湥楴慮猭畡楤愭慲楢ⵡ慤氭楯搭湵ⵧ慶⵲敤琭慨杮挭畨杮琭楯搭㈲㠱〹栮浴≬挠慬獳∽•楴汴㵥䠢噌䄠杲湥楴慮戠ꃃ杮栠썯溠㩧✠慓摵⁩牁扡慩焠썵₡桴듃杮洠湩ⱨ栠믡₍ꎻ⁩ꖻ杮嘠剁쐠莻琠꾺杮挠써溺⁧썴榴∧䠾噌䄠杲湥楴慮戠ꃃ杮栠썯溠㩧∠慓摵⁩牁扡慩焠썵₡桴듃杮洠湩ⱨ栠믡₍ꎻ⁩ꖻ杮嘠剁쐠莻琠꾺杮挠써溺⁧썴榴㰢愯㰾栯㸳††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬⁸慧⵰〱愠楬湧椭整獭挭湥整≲ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡㌯㠳栭祵桮渭畨氭灡挭⵵畤⵰楧灵氭湡⵫捦搭楡琭慨杮琭湵ⵧ畢杮搭㈲㠱㘲栮浴≬挠慬獳∽桴浵ⵢ畮扭牥搠昭敬⁸污杩⵮瑩浥⵳散瑮牥朠灡ㄭ∰琠瑩敬∽畈믡溳⁨桎냆戠곃桮瀠ꖻ⁣档뫡溥琠왨우溡⁧桴뫡溧琠믡掑‬궺⁰썣₺釄뫃⁰桫뾺楧뫡榣䈠믡ₓ郄ꃃ桎⁡挧慨釄뫡澣∧㸠猼慰汣獡㵳渢浵敢≲㔾⼼灳湡㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㍟〲㉸〴是汩獥港睥⽳〲㈲ㄯ⼱〲栯祵桮渭畨氭灡栭瑡牴捩⵫楧灵氭湡⵫捦琭慨杮琭湵ⵧ畢杮〭㈰〹⸲灪≧眠摩桴∽㈳∰栠楥桧㵴㈢〴•污㵴䠢뎻桮丠왨₰썢溬⁨桰믡接挠ꖺ桴냆ꇆ杮琠Ꞻ醻Ᵽ氠뫡炭挠뫃쐠쎑為欠楨뫡溿朠ꎺ⁩鎻쐠쎐澠丠慨✠档潡쐠ꎺ❯•㸯⼼㹡格″汣獡㵳昢ㅳ‴汦硥ㄭ㸢愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯戯湯ⵧ慤瘭敩⵴慮⽭㌳ⴸ畨湹⵨桮⵵慬⵰畣搭灵札畩⵰慬歮昭ⵣ慤⵩桴湡ⵧ畴杮戭湵ⵧ㉤ㄲ㈸⸶瑨汭•汣獡㵳∢琠瑩敬∽畈믡溳⁨桎냆戠곃桮瀠ꖻ⁣档뫡溥琠왨우溡⁧桴뫡溧琠믡掑‬궺⁰썣₺釄뫃⁰桫뾺楧뫡榣䈠믡ₓ郄ꃃ桎⁡挧慨釄뫡澣∧䠾뎻桮丠왨₰썢溬⁨桰믡接挠ꖺ桴냆ꇆ杮琠Ꞻ醻Ᵽ氠뫡炭挠뫃쐠쎑為欠楨뫡溿朠ꎺ⁩鎻쐠쎐澠丠慨∠档潡쐠ꎺ≯⼼㹡⼼㍨‾†††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††⼼汵ാ †††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢㉢∰ാ †††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢㉳‰扦汯⁤扭㔱琠瑩敬浟楡≮ാ †††††††††††㰠⁡牨晥∽慪慶捳楲瑰㬺㸢਍††††††††††††††楔鮻⁩桮뫡璥਍††††††††††††⼼㹡਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††甼汣獡㵳氢獩彴楴汴≥ാ †††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰㌳ⴲ楨桧楬桧獴戭ⵡ慬⵮ⴲⴰ慳摵⵩牡扡慩眭牯摬挭灵㈭㈰ⴲ㉤㈲㄰⸱瑨汭•汣獡㵳琢畨扭汢捯桴浵㍢〰㉸〰洠ㅢ∰琠瑩敬∽楈桧楬桧獴䈠⁡慌ⴲ‰慓摵⁩牁扡慩›쐧ꆺ⁩썢溠⁧牴뫡溯❧焠썵₡楫桮渠桧螻桫뾺䌧楨냆杮砠湡❨쌠涴栠뫡溭•㰾浩⁧汣獡㵳∢猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡灳牯獴㐴⸲潣⽭敲楳敺㍟〰㉸〰是汩獥琯敩獮湡⽧〲㈲ㄯ⼱㘲瀯汯湡ⵤ⵶慳摵⵩牡扡慩札潲灵挭昭晩ⵡ潷汲ⵤ畣⵰慱慴⵲〲㈲㈭ⴵ㐹㘲㈭㐲⸹灪≧眠摩桴∽〳∰栠楥桧㵴㈢〰•污㵴䠢杩汨杩瑨⁳慂䰠湡㈠〭匠畡楤䄠慲楢㩡✠郄뫡榡戠ꃃ杮琠꾺杮‧畱ꇃ欠湩⁨杮楨믡涇欠楨뫡溿✠桃浩옠溰⁧慸桮‧듃궺≮⼠㰾愯㰾㍨挠慬獳∽扦汯⁤獦㘱㸢愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵㌯㈳栭杩汨杩瑨⵳慢氭湡㈭〭猭畡楤愭慲楢ⵡ潷汲ⵤ畣⵰〲㈲搭㈲〲ㄱ栮浴≬挠慬獳∽•楴汴㵥䠢杩汨杩瑨⁳慂䰠湡㈠〭匠畡楤䄠慲楢㩡✠郄뫡榡戠ꃃ杮琠꾺杮‧畱ꇃ欠湩⁨杮楨믡涇欠楨뫡溿✠桃浩옠溰⁧慸桮‧듃궺≮䠾杩汨杩瑨⁳慂䰠湡㈠〭匠畡楤䄠慲楢㩡∠郄뫡榡戠ꃃ杮琠꾺杮•畱ꇃ欠湩⁨杮楨믡涇欠楨뫡溿∠桃浩옠溰⁧慸桮•듃궺㱮⁩汣獡㵳攢灸⵩楶敤≯㰾椯㰾愯㰾栯㸳††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††㰠㍨挠慬獳∽浦潢摬映ㅳ∴㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰㌳ⴲ畨⵹楤瑥猭畡楤愭慲楢ⵡ敬慷摮睯歳⵩慬⵮慤⵵桧⵩慢⵮慴⵩潷汲ⵤ畣⵰㉤㈲㄰⸰瑨汭•汣獡㵳∢琠瑩敬∽ꞻ⁹楤믡璇✠楮믡涁琠믡₱써澠挠써疢쌠➁匠畡楤䄠慲楢ⱡ䰠睥湡潤獷楫挠돃戠ꃃ桴뫡溯⁧釄뫡疧琠썩溪琠뫡榡猠ꋃ档ꇆ⁩潗汲⁤畃≰䠾믡禧搠螻⁴渧膻놻栠ꃃ档ꋃ⁵臃‧慓摵⁩牁扡慩‬敌慷摮睯歳⁩썣₳썢溠琠꾺杮쐠Ꞻ⁵楴꫃ꆺ⁩썳溢挠왨榡圠牯摬䌠灵⼼㹡⼼㍨‾†††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††格″汣獡㵳昢扭汯⁤獦㐱㸢愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵㌯㈳欭瑥焭慵戭ⵡ慬⵮ⴲⴰ慳摵⵩牡扡慩搭㈲〲㤰栮浴≬挠慬獳∽•楴汴㵥䬢뫡璿焠ꎺ䈠⁡慌ⴲ‰慓摵⁩牁扡慩›牔뫡溭琠畨⁡畱ꇃ쐠쎑溡⁧楴뫡掿‬ꎺ挠써疢쌠₁ꮺ썣₳畱膻놻栠ꃃ≯䬾뫡璿焠ꎺ䈠⁡慌ⴲ‰慓摵⁩牁扡慩›牔뫡溭琠畨⁡畱ꇃ쐠쎑溡⁧楴뫡掿‬ꎺ挠써疢쌠₁ꮺ썣₳畱膻놻栠ꃃ㱯愯㰾栯㸳††††††††††⼼牡楴汣㹥਍††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††㰠牡楴汣⁥汣獡㵳搢昭敬≸ാ †††††††††††††††††㰠㍨挠慬獳∽浦潢摬映ㅳ∴㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭潷汲ⵤ畣⽰㌳ⴲ敫⵴畱ⵡ畴楮楳ⵡⴰⴱ畡瑳慲楬ⵡ㉤㈲〰⸸瑨汭•汣獡㵳∢琠瑩敬∽뾺⁴畱뫡₣畔楮楳⁡ⴰ‱畁瑳慲楬㩡✠桎믡溯⁧档뫃䬠湡慧潲❯琠뾺⁰ꖻ⁣楧뫃⁰档ꋃ⁵臃渠믡榑搠ꃃ⁩ꆺ档琠쑨溃⁧潨≡䬾뫡璿焠ꎺ吠湵獩慩〠ㄭ䄠獵牴污慩›丧꾻杮挠써₺態杮牡潯‧楴뫡炿琠믡接朠썩為挠써疢쌠₁醻⁩썤榠洠뫡採⁨桴菄杮栠慯⼼㹡⼼㍨‾†††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††愼瑲捩敬挠慬獳∽ⵤ汦硥㸢਍††††††††††††††††††格″汣獡㵳昢扭汯⁤獦㐱㸢愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯眯牯摬挭灵㌯㈳琭畲ⵣ楴灥眭牯摬挭灵㈭㈰ⴲ慢氭湡瘭⵳慳摵⵩牡扡慩㈭ⴶㄱ㈭㈰ⴲ㉤㈲〰⸷瑨汭•汣獡㵳∢琠瑩敬∽牔믡掱琠뾺⁰慂䰠湡瘠⁳慓摵⁩牁扡慩‬〲と‰써涴渠祡㈠⼶ㄱ›桃믡₝왣溡쐠讻⁡档뫡溥琠뾺⁰桴潥㸢牔믡掱琠뾺⁰慂䰠湡瘠⁳慓摵⁩牁扡慩‬〲と‰써涴渠祡㈠⼶ㄱ›桃믡₝왣溡쐠讻⁡档뫡溥琠뾺⁰桴潥⼼㹡⼼㍨‾†††††††††㰠愯瑲捩敬ാ †††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††⼼汵ാ †††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳愢獤獟楴正⁹扭〲㸢਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽摡≶猠祴敬∽慭杲湩琭灯〺硰活牡楧⵮潢瑴浯㈺瀰㭸㸢搼癩挠慬獳∽⁥摡彳潣瑮湥≴搠瑡ⵡ摩∽∲猠祴敬∽㸢猼牣灩⁴獡湹⁣牳㵣栢瑴獰⼺瀯条慥㉤朮潯汧獥湹楤慣楴湯挮浯瀯条慥⽤獪愯獤祢潧杯敬樮≳㰾猯牣灩㹴਍††††††ℼⴭ匠潰瑲㐴弲〳砰〶弰楲桧㉴晟硩ⴠ㸭਍††††††椼獮挠慬獳∽摡扳杹潯汧≥਍††††††††猠祴敬∽楤灳慬㩹湩楬敮戭潬正眻摩桴㌺〰硰栻楥桧㩴〶瀰≸਍††††††††搠瑡ⵡ摡挭楬湥㵴挢ⵡ異ⵢ〶㈳㜴㠵㐰㘵㠶㐴ഢ ††††††††慤慴愭ⵤ汳瑯∽ㄴ㐷〲㌲㘹㸢⼼湩㹳਍††††††猼牣灩㹴਍††††††††⠠摡扳杹潯汧⁥‽楷摮睯愮獤祢潧杯敬簠⁼嵛⸩異桳笨⥽഻ †††††㰠猯牣灩㹴⼼楤㹶⼼楤㹶††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼敳瑣潩㹮਍††††††††⼼楤㹶਍††††††⼼慭湩ാ †††††ഠ †††††ഠ †††††㰠捳楲瑰ാ †††††††␠搨捯浵湥⥴爮慥祤昨湵瑣潩⡮
⁻†††ഠ †††††††††瘠牡椠㴠ㄠ഻ †††††††††␠✨挣湯整瑮摟瑥楡浩❧⸩慥档昨湵瑣潩⡮笩਍††††††††††††慶⁲椤杭㴠␠琨楨⥳഻ †††††††††††瘠牡映汩湥浡⁥‽椤杭愮瑴⡲猧捲⤧഻ †††††ഠ †††††††††††椠⡦⠤桴獩⸩瑡牴✨楴汴❥⤩渠瑯彥浩条⁥‽㰧灳湡挠慬獳∽潮整楟慭敧≳✾␫琨楨⥳愮瑴⡲琧瑩敬⤧✫⼼灳湡✾഻ †††††††††††攠獬⁥潮整楟慭敧㴠✠㬧਍††††††††††††⭩㬫਍††††††††††††⠤潮整楟慭敧⸩湩敳瑲晁整⡲⠤桴獩⤩഻ †††††††††素㬩਍††††††਍††††††††††⠤⌧潣瑮湥彴敤慴汩⸠楶敤浯汣牗灡数❲⸩慥档昨湵瑣潩⡮笩਍††††††††††††慶⁲牳彣晩慲敭㴠␠琨楨⥳挮楨摬敲⡮椧牦浡❥⸩瑡牴✨牳❣㬩਍††††††††††††晩ℨ牳彣晩慲敭
⠤桴獩⸩敲潭敶汃獡⡳瘧摩潥捭坬慲灰牥⤧഻ †††††††††素㬩਍††††††††⥽഻ †††††㰠猯牣灩㹴਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††††††昼潯整⁲汣獡㵳昢潯整彲慭湩㸢਍††††††††搼癩挠慬獳∽潣瑮楡敮≲ാ †††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢潯整彲潴≰ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳搢昭敬⁸楬瑳瑟潷湟睥≳ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢汯㔲数⁲扭㔱㸢਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡≥ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽∯琠瑩敬∽偓剏協㐴∲‾偓剏協㐴′⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††甼汣獡㵳洢湥彵敭畮扟瑯潴≭ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭敶猭潰瑲㑳㈴瀭⸴瑨汭•楴汴㵥嘢믡₁档뫃杮琠듃≩嘾믡₁档뫃杮琠듃㱩愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯氯敩⵮敨瘭楯挭畨杮琭楯瀭⸱瑨汭•楴汴㵥䰢썩溪栠믡⊇䰾썩溪栠믡㲇愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯振楨桮猭捡⵨慢ⵯ慭⵴㉰栮浴≬琠瑩敬∽桃귃桮猠ꇃ档戠뫡澣洠뫡璭㸢桃귃桮猠ꇃ档戠뫡澣洠뫡璭⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭楤略欭潨湡猭⵵畤杮瀭⸳瑨汭•楴汴㵥쐢榐믡疁欠潨뫡溣猠믡₭ꖻ杮㸢郄膻⁵桫ꎺ궻搠믡溥㱧愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯港畧敹⵮慴ⵣ楢湥琭灡瀭⸶瑨汭•楴汴㵥丢畧썹溪琠뫡掯戠썩溪琠뫡炭㸢李祵꫃꾺⁣楢꫃궺㱰愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯祵湥搭湵ⵧ㕰栮浴≬琠瑩敬∽畔莻ꖻ杮㸢畔莻ꖻ杮⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††㰠甯㹬਍††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽潣㉬瀵牥洠ㅢ∵ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦⼢•楴汴㵥䰢噉卅佃䕒㸢䰠噉卅佃䕒㰠愯ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠汵挠慬獳∽敭畮浟湥彵潢瑴浯㸢਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦∢琠瑩敬∽讻档琠楨쐠ꖺ≵䰾믡掋⁨桴⁩釄뫡疥⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽•楴汴㵥䬢뫡璿焠ꎺ戠돃杮쐠쎑⊡䬾뫡璿焠ꎺ戠돃杮쐠쎑㲡愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦∢琠瑩敬∽ꎺ杮砠뫡炿栠뫡溡≧䈾뫡溣⁧뾺⁰ꆺ杮⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††㰠甯㹬਍††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽潣㉬瀵牥洠ㅢ∵ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ㅳ‶扦汯⁤整瑸甭灰牥慣敳㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦⼢•楴汴㵥䜢ꎺ⁩釄뫡疥渠믡榕戠뫡璭㸢䜠ꎺ⁩釄뫡疥渠믡榕戠뫡璭㰠愯ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠汵挠慬獳∽敭畮浟湥彵潢瑴浯㸢਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦∢琠瑩敬∽李ꆺ⁩ꆺ杮䄠桮㸢李ꆺ⁩ꆺ杮䄠桮⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽•楴汴㵥䌢뫃⁰ㅃ㸢썃為䌠㰱愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦∢琠瑩敬∽慌䰠杩≡䰾⁡楌慧⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽•楴汴㵥嘢䰠慥畧≥嘾䰠慥畧㱥愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦∢琠瑩敬∽楌畧⁥∱䰾杩敵ㄠ⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽•楴汴㵥䔢牵灯⁡敌条敵㸢畅潲慰䰠慥畧㱥愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††⼼汵ാ †††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢汯㔲数⁲扭㔱㸢਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽獦㘱映潢摬琠硥⵴灵数捲獡≥ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽∯琠瑩敬∽䱃≂‾䱃⁂⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††甼汣獡㵳洢湥彵敭畮扟瑯潴≭ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽•楴汴㵥䴢≕䴾㱕愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦∢琠瑩敬∽牁敳慮≬䄾獲湥污⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽•楴汴㵥䈢牡慣㸢慂捲㱡愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦∢琠瑩敬∽敒污䴠摡楲≤刾慥慍牤摩⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽•楴汴㵥䌢敨獬慥㸢桃汥敳㱡愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦∢琠瑩敬∽畊敶瑮獵㸢畊敶瑮獵⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽•楴汴㵥䈢祡牥畍楮档㸢慂敹湲䴠湵捩㱨愯㰾氯㹩਍††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦∢琠瑩敬∽卐≇倾䝓⼼㹡⼼楬ാ †††††††††††††††††ഠ †††††††††††††††㰠甯㹬਍††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††਍††††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††搼癩挠慬獳∽扭〳搠昭敬⁸污杩⵮瑩浥⵳散瑮牥㸢਍††††††††††††愼栠敲㵦⼢•汣獡㵳洢⵲畡潴氠杯彯潦瑯牥㸢਍††††††††††††††格㸴椼杭猠捲∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳浩条獥氯杯彯慭湩献杶•敨杩瑨∽〵•㸯⼼㑨ാ †††††††††††㰠愯ാ †††††ഠ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳洢⵬畡潴琠硥⵴楲桧⁴捩湯瑟灯牟杩瑨㸢਍††††††††††††††愼栠敲㵦⼢潣瑮捡⽴•楴汴㵥䰢썩溪栠믡₇灳牯獴㐴⸲潣≭挠慬獳∽扦汯≤䌾湯慴瑣⼼㹡ഠ †††††††††††††㰠⁡牨晥∽振楨桮猭捡⵨慢ⵯ慭⵴㉰栮浴≬琠瑩敬∽桃귃桮猠ꇃ档戠뫡澣洠뫡璭猠潰瑲㑳㈴挮浯•汣獡㵳昢潢摬㸢牐癩捡⁹潰楬祣⼼㹡਍††††††††††††††愼栠敲㵦⼢楤略欭潨湡猭⵵畤杮瀭⸴瑨汭•楴汴㵥쐢榐믡疁欠潨뫡溣猠믡₭ꖻ杮猠潰瑲㑳㈴挮浯•汣獡㵳昢潢摬㸢敔浲⁳景甠敳⼼㹡਍††††††††††††††猼慰汣獡㵳猢捯慩彬扭㸢਍††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷昮捡扥潯⹫潣⽭灳牯獴㐴挲浯∯爠汥∽潮潦汬睯渠潯数敮≲琠牡敧㵴弢汢湡≫ാ †††††††††††††††††㰠浩⁧牳㵣栢瑴獰⼺猯潰瑲㑳㈴挮浯琯浥汰瑡獥㈯㈰⼲桴浥獥椯慭敧⽳扦献杶•敨杩瑨∽㔱•㸯ഠ †††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睴瑩整⹲潣⽭灓牯獴㐴挲浯•敲㵬渢景汯潬⁷潮灯湥牥•慴杲瑥∽扟慬歮㸢਍††††††††††††††††††椼杭猠捲∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳浩条獥琯⹷癳≧栠楥桧㵴ㄢ∵⼠ാ †††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷潹瑵扵⹥潣⽭档湡敮⽬䍕穇坂䩱䡃䕗浧䵍ㄶ㉘具䄶•敲㵬渢景汯潬⁷潮灯湥牥•慴杲瑥∽扟慬歮㸢਍††††††††††††††††††椼杭猠捲∽瑨灴㩳⼯灳牯獴㐴⸲潣⽭整灭慬整⽳〲㈲琯敨敭⽳浩条獥礯畴献杶•敨杩瑨∽㔱•㸯਍††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††⼼灳湡ാ †††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††㰠搯癩ാ †††††㰠是潯整㹲਍††††††搼癩挠慬獳∽慢正琭灯㸢⼼楤㹶਍††††††਍††††††਍††††††਍††††††††††猼牣灩㹴਍††††††††††††⠤畦据楴湯⤨笠਍††††††††††††††⠤⸧慬祺⤧䰮穡⡹㬩਍††††††††††††⥽഻ †††††††††㰠猯牣灩㹴਍††††††††††猼牣灩⁴牳㵣⼢楬⽢硥汰獵樯畱牥⹹睴湥祴睴湥祴樮≳琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰㸢⼼捳楲瑰ാ †††††††㰠捳楲瑰猠捲∽氯扩支灸畬⽳煪敵祲攮獸楬敤⹲獪瘿㌽•祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴㰾猯牣灩㹴਍††††††††猼牣灩⁴牳㵣⼢楬⽢硥汰獵支灸畬⹳敤⹶獪瘿〽㈮ㄮ•祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴㰾猯牣灩㹴††††††††††ℼⴭ䰠慯⁤慆散潢歯匠䭄映牯䨠癡卡牣灩⁴ⴭാ †††††††††††㰠楤⁶摩∽扦爭潯≴㰾搯癩ാ †††††††††††㰠捳楲瑰ാ ††††††††††††眠湩潤⹷扦獁湹䥣楮⁴‽畦据楴湯⤨笠਍††††††††††††††䉆椮楮⡴ൻ ††††††††††††††砠扦汭††††††›牴敵ബ ††††††††††††††瘠牥楳湯†††††›瘧⸳✲਍††††††††††††††⥽഻ ††††††††††††素഻ †††††ഠ ††††††††††††⠠畦据楴湯搨‬ⱳ椠⥤笠਍†††††††††††††慶⁲獪‬橦⁳‽⹤敧䕴敬敭瑮䉳呹条慎敭猨嬩崰഻ ††††††††††††椠⁦搨朮瑥汅浥湥䉴䥹⡤摩⤩爠瑥牵㭮਍†††††††††††††獪㴠搠挮敲瑡䕥敬敭瑮猨㬩樠⹳摩㴠椠㭤਍†††††††††††††獪献捲㴠✠瑨灴㩳⼯潣湮捥⹴慦散潢歯渮瑥瘯彩乖猯此砯扦汭挮獵潴敭捲慨⹴獪㬧਍†††††††††††††⼯樠⹳牳⁣‽栧瑴獰⼺振湯敮瑣昮捡扥潯⹫敮⽴楶噟⽎摳⹫獪砣扦汭ㄽ瘦牥楳湯瘽⸳☲灡䥰㵤ㄲ㜵㘱ㄷㄴ㘲㘱㔸愦瑵䱯杯灁䕰敶瑮㵳✱഻ ††††††††††††映獪瀮牡湥乴摯⹥湩敳瑲敂潦敲樨ⱳ映獪㬩਍††††††††††††⡽潤畣敭瑮‬猧牣灩❴‬昧捡扥潯⵫獪摳❫⤩㰻猯牣灩㹴਍††††††††††††猼牣灩⁴牳㵣栢瑴獰⼺愯楰⹳潧杯敬挮浯樯⽳汰瑡潦浲樮≳愠祳据搠晥牥笾慬杮›瘧❩㱽猯牣灩㹴਍††††††††††††††ℼⴭ䄠獤䘠潯整⁲ⴭാ †††††††††††††††㰠湩⁳汣獡㵳㤢㈸㥡㤴∶搠瑡ⵡ敫㵹〢㄰捡㉡慢㤵敢愲攸敦慣㠱づ搹㡦㈵∱㰾椯獮ാ †††††††††††㰠捳楲瑰愠祳据搠晥牥猠捲∽瑨灴㩳⼯橡㔱㤵漮汮湩⽥慢㤲昸㐰樮≳㰾猯牣灩㹴††††ℼⴭ䔠摮䄠獤䘠潯整⁲ⴭാ †††††††㰠戯摯㹹਍††††††††⼼瑨汭�